LM Landsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM 2010 23. Landsmøte"

Transkript

1 Fra: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ÅRSBERETNING FOR 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal i henhold til sine vedtekter oversende Sosial- og helsedirektoratet årlig beretning og regnskap, men følger for øvrig Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) landsmøteperioder når det gjelder fremleggelse av årsberetning og regnskap for godkjenning. STYRETS SAMMENSETNING OG MØTEVIRKSOMHET Styret følger NFFs landsmøteperiode og har således tre års funksjonstid. Etter NFFs Landsmøte 2004 hadde Fondsstyret følgende sammensetning: Siv Mørkved Tom Nyland Britt-Vigdis Ekeli Gro Jamtvedt Kjersti Storheim Marianne Løkke Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Suppleant Suppleant Oppnevnt av Sosial- og helsedirektoratet: Anne Kari Thomassen Bjørg C. Langeland Styremedlem Varamedlem Etter Landsmøtet 2007 har Fondsstyret følgende sammensetning: Siv Mørkved Kjersti Storheim Gro Jamtvedt Marianne Løkke Alf Sigurd Solberg Elisabeth Thornes Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Suppleant Suppleant Oppnevnt av Sosial- og helsedirektoratet: Anne Kari Thomassen Bente K. Smedbråten Styremedlem Varamedlem 1

2 Fondsstyret har i 2007 hatt 7 styremøter: 13. februar, 11. april, 7. mai, 24. september, oktober, desember og 20. desember. Ett styremøte ble gjennomført elektronisk. Spesielt i forbindelse med behandling av individuelle søknader der det er fastsatt detaljerte kriterier og eventuelt gitt administrative fullmakter har Fondsstyret funnet elektroniske styremøter hensiktsmessig og ressursbesparende. Fondsstyret legger vekt på å gi NFFs Landsmøte og Sosial- og helsedirektoratet god informasjon og oversikt over Fondets virksomhet i beretningene, herunder vise sakenes sammenheng over flere år. Da NFFs Landsmøte får Fondets årsberetninger for tre år til behandling, vil de to første årsberetningene være kortfattede, mens det for de lengre linjer i sakene Fondet er involvert i vises særlig til den siste beretningen i treårsperioden. STRATEGISK PLAN FOR PERIODEN Forslag til strategisk plan ble lagt frem for NFFs Landsmøte 2004 for Landsmøtets synspunkter, og vedtatt av Fondsstyret 31. januar Den overordnede strategiplanen iverksettes gjennom årlige virksomhetsplaner. Fondets overordnede mål er: Kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter Fondet har tre strategiske områder for å realisere sitt overordnede mål: Tildelinger Forvaltning Administrasjon TILDELINGER Tildelinger skal medvirke til styrking og utvikling av fysioterapifaget og til kvalitet i fagutøvelsen Tildelingene har i 2007 vært foretatt i tråd med virksomhetsområdene i strategisk plan; etterutdanning, høyere utdanning for fysioterapeuter, utdannings- og reisestipend, stipend til fagutviklingsprosjekt, stimuleringsstipend, formidlingsvirksomhet og miljøer for 2

3 forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Det har vært en positiv utvikling i antall søknader for de individuelle stipendkategoriene. Etikk i forskning og fagutvikling Fondet søker å bidra til at forskning i fysioterapi blir en ordinær del av forskningen i Norge,og legger vekt på at etiske aspekter ivaretas. Fondet støtter seg på det etablerte forskningssystemet og de strukturene som ligger i dette, bl.a. lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. Gjennom forankring ved universitetene eller andre forskningsmiljøer blir forskningen del av større miljøer, med det fellesskap og rom for diskusjoner, kritisk analyse, fagfellevurderinger og transparens dette innebærer. Etterutdanning NFFs Sentralstyre og Fondsstyret godkjente høsten 2005 ny Avtale om rammebevilgning til Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) etterutdanningsvirksomhet fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, for perioden Rammebevilgningen omfatter tilskudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon; utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurs, opplæring og ajourføring av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. NFFs søknad for 2008 viderefører et etterutdanningstilbud som, for å være tidsaktuelt og formålstjenelig, tilstreber en faglig forankring og profil som bygger på fagseksjonens kjennskap til og deltakelse i politiske prioriteringer, samfunnets behov, brukernes preferanser og fysioterapeuters posisjon i ulike virksomhetsområder. Ressursanvendelsen i denne sammenheng ble inngående drøftet mellom NFF og Fondet i Fondsstyret legger stor vekt på at tilskuddet til NFFs etterutdanningsvirksomhet er en viktig måte å gi mange fysioterapeuter tilskudd fra Fondet. Midlene skal medvirke til å gi fysioterapeuter et bredt og tilgjengelig etterutdanningstilbud med høy kvalitet. Fondsstyret er derfor spesielt opptatt av at kursavgiften skal ha en lav kostnadsutvikling. For å styrke bidraget til den enkelte fysioterapeut som deltar på kursene besluttet Fondsstyret for kurstilbudet i 2007 å gi et ekstra tilskudd ut over rammeavtalen, slik at kursavgiften beholdes uendret fra Også for 2008 besluttet Fondsstyret å gi ytterligere ekstra, øremerkede midler for å videreføre den uendrede kursavgiften fra For deltakere på NFFs kurs betyr tildelingen en vesentlig subsidiering av kursavgiften. Hvis tilskuddet for 2008 fordeles jevnt på forventet antall kursdeltagerne på NFFs etterutdanningskurs i samme år innebærer det en subsidiering av kursavgiften i størrelsesorden kr for hver deltaker (inkl fagdagene). Det var også i 2007 møter mellom NFF og Fondet på politisk og administrativt nivå, der bl.a. etterutdanningsvirksomheten, evaluering av denne, forhold knyttet til rammeavtalen og kommende reforhandling av denne ble drøftet. NFF engasjerte, med finansiering fra Fondet, Universitetet i Oslo til i løpet av 2007 å evaluere kursvirksomheten. Rapporten, som vil foreligge i begynnelsen av 2008, vil være viktig i reforhandlingen av rammeavtalen. 3

4 Høyere utdanning for fysioterapeuter Fondet har over flere år invitert aktuelle utdanningsinstitusjoner til å søke om midler til utvikling og gjennomføring av høyere utdanning for fysioterapeuter. Fondet har fastsatt krav for slike søknader. Ett av kravene, som Fondet ser som et viktig ledd i hele fagmiljøets medvirkning, er at studieplaner skal sendes på forsvarlig høring. Fondsstyret legger videre vekt på samordning og samarbeid, der spørsmålet om hvor mange og hvilke masterstudier som skal stimuleres har vært sentralt. Fondsstyret har uttrykt bekymring over en utvikling som forsøker å kombinere en klinisk videreutdanning med en akademisk skolering inn i rammene for 120 studiepoengs masterstudier, og hvilke konsekvenser dette kan få for både den kliniske fagutøvelsen og akademiteten. Med utgangspunkt i finansiering fra Fondet tilbys det nå masterstudium innen manuell terapi, idrettsfysioterapi og nevrologisk fysioterapi. Videre pågår det utviklingsarbeid for tilbud innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og innen klinisk fysioterapi. Dette innebærer omfattende satsning av midler over mange år fra Fondet. Fondsstyret besluttet i 2006 at det er nødvendig å vinne noen erfaringer og se noen resultater av de tildelinger som er gitt, før det eventuelt igjen inviteres til nye søknader om midler til utvikling eller gjennomføring av høyere utdanning for fysioterapeuter. Universitetet i Bergen (UiB) har midler til utvikling av klinisk masterstudium i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og konkluderte etter en høringsrunde i 2006 med at det er nødvendig med tid til videreutvikling av planene. Planlagt oppstart ble utsatt til høsten Før søknaden om ytterligere midler ble realitetsbehandlet ønsket Fondsstyret en samlet gjennomgang med sakens berørte parter. Representanter for UiB, høgskolene i Oslo, Bergen, Sør-Trøndelag og Tromsø, NFFs forbundsledelse og NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi møtte Fondsstyret i februar Fagfeltet psykisk helsevern og psykiatri er et viktig samfunnsmessig felt der fysioterapeuter skal ha en betydelig kompetanse å bidra med. Dette tilsier at det utvikles et samlet, helhetlig masterstudium innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Det var Fondets forståelse at deltagerne i samarbeid ville arbeide videre for å utvikle et slikt studium. For raskt å styrke fysioterapeuters bidrag i fagfeltet fikk UiB, som har ansvaret for å lede utviklingsarbeidet, stilt ytterligere midler til disposisjon for videre arbeid, med forutsatt oppstart av studiet høsten Utviklingen av en omforent studieplan tar tid, og UiB som forankringsinstans meddelte på slutten av 2007 at studiet ikke vil starte før høsten Fondsstyret vil vurdere saken etter årsskiftet. Universitetet i Bergen (UiB) har tidligere mottatt midler til utvikling og gjennomføring av 2 kull av videreutdanning i manuell terapi. UiB overtok finansieringen fra og med 2005 og studiet ble et masterstudium. Pga en spesiell økonomisk situasjon i 2007 bidro Fondet med midler til gjennomføring av seminaret for veiledere knyttet til studiet. Universitetet i Tromsø (UiT) søkte i 2006 om midler til gjennomføring av to kull av Master i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn og voksen. Planlagt oppstart var høsten 2007, hvert kull over tre år slik at det andre kullet skal være ferdig i løpet av Fondsstyret sa seg i prinsippet positive til å bidra med finansiering av studiet, men ønsket å kunne vurdere erfaringer med studiet innen rimelig tid. I Fondets regnskap ble det derfor avsatt noe midler til gjennomføring av ett kull og 4

5 evaluering. Etter drøftinger mellom UiT og Fondet ble søknaden realitetsbehandlet i 2007, med en senere tilleggssøknad. Studiet hadde mange søkere og startet etter planen høsten Norges idrettshøgskole (NIH) ble i 2005 tildelt midler for gjennomføring av Mastergradsstudium i Idrettsfysioterapi. Studiet, som hadde meget stor søkning, startet opp som fulltidsstudium med kull I høsten Kull II startet høsten En søknad om tilleggsmidler knyttet til gjennomføringen av den veiledede praksisdelen ble innvilget i Høgskolen i Oslo (HiO) fikk i 2005 stilt midler til disposisjon for gjennomføring av videreutdanning i fysioterapi for eldre. Faktisk oppstart av videreutdanningen ble først høsten HiO overtok finansieringen fra og med 2008, slik at behovet for midler fra Fondet ble halvert, og midler tilbakeført i Fondets regnskap. Høgskolen i Bergen ble i 2005 tildelt midler til utvikling av masterstudium i klinisk fysioterapi, da med planlagt oppstart Fondet har fått opplyst at en søknad om etablering av masterstudiet er godkjent i HiBs styre og blir sendt til NOKUT. Behandlingstiden der kan være ca 1 år så det vil tidligst bli oppstart i Høgskolen i Bergen (HiB) ble i 2005 tildelt midler til gjennomføring av et tredje kull av videreutdanning i intensivfysioterapi i Pga. få søkere har HiB fått godkjent forskjøvet bruk av midlene og studiet ble gjennomført i Fondet har presisert at finansiering til flere kull av denne videreutdanningen ikke kan påregnes, da Fondets intensjon er å være initierende og bidra til at tiltak kommer i gang. Fondets midler er generert av fysioterapeuter med norsk autorisasjon og skal komme fysioterapifaget i Norge og fysioterapeuter med norsk autorisasjon til gode. På masterstudier som finansieres av Fondet forutsettes det derfor at studentene har slik autorisasjon. Videre er investeringene i hvert enkelt fysioterapispesifikt masterstudium så store at Fondsstyret har funnet det rimelig å sette krav om at det begynner minimum 20 studenter på hvert kull. Utdanningsstipend I løpet av treårsperioden skjedde det en betydelig utvikling i utdanningsmarkedet, med gjennomgripende reformer og økt tilbud og en omlegging av kriteriene for individuelle utdanningsstipend ble fastsatt med virkning fra og med våren Hensikten er primært å åpne for at flere studier vil kunne kvalifisere til utdanningsstipend slik at ordningen kommer flere til gode. Dette har, som ønsket, resultert i flere søknader. I 2007 ses særlig en stor økning i antall søknader angående nye fysioterapispesifikke studier i Norge. Behandling av ordinære søknader er underlagt administrativ fullmakt. I tilknytning til to søknadsfrister 15. mars og 15. september ble det behandlet 174 søknader om utdanningsstipend. Av disse ble 166 innvilget. To er senere frafalt og ikke belastet regnskapet. Antallet behandlede søknader har de siste årene vært: I 2006: 5

6 (172), 2005: (159), 2004: (198), 2003 (172), 2002 (162), 2001 (158), 2000 (215), 1999 (142) og i 1998 (124). Reisestipend Søknader om reisestipend, som tidligere ble behandlet to ganger i året, blir for reiser fra og med 1. januar 2005 løpende administrativt behandlet. Reisestipend er gitt til reiser i forbindelse med kurs, kongresser og utdanning gir ingen eller mindre enn 30 studiepoeng. For å stimulere til presentasjon av eget arbeid kan de som deltar på kongresser mv. med egne presentasjoner også få et tilskudd til kongressavgiften. Det ble i løpet av 2007 behandlet 252 søknader om reisestipend. I alt ble 228 søknader innvilget (200 i 2006). Antallet behandlede søknader har de siste årene vært: I 2006: (233), 2005: (225), 2004 (79), 2003 (222), 2002 (129), 2001 (113), 2000 (123), 1999 (74) og i 1998 (93). Det ses en fortsatt økning fra foregående år i antall søknader. Det har i 2007 vært større søknadsmengde knyttet til kongresser, spesielt til WCPTkongressen i Vancouver med stor norsk deltakelse. Fondet tildelte reisestipend til 46 fysioterapeuter, hvorav 31 deltok med egen presentasjon. Det har vært noe færre søknader om tilskudd til deltakelse på kurs arrangert av NFF. Noe av svingningene i antall søknader er knyttet til omlegging av søknadsprosedyrer, men utvidelsen av rammene for reisestipend synes å nå godt ut til fysioterapeuter. Stimuleringsstipend Fondsstyret ønsker å stimulere fysioterapeuter som vil jobbe med systematisk fagutvikling til å komme i gang med utvikling av eget prosjekt, slik at det kan føre frem til en søknad om stipend til fagutviklingsprosjekt. Stimuleringsstipendet er gitt en ramme for frikjøp med et arbeidsvolum svarende til inntil ett månedsverk, eventuelt fordelt over inntil 3 måneder. Ved vurdering av søknadene ble det lagt vekt på prosjektideens innhold og mulighet for gjennomføring, og kompetent veiledning. Søknadene viser god faglig bredde både mht. tema og virksomhetsområde. Også for stimuleringsstipend blir søknadsfrist to ganger i året prøvet ut, jf nedenfor under Stipend til fagutviklingsprosjekt. Dette har som ønsket bidratt til økt søknadsmasse. I tilknytning til søknadsfristene 1. mars og 1. oktober 2007 ble det behandlet 19 søknader. I alt ble 16 av søknadene innvilget. To er senere frafalt og ikke belastet regnskapet. I tillegg ble 2 søknader om stipend til fagutviklingsprosjekt i første omgang tildelt stimuleringsstipend. Innenfor denne kategorien har antall søknader vært: I 2006: (15), i 2005: (9), i 2004 (12) og ved første gangs utlysning i 2003: (17). Stipend til fagutviklingsprosjekt Stipend til fagutviklingsprosjekt er gitt til prosjekter som er av betydning for fagutvikling innen fysioterapi. Prosjektenes kvalitet mht. innhold og gjennomføring, problemområde og problemstilling, design og metodevalg blir vurdert av kompetent hold. Det legges spesielt vekt på at det er inngått avtale om kvalifisert veiledning. Stipendene gis primært til kortere, avgrensede prosjekt med et arbeidsvolum inntil ett årsverk, eventuelt fordelt over noe tid. Prosjekter knyttet til doktorgradsarbeid eller tilsvarende er kanalisert til satsingen på miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, jf nedenfor. 6

7 Fondsstyret har besluttet å prøve ut en utvidelse av ordningen fra en til to årlige søknadsfrister. Fysioterapeuter med hovedfags-/masterkompetanse eller doktorgradskompetanse som er i klinisk arbeid og ønsker å gjøre mindre omfattende prosjekter der, er oppfordret til å søke. I tilknytning til søknadsfristene 1. mars og 1. oktober 2007 for prosjekt med oppstart henholdsvis høsten 2007og våren 2008 ble 40 søknader, med samlet søknadssum på nærmere kr 15 millioner, behandlet. Av søknadene ble i alt 16 innvilget. For å utvikle prosjektbeskrivelsen videre, ble i tillegg 2 søkere i første omgang tilbudt stimuleringsstipend, jf ovenfor. Seksten av de mottatte søknadene var resultat av tidligere tildelt stimuleringsstipend (av disse 16 ble 8 innvilget). For denne stipendtypen, som fra og med 1999 erstattet de tidligere forsknings- og arbeidsstipendiene har søknadsmengden vært varierende: I 2006: (34), 2005 (23), 2004 (36), 2003 (13), 2002 (10), 2001 (16), 2000 (10) og i 1999 (23). Prosjektene viser en utvikling mot større omfang med mer krevende design, og samlet tildeling til denne kategorien økte betydelig i Fondsstyret vil i 2008 vurdere rammene for denne stipendkategorien spesielt. Midler til privatpraktiserende I forhandlingene om driftstilskudd og takster pr. 1. juli 2002 ble det satt av et engangsbeløp på kr 3 millioner. Det ble bestemt at midlene skulle overføres til Fondet. Ved bruken av disse midlene skulle privatpraktiserende fysioterapeuter særlig tilgodeses. NFFs Sentralstyre fremmet overfor Fondet forslag om at kr 1,5 millioner skulle utlyses som individuelle stipend for privatpraktiserende, mens øvrige midler anvendes til utvikling og utredning av tiltak primært rettet mot gruppen privatpraktiserende fysioterapeuter. Fondsstyret vedtok de foreslåtte kriteriene i januar Stipend for privatpraktiserende Etter fem tildelingsrunder var det tildelt 360 stipend innenfor rammen, og ordningen med individuelle stipend som bare kunne søkes av privatpraktiserende fysioterapeuter ble avsluttet i Utvikling og utredning av tiltak primært rettet mot privatpraktiserende fysioterapeuter NFF ble for perioden 1. april til 31. desember 2003 tildelt midler til en leder for et prosjekt om Retningslinjer for dokumentasjon, undersøkelse og behandling i privat praksis og Utredning av system/tiltak som legger til rette for at privatpraktiserende fysioterapeuter holder seg faglig à jour. I 2005 ble NFF tildelt gjenstående midler til et prosjekt for å utvikle en kursrekke for privatpraktiserende fysioterapeuter. Engangsbeløpet var dermed i sin helhet disponert, men anvendelse av midlene vil skje også i Formidlingsvirksomhet Med mål om en best mulig fysioterapitjeneste ønsker Fondsstyret å bidra til sterkere dialog og samhandling mellom praksis, forskning og kunnskapsutvikling. Strategier for 7

8 satsningen på formidling har vært drøftet i Fondsstyret flere ganger, men tidvis måttet bli nedprioritert til fordel for andre satsninger, bl.a. arbeidet med høyere utdanning. Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) Prosjekt faglig ajourføring har utspring i NFFs tidligere prosjekt retningslinjer som ble gitt delfinansiering fra Dette prosjektet ble avrundet i sin daværende form etter NFFs Landsmøte 2004, men Fondsstyret godkjente at deler av den opprinnelige tildelingen, spesielt tiltenkt fagmiljøenes arbeid i prosjektet, kunne benyttes av NFF til videre arbeid med utvikling av et system for faglig ajourføring, med særlig vekt på å ivareta en sterk kontakt med fagmiljøene. NFF søkte deretter i 2006 om å bruke resterende midler til en prosjektlederstilling. Fondsstyret så fortsatt positivt på å bidra til videre utviklingsarbeid innen rammene for Prosjekt faglig ajourføring, slik at NFFs Landsmøte 2007 kunne få et så godt saksgrunnlag som mulig for sin endelige behandling, herunder at det er gjort evalueringer av utprøving og pilotgrupper. Et av Fondets grunnleggende prinsipper er å være initierende, for å bidra til at tiltak og virksomhet kommer i gang og kan prøves ut. Det ble forutsatt at dersom Landsmøtet 2007 vedtar systemet, må Landsmøtet således også finne videre finansiering. På disse premissene ble det gitt midler til prosjektlederstilling (deltid) ut NFFs Landsmøte 2007 vedtok å videreføre systemet, med 50 % stilling innenfor NFFs budsjett, etter at Fondet har bidratt med mer enn kr 2, 5 mill til utvikling av system faglig ajourføring. Økningen i forskningsbasert kunnskap krever også økt satsning på formidling og fortolkning av denne kunnskapsmengden til praksisfeltet, og Fondsstyret ønsker å stimulere til dette. Fondsstyret har over tid sett det som hensiktsmessig å bidra til å styrke Fysioterapeuten som formidlingskanal, og bidrar til finansiering av 50 % stilling som fagredaktør i perioden , som et klart tidsavgrenset prosjekt. NFFs Landsmøte 2007 ble bedt om å sikre stillingsressursene i tidsskriftet videre, og vedtok dette innenfor NFFs rammebudsjett. Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Fondsstyret vedtok i 1999 å begynne en samlet satsing på miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Gjennom tildelingene er det lagt vekt på å bidra til utvikling av fysioterapiforskning forankret ved universitetene, og til etablering av et fundament for videre oppbygging av kompetansemiljøer med samarbeid mellom universitet, kliniske miljøer og egen forskning. Det innhentes uttalelse om søknadene fra en ekstern evalueringsgruppe som ble etablert i samarbeid med Norges forskningsråd i Det er initiert miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi knyttet til universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I fremdriftsrapporteringen viser de fire miljøenes ulike styrker, og ulikt grunnlag og premisser for utvikling og etablering av miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Tildelingene synes foreløpig å ha bidratt til betydelig utvikling og vekst innen fysioterapirelatert forskning, kunnskapsutvikling og kompetanseheving. Miljøene driver forskningsprosjekter med ulike samarbeidspartnere og bidrar til prosesser i praksisfeltet gjennom prosjekter der erfarne klinikere deltar. Det drives formidling gjennom erfaring 8

9 og deltakelse, gjennom undervisning og veiledning og publisering. Øket skolering av klinikerne bidrar til kvalitetsutvikling og kompetanseheving i praksisfeltet. Tildelingene har også gitt øket mulighet for å komme inn i allerede etablerte forskningsmiljøer og derigjennom bidratt til å øke fysioterapeuters konkurranseevne om forskningsmidler. Fondsstyret ser med stor tilfredshet at etter hvert som forskning i fysioterapi etableres ved universitetene har fysioterapeuter som har vært omfattet av Fondets satsing gått inn i faste stillinger som er blitt opprettet. I 2007 ble det mottatt søknader om midler fra tre av universitetene. Det fjerde universitetet redegjorde i fremdriftsrapporten om bakgrunnen for å ikke fremme søknad om nye midler i Det ble tildelt midler for perioden til NTNU, Institutt for samfunnsmedisin; finansiering med 100 % av en postdoktorstipendiatstilling i tre år, midler til prosjektmedarbeidere og til transportkostnader. Midler til analyser og publisering fra innsamlede data. Universitetet i Bergen, Seksjon for fysioterapivitenskap; finansiering med 100 % av en doktorgradsstipendiatstilling i fire år. Universitetet i Oslo, Seksjon for helsefag; finansiering med 100 % av en doktorgradsstipendiatstilling i fire år og midler til en vit. ass. stilling. Tildelingene til miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi følger utviklingen i offentlig finansiering for denne type virksomhet. Generelt er det ønskelig å få rask gjennomføringstakt i stipendiatstillingene, og å rekruttere yngre fysioterapeuter til slik forskerkvalifisering. Fondets satsning på området er imidlertid sårbar for permisjoner knyttet til svangerskap og sykdom og derav følgende forlengelse av stipendiattiden frem til ferdig doktorarbeid. Dette påvirker hastigheten i anvendelsen av tildelingene betydelig. Fondet har inngått avtale med NIFU STEP om å få gjennomført en ekstern evaluering av satsingen i løpet av våren TILDELINGER 2007 I 2007 ble det behandlet i alt 499 søknader. Av regnskapet fremgår det at Fondsstyret i 2007 har gitt følgende tildelinger som er belastet inneværende års regnskap, nedenfor gruppert etter søknadstype: Etterutdanningsvirksomhet Høyere utdanning for fysioterapeuter - gjennomføring og utvikling Utdanningsstipend Reisestipend Stimuleringsstipend Stipend til fagutviklingsprosjekt Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Totalt

10 Dette er en økning på nærmere 2, 5 mill. fra For mange av tildelingene vil utbetalingene fordeles over flere år. Omløpshastighet i tildelingene Fondets tildelinger er over tid forskjøvet med større tyngde på høyere nivåer i kunnskapskjeden. Forskning, fagutviklingsprosjekt, utvikling og gjennomføring av masterstudier og individuelle stipend til slike studier er tiltak med gjennomføringshorisonter på flere år. Ved tildelinger til universitet og høgskoler vil tiltakene følge de regler og bestemmelser som gjelder der, og gjennomføringshastigheten i tiltakene er således utenfor Fondets direkte kontroll. Videre vil fagutviklingsprosjekt, særlig når disse omfatter pasienter, ofte ta lenger tid enn planlagt. Fondet regnskapsfører alle tildelinger ved tildelingstidspunktet. Utviklingen beskrevet ovenfor påvirker omløpshastigheten i tildelingene. Satsingen på disse nivåene i kunnskapskjeden er nødvendig for å utvikle faget og profesjonen og etter Fondets vurdering vil i denne sammenheng en lavere omløpshastighet være forenlig med god kvalitet i anvendelsen av Fondets midler. Fondet legger vekt på å overvåke tildelingene gjennom tett oppfølging mht. at det er aktivitet eller akseptable årsaker til eventuelle utsettelser. Økonomisk sett innebærer en slik utsettelse i anvendelse og utbetaling en sannsynlig meravkastning på midlene Fondet forvalter. Dette er en medvirkende årsak til at Fondet kan tildele mer enn det offentlige bidrar med til Fondet, og slik ytterligere bidra til kunnskapsutviklingen i faget og kompetanseutviklingen i profesjonen. FORVALTNING Forvaltning av Fondets midler skal være en sikker finansieringskilde for fysioterapeuters etter- og videreutdanning Forvaltningen har følgende virksomhetsområder; overføringsordningen fra folketrygden til Fondet og kapitalforvaltning. Overføringsordningen fra folketrygden til Fondet Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har forhandlet frem avtalen om overføring til Fondet med Staten og Kommunenes Sentralforbund (KS) med hjemmel i lov om folketrygd ( 5.8). Ved takstoppgjøret pr. 1. juli 2006 ble partene enige om å endre overføringsordningen til et fast beløp. Overføringen til Fondet er en del av rammen for de årlige oppgjørene og vil bli regulert i samsvar med oppgjøret forøvrig. Det har vært god kontakt mellom NFFs forhandlingsdelegasjon og Fondet i denne prosessen og det er enighet om at dette videreføres. Overføringene fra folketrygden til Fondet skjer kvartalsvis med utgangspunkt i det beløpet som fastsettes i forhandlingene. For forhandlingsperioden 1. juli 2006 til 30. juni 10

11 2007 er overføringen til Fondet avtalt til kr , og for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 til kr Overføringen i 2007 utgjør i alt kr (Regnskapets note 2) Intensjonene med avsetning av trygdemidler fremforhandlet i sentrale oppgjør er at yrkesgruppen skal ha en stabil og sikker overføring som gir nødvendige utviklingsmuligheter. Anvendelsen av midlene er tuftet på planlegging og samarbeid som krever forutsigbarhet og langsiktighet. Dette er nødvendige forutsetninger for gode, målrettede tiltak som gir viktige bidrag til kompetansenivået i faget og forsvarlighet i tjenesten. Gjennom en forsvarlig forvaltning av Fondets midler har tildelingene hittil kunnet opprettholdes, og hatt en positiv utvikling. Dersom overføringene til Fondet reduseres vil dette fremover måtte virke innskrenkende på Fondets anvendelse av midlene, ut fra forsvarlig økonomisk planlegging. Å utvikle og bygge solid kunnskap i faget vil kunne bli betydelig hemmet dersom overføringene blir gjenstand for usikkerhet gjennom årlige reduksjoner. Fysioterapispesifikk etterutdanning og høyere utdanning er vesentlig for å styrke profesjonen og for en god samhandling med andre yrkesgrupper, slik at kompetansen kommer pasienter/brukere til gode. Forskning er sentralt for utvikling og vurdering av ny kunnskap, for å dokumentere relevansen og kvaliteten av de helsetjenestene som tilbys og for å gi bedre og mer effektive helsetjenester. En fortsatt positiv utvikling i overføringene er påkrevet for at ikke innsatsen i arbeidet for en faglig forsvarlig fysioterapitjeneste skal komme i fare for å måtte reduseres. Kapitalforvaltning I forvaltningen av Fondets midler stilles det høye krav til sikkerhet og likviditet. Innenfor disse begrensningene søkes best mulig total avkastning på kapitalen innenfor en langsiktig, verdibevarende horisont. Forvaltningen av midlene er til enhver tid gjenstand for grundige vurderinger, både fra sekretariatet og styret, i løpende kontakt med forvalterne. Forvaltning av Fondets midler foregår i sin helhet i samarbeid med Pareto Forvaltning AS innenfor en avtale om aktiv forvaltningsservice. Som del av avtalen er det fastsatt strategiske og taktiske rammer for plassering i ulike typer verdipapirer. Formålet med forvaltningen er med lav risikoprofil å oppnå en avkastning som over tid minst er på høyde med en teoretisk referanseindeks. Det er fastsatt etiske retningslinjer for Fondets investeringer. Investeringsstrategien som omtaler rammebetingelser, aktivaallokering, etiske retningslinjer og avkastningsreferanser for forvaltningen blir gjennomgått hvert år. I tillegg til Pareto Forvaltning AS har Fondet knyttet til seg en uavhengig konsulent som bistår i forvaltningsvurderingene. Fondets forvaltningspartnere har deltatt i de fleste styremøtene gjennom året. Omkring 60 % i aksjer og 40 % i rentebærende papirer har gjennom året vært vurdert å være i tråd med Fondets forvaltningsstrategi med dagens markedssituasjon. Dette er besluttet videreført ved overgangen til Forvaltningen legger vekt på en forsiktig og verdiorientert strategi, med en meravkastning gjennom noe risiko i aksjer og beskyttelse i rentebærende papirer. Frem til og med 2007 har dette gitt en meravkastning over både fem- og tiårsperioden. 11

12 For forvaltningen ble 2007 et svakere år enn perioden , som ga svært god avkastning, etter årene med ingen eller negativ avkastning. Det norske aksjemarkedet har vært turbulent i Etter et minikrakk i februar nådde Oslo Børs ny toppnotering i juli, før markedet igjen falt kraftig, for så å slutte året med i alt 11,5 % opp. Aksjeandelen i Fondets portefølje nådde vel halvparten av dette. I dårlige år med negativ utvikling i aksjemarkedet har Fondets portefølje stått godt i mot og oppnådd en avkastning som har vært av de minst dårlige i markedet for sammenlignbare porteføljer. I år med sterk vekst vil Fondets portefølje likeledes få en noe lavere avkastning enn en ren aksjeportefølje. Gjennom en slik forvaltning blir risikoen lavere og avkastningen noe mer stabil over år. Fondets midler er ved årsskiftet plassert i henhold til de strategiske rammene for et positivt aksjemarked (Regnskapets note 5): Kostpris Markedsverdi Bank Obligasjoner Norge Aksjer Norge Sum Økonomi Renteinntekter og gevinster får Fondet av den kapital som til en hver tid er plassert i verdipapirer. Reell forvaltningskapital omfatter den disponible egenkapitalen og den kapitalen som er bundet gjennom vedtak om tildeling, men ikke utbetalt. Tildelingene belastes regnskapet i det året vedtakene fattes, selv om midlene skal utbetales over flere år. Disse bunnede midlene utgjør 26 % av forvaltningskapitalens markedsverdi ved årsskiftet. Total avkastning for 2007 er kr En enkel, gjennomsnittlig totalavkastning på all plassert kapital gir 4,5 % i Årlig avkastning siste fem år har vært i 2002 (-7,4), i 2003 (24,3), i 2004 (23,0), i 2005 (26,9), i 2006 (18,1) og i 2007 (4,5). Dette gir en gjennomsnittlig avkastning siste fem år på 19,4 %, mens gjennomsnittlig avkastning siste ti år ( ) gir 12,6 %. Tilsvarende 3 måneders statsindeks (~bankrente) var for siste femårsperiode 3,18 % årlig, og for siste 10 årsperiode 4,74 % årlig. Årets resultat, kr , tillegges egenkapitalen. Fondets disponible egenkapital er ved årsskiftet kr Til grunn for det positive regnskapsførte resultatet og utviklingen i egenkapitalen ligger flere faktorer. Ved siden av verdisvingningene i verdipapirene vil de tiltak det er enighet om å bidra med finansiering til ikke nødvendigvis være utviklet og gjennomarbeidet til tidspunkt som faller sammen med Fondets inntjening. For å møte disse svingninger i 12

13 tidspunkt for inntjening og tildeling har Fondsstyret vurdert det som fornuftig i sterke finansielle år å bygge opp en buffer for å kunne opprettholde aktiviteten i svakere år. Gjennom en god forvaltning av Fondets midler har det også vært mulig å øke de samlede tildelingene, godt ut over overføringen fra folketrygden. I sin planlegging legger Fondsstyret et nøkternt forventet gjennomsnitt over år til grunn. Fondet tilstreber en nøktern administrasjon og kostnadene til drift anses akseptable. (Regnskapets note 3 og 4) Regnskapet bygger på forutsetningene om fortsatt drift. Fondsstyret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Fondets finansielle situasjon. ADMINISTRASJON Samarbeid og administrasjon skal gi et effektivt og serviceorientert redskap for brukerne Administrasjon har følgende virksomhetsområder; styret og sekretariatet, samarbeid internt og eksternt og informasjon. Styret og sekretariatet Fondets virksomhet er fastsatt gjennom vedtektene for Fondet, Fondsstyrets strategiske plan for perioden og vedtak fattet i styremøter. Virksomheten drives i henhold til de offentlige lover og regler som gjelder for denne typen virksomhet. Fondet ledes av et styre og sekretariatet står for den løpende administrasjonen. I Fondets arbeid tilstrebes det å ivareta tillit og tiltro til Fondets beslutninger samtidig som bredden og kompetansen i Fondets styre og administrasjon utnyttes. Det er en stadig avveining mellom styrets samlede kompetanse og funksjon og styrets habilitet, der spesielt Fondets tillit utad vektlegges. Sekretariatet var ved begynnelsen av året bemannet med sekretariatsleder i 90 % stilling, sekretær i 60 % stilling og saksbehandler i 50 % stilling. Saksbehandler sluttet 31.mars og rådgiver tiltrådte i 40 % stilling 4. september. Birthe C. Hansson innehar stillingen som sekretariatsleder. Sekretariatet videreførte i 2007 revisjonen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (Internkontroll) i henhold til Arbeidsmiljølovens nye bestemmelser. Alle ansatte deltar aktivt i dette arbeidet og sekretariatsleder har gjennomført lovbestemt opplæring. Det er gjennomført medarbeidersamtaler i sekretariatet med oppfølgingsplan. Annen hver uke avholdes fellesmøter. Fondet leier lokaler for sekretariatet av NFF i Stensberggt. 27 i Oslo. Revisor Fondets revisor er Revisorblom.com AS med statsautorisert revisor Jan Blom som utførende. 13

14 Samarbeid internt og eksternt Fondsstyret har i 2007 videreført samarbeidsrutinene gjennom årlige møter med nære samarbeidspartnere og sentrale mottakere av midler fra Fondet. Som i de foregående år ble det avholdt et fellesmøte mellom Sentralstyret og Fondsstyret. Nytteverdien av slik gjensidig informasjonsutveksling og mulighet for drøfting av felles saker vurderes som positiv og det tas sikte på å videreføre disse fellesmøtene. Det er også kontaktmøter mellom forbundsleder / leder av fagseksjonen og fondsstyreleder / sekretariatsleder, samt mellom generalsekretær og sekretariatsleder. Fondet har videre vært representert ved bl.a. følgende møter og arrangementer: Universitetet i Tromsø; åpning av Master i helsefag, studieretning Klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn og voksen. Norges idrettshøgskole; åpning av Mastergradsstudium i Idrettsfysioterapi, kull II Doktorgradsdisputas Norges forskningsråd; oppfølgingskonferanse for evalueringen av klinisk, epidemiologisk, samfunnsmedisinsk, helsefaglig og psykologisk forskning Forskerforbundet; forskningspolitisk seminar Forskerforbundet; frokostseminar Universitets- og høgskolerådet; konferanse om Stjernøutvalget WCPT-kongress og General Meeting, Vancouver NFFs 22. Landsmøte NFFs Representantskapsmøte og ledermøte Flere store utredninger om fysioterapitjenesten, som også vil kunne ha konsekvenser for Fondet, pågikk i Sosial- og helsedirektoratet gjorde på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en kartlegging av utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunene fra 1985 til Fondet bidro spesielt vedrørende beskrivelsen av kunnskaps- og kompetanseutvikling i faget i det dokumentet NFF i juni 2006 oversendte direktoratet. Direktoratets rapport, som ble oversendt departementet våren 2007, er et viktig grunnlag for den gjennomgangen og evalueringen av fysioterapitjenesten i kommunene som Helse- og omsorgsdepartementet skal gjennomføre. Helse- og omsorgsdepartementet har gjort en gjennomgang av finansieringen av fysioterapitjenesten i kommunene. NFF deltok i arbeidsgruppen og holdt god kontakt med Fondet under arbeidet. Det politiske arbeidet videreføres. Informasjon og kommunikasjon Opplysninger om Fondet, de ulike individuelle stipendtypene og søknadsskjemaer er lagt ut på Internett på egen hjemmeside (www.fysio.no/fondet). Sekretariatet ser en stadig økende bruk av nettsiden som informasjonskilde for Fondets brukere. Fysioterapeuten er fortsatt en viktig informasjonskanal for Fondet. Utlysninger og søknadsfrister står jevnlig i tidsskriftet. Prosjektene som ble tildelt stipend til fagutviklingsprosjekt er presentert med prosjektsammendrag. Hvert halvår oversendes en oversikt over mottatte hovedfagsoppgaver. Hovedfags- og masteroppgaver oversendes biblioteket ved Høgskolen i Oslo og blir på den måten tilgjengelig for alle fysioterapeuter gjennom BIBSYS. 14

15 Strategisk plan Fondsstyret har siden opprettelsen av Fondet invitert NFFs Landsmøte til å gi innspill til Fondets virksomhet. Forslaget til Strategisk plan for inneværende periode ble presentert for NFFs 21. Landsmøte i desember 2004 og deretter fastsatt av Fondsstyret. Det økende behovet for ressurser for å møte kravene fra pasienter, andre faggrupper og fra samfunnet om kvalitet, relevans og nytteverdi av fysioterapeuters tiltak, gjør at Fondet må prioritere mellom mange viktige tiltak innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer. Disse prioriteringene fremkommer i de årlige virksomhetsplanene. Ut fra de siste årenes store reformer i utdannings- og helsesektoren har Fondsstyret valgt å fastsette strategisk plan for ikke mer enn tre år. Arbeidet med de strategiske områdene er gjenstand for vurdering i tilknytning til NFFs landsmøter og forslag til strategisk plan for Fondets virksomhet i perioden ble lagt frem som egen sak for NFFs 22. Landsmøte 2007 og deretter fastsatt av det nye Fondsstyret i desember Oslo, 4. juni 2008 Siv Mørkved styreleder Gro Jamtvedt Kjersti Storheim Marianne Løkke nestleder Alf Sigurd Solberg Elisabeth Thornes Anne Kari Thomassen Bente K. Smedbråten 15

16 ÅRSREGNSKAP 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Note Resultatregnskap pr Inntekter 2 Utbetalinger fra NAV for Bankrenter Renter av investert kapital Realiserte kursgevinster verdipapirer Urealiserte kursgevinster/(-tap) verdipapirer Sum inntekter Driftskostnader: 3 Lønn og personalkostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Resultat før tildelinger Tildelinger: Etterutdanningsvirksomhet Høyere utdanning for fysioterapeuter - utvikling og gjennomføring Utdanningsstipend Reisestipend Stimuleringsstipend Stipend til fagutviklingsprosjekt Formidlingsvirksomhet Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi Sum tildelinger Returer, tidligere års tildelinger Årets resultat

17 Balanse pr Eiendeler Omløpsmidler 5 Verdipapirer Urealisert kursendring verdipapirer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Kapitalkonto pr Årets resultat Kapitalkonto pr Gjeld Innvilgede tildelinger, ikke utbetalt pr Skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpte feriepenger Div. kreditorer Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 4. juni 2008 Siv Mørkved styreleder Gro Jamtvedt Kjersti Storheim Marianne Løkke nestleder Alf Sigurd Solberg Anne Kari Thomassen Elisabeth Thornes Bente Kristin Smedbråten 17

18 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Regnskapsprinsipper Fondet anvender regnskapsloven av 1998 og unntaksreglene for små enheter. Overføringen fra NAV inntektsføres med beløp for året som er beløpsmessig avtalt. Fondet avviker fra regnskapslovens oppstillingsplan ved å vise finansinntekter fra ikke utbetalte midler sammen med overføringen fra NAV. Ledig likviditet blir investert i noterte verdipapirer etter en fastsatt investeringsstrategi og inngår i porteføljen. Slike papirer er kursregulert til markedskurser pr og urealisert kursgevinst/-tap er inntektsført. Urealisert kursgevinst/-tap er vist på egen linje i balansen. Innvilgede tildelinger som ikke er utbetalt er vist som kortsiktig gjeld. Utbetaling skjer etter inngåtte avtaler og kontrakter, når vilkårene er tilfredsstilt fra mottaker. 2 Utbetalinger fra NAV Utbetaling for inneværende år Lønn og personalkostnader Lønnskostnader ansatte Godtgjørelse fondsstyret og leder Andre kostnader Kurs Husleie, lys, renhold EDB-utstyr/inventar Internett/informasjon/presentasjon Vedlikeholdsavtaler, service utstyr og systemer Revisjon Ekstern konsulenttjeneste Kontorrekvisita/trykksaker Porto/kopiering/telefon/-møter Gebyrer Reise- og diettutgifter styret/sekretariatet Kongress-/seminardeltakelse Gaver Møtekostnader / representasjon Annonse v/ansettelse Diverse utgifter

19 5 Verdipapirer Portefølje (1000 kr) Markedsverdi Bokført kostpris Urealisert kursendring For omtale av utviklingen vises til årsberetningen; Kapitalforvaltning Spesifikasjon av portefølje pr Kostpris Markedsverdi Bank Obligasjoner Norge Aksjer Norge Sum

20 Spesifikasjoner til årsregnskapet TILDELINGER 2007 Etterutdanningsvirksomhet NFF; rammetilskudd for Uendret kursavgift i Sum etterutdanningsvirksomhet Høyere utdanning for fysioterapeuter - utvikling og gjennomføring UiB; videreutvikling av master i psyk Seminar om utvikling av master i psyk NIH; master idrettsfysioterapi, tilleggssøknad UiB; master MT, veiledningsseminar UiT; gjennomføring master i nevrologi UiT; gjennomføring master i nevrologi, tilleggssøknad UiT; master i nevrologi, korrigert tildeling Samlet tildeling hittil i år UiT; master i nevrologi, avsatt tidligere år (2006) Sum høyere utdanning; utvikling og gjennomføring Utdanningsstipend Antall Tildelingsgruppe 1 Offentlig godkjent fysioterapifaglig høyere utdanning Master i idrettsfysioterapi, NIH Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi, HiO Videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, HiTø Videreutdanning i fysioterapi for barn, HiO Videreutdanning i fysioterapi for eldre, HiO Videreutdanning i intensivfysioterapi, HiB Master i helsefag i Norge Master i helsefagvitenskap, UiO Master i helsefag, fysioterapivitenskap UiB Master i helsefag, manuell terapi UiB Master i helsevitenskap, NTNU Master i helsefag, studieretning Nevrologisk fysioterapi Tildelingsgruppe 2 Fysioterapirelevant høyere utdanning i Norge Master i bevegelsesvitenskap, NTNU

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15

REPORTASJE. Fondet: 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 REPORTASJE Fondet: 500 30 FYSIOTERAPEUTEN 1/15 millioner på 40 år Fysiofondet. Fond til etterog videreutdanning av fysioterapeuter. Eller rett og slett Fondet. Initiativet ble tatt for over 40 år siden

Detaljer

Revidering av vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Revidering av vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Revidering av vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 1. Innledning Fondsstyret legger med dette frem et forslag om reviderte vedtekter for Fond til etter- og videreutdanning

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Strategisk plan 2014-2016 Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter Strategisk plan 2014-2016 Vedtatt 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 1.1. FONDETS FORMÅL... 2 1.2. VISJON... 2 1.3. OVERORDNEDE MÅL... 2 1.4.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Fra NFFs jubileumshefte Sterk stolt synlig NFF 80 år: Kapittel 6 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER HISTORISKE FAKTA

Fra NFFs jubileumshefte Sterk stolt synlig NFF 80 år: Kapittel 6 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER HISTORISKE FAKTA Fra NFFs jubileumshefte Sterk stolt synlig NFF 80 år: Kapittel 6 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER HISTORISKE FAKTA Fondets opprinnelse Lovgrunnlaget 1966 og 1997 Lov av 17. juni 1966

Detaljer

Styrets beretning 2016

Styrets beretning 2016 Styrets beretning 2016 Stiftelsens spesifikke og primære formål er å støtte, gagne og utføre de veldedige vitenskapelige og pedagogiske formål Norges Tekniske Naturvitenskapelig universitet (NTNU) har

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten v4-29.07.2015 Norsk manuellterapeutforening Postboks 797 8510 NARVIK Deres ref.: Vår ref.: 11/2712-34 Saksbehandler: Cathrine Hannevig Welle-Watne Dato: 28.01.2016 Fysioterapeuter - Informasjon om endringer

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2014 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole fortrinnsvis knyttet til område næringsmiddelkjemi. Stiftelsen har ingen ansatte

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning gjennom utdeling av stipendier. De siste årene

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum 1. oktober 1957. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere De disponible midlene anvendes til støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til geofaglig forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Årsberetning 2009. alle valgt av årsmøtet i Cerebral Pareseforeningen, avd. Hordaland og Sogn og Fjordane.

Årsberetning 2009. alle valgt av årsmøtet i Cerebral Pareseforeningen, avd. Hordaland og Sogn og Fjordane. Årsberetning 2009 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader ved ulike tiltak. Styret var

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen skal gjennom utdeling av stipendier og på annen måte støtte forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle den industrielle virksomhet på elektronikkens område i Norge

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av fru professor Aletta Bjerknes ved testament av 25. mars 1923. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende tre legater: Kasserer Isak

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Thorleif Dahls legat for historisk forskning Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 A/S Norsk Varekrigsforsikrings fond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning Stiftelsens formål er: a) Bidrag til møte ved konferanser og kongresser, hvor hensynet til norske

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto- psykiatrisk forskning Fondet er opprettet ved gaver fra Thordis (født 16.12.1898) og Johannes Gahr (født 23.03.1895). Den disponible

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Av den disponible del avkastningen utdeles halvparten til personer som har tatt juridisk embetseksamen med laud og som vil fortsette sine studier i utlandet. Den annen halvpart utdeles

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

Styrets beretning Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Styrets beretning Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved gaver fra Thordis (født 16.12.1898) og Johannes Gahr (født 23.03.1895). Den disponible del av avkastningen skal anvendes til fremme av studier av psykiske

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Professor dr. Agnes Mathilde Wergelands legat er opprettet ved gavebrev datert 14. juni 1915 fra professor dr. Grace Raymond Hebard ved Wyomings statsuniversitet, Laramie, Wyoming,

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2006 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer.

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Universitetet for

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Styrets beretning 2013 Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme malmgeologiske studier,

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Legatet er opprettet av skipsreder Erling H. Samuelsen ved gavebrev av 4. desember 1939 og 4. oktober 1946 til Det medisinske fakultets dekanus. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Styrets beretning Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo

Styrets beretning Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo Styrets beretning 2013 Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo. 87 % deles ut som stipend til fremme av kreftforskningen og kreftens bekjempelse, 10 % skal

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat Styrets beretning 2013 Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Den

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO Styrets beretning 2013 Ella og Kristian Nyerrøds stiftelse for medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo ble opprettet i 2004 etter en deling av Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse. Stiftelsens

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 distribusjonsøkonomi ved Universitetet i Oslo Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober 1958 Avviklingsstyret for krigsforsikringen

Detaljer

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26. november

Detaljer

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell s legat til Universitetsbiblioteket i Oslo

Styrets beretning Miss Edith M. Sewell s legat til Universitetsbiblioteket i Oslo Styrets beretning 2013 Miss Edith M. Sewell s legat til Universitetsbiblioteket i Oslo Legatet er opprettet på grunnlag av Miss Edith M. Sewell s testamentariske gave til Universitetsbiblioteket i Oslo.

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning frå Åse Gruda Skard til støtte for forskningsprosjekt

Detaljer

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Legatet er opprettet ved testamente av 17. juni 1959 av fru Marthine Mordt Rygh, enke etter høyesterettsadvokat Per Rygh. Dets formål skal være til Norges gavn å yte bidrag eller

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av fru professor Aletta Bjerknes ved testament av 25. mars 1923. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende tre legater: Kasserer Isak

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 ble opprettet i 2004 av Norsk Senter for menneskerettigheter. Stiftelsens formål er å øke norske journalisters kunnskap om spørsmål vedrørende menneskerettigheter og det internasjonale

Detaljer

Styrets beretning A. W. Scheels stiftelse for studenter ved UiO

Styrets beretning A. W. Scheels stiftelse for studenter ved UiO Styrets beretning 2013 A. W. Scheels stiftelse ved Frederiks Universitetet i Christiania ble opprettet ved doctor juris Anton Wilhelm Scheels testament av 13. mai 1878 og konfirmert ved kongelig resolusjon

Detaljer

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2014 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Styrets Beretning Otto Løvenskiolds legat

Styrets Beretning Otto Løvenskiolds legat Styrets Beretning 2014 Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i Oslo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin sønn cand. jur. Otto

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 er opprettet i henhold til gavebrev av 23. desember 1988 fra hennes søster Adele Aschehoug Styri. Den disponible del av avkastningen skal hvert år etter utlysning, første gang i

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Styrets beretning 2013 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77.

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Professor Morgenstiernes fond Org.nr. 977 124 786

Årsregnskap 2013. Professor Morgenstiernes fond Org.nr. 977 124 786 Styrets beretning 2013 Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha, født Schjelderup. Den disponible

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU) Styrets beretning 2013 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

Styrets beretning Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma født Rolls legat

Styrets beretning Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma født Rolls legat Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet ved testament av 5. mars 1931 fra Hoffmarskalk Jakob Roll Knagenhjelm. Den disponible del av avkastningen anvendes som reisestipend for en juridisk kandidat

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi.

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på grunnlag av

Detaljer