LM Landsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM 2010 23. Landsmøte"

Transkript

1 Fra: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ÅRSBERETNING FOR 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal i henhold til sine vedtekter oversende Sosial- og helsedirektoratet årlig beretning og regnskap, men følger for øvrig Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) landsmøteperioder når det gjelder fremleggelse av årsberetning og regnskap for godkjenning. STYRETS SAMMENSETNING OG MØTEVIRKSOMHET Styret følger NFFs landsmøteperiode og har således tre års funksjonstid. Etter NFFs Landsmøte 2004 hadde Fondsstyret følgende sammensetning: Siv Mørkved Tom Nyland Britt-Vigdis Ekeli Gro Jamtvedt Kjersti Storheim Marianne Løkke Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Suppleant Suppleant Oppnevnt av Sosial- og helsedirektoratet: Anne Kari Thomassen Bjørg C. Langeland Styremedlem Varamedlem Etter Landsmøtet 2007 har Fondsstyret følgende sammensetning: Siv Mørkved Kjersti Storheim Gro Jamtvedt Marianne Løkke Alf Sigurd Solberg Elisabeth Thornes Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Suppleant Suppleant Oppnevnt av Sosial- og helsedirektoratet: Anne Kari Thomassen Bente K. Smedbråten Styremedlem Varamedlem 1

2 Fondsstyret har i 2007 hatt 7 styremøter: 13. februar, 11. april, 7. mai, 24. september, oktober, desember og 20. desember. Ett styremøte ble gjennomført elektronisk. Spesielt i forbindelse med behandling av individuelle søknader der det er fastsatt detaljerte kriterier og eventuelt gitt administrative fullmakter har Fondsstyret funnet elektroniske styremøter hensiktsmessig og ressursbesparende. Fondsstyret legger vekt på å gi NFFs Landsmøte og Sosial- og helsedirektoratet god informasjon og oversikt over Fondets virksomhet i beretningene, herunder vise sakenes sammenheng over flere år. Da NFFs Landsmøte får Fondets årsberetninger for tre år til behandling, vil de to første årsberetningene være kortfattede, mens det for de lengre linjer i sakene Fondet er involvert i vises særlig til den siste beretningen i treårsperioden. STRATEGISK PLAN FOR PERIODEN Forslag til strategisk plan ble lagt frem for NFFs Landsmøte 2004 for Landsmøtets synspunkter, og vedtatt av Fondsstyret 31. januar Den overordnede strategiplanen iverksettes gjennom årlige virksomhetsplaner. Fondets overordnede mål er: Kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter Fondet har tre strategiske områder for å realisere sitt overordnede mål: Tildelinger Forvaltning Administrasjon TILDELINGER Tildelinger skal medvirke til styrking og utvikling av fysioterapifaget og til kvalitet i fagutøvelsen Tildelingene har i 2007 vært foretatt i tråd med virksomhetsområdene i strategisk plan; etterutdanning, høyere utdanning for fysioterapeuter, utdannings- og reisestipend, stipend til fagutviklingsprosjekt, stimuleringsstipend, formidlingsvirksomhet og miljøer for 2

3 forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Det har vært en positiv utvikling i antall søknader for de individuelle stipendkategoriene. Etikk i forskning og fagutvikling Fondet søker å bidra til at forskning i fysioterapi blir en ordinær del av forskningen i Norge,og legger vekt på at etiske aspekter ivaretas. Fondet støtter seg på det etablerte forskningssystemet og de strukturene som ligger i dette, bl.a. lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. Gjennom forankring ved universitetene eller andre forskningsmiljøer blir forskningen del av større miljøer, med det fellesskap og rom for diskusjoner, kritisk analyse, fagfellevurderinger og transparens dette innebærer. Etterutdanning NFFs Sentralstyre og Fondsstyret godkjente høsten 2005 ny Avtale om rammebevilgning til Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) etterutdanningsvirksomhet fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, for perioden Rammebevilgningen omfatter tilskudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon; utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurs, opplæring og ajourføring av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. NFFs søknad for 2008 viderefører et etterutdanningstilbud som, for å være tidsaktuelt og formålstjenelig, tilstreber en faglig forankring og profil som bygger på fagseksjonens kjennskap til og deltakelse i politiske prioriteringer, samfunnets behov, brukernes preferanser og fysioterapeuters posisjon i ulike virksomhetsområder. Ressursanvendelsen i denne sammenheng ble inngående drøftet mellom NFF og Fondet i Fondsstyret legger stor vekt på at tilskuddet til NFFs etterutdanningsvirksomhet er en viktig måte å gi mange fysioterapeuter tilskudd fra Fondet. Midlene skal medvirke til å gi fysioterapeuter et bredt og tilgjengelig etterutdanningstilbud med høy kvalitet. Fondsstyret er derfor spesielt opptatt av at kursavgiften skal ha en lav kostnadsutvikling. For å styrke bidraget til den enkelte fysioterapeut som deltar på kursene besluttet Fondsstyret for kurstilbudet i 2007 å gi et ekstra tilskudd ut over rammeavtalen, slik at kursavgiften beholdes uendret fra Også for 2008 besluttet Fondsstyret å gi ytterligere ekstra, øremerkede midler for å videreføre den uendrede kursavgiften fra For deltakere på NFFs kurs betyr tildelingen en vesentlig subsidiering av kursavgiften. Hvis tilskuddet for 2008 fordeles jevnt på forventet antall kursdeltagerne på NFFs etterutdanningskurs i samme år innebærer det en subsidiering av kursavgiften i størrelsesorden kr for hver deltaker (inkl fagdagene). Det var også i 2007 møter mellom NFF og Fondet på politisk og administrativt nivå, der bl.a. etterutdanningsvirksomheten, evaluering av denne, forhold knyttet til rammeavtalen og kommende reforhandling av denne ble drøftet. NFF engasjerte, med finansiering fra Fondet, Universitetet i Oslo til i løpet av 2007 å evaluere kursvirksomheten. Rapporten, som vil foreligge i begynnelsen av 2008, vil være viktig i reforhandlingen av rammeavtalen. 3

4 Høyere utdanning for fysioterapeuter Fondet har over flere år invitert aktuelle utdanningsinstitusjoner til å søke om midler til utvikling og gjennomføring av høyere utdanning for fysioterapeuter. Fondet har fastsatt krav for slike søknader. Ett av kravene, som Fondet ser som et viktig ledd i hele fagmiljøets medvirkning, er at studieplaner skal sendes på forsvarlig høring. Fondsstyret legger videre vekt på samordning og samarbeid, der spørsmålet om hvor mange og hvilke masterstudier som skal stimuleres har vært sentralt. Fondsstyret har uttrykt bekymring over en utvikling som forsøker å kombinere en klinisk videreutdanning med en akademisk skolering inn i rammene for 120 studiepoengs masterstudier, og hvilke konsekvenser dette kan få for både den kliniske fagutøvelsen og akademiteten. Med utgangspunkt i finansiering fra Fondet tilbys det nå masterstudium innen manuell terapi, idrettsfysioterapi og nevrologisk fysioterapi. Videre pågår det utviklingsarbeid for tilbud innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og innen klinisk fysioterapi. Dette innebærer omfattende satsning av midler over mange år fra Fondet. Fondsstyret besluttet i 2006 at det er nødvendig å vinne noen erfaringer og se noen resultater av de tildelinger som er gitt, før det eventuelt igjen inviteres til nye søknader om midler til utvikling eller gjennomføring av høyere utdanning for fysioterapeuter. Universitetet i Bergen (UiB) har midler til utvikling av klinisk masterstudium i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og konkluderte etter en høringsrunde i 2006 med at det er nødvendig med tid til videreutvikling av planene. Planlagt oppstart ble utsatt til høsten Før søknaden om ytterligere midler ble realitetsbehandlet ønsket Fondsstyret en samlet gjennomgang med sakens berørte parter. Representanter for UiB, høgskolene i Oslo, Bergen, Sør-Trøndelag og Tromsø, NFFs forbundsledelse og NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi møtte Fondsstyret i februar Fagfeltet psykisk helsevern og psykiatri er et viktig samfunnsmessig felt der fysioterapeuter skal ha en betydelig kompetanse å bidra med. Dette tilsier at det utvikles et samlet, helhetlig masterstudium innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Det var Fondets forståelse at deltagerne i samarbeid ville arbeide videre for å utvikle et slikt studium. For raskt å styrke fysioterapeuters bidrag i fagfeltet fikk UiB, som har ansvaret for å lede utviklingsarbeidet, stilt ytterligere midler til disposisjon for videre arbeid, med forutsatt oppstart av studiet høsten Utviklingen av en omforent studieplan tar tid, og UiB som forankringsinstans meddelte på slutten av 2007 at studiet ikke vil starte før høsten Fondsstyret vil vurdere saken etter årsskiftet. Universitetet i Bergen (UiB) har tidligere mottatt midler til utvikling og gjennomføring av 2 kull av videreutdanning i manuell terapi. UiB overtok finansieringen fra og med 2005 og studiet ble et masterstudium. Pga en spesiell økonomisk situasjon i 2007 bidro Fondet med midler til gjennomføring av seminaret for veiledere knyttet til studiet. Universitetet i Tromsø (UiT) søkte i 2006 om midler til gjennomføring av to kull av Master i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn og voksen. Planlagt oppstart var høsten 2007, hvert kull over tre år slik at det andre kullet skal være ferdig i løpet av Fondsstyret sa seg i prinsippet positive til å bidra med finansiering av studiet, men ønsket å kunne vurdere erfaringer med studiet innen rimelig tid. I Fondets regnskap ble det derfor avsatt noe midler til gjennomføring av ett kull og 4

5 evaluering. Etter drøftinger mellom UiT og Fondet ble søknaden realitetsbehandlet i 2007, med en senere tilleggssøknad. Studiet hadde mange søkere og startet etter planen høsten Norges idrettshøgskole (NIH) ble i 2005 tildelt midler for gjennomføring av Mastergradsstudium i Idrettsfysioterapi. Studiet, som hadde meget stor søkning, startet opp som fulltidsstudium med kull I høsten Kull II startet høsten En søknad om tilleggsmidler knyttet til gjennomføringen av den veiledede praksisdelen ble innvilget i Høgskolen i Oslo (HiO) fikk i 2005 stilt midler til disposisjon for gjennomføring av videreutdanning i fysioterapi for eldre. Faktisk oppstart av videreutdanningen ble først høsten HiO overtok finansieringen fra og med 2008, slik at behovet for midler fra Fondet ble halvert, og midler tilbakeført i Fondets regnskap. Høgskolen i Bergen ble i 2005 tildelt midler til utvikling av masterstudium i klinisk fysioterapi, da med planlagt oppstart Fondet har fått opplyst at en søknad om etablering av masterstudiet er godkjent i HiBs styre og blir sendt til NOKUT. Behandlingstiden der kan være ca 1 år så det vil tidligst bli oppstart i Høgskolen i Bergen (HiB) ble i 2005 tildelt midler til gjennomføring av et tredje kull av videreutdanning i intensivfysioterapi i Pga. få søkere har HiB fått godkjent forskjøvet bruk av midlene og studiet ble gjennomført i Fondet har presisert at finansiering til flere kull av denne videreutdanningen ikke kan påregnes, da Fondets intensjon er å være initierende og bidra til at tiltak kommer i gang. Fondets midler er generert av fysioterapeuter med norsk autorisasjon og skal komme fysioterapifaget i Norge og fysioterapeuter med norsk autorisasjon til gode. På masterstudier som finansieres av Fondet forutsettes det derfor at studentene har slik autorisasjon. Videre er investeringene i hvert enkelt fysioterapispesifikt masterstudium så store at Fondsstyret har funnet det rimelig å sette krav om at det begynner minimum 20 studenter på hvert kull. Utdanningsstipend I løpet av treårsperioden skjedde det en betydelig utvikling i utdanningsmarkedet, med gjennomgripende reformer og økt tilbud og en omlegging av kriteriene for individuelle utdanningsstipend ble fastsatt med virkning fra og med våren Hensikten er primært å åpne for at flere studier vil kunne kvalifisere til utdanningsstipend slik at ordningen kommer flere til gode. Dette har, som ønsket, resultert i flere søknader. I 2007 ses særlig en stor økning i antall søknader angående nye fysioterapispesifikke studier i Norge. Behandling av ordinære søknader er underlagt administrativ fullmakt. I tilknytning til to søknadsfrister 15. mars og 15. september ble det behandlet 174 søknader om utdanningsstipend. Av disse ble 166 innvilget. To er senere frafalt og ikke belastet regnskapet. Antallet behandlede søknader har de siste årene vært: I 2006: 5

6 (172), 2005: (159), 2004: (198), 2003 (172), 2002 (162), 2001 (158), 2000 (215), 1999 (142) og i 1998 (124). Reisestipend Søknader om reisestipend, som tidligere ble behandlet to ganger i året, blir for reiser fra og med 1. januar 2005 løpende administrativt behandlet. Reisestipend er gitt til reiser i forbindelse med kurs, kongresser og utdanning gir ingen eller mindre enn 30 studiepoeng. For å stimulere til presentasjon av eget arbeid kan de som deltar på kongresser mv. med egne presentasjoner også få et tilskudd til kongressavgiften. Det ble i løpet av 2007 behandlet 252 søknader om reisestipend. I alt ble 228 søknader innvilget (200 i 2006). Antallet behandlede søknader har de siste årene vært: I 2006: (233), 2005: (225), 2004 (79), 2003 (222), 2002 (129), 2001 (113), 2000 (123), 1999 (74) og i 1998 (93). Det ses en fortsatt økning fra foregående år i antall søknader. Det har i 2007 vært større søknadsmengde knyttet til kongresser, spesielt til WCPTkongressen i Vancouver med stor norsk deltakelse. Fondet tildelte reisestipend til 46 fysioterapeuter, hvorav 31 deltok med egen presentasjon. Det har vært noe færre søknader om tilskudd til deltakelse på kurs arrangert av NFF. Noe av svingningene i antall søknader er knyttet til omlegging av søknadsprosedyrer, men utvidelsen av rammene for reisestipend synes å nå godt ut til fysioterapeuter. Stimuleringsstipend Fondsstyret ønsker å stimulere fysioterapeuter som vil jobbe med systematisk fagutvikling til å komme i gang med utvikling av eget prosjekt, slik at det kan føre frem til en søknad om stipend til fagutviklingsprosjekt. Stimuleringsstipendet er gitt en ramme for frikjøp med et arbeidsvolum svarende til inntil ett månedsverk, eventuelt fordelt over inntil 3 måneder. Ved vurdering av søknadene ble det lagt vekt på prosjektideens innhold og mulighet for gjennomføring, og kompetent veiledning. Søknadene viser god faglig bredde både mht. tema og virksomhetsområde. Også for stimuleringsstipend blir søknadsfrist to ganger i året prøvet ut, jf nedenfor under Stipend til fagutviklingsprosjekt. Dette har som ønsket bidratt til økt søknadsmasse. I tilknytning til søknadsfristene 1. mars og 1. oktober 2007 ble det behandlet 19 søknader. I alt ble 16 av søknadene innvilget. To er senere frafalt og ikke belastet regnskapet. I tillegg ble 2 søknader om stipend til fagutviklingsprosjekt i første omgang tildelt stimuleringsstipend. Innenfor denne kategorien har antall søknader vært: I 2006: (15), i 2005: (9), i 2004 (12) og ved første gangs utlysning i 2003: (17). Stipend til fagutviklingsprosjekt Stipend til fagutviklingsprosjekt er gitt til prosjekter som er av betydning for fagutvikling innen fysioterapi. Prosjektenes kvalitet mht. innhold og gjennomføring, problemområde og problemstilling, design og metodevalg blir vurdert av kompetent hold. Det legges spesielt vekt på at det er inngått avtale om kvalifisert veiledning. Stipendene gis primært til kortere, avgrensede prosjekt med et arbeidsvolum inntil ett årsverk, eventuelt fordelt over noe tid. Prosjekter knyttet til doktorgradsarbeid eller tilsvarende er kanalisert til satsingen på miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, jf nedenfor. 6

7 Fondsstyret har besluttet å prøve ut en utvidelse av ordningen fra en til to årlige søknadsfrister. Fysioterapeuter med hovedfags-/masterkompetanse eller doktorgradskompetanse som er i klinisk arbeid og ønsker å gjøre mindre omfattende prosjekter der, er oppfordret til å søke. I tilknytning til søknadsfristene 1. mars og 1. oktober 2007 for prosjekt med oppstart henholdsvis høsten 2007og våren 2008 ble 40 søknader, med samlet søknadssum på nærmere kr 15 millioner, behandlet. Av søknadene ble i alt 16 innvilget. For å utvikle prosjektbeskrivelsen videre, ble i tillegg 2 søkere i første omgang tilbudt stimuleringsstipend, jf ovenfor. Seksten av de mottatte søknadene var resultat av tidligere tildelt stimuleringsstipend (av disse 16 ble 8 innvilget). For denne stipendtypen, som fra og med 1999 erstattet de tidligere forsknings- og arbeidsstipendiene har søknadsmengden vært varierende: I 2006: (34), 2005 (23), 2004 (36), 2003 (13), 2002 (10), 2001 (16), 2000 (10) og i 1999 (23). Prosjektene viser en utvikling mot større omfang med mer krevende design, og samlet tildeling til denne kategorien økte betydelig i Fondsstyret vil i 2008 vurdere rammene for denne stipendkategorien spesielt. Midler til privatpraktiserende I forhandlingene om driftstilskudd og takster pr. 1. juli 2002 ble det satt av et engangsbeløp på kr 3 millioner. Det ble bestemt at midlene skulle overføres til Fondet. Ved bruken av disse midlene skulle privatpraktiserende fysioterapeuter særlig tilgodeses. NFFs Sentralstyre fremmet overfor Fondet forslag om at kr 1,5 millioner skulle utlyses som individuelle stipend for privatpraktiserende, mens øvrige midler anvendes til utvikling og utredning av tiltak primært rettet mot gruppen privatpraktiserende fysioterapeuter. Fondsstyret vedtok de foreslåtte kriteriene i januar Stipend for privatpraktiserende Etter fem tildelingsrunder var det tildelt 360 stipend innenfor rammen, og ordningen med individuelle stipend som bare kunne søkes av privatpraktiserende fysioterapeuter ble avsluttet i Utvikling og utredning av tiltak primært rettet mot privatpraktiserende fysioterapeuter NFF ble for perioden 1. april til 31. desember 2003 tildelt midler til en leder for et prosjekt om Retningslinjer for dokumentasjon, undersøkelse og behandling i privat praksis og Utredning av system/tiltak som legger til rette for at privatpraktiserende fysioterapeuter holder seg faglig à jour. I 2005 ble NFF tildelt gjenstående midler til et prosjekt for å utvikle en kursrekke for privatpraktiserende fysioterapeuter. Engangsbeløpet var dermed i sin helhet disponert, men anvendelse av midlene vil skje også i Formidlingsvirksomhet Med mål om en best mulig fysioterapitjeneste ønsker Fondsstyret å bidra til sterkere dialog og samhandling mellom praksis, forskning og kunnskapsutvikling. Strategier for 7

8 satsningen på formidling har vært drøftet i Fondsstyret flere ganger, men tidvis måttet bli nedprioritert til fordel for andre satsninger, bl.a. arbeidet med høyere utdanning. Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) Prosjekt faglig ajourføring har utspring i NFFs tidligere prosjekt retningslinjer som ble gitt delfinansiering fra Dette prosjektet ble avrundet i sin daværende form etter NFFs Landsmøte 2004, men Fondsstyret godkjente at deler av den opprinnelige tildelingen, spesielt tiltenkt fagmiljøenes arbeid i prosjektet, kunne benyttes av NFF til videre arbeid med utvikling av et system for faglig ajourføring, med særlig vekt på å ivareta en sterk kontakt med fagmiljøene. NFF søkte deretter i 2006 om å bruke resterende midler til en prosjektlederstilling. Fondsstyret så fortsatt positivt på å bidra til videre utviklingsarbeid innen rammene for Prosjekt faglig ajourføring, slik at NFFs Landsmøte 2007 kunne få et så godt saksgrunnlag som mulig for sin endelige behandling, herunder at det er gjort evalueringer av utprøving og pilotgrupper. Et av Fondets grunnleggende prinsipper er å være initierende, for å bidra til at tiltak og virksomhet kommer i gang og kan prøves ut. Det ble forutsatt at dersom Landsmøtet 2007 vedtar systemet, må Landsmøtet således også finne videre finansiering. På disse premissene ble det gitt midler til prosjektlederstilling (deltid) ut NFFs Landsmøte 2007 vedtok å videreføre systemet, med 50 % stilling innenfor NFFs budsjett, etter at Fondet har bidratt med mer enn kr 2, 5 mill til utvikling av system faglig ajourføring. Økningen i forskningsbasert kunnskap krever også økt satsning på formidling og fortolkning av denne kunnskapsmengden til praksisfeltet, og Fondsstyret ønsker å stimulere til dette. Fondsstyret har over tid sett det som hensiktsmessig å bidra til å styrke Fysioterapeuten som formidlingskanal, og bidrar til finansiering av 50 % stilling som fagredaktør i perioden , som et klart tidsavgrenset prosjekt. NFFs Landsmøte 2007 ble bedt om å sikre stillingsressursene i tidsskriftet videre, og vedtok dette innenfor NFFs rammebudsjett. Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Fondsstyret vedtok i 1999 å begynne en samlet satsing på miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Gjennom tildelingene er det lagt vekt på å bidra til utvikling av fysioterapiforskning forankret ved universitetene, og til etablering av et fundament for videre oppbygging av kompetansemiljøer med samarbeid mellom universitet, kliniske miljøer og egen forskning. Det innhentes uttalelse om søknadene fra en ekstern evalueringsgruppe som ble etablert i samarbeid med Norges forskningsråd i Det er initiert miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi knyttet til universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I fremdriftsrapporteringen viser de fire miljøenes ulike styrker, og ulikt grunnlag og premisser for utvikling og etablering av miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Tildelingene synes foreløpig å ha bidratt til betydelig utvikling og vekst innen fysioterapirelatert forskning, kunnskapsutvikling og kompetanseheving. Miljøene driver forskningsprosjekter med ulike samarbeidspartnere og bidrar til prosesser i praksisfeltet gjennom prosjekter der erfarne klinikere deltar. Det drives formidling gjennom erfaring 8

9 og deltakelse, gjennom undervisning og veiledning og publisering. Øket skolering av klinikerne bidrar til kvalitetsutvikling og kompetanseheving i praksisfeltet. Tildelingene har også gitt øket mulighet for å komme inn i allerede etablerte forskningsmiljøer og derigjennom bidratt til å øke fysioterapeuters konkurranseevne om forskningsmidler. Fondsstyret ser med stor tilfredshet at etter hvert som forskning i fysioterapi etableres ved universitetene har fysioterapeuter som har vært omfattet av Fondets satsing gått inn i faste stillinger som er blitt opprettet. I 2007 ble det mottatt søknader om midler fra tre av universitetene. Det fjerde universitetet redegjorde i fremdriftsrapporten om bakgrunnen for å ikke fremme søknad om nye midler i Det ble tildelt midler for perioden til NTNU, Institutt for samfunnsmedisin; finansiering med 100 % av en postdoktorstipendiatstilling i tre år, midler til prosjektmedarbeidere og til transportkostnader. Midler til analyser og publisering fra innsamlede data. Universitetet i Bergen, Seksjon for fysioterapivitenskap; finansiering med 100 % av en doktorgradsstipendiatstilling i fire år. Universitetet i Oslo, Seksjon for helsefag; finansiering med 100 % av en doktorgradsstipendiatstilling i fire år og midler til en vit. ass. stilling. Tildelingene til miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi følger utviklingen i offentlig finansiering for denne type virksomhet. Generelt er det ønskelig å få rask gjennomføringstakt i stipendiatstillingene, og å rekruttere yngre fysioterapeuter til slik forskerkvalifisering. Fondets satsning på området er imidlertid sårbar for permisjoner knyttet til svangerskap og sykdom og derav følgende forlengelse av stipendiattiden frem til ferdig doktorarbeid. Dette påvirker hastigheten i anvendelsen av tildelingene betydelig. Fondet har inngått avtale med NIFU STEP om å få gjennomført en ekstern evaluering av satsingen i løpet av våren TILDELINGER 2007 I 2007 ble det behandlet i alt 499 søknader. Av regnskapet fremgår det at Fondsstyret i 2007 har gitt følgende tildelinger som er belastet inneværende års regnskap, nedenfor gruppert etter søknadstype: Etterutdanningsvirksomhet Høyere utdanning for fysioterapeuter - gjennomføring og utvikling Utdanningsstipend Reisestipend Stimuleringsstipend Stipend til fagutviklingsprosjekt Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Totalt

10 Dette er en økning på nærmere 2, 5 mill. fra For mange av tildelingene vil utbetalingene fordeles over flere år. Omløpshastighet i tildelingene Fondets tildelinger er over tid forskjøvet med større tyngde på høyere nivåer i kunnskapskjeden. Forskning, fagutviklingsprosjekt, utvikling og gjennomføring av masterstudier og individuelle stipend til slike studier er tiltak med gjennomføringshorisonter på flere år. Ved tildelinger til universitet og høgskoler vil tiltakene følge de regler og bestemmelser som gjelder der, og gjennomføringshastigheten i tiltakene er således utenfor Fondets direkte kontroll. Videre vil fagutviklingsprosjekt, særlig når disse omfatter pasienter, ofte ta lenger tid enn planlagt. Fondet regnskapsfører alle tildelinger ved tildelingstidspunktet. Utviklingen beskrevet ovenfor påvirker omløpshastigheten i tildelingene. Satsingen på disse nivåene i kunnskapskjeden er nødvendig for å utvikle faget og profesjonen og etter Fondets vurdering vil i denne sammenheng en lavere omløpshastighet være forenlig med god kvalitet i anvendelsen av Fondets midler. Fondet legger vekt på å overvåke tildelingene gjennom tett oppfølging mht. at det er aktivitet eller akseptable årsaker til eventuelle utsettelser. Økonomisk sett innebærer en slik utsettelse i anvendelse og utbetaling en sannsynlig meravkastning på midlene Fondet forvalter. Dette er en medvirkende årsak til at Fondet kan tildele mer enn det offentlige bidrar med til Fondet, og slik ytterligere bidra til kunnskapsutviklingen i faget og kompetanseutviklingen i profesjonen. FORVALTNING Forvaltning av Fondets midler skal være en sikker finansieringskilde for fysioterapeuters etter- og videreutdanning Forvaltningen har følgende virksomhetsområder; overføringsordningen fra folketrygden til Fondet og kapitalforvaltning. Overføringsordningen fra folketrygden til Fondet Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har forhandlet frem avtalen om overføring til Fondet med Staten og Kommunenes Sentralforbund (KS) med hjemmel i lov om folketrygd ( 5.8). Ved takstoppgjøret pr. 1. juli 2006 ble partene enige om å endre overføringsordningen til et fast beløp. Overføringen til Fondet er en del av rammen for de årlige oppgjørene og vil bli regulert i samsvar med oppgjøret forøvrig. Det har vært god kontakt mellom NFFs forhandlingsdelegasjon og Fondet i denne prosessen og det er enighet om at dette videreføres. Overføringene fra folketrygden til Fondet skjer kvartalsvis med utgangspunkt i det beløpet som fastsettes i forhandlingene. For forhandlingsperioden 1. juli 2006 til 30. juni 10

11 2007 er overføringen til Fondet avtalt til kr , og for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 til kr Overføringen i 2007 utgjør i alt kr (Regnskapets note 2) Intensjonene med avsetning av trygdemidler fremforhandlet i sentrale oppgjør er at yrkesgruppen skal ha en stabil og sikker overføring som gir nødvendige utviklingsmuligheter. Anvendelsen av midlene er tuftet på planlegging og samarbeid som krever forutsigbarhet og langsiktighet. Dette er nødvendige forutsetninger for gode, målrettede tiltak som gir viktige bidrag til kompetansenivået i faget og forsvarlighet i tjenesten. Gjennom en forsvarlig forvaltning av Fondets midler har tildelingene hittil kunnet opprettholdes, og hatt en positiv utvikling. Dersom overføringene til Fondet reduseres vil dette fremover måtte virke innskrenkende på Fondets anvendelse av midlene, ut fra forsvarlig økonomisk planlegging. Å utvikle og bygge solid kunnskap i faget vil kunne bli betydelig hemmet dersom overføringene blir gjenstand for usikkerhet gjennom årlige reduksjoner. Fysioterapispesifikk etterutdanning og høyere utdanning er vesentlig for å styrke profesjonen og for en god samhandling med andre yrkesgrupper, slik at kompetansen kommer pasienter/brukere til gode. Forskning er sentralt for utvikling og vurdering av ny kunnskap, for å dokumentere relevansen og kvaliteten av de helsetjenestene som tilbys og for å gi bedre og mer effektive helsetjenester. En fortsatt positiv utvikling i overføringene er påkrevet for at ikke innsatsen i arbeidet for en faglig forsvarlig fysioterapitjeneste skal komme i fare for å måtte reduseres. Kapitalforvaltning I forvaltningen av Fondets midler stilles det høye krav til sikkerhet og likviditet. Innenfor disse begrensningene søkes best mulig total avkastning på kapitalen innenfor en langsiktig, verdibevarende horisont. Forvaltningen av midlene er til enhver tid gjenstand for grundige vurderinger, både fra sekretariatet og styret, i løpende kontakt med forvalterne. Forvaltning av Fondets midler foregår i sin helhet i samarbeid med Pareto Forvaltning AS innenfor en avtale om aktiv forvaltningsservice. Som del av avtalen er det fastsatt strategiske og taktiske rammer for plassering i ulike typer verdipapirer. Formålet med forvaltningen er med lav risikoprofil å oppnå en avkastning som over tid minst er på høyde med en teoretisk referanseindeks. Det er fastsatt etiske retningslinjer for Fondets investeringer. Investeringsstrategien som omtaler rammebetingelser, aktivaallokering, etiske retningslinjer og avkastningsreferanser for forvaltningen blir gjennomgått hvert år. I tillegg til Pareto Forvaltning AS har Fondet knyttet til seg en uavhengig konsulent som bistår i forvaltningsvurderingene. Fondets forvaltningspartnere har deltatt i de fleste styremøtene gjennom året. Omkring 60 % i aksjer og 40 % i rentebærende papirer har gjennom året vært vurdert å være i tråd med Fondets forvaltningsstrategi med dagens markedssituasjon. Dette er besluttet videreført ved overgangen til Forvaltningen legger vekt på en forsiktig og verdiorientert strategi, med en meravkastning gjennom noe risiko i aksjer og beskyttelse i rentebærende papirer. Frem til og med 2007 har dette gitt en meravkastning over både fem- og tiårsperioden. 11

12 For forvaltningen ble 2007 et svakere år enn perioden , som ga svært god avkastning, etter årene med ingen eller negativ avkastning. Det norske aksjemarkedet har vært turbulent i Etter et minikrakk i februar nådde Oslo Børs ny toppnotering i juli, før markedet igjen falt kraftig, for så å slutte året med i alt 11,5 % opp. Aksjeandelen i Fondets portefølje nådde vel halvparten av dette. I dårlige år med negativ utvikling i aksjemarkedet har Fondets portefølje stått godt i mot og oppnådd en avkastning som har vært av de minst dårlige i markedet for sammenlignbare porteføljer. I år med sterk vekst vil Fondets portefølje likeledes få en noe lavere avkastning enn en ren aksjeportefølje. Gjennom en slik forvaltning blir risikoen lavere og avkastningen noe mer stabil over år. Fondets midler er ved årsskiftet plassert i henhold til de strategiske rammene for et positivt aksjemarked (Regnskapets note 5): Kostpris Markedsverdi Bank Obligasjoner Norge Aksjer Norge Sum Økonomi Renteinntekter og gevinster får Fondet av den kapital som til en hver tid er plassert i verdipapirer. Reell forvaltningskapital omfatter den disponible egenkapitalen og den kapitalen som er bundet gjennom vedtak om tildeling, men ikke utbetalt. Tildelingene belastes regnskapet i det året vedtakene fattes, selv om midlene skal utbetales over flere år. Disse bunnede midlene utgjør 26 % av forvaltningskapitalens markedsverdi ved årsskiftet. Total avkastning for 2007 er kr En enkel, gjennomsnittlig totalavkastning på all plassert kapital gir 4,5 % i Årlig avkastning siste fem år har vært i 2002 (-7,4), i 2003 (24,3), i 2004 (23,0), i 2005 (26,9), i 2006 (18,1) og i 2007 (4,5). Dette gir en gjennomsnittlig avkastning siste fem år på 19,4 %, mens gjennomsnittlig avkastning siste ti år ( ) gir 12,6 %. Tilsvarende 3 måneders statsindeks (~bankrente) var for siste femårsperiode 3,18 % årlig, og for siste 10 årsperiode 4,74 % årlig. Årets resultat, kr , tillegges egenkapitalen. Fondets disponible egenkapital er ved årsskiftet kr Til grunn for det positive regnskapsførte resultatet og utviklingen i egenkapitalen ligger flere faktorer. Ved siden av verdisvingningene i verdipapirene vil de tiltak det er enighet om å bidra med finansiering til ikke nødvendigvis være utviklet og gjennomarbeidet til tidspunkt som faller sammen med Fondets inntjening. For å møte disse svingninger i 12

13 tidspunkt for inntjening og tildeling har Fondsstyret vurdert det som fornuftig i sterke finansielle år å bygge opp en buffer for å kunne opprettholde aktiviteten i svakere år. Gjennom en god forvaltning av Fondets midler har det også vært mulig å øke de samlede tildelingene, godt ut over overføringen fra folketrygden. I sin planlegging legger Fondsstyret et nøkternt forventet gjennomsnitt over år til grunn. Fondet tilstreber en nøktern administrasjon og kostnadene til drift anses akseptable. (Regnskapets note 3 og 4) Regnskapet bygger på forutsetningene om fortsatt drift. Fondsstyret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Fondets finansielle situasjon. ADMINISTRASJON Samarbeid og administrasjon skal gi et effektivt og serviceorientert redskap for brukerne Administrasjon har følgende virksomhetsområder; styret og sekretariatet, samarbeid internt og eksternt og informasjon. Styret og sekretariatet Fondets virksomhet er fastsatt gjennom vedtektene for Fondet, Fondsstyrets strategiske plan for perioden og vedtak fattet i styremøter. Virksomheten drives i henhold til de offentlige lover og regler som gjelder for denne typen virksomhet. Fondet ledes av et styre og sekretariatet står for den løpende administrasjonen. I Fondets arbeid tilstrebes det å ivareta tillit og tiltro til Fondets beslutninger samtidig som bredden og kompetansen i Fondets styre og administrasjon utnyttes. Det er en stadig avveining mellom styrets samlede kompetanse og funksjon og styrets habilitet, der spesielt Fondets tillit utad vektlegges. Sekretariatet var ved begynnelsen av året bemannet med sekretariatsleder i 90 % stilling, sekretær i 60 % stilling og saksbehandler i 50 % stilling. Saksbehandler sluttet 31.mars og rådgiver tiltrådte i 40 % stilling 4. september. Birthe C. Hansson innehar stillingen som sekretariatsleder. Sekretariatet videreførte i 2007 revisjonen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (Internkontroll) i henhold til Arbeidsmiljølovens nye bestemmelser. Alle ansatte deltar aktivt i dette arbeidet og sekretariatsleder har gjennomført lovbestemt opplæring. Det er gjennomført medarbeidersamtaler i sekretariatet med oppfølgingsplan. Annen hver uke avholdes fellesmøter. Fondet leier lokaler for sekretariatet av NFF i Stensberggt. 27 i Oslo. Revisor Fondets revisor er Revisorblom.com AS med statsautorisert revisor Jan Blom som utførende. 13

14 Samarbeid internt og eksternt Fondsstyret har i 2007 videreført samarbeidsrutinene gjennom årlige møter med nære samarbeidspartnere og sentrale mottakere av midler fra Fondet. Som i de foregående år ble det avholdt et fellesmøte mellom Sentralstyret og Fondsstyret. Nytteverdien av slik gjensidig informasjonsutveksling og mulighet for drøfting av felles saker vurderes som positiv og det tas sikte på å videreføre disse fellesmøtene. Det er også kontaktmøter mellom forbundsleder / leder av fagseksjonen og fondsstyreleder / sekretariatsleder, samt mellom generalsekretær og sekretariatsleder. Fondet har videre vært representert ved bl.a. følgende møter og arrangementer: Universitetet i Tromsø; åpning av Master i helsefag, studieretning Klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn og voksen. Norges idrettshøgskole; åpning av Mastergradsstudium i Idrettsfysioterapi, kull II Doktorgradsdisputas Norges forskningsråd; oppfølgingskonferanse for evalueringen av klinisk, epidemiologisk, samfunnsmedisinsk, helsefaglig og psykologisk forskning Forskerforbundet; forskningspolitisk seminar Forskerforbundet; frokostseminar Universitets- og høgskolerådet; konferanse om Stjernøutvalget WCPT-kongress og General Meeting, Vancouver NFFs 22. Landsmøte NFFs Representantskapsmøte og ledermøte Flere store utredninger om fysioterapitjenesten, som også vil kunne ha konsekvenser for Fondet, pågikk i Sosial- og helsedirektoratet gjorde på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en kartlegging av utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunene fra 1985 til Fondet bidro spesielt vedrørende beskrivelsen av kunnskaps- og kompetanseutvikling i faget i det dokumentet NFF i juni 2006 oversendte direktoratet. Direktoratets rapport, som ble oversendt departementet våren 2007, er et viktig grunnlag for den gjennomgangen og evalueringen av fysioterapitjenesten i kommunene som Helse- og omsorgsdepartementet skal gjennomføre. Helse- og omsorgsdepartementet har gjort en gjennomgang av finansieringen av fysioterapitjenesten i kommunene. NFF deltok i arbeidsgruppen og holdt god kontakt med Fondet under arbeidet. Det politiske arbeidet videreføres. Informasjon og kommunikasjon Opplysninger om Fondet, de ulike individuelle stipendtypene og søknadsskjemaer er lagt ut på Internett på egen hjemmeside (www.fysio.no/fondet). Sekretariatet ser en stadig økende bruk av nettsiden som informasjonskilde for Fondets brukere. Fysioterapeuten er fortsatt en viktig informasjonskanal for Fondet. Utlysninger og søknadsfrister står jevnlig i tidsskriftet. Prosjektene som ble tildelt stipend til fagutviklingsprosjekt er presentert med prosjektsammendrag. Hvert halvår oversendes en oversikt over mottatte hovedfagsoppgaver. Hovedfags- og masteroppgaver oversendes biblioteket ved Høgskolen i Oslo og blir på den måten tilgjengelig for alle fysioterapeuter gjennom BIBSYS. 14

15 Strategisk plan Fondsstyret har siden opprettelsen av Fondet invitert NFFs Landsmøte til å gi innspill til Fondets virksomhet. Forslaget til Strategisk plan for inneværende periode ble presentert for NFFs 21. Landsmøte i desember 2004 og deretter fastsatt av Fondsstyret. Det økende behovet for ressurser for å møte kravene fra pasienter, andre faggrupper og fra samfunnet om kvalitet, relevans og nytteverdi av fysioterapeuters tiltak, gjør at Fondet må prioritere mellom mange viktige tiltak innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer. Disse prioriteringene fremkommer i de årlige virksomhetsplanene. Ut fra de siste årenes store reformer i utdannings- og helsesektoren har Fondsstyret valgt å fastsette strategisk plan for ikke mer enn tre år. Arbeidet med de strategiske områdene er gjenstand for vurdering i tilknytning til NFFs landsmøter og forslag til strategisk plan for Fondets virksomhet i perioden ble lagt frem som egen sak for NFFs 22. Landsmøte 2007 og deretter fastsatt av det nye Fondsstyret i desember Oslo, 4. juni 2008 Siv Mørkved styreleder Gro Jamtvedt Kjersti Storheim Marianne Løkke nestleder Alf Sigurd Solberg Elisabeth Thornes Anne Kari Thomassen Bente K. Smedbråten 15

16 ÅRSREGNSKAP 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Note Resultatregnskap pr Inntekter 2 Utbetalinger fra NAV for Bankrenter Renter av investert kapital Realiserte kursgevinster verdipapirer Urealiserte kursgevinster/(-tap) verdipapirer Sum inntekter Driftskostnader: 3 Lønn og personalkostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Resultat før tildelinger Tildelinger: Etterutdanningsvirksomhet Høyere utdanning for fysioterapeuter - utvikling og gjennomføring Utdanningsstipend Reisestipend Stimuleringsstipend Stipend til fagutviklingsprosjekt Formidlingsvirksomhet Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Sum tildelinger Returer, tidligere års tildelinger Årets resultat

17 Balanse pr Eiendeler Omløpsmidler 5 Verdipapirer Urealisert kursendring verdipapirer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Kapitalkonto pr Årets resultat Kapitalkonto pr Gjeld Innvilgede tildelinger, ikke utbetalt pr Skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpte feriepenger Div. kreditorer Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 4. juni 2008 Siv Mørkved styreleder Gro Jamtvedt Kjersti Storheim Marianne Løkke nestleder Alf Sigurd Solberg Anne Kari Thomassen Elisabeth Thornes Bente Kristin Smedbråten 17

18 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Regnskapsprinsipper Fondet anvender regnskapsloven av 1998 og unntaksreglene for små enheter. Overføringen fra NAV inntektsføres med beløp for året som er beløpsmessig avtalt. Fondet avviker fra regnskapslovens oppstillingsplan ved å vise finansinntekter fra ikke utbetalte midler sammen med overføringen fra NAV. Ledig likviditet blir investert i noterte verdipapirer etter en fastsatt investeringsstrategi og inngår i porteføljen. Slike papirer er kursregulert til markedskurser pr og urealisert kursgevinst/-tap er inntektsført. Urealisert kursgevinst/-tap er vist på egen linje i balansen. Innvilgede tildelinger som ikke er utbetalt er vist som kortsiktig gjeld. Utbetaling skjer etter inngåtte avtaler og kontrakter, når vilkårene er tilfredsstilt fra mottaker. 2 Utbetalinger fra NAV Utbetaling for inneværende år Lønn og personalkostnader Lønnskostnader ansatte Godtgjørelse fondsstyret og leder Andre kostnader Kurs Husleie, lys, renhold EDB-utstyr/inventar Internett/informasjon/presentasjon Vedlikeholdsavtaler, service utstyr og systemer Revisjon Ekstern konsulenttjeneste Kontorrekvisita/trykksaker Porto/kopiering/telefon/-møter Gebyrer Reise- og diettutgifter styret/sekretariatet Kongress-/seminardeltakelse Gaver Møtekostnader / representasjon Annonse v/ansettelse Diverse utgifter

19 5 Verdipapirer Portefølje (1000 kr) Markedsverdi Bokført kostpris Urealisert kursendring For omtale av utviklingen vises til årsberetningen; Kapitalforvaltning Spesifikasjon av portefølje pr Kostpris Markedsverdi Bank Obligasjoner Norge Aksjer Norge Sum

20 Spesifikasjoner til årsregnskapet TILDELINGER 2007 Etterutdanningsvirksomhet NFF; rammetilskudd for Uendret kursavgift i Sum etterutdanningsvirksomhet Høyere utdanning for fysioterapeuter - utvikling og gjennomføring UiB; videreutvikling av master i psyk Seminar om utvikling av master i psyk NIH; master idrettsfysioterapi, tilleggssøknad UiB; master MT, veiledningsseminar UiT; gjennomføring master i nevrologi UiT; gjennomføring master i nevrologi, tilleggssøknad UiT; master i nevrologi, korrigert tildeling Samlet tildeling hittil i år UiT; master i nevrologi, avsatt tidligere år (2006) Sum høyere utdanning; utvikling og gjennomføring Utdanningsstipend Antall Tildelingsgruppe 1 Offentlig godkjent fysioterapifaglig høyere utdanning Master i idrettsfysioterapi, NIH Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi, HiO Videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, HiTø Videreutdanning i fysioterapi for barn, HiO Videreutdanning i fysioterapi for eldre, HiO Videreutdanning i intensivfysioterapi, HiB Master i helsefag i Norge Master i helsefagvitenskap, UiO Master i helsefag, fysioterapivitenskap UiB Master i helsefag, manuell terapi UiB Master i helsevitenskap, NTNU Master i helsefag, studieretning Nevrologisk fysioterapi Tildelingsgruppe 2 Fysioterapirelevant høyere utdanning i Norge Master i bevegelsesvitenskap, NTNU

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12 Delutredning 1 Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper Helsedirektoratet 01.02.12 2 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Oppdraget og tidligere utredninger... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer