Veiledende kunngjøring Felles skoleadministrativt system. Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende kunngjøring Felles skoleadministrativt system. Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system"

Transkript

1 Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system

2 Innhold 1. Innledning Bakgrunn Gjennomført arbeid Overordnende intensjoner Planlagt prosess videre Beskrivelse av ønsket løsning Innledning Prosesser som skal understøttes Overordnet løsningsarkitektur Innledning Overordnet forslag til arkitektur Brukergrensesnitt Modulbasert oppbygging Integrasjonsplattform Felles nasjonal(e) database(r) Integrasjons- og rapporteringsbehov Behov for arkivering av individuelle planer (IP) / individuelle opplæringsplaner (IOP) Overordnede funksjonelle behov Innledning Overordnede behov Fagadministrasjon Læreradministrasjon Elevadministrasjon Eksamensadministrasjon Rom- og ressursstyring Stillingsplanlegging Administrasjon av vikarer og lærerfravær

3 1. Innledning Formålet med denne veiledende kunngjøringen er å informere markedet om en potensiell fremtidig anskaffelse knyttet til skoleadministrative systemer i Norges fylkeskommuner. Oslo som kommune og fylkeskommune både er skoleeier for videregående skoler og grunnskoler, så systemet bør derfor kunne benyttes av landets øvrige kommuner. En viktig forutsetning for anskaffelsen er at dette blir politisk vedtatt. Beslutningsprosessen er estimert avsluttet primo Bakgrunn I desember 2009 ble det i regi av Forum for Fylkesutdanningssjefene (FFU) iverksatt et prosjekt (en forstudie) for å vurdere muligheten for å anskaffe et felles nasjonalt skoleadministrativt system (SAS). Bakgrunn for initiativet er et ønske om å modernisere dagens skoleadministrative systemer og bidra til mer ensartede skoleadministrative arbeidsprosesser på tvers av videregående skoler. Et mer moderne system og standardiserte arbeidsprosesser kan bidra til bedre kvalitet i skolearbeidet. 3. Gjennomført arbeid I perioden desember 2009 juni 2010 ble det gjennomført en forstudie. Forstudien har kartlagt dagens skoleadministrative prosesser, identifisert utfordringer knyttet til disse, samt definert fremtidens behov i et overordnet kravdokument. Forstudiens resultater er basert på data innhentet fra skolebesøk, brukerundersøkelser og en markedsundersøkelse. Forstudien ble ferdigstilt i juni og et sammendrag av gjennomført arbeid, vurderinger og anbefalinger ble presentert for FFU 17. august Overordnende intensjoner Intensjonen er at alle fylkeskommuner skal gå sammen om en anskaffelse av en felles fylkeskommunal hyllevareløsning for skoleadministrasjon. I første omgang skal løsningen tilfredsstille grunnskolen og videregående skolers behov, inkludert voksenopplæring. Løsningen skal forvaltes ett sted og det skal videre være mulig å konkurranseutsette driften av løsningen. 5. Planlagt prosess videre Planlagt prosess videre er illustrert i figuren under. Faser i prosjektet 0. Planlagt politisk vedtak Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 1. Forprosjekt 2. Anskaffelse 3. Systeminnføring Figur 1: Tentativ tidsplan for anskaffelse av felles skoleadministrativt system Anskaffelsen forutsetter politisk vedtak. Forprosjektet skal detaljere anskaffelsens endelige omfang. Basert på den tentative tidsplanen er intensjonen å utlyse anskaffelsen tidlig høst

4 6. Beskrivelse av ønsket løsning 6.1. Innledning Dette kapitlet beskriver på et overordnet nivå hvilke behov som tentativt ønskes dekket gjennom fremtidens skoleadministrative system. Forprosjektet (jf. Figur 1) vil kunne resultere i nye behov eller at andre behov prioriteres fremfor de som er beskrevet i dette dokumentet Prosesser som skal understøttes De funksjonelle behovene er gruppert etter et rammeverk for skoleadministrasjon som ble utarbeidet i forbindelse med forstudien (jf. Figur 2). Rammeverket er delt inn i fire hovedprosesser fordelt på en planleggings- og gjennomføringsfase. De funksjonelle behovene knyttet til disse prosessene er beskrevet på et overordnet nivå i kapittel 6.4, og dette er ikke de endelige kravene for en eventuell anskaffelse. Skoleadministrasjon Planlegging Gjennomføring Fagadministrasjon Læreradministrasjon* Elevadministrasjon** Eksamensadministrasjon * Lærere: Omfatter alt pedagogisk personale som lærere, inspektører, rådgivere, assistenter, miljøarbeidere og andre som jobber mot elevene. * *Elever: Omfatter ordinære elever, delkurselever, studenter, lærlinger, privatister og voksne elever. Figur 2: Rammeverk for skoleadministrasjon I de etterfølgende kapitlene beskrives først den tiltenkte løsningsarkitekturen for SAS. Deretter beskrives kort hvilke behov som ønskes dekket innenfor de ulike skoleadministrative prosessene Overordnet løsningsarkitektur Innledning Dette kapittelet beskrives et overordnet målbilde for nytt SAS. Målbildet viser løsningens tiltenkte oppbygging og representerer det fylkeskommunene ønsker å oppnå på sikt med et felles nasjonalt SAS. Målbildet gir overordnede føringer for de funksjonelle og tekniske kravene, samt hvordan løsningen skal realiseres. Målbildet er ikke en endelig løsning, men et forslag som prosjektet kan bygge videre på i neste fase Overordnet forslag til arkitektur Figur 3 viser SAS-løsningens overordnede arkitektur. Det er lagt vekt på at løsningen skal støtte både grunnskolens og den videregående skolens behov, herunder voksenopplæring og eksamensavvikling for privatister. I forprosjektet vil man også vurdere å be om støtte for barnehagenes behov som en opsjon. Løsningen må derfor være fleksibel og skalerbar. For at de videregående skolene skal kunne ta i bruk løsningen, må SAS basismoduler ha funksjonalitet som tilfredsstiller disse skolenes behov. SAS må som minimum inkludere moduler som understøtter prosessene elevadministrasjon, læreradministrasjon, fagadministrasjon og eksamensadministrasjon. 4

5 Portal SAS brukerportal SAS applikasjon Tilgangskontroll (FEIDE) Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Etc. Sentral administrasjon og rapportering Funksjonelle moduler Felles tjenester for modulene Systemadministrasjon og Drift Integrasjonsplattform Sentral database(r) Eksterne applikasjoner og databaser Figur 3: Overordnet målbilde (arkitekturskisse) for SAS Skalerbarheten skal gi skolene mulighet til å tildele funksjonalitet og moduler mot ulike brukergrupper og roller etter behov. Det er viktig at grunnskolene enkelt kan administrere skoleåret uten å måtte forholde seg til den videregående skolens mer avanserte behov. Det er derfor behov for en løsning som legger til rette for at brukerne kun får tilgang til den funksjonaliteten de trenger. En viktig del av SAS-initiativet er å etablere en felles integrasjonsplattform for å standardisere grensesnitt og meldingsutveksling mellom SAS og andre systemer. Det er behov for en felles SAS-brukerportal som standardiserer brukergrensesnittet. Videre er det planlagt å benytte en felles nasjonal database for lagring av sentrale masterdata. Nedenfor beskrives kort behovene knyttet til brukergrensesnitt, moduler, integrasjoner og felles nasjonal database Brukergrensesnitt Fremtidens SAS må være enkelt å bruke. Dette skal håndteres blant annet ved at brukerne kun skal ha tilgang til den funksjonaliteten de har behov for. Det skal for eksempel være mulig å begrense antall menyvalg i brukergrensesnittet gjennom roller. Rollene bestemmer videre hvilke tilgangsrettigheter brukeren skal ha i systemet. Dette er spesielt viktig for å kunne ivareta grunnskolens behov innenfor skoleadministrasjon. Det er også ønskelig at systemet er webbasert og støtter åpne standarder slik at skolene ikke må knytte seg mot proprietære løsninger. Vi ser også for oss at et webbasert system vil gi størst fordeler knyttet til utrulling, implementering og eventuelle oppdateringer Modulbasert oppbygging Et felles nasjonalt SAS skal inkludere basisfunksjonalitet som skal tilfredsstille alle grunnskolers og videregående skolers behov. Funksjonaliteten i SAS skal grupperes i ulike moduler. Basisfunksjonaliteten i SAS skal dekke grunnleggende behov knyttet til læreradministrasjon, elevadministrasjon, eksamensadministrasjon og fagadministrasjon. Det er også behov for en modul eller funksjonalitet som muliggjør 5

6 sentral administrasjon. Dette kan være å styre tilgang til oppbygning av kodeverket for skolen, roller, tilgangsrettigheter og rapporter. På tvers av alle modulene er det også behov for et sett med felles tjenester som arkiv, rapportering, maler, med mer. Arkitekturen skal gi mulighet for å utvikle moduler etter behov. Dette kan inkludere egne moduler for enkelt fylker eller kommuner ved spesielle ønsker Integrasjonsplattform All kommunikasjon mellom ulike moduler og andre systemer skal skje via en integrasjonsplattform og standardiserte grensesnitt. Det er behov for å forenkle all utveksling av data for å oppnå bedre datakvalitet. Det er behov for å kunne legge til rette for at integrasjonene støtter Web Services eller lignende teknologi slik at oppdateringene oppleves som sanntid for brukeren. En integrasjonsplattform skal legge til rette for at skolene kan integrere 3. parts applikasjoner såfremt de tilfredsstiller standardiserte grensesnitt. Mange skoler har investert mye tid og ressurser på utvikling og tilpasning av disse systemene mot dagens SAS. For eksempel økonomi-, lønn- og LMS systemer. Det er viktig at integrasjonsplattformen gjør det mulig å fortsette bruken av disse systemene Felles nasjonal(e) database(r) Ideelt sett ønsker vi at data som skal brukes av de ulike modulene lagres i en felles nasjonal database. Dersom kommuner/fylkeskommuner ønsker å bruke andre systemer enn den felles anskaffede SASløsningen skal de også kunne bruke denne databasen. Dette skal kunne gjøres gjennom integrasjonsplattformen. Sentralisering av data gir bedre datakvalitet og forenkler rapportering av data til blant annet sentrale myndigheter Integrasjons- og rapporteringsbehov Et nytt SAS vil ha et omfattende behov for integrasjon og rapportering til andre systemer. Skolene må blant annet rapportere til skoleeier og sentrale myndigheter. I tillegg krever SAS grunnlagsdata fra andre systemer og databaser slik at nødvendige struktur for skoleåret kan etableres. Videregående skoler har også integrasjonsbehov knyttet til eksamensavvikling og behandling av elever som søker videregående opplæring gjennom Vigo. Selv om det er behov for standardiserte rapporter som dekker sentrale rapporteringskrav skal det også enkelt være mulig å utarbeide og konfigurere rapporter lokalt for alle brukere. Bedre integrasjon står sentralt i ønsket om å redusere tidkrevende dobbeltregistreringer som i mange tilfeller gjøres manuelt i dag. Figur 4 oppsummerer de ulike integrasjoner og rapporteringskrav som er aktuelle. 6

7 Sentralt administrerte Lokalt administrerte 1. Rapportering av statistikk i GS 2. Rapportering av statistikk i VGS 3. Rapportering og oppfølging av elever 4. Oppmelding til eksamen og sensurarbeid 5. Påmelding til eksamen for privatister 6. Overføring av vitnemål 7. Registrering av elever til norskprøve (VO) 8. Overføring av resultater fra norskprøve (VO) 9. Innhenting av oppdatert persondata SAS 11. Overføring av grunnlag for timeplanlegging 12. Overføring av dokumenter til skolenes saksog arkivsystem 13. Overføring av lønnskostnadsfordeling 14. Overføring av fakturagrunnlag 15. Overføring av grunnlag for variabel lønn 16. Overføring av kjernedata for brukere 17. Overføring av elevfravær og karakterer 18. Overføring av lærerfravær 10. Innhenting av oppdatert kodeverk Figur 4: Eksempel på SAS-integrasjoner og rapporteringskrav (funksjonelt perspektiv) Behov for arkivering av individuelle planer (IP) / individuelle opplæringsplaner (IOP) IP/IOP-er inneholder sensitive data som må kunne behandles og arkiveres etter gjeldende lover og regler, herunder personopplysningsloven med forskrift. SAS må derfor ha sikkerhetsmekanismer som muliggjør en forsvarlig og sikker behandling av sensitive personopplysninger. I tillegg vil det være behov for å kunne integrere SAS med fylkeskommunenes eksisterende saks- og arkivsystemer Overordnede funksjonelle behov Innledning Dette kapittelet beskriver de mest sentrale behovene med utgangspunkt i det skoleadministrative rammeverket vist i figur Figur 2. Dette inkluderer behov innenfor følgende områder: Overordnede behov Fagadministrasjon Læreradministrasjon Elevadministrasjon Eksamensadministrasjon Rom- og ressursstyring Stillingsplanlegging Administrasjon av vikarer og lærerfravær Overordnede behov De overordnede behovene omfatter funksjonalitet som skal være tilgjengelig på tvers av systemet, uavhengig av tilgjengelig funksjonalitet innenfor de ulike prosessområdene. Kravene dekker blant annet funksjonelle behov relatert til felles tjenester for modulene. Sentrale behov er: Skolene har behov for å utarbeide egne rapporter basert på data som er lagret i SAS. Skolene har også behov for å utarbeide og endre dokumentmaler som kan gjenbrukes. Skolene har et omfattende behov for å håndtere arkivverdig materiale som må arkiveres i henhold til arkivlovens bestemmelser. 7

8 Det er behov for å ha funksjonalitet for datavalidering ved registrering slik at muligheten for feilregistreringer reduseres Fagadministrasjon Fagadministrasjon inneholder aktiviteter som er nødvendig for å legge til rette for planlegging og oppfølging av elevene i SAS. Aktivitetene gjennomføres derfor i stor grad før elevene har første skoledag. Sentrale behov knyttet til fagadministrasjon: Skolene har behov for å registrere et utdanningstilbud for å kunne tilby et sett med plasser per utdanningsprogram. Det er behov for å kunne innhente kodeverk automatisk fra sentrale databaser. I tillegg har skolene behov for å kunne opprette og vedlikeholde lokale fagregister som benyttes i tillegg til det nasjonale kodeverket. Skolene har behov for å utarbeide en timeplan. Denne bør gi en enkel oversikt over de ulike undervisningsaktiviteter (fag), fellesaktiviteter (møter), dag, time, rom, og hvem som underviser/deltar. Skolene har behov for å kunne innrapportere alle undervisningsopplegg til Lånekassen slik at elevenes søknader om lån og stipend skal kunne kontrolleres opp mot et eksisterende utdanningstilbud. Det er behov for å kunne registrere nye faggrupper. En elev vil alltid tilhøre et utdanningsprogram og programområde, noe som er førende for hvilke fag eleven skal ha i skolen. Fagene kan bli tilbudt i en eller flere faggrupper, avhengig av elevantallet på skolen eller ved andre behov. En elev vil derfor alltid delta i en eller flere faggrupper for å oppfylle kravene til programområdet. For å organisere skolens elever samles de i klasser. En klasse består av elever fra ulike faggrupper også innenfor samme fag. Det er behov for å kunne vedlikeholde fagregister. Oppdaterte fagkoder er nødvendig for å skrive ut korrekte vitnemål og kompetansebevis. Det er behov for å kunne dokumentere timeantall. Skolene må ha kontroll på undervisningstimer i alle fag for å sikre at kravene blir oppfylt Læreradministrasjon Læreradministrasjon omfatter alle aktiviteter rundt forvaltning av pedagogisk personell som underviser eller har andre sosialpedagogiske aktiviteter på skolen. Læreradministrasjon legger videre grunnlaget, sammen med fagadministrasjon, for at skolene kan ta i bruk SAS. Alle skoletyper har et minimumsbehov tilknyttet en eller flere av aktivitetene. Arbeidsoppgavene innenfor dette området er stort sett like for skolene, med unntak av de som har flere kostnadssteder og kostrafunksjoner. Her er kostnadsallokering av lærerens beskjeftigelse en større utfordring. Sentrale behov knyttet til læreradministrasjon: Det er behov for registrering av lærere med kompetanse og integrering mot omkringliggende systemer for utveksling av læreropplysninger. Det er behov for å registrere og fordele lærerens lønnskostnad ut i fra lærernes beskjeftigelse på de ulike kostnadssteder / kostrafunksjoner Elevadministrasjon Elevadministrasjon omfatter registrering og oppfølging av alle som skal ha undervisning (og eventuelt delta i SFO/Aktivitetsskolen). Alle skolene som har et SAS skal benytte det til elevadministrasjon og det er et generelt behov for støtte til de fleste aktiviteter. 8

9 Sentrale behov knyttet til elevadministrasjon: Det er behov for å registrere at en elev er tatt inn på enkeltvedtak og kunne rapportere omfang av spesialundervisningen som følge av dette. Det er behov for en løsning som ivaretar skolens behov i forhold til behandling av individuell plan (IP) og individuell opplæringsplan (IOP). Det er behov for en løsning som kan bistå med innhenting og registrering av elevenes fagønsker, og som vil kunne danne grunnlaget for skolens tilbud av valgfrie programfag, utdanningsvalg og prosjekt til fordypning. Det er behov for å registrere elever og innehente elevopplysninger fra omkringliggende systemer. Løsningen må støtte registrering av elever som ikke har personnummer eller DUF nummer. Elevopplysninger må også kunne endres/oppdateres av foresatte på en sikker måte. Det er behov for en løsning som kan forenkle arbeidet med fordeling av elever på klasser, grupper og fag. Det er behov for å kunne registrere realkompetanse i fag. Det er behov for å registrere og vedlikehold behov for skyssgodtgjørelse. Det er behov for å registrere og rapportere elever som slutter/begynner, samt beholde historikk ved bytte av skole og utdanningsløp. Det er behov for å håndtere og eksportere elevfravær, fraværshistorikk, fraværsmerknader og innhente oversikt over fravær som ikke er ført. Det er behov for funksjonalitet tilknyttet oppfølging av elever, for eksempel elevsamtaler. Det er behov for støtte til gjennomføring og registrering av underveisvurdering med og uten karakter, samt bestemme om foresatte kan få innsyn. Det er behov for registrering av sluttvurdering (og eventuelt fritak) med mulighet for å administrere hvem som kan utføre oppgaven og publisere vurderingen for elevene. Det er behov for utskrift og distribusjon av vitnemål/kompetansebevis. Dette skal kunne kontrolleres mot elevenes fagsammensetninger med hensyn til dokumentasjonskrav og være oppdatert etter gjeldende regelverk. Vitnemål og kompetansebevis skal kunne overføres til Samordna Opptak (SO). Det er behov for støtte til håndtering av klage på standpunkt og eksamenskarakter. Det er behov for registrering av grunnlag for fakturering av SFO/Aktivitetsskolen og andre kurs. Grunnlaget skal kunne overføres til andre systemer Eksamensadministrasjon Denne prosessen omhandler de aktivitetene som i stor grad foregår halvårlig ved avvikling av sentralt gitt og lokal gitt eksamen. Sentrale behov knyttet til eksamensadministrasjon: Det er behov for funksjonalitet tilknyttet oppmelding / uttrekk til eksamen. Det er behov for å registrere lærernes sensorkompetanse og eventuelt ønske om å være sensor, samt oversende sensorer til PAS. Det er behov for funksjonalitet tilknyttet avvikling av eksamen. Blant annet kobling av eksamenspartier, eksamensvakt, sensorer og rom. Det er behov for å eksportere eksamensdata for eksamener gitt sentralt og innhenting av eksamensresultater fra PAS. Det er behov for funksjonalitet tilknyttet håndtering av lokalt gitte eksamener, med mulighet for sensorer å signere for resultatene og publisering for eleven. 9

10 Det er behov for støtte til registrering og oppdatering av eksamensplan og publisering av denne. Det er behov for støtte til registrering og overføring av lønnsgrunnlag til utbetaling. Eksterne og interne eksamensvakter skal ha lønn for å være eksamensvakt og sensorer skal i noen tilfeller ha lønn for sensorarbeid. Det er behov for funksjonalitet til gjennomføring av særskilt, utsatt og ny prøve Rom- og ressursstyring Rom og ressurs innholder aktiviteter for å administrere rom og utstyr tilknyttet SAS. Sentrale behov knyttet til rom og ressursstyring: Det er behov for et enkelt grensesnitt som muliggjør reservasjon av rom og utstyr til undervisning. Ofte kan det oppstå et behov for et rom som må reserveres av brukerne Stillingsplanlegging Stillingsplanlegger skal legge til rette for at skolen skal kunne identifisere stillingsbehov og utarbeide en stillingsplan. Sentrale behov knyttet til stillingsplanlegging: Skolene har behov for støtte til planlegging av skoleåret og utarbeidelse av en stillingsplan. En stillingsplan ønskes benyttet for å identifisere eventuelt stillingsbehov basert på skolens ressurser og undervisningstilbudet som skal dekkes. I stillingsplanen registreres alle aktiviteter som skal fordeles blant pedagogisk personale. I tillegg registreres alt pedagogisk personale med stillingsstørrelse. Det skal også legges til rette for å rapportere overtallighet Administrasjon av vikarer og lærerfravær Aktivitetene skal legge til rette for at lærerens fravær kan registreres slik at vikarer kan identifiseres og grunnlag for variabel lønn kan oversendes til andre systemer. Sentrale behov knyttet til administrasjon av vikar og lærerfravær: Det er behov for å registrere lærernes fravær i SAS slik det kan utarbeides oversikt over personalfraværet, og ved behov anvendes for å identifisere vikarbehov og gjennomføre ekstern rapportering. Det skal være mulig å registrere vikartimer / ekstraundervisning som kan gi grunnlag for variabel lønn og videre generere lønnsgrunnlag for utbetaling hvis vikaren har krav på dette. 10

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1

Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Nytt skoleadministrativt system 23.11.2010 1 Agenda Anskaffelse av et felles skoleadministrativt system (SAS) Bakgrunn Forstudie Gjennomført arbeid Funn Analyserte alternativer Anbefaling Veien videre

Detaljer

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Kari Skjølberg Daglig leder i FOT Hva er FOT? Samarbeid mellom 6 fylkeskommuner o Finnmark fylkeskommune o Nord-Trøndelag

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle krspesifikasjonen for anskaffelsen

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt.

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt. Kravspesifikasjon for skoleadministrativt program Molde kommune Kommunen har spesifisert en del krav til løsningen, og beskrivelse av ønskelig funksjon. Der hvor vi stiller absolutte krav, må tilbyder

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen for anskaffelsen

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 7 Notat om Fagskolen Dato: 31.10.2012 Sider: 5 1. Fagskolen 1.1 Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Skoleadministrativt system Kravspesifikasjon

Skoleadministrativt system Kravspesifikasjon Skoleadministrativt system Kravspesifikasjon 2 Kravspesifikasjon Innhold Formål og bakgrunn... 3 Feide... 3 Kommunale standarder... 3 Vurdering for læring... 3 Kartleggingsarbeid i skolene... 4 Oversikt

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) UNINETT ABC har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa Hva er Feide?

Detaljer

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

1) FOT-samarbeidet FOT = Fylkeskommunale Optimale Tjenester og 2) Rett i Mappa RiM og LAO-prosjektet

1) FOT-samarbeidet FOT = Fylkeskommunale Optimale Tjenester og 2) Rett i Mappa RiM og LAO-prosjektet 1) FOT-samarbeidet FOT = og 2) Rett i Mappa RiM og LAO-prosjektet Presentasjon av FOT-samarbeidet og prosjekter Øystein Windingstad Ny organisering Fylkeskommunale Vedtak om deltakelse I FOT-samarbeidet

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

DigitalCa. DigitalCampus en komplett skoleplattform. Nettstudier, skolenett og administrasjon i ett

DigitalCa. DigitalCampus en komplett skoleplattform. Nettstudier, skolenett og administrasjon i ett DigitalCa en komplett skoleplattform Nettstudier, skolenett og administrasjon i ett er mulighetenes plattform! Enkelt og framtidsrettet Med vår fleksible nettbaserte læringsplattform, er det enkelt å drifte

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Prosjekt Integrasjon skole-fagløsninger og sak/arkiv. Rett i mappa. Samarbeidsprosjekt mellom Vestfold, Sør-Trøndelag og Oppland

Prosjekt Integrasjon skole-fagløsninger og sak/arkiv. Rett i mappa. Samarbeidsprosjekt mellom Vestfold, Sør-Trøndelag og Oppland Prosjekt Integrasjon skole-fagløsninger og sak/arkiv Rett i mappa Samarbeidsprosjekt mellom Vestfold, Sør-Trøndelag og Oppland Overordnede føringer Arkivloven Offentlighetsloven Forvaltningsloven IKT gir

Detaljer

Kravspesifikasjon for nytt OT-system

Kravspesifikasjon for nytt OT-system Kravspesifikasjon for nytt OT-system Innledning: Applikasjonen skal anskaffes i henhold til fylkeskommunalt regelverk for offentlige anskaffelser Applikasjonen må lages i samsvar med kravene i Opplæringsloven,

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Hva må finnes i sentrale tabeller? (Gjøres av fylkesansvarlig) Sentral informasjon -> Skoler Fagskolene egne skolenumre Fagskolene skal ha

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD FS Brukerforuk2013 Arne Lunde, KD Agenda Overordnet perspektiv (fra KDs side) Hovedelementer i utviklingen av en digital studieforvaltning Prosessorientering og standardisering Viktige prosesser og tiltak

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler.

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler. PEDAGOGISK BRUK AV IKT område: Digitale læremidler (Vi skal ta i bruk flere digitale læremidler.) Innen utgangen av september 2011 skal mediearkivet Atekst brukes på mellom og ungdomstrinn, som ledd i

Detaljer

Feide Nøkkel til den digitale skolen

Feide Nøkkel til den digitale skolen Feide Nøkkel til den digitale skolen Narvik, 2008-04-24 Snorre Løvås www.uninettabc.no Digitale tjenester. 2 Digitale tjenester krever pålogging 3 Hva vi ser Større tilfang av tjenester Tjenester til ansatte,

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Arbeidsflaten for lærestedene Brukerhåndbok for arbeidsflaten finner dere på lanekassen.no/laresteder. Lånekassen

Arbeidsflaten for lærestedene Brukerhåndbok for arbeidsflaten finner dere på lanekassen.no/laresteder. Lånekassen Arbeidsflaten for lærestedene Brukerhåndbok for arbeidsflaten finner dere på lanekassen.no/laresteder Lånekassen Lånekassen Dette kan dere gjøre i arbeidsflaten Ulike typer læresteder gjør ulike oppgaver

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk

Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning. Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Privatskolesamling 24. mars 2014 - Innledning Mina Verlo Grindland / Avdeling for statistikk Innhenting av elevdata i Innsamlingsportalen Statistikkavdelingen i Utdanningsdirektoratet har ansvar for at

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler. Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Elevdokumentasjon og nye bevarings- og kassasjonsregler Gro Hendriksen Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Nytt regelverk skal sikre dokumentfangst og gi mulighet til kassasjon Målet er å utarbeide

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser

Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Elevarkiv - rutiner og bestemmelser Turid Holen, arkivsjef IKAVA Skolens arkiv Skolens arkiver er kommunale arkiver, hva innebærer det? Arkivansvar Behandlingsansvar personopplysninger Arkivplan arkivplan.no

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

Justeringer og nyheter siden BF 2012

Justeringer og nyheter siden BF 2012 1 Justeringer og nyheter siden BF 2012 1. Generelt... 2 1.1. Hjelp og info... 2 1.2. Rydding... 2 1.3. Vigo endrer spesifikasjonen på Vigo-fil (import / eksport).... 2 1.4. Programområder - kodeverk...

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS):

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS): HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 05. juni 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201304785-2/OYDRYD Kopi til: Arkivnr.: 520 Kjøp av nytt skuleadministrativt system (SAS)

Detaljer

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert 14.12.2012 (sist oppdatert 14.05.2013) Udir Føring av VM/KB

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes.

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF-leseren. Innlogging Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen

Detaljer

Karakterklager m.m. Veiledning for elever ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag

Karakterklager m.m. Veiledning for elever ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Karakterklager m.m. Veiledning for elever ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag Opprinnelig et innlegg holdt på Elevseminaret 14.01.2008, justert og oppdatert

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Oversikt over viktige datoer for elever i Vg3. Informasjon om eksamen og vitnemål Skoleåret 2013/2014 Det meste står i Skolearena. Følg med på eventuelle endringer

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

5 - Eksamensadministrasjon

5 - Eksamensadministrasjon 5 - Eksamensadministrasjon Generelt om eksamen og eksamensavvikling Gangen i eksamensarbeidet Automatisk eksamensplanlegging Grunnlag for eksamensavvikling er å fastsette eksamensdatoer. Dette kan du gjøre

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

OPPRETTING AV ET FELLES INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) FOR Å IVARETA DRIFT AV VIGO OG EVENTUELT SAMARBEID OM SKOLEADMINISTRATIVE SYSTEMER

OPPRETTING AV ET FELLES INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) FOR Å IVARETA DRIFT AV VIGO OG EVENTUELT SAMARBEID OM SKOLEADMINISTRATIVE SYSTEMER Saknr. 10/6471-2 Ark.nr. Saksbehandler: Siw-Anne Moland Nes OPPRETTING AV ET FELLES INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) FOR Å IVARETA DRIFT AV VIGO OG EVENTUELT SAMARBEID OM SKOLEADMINISTRATIVE SYSTEMER Fylkesrådets

Detaljer

Da pedagogen møtte arkivaren

Da pedagogen møtte arkivaren Da pedagogen møtte arkivaren Bakgrunn for arbeidet i Moss kommune Lovverk og planer som initierer digitale mapper i skoleverket. Høsten 2008 gjøres vedtak i ledergruppa i Moss kommune om digitale elevmapper

Detaljer

KARAKTERKLAGER - VEILEDNING FOR ELEVER

KARAKTERKLAGER - VEILEDNING FOR ELEVER Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no De fylkeskommunale videregående skolene Kristen Videregående skole Trøndelag Bybroen vgs Øya vgs Vår saksbehandler: Gunnar Solberg Tlf. 73 86 62 14 E-post: gunnar.solberg@stfk.no

Detaljer

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver) Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 15.08.2013 Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5

Detaljer

Overføring av elevinformasjon med VOKAL

Overføring av elevinformasjon med VOKAL Ingrid Evju, 5. september 2013 Overføring av elevinformasjon med VOKAL Et tiltak i Overgangsprosjektet i Ny GIV IKO-modellen IKO = Identifisering, kartlegging og oppfølging Utviklet av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Kunnskapsministeren Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Deres ref Vår ref Dato 201104481-/CAA 04.10.2011 Opplæringen for ungdom

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: 32808631 Saksframlegg Referanse 2008/245-103 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 22.06.2011 Retting

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan

Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3 Vedlegg 3 Årsplan Bilag 3. Vedlegg 3 Årsplan 20.08.2013 Saksnummer 13/00203 1 / 6 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere

Detaljer