Årsrapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet"

Transkript

1 Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2 Innhold. 1. Forord Introduksjon Overordnede mål og prioriteringer Samarbeidspartnere Informasjon Ressursbruk og organisering Prioriterte områder Prøvene Kompetansetiltak for lærere og ledere timer samfunnskunnskap Årets aktiviteter og resultater Andel deltakere som består prøve i samfunnskunnskap, resultatkrav 90 prosent av rett- og plikt... deltakerne består prøven Andel deltakere med rett og plikt som oppnår nivå A2 eller høyere på norskprøven Tilrettelagte prøver Prøvene i norsk og samfunnskunnskap er kjent og etterspurt av relevante aktører i samfunnet Antall ledere og lærere som deltar i etter- og videreutdanningstilbud pr år og deres tilfredshet med... tilbudet Etterutdanning (resultatkrav 1 og 2) Videreutdanning (resultatkrav 3) Andel lærere med formell kompetanse i relevante fag Tilgjengelige læringsressurser på begge målformer som dekker alle spor og nivåer i læreplanen Andre oppgaver Analyser, kunnskapsoppsummeringer og forskning Handlingsplan : Vi trenger innvandrernes kompetanse Arbeidsrettet norskopplæring Nettbasert opplæring Godkjenning av private tilbydere Årsregnskap Vedlegg...25

3 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 3 1Forord Vox er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). En sentral oppgave for Vox er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået hos voksne. Vox mottar et eget oppdragsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). I oppdragsbrevet gir BLD retningslinjer og rammer for det arbeidet Vox skal gjøre for å ivareta faglige og pedagogiske forhold i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Denne årsrapporten omhandler oppdraget fra BLD. I kapittel 2 omtales overordnede mål og prioriteringer, samarbeidspartnere og ressursbruk. De prioriterte områdene er omtalt i kapittel 3. Kapittel 4 er rapportens hoveddel, hvor årets aktiviteter og resultater omtales mer detaljert. De første delene av kapittel 4 er organisert etter mål og styringsparametere i oppdragsbrevet. Siste del omfatter oppgaver det ikke er knyttet styringsparametere til. Kapittel 5 er viet regnskapet for året.

4 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 2Introduksjon 2.1 Overordnede mål og prioriteringer Vox sitt oppdrag fra BLD knytter seg til BLDs hovedmål 2: «Alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og ta del i fellesskapet», og særlig delmål 2.2: «Rask overgang til arbeid eller utdanning for nyankomne innvandrere». Styringsparameterne for Vox er knyttet til dette delmålet. Vox forvalter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplanen er en forskrift til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Formålet med introduksjonsloven og med opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet. Vox er tildelt en del selvstendige oppgaver som skal utføres, og en del oppgaver hvor Vox ikke kan påvirke resultatet direkte, men hvor pådriverrollen er sentral. Vox er derfor avhengig av et godt samarbeid med andre aktører på integreringsfeltet, slik som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utdanningsdirektoratet og kommunene. Vox skal formidle råd, analyser og kunnskap til BLD som er viktig for politikkutforming, regelverksarbeid og måloppnåelse på feltet. Vox blir også tildelt konkrete tilleggsoppdrag gjennom året. I 2014 har det særlig dreid seg om oppgaver knyttet til stortingsmeldingen «Bedre integrering» fra 2013 og handlingsplan «Vi trenger innvandrernes kompetanse». Vox har deltatt med innspill i det pågående meldingsarbeidet om livslang læring og utenforskap. En ansatt har arbeidet i BLD på heltid med meldingen, men andre i Vox har også bidratt i stor grad.

5 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Samarbeidspartnere Vox er avhengig av samarbeidspartnere for å løse mange av oppgavene. IMDi skal følge opp kommunene i deres integreringsarbeid, og er derfor en særlig viktig samarbeidspartner. Vox samarbeidet med IMDi ved søknadsbehandling av kommunale utviklingsmidler (KUM) tidlig i Vox og IMDi har også samarbeid knyttet til handlingsplanen «Vi trenger innvandrernes kompetanse». Samarbeidet fortsetter i Vox deltok med innlegg om arbeidsretting av norskopplæringen på to samling for samarbeidskommuner i IMDi region Vest i Kommunene, representert ved ledere ved opplæringsstedene, er også viktige samarbeidspartnere. Vox har fulgt opp ledernettverk i fylkene med møter og besøk og har også bidratt til opprettelse nettverk der slike ikke fantes tidligere. Samarbeid med ledernettverk har vært særlig avgjørende når gjennomføring av prøvene ble overført til kommunene i Ledernettverk er også viktige i kvalitetsarbeidet og i samordning av norskopplæring og grunnskole for voksne. Her samarbeider Vox med ledernettverkene og fylkesmennene, i tillegg til Utdanningsdirektoratet og IMDi. 2.3 Informasjon En viktig kanal for kommunikasjon med aktørene på feltet er nettsidene til Vox og nyhetsbrevene Vox sender ut. I 2014 ble det sendt ut 18 nyhetsbrev om norskopplæring. Nyhetsbrevene hadde ved årsskiftet abonnenter, en økning fra fjoråret på vel 17 prosent. Antall besøk på nettsider om norsk og samfunnskunnskap i 2014: Hovedside om norsk og samfunnskunnskap Om norskprøven til opplæringsstedene Om norskprøven til sluttbruker Om samfunnskunnskapsprøven til opplæringsstedene Om samfunnskunnskapsprøven til sluttbruker Antall besøk på nettsidene har vært rekordstort. Årsaken til det er først og fremst de nye, digitale prøvene som ble gjennomført for første gang i Ressursbruk og organisering Vox har i 2014 totalt hatt følgende bevilgning: Kap 821 post 21: 1,500 mill kr Kap 822 post 21: 29,234 mill kr Kap 822 post 22: 12,529 mill kr Kap 821 post omfatter 1 million kroner til et doktorgradsstipend til forskning på obligatoriske prøver og 0,5 millioner kroner til kartlegging av hvordan kommunene organiserer opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Kap 822 post 21 skulle dekke kompetanseutviklingstiltak for lærere og ledere, utvikling av metoder, læremidler og andre læringsressurser til opplæringen og lønn og driftsutgifter i sammenheng med disse oppgavene.

6 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 Kap 822 post 22 skulle dekke oppgaver knyttet til prøvene i norsk og i samfunnskunnskap, slik som informasjon, utvikling og vedlikehold av prøvene, gjennomføring, sensur og tilbakemelding om resultater. Bevilgningen over kap 822 post 22 har ikke vært tilstrekkelig til å dekke utgifter Vox har hatt til utvikling av digital løsning, informasjon om prøver og opplæringstiltak knyttet til prøvene i Utviklingsarbeid med innføring av nivå B2, informasjon til prøvesteder og privatister og opplæringstiltak rettet mot prøveledere, lærere og ledere har i tillegg til bevilgningen på post 22 krevd ca 7 millioner kroner fra post 21. Utgiftene omfatter lønn til ansatte, utviklingskostnader til prøvesystemet og opplæringstiltak. Det har ført til at enkelte andre oppgaver, slik som metodeutvikling, ikke har blitt prioritert i så stor grad som ønskelig. BLD har gitt Vox fullmakt til selv å bestemme hvordan oppdraget med utvikling og gjennomføring av prøvene skulle løses, og etter en helhetlig vurdering valgte Vox at oppdraget ikke skulle settes ut til andre. Det ble fra 1. januar 2014 opprettet et kontor i Bergen i nye lokaler og ansatt 12 medarbeidere der for å arbeide med utvikling av norskprøvene. Flere medarbeidere i Oslo arbeider også med prøvene. Det gjelder særlig oppfølging og utvikling av den tekniske løsningen, prøven i samfunnskunnskap, informasjon og administrasjon. 32 ansatte i Vox lønnes helt eller delvis av bevilgningen fra BLD. Av disse er 29 medarbeidere knyttet til avdeling for integrering. En av disse er i permisjon, en er utlånt til BLD og en arbeider med forskningsoppdraget. Det er 13 medarbeidere ved Bergenskontoret og 16 i Oslo.

7 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 3Prioriterte områder Ifølge oppdragsbrevet fra BLD skal Vox i 2014 prioritere tre områder: utvikling, vedlikehold og gjennomføring av nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap kompetanseoppbygging for lærere og ledere tiltak som støtter kommunene i deres arbeid med å gjennomføre opplæring i 50 timer samfunnskunnskap Innenfor de prioriterte områdene har arbeidet med de nye prøvene i norsk og i samfunnskunnskap krevd størst ressursinnsats. 3.1 Prøvene Året har vært preget av arbeidet med de nye, digitale prøvene. Det var kort tid fra ny forskrift og rundskriv om prøvene ble offentliggjort til prøvene skulle gjennomføres, noe som ble utfordrende både for Vox og kommunene. Prøveadministrativt system og påmeldingssystem for privatister måtte utvikles. Vox utarbeidet også prøvereglement og diverse vedtaksmaler for å lette arbeidet for kommunene. Vox overtok selv arbeidet med utvikling av oppgaver og det ble opprettet et kontor i Bergen med 12 ansatte i januar I 2014 ble det gjennomført til sammen ca skriftlige og muntlige norskprøver. Antall muntlige prøver er omtrent som i 2013, men for skriftlige prøver er det en økning fra prøver i 2013, noe som gir en økning på over 17 prosent. Resultatet på den nye norskprøven må også sies å være godt: Over 77 prosent oppnådde nivå A2 eller høyere på delprøve i skriftlig framstilling, mens resultatene for delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og muntlig kommunikasjon lå rundt 90 prosent A2 eller bedre. Det er ikke mulig å sammenlikne resultater fra Norskprøve 2 og 3 med den nye norskprøven. Det ble gjennomført 2130 prøver i samfunnskunnskap, på 26 ulike språk. (inkludert bokmål

8 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 og nynorsk). Ca 75 prosent besto prøven, noe som er 15 prosentpoeng under resultatmålet var første år det ble gjennomført prøver i samfunnskunnskap. Fram til og med prøvegjennomføringen i februar 2014 var det Folkeuniversitetet/Norsk språktest som hadde ansvaret på oppdrag fra Vox. Prøvene ble da gjennomført ved 50 prøvesteder rundt i landet. Folkeuniversitet hadde ansvar for å produsere innholdet i norskprøvene, administrativt arbeid i forbindelse med oppmelding av betalende kandidater, kontakt med prøvestedene om fordeling av kandidater, utsending av prøvebevis og overføring av resultater til NIR. Fra og med prøvegjennomføringen i mai/juni 2014 ble ansvaret for å arrangere prøver overført til kommunene. Antall prøvesteder økte da til 220, og de fleste hadde aldri gjennomført prøver tidligere. I tillegg ble prøvene digitale og det ble for første gang mulig å ta opp igjen delprøver på norskprøven. En helt ny prøve i samfunnskunnskap ble også innført i Prøven kan tas på 26 språk. Det har vært en rekke utfordringer knyttet til overføring av gjennomføringsansvaret til kommunene og overgangen til digitale prøver. Utfordringene er blant annet knyttet til: Delprøvene i lese- og lytteforståelse inneholder bilde- og lydfiler som setter krav til kapasitet og programvare lokalt. Databrudd kan oppstå både sentralt og lokalt, og dette kan være utenfor Vox eller prøvestedenes kontroll. For de større prøvestedene har håndtering av et stort antall privatister medført ekstra administrativt arbeid. Oslo har for eksempel alene hatt ca 2650 privatister til skriftlig og 1800 til muntlig prøve. Vox opprettet et eget telefonnummer og egen e-postadresse for spørsmål om prøvene våren Det har vært stor pågang. I perioder har 15 ansatte betjent telefon og e-post. De aller fleste henvendelsene har kommet fra privatister som vil melde seg til prøve i Oslo. Privatistene har ikke hatt en tilsvarende mulighet til å henvende seg direkte til prøvestedene i Oslo med sine spørsmål. Her har det kun vært mulig å henvende seg på e-post til Utdanningsetaten i Oslo. Antall privatister, særlig i Oslo-regionen, er ventet å øke etter hvert som prøvene får økt status, og ytterligere dersom forslaget til endringer i statsborgerloven blir vedtatt. Kommunene er ikke pålagt å arrangere prøver for privatister som ikke er omfattet av introduksjonsloven. Et økende antall privatister vil kunne bli en kapasitetsmessig utfordring for noen kommuner. Vox vil ta denne utfordringen opp med BLD på nytt. For å få innspill og forslag til forbedringer i prøvesystemet har Vox hatt møter med Utdanningsetaten og prøvestedene i Oslo kommune og andre store prøvesteder i landet. Basert på innspill og erfaringer fra prøvegjennomføringene, gjennomfører Vox i løpet av mars 2015 enkelte forbedringer i det prøveadministrative systemet, i Privatistportalen og i kvalitetskontrollrutinene hos Vox og Enovate som leverer den digitale løsningen. Vox har gjort avtale med Uninett om å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av prøvesystemene (ROS) i februar/mars Rapport fra analysen sendes BLD så snart den er ferdigstilt. En del av henvendelsene til Vox både fra kandidater og prøvesteder skyldes id-problematikk. Kandidater kan identifisere seg både med fødselsnummer, DUF-nummer, D-nummer eller

9 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 passnummer 1. Vox har ingen hjemmel for å innhente og behandle persondata og har tidligere tatt opp med BLD hvilke konsekvenser det kan ha. På bakgrunn av dette tok Vox initiativ til at IMDi inngikk en databehandleravtale med Vox. Gjennom avtalen gis Vox adgang til å samle inn nødvendige opplysninger om personer som er omfattet av introduksjonsloven. Det er imidlertid en stor andel av de som tar prøve som ikke er omfattet av denne avtalen. Kandidater som ikke er omfattet av loven må gi samtykke når de melder seg til prøven. Siden Vox ikke har noen kobling mot andre aktuelle registre som kunne ha verifisert id-numrene, er det mulig for kandidater å skrive inn feil nummer eller de kan melde seg ved ulike prøvegjennomføringer og ulike prøvesteder med forskjellige id-nummer. Dette kan blant annet medføre at personer som har oppgitt feil identitetsnummer eller har flere identiteter i prøvesystemet går opp til prøve og får utstedt prøvebevis. At det ikke har vært mulig å få overført data til og fra NIR i 2014 har medført ekstra problemer, særlig når det gjelder identifikasjon av kandidater med rett og/eller plikt. Det har av den grunn heller ikke vært mulig å sammenstille data om spor og antall undervisningstimer med resultater på prøvene. Kun noen få prøvesteder har fylt ut spor ved oppmelding av egne deltakere til prøve. Dette får konsekvenser både for rapportering fra Vox til BLD og for kommunene i deres pedagogiske oppfølgingsarbeid etter prøvene. Det er derfor viktig at integrasjonen mot NIR kommer raskt på plass og at den fungerer så sømløst som mulig for kommunene. I løpet av forberedelsene våren 2014 og første prøvegjennomføring avdekket Vox at forskrift og rundskriv som omhandler prøvene ikke var godt nok tilpasset behovene på en del områder. I notat til BLD 8. juli 2014 har Vox gitt innspill om behov for endringer i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap og rundskriv Q39/2013. Dette er ikke endret, noe som vil kunne få konsekvenser også for neste prøvegjennomføring. Vox leverte 1. oktober et notat til BLD med en vurdering av om norskprøven bør kunne tas i utlandet, om nivå C1 kunne innlemmes i norskprøven og om hvilken status norskprøven vil kunne ha når det gjelder dokumentasjonskrav for å utøve lovregulerte yrker. 2 Forutsatt at det kan skje i regi av en anerkjent testinstitusjon, mener Vox at norskprøven på sikt må kunne tas i utlandet. Vox mener også at utvidelse av norskprøven til å gjelde nivå C1 vil være en naturlig videreutvikling av norskprøven. Ved en innlemming av C1 vil norskprøven kunne dekke behovene innvandrerbefolkningen har for å dokumentere språkferdigheter på ulike nivåer. I notatet skrev Vox at en prøveordning med å ta en prøve i utlandet kunne innføres i løpet av Vi ser at dette var for optimistisk og vi mener at det ikke bør gjennomføres forsøk med prøver i utlandet før i Da vil også den nye prøven på nivå B2 være på plass. Resultater fra prøvegjennomføringen er omtalt i del Kompetansetiltak for lærere og ledere Etter- og videreutdanning av lærere og ledere er viktige områder i kvalitetsarbeidet. Et sentralt virkemiddel i denne sammenheng er etterutdanningstiltakene som arrangeres i alle fylker i samarbeid med fylkesmannsembetene og ledernettverkene. Et annet virkemiddel er 1 For eksempel kan en kandidat identifisere seg ved en oppmelding med DUF-nummer og en annen gang med fødselsnummer. Kandidater fra utlandet har som oftest ikke noe norsk identifikasjonsnummer og må derfor bruke passnummer ved oppmelding. 2 Tillegg nr 1 til Oppdragsbrev fra BLD til Vox for 2014

10 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 utvikling og vedlikehold av kompetanse i fag- og nettverksgrupper. Vox arrangerer workshops hvor metoder drøftes og utvikles, slik som alfabetisering og nettbasert opplæring. Den årlige norskkonferansen er også ledd i kompetanseoppbyggingen. I 2014 arrangerte Vox for første gang en konferanse om arbeidsretting. Etterutdanningstilbud og informasjonsarbeid rettet mot lærere og ledere har i stor grad vært konsentrert om de nye prøvene, noe som var svært viktig siden kommunene har fått gjennomføringsansvaret. Gjennomføring av prøvene innebærer også sensur av den muntlige prøven, noe som krever at alle lærere har kompetanse i vurdering. Vox har derfor utviklet nettkurs og opplæringsopplegg til lærerne i vurdering av muntlige ferdigheter. Alle fylker gjennomførte slik opplæring i I desember 2015 blir norskprøven utvidet til å måle også på nivå B2, og opplæringstiltakene i 2015 vektlegger derfor særlig dette nivået. Bestått prøve på nivå B2 er nå godkjent som dokumentasjon for opptak til høyere utdanning på lik linje med Bestått fra Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»). Tilbakemeldinger Vox har fått tyder på at mange kommuner ikke tilbyr opplæring opp til dette nivået. Innsatsen rettet mot nivå B2 gjelder derfor ikke bare prøven, men også hvordan man underviser opp mot dette nivået. For å bidra til at flere lærere tar kompetansegivende videreutdanning, deler Vox hvert år ut stipend til masterstudenter. En nettside på vox.no gir oversikt over relevante videreutdanningstilbud for de som underviser voksne i norsk som andrespråk. På oppdrag fra BLD leverte Vox i november en utredning av hvordan kompetansen til lærere i norsk og i samfunnskunnskap kunne heves, og om det burde stilles krav til formell kompetanse. I utredningen kom Vox med forslag til ulike tiltak for å heve kompetansen hos lærerne. Nesten halvparten av lærerne i norskopplæringen har ikke formell kompetanse i norsk som andrespråk i dag. Se mer detaljert omtale av kompetansetiltak i del timer samfunnskunnskap For å støtte kommunene i deres arbeid med å gi opplæring i samfunnskunnskap tidlig i opplæringsløpet, har Vox utviklet den digitale ressursen Ressursen er oversatt til ytterligere tre språk i 2014, kinesisk, vietnamesisk og bosniskkroatisk-serbisk. Den foreligger nå på 20 språk i tillegg til bokmål og nynorsk. Læringsressursen er gratis tilgjengelig, og er et godt supplement til kommunene når de skal gi opplæring i 50 timer samfunnskunnskap på et språk innvandrernes forstår godt, i samsvar med intensjonen i introduksjonsloven. Svarene til prøven i samfunnskunnskap finnes i ressursen, og den er derfor nyttig også ved forberedelser til prøven. Tospråklige lærere i 50 timer samfunnskunnskap har fra i år fått tilbud om parallelle kurs flere steder i landet, noe som har ført til at deltakerantallet har økt med 60 prosent i forhold til tidligere år. Kursene gjennomføres av større opplæringssentra over hele landet i samarbeid med Vox. Dette sikrer at kompetanse utvikles regionalt og frigjør kapasitet internt hos Vox til andre oppgaver. Kursene for tospråklige lærere er nærmere omtalt i del 4.

11 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 11 4Årets aktiviteter og resultater Hovedmål 2: Alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og ta del i fellesskapet Delmål 2.2: Rask overgang til arbeid eller utdanning for nyankomne innvandrere. 4.1 Andel deltakere som består prøve i samfunnskunnskap, resultatkrav 90 prosent av rett- og plikt deltakerne består prøven Prøven i samfunnskunnskap avslutter opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap og gjennomføres i kommunene på et tidspunkt kommunene selv bestemmer. Prøven i samfunnskunnskap er en digital flervalgsprøve som består av 38 spørsmål med tre svaralternativer. For å få bestått, må man ha minst 29 riktige svar. Prøven er pr i dag tilgjengelig på 26 språk. Det er laget lydfiler på flere av språkene. I 2014 avla 2130 kandidater prøven, på 24 ulike språk kandidater besto prøven, noe som gir en andel bestått på 75 prosent. Det er relativt stor variasjon mellom de ulike språkene når det gjelder andel bestått. På grunn av manglende integrasjon mot NIR, er det ikke mulig å skille ut rett- og plikt deltakere i Vurdering av måloppnåelse Resultatet i 2014 er at 75 prosent av de som har tatt prøven, har bestått. Det er 15 prosentpoeng lavere enn resultatmålet, som derved ikke er nådd. Det er imidlertid variasjon i andel bestått for de ulike språkene prøven er gjennomført på. Manglende integrasjon mot NIR medfører at det ikke er mulig å skille ut rett- og pliktdeltakere blant de som har tatt prøven. Når vi får integrasjon mot NIR vil vi også kunne se om deltakelse i opplæring og fordeling på spor har sammenheng med andel bestått.

12 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Andel deltakere med rett og plikt som oppnår nivå A2 eller høyere på norskprøven Resultatkrav 1: 70 prosent av rett og pliktdeltakerne oppnår A2 eller høyere på skriftlig prøve Resultatkrav 2: 90 prosent av rett og pliktdeltakerne oppnår A2 eller høyere på muntlig prøve 2014 er et overgangsår når det gjelder norskprøvene. Det ble gjennomført en ekstra avvikling av Norskprøve 2 og 3 i begynnelsen av februar. Den nye norskprøven ble arrangert i mai/juni og i desember. Resultatene fra de to prøveformene er ikke helt enkle å sammenlikne, selv om begge prøvetyper vurderes etter det felleseuropeiske rammeverket for språk. Resultatet fra Norskprøve 2 og 3 oppgis som bestått/ikke bestått på de to nivåene prøvene måler (A2 eller B1). Resultatet på den nye norskprøven vurderes etter hvilket nivå den enkelte oppnår i de ulike ferdighetene: A1, A2 og B1, evt. «under A1». Delprøver kan tas på nytt, noe man ikke hadde anledning til med Norskprøve 2 og 3. Tabell 1: Resultater fra Norskprøve 2 og 3 i februar alle kandidater Skriftlig prøve Muntlig prøve Antall møtt Andel bestått Antall møtt Andel bestått Norskprøve Norskprøve Totalt antall Tabell 2: Resultater fra Norskprøve 2 og 3 i februar privatister Skriftlig prøve Muntlig prøve Antall møtt Andel bestått Antall møtt Andel bestått Norskprøve Norskprøve Antall privatister Det er relativt mange privatister, særlig på skriftlig prøve. Til Norskprøve 3 skriftlig utgjør privatistene nesten 66 prosent av totalantallet og til Norskprøve 2 vel 30 prosent. Privatistene består i mindre grad Norskprøve 3 skriftlig sammenliknet med de andre kandidatene. Fordi de utgjør så stor andel av det totale antallet til denne prøven, trekker de gjennomsnittet betydelig ned. Uten privatistene ville resultatet for skriftlig Norskprøve 3 vært på nesten 60 prosent bestått. Tabell 3: Resultater fra norskprøven i mai/juni og desember alle kandidater 2014 Under A1 A1 A2 B1 Antall Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Muntlig prøve , , , ,8 Lesing , , , ,1 Lytting , , , ,8 Skriftlig framstilling , , , ,0 Tabellen viser resultater før all klagesensur er avsluttet. Tallene kan derfor endre seg, men vil neppe innvirke på prosentandelen bestått.

13 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 13 Andelen som fikk A2 eller bedre: Muntlig kommunikasjon: Lytteforståelse: Leseforståelse: Skriftlig framstilling: 89,3 prosent 86,6 prosent 92,2 prosent 77,3 prosent Tilrettelagte prøver Det ble gjennomført egne prøver for døve innvandrere som har fått opplæring i norsk tegnspråk både i mai/juni og i desember. Fjorten kandidater fikk tilrettelagt prøve: tre tok den gamle avlesningsprøven og 11 den gamle kommunikasjonsprøven. I desember ble det for første gang gjennomført digitale avlesningsprøver for døve. Denne prøven erstatter lytteprøven for hørende. Tre kandidater tok den digitale avlesningsprøven på nivå A2-B1 og en på nivå A1-A2. En kandidat tok den nye kommunikasjonsprøven på nivå A1-A2. Det har vært et svært ressurskrevende arbeid å tilpasse den digitale lytteprøven for døve kandidater. Det er blant annet utviklet en integrert tegnspråksrute i avlesningsprøven. Tre synshemmede kandidater fikk tilrettelagte prøver i mai/juni: to som tok en tilrettelagt versjon av den nye muntlige prøven og en som tok en tilrettelagt skriftlig prøve. En blind kandidat tok den skriftlige prøven i desember. Kandidaten kunne ikke bruke leselist eller tastatur, og kunne derfor bare ta en tilpasset lytteprøve. Vedkommende fikk «Ikke grunnlag for vurdering» på delprøvene i leseforståelse og skriftlig framstilling, siden det ikke er mulig å få fritak fra delprøver med nåværende regelverk. Vurdering av måloppnåelse På grunn av manglende integrasjon mot NIR er det ikke mulig å skille ut rett- og pliktgruppen i Tabellene viser resultatene for kandidatene samlet, og det har heller ikke vært mulig å skille ut kandidater fordelt på spor. Resultatkrav 1: 86,6 prosent oppnådde A2 eller bedre på leseforståelse, 92,2 prosent på lytteforståelse og 77,3 prosent på skriftlig framstilling. Til sammen utgjør disse delprøvene den skriftlige prøven. Dette viser at resultatmålet på 70 prosent er nådd med god margin for alle delferdighetene til skriftlig prøve. Resultatkrav 2: 89,3 prosent oppnådde A2 eller bedre på den muntlige prøven. Dette er bare 0,7 prosent lavere enn resultatmålet på 90 prosent. En rapport som oppsummerer resultater og erfaringer fra gjennomføring av prøvene i 2014 er under arbeid. Den vil bli sendt BLD etter at klagesensuren er gjennomført.

14 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Prøvene i norsk og samfunnskunnskap er kjent og etterspurt av relevante aktører i samfunnet Resultatkrav: Arbeidsgivere er kjent med, og opplever at prøvene er relevante i forhold til de behovene de har. Informasjon om prøvene har foreløpig vært rettet mot skolene/kommunene, private tilbydere, Nav og, ikke minst, personer som skal ta prøvene. Prøvene har også vært tema på en konferanse om norsk og arbeid som samlet deltakere både fra Nav, IMDi og voksenopplæringssentre (se pkt for en nærmere beskrivelse). I slutten av 2014 startet Vox planlegging av et informasjonsløp spesielt rettet mot arbeidsgivere. Det vil særlig legges vekt på informasjon om hvordan man kan tolke de nye prøvebevisene som angir delferdigheter på ulike nivå. Informasjonsløpet er planlagt gjennomført i løpet av våren Som del av forskningen til doktorgradsstipendiaten som BLD har bevilget midler til, ble det i juni gjennomført en spørreundersøkelse blant bedriftsledere om kjennskap til norskprøvene. Resultatene oversendes BLD når undersøkelsen er oppsummert. Sammen med BLD og KD har Vox i 2013 og 2014 arbeidet med å få norskprøven på nivå B2 godkjent på lik linje med Bestått på Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten») som dokumentasjon på norskferdigheter for inntak til høyere utdanning. Norskprøven på nivå B2 er nå godkjent som opptaksgrunnlag og tatt inn i Forskrift om opptak til høyere utdanning, 2.2. Vurdering av måloppnåelse Arbeidet med å gjøre prøvene kjent overfor arbeidsgivere er i gang. På grunn av arbeidet med prøvene, ble ikke arbeidet ferdigstilt høsten 2014 som planlagt. Informasjonsløpet vil bli gjennomført i Antall ledere og lærere som deltar i etter- og videreutdanningstilbud pr år og deres tilfredshet med tilbudet Resultatkrav 1: lærere og ledere deltar i tilbudet Resultatkrav 2: 70 prosent av deltakerne i etterutdanning gir en vurdering på 4 eller 5 på en 5-delt skala Resultatkrav 3: Minst 100 lærere deltar i relevant videreutdanning Etterutdanning (resultatkrav 1 og 2) De siste par årene har ansvaret for å gjennomføre kompetansetiltak for lærere og ledere i norskopplæringen gradvis blitt overført til fylkesmennene i samarbeid med ledernettverkene. Dette har vært en bevisst politikk fra Vox sin side og i samsvar med ønsker fra mange fylker. Det frigjør i tillegg ressurser hos Vox. Ved å legge mer av planlegging og gjennomføring til de enkelte fylker, blir tiltakene i større grad tilpasset lokale forhold, og det legger også bedre til rette for oppfølging i etterkant. Vox bestemmer likevel satsingsområder og bidrar med opplegg for kurs og avtaler med foredragsholdere. Oppdraget til fylkesmennene sees i sammenheng med tildeling av kompetansemidler fra KD til etterutdanningstiltak for voksen-

15 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 15 lærere i grunnleggende ferdigheter. Mange fylker holder felles kurs for lærere i norskopplæringen og i grunnskole for voksne. Etterutdanningstilbudene til lærere og ledere i 2014 har vært konsentrert om de nye prøvene. Det ble gjennomført en todagers opplæringskonferanse i januar i vurdering av muntlige ferdigheter. Deltakerne ble plukket ut av ledernettverkene i fylkene og 250 lærere fra hele landet deltok på konferansen. Disse lærerne var deretter innledere på lokale etterutdanningskurs i regi av fylkesmennene. Alle fylker har i tillegg arrangert etterutdanningskurs ut fra lokale behov. Vox har laget kurspakker med ulike tema fylkene har kunnet velge fra, eller de har kunnet sette sammen egne kurs. I overkant av 2400 lærere har deltatt på de fylkesvise kursene. Evalueringene viser at de aller fleste er godt fornøyd med det faglige utbyttet av kursene. Over 80 prosent gir en vurdering på 4 eller 5 på en fem-delt skala. I samarbeid med voksenopplæringssentrene i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Bergen arrangerte Vox kurs for tospråklige lærere i Kursene samlet til sammen 484 deltakere. Gjennomgang av læreplanen og fordypning i de aktuelle emnene, pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no og innføringen av samfunnskunnskapsprøven har vært viktige temaer i alle kursene. Evalueringene viser at deltakerne er godt fornøyd med kursene. Over 90 prosent ga en vurdering på 4 eller 5. Årets norskkonferanse i mai hadde grunnlovsjubileet som gjennomgangstema og samlet 320 deltakere. Et eget delprogram for tospråklige lærere hadde 42 deltakere. Det var første gang lærere i samfunnskunnskap var spesielt invitert, og Vox vil fortsette å tilby eget delprogram for denne lærergruppen som en del av norskkonferansen. Konferansen «Norskopplæring på veien til arbeid» ble gjennomført to dager i oktober. Tema var økt samarbeid mellom aktører som jobber med norskopplæring og annen kvalifisering på veien ut i arbeidslivet. Konferansen tok for seg muligheter i opplæringstilbudet og ga gode eksempler på arbeidsretting av norskopplæringen. Konferansen rettet seg mot ansatte i voksenopplæringen, Nav og IMDi. Konferansen var fulltegnet med 180 deltakere og mange sto på venteliste. Evalueringen viste stor interesse for tilsvarende konferanser videre. I februar og mars gjennomførte Vox i samarbeid med IMDi og Utdanningsdirektoratet todagers ledersamlinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø med til sammen 437 deltakere. Samordning av norskopplæring og grunnopplæring var også i år et viktig tema. De nye prøvene fikk også en stor plass. Lederne ble oppfordret til å ta med seg skolens prøveansvarlige til konferansen, og de fleste fulgte oppfordringen. Som forberedelse til gjennomføring av de nye prøvene, har Vox tilbudt dagskurs i praktisk bruk av det nye prøvesystemet. Det ble arrangert 13 kurs med et samlet deltakertall på 246. Kursene ble godt mottatt og tilbakemeldingen var at de hadde vært nyttige for prøvestedene Videreutdanning (resultatkrav 3) Vox finansierte i 2013 utvikling av en fagplan til et nytt studium i grunnleggende lese- og skriveopplæring på et andrespråk ved Høgskolen i Bergen. Studiet er på 30 studiepoeng og går på deltid over to semestre. Det startet i januar 2014 med 26 deltakere. 20 studenter fulgte studiet også i høstsemesteret, og alle disse besto eksamen. Studiet er delvis nettbasert og

16 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 delvis samlingsbasert. Vox har fulgt opp studiet med en evaluering slik vi tidligere har gjort med PRISME-studiet. Evalueringen viser at majoriteten av studentene kommer fra voksenopplæringen. Alle vurderer studiet som relevant og mener det har innfridd forventningene. Manglende økonomisk støtte fra arbeidsgiver for å ta videreutdanning nevnes av mange som en utfordring. Tilbakemeldinger Vox har fått, tyder på at søkningen til studiet hadde vært større dersom flere hadde fått dekket utgiftene til studiet. Vox følger ellers opp resultatkrav 3 ved å informere om relevante studier på vox.no, se Vi innhenter også statistikk fra opplæringsinstitusjoner som tilbyr videreutdanning for lærere i norskopplæringen. Tabell 4: Oversikt over deltakere på studier i norsk som andrespråk i 2014 Opplæringssted/ studie Alle på deltid, 15 STP pr semester Høgskolen i Bergen- Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn Antall deltakere vår Antall bestått 26 Eksamen høst Antall deltakere høst Antall bestått Høgskolen i Oslo og Akershus Norsk som andrespråk (42 tok eksamen) 34 Universitetet i Bergen - PRISME 50 (43 tok eksamen) (37 tok eksamen) Høgskolen i Volda Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk Sum *) *) 26 deltakere av de 104 skulle ikke ta eksamen før til høsten De fleste av studiene har avsluttende eksamen begge semestre, mens studiet ved Høgskolen i Bergen avsluttes etter ett års studium. Alle studiene er på deltid med 15 studiepoeng pr semester. De fleste studentene deltar begge semestrene. For å bidra til at flere tar utdanning av høyere grad, lyser Vox ut stipend til masterstudenter for å skrive masteroppgave på ett av våre felt, se I 2014 ble det tildelt midler til 2 mastergradsstudenter. Aktuelle mastergrader blir lagt ut på vox.no under Publikasjoner, se Vurdering av måloppnåelse Resultatkrav 1: lærere og ledere deltar i tilbudet På de fylkesvise kursene deltok det i overkant av 2400 lærere og ledere. Det betyr at de aller fleste lærere og ledere i norskopplæringen nås gjennom kurs organisert av fylkesmennene i samarbeid med ledernettverk. De fylkesvise kursene er en viktig arena for kompetanseutvikling på feltet, og Vox vil fortsette å utvikle samarbeidsmodellen med fylkesmenn og ledernettverk. Opplæringskonferansen, hvor lærere plukket ut av fylkene fikk opplæring i vurdering av muntlige ferdigheter som de bragte videre til andre lærere, vil også gjennomføres i De regionale kursene for lærere i 50 timer samfunnskunnskap samlet totalt 484 deltakere, noe som gir et gjennomsnitt på 161 lærere per kursmodul. Kursene har tidligere samlet ca 100 deltakere til hver modul. Vi ser at ved å tilby flere kurs ulike steder i landet, har flere fått mulighet til å delta, og Vox vil fortsette å tilby kurs regionalt i samarbeid med voksenopplæringssentrene.

17 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 Konferansen «Norskopplæring på veien til arbeid» var fulltegnet med 180 deltakere og interessen av svært stor og nesten like mange sto på venteliste. Konferansen fikk også en meget god evaluering. Vox vil derfor gjennomføre en ny konferanse om temaet i oktober Norskkonferansen samlet 320 deltakere, og fikk også i år en meget god evaluering. For første gang fikk de tospråklige lærerne i 50 timer samfunnskunnskap et eget opplegg på deler av konferansen. Dette var vellykket, og Vox vil fortsette å tilby lærerne i samfunnskunnskap et eget delprogram på konferansen. Resultatkrav 2: 70 prosent av deltakerne i etterutdanning gir en vurdering på 4 eller 5 på en 5-delt skala Alle kurs og konferanser er blitt evaluert i etterkant. I tillegg til å evaluere hvert enkelt innlegg, blir kursdeltakerne bedt om å vurdere opplevd utbytte, som relevans for daglig arbeid og faglig inspirasjon. De skal også svare på om de oppfatter slike kurs som viktige møteplasser for de som jobber med voksenopplæring. Kurs og konferanser fikk i gjennomsnitt en vurdering mer enn ti prosentpoeng over målet på 70 prosent på de to høyeste nivåene på vurderingsskalaen, og resultatmålet er nådd med god margin. Resultatkrav 3: Minst 100 lærere deltar i relevant videreutdanning Tabell 4 viser at 104 studenter deltok i videreutdanning i norsk som andrespråk i vårsemesteret og 125 i høstsemesteret. Resultatkravet på minst 100 lærere er dermed nådd Andel lærere med formell kompetanse i relevante fag Vox gjennomførte høsten 2014 en spørreundersøkelse blant lærere i voksenopplæringen for å kartlegge i hvilken grad de har formell kompetanse. Undersøkelsen omfattet også lærere i norsk og samfunnskunnskap. Tall fra rapporten er benyttet i en utredning som BLD bestilte fra Vox3, hvor temaet var hvordan kompetansen til lærere og ledere i norsk og samfunnskunnskap kan heves. Utredningen ble sendt BLD i begynnelsen av november. Den viste blant annet at nesten halvparten av lærene i norskopplæringen mangler formell kompetanse i norsk som andrespråk eller tilsvarende. Det er stor variasjon mellom fylkene. Spørreundersøkelsen viste også at over 80 prosent av lærerne opplever at de har behov for mer kompetanse i norsk som andrespråk, og i voksenpedagogikk. Mer enn en tredjedel oppgir at de har stort eller svært stort behov for kompetanseheving i de samme fagområdene. Nesten 80 prosent av lærerne i norskopplæringen mener skolens økonomi er medvirkende årsak til at de ikke har mulighet til kompetanseheving. Som vi skrev i utredningen er lærerne i norskopplæringen ikke omfattet av satsingen «Kompetanse for kvalitet» som lærerne i skoleverket ellers er omfattet av. Rapporten fra spørreundersøkelsen rett mot voksenlærere er noe forsinket, men vil bli ettersendt om kort tid. Vurdering av måloppnåelse Vox har levert en utredning som viser andel lærere med formell kompetanse i relevante fag til BLD. Vox har også levert forslag til hvordan andelen lærere med formell kompetanse kan økes. 3 Tillegg nr 5 til Oppdragsbrev til Vox fra BLD for 2013.

18 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Tilgjengelige læringsressurser på begge målformer som dekker alle spor og nivåer i læreplanen Vox fortsetter samarbeidet med referansegruppa for nynorske læremidler. Det er avholdt to møter med referansegruppa i Samarbeidet er nyttig for å avdekke behov og prioritere hva som skal omsettes til nynorsk. Som vi skrev i halvårsrapporten for 2014 er læremiddelsituasjonen tilfredsstillende på begge målføre opp til nivå B1. For å bedre situasjonen på høyere nivåer lyste Vox i 2014 ut 1,5 millioner kroner i tilskudd til læremidler på nivå B2. Det var en forutsetning at læremidlene skulle gis ut både på bokmål og nynorsk. Digitale læringsressurser ble prioritert. TV2 skole fikk tilskudd 4 og læremiddelet skal etter planen ferdigstilles til skolestart høsten Vox ga fortsatt tilskudd i 2014 slik at lettlestavisa Klart og kort legges gratis ut på nett med ny utgave hver 14. dag. Vox har gjort avtale med Nynorsksenteret om å dekke halvparten av utgiftene til utgivelse av Klart og kort høsten Samarbeidet med Nynorsksenteret om utgivelse fortsetter våren Nettressursen LearnNow ble utvidet med to nye hjelpespråk, polsk og spansk, i april. Samtidig ble uttaleprogrammet Calst utviklet til nettversjon. NTNU er nå i gang med å utvikle LearnNow videre, med mer arbeidsretting av innholdet og på høyere nivåer. Et kurs for lærere i bruk av programmene ble arrangert i april. Vox gjennomførte i mai og juni et informasjonsløp om ressursene rettet mot blant annet arbeidsinnvandrere, kontaktinstitusjoner for innvandrere og Nav. Brosjyrer på norsk, engelsk, polsk, spansk og litauisk kan hentes på nettet, se En rapport om LearnNow og Calst er sendt BLD. Se også tidligere innsendt FOU-rapport. Vox har i 2014 utviklet en rekke læringsressurser både for kandidater og lærere for de nye prøvene og lagt dem ut på vox.no. Ressursene fins både på bokmål og nynorsk. Det fins også ressurser for lærere som underviser døve innvandrere. Vurdering av måloppnåelse Det mangler fortsatt læremidler på nivå B2, særlig på nynorsk. Situasjonen blir bedre til skolestart høsten 2015, når læremiddelet fra TV2 skole er ferdig. For å bedre læremiddelsituasjonen på nivå B2 ytterligere, har Vox i januar 2015 utlyst midler til å omsette et læreverk for dette nivået til nynorsk. 4.6 Andre oppgaver Analyser, kunnskapsoppsummeringer og forskning Statistikk over deltakere i norskopplæringen og resultater på norskprøvene offentliggjøres i Analyser av data presenteres i Vox-speilet som utkommer årlig. 4 Det kom inn 7 søknader og TV2 skole og Cappelen Damm fikk tilskudd. Begge fikk lavere tilskudd enn det de hadde søkt om. Cappelen Damm takket da nei til tilskuddet fordi de med lavere tilskudd ikke fant at de kunne oppfylle kravet om at læremiddelet også skulle utgis på nynorsk.

19 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 19 Høsten 2012 startet Vox arbeidet med å samle litteratur om metoder for alfabetisering av voksne. Større, internasjonale databaser ble gjennomgått, og det ble søkt etter relevant litteratur i disse. Oppsummeringen ble publisert på vox.no i begynnelsen av oktober, se vox.no/statistikk-og-analyse/publikasjoner/kunnskap-om-alfabetisering--litteratur-om-alfabetisering-og-andresprakstilegnelse/. Intensjonen er å supplere og holde oversikten oppdatert ved behov. Vox har fått tildelt midler fra BLD til et doktorgradsstipend for å forske på virkningen av innføringen av obligatoriske prøver. Prosjektet skal ta for seg hvilke sosiale konsekvenser det har at prøvene har fått endret status som følge av at de er blitt obligatoriske for visse grupper innvandrere, og særlig se på bruken av prøvene i arbeidslivet. Stipendet ble utlyst i desember 2013 og stillingen ble besatt fra 1. mars Stipendiaten er tatt opp på doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Bergen og er i gang med sin forskning. BLD vil få tilsendt delrapporter etter hvert som de ferdigstilles. Se nærmere omtale i tidligere tilsendt FOU-rapport Handlingsplan : Vi trenger innvandrernes kompetanse Tiltak 3: Bedre tilpasset norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning Vox fikk i 2013 midler til å kartlegge hva slags opplæring som gis til innvandrere med høyere utdanning. Kartleggingen ble foretatt i desember 2013 og januar 2014 og rapporten Norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning kartlegging og anbefalinger fra Vox ble sendt BLD i september. 5 Vox har samarbeidet med IMDi om å lyse ut og behandle søknader om kommunale utviklingsmidler (KUM) til tiltak 3 i handlingsplanen. Fire kommuner har fått tilskudd. Formålet med prosjektene er å få mer kunnskap om hvordan opplæringstilbudet kan organiseres slik at innvandrere med høyere utdanning skal kunne bruke og bygge videre på utdanningen de har med seg til Norge. En viktig del av alle prosjektene har blant annet vært å få deltakerne ut i relevant arbeidspraksis som en del av norskopplæringen. Erfaringer så langt fra prosjektene viser at arbeidspraksis som en del av opplæringsløpet er svært nyttig for målgruppen. Vox har gjennomført erfaringssamlinger for prosjektdeltakerne fra kommunene. Erfaringene prosjektene gjør innenfor tema arbeidsretting av opplæringen er særlig interessant for å få mer kunnskap om hvordan relevant arbeidspraksis for spor 3-deltakere kan og bør organiseres. Vox følger dette arbeidet videre i 2015 og vil bidra med å videreformidle erfaringene prosjektene gjør. Vox vil i 2015 fortsette samarbeidet med IMDi om kommunale utviklingsmidler. Tiltak 6: Bedre karriereveiledning for innvandrere Vox fulgte våren 2014 opp de fem karrieresentrene som fikk tilskudd i 2013 til å styrke kompetansen om karriereveiledning for innvandrere. Karrieresentrene skulle samarbeide med et voksenopplæringssenter, noe som ble gjort i varierende grad. Det var behov for ytterligere erfaringer, og fire av prosjektene fikk ekstra midler til forlengelse høsten Prosjektene har ført til bedre tverrfaglig samarbeid mellom karrieresentre og voksenopplæringen. Det har også ført til bedre tilgang til karriereveiledning for innvandrerne i prosjektet. Erfaringer fra prosjektet viser at integrering av karriereveiledning i norskopplæringen er et nyttig virkemiddel for at innvandrere kommer tidligere i gang med å planlegge sin karrierevei i Norge. En evaluering av prosjektet sendes BLD når den er ferdigstilt. 5 Tillegg nr 4 til Oppdragsbrev til Vox fra BLD for 2013

20 ÅRSRAPPORT 2014 TIL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 20 Som en oppfølging av prosjektet har Vox satt i gang et arbeid med å utvikle en veileder om karriereveiledning knyttet opp til læreplanen i norsk og samfunnskunnskap. Veilederen er planlagt ferdig i løpet av første halvår Arbeidsrettet norskopplæring Vox har hatt en rekke aktiviteter knyttet opp til arbeidsretting av norskopplæringen. Vi satser særlig på å påvirke lederne i norskopplæringen, blant annet ved å legge ut materiell på nettsiden og vise fram gode eksempler på lederkonferansene. En av hovedaktivitetene i 2014 var gjennomføring av konferansen «Norskopplæring på veien til arbeid» i oktober. Se nærmere omtale i del 4. Utvidelsen av Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i 2014 til også å omfatte opplæring i muntlige ferdigheter gir bedrifter større muligheter til å tilby norskopplæring til ansatte. Likevel ligger det dag begrensninger i hvem som kan delta i BKA-opplæring. For å få tilskudd, er det et kriterium at man må kunne følge opplæringen på norsk. Partene i arbeidslivet har meldt behov for at arbeidsinnvandrere trenger norskopplæring for å fungere bedre i et arbeidsfellesskap, og for å unngå å bli støtt ut av arbeidslivet på grunn av manglende norskkunnskaper. Utvidelsen av BKA løser heller ikke utfordringen med å flytte den rettighetsbaserte opplæringen i større grad ut på arbeidsplass. Vox mener det er nødvendig med økonomiske insentiver rettet både mot kommuner og bedrifter for å få dette til. På invitasjon fra det danske Undervisningsministeriet bidro Vox med innlegg på en nasjonal lærerkonferanse om arbeidsrettet danskundervisning i Vejle. Bakgrunnen for konferansen var en lovendring fra januar 2014 som innebærer at arbeidstakere, studenter og au pairer kan få 250 t arbeidsrettet danskundervisning. Vox presenterte ideer og konkrete undervisningsopplegg som har vært en del av de fylkesvise etterutdanningskursene i Norge. Interessen i etterkant var stor med mange invitasjoner fra enkeltskoler om opplæring og deltakelse på planleggingsdager for lærere. Vox måtte av kapasitetshensyn takke nei til invitasjonene. Vox har deltatt i en rekke fora der arbeid og innvandrere er tema for å lære om, synliggjøre og bidra med informasjon om temaet. Vox arbeider med en rapport om arbeidsretting av norskopplæringen. Den vil bli sendt BLD om kort tid Nettbasert opplæring Vox har fortsatt samarbeidet med Johannes læringssenter om nettbasert opplæring. Senteret har fått midler av Vox til å tilby coaching til kommuner som ønsker å starte nettbasert opplæring. Satsingen i 2014 har særlig vært rettet mot mindre kommuner i strøk hvor geografi og bosettingsmønster gjør det vanskelig og ressurskrevende med tradisjonell klasseromsundervisning. Mange kommuner har nå benyttet seg av tilbudet og kommet i gang med nettbasert opplæring. Vox gjennomførte også i 2014 en workshop om nettbasert opplæring for å utveksle erfaringer og gode modeller mellom de som tilbyr slik opplæring. Videre arrangerte NTNU Ii samarbeid med Vox en samling for tilbydere som ønsket å ta i bruk de nettbaserte programmene LearnNow og Calst.

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap. Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3620 26.01.2015 Oppdragsbrev til Vox 2015 - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - opplæring i norsk

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap

Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap Jeg vil snakke om Hovedpunkter fra regelverket Prøvene Prøvereglementene Pilotering Styringsdokumenter Introduksjonsloven Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Detaljer

De nye prøvene. Erfaringer så langt og videre planer

De nye prøvene. Erfaringer så langt og videre planer De nye prøvene Erfaringer så langt og videre planer Sissel Vollan, 6.11.2014 Plan Norskprøvene hva er nytt? Prøvegjennomføring mai/juni Teknisk gjennomføring Kommunen som prøvearrangør Resultater Neste

Detaljer

Kompetanseheving 2014

Kompetanseheving 2014 Kompetanseheving 2014 Ledersamlinger i februar og mars 2014 Jeg skal snakke om dette: Nasjonale konferanser Nasjonale kurs Studiebesøk Videreutdanningstilbud Hovedmål for etterutdanning i fylkene Endres

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43

Byrådssak 1185 /13. Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven ESARK-03-201300286-43 Byrådssak 1185 /13 Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven IFOS ESARK-03-201300286-43 Hva saken gjelder: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut invitasjon til å gi

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012)

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) Seminar om godkjenningsordningen 4.9.14 Jeg skal snakke om Læreplanen i norsk, revidert i 2012 De nye digitale norskprøvene Tittel Forfatter

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner,

Detaljer

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Linda Berg Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-224-8 Design/produksjon: Vox VOKSENLÆRERES KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV 3

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven Samfunnskunnskapsprøven Etterutdanningskurs i Trondheim 7.-8.2.2014 Lars Tveiten, Vox Obligatorisk samfunnskunnskapsprøve 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport

VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VIRKSOMHETSPLAN 2010/ 2011 - årsrapport VÅRE MÅL: 1. SAMFUNN: Notodden voksenopplæring skal delta aktivt i kommunens tverrfaglige samarbeid. Vi skal samarbeide med utvalgte eksterne aktører. Samlet skal

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Regionale ledersamlinger 2014

Regionale ledersamlinger 2014 Regionale ledersamlinger 2014 Enovate AS utvikler og drifter nettbaserte løsninger for planlegging, gjennomføring, og dokumentasjon av kurs, opplæring, testing og sertifisering Tema Tekniske krav Brukerroller

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Regionale ledersamlinger 2014

Regionale ledersamlinger 2014 Regionale ledersamlinger 2014 Enovate AS utvikler og drifter nettbaserte løsninger for planlegging, gjennomføring, og dokumentasjon av kurs, opplæring, testing og sertifisering Tema Tekniske krav Brukerroller

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Regionale ledersamlinger 2014

Regionale ledersamlinger 2014 Regionale ledersamlinger 2014 Enovate AS utvikler og drifter nettbaserte løsninger for planlegging, gjennomføring, og dokumentasjon av kurs, opplæring, testing og sertifisering Tema Tekniske krav Brukerroller

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SPRÅKKRAV OG NORSKOPPLÆRING I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SPRÅKKRAV OG NORSKOPPLÆRING I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMN-12/7232-5 32878/14 25.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 06.05.2014 SPRÅKKRAV

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Karriereveiledning av innvandrere et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører

Karriereveiledning av innvandrere et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører Karriereveiledning av innvandrere et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører Bakgrunn og forankring Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet - Handlingsplan 2013-2016 «Vi trenger innvandrernes kompetanse»

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER VOKSENOPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG Vedtatt av TRS 22.10.2014 gjeldende fra 1.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord/innledning 1.0 Lovhjemmel 2.0 Ansvarlig for opplæringen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Kvalifisering av flyktninger i region vest og sør Bente Blytt og Grethe Haugøy, ass regiondirektører IMDi Vest og Sør 1 Vår presentasjon 2 Regional spørreundersøkelse Bosetting Resultater

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Fra introdeltaker til ansatt

Fra introdeltaker til ansatt Fra introdeltaker til ansatt Fagdag Intro-NAV i Numedal Maryann Knutsen IMDi Midt-Norge 1 Hva er ditt samfunnsoppdrag? Bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter -aktivitet -deltakelse -medvirkning på alle

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Hva er strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU-PPT)? Strategi for etter- og videreutdanning

Detaljer

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap

Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk statsborgerskap VOXNASJONALT FORKOMPETANSEPOLITIKK FAGORGAN Barne-, likestillings- Vår ref: 2014/590 Deres ref: og inkluderingsdepartementet Vår dato: 20.01.2015 Deres dato: 24.10.2014 Postboks 8036 Dep 0030 OSLO q/cco

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Et steg nærmere sysselsetting

Et steg nærmere sysselsetting Et steg nærmere sysselsetting Samarbeid om kvalifiseringstiltak Oslo, 16. september 2013 1 Aud Blaker Avdelingsleder Arbeid og praksis Voksenopplæringssenteret Bærum kommune Innhold 2 Voksenopplæringssenteret

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Fylkemanneni Østfold 1 - j /

Fylkemanneni Østfold 1 - j / MOTTATT l 5 DKT.2015 i Fylkemanneni Østfold 1 - j / Fylkesmannen 4 i Østfold Samarbeidsavtale mellom NAV Østfold, IMDi Øst og Fylkesmannen i Østfold for periode 2015-2017 1. Avtalens parter NAV Østfold:

Detaljer

Sentrale utfordringer og hindringer i voksenopplæringen

Sentrale utfordringer og hindringer i voksenopplæringen Sentrale utfordringer og hindringer i voksenopplæringen Noen innspill til ny stortingsmelding om Livslang læring og utenforskap: IKVO s syn på hvordan systemet bør tilrettelegges for å imøtekomme voksenes

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

Arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet norskopplæring Arbeidsrettet norskopplæring IMDi Vest 27. oktober 2014 Kari Gregersen Innhold Hva er arbeidsretting? Arbeidsretting i læreplanen nivå A1 B2 Eksempler Materiell på vox.no Hva gjør Vox Formålet med introduksjonsloven

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox KD BLD ASD Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning Nasjonalt forum for karriereveiledning

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Pernille Birkeland, Magnus Fodstad Larsen, Kathrine Lønvik Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-219-4

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid.

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid. Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk Sluttrapport I denne rapporten oppsummerer vi arbeidet med Tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk i perioden 2009-2010 til 2013-2014. Tiltaksplanens

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Anooshirvan Ghahghahani, NAV Drammen, Veileder oppfølging Ellen Bruun Torvik,

Detaljer

Rådgivning. Nasjonale føringer. 10. november 2010. Lussi Steinum og Birgit Leirvik

Rådgivning. Nasjonale føringer. 10. november 2010. Lussi Steinum og Birgit Leirvik Rådgivning Nasjonale føringer 10. november 2010 Lussi Steinum og Birgit Leirvik Hva skal vi si noe om? Skolens samfunnsoppgave og rådgivningens funksjon i skolen De siste forskriftsendringene Nye statlige

Detaljer