Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2."

Transkript

1 SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: Godkjent av: Godkjent av seksjonssjef Saksnr: Saksnr i ESA. 1. Dokumenthistorikk Dato Endret av Hva er endret 2012 Deler av dokumentet er revidert i 2012 og Noen er under revisjon. Begge deler står på de aktuelle dokumentene. RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER Opplæringsavdelingen har satt opp følgende retningslinjer for avvikling av praktisk tverrfaglig eksamen. Retningslinjene er utformet med grunnlag i: Rammer for eksamen i forskrift til opplæringslova 3-30 Møter om rammer for retningslinjer og beskrivelse av avvikling av tverrfaglig eksamen Mottatte uttalelser og synspunkter side 1/45

2 INNHOLD Innledning s. 4 Programområdene: Bygg- og anleggsteknikk s. 8 Anleggsteknikk Byggteknikk Klima, energi og miljøteknikk Treteknikk Overflateteknikk Design og håndverk s. 13 Aktivitør Blomsterdekoratør Design og tekstil Frisørfag Interiør og utstillingsdesign Elektrofag s. 18 Automatisering Data og elektronikk Elenergi Kulde- og varmepumpeteknikk Helse- og sosialfag s. 22 Barne- og ungdomsarbeiderfag Fotterapi og ortopediteknikk Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie side 2/45

3 Medier og kommunikasjon s. 27 Medier og kommunikasjon Naturbruk s. 29 Akvakultur Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Fiske og fangst Heste- og hovslagerfag Landbruk og gartnernæring Restaurant- og matfag s. 34 Kokk- og servitørfag Matfag Service og samferdsel s. 36 IKT- servicefag Reiseliv Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk Teknikk og industriell produksjon s. 40 Arbeidsmaskiner Bilskade, lakk og karosseri Kjemiprosess Kjøretøy Maritime fag Industriteknologi side 3/45

4 INNLEDNING Innledningsvis vil vi vise til gjeldende forskrift til opplæringslova og Utdanningsdirektoratets skriv om Praktisk eksamen i Kunnskapsløftet. A. Forskrift til opplæringslova 3-30 Lokalt gitt eksamen. Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Fylkeskommunen kan likevel bestemme at eksamen skal organiserast slik at den første delen blir vurdert og inngår i karakteren til eksamen. Dersom det er tvil om karakteren, skal ein leggje mest vekt på den andre delen. Rammene for eksamen eksamensdagen skal vere a. skriftleg eksamen inntil 5 timar b. munnleg eksamen inntil 30 minutt pr. elev eller privatist c. munnleg-praktisk eksamen inntil 45 minutt pr. elev eller privatist d. praktisk eksamen - inntil 5 timar. Opplæringsavdelingen poengterer at praktisk tverrfaglig eksamen er punkt d. i ovennevnte rammer. Rundskriv Udir heter det blant annet følgende: Praktisk eksamen er en rammeeksamen som går utover de 45 minuttene som er tidsrammen for muntlig-praktisk eksamen. Praktisk eksamen kan omfatte flere ulike metoder som er nødvendige og formålstjenlige for å prøve i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen i faget. Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave. side 4/45

5 Praktisk eksamen i Rogaland fylkeskommune skal gjennomføres innenfor følgende rammer: Forberedelsestid Forberedelsestiden kan være inntil 2 dager. Alle hjelpemidler er tillatt. Lengden på forberedelsestiden skal gjøres kjent på forhånd. En faglærer skal være tilgjengelig for tidsavgrenset veiledning. Hver enkelt elev/gruppe bør gis anledning til veiledning i løpet av forberedelsestiden. Faglærer skal ikke undervise/drive opplæring. Elevene kan ta med seg det de har produsert i forberedelsestiden til eksamensdagen. Arbeid produsert i forberedelsestiden skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Unntaksvis kan det i enkelte fag gis anledning til at arbeid produsert i forberedelsestiden tas med i vurderingen eksamensdagen. Sensor er ikke til stede i forberedelsedelen. Eksamensoppgaven Eksamensoppgaven utarbeides av fagmiljøet og lokalt på skolene. Prosjekt til fordypning skal ikke være en del av eksamensoppgaven. Det blir ikke opprettet fagnemnder i fag med praktisk tverrfaglig eksamen. Rektor godkjenner eksamensoppgavene på egen skole etter gjeldende forskrift/retningslinjer. Skolens forberedelse før eksamen Alle eksamener skal være praktiske, selv om noe av vurderingsgrunnlaget kan være muntlig eller skriftlig. Det er viktig å ta hensyn til dette under planlegging og gjennomføring av eksamen. Elevene må også gjøres oppmerksom på dette. Det er viktig at eksamensoppgaven gir mulighet til å vurdere mest mulig av læreplanens kompetansemål. Oppgaven må derfor kreve mer enn kun å svare på spørsmål. side 5/45

6 Eksamensoppgaven må lages med utgangspunkt i kompetansemålene. Ved utarbeidelse av oppgaven må en vurdere hvor mange og hvilke kompetansemål en eksamensoppgave bør omfatte. Det skal utarbeides vurderingskriterier til eksamen. Læreplaner og kompetansemål for de ulike programfag skal være gjennomgått med alle elever. I god tid før selve eksamen sendes nødvendig informasjon til 1. Eksaminanden: (Eksamensfag, retningslinjer, tidspunkt, frammøtested, hva man skal/kan ha med seg, eksamens varighet, eksamensopplegg (f eks: eksamen er delt i forberedelse/praksis/muntlig), kompetansemål for programfagene, konsekvenser for eleven ved avbrudd på eksamen). 2. Eksaminator. 3. Sensor. Gjennomføring eksamensdagen Eksamen kan vare inntil 5 timer. Det enkelte programområdet velger eksamenstid etter hva som er hensiktsmessig slik at eleven får vist kompetansen sin i så stor del av faget som mulig Vurdering Vurderingskriteriene deles ut samtidig med eksamensoppgavene. I enkelte fag kan arbeid utført i forberedelsedelen unntaksvis inngå i eksamensdelen som en del av helheten. side 6/45

7 Sensorer Sensorene skal være til stede og vurdere eleven(e) under den praktiske gjennomføringen av eksamensdagen. Sensorene skal diskutere og fastsette karakter etter hver elev, eller etter hvert par eller gruppe dersom eksamen har vært organisert som par- eller gruppeeksamen. Avgjørelsen skal gis før neste elev, par eller gruppe tas inn. Sammen med karakteren skal ekstern sensor gi begrunnelse for karakteren med utgangspunkt i vurderingskriteriene. Klage på praktisk eksamen Når det gjelder klage på eksamensresultat ved praktisk eksamen, er dette hjemlet i forskrift til opplæringslova 5-11: Klage på eksamensresultat ved andre ikkjeskriftlege eksamenar i vidaregående opplæring. side 7/45

8 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ANLEGGSTEKNIKK Bransjelære Produksjon Elevene får 24 timer forberedelsestid. Elevene trekkes i grupper på 3-4 elever. Faglærer er tilgjengelig i forberedelsestiden. Elevene trekker et hovedtema fra programfagene. Eksamen er to-delt: Praktisk og skriftlig inntil 5 timer Elevene trekker en konkret oppgave fra det hovedtemaet som eleven har hatt i forberedelsestiden. side 8/45

9 Revidert januar 2012 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK BYGGTEKNIKK Bransjelære Produksjon Eleven trekker en oppgave i et av de aktuelle programområdene som gjelder på Vg2 Byggteknikk. Konstruksjonen kan bygges i tre, mur, betong eller stillas. Faglærer er til stede på forberedelsesdelen etter oppsatt plan. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen og vil kunne stille spørsmål undervegs. Faglærer har ansvaret for at det utarbeides vurderingskriterier for eksamen. Varighet: 2 dager Forberedelsene må, av praktiske grunner, i all hovedsak foregå på skolen. Oppgaver: Elevene trekker eksamensoppgaven første forberedelsesdag. Oppgaven skal være relatert til aktuelle kompetansemål i læreplanen. Elevene får utdelt kompetansemål og vurderingskriterier. Med utgangspunkt i eksamensoppgaven utfører elevene i forberedelsesdelen følgende: Materialliste Verktøy-/utstyrliste HMS plan med risikoanalyse og tiltaksplan Dette leveres sammen med eventuelt annet skriftlig materiale ved forberedelsens slutt. Finne fram materialer Finne fram nødvendig utstyr/verktøy Foreta montering/sammenstilling som er nødvendig i forhold til arbeidet med eksamensoppgaven. Varighet: Inntil 5 timer. Oppgaven kan løses gruppevis, men vurderingen skal være individuell. Arbeid som er gjort i forberedelsesdelen, kan brukes som utgangspunkt for eller integreres i det som skjer på eksamensdagen, og slik sett blir det en del av vurderingsgrunnlaget. Dette blir vurdert på eksamensdagen: Materialliste Verktøy-/utstyrsliste HMS-plan med risikoanalyse og tiltaksplan Praktisk gjennomføring og muntlig høring. side 9/45

10 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK KLIMA, ENERGI OG MILJØTEKNIKK Bransjelære Produksjon Forberedelsestid er 2 dager. Elevene velger kompetansemål fra programfagene bransjelære og produksjon, men med hovedvekt på den fordypningen de har valgt (ventilasjons- og blikkenslagerfaget, taktekkerfaget eller rørleggerfaget). Ett av programfagene velges som praktisk hovedoppgave. De andre to programfagene vil elevene få spørsmål fra. Planlegging og tilrettelegging blir ikke vurdert på planleggingsdagen. I forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt/tilgjengelige. Eleven lager: - bestillingslister for materialer - verktøy og utstyr - HMS-/verneutstyr Faglærer er til stede på forberedelsesdagene. Varighet: Inntil 5 timer Eleven utfører arbeidsoppgaver i henhold til det som er planlagt på forberedelsesdagen. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen, og vil kunne stille spørsmål underveis. Eleven får 10 minutter til framføring på eksamensdagen. HMS vektlegges. side 10/45

11 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK TRETEKNIKK Bransjelære Produksjon 2 dager forberedelse. Elevene får et gitt tema der det ligger reelle valg. Ut fra 5 muligheter velges det 3 oppgaver som skal planlegges videre for utførelse eksamensdagen. Elevene tegner, setter opp kappliste, velger materialer og begrunner de valg som er gjort. Elevene setter opp en oversikt på de maskiner, utstyr, verktøy og HMS-utstyr som skal brukes. Faglærer er til stede under forberedelsesdelen. Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Det gis anledning til samarbeid under forberedelsesdelen. Hjelpemidler eksamensdagen er verksted, klasserom, maskiner og utstyr ellers. Varighet: inntil 5 timer. Elevene utfører det som er planlagt under forberedelsesdelen. Kort dokumentasjon leveres sammen med besvarelsen/utførelsen av eksamen. Ved eventuelle avvik fra planer/tegninger skal det skrives avviksrapport. Det vektlegges spesielt om HMS-/verneutstyr brukes aktivt i alle situasjoner. Sensor og faglærer er til stede eksamensdagen. Sensor kan stille spørsmål. Det tillates ikke samarbeid mellom elevene eksamensdagen. side 11/45

12 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK OVERFLATETEKNIKK Bransjelære Produksjon Forberedelse: 2 dager Eleven velger tema innen en av yrkesretningene (lærefag) Eleven lager en arbeidsbeskrivelse for det praktiske arbeidet. Eleven lager bestillingslister for: Materialer Verktøy og utstyr Verneutstyr/HMS Eleven kan prefabrikkere delen av den praktiske eksamen. Ferdigstillelse skal skje på eksamensdagen. Faglærer er tilsted på forberedelsesdagene. Eleven utfører arbeidsoppgavene iht. det som er planlagt forberedelsesdagene. Sensor/faglærer er til stede hele eksamensdagen, og vil kunne stille spørsmål underveis. HMS vektlegges under hele arbeidsprosessen. Eleven skal skriftlig lage en kort dokumentasjon på arbeidet som er utført. side 12/45

13 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og DESIGN OG HÅNDVERK AKTIVITØR Forberedelse: 1 dag. Tema: Aktivisering av bruker Administrasjonsfag Aktiviseringsfag Eleven velger hvor han/hun vil arbeide. På skolen kan eleven få veiledning. Alle hjelpemidler er tillatt. Kompetansemålene fra læreplanen i programfagene: De kompetansemålene som blir brukt, blir fremhevet med uthevet skrift. Kjennetegn for måloppnåelse, forskrift 3-4. For elever og sensor: Dag 1: Elevene får utdelt oppgave og vite hvilke kompetansemål som blir vurdert eksamensdagen. I tillegg får elevene utdelt: 1. Kasus og bruker 2. Forslag til hva elevene kan arbeide med. Praktisk-muntlig høring 45 min. eksamensdagen: Rollespill Eleven intervjuer brukeren. Eleven finner ut hvordan han/hun vil aktivisere brukeren. Eleven lager og fyller ut skjemaer på data. Eleven begrenser valg av aktiviteter. Gjennomføring: Eleven får oppgitt det tidspunktet hun/han skal møte til praktisk eksamen. side 13/45

14 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og DESIGN OG HÅNDVERK BLOMSTERDEKORATØR Produksjon Produksjonsutvikling Elevene har inntil 2 dagers forberedelse. Elevene får ett gitt tema. De kan jobbe individuelt eller i grupper. Elevene får utdelt varer og foretar varebehandling. Faglærer gjør notater om den enkelte elev på varebehandlingen, og bringer dette til sensor. Annet forberedelsesarbeid blir ikke vurdert. Elevene kan være på skolen, eller der de selv ønsker. Alle hjelpemidler er tillatt. Mulighet for veiledning av faglærer. Løsning av praktiske oppgaver. Varighet: inntil 5 timer Elevene jobber individuelt. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt Internett og telefon. Elevene kan ikke kommunisere med medelever. Faglærer og sensor er til stede, og kan stille spørsmål underveis. Vurdering av sensor og faglærer blir gjort underveis, og etter at produksjonen er avsluttet. side 14/45

15 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og DESIGN OG HÅNDVERK DESIGN OG TEKSTIL Design og produktutvikling Produksjon og materialer Forberedelse 1 dag. Kjernetid på skolen fra kl Design og produktutviklingsfase: 1. Gjøre bruk av kompetansemål ifølge oppgave 2. Velge produkt i forhold til oppgavetekst 3. Framskaffe ideer (gå i tenkeboksen) 4. Lage skisser 5. Eventuelt prøve ut modellen, modellsøm etc. 6. Sette opp mønsterforming/oppskrift 7. Lage arbeidstegning 8. Framskaffe materialer 9. Gi materialbeskrivelse, med begrunnelse for valg 10. Tilrettelegge for eksamensdagen Design og produktutvikling skal sammenfattes i en mappe eller PowerPoint og leveres sammen med produktet. Produkt og presentasjon/dokumentasjon leveres ved eksamensdagens slutt. Produksjon og materialer: 1. Gjøre bruk av kompetansemål ifølge oppgaven 2. Produsere et produkt Sensor kan ved behov få en muntlig redegjørelse av den enkelte elev på eksamensdagen. Presentasjonen/dokumentasjonen utgjør 1/3 av vurderingen. Praktisk eksamen utgjør 2/3 av vurderingen. side 15/45

16 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG (under revisjon) Retningslinjer for og beskrivelse av og DESIGN OG HÅNDVERK FRISØRFAG Frisyredesign Produksjon Forberedelse 1 dag Elevene får tildelt tema med kompetansemål og får utdelt nødvendig materiell. Tema skal være knyttet til kompetansemålene i læreplanen. Frisørsalongens lokale og teorirom må være tilgjengelig. Eleven kan få veiledning av faglærer Eleven formulerer selv problemstilling og velger mål i forhold til tema. Alle hjelpemidler er tillatt. Produksjonsdelen presenteres med et produkt, samt dokumentasjon av prosessen og arbeidstegninger som beskriver utforming av arbeidet. Dette skal også gjøres ved muntlig framlegging. Alle hjelpemidler er tillatt med unntak av Internett/telefon/faks. Det utformes vurderingskriterier for produksjon/frisyredesign i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Vurderingskriteriene skal være kjent for eleven og det skal tas hensyn til elevens selvvalgte vurderingskriterier. Det skal utarbeides sensorveiledning til eksamen. Sensor og faglærer skal være til stede under deler av den praktiske delen og vil kunne stille muntlige spørsmål. Produksjon vektlegges 60 % Frisyredesign(dokumentasjon) vektlegges 40 %. side 16/45

17 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og DESIGN OG HÅNDVERK INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Produksjon Produktdesign Forberedelse: 2 dager. Møteplikt på skolen i kjernetiden: Eleven får: oppgaven og kompetansemålene. Oppgaven er valgfri mellom: 1. Interiør og kompetansemål som blir målt 2. Utstillingsfag og kompetansemål som blir målt Oppgaven har et tema - kundegruppe - oppdragsgiver Eksamen inntil 5 timer med sensor til stede. Gjennomføring av interiør/utstillingsoppgaver. Tid 4,5 timer (fra ) Arbeidsprosessen er ferdig. Alt materiell blir på skolen. Elevene møter igjen til avtalt tid og presenterer sine løsninger. Inntil 15 min. pr. elev. Muntlig presentasjon/form rollespill, PowerPoint side 17/45

18 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revideres høsten 2014! Retningslinjer for og beskrivelse av og ELEKTROFAG AUTOMATISERING Automatiseringssystemer Elenergisystemer Det skal settes av 2 dager til forberedelse. Arbeidsoppdrag utleveres. Bygging av anlegg som omfatter styring/regulering. Utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon. Elevene jobber i grupper eller enkeltvis etter skolens tilpasning. Dokumentasjonen leveres til faglærer etter andre forberedelsesdag. Muntlig eksaminering ut fra elevens utførte arbeid fra forberedelsesdelen med tilhørende dokumentasjon. Anlegget skal kjøres i gang/testes av eleven. Elevene eksamineres enkeltvis ca. 30 min. Vurdering: Den praktiske delen som er utført i forberedelsen, kan tas med som en mindre del av vurderingsgrunnlaget. side 18/45

19 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revideres høsten 2014! Retningslinjer for og beskrivelse av og ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK Data- og elektronikksystemer Elektronisk infrastruktur Forberedelse: 2 dager. Elevene skal planlegge en eller flere praktiske oppgaver som dekker begge programfag (data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur). Gruppevis inndeling, maks 3 personer. Faglærer kan være til stede på forberedelsesdagen. Praktisk-muntlig eksamen, inntil 1 time pr. gruppe. En del av denne timen fordeles på den enkelte elev. Praktiske og muntlige ferdigheter skal være med i vurderingen. Faglærer stiller spørsmål, sensor velger kandidat som skal svare. side 19/45

20 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revideres høsten 2014! Retningslinjer for og beskrivelse av og ELEKTROFAG ELENERGI Automatiseringssystemer Data- og elektronikksystemer Elenergisystemer Forberedelsen skal være 2 dager Elevene skal installere og/eller utarbeide anleggsdokumentasjon til et gitt anlegg, gjerne gruppearbeid. Dokumentasjonen skal inneholde HMS- og risikovurdering. Forberedelsesdelen skal inngå i vurderingen av totalkarakteren. Eksamen skal inneholde momenter fra de 3 programområdene som: Dokumentasjon, sluttkontroll, elektroniske beregninger og praktiske utførelser i ett eller flere av etterfølgende moment i HMS, feilsøking, sluttføring, endringer og målinger. Oppgaven skal inneholde prøving av kompetansemål om elsikkerhet. Forslag til gjennomføring: Skriftlig prøve 1,5 timer først på dagen. Praktisk-muntlig eksaminasjon inklusiv vurdering, maks 15 min pr. elev. side 20/45

21 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revideres høsten 2014! Retningslinjer for og beskrivelse av og ELEKTROFAG KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Elenergi- og automatiseringssystemer Kulde- og varmepumpesystemer 2 dager til forberedelse Dag 1: Dokumentasjon til kuldeanlegg. Dokumentasjonen produseres på skolen ut fra gitt oppgave. Oppgaven er tverrfaglig og innbefatter også funksjonsbeskrivelse for anlegget. Dag 2: Praktisk del der eleven produserer en del eller seksjon av det planlagte kuldeanlegget. Denne delen er også tverrfaglig. Elevene jobber individuelt både med planleggingen og den praktiske delen. All produsert dokumentasjon og praktisk arbeid leveres faglærer for hver dag. Elevene eksamineres av begge faglærere og ekstern sensor minutter muntlig pr. elev. Grunnlaget og tema for muntlig eksamen er: Den produserte dokumentasjonen og den produserte kuldeseksjonen med tilhørende styring og strømtilførsel som er laget i forberedelsesdagene. Vurdering: Alt som er produsert på forberedelsesdagene vil være med i vurderingen når det settes karakter etter utspørringen. side 21/45

22 Revidert mars 2015 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og HELSE- OG OPPVEKSTFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen. 2 dager Dag 1: Elevene møter på skolen. Faglærer er til disposisjon for veiledning etter avtale. Dag 2: Elevene kan velge om de vil jobbe på skolen eller hjemme. Elevene får utdelt tema, kompetansemål og vurderingskriterier. Gruppen utarbeider et aktivitetsskjema som er grunnlaget for gjennomføring av aktivitet på eksamensdagen. Alle hjelpemidler er tillatt. Inntil 5 timer for elevgruppen. Oppgaven skal være åpen og kompleks med utgangspunkt i en reell/virkelighetsnær situasjon som kan relateres til elevenes praksisfelt. Den skal dekke et bredt utvalg av kompetansemålene. Formål og beskrivelse av programfagene som inngår i eksamen, skal ligge til grunn for oppgaven. Vurderingskriteriene utformes i forhold til kompetansemålene i læreplanene for programfagene. Det skal gis mulighet for å bruke ulike metoder under gjennomføringen av eksamen slik at eleven får vist sin helhetlige kompetanse. Under eksamen kan faglærer og sensor stille spørsmål om hvorfor eleven løser oppgaven slik hun/han gjør. Eleven kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne underveis. Tillatt hjelpemiddel: Aktivitetsskjema Grunnlaget for vurdering er en helhetsvurdering av den kompetansen eleven viser på eksamen i forhold til oppgitte kompetansemål og vurderingskriterier. side 22/45

23 Revidert mars 2015 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og HELSE- OG OPPVEKSTFAG FOTTERAPI/ORTOPEDITEKNIKK Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen 2 dager Dag 1: Elevene møter på skolen. Faglærer er til disposisjon for veiledning etter avtale. Elevene arbeider i grupper på max 3 elever. Dag 2: Elevene kan velge om de vil jobbe på skolen eller hjemme. Elevene får utdelt tema, kompetansemål og vurderingskriterier. Alle hjelpemidler er tillatt Inntil 5 timer for elevgruppen. Oppgaven skal være åpen og kompleks med utgangspunkt i en reell/virkelighetsnær situasjon som kan relateres til elevenes praksisfelt. Den skal dekke et bredt utvalg av kompetansemålene. Formål og beskrivelse av programfagene som inngår i eksamen, skal ligge til grunn for oppgaven. Vurderingskriteriene utformes i forhold til kompetansemålene i læreplanene for programfagene. Det skal gis mulighet for å bruke ulike metoder under gjennomføringen av eksamen slik at eleven får vist sin helhetlige kompetanse. Under eksamen kan faglærer og sensor stille spørsmål om hvorfor eleven løser oppgaven slik hun/han gjør. Eleven kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne underveis. Tillatt hjelpemiddel: Hovedjournal Grunnlaget for vurdering er en helhetsvurdering av den kompetansen eleven viser på eksamen i forhold til oppgitte kompetansemål og vurderingskriterier side 23/45

24 Revidert mars 2015 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSEARBEIDERFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen. 2 dager. Dag1: Elevene møter på skolen. Faglærer er til disposisjon for veiledning etter avtale. Dag2: Elevene kan velge om de vil jobbe hjemme eller på skolen. Elevene får utdelt tema, kompetansemål og vurderingskriterier. Alle hjelpemidler er tillatt. Inntil 5 timer for elevgruppen. Oppgaven skal være åpen og kompleks med utgangspunkt i en reell/virkelighetsnær situasjon som kan relateres til elevenes praksisfelt. Den skal dekke et bredt utvalg av kompetansemålene. Formål og beskrivelse av programfagene som inngår i eksamen, skal ligge til grunn for oppgaven. Vurderingskriteriene utformes i forhold til kompetansemålene i læreplanene for programfagene. Det skal gis mulighet for å bruke ulike metoder under gjennomføringen av eksamen slik at eleven får vist sin helhetlige kompetanse. Under eksamen kan faglærer og sensor stille spørsmål om hvorfor eleven løser oppgaven slik hun/han gjør. Eleven kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne underveis. Grunnlaget for vurdering er en helhetsvurdering av den kompetansen eleven viser på eksamen i forhold til oppgitte kompetansemål og vurderingskriterier. side 24/45

25 Revidert mars 2015 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSESERVICEFAG Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen. 2 dager. Dag 1: Elevene møter på skolen. Faglærer er til disposisjon for veiledning etter avtale. Dag 2: Elevene kan velg om de vil jobbe på skole eller hjemme. Elevene får utdelt tema, kompetansemål og vurderingskriterier. Alle hjelpemidler tillatt. Elevene trekker oppgave. Inntil 5 timer for elevgruppen. Oppgaven skal være åpen og kompleks med utgangspunkt i en reell/virkelighetsnær situasjon som kan relateres til elevenes praksisfelt. Den skal dekke et bredt utvalg av kompetansemålene. Formål og beskrivelse av programfagene som inngår i eksamen, skal ligge til grunn for oppgaven. Vurderingskriteriene utformes i forhold til kompetansemålene i læreplanene for programfagene. Det skal gis mulighet for å bruke ulike metoder under gjennomføringen av eksamen slik at eleven får vist sin helhetlige kompetanse. Under eksamen kan faglærer og sensor stille spørsmål om hvorfor eleven løser oppgaven slik hun/han gjør. Eleven kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne underveis. Grunnlaget for vurdering er en helhetsvurdering av den kompetansen eleven viser på eksamen i forhold til oppgitte kompetansemål og vurderingskriterier side 25/45

26 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Revidert mars 2015 Retningslinjer for og beskrivelse av og HELSE- OG OPPVEKSTFAG HUDPLEIE Helsefremmende arbeid Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen 2 dager Dag 1: Elevene møter på skolen. Faglærer er til disposisjon for veiledning etter avtale. Elevene arbeider i grupper på max 3 elever. Dag 2: Elevene kan velge om de vil jobbe hjemme eller på skolen. Elevene får utdelt tema, kompetansemål og vurderingskriterier. Alle hjelpemidler er tillatt Inntil 5 timer for elevgruppen. Oppgaven skal være åpen og kompleks med utgangspunkt i en reell/virkelighetsnær situasjon som kan relateres til elevenes praksisfelt. Den skal dekke et bredt utvalg av kompetansemålene. Formål og beskrivelse av programfagene som inngår i eksamen, skal ligge til grunn for oppgaven. Vurderingskriteriene utformes i forhold til kompetansemålene i læreplanene for programfagene. Det skal gis mulighet for å bruke ulike metoder under gjennomføringen av eksamen slik at eleven får vist sin helhetlige kompetanse. Under eksamen kan faglærer og sensor stille spørsmål om hvorfor eleven løser oppgaven slik hun/han gjør. Eleven kan reflektere over egen fagutøvelse og justere denne underveis. Tillatt hjelpemiddel: Journalkort Grunnlaget for vurdering er en helhetsvurdering av den kompetansen eleven viser på eksamen i forhold til oppgitte kompetansemål og vurderingskriterier side 26/45

27 Revidert januar 2012 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG 2012 Retningslinjer for, og beskrivelse av, og Eksamensform: MEDIER OG KOMMUNIKASJON MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediedesign og medieuttrykk Mediekommunikasjon Medieproduksjon Praktisk eksamen Retningslinjer for utarbeidelse av oppgave til forberedelsesdelen: - Oppgaven må være realistisk gjennomførbar i forhold til tid, lokaler og utstyr på den enkelte skole. - Eleven skal ha mulighet til å velge medieplattform fritt. - Aktuelle kompetansemål fra de tre fagene for forberedelsesdel/eksamen skal oppgis - Det utarbeides en vurderingsveiledning med vurderingskriterier for eksamen. Sensor skal gjøres kjent med oppgaven i god tid og senest 14 dager før eksamen. Forberedelsesdelen: - 2 dagers forberedelse - Elevene får utdelt eksamensoppgaven, aktuelle kompetansemål og vurderingsveiledningen. - Elevene produserer et medieprodukt som danner utgangspunktet for eksamen. - Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsesdelen - Faglærer skal være tilgjengelig for tidsavgrenset veiledning etter oppsett plan - Elevene jobber individuelt eller i grupper på inntil 3 personer dersom det er nødvendig i forhold til omfanget i valgt plattform, eks. filmproduksjon - Elevene skal forberede seg til eksamen på skolen. Annet skal avtales med ansvarlig faglærer. - Elevene skal levere inn ferdig produkt og råmateriale kl den andre forberedelsesdagen. side 27/45

28 Eksamen: Eksamen er delt i en elevstyrt del og en eksaminator-/sensorstyrt del. Alle hjelpemidler er tillatt unntatt Internett og andre hjelpemidler som gir mulighet for kommunikasjon med andre. Elevstyrt del inntil 15 minutter - Individuell presentasjon med utgangspunkt i produktet som er produsert i forberedelsesdelen og aktuelle kompetansemål for eksamen. Ideer, skisser, planlegging av produktet og lignende kan tas med i presentasjonen - Eleven skal ha med/ha tilgang til råmateriale/råfiler. Eksaminator-/sensorstyrt del inntil 20 minutter - Eksaminator/sensor stiller utdypende spørsmål til det eleven har presentert. Eksaminator/sensor kan be om at råmateriale/råfiler legges fram. - Eksaminator/sensor kan be om en praktisk demonstrasjon av kunnskap og ferdigheter knyttet til arbeidet som er gjort under forberedelsen. - Eksaminator/sensor stiller spørsmål knyttet til oppgitte kompetansemål for eksamen. Vurdering: - Grunnlaget for vurderingen er den kompetansen som eleven viser på eksamensdagen i forhold til oppgitte kompetansemål for eksamen. side 28/45

29 PRAKTISK Vg2 YRKESFAG Retningslinjer for og beskrivelse av og NATURBRUK AKVAKULTUR Anlegg og teknikk Drift og produksjon Oppdrett og miljø Maksimalt 2 dager, minimum 1 dag (oppgaveavhengig). Situasjonsbeskrivelse gis ved forberedelsestidens start, og her gis rammene for oppgaven. Forberedelsesdelen skal ikke være gjenstand for vurdering. I forberedelsesdelen kan det være grupper med inntil tre elever som får samme situasjonsbeskrivelse. Faglærer er til stede dersom elevene ønsker det. Deler av forberedelsestiden kan brukes til praktisk klargjøring av utstyr. Eksamen er praktisk, men kan ha innslag av skriftlig arbeid. Varighet: inntil 5 timer En eventuell skriftlig del skal være individuell. Den praktiske delen kan gjennomføres i grupper på inntil tre elever. Faglærer kan stille muntlige spørsmål underveis i eksamen. Spørsmål skal være relatert til den praktiske oppgaven og stilles til den enkelte elev. side 29/45

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer