VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1"

Transkript

1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning

2 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland

3 Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser Samfunnsoppdraget...7 Samarbeid bidrar til utvikling og felles måloppnåelse...8 KLIMA: Høye mål lave utslipp...10 DET GODE LIVET: Agder for alle...16 Kommunesamarbeid og regional utvikling...17 Næringsutvikling...20 Tannhelse...22 UTDANNING: Verdiskapning bygd på kunnskap...24 Videregående opplæring...25 Gjennomføring...26 Læringsutbytte...30 Læringsmiljø...31 Ledelse og kompetanse...34 Presentasjon av skolene...36 Investeringer i skolebygg...48 Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP-Agder)...49 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene...50 Nasjonal transportplan (NTP)...51 Kollektivtrafikk...52 Fylkesveier...55 Investeringsprosjekter på fylkesvei...58 KULTUR: Opplevelser for livet...60 Kulturtilbud for barn og unge...60 Kulturarv...63 Det står mennesker bak resultatene...66 Økonomisk analyse...69 Nøkternt resultat...70 Økonomisk hovedoversikter...78 Fylkestingets medlemmer...86

4 A U S T - A G D E R R O G A L A N D SIRDAL ÅSERAL KVINESDAL HÆGEBOSTAD Arealfordeling Vest-Agder AUDNEDAL FLEKKEFJORD VENNESLA 52 % skog 33 % fjell 1 % tettsteder 8 % ferskvann 4 % myr 2 % jordbruk FARSUND LYNGDAL SONGDALEN MARNARDAL LINDESNES SØGNE MANDAL KRISTIANSAND Kilde: SSB/Statens kartverk Vest-Agder fylke er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7276,4 km². Kystlinjen strekker seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), til grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Fylket har 15 kommuner. Bortimot 90 prosent av fylkets befolkning bor i kystkommunene. Innbyggertallet var på Les mer om Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert fjerde år. Fylkesordføreren, som velges av fylkes tinget, er øverste politiske leder i fylkeskommunen. Vest-Agder fylkeskommune er en betydelig arbeidsgiver med rundt 1580 ansatte. Fylkeskommunens hovedadministrasjon er samlet i Fylkeshuset som ligger i Kristiansand. Administrativ leder er fylkesrådmannen. Fylkeskommunen er i senere år gitt et forsterket ansvar for regional utvikling. Fylkeskommunen har ansvaret for de videregående skolene, fylkesveier, kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten i tillegg til betydelige oppgaver innenfor næringsutvikling, kultur, samferdsel, samfunns planlegging, mv. For en mer detaljert presentasjon av mangfoldet anbefales et besøk på vår hjemmeside: 4 Årsberetning 2012

5 Fakta om Vest-Agder fylkeskommune ØKONOMI Tall i mill. kr Netto driftsinntekter , ,3 Netto driftsutgifter 1 726, ,5 Brutto driftsresultat -185,9-227,1 ekskl. avskrivninger Netto driftsresultat -98,3-137,4 Regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) -51,5-76,2 Driftsutgifter fordeling på rammeområder: Folkevalgte, styrings - og 17,6 18,9 kontrollorgan Utdanning 1 029,9 973,4 Tannhelse 84,9 74,0 Regional 175,3 167,5 Fylkesvei 214,5 208,9 Kollektivtrafikk 193,7 186,0 Sentraladm, stabsenheter og fellestjenester 118,6 146,6 Netto finans (renter- og avdrag) 87,5 89,7 Lånegjeld 1 314, ,9 Lånegjeld per innbygger i kr Investeringer 638,2 578,2 NØKKELTALL Antall elever i vgs. per Antall lærekontrakter per Nye lærekontrakter Andel fullført/bestått i vgo. (1 år) 77,0 75,3 Antall km fylkesvei Antall km gang- og sykkelvei Antall passasjerer kollektivt Antall passasjerer ferjer Antall pasienter - tannhelse Etterslep pasienter - tannhelse Energibruk skolebygg i GWh 17,5 17,4 PERSONAL Antall årsverk Antall ansatte Fordelt på tjenesteområder Sentraladm.stab/fellestjenester Tannhelse Videregående opplæring Fordelt på kjønn % andel kvinner 57,3 57,3 % andel menn 42,7 42,7 Fordeling lederstillinger % antall kvinner 47,2 45,1 % antall menn 52,8 54,9 Fordeling deltid % antall kvinner 71,5 74,2 % antall menn 28,5 25,8 % sykefravær 5,4 5,5 Driftsutgifter per rammeområde Brutto- og netto driftresultat Tall i 1000 kr Politisk 1 % Utdanning 56,1 % Tannhelse 4,6 % Regional 9,6 % Fylkesvei 11,7 % Kollektivtrafikk 10,6 % Adm./stab 6,5 % Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Årsberetning

6 Viktige hendelser i 2012 Kilden teater- og kulturhus i Kristiansand offisiell åpning (januar 2012) Prosjektet Kultur for gull i Tannhelsetjenesten oppstart av omstillings- og produktivitetsprosjekt (januar 2012) Buen Kulturhus i Mandal offisiell åpning (april 2012) Utdanning opplæring i bedrift 1025 nye lærekontrakter inngått i 2012 Vennesla videregående skole nybygget til Transportfag og Alternativ opplæring overtatt (oktober 2012) Fv 465 Kvåle Ulland offisiell åpning av fylkesordfører Terje Damman 6 Årsberetning 2012

7 Vest-Agder fylkeskommunes samfunnsoppdrag er å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. Tine Sundtoft, fylkesrådmann Samfunnsoppdraget Samfunnsoppdraget realiseres gjennom kompetente medarbeidere, godt samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse, god samhandling internt og vår evne og vilje til å samarbeide med kommunene, næringslivet og andre eksterne aktører. De fem målene i regionplan Agder 2020; klima, det gode livet, utdanning, kommunikasjon og kultur er innarbeidet i egen drift og preger vår samhandling med eksterne. Det krever innsats over tid for å få til endringer. Det er derfor gledelig at det systematiske arbeidet med de vedtatte styringsområdene i vår videregående opplæring gir gode resultater. En større andel av ungdomskullet gjennomfører videregående opplæring og målet om 1000 nye lærekontrakter i 2015 er allerede oppnådd nye kontrakter ble inngått i Dette takket være god samhandling med privat næringsliv. Tannhelsetjenesten gjorde i 2012 et godt stykke arbeid med sitt prosjekt Økt effektivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten og behandlet 4778 flere pasienter i 2012 enn i Det var derfor ikke noe etterslep av pasienter med inn i Gjennom 2012 samlet landsdelen seg om en felles agenda i forhold til Nasjonal transportplan , og det ble igangsatt arbeid med ny bypakke for Kristiansandsregionen. Fra 1. januar 2012 kunne passasjerene kjøpe felles busskort som gjelder for begge fylkene og det ble også i 2012 avklart at Aust-Agder fylkeskommune blir medeier i Agder Kollektivtrafikk AS. De kulturelle møteplassene er sentrale deler av infrastrukturen i lokalsamfunnene og viktig for regionens evne til å rekruttere arbeidskraft. Den fylkeskommunale visjonen for Kultur i Vest-Agder var å få etablert kulturelle møteplasser i alle kommuner og for alle aldersgrupper. Siden dette ble vedtatt i år 2000 er det bevilget 323 mill. kr til kulturelle møteplasser i kommunene. I 2012 åpnet kulturhuset Buen i Mandal og fylkestinget bevilget 30 mill. kr til Flekkefjord kultursenter. Netto driftsresultat utgjorde i ,2 pst, mens gjennomsnittet av fylkeskommunene ligger på 5,2 pst. Regnskapsmessig resultat ble på 51,5 mill. kr i 2012, tilsvarende resultat var 76,2 mill. kr i Årsberetningen for 2012 gir et godt bilde av fylkeskommunens omfattende virksomhet. Jeg vil takke politikerne for godt samarbeid og ansatte for godt arbeid i året som nå er historie. Årsberetning

8 Terje Damman (H), fylkesordfører i Vest-Agder Samarbeid bidrar til utvikling og felles måloppnåelse I 2012 ble verdiene folkestyre og samarbeid i stor grad forent i fylkeskommunens politiske virksomhet. Samarbeid var et gjennomgående trekk ved mange av sakene som sto på den politiske dagsorden gjennom året. Både fra nasjonalt hold og fra andre fylkeskommuner er det vist interesse og ønske om å få innblikk i og kunnskap om måten Vest-Agder fylkeskommune praktiserer samarbeid på. Da Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite besøkte Vest-Agder i november ble representantene opptatt av fylkeskommunens unike samarbeidsavtaler med kommunene. Komiteens medlemmer viste interesse for mer informasjon. Andre fylkeskommuner har også gjennom besøk og kontakt fått den informasjon de har ønsket om samarbeidsløsningen. Tolv av Vest-Agders femten kommuner hadde ved årsskiftet et avtaleforhold. Det pågår nå arbeid med samarbeidsavtaler for de tre gjenstående kommunene. I Regionplan Agder 2020 uttrykkes det innledningsvis at det viktigste grepet i planen er økt samhandling - fordi det bare er gjennom fellesskap ambisiøse mål kan nås. Bak planen står to fylkeskommuner og 30 kommuner som har gått inn for samarbeid og vedtatt en felles plan med full politisk tilslutning. Planen gir grunnlag for å ha et helhetlig perspektiv på muligheter og utfordringer. Det er nedsatt en politisk samordningsgruppe for samarbeid om landsdelens utvikling. Her enes en om 8 Årsberetning 2012

9 De tre kjerneverdiene, folkestyre, kompetanse og samarbeid er både viktige og førende elementer i fylkeskommunens virksomhet på alle områder. hvordan regionplanens mål skal følges opp gjennom konkrete beslutninger og handling. Siden 1995 har det pågått et bredt samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene i Listerregionen og Statens vegvesen om Listerpakken som skal bidra til å utvikle Vest-Agders vestre del som en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Veinettet og effektiv kommunikasjon har vært innholdet i Listerpakken. En viktig milepæl ble nådd i oktober da jeg åpnet det siste store sammenbindingsprosjektet i Listerpakken, på Fv 465 i Farsund. Gjennom Listerpakken er det investert for henimot 3 mrd. kroner i Listerområdet, hvor det bor i underkant av innbyggere. Veiutbyggingen har kortet ned reisetiden mellom kommunesentrene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord til under 35 minutter. Dette gir et løft av stor betydning for bosetting, næringsutvikling og arbeidsplasser i Lister. I 2012 ble også samarbeidet internasjonalt styrket. Vår vennskapsavtale med vennskapsfylket Vest- Viru i Estland ble reforhandlet og undertegnet i forbindelse med at en delegasjon fra Vest-Agder var på besøk i Vest-Viru. med gjennomføring av mål og aktiviteter knyttet til Regionplan Agder Åpningen av Kilden i Kristiansand, Vennesla kulturhus og Buen i Mandal på våren i 2012 er også konkrete resultater av et godt samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og andre partnere. Jeg håper det gode samarbeidet vil bli videreført på en positiv måte også i Kortversjon av Regionplan Agder 2020 Da fylkesutvalget besøkte Brüssel i oktober og ble oppdatert på hva som skjer innen EU og EFTA, ble det dokumentert at det er viktig å involvere Sørlandets Europakontor i arbeidet Årsberetning

10 Klima Høye mål - lave utslipp Tonstad kraftverk. 10 Årsberetning 2012

11 Mål for 2020: Agder har posisjonert seg som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi. Den eksportrettede industrien i Agder fremstår som et globalt forbilde gjennom høy innovasjon når det gjelder klimavennlige produksjonsprosesser og effektiv energibruk. Klimahensyn er et overordnet krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger. k De globale klimautfordringene er betydelige, og klima er et stort og bredt tema både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Satsing på klima i Vest-Agder fylkeskommune er forankret i Regionplan Agder 2020 under temaet Klima: høye mål lave utslipp. Det har i 2012 blitt arbeidet med klimahensyn i ulike deler av den fylkeskommunale virksomheten. Tiltak i egen virksomhet Vest-Agder fylkeskommune gjennomfører kontinuerlig tiltak i egen virksomhet som oppfølging av egne energi- og klimamål. Tiltakene som ble gjennomført i 2012 var varme- og ventilasjonsstyring, oppgradering av sentral driftskontroll, oppgradering av ventilasjonsanlegg, ombygging til omrøringsventilering, oppgradering av vannbårne varmeanlegg, etterisolering av varmerør, installering av varmepumpe og lysstyring. Det er også satt i gang arbeid med tilrettelegging for oppstart av energimerking og miljøfyrtårnsertifisering i egen virksomhet i Viktige suksessfaktorer for prosess og gjennomføring er å engasjere, involvere og informere. Det er også viktig å jobbe for et godt samspill mellom administrasjon, driftspersonell, brukere av byggene, energirådgivere og entreprenører innenfor ulike fagfelt. Prosjektet EnergiKlima2020 hadde oppstart 1. juni 2011 og er en videreføring av prosjekt Energieffekt Status og målsetting for 2020 er vist i tabellen under. Status Energibruk i skolebygg (temperaturkorrigert*) Klimagassutslipp i egen virksomhet (ikke-temperaturkorrigert*) År GWh Tonn CO2-eqv , , , , ,45 Mål % reduksjon ref (14,47 GWh) 25 % reduksjon ref (1 653 tonn CO2-eqv) Kilder: Energiregnskap jan. 2013, Klimagassregnskap jan GWh = kwh *Temperaturkorrigering er et verktøy som tar hensyn til fyringsbehov (antall graddager per år) Tabellen viser en reduksjon på 4 pst. i energibruk i perioden Klimagassutslippene har økt med 12,5 pst. i samme periode. De kalde vintrene i 2009 og 2010 førte til at oljeprisen i perioder var lavere enn strømprisen. Det førte til økt bruk av olje, både i egne oljekjeler og hos fjernvarmeleverandør. Fjernvarmenettet til Agder Energi Varme ble i oktober 2010 tilkoblet avfallsforbrenningsanlegget til Returkraft, noe som har positiv innvirkning på utvikling i klimagassutslipp fra fjernvarme. Årsberetning

12 12 Årsberetning 2012

13 Årsberetning Damanlegg i Skjerkevatn, Åseral

14 Offentlige anskaffelser Vest-Agder fylkeskommune har i 2012 jobbet med miljøkriterier i anskaffelser, både i egen virksomhet og på vegne av Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA). I 2012 ble det nasjonale knutepunktsprosjektet Miljøog samfunnsansvar i offentlige anskaffelser avsluttet. Prosjektet har hatt fokus på miljøansvar i regionens offentlige anskaffelsesprosesser. Prosjektet har deltatt på aktuelle kurs/seminar innen fagområdet, samt stilt krav om miljøkriterier i de anskaffelser hvor det er mulig å sette miljøkrav. Det er i 2012 gjennomført en ekstern vurdering av utvikling i miljøkriterier i anskaffelser gjort av OFA og KnS-i (Knutepunkt Sørlandet innkjøp). Denne viser en fremgang i omfang av miljøkriterier etter 2009 med gjennomgående mer konkrete og absolutte krav. Vest-Agder fylkeskommune har i 2012 satt miljøkriterier i blant annet følgende anskaffelser: Nybygg Mandal vgs. med passivhusstandard og LED-belysning Møbelavtaler Biovarmeanlegg, Vanse og Farsund ElevPC Vaskeritjenester Planlegging Klimahensyn er en viktig premiss for planleggingen i Vest-Agder. I fylkeskommunens plan- og enkeltsaksbehandling skal dette hensynet ivaretas. Å tilrettelegge for gående og syklende, samt gi mulighet for et kollektivtilbud, er sentralt i planleggingen. Det arbeides fortløpende med å realisere regional plan for Kristiansandsregionen. Det er en stor utfordring å legge til rette for høy befolkningsvekst, samtidig som veksten i biltrafikken bremses og de viktigste friluftsog jordbruksarealene spares for utbygging. I 2012 har fylkeskommunen og sekretariatet for ATP arbeidet med grunnlaget for ny bypakke for Kristiansandsregionen og belønningsavtale med Samferdselsdepartementet (se avsnitt om kollektivtransport under kapitlet Kommunikasjon). Når det gjelder satsing på kollektivtransport vises til AKTs årsmelding. Kunnskap og formidling Skolen er en viktig formidlingsarena for informasjon og diskusjon om temaer som klimapolitikk, klimaendringer og lavutslippssamfunnet. Vest-Agder fylkeskommune har i 2012: Samarbeidet med lektor 2-ordning, som er et nasjonalt prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskole og videregående skole. Prosjektet gir skolene mulighet til å etablere samarbeid med industri og arbeidsliv. I 2012 hadde Lister videregående skole prosjektet Energi for fremtiden i samarbeid med lokal industri. Gjennomført samlinger i et internt realfagsforum for lærere, med fokus på fagene matematikk, naturfag og teknologi (MNT-forum). Tema på samlingene har variert, og det er benyttet både intern og ekstern kompetanse til faglige presentasjoner. Videreformidlet informasjon til skolene om nasjonale tilbud om kurs og undervisningsressurser. Det er i 2012 benyttet undervisningsressurser fra miljøambassadører i regi av Klimaløftet, regjeringens satsing på klimainformasjon til befolkningen. Fylkeskommunen har bidratt med kompetanse og prosjektstøtte når det gjelder etablering av et vannkraftverk ved Byremo videregående skole. Regionalt samarbeid En viktig regional målsetting det ble jobbet med i 2012 var Agder et grønt batteri for Europa. I regionplanarbeidet ble dette vedtatt som et særlig politisk mål for Agder, med etablering av egen politisk styringsgruppe. Det ble i 2012 jobbet med regionalt bidrag til en klimavennlig industriutvikling. Det ble gjort vedtak om å gi finansiell støtte til oppstart av Center of Excellence innenfor karbotermisk aluminiumsteknologi ved Alcoa Lista. Fylkeskommunen utarbeider og oppdaterer samarbeidsavtaler med kommunene i Vest-Agder. I 2012 ble avtalene for kommunene Farsund, Lyngdal, Songdalen og Sirdal politisk vedtatt. Klima er ett av fem samarbeidstema i avtalen, og utdrag fra samarbeid som nevnes er: Farsund: Alcoas utvikling av den nye karbotermiske aluminiumprosessen er det viktigste klimaprosjektet i Vest-Agder for tiden. Fylkeskommunen ønsker å støtte satsingen og vil arbeide for at en etablering av en fullskala pilot legges til regionen. Lyngdal: I tråd med satsingen i Klimaplan for Lister legger også Lyngdal kommune, i samarbeid med Lister Nyskaping, til rette for etablering av biobrenselanlegg som alternativ energi. Målsetningen er å ha et anlegg i drift på Rom i løpet av Listerkommunene og fylkeskommunen bidrar økonomisk til driften av Lister nyskaping. Songdalen: Fylkeskommunen og kommunen deler kostnaden ved å prosjektere og kostnadsberegne etablering av biobrenselanlegg og vannbåren oppvarming for den kommunale bygningsmassen og de nye leilighetene på Fagermoen. Sirdal: Sirdal kommune vil være en foregangskommune innenfor klima og energi, og ønsker å bidra til at Norge kan ta en rolle som Europas grønne batteri. Standpunktet betinges imidlertid av at dette fører til varige lokale arbeidsplasser i 14 Årsberetning 2012

15 Sirdal og konsesjonsvilkår som fremmer lokalt miljø, livskvalitet og utvikling i Sirdal og regionen for øvrig. Kommunen har med utgangspunkt i kulturog utviklingsplanen (handlingsplanen) igangsatt prosjekt Fornybar energi. Sirdal: Oppbygging av kompetansemiljø knyttet til eksisterende og planlagte energi- og kraftanlegg kan skape unike muligheter for utvikling. Kommunen tar initiativ til en mulighetsstudie for et kraftvitensenter på Tonstad. Fylkeskommunen vil bidra faglig i arbeidet. Agder Wood er et fellesprosjekt mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, og har i 2012 bidratt innenfor utvikling av bærekraftige bygg på Agder, se Samarbeidet med Aust-Agder fylkeskommune i Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP), er et viktig arbeid i oppfølgingen av Regionplan Agder I 2012 ble det gitt finansiell støtte til følgende klimatiltak: Klimapartnere, som er et offentlig-privat nettverk på Agder som jobber for å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i regionen. Utbygging av hurtigladeinfrastruktur på Agder Ventus Offshore, som er et bransjenettverk som jobber for å posisjonere bedriftene på Agder i forhold til regionale leveranser knyttet til globale utbygginger av offshore vindkraft. Se Oljefri, som er et prosjekt i regi av Naturvernforbundet, som jobber for å fase ut alle oljekjeler på Agder. Prosjekt Kartlegging av muligheter for bruk av spillvarme på Agder. Prosjektet er rettet mot industrien og ledes av Eyde-nettverket. Årsberetning

16 Mål for 2020: Agder er preget av tilflytting og betydelig sterkere vekst i folketallet enn landsgjennomsnittet. Regionen tiltrekker seg ny kompetanse og nødvendig arbeidskraft, og har hatt en vesentlig nedgang av unge på uføretrygd. Arbeidsledigheten er under landsgjennomsnittet, og en økende andel av befolkningen har høyere utdanning. Agder skiller seg ikke lenger negativt ut på levekårsindeksen og likestillingsindeksen. Boen gård, Tveit. 16 Årsberetning 2012

17 Det gode livet-agder FOR ALLE Kommunesamarbeid og regional utvikling Mange av de fylkeskommunale tjenestene betinger et godt samarbeid mellom fylkeskommunen og den enkelte kommune. Dette samarbeidet blir blant annet fulgt opp gjennom gjensidige samarbeidsavtaler. Ved utgangen av 2012 hadde fylkeskommunen pågående arbeid med avtaler, eller vedtatte avtaler, med samtlige kommuner i fylket. Samarbeidsavtalene er et ledd i fylkeskommunens arbeid med oppfølging av Regionplan Agder En felles satsing og prioritering av konkrete tiltak og prosjekter i tråd med målene i regionplanen, gjør avtalene til et viktig verktøy for god måloppnåelse. I 2012 ble en av fylkets store kultursatsinger realisert, Buen kulturhus i Mandal. Også i Søgne kommune satses det på kultur i samarbeid med fylkeskommunen, gjennom nytt bibliotek som åpner tidlig i Begge disse kulturprosjektene er viktige deler av samarbeidsavtalene med de to respektive kommuner. OPPFØLGING AV REGIONPLAN AGDER 2020 Arbeidet med oppfølging av Regionplanen er godt i gang. Politisk samordningsgruppe (PSG) har gjennomført fem møter i Opposisjonsleder i Vest-Agder fylkeskommune, Toril Runden er nestleder for denne gruppen. PSG har pekt ut politisk satsing for perioden PSG følger opp regionens hovedutfordring og har prioritert å styrke arbeidet med levekårs- og likestillings-utfordringer gjennom to innsatsområder: 1. Styrke et sammenhengende utdanningsløp fra barnehage til videregående skole 2. Styrke regionens infrastruktur gjennom et langsiktig arbeid basert på regional transportplan Videre har PSG prioritert satsingen på Grønt batteri, hvor PSG har utpekt en politisk ad-hoc gruppe som skal drive påvirkningsarbeidet nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Rådmannsgruppen, ledet av fylkesrådmann i Vest-Agder Tine Sundtoft, har også gjennomført fem møter i REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER I PARTNERSKAP I 2012 hadde fylkeskommunen 13,5 mill. kr spesifisert som regionale utviklingsmidler. Disse midlene ble i all hovedsak kanalisert gjennom Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP Agder). RUP Agder er inndelt i henhold til de fem hovedmålsettingene i Regionplan Agder Årsberetning

18 PLANBEHANDLING OG STEDSUTVIKLING Gjennom veiledning og behandling av kommunale plan- og enkeltsaker bidrar fylkeskommunen til god samfunnsutvikling. God dialog og samarbeid med kommunene er avgjørende. I 2012 bevilget fylkeskommunen 2,8 mill. kr til ulike prosjekter innenfor området Det gode livet: Agder for alle i RUP Agder. I 2012 utøvde fylkeskommunen en omfattende kvalitetskontroll med arealutviklingen i regionen gjennom behandling av over 1000 plan- og enkeltsaker. Viktige regionale og nasjonale interesser knyttet til kulturminnevern, samferdsel, stedsutvikling og friluftsliv ble ivaretatt. Overordnede planer som kommune- og kommunedelplaner og større reguleringsplaner prioriteres. Fylkeskommunen har bidratt til at alle kommunene i Vest-Agder har fått vedtatt sine kommunale planstrategier. Kommunepolitikerne har fått opplæring i plan- og bygningsloven. Tema for høstsamlingen for kommuneplanleggerne, var sammenhengen mellom kommunal planstrategi, kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Som en følge av Regionplan Agder 2020 er arbeidet med stedsutvikling og bokvalitet styrket. Det gis økonomisk og faglig støtte til mulighetsstudier og arkitektfaglige bidrag og prosjekter som omtales i samarbeidsavtalene prioriteres. I løpet av året er det gitt støtte til følgende prosjekter: Marnardal kommune: mulighetsstudie for Bjelland Kvinesdal kommune: arkitektkonkurranse knyttet til svømmehall på Liknes Flekkefjord kommune: arkitektkonkurranse knyttet til ny gangbro over elva Hægebostad kommune: mulighetsstudie som grunnlag for kommunedelplan for området knyttet til Snartemo, Birkeland og Tingvatn Lyngdal kommune: arkitektarbeid knyttet til laksetrapp/formidlingsbygg Kvåsfossen Det er avholdt ulike kurs og konferanser knyttet til stedsutvikling og bokvalitet, for eksempel Byer for mennesker og seminaret Bokvalitet etterlyses. Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei Etter fylkestingsbehandlingen av regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei har planen gått til Miljøverndeparte-mentet for endelig avgjørelse. Det er avholdt møte mellom politisk ledelse fra departementet og fylkeskommunene om sluttbehandling av planen, og avgjørelse skal tas vinteren De fem aktuelle fylkeskommunene har etablert et administrativt utvalg som samarbeider om oppfølging av planen. Dette følges opp med blant annet oppstart av et nytt GPS-prosjekt og en årlig samling med kommunene. Byggeskikksenteret i Flekkefjord Byggeskikksenteret i Flekkefjord styrker byen som regionsenter. Senteret har etter kort tid opparbeidet høy kompetanse på byggeskikk. På sikt skal satsingen gi positive ringvirkninger innen segmenter som næringsliv, reiseliv og utdanningsinstitusjoner. Gjennom tilbud av kurs, seminarer, foredrag og veiledning bidrar senteret til å styrke Vest-Agders posisjon som leverandør innen tradisjonelle håndverksfag og som produsent av tradisjonelle varer og tjenester innen restaurering og vedlikehold. Friluftsliv Fylkeskommunen har som ledd i Det gode livet, satset sterkt på tilrettelegging for allmennhetens friluftsliv. Friluftslivstilbudet skal være tilpasset ulike gruppers behov og preferanser, samtidig som friluftslivsaktivitetene skal ha lav terskel for deltagelse. Særlig viktige målgrupper er barnefamilier og inaktive. I tillegg er det viktig å sikre egnede arealer for friluftsliv, som er gjennomført gjennom planlegging og erverv. Gjennom 2012 har det vært arbeidet spesielt med Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I planen tydeliggjøres de regionalpolitiske mål og strategier for fylkeskommunens politikk og prioritering innenfor nevnte tema. I den forbindelse er det gjennomført et stort og omfattende arbeid for å kartlegge og verdsette regionalt viktige friluftsområder. I samarbeidsavtalene med kommunene er konkrete friluftslivsprosjekter integrert. Målet er å skape aktivitet i friluftslivsområder og i den forbindelse har fylkeskommunen bidratt faglig og økonomisk bl.a. til interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner. Fylkeskommunen fordelte også omlag 3,2 mill. kr i statlige tilskuddsmidler til tilretteleggings- og aktivitetstiltak i kommunene. Vannforskriften Rent drikkevann, kraftproduksjon og friluftslivsaktiviteter som bading og fiske er noe vi forbinder med vassdrag og kysten i Vest-Agder. I løpet av 2015 skal det utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Agder som skal sikre framtidig bærekraftig bruk og godt vannmiljø i Agder. I tråd med planprosessen ble blant annet dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder utarbeidet og lagt ut på høring 1. juli Prosjektleder for vannområdene Mandal-Audna og Lygna ble ansatt, og det ble også holdt en dagssamling om hovedutfordringene i vannregionen. 18 Årsberetning 2012

19 LIKESTILLING SOM REGIONAL KRAFT I 2012 kom Fritt valg, første etappe av 10-årssatsingen for likestilling på Agder, i mål. Fritt valg ble evaluert av Østlandsforskning. I sluttrapporten Frie og likestilte valg? (ØF-rapport 9/2012) går forskerne grundig gjennom resultater fra de åtte delprosjektene og Fritt valg som helhet. Det er utarbeidet nyttige verktøy til bruk i barnehage og skole som er blitt lagt merke til nasjonalt, og som blir trukket fram i NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Det overordnede målet for 10-årssatsingen er god kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. De fire første årene har barn og unges rett til frie og kjønnsuavhengige utdannings- og yrkesvalg vært i fokus. Fritt valg ble avsluttet med en godt besøkt konferanse Likestilling som regional kraft, og dette er også navnet på et nytt treårig oppfølgerprosjekt som startet høsten Videreføring av forskningsprosjektet Fit for fødsel Oppfølging av Nærværsprosjektet i regi av Eydenettverket Opprusting og merking av regionale sykkelruter i Midt-Agderregionen med Midt-Agder Friluftsråd som prosjektleder STATISTIKK OG ANALYSEPORTAL FOR AGDER I 2012 startet arbeidet med etablering av statistikkog analyseportal for Agder. Målet er å utvikle et verktøy hvor også fylkeskommunens lovpålagte arbeid med løpende oversikt over folkehelsen inngår. I februar 2012 ble det avholdt en kursdag i praktisk bruk av folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank (KHS) for kommunene i Agder. Kurset ble avhold i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Det nye prosjektet skal sørge for at Fritt valgverktøyene blir tatt i bruk på en systematisk måte, og vil ha hovedfokus på likestilling i arbeidslivet og likestillingsintegrering i kommuner og virksomheter i regionen. Det legges også et bredere likestillingsbegrep til grunn, slik at andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn tas med i prosjektarbeidet. Det interkulturelle nettverket Agder for alle, som har hatt godt besøkte arrangementer i 2012, sees i nær sammenheng med Likestilling som regional kraft. Vest- Agders første regionale planstrategi slår fast at det skal utarbeides en egen Plan for likestilling, inkludering og mangfold for Agder. Det ble også inngått en samarbeidsavtale mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Senter for likestilling ved UiA i FOLKEHELSE Den nye folkehelseloven som trådte i kraft 2012, har tillagt fylkeskommunen nye oppgaver i det regionale folkehelsearbeidet. Loven har medført strukturelle endringer i folkehelsearbeidet, og er nå en integrert del i fylkeskommunens ordinære oppgaver. Intern samordning og samarbeid på tvers av fag og avdelinger er prioritert i I 2012 var det i Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP Agder) satt av 1 mill. kr til felles folkehelsetiltak. Midlene ble disponert til følgende tiltak: Felles samlinger for folkehelsekoordinatorer i kommunene, inkludert regional konferanse folkehelse/stedsutvikling Utlysning og tildeling av midler til utvikling av frisklivssentraler i kommunene i Agder, i samarbeid med fylkesmennene Årsberetning

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak:

1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009. Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalg for kultur og utdanning til å treffe slikt vedtak: Arkivsak-dok. 09/01911-21 Saksbehandler Ann Kristin Grimsmo Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for kultur og utdanning 24.9.2009 INNSØKNINGSREGLEMENT Fylkesrådmannen rår til at (aktuelt utvalg) treffer slikt

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Med Regionplan Agder 2020 har Agder fått et svært godt grunnlagsdokument for å få til samhandling omkring fem felles prioriterte områder: Klima: Høye mål lave utslipp

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer