Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING"

Transkript

1 Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken Side 1

2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 A Fellesdefinisjoner for alle deler... 6 A01 Fødselsnummer... 6 A02 Programområdekode... 7 A03 Fagkode... 8 A04 Fagtype... 9 B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram B01 Ajourholdskode B02 Startdato på programområdet B03 Startdato på faget B04 Sluttdato på programområdet B05 Sluttdato på faget B06 Sluttårsak B07 Elevstatus B08 Fagstatus B09 Elevtimer B10 Spesialundervisning B11 Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk B13 Morsmålsopplæring for språklige minoriteter B14 Karaktertermin B15 Merknad for Prosjekt til fordypning B16 Eksamensform B17 FAM-kode B18 FAM-merknad B19 VMM-kode B20 VMM-merknad B21 Oppmøtestatus B22 Fullførtkode B23 Bevistype B24 Karakterstatus C FAGOPPLÆRING C1 Avgiverfylke C2 Telledato C3 Hjemstedsfylke C4 Organisasjonsnummer C5 Kontraktsstart C6 Kontraktsslutt beregnet C7 Avbruddsstart C8 Avbruddsslutt C9 Avbruddskode C10 Avslutningsdato C11 Hevingspart C12 Sluttårsak C13 Kontraktstype C14 Godkjentdato C15 Brutto læretid C16 Netto læretid C17 Netto verdiskapningstid C18 Netto opplæringstid C19 Tilskuddsordning Statistikkboken Side 2

3 C 20 Stillingsprosent C21 Refusjonsfylke C22 Prøvetype C23 Prøvekandidattype C24 Prøvenummer C25 Prøvedato C26 Prøveresultat D Oppfølgingstjenesten E Voksne E1 Realkompetansevurdert dato E2 Ønsket kompetanse E3 Avbrudd E4 Dato fullført ønsket kompetanse E5 Registreringsdato på VigoWeb E6 Søkerdato på VigoWeb E7 Hva ble søkt? V Vedlegg Vedlegg 1 FULLFØRTKODER I KUNNSKAPSLØFTET - Presisering Statistikkboken Side 3

4 Innledning Bakgrunn I januar 2008 nedsatte Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene gjennom arbeidet med VIGO sentralbase og Statistisk sentralbyrå en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en katalog med definisjoner av sentrale begreper ved innhenting av statistikk i videregående opplæring. Arbeidsgruppa hadde en bred sammensetning med representanter fra de tre skoleadministrative systemene (Sats, Extens og TP), to representanter fra VIGO, en representant fra SSB og en representant fra fylkeskommunene som har fagopplæringen som sitt ansvarsområde. I tillegg innkalte definisjonsgruppa ytterligere fagpersoner til møter ved behov. Det mest sentrale suksesskriteriet for god kvalitet på statistikken er at katalogen blir kjent og brukt av skoler og skoleeiere. Videre at katalogen oppdateres kontinuerlig og at den til enhver tid siste versjonen benyttes. Katalogen er gjort kjent for alle fylkene høsten 2009 og tatt i bruk Målgruppe Målgruppen for katalogen er alle som jobber med statistikk i videregående opplæring, på skoler, i de skoleadministrative systemer, i fylkeskommunene, VIGO sentralbase, Utdanningsdirektoratet, SSB og andre som bruker utdanningsstatistikk. Bruk av katalogen Katalogen skal utgjøre en fullstendig oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer elever i videregående opplæring. I tillegg skal definisjonskatalogen inneholde behandlingsregler for data ved import til VIGO. Formålet med en slik katalog er å legge til rette for en enhetlig registrering av data ved at systembrukere kan benytte definisjonskatalogen som et oppslagsverk for beskrivelse av feltdefinisjoner. Tilgjengelighet sikres ved at katalogen integreres i hjelpfunksjonen til relevante systemer. Hensikten med en dokumentasjon av behandlingsregler i VIGO er at alle dataleverandører skal få innsikt i videre bearbeiding av egne tall, slik at de kan gjenkjennes ved tilbakemelding fra VIGO. Ut fra mandatet til definisjonsgruppa skal omfanget av variabler og definisjoner av enheter ta utgangspunkt i eksisterende datagrunnlag i fylkeskommunenes datasystemer og registre innenfor videregående opplæring, og det skal dekke fylkeskommunenes og Utdanningsdirektoratets behov for styringsinformasjon, samt SSBs behov i produksjonen av offisiell statistikk. skatalogen skal omfatte all videregående opplæring og må legges inn i hjelpfunksjonen til alle relevante systemer Statistikkboken er delt opp i ulike deler: A inneholder det som er felles for alle delene B inneholder det som i hovedsak kun gjelder for studieforberedende og skoledel av yrkesforberedende utdanningsprogram C inneholder det som i hovedsak kun gjelder for fagopplæring D inneholder det som i hovedsak kun gjelder for oppfølgingstjenesten E inneholder det som i hovedsak kun gjelder for voksne V er vedlegg Forkorting som brukes i Statistikkboken: SAS = De skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP og VIGO Voksen) Oppdatering av Statistikkboken Arbeidet med sentrale begreper og felles definisjoner av disse er et kontinuerlig arbeid. Ansvaret for å vedlikeholde katalogen er derfor lagt til en felles arbeidsgruppe mellom Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og SSB. Avklaring av begreper, behov for ytterligere definisjon eller utvikling av nye begreper rettes til VIGO (Trude Riple Statistikkboken Side 4

5 Statistikkboken er godkjent av styringsgruppen for VIGO sentralbase, som består av representanter fra Utdanningsdirektoratet, VIGO og SSB. Februar Utdanningsdirektoratet -Statistisk Sentralbyrå -VIGO Statistikkboken Side 5

6 A Fellesdefinisjoner for alle deler A01 Fødselsnummer Elevens, lærlingens eller lærekandidatens fødselsnummer (fra folkeregisteret) 11 siffer (DDMMÅÅPPPPP) DD=dag MM=måned ÅÅ=år PPPPP=personnummer Dersom en elev får endret fødselsnummer i SSB bør dette meldes tilbake til fylkeskommunene som melder dette videre til aktuell skole. Forslag til Fellesrutiner Dersom det ikke er mulig å få et gyldig fødselsnummer (F-nr eller D-nr) må det opprettes et fiktivt fødselsnummer. Det er Inntakskontoret der eleven bor som skal opprette det fiktive fødselsnummeret, mens søker/elev/lærling selv må skaffe seg et eventuelt D-nr. Før Inntakskontoret oppretter et fiktivt fødselsnummer må det gjøres oppslag i DSF (må skrives helt ut) for å kontrollere om det ligger et gyldig F-nr eller D-nr på personen. Dersom en søker/elev har et kundeforhold i en norsk bank har de fått tildelt et D- nr. Ved vask mot folkeregisteret får VIGO tilbakemelding dersom et D-nr er endret til et F-nr. Inntakskontoret må melde disse endringene videre til aktuell videregående skole. SSB vil også kunne melde tilbake til fylkene personer med et fiktivt fødselsnummer/d-nr og som de oppdager har fått et gyldig D-nr/F-nr. Inntakskontoret må selv finne det korrekte D-nr/F-nr ved oppslag mot DSF og rette dette i VIGO. Nytt D-nr/F-nr må meldes til aktuell videregående skole. Regler for fiktivt fødselsnummer: Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (for eksempel blir til ). Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (ledende null). Eksempel jente fra Akershus: (født ) Eksempel gutt fra Troms: (født ) Navn i SAS Extens: Personid SATS: Fødselsnr Født og Personnr. (to felt) VIGO Voksen: VIGO: Fnr Statistikkboken Side 6

7 A02 Programområdekode Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av grunnkode som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom GREP-basen og varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av VIGO's kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. varianter til grunnkoden. Kommentar Programområdekodene må ligge i VIGO's kodeverksdatabase. Ved import til VIGO vil den testes mot VIGO s kurs-tabell. Det er kun tillatt å bruke gyldige programområdekoder i SAS og VIGO. Ved import til VIGO blir det kontrollert at programområdekoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan bare sende inn programområdekoder på videregående nivå. Programområdekoden må være godkjent av VIGO's kodeverksgruppe innen 1. januar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. januar Skal brukes første gang skoleåret ). Elever som går ut av fag i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist eller neste skoleår skal benytte koden de er registret inn på. Fagstatus i det faget de går ut fra skal ha status S (jamfør B5 (link)). Det skal kun byttes programområdekode i løpet av skoleåret når det er gjort vedtak om kompetanse på lavere nivå. Det presiseres at det er et eget kodeverk for Alternativ Vg3 i skole (F i 7. posisjon). Navn i SAS Extens: Inntakskode SATS: Programområde Elevens VIGO-kode VIGO Voksen: VIGO: Kurskode Statistikkboken Side 7

8 A03 Fagkode Fagets alfanumeriske kode. Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom GREP-basen (Link til GREP) Kommentar Fagkoden må ligge i VIGO's kodeverksdatabase. Ved import i VIGO vil den testes mot VIGO s fagkode-tabell (link til VIGO s fagkode-tabell). Det er kun tillatt å bruke gyldige fagkoder i SAS og VIGO. Ved import i VIGO blir det kontrollert at fagkoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan kun sende inn fagkoder på videregående nivå. Fagkoden bør være implementert i VIGO's kodeverksdatabase innen 1. februar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. februar Skal brukes første gang skoleåret ). Navn i SAS Extens: Off.fagkode SATS: NVB Fagkode VIGO Voksen: VIGO: Fagkode Statistikkboken Side 8

9 A04 Fagtype Gruppering av fag etter rundskriv Udir (Link til Udir ) GF = Grunnskolefag FF = Fellesfag (KL) FP = Felles programfag (KL) UP = Uspesifisert programfag (KL) VP = Valgfritt programfag (KL) PF = Prosjekt til fordypning (KL) F/FA/FF = Felles allmenne fag (R'94) S/SF = Studieretningsfag (R'94) V/VF = Valgfag (R'94) T = Fagskole (kun i VIGO) Samme fagkode kan ha forskjellige fagtype for ulike elever. (For eksempel en elev tar et felles programfag fra et annet programområde. Dette faget blir da et valgfritt programfag for denne eleven). Gjelder bare studieforberedende utdannings-program jf. Rundskriv Udir (Link til Udir ) Fagtypen følger i hovedsak fagkoden, men kan overstyres. Når et fellesfag blir tatt som prosjekt til fordypning skal det ha fagtype = FF. Fagtypen er viktig for utskriving av dokumentasjon og overføring til NVB (Nasjonal vitnemål database). Navn i SAS Extens: Hvordan (på aktivitetsfliken) og Type (Hvordan) (på fagregister) SATS: Fagtype Type VIGO Voksen: VIGO: Fagt Statistikkboken Side 9

10 B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram B01 Ajourholdskode Kode for korrigering av inntaket til de videregående skolene i perioden, fra siste maskinelle inntak og ut august måned. I = Inntatt Ikke importert fra VIGO (som inntatt), men er tatt inn som elev ved skolen i august måned. E = Endret programområde på samme skole Var importert fra VIGO på et programområde, men har byttet over til et annet programområde på samme skole i løpet av august. N = Ikke møtt Var importert fra VIGO, men har sagt fra seg plassen før skolestart eller ikke møtt opp på skolen første skoledag. S = Sluttet Var importert fra VIGO eller er tatt inn i løpet av august, startet på skolen, men har sluttet i august måned. V = Nei til plass fra venteliste Hadde ventelisteplass etter siste maskinelle inntak. Fått tildelt plass fra venteliste i løpet av august måned, men har takket nei til plassen. Ajourholdskoden benyttes for å ajourføre inntaket fra siste maskinelle inntak fra VIGO. Koden skal kun settes i en begrenset periode (fra skolestart og ut august måned). Dette gjelder bare for de programområdene som inngår i fellesinntaket fra VIGO. Koden skal kun registreres på de elevene som har en endring i forhold til det maskinelle fellesinntaket fra VIGO. Elever som er importerte fra VIGO og står på inntakslisten skal IKKE registreres med I. Elever som blir tatt inn fra venteliste etter skolestart skal registreres med ajourholdskode = I. Elever som blir tatt inn direkte på skolen (ikke står på venteliste) skal også ha ajourholdskode = I. I VIGO fører ajourholdskode = E til at det programområdet eleven slutter på blir satt med status sluttet (statuskode 61) (Link) og det programområdet eleven begynner på blir satt med status inntatt (statuskode 18) (Link). All ajourføring av inntaket i august måned foregår i søkerdelen av VIGO Opplæring. Navn i SAS Extens: Ajourholdskod SATS: Ajourhold Settes etter gitte regler ved registrering i elevbildet VIGO Voksen: VIGO: Ajourholdskode Statistikkboken Side 10

11 B02 Startdato på utdanningsprogrammet/programområdet Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på utdanningsprogrammet (VG1)/programområdet ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag Startdato skal bare eksporteres fra SAS til VIGO dersom dato avviker fra ordinær inntaksdato (skoleårets startdato). Oppdateres i VIGO dersom startdato avviker fra skoleårets startdato. Navn i SAS Extens: Startet utdanningen (programområdet) Fra dato (fag) SATS: Dato begynt (programområdet) Dato tilmeldt (fag) Begynt (programområdet) Startdato (kurs) VIGO Voksen: VIGO: Startdato (programområde) Startdato (fag) B03 Startdato på faget Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på faget. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag Startdato på faget skal bare registreres dersom eleven bytter fag i løpet av skoleåret. Navn i SAS Extens: Startet utdanningen (programområdet) Fra dato (fag) SATS: Dato begynt (programområdet) Dato tilmeldt (fag) Begynt (programområdet) Startdato (kurs) VIGO Voksen: VIGO: Startdato (programområde) Startdato (fag) Statistikkboken Side 11

12 B04 Sluttdato på utdanningsprogrammet/programområdet Den dato eleven, læringen eller lærekandidaten slutter på utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag Sluttdato skal bare eksporteres fra SAS til VIGO dersom dato avviker fra ordinær sluttdato (skoleårets sluttdato). Det skal settes sluttdato når en elev slutter fom 1. september i skoleåret. Dersom eleven slutter i perioden frå skolestart til ut august brukes ajourholdskoden S (j.fr. B01). Sluttdato vil bli overført enten fra SAS eller OTTO. Følgende automatikk ligger i de skoleadministrative systemene: Når en elev får sluttdato på programområdet blir alle underliggende fag gitt samme sluttdato Fagene blir gitt fagstatus = S Eleven får elevstatus = S på utdanningsprogrammet (VG1)/ programområdet Sluttdato og sluttårsak skal registreres når eleven skriver under på at den er sluttet på skolen. Dersom skolen sender brev til eleven pga stort fravær skal det settes en frist for tilbakemelding. Hvis ikke eleven responderer på brevet settes siste tilstedeværelsesdag som sluttdato. Oppdateres i VIGO kun dersom sluttdato avviker fra skoleårets sluttdato. Navn i SAS Extens: Avbruddsdato (programområde) Avbruddsdato (fag) SATS: Dato sluttet (programområde) Dato avmeldt (fag) Sluttet (programomårde) Sluttdato (fag) VIGO Voksen: VIGO Sluttdato (programområde) Sluttdato (fag) Statistikkboken Side 12

13 B05 Sluttdato på faget Den dato eleven, læringen eller lærekandidaten slutter på faget. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag Sluttdato på faget skal registreres dersom eleven slutter i faget eller bytter over til et annet fag i løpet av skoleåret. Oppdateres i VIGO kun dersom sluttdato avviker fra skoleårets sluttdato. Navn i SAS Extens: Avbruddsdato (programområde) Avbruddsdato (fag) SATS: Dato sluttet (programområde) Dato avmeldt (fag) Sluttet (programomårde) Sluttdato (fag) VIGO Voksen: VIGO Sluttdato (programområde) Sluttdato (fag) Statistikkboken Side 13

14 B06 Sluttårsak Kode som viser årsaken til at eleven sluttet på programområdet eller lærlingen/ lærekandidaten hever lærekontrakten/opplæringskontrakten. Sluttårsak skole AR = Fått arbeid AS = Begynt på annen skole AP = Byttet til nytt programområde/utdanningsprogram på samme skole FL = Flyttet FR = Stort fravær FV = Feilvalg IM = Ikke møtt LA = Sluttet på skolen i løpet av skoleåret for å begynne i lære LV = Lang reisevei MI = Militærtjeneste OP = Manglende oppholdstillatelse PS = Personlige årsaker/sykdom SL = Skolelei/motivasjon SV = Svangerskap/fødsel UH = Utenlandsopphold UK = Utvekslingselev, kalenderår US = Utvekslingselev, skoleår VA = Fagvansker AF = Annen frafallsårsak/ikke oppgitt Sluttårsak fagopplæring (Link til fagopplæringsdelen) Kodene fastsettes av VIGO's kodeverkgruppe. Kun gyldige koder skal ligge i SAS og VIGO. Sluttdato og sluttårsak skal registreres når eleven skriver under på at den er sluttet på skolen (se også under sluttdato(link til B04). SAS henter kodeverket for kurs fra VIGO's kodeverkdatabase. Navn i SAS Ekstens: Avbruddsårsak SATS: Sluttårsak Sluttårsak VIGO Voksen: VIGO: Skole: Frafalls-kode Fagopplæring: Årsak Statistikkboken Side 14

15 B07 Elevstatus Elevens status på et gitt programområde. E = Elev. Gjelder elever som har fagstatus = E i alle fag eller en kombinasjon av fagstatus = E, F, N, O og P, og følger undervisning i et programområde med planlagt full kompetanse. Gjelder også elever som er tatt inn til programområder over 2 år. A = Alternativ opplæringsplan. Gjelder elever som har fagstatus A på ett eller flere fag og har enkeltvedtak om spesialundervisningen og har individuell opplæringsplan. Dvs elever som ikke har planlagt full kompetanse i programområdet. D = Deltidselev, gjelder elever som bare tar noen fag uten at det er ment å skulle føre til et helt programområde på normert tid. U = Utenlandsk utvekslingselev i Norge. Gjelder utenlandske elever som går i videregående skoler i Norge. I = Norsk utvekslingselev i utlandet. Gjelder elever der undervisningstilbudet ikke er organisert i regi av fylkeskommunen. P = Privatist, gjelder elever som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som privatist (har bare fagstatus = P). V = Voksne, gjelder personer som i minst ett fag deltar i opplæring spesielt organisert for voksne (har fagstatus = V) eller har fagstatus = R (er realkompetansevurdert eller fritatt i minst ett fag etter 1-13) (link). O = Oppdragsundervisning, gjelder personer som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som oppdragsundervisning (fagstatus = O). Gjelder kun den undervisningen som administreres av skolen. S = Sluttet på hele programområdet. L = Lærling i programområdet K = Lærekandidat i programområdet Kommentar Elevstatus beregnes i VIGO ut fra den fagstatus som er overført fra SAS. E = Elev Elev som følger undervisningstilbud utenfor Norge på undervisningsopplegg som er organisert i regi av fylkeskommunen skal ha elevstatus = E De private videregående skolene må registrere D = Deltidselev. I = Norsk utvekslingselev. Denne fagkoden registreres bare i VIGO U = Utenlandsk utvekslingselev i Norge Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U. O = Oppdragsundervisning gjelder også de som tar restteori for lærling/ lærekandidat. L = Lærling og K = Lærekandidat settes i VIGO og gir kursprosent 100. V = Voksen: Det er viktig at beløp på 581 i KOSTRA skal gjelde personer som får elevstatus V. Elevstatus A og V skal importeres fra SAS til VIGO. Navn i SAS Extens: Elev status Statistikkboken Side 15

16 SATS: VIGO Voksen: VIGO: Elevstatus Status Status b eller Status m Regler for beregning av elevstatus i VIGO (Ajour ) Elevstatus beregnes i VIGO ut fra den fagstatus som er overført fra de skoleadministrative systemene. Starter på toppen og avbryter når et kriterium oppfylles. Hvis Hvis manuell elevstatus er utfylt Hvis elevkursets sluttdato er utfylt Hvis elevkurset er markert som voksen-elevkurs Hvis skolenr slutter på 000 og kurset er Reform 94 Hvis skolenr slutter på 000 og programområdet er Kunnskapsløftet og kategori er --, G-, G1, G2, V- eller F- Hvis skolenr slutter på 000 og programområdet er Kunnskapsløftet og kategori er I-, K-, K1, K2 eller H- Hvis skolenr slutter på 000 Hvis elevkurset ikke har karakterlinjer Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus E Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus F Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus N Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus A Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus U Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus P Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus V Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus R Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus O Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus H Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus I Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus F og P Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og F Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og P Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og F og P Se bort fra fagstatusene S, F og P i resten av beregningen. Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus A Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus E Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus N Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus U Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus O Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus V Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus R Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus H Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus I Ellers Elevstatus Manuell elevstatus S V L L K X X E E E A U P V V O S H I P S P P A E E U O V V H I X Statistikkboken Side 16

17 B08 Fagstatus Elevens status på et gitt fag. E = Elev. Gjelder elev som deltar eller har deltatt i undervisningsgrupper i faget med lærer ved skolen. Eleven følger ordinær læreplanen og skal ha alle timene og skal gis standpunktkarakter. Det skal føres fravær for eleven. A = Alternativ opplæringsplan. Gjelder elev som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning og har individuell opplæringsplan i faget (med offentlig fagkode), men avviket er så stort at eleven ikke får vurdering med karakter. F = Fritatt. Gjelder elev som er fritatt i det aktuelle faget. og som heller ikke trenger undervisning etter bestemmelsene i forskrift til Opplæringsloven (link) Eleven vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele programområdet dersom vedkommende tar programområdets øvrige fag. N = Nettundervisning. Gjelder elever som helt eller delvis får opplæringen i faget over internett i stedet for i undervisningsgrupper ved en skole. U = Utenlandsk utvekslingselev i Norge. Gjelder utenlandske elever som går i videregående skoler i Norge. P = Privatist, er ikke elev, men har tatt eller er oppmeldt til eksamen som privatist. R = Realkompetansevurdert. Gjelder kandidater som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til Opplæringsloven 4-37 (link) eller er fritatt etter forskrift til Opplæringsloven 1-13 (Link). V = Voksne. Gjelder elever som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne). O = Oppdragsundervisning. Gjelder elever som får opplæring i faget på skolen på oppdrag fra en annen institusjon.. S = Sluttet i faget Kommentar Fagstatus er en kode for undervisningen og/eller grunnlaget for karakteren. Den gir informasjon om hvordan det enkelte faget er gjennomført eller evt. ikke gjennomført. E = Elev Voksne som går på ordinære undervisningstilbud skal ha fagstatus = E. Disse har de samme betingelsene når det gjelder fravær mht til det å sette karakter. Elever som går alternativt Vg3 i skole (pga ikke fått lærekontrakt) skal ha fagstatus = E dersom de har fag. A = Alternativ opplæring (Kommentar: Her må vi sette opp den teksten som forklarer når denne koden skal brukes. Saken tas opp i Udir kodeverksgruppe og tas videre derfra) Denne fagstatus skal ikke benyttes dersom eleven bare får tilleggsressurser og målet er å følge hele fagplanen og få karakter i faget (denne skal ha fagstatus = E). F = Fritatt (ikke undervisning) - har likeverdig eller mer omfattende relevant/tilsvarende opplæring ( 1-12 i forskrift til Opplæringsloven)(link). Ved bruk av fagstatus F skal det ikke være tallkarakter på faget. Kun karakteren Fritatt (F). Tallkarakteren er gitt tidligere. N = Nettundervisning Faget skal registreres på den skolen som har dokumentasjonsansvaret. Det forutsettes at det kan og blir gitt standpunktkarakter i faget. Det forutsettes også Statistikkboken Side 17

18 at fravær kan og blir registrert. U = Utenlandsk utvekslingselev i Norge Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U. R = Realkompetansevurdert Gjelder også personer som er fritatt etter egne regler for voksne.( 1-13 i forskrift til Opplæringsloven)(link). En person kan kun bli realkompetansevurdert i faget en gang. V = Voksen Gjelder personer som ikke går på ordinære undervisningstilbud, men får voksenopplæring etter opplæringsloven 4A-3 (link). S = Sluttet Dersom eleven slutter i programfag slik at de ikke skal opp til tverrfaglig eksamen (gjelder Vg2 og Vg3 på yrkesfag) skal det også settes fagstatus = S på fagkoden for tverrfaglig eksamen. Fag med fagstatus = A og S skal ikke være med i poengberegningen. Fag med fagstatus = F, P, R og S (ved slutt før forbruk av rett) skal ikke være med i kursprosenten. Fag med fagstatus = F, P, R og S skal ikke ligge i undervisningsgrupper i SAS. Navn i SAS Extens: Status SATS: Fagstatus Fagstatus VIGO Voksen: VIGO: Fag-status Statistikkboken Side 18

19 Kommentar B09 Elevtimer Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter. Fagets omfang (GREP) er default. Kun avvikende timetall skal registreres inn i dette feltet. Avrundet til heltall (ikke desimaler). Elevtimer overstyrer årstimer på faget, hvis utfylt. Disse timene blir overført til Lånekassen. For følgende fagkoder må det legges på korrekt årstimetall i Elevtimer : NOR3001/NOR3002/NOR3003 ENG3001/ENG3002/ENG3003 NOR1801/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 UPF9900 For disse fagkodene er det timetallet på Elevtimer som danner grunnlag for omfanget av opplæringen innenfor programområdet. Navn og hvor plassert i SATS Extens: E.timer SATS: VIGO_årstimer Omf. VIGO Voksen: VIGO: Elevt Statistikkboken Side 19

20 B10 Spesialundervisning Opplæringsloven 5-1 Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Kommentar Det er en kombinasjon av fagstatus, elevstatus, fagkoder, programområdekoder og fullførtkode som sier om eleven har spesialundervisning med avvik fra læreplanen. Når målet er at eleven ikke skal få full kompetanse i ett eller flere fag (dvs. ikke ha undervisning i alle kompetansemålene i faget) er det behov for et enkeltvedtak om spesialundervisning i faget/-ene. Enkeltvedtak om spesialundervisning med individuell opplæringsplan skal registreres ved hjelp av fagstatus = A når eleven har så stort avvik at den ikke får vurdering med karakter (se under fagstatus) etter bestemmelsen i forskrift til Opplæringsloven 3-46, 7. avsnitt. Denne eleven vil få beregnet elevstatus = A (se under elevstatus). Programområder for kompetanse på lavere nivå. Elever som får et enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag, og hvor målet er at det ikke skal gis opplæring i alle kompetansemålene i faget etter gjeldende læreplan, må være registrert på ett av programområdene hvor målet er kompetanse på lavere nivå dersom eleven har fagstatus A på ett eller flere fag. Dvs. det er ikke planlagt full kompetanse i programområdet for eleven. Inntakskontoret må vite om eleven i forbindelse med inntaket til neste skoleår. Eleven vil ikke være kvalifisert for inntak på et ordinært programområde på et høyere nivå. Følgende programområder har ikke som mål at det skal utstedes vitnemål (kun kompetansebevis): xxxxx1h--- Kompetanse på lavere nivå (Vg1) xxxxx2h--- Kompetanse på lavere nivå (Vg2) xxxxx3h--- Kompetanse på lavere nivå (Vg3) Undervisningen foregår i ordinære basisgrupper xxxxx1ht-y Alternativ opplæring Undervisningen foregår i egne basisgrupper xxxxx1htay Alternativ opplæring, Arbeidstrening Undervisningen foregår i egne basisgrupper xxxxx1hthy Alternativ opplæring, Hverdagslivstrening Undervisningen foregår i egne basisgrupper Forklaring: xxxxx = Programområdekoden 1 = Nivå (kan også være 2 og 3) H = Kompetanse på lavere nivå T = Alternativ opplæring i egen gruppe A eller H = Arbeidstrening eller Hverdagslivstrening y = antall år videregående opplæring (1 = 1. år, 2 = 2. år osv) Elever på disse programområdene (kompetanse på lavere nivå) kan ha en kombinasjon av fag med offentlig fagkode og fag med fagkode for alternativ opplæring (AOL-fag) eller bare fag med fagkode for alternativ opplæring (AOLfag). En elev som får spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder andre elever (Opplæringsloven 5-1). Inntak på særskilte vilkår/individuell vurdering er ikke det samme som enkeltvedtak om spesialundervisning. Statistikkboken Side 20

21 Det er ikke behov for å registrere på fagnivå de elevene som har enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag, men hvor målet er å få full kompetanse i faget/-ene (dvs får standpunktkarakter). Disse skal registreres med fagstatus = E. Forskrift til opplæringsloven 3-17, 6. ledd (link). Forskrift til opplæringsloven 3-18, 6. ledd. (link). Forskrift til opplæringsloven 3-46, 7. ledd. (link). Elever som kommer inn under ovenstående regler blir registrert som elev med Spesialundervisning i forbindelse med rapportering til SSB og Utdanningsdirektoratet. Navn i SAS Ikke eget felt Statistikkboken Side 21

22 B11 Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Elever som har særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Opplæringslova 3-12 (link) Elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Gyldige fagkoder: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter: NOR1051 nivå 1, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram NOR1052 nivå 1, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram NOR1053 nivå 1, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram NOR1054 nivå 1, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NOR1151 nivå 1, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1152 nivå 1, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1055 nivå 2, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram NOR1056 nivå 2, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram NOR1057 nivå 2, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram NOR1058 nivå 2, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NOR1155 nivå 2, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1156 nivå 2, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1059 nivå 3, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram NOR1060 nivå 3, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram NOR1061 nivå 3, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram NOR1062 nivå 3, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NOR1159 nivå 3, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1160 nivå 3, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Kommentar Fra Rundskriv Udir Punkt Elever som kommer inn under Opplæringslova 3-12 kan få undervisning etter læreplanen for grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Når elevene har oppnådd tilstrekkelig kompetanse i norsk, skal de få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Undervisning i Grunnleggende norsk for språklige minoriteter krever et enkeltvedtak. Det gis ikke vurdering med karakter i faget. Elever som får opplæring i disse fagene blir registrert som elever med Grunnleggende norsk for språklige minoriteter i forbindelse med rapportering til SSB og Utdanningsdirektoratet. Dersom en elev blir ferdig med faget grunnleggende norsk (med fagkode NOR1051 til NOR1160) i løpet av skoleåret og går over til norsk med ordinær fagkode må følgende rutine benyttes: Fagstatus på faget med fagkode NOR1051 til NOR1160 endres fra E til S og det settes sluttdato på faget = dagen eleven går over til ordinær norsk. Den ordinære fagkoden får fagstatus = E og det settes startdato på faget = dagen eleven starter med dette faget. Dersom eleven har faget grunnleggende norsk ut hele skoleåret skal eleven ha fagstatus = E ved slutten av skoleåret. Faget skal være med i beregning av omfanget av opplæringen innenfor programområdet. Navn i SAS Se under fagkoder. Statistikkboken Side 22

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå Vigo Oppdatert dato: 25. mai 2010 Registreringshåndbok

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09102016 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 29012018 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Versjon 2.0 publisert 07.06.2011 BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

Innsamling av data fra SATS til Vigo

Innsamling av data fra SATS til Vigo Side 1 av 9 Innsamling av data fra SATS til Vigo Generelt Excel-malen består av 4 ark som skal fylles ut. Alle felter skal ha tekstformat slik de er satt opp i malen. Dette betyr at for å kopiere data

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP

BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen TP Registrering og kvalitetssikring av data i TP før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 2.0 publisert 30.05.2011 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen SATS

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen SATS Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer... 5 Vigo

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016 Fagforum VIGO Voksen Værnes, 06.-07. september 2016 Kvalitetssikring av data statistikk til SSB og Udir Trude Riple John Kristiansen VIGO Voksen Kandidaten registreres seg på VIGO Web og overføres til

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2015 2. september 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011

Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Rapportering fra SATS til VIGO ved Iris Wishman 3. februar 2011 Hva må finnes i sentrale tabeller? (Gjøres av fylkesansvarlig) Sentral informasjon -> Skoler Fagskolene egne skolenumre Fagskolene skal ha

Detaljer

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold

Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorene i Gjennomføringsbarometeret Innhold Gjennomføringsindikatorer... 1 Hvordan forstå indikatorene?... 2 Gjennomføring... 2 Frafall... 2 Overgang fra grunnskolen:... 2 Overganger

Detaljer

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert 14.12.2012 (sist oppdatert 14.05.2013) Udir Føring av VM/KB

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i private og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Det har kommet nye retningslinjer for 2015. Artikkel Publisert: 14.01.2014 Her finner dere retningslinjene for 2015. Innhold

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i friskoler og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-83 Lillehammer, 28. mai 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 21.05.2015 509/15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Extens WIS Vigo Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Rapportering Fra Extens Er det forskjell tomt stjerne? Vær obs på akt.årstrinn og fravær, hvis flere kort er på samme enhet TOMT skal vi på vgs ha * gir

Detaljer

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Vår dato: 20.11.2007 Deres dato: Vår referanse: 2007/3781 Deres referanse: Til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.05.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Gjennomgang Extens Vigo for private skoler 28. mars 2012 Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Pål Espen Husøy IST Innhold Forutsetninger for korrekt innhold i eksportfila....

Detaljer

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data Extens og elevrapportering Kvalitetssikring av data Mars 2012 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVA BRUKES ELEVDATA TIL?... 4 1.1.1 Vigo Sentralbase... 4 1.1.2 Statistisk sentralbyrå... 4 1.1.3 Utdanningsdirektoratet...

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 30.04.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 6. Elever med fritak Generelt om fritak Elever med fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter skal også ha

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

Justeringer og nyheter siden BF 2012

Justeringer og nyheter siden BF 2012 1 Justeringer og nyheter siden BF 2012 1. Generelt... 2 1.1. Hjelp og info... 2 1.2. Rydding... 2 1.3. Vigo endrer spesifikasjonen på Vigo-fil (import / eksport).... 2 1.4. Programområder - kodeverk...

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 13.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige grunnskoler

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 29.03.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Til fylkeskommuner, kommuner

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST Friskoler Extens - Vigo 19.05.08 Elin Bjertnes - IST Utgangspunkt Vigo SSB lånekasse trenger info om elever som: Slutter Begynner Bytter programområde Avbryter fag Bytter fag Fullfører Forslag til rutiner

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene fra 26.01.2016. Retningslinjene gjelder offentlige grunnskoler og så langt de

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 09.02.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/1643 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner og grunnskoler Føring

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2010 Oppdatert 11.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4081 Deres referanse: Fylkesmenn, fylkeskommuner

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene dere fikk 08.02.2016. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 05.05.2017 05.05.2017

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 16. mars 2015 Korrekt kodeverk som brukes? Alle kan logge seg inn med lesetilgang Kodeverk Fagmerknader Vitnemålsmerknader Utd/programområder Fag -oversettelser Viktig å

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet».

kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet». Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.02.2016 Deres dato: Vår referanse: 2016/924 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av

Detaljer

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev Søknadsfrist? Rådgiver har besøkt ALLE klasser og snakket om dette i Veien videre Foreldremøte Januar 2018 Ut i lære i bedrift Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev 1 Rett til videregående

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på?

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Informasjonskilder: - www.oslo.vilbli.no - Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018 - De videregående skolenes hjemmesider

Detaljer

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014

Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Vår dato: 07.08.2013 Vår referanse: 13/28314 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Videregående skoler i Nordland Oversending av elevinntaket skoleåret 2013/2014 Rundskriv SE 17 2013. Vedlagt

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 03.03.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/1643 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 30. mars 2016 Hvordan håndtere dataflyten? Skolens «behov» for administrasjon (LMS, skoleadministrativt, timeplaner, vitnemål/kb m.m.) Rapportering (WIS-VIGO-> elevens rettigheter,

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2012:1

Gjennomføringsbarometeret 2012:1 Gjennomføringsbarometeret 2012:1 Vedlegg A: Detaljert informasjon om indikatorene Vedlegg B: Datakilder Utdanningsdirektoratet 19. april 2012. Sist oppdatert: 7. september 2011 0 Innhold Vedlegg A: Detaljert

Detaljer