Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING"

Transkript

1 Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken Side 1

2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 A Fellesdefinisjoner for alle deler... 6 A01 Fødselsnummer... 6 A02 Programområdekode... 7 A03 Fagkode... 8 A04 Fagtype... 9 B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram B01 Ajourholdskode B02 Startdato på programområdet B03 Startdato på faget B04 Sluttdato på programområdet B05 Sluttdato på faget B06 Sluttårsak B07 Elevstatus B08 Fagstatus B09 Elevtimer B10 Spesialundervisning B11 Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter B12 Styrket opplæring i norsk og engelsk B13 Morsmålsopplæring for språklige minoriteter B14 Karaktertermin B15 Merknad for Prosjekt til fordypning B16 Eksamensform B17 FAM-kode B18 FAM-merknad B19 VMM-kode B20 VMM-merknad B21 Oppmøtestatus B22 Fullførtkode B23 Bevistype B24 Karakterstatus C FAGOPPLÆRING C1 Avgiverfylke C2 Telledato C3 Hjemstedsfylke C4 Organisasjonsnummer C5 Kontraktsstart C6 Kontraktsslutt beregnet C7 Avbruddsstart C8 Avbruddsslutt C9 Avbruddskode C10 Avslutningsdato C11 Hevingspart C12 Sluttårsak C13 Kontraktstype C14 Godkjentdato C15 Brutto læretid C16 Netto læretid C17 Netto verdiskapningstid C18 Netto opplæringstid C19 Tilskuddsordning Statistikkboken Side 2

3 C 20 Stillingsprosent C21 Refusjonsfylke C22 Prøvetype C23 Prøvekandidattype C24 Prøvenummer C25 Prøvedato C26 Prøveresultat D Oppfølgingstjenesten E Voksne E1 Realkompetansevurdert dato E2 Ønsket kompetanse E3 Avbrudd E4 Dato fullført ønsket kompetanse E5 Registreringsdato på VigoWeb E6 Søkerdato på VigoWeb E7 Hva ble søkt? V Vedlegg Vedlegg 1 FULLFØRTKODER I KUNNSKAPSLØFTET - Presisering Statistikkboken Side 3

4 Innledning Bakgrunn I januar 2008 nedsatte Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene gjennom arbeidet med VIGO sentralbase og Statistisk sentralbyrå en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en katalog med definisjoner av sentrale begreper ved innhenting av statistikk i videregående opplæring. Arbeidsgruppa hadde en bred sammensetning med representanter fra de tre skoleadministrative systemene (Sats, Extens og TP), to representanter fra VIGO, en representant fra SSB og en representant fra fylkeskommunene som har fagopplæringen som sitt ansvarsområde. I tillegg innkalte definisjonsgruppa ytterligere fagpersoner til møter ved behov. Det mest sentrale suksesskriteriet for god kvalitet på statistikken er at katalogen blir kjent og brukt av skoler og skoleeiere. Videre at katalogen oppdateres kontinuerlig og at den til enhver tid siste versjonen benyttes. Katalogen er gjort kjent for alle fylkene høsten 2009 og tatt i bruk Målgruppe Målgruppen for katalogen er alle som jobber med statistikk i videregående opplæring, på skoler, i de skoleadministrative systemer, i fylkeskommunene, VIGO sentralbase, Utdanningsdirektoratet, SSB og andre som bruker utdanningsstatistikk. Bruk av katalogen Katalogen skal utgjøre en fullstendig oversikt over retningslinjer for dataregistrering i alle systemer som håndterer elever i videregående opplæring. I tillegg skal definisjonskatalogen inneholde behandlingsregler for data ved import til VIGO. Formålet med en slik katalog er å legge til rette for en enhetlig registrering av data ved at systembrukere kan benytte definisjonskatalogen som et oppslagsverk for beskrivelse av feltdefinisjoner. Tilgjengelighet sikres ved at katalogen integreres i hjelpfunksjonen til relevante systemer. Hensikten med en dokumentasjon av behandlingsregler i VIGO er at alle dataleverandører skal få innsikt i videre bearbeiding av egne tall, slik at de kan gjenkjennes ved tilbakemelding fra VIGO. Ut fra mandatet til definisjonsgruppa skal omfanget av variabler og definisjoner av enheter ta utgangspunkt i eksisterende datagrunnlag i fylkeskommunenes datasystemer og registre innenfor videregående opplæring, og det skal dekke fylkeskommunenes og Utdanningsdirektoratets behov for styringsinformasjon, samt SSBs behov i produksjonen av offisiell statistikk. skatalogen skal omfatte all videregående opplæring og må legges inn i hjelpfunksjonen til alle relevante systemer Statistikkboken er delt opp i ulike deler: A inneholder det som er felles for alle delene B inneholder det som i hovedsak kun gjelder for studieforberedende og skoledel av yrkesforberedende utdanningsprogram C inneholder det som i hovedsak kun gjelder for fagopplæring D inneholder det som i hovedsak kun gjelder for oppfølgingstjenesten E inneholder det som i hovedsak kun gjelder for voksne V er vedlegg Forkorting som brukes i Statistikkboken: SAS = De skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP og VIGO Voksen) Oppdatering av Statistikkboken Arbeidet med sentrale begreper og felles definisjoner av disse er et kontinuerlig arbeid. Ansvaret for å vedlikeholde katalogen er derfor lagt til en felles arbeidsgruppe mellom Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og SSB. Avklaring av begreper, behov for ytterligere definisjon eller utvikling av nye begreper rettes til VIGO (Trude Riple Statistikkboken Side 4

5 Statistikkboken er godkjent av styringsgruppen for VIGO sentralbase, som består av representanter fra Utdanningsdirektoratet, VIGO og SSB. Februar Utdanningsdirektoratet -Statistisk Sentralbyrå -VIGO Statistikkboken Side 5

6 A Fellesdefinisjoner for alle deler A01 Fødselsnummer Elevens, lærlingens eller lærekandidatens fødselsnummer (fra folkeregisteret) 11 siffer (DDMMÅÅPPPPP) DD=dag MM=måned ÅÅ=år PPPPP=personnummer Dersom en elev får endret fødselsnummer i SSB bør dette meldes tilbake til fylkeskommunene som melder dette videre til aktuell skole. Forslag til Fellesrutiner Dersom det ikke er mulig å få et gyldig fødselsnummer (F-nr eller D-nr) må det opprettes et fiktivt fødselsnummer. Det er Inntakskontoret der eleven bor som skal opprette det fiktive fødselsnummeret, mens søker/elev/lærling selv må skaffe seg et eventuelt D-nr. Før Inntakskontoret oppretter et fiktivt fødselsnummer må det gjøres oppslag i DSF (må skrives helt ut) for å kontrollere om det ligger et gyldig F-nr eller D-nr på personen. Dersom en søker/elev har et kundeforhold i en norsk bank har de fått tildelt et D- nr. Ved vask mot folkeregisteret får VIGO tilbakemelding dersom et D-nr er endret til et F-nr. Inntakskontoret må melde disse endringene videre til aktuell videregående skole. SSB vil også kunne melde tilbake til fylkene personer med et fiktivt fødselsnummer/d-nr og som de oppdager har fått et gyldig D-nr/F-nr. Inntakskontoret må selv finne det korrekte D-nr/F-nr ved oppslag mot DSF og rette dette i VIGO. Nytt D-nr/F-nr må meldes til aktuell videregående skole. Regler for fiktivt fødselsnummer: Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (for eksempel blir til ). Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (ledende null). Eksempel jente fra Akershus: (født ) Eksempel gutt fra Troms: (født ) Navn i SAS Extens: Personid SATS: Fødselsnr Født og Personnr. (to felt) VIGO Voksen: VIGO: Fnr Statistikkboken Side 6

7 A02 Programområdekode Programområdets alfanumeriske kode på 10 posisjoner. Koden er satt sammen av grunnkode som er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom GREP-basen og varianter (de 4 siste posisjonene) som er gitt av VIGO's kodeverksgruppe. De 4 siste posisjonene viser evt. varianter til grunnkoden. Kommentar Programområdekodene må ligge i VIGO's kodeverksdatabase. Ved import til VIGO vil den testes mot VIGO s kurs-tabell. Det er kun tillatt å bruke gyldige programområdekoder i SAS og VIGO. Ved import til VIGO blir det kontrollert at programområdekoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan bare sende inn programområdekoder på videregående nivå. Programområdekoden må være godkjent av VIGO's kodeverksgruppe innen 1. januar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. januar Skal brukes første gang skoleåret ). Elever som går ut av fag i løpet av skoleåret for å ta faget som privatist eller neste skoleår skal benytte koden de er registret inn på. Fagstatus i det faget de går ut fra skal ha status S (jamfør B5 (link)). Det skal kun byttes programområdekode i løpet av skoleåret når det er gjort vedtak om kompetanse på lavere nivå. Det presiseres at det er et eget kodeverk for Alternativ Vg3 i skole (F i 7. posisjon). Navn i SAS Extens: Inntakskode SATS: Programområde Elevens VIGO-kode VIGO Voksen: VIGO: Kurskode Statistikkboken Side 7

8 A03 Fagkode Fagets alfanumeriske kode. Koden er gitt av Utdanningsdirektoratet gjennom GREP-basen (Link til GREP) Kommentar Fagkoden må ligge i VIGO's kodeverksdatabase. Ved import i VIGO vil den testes mot VIGO s fagkode-tabell (link til VIGO s fagkode-tabell). Det er kun tillatt å bruke gyldige fagkoder i SAS og VIGO. Ved import i VIGO blir det kontrollert at fagkoden er på samme nivå som skolen. Videregående skoler kan kun sende inn fagkoder på videregående nivå. Fagkoden bør være implementert i VIGO's kodeverksdatabase innen 1. februar det året koden skal brukes første gang. (eks. Godkjennes 1. februar Skal brukes første gang skoleåret ). Navn i SAS Extens: Off.fagkode SATS: NVB Fagkode VIGO Voksen: VIGO: Fagkode Statistikkboken Side 8

9 A04 Fagtype Gruppering av fag etter rundskriv Udir (Link til Udir ) GF = Grunnskolefag FF = Fellesfag (KL) FP = Felles programfag (KL) UP = Uspesifisert programfag (KL) VP = Valgfritt programfag (KL) PF = Prosjekt til fordypning (KL) F/FA/FF = Felles allmenne fag (R'94) S/SF = Studieretningsfag (R'94) V/VF = Valgfag (R'94) T = Fagskole (kun i VIGO) Samme fagkode kan ha forskjellige fagtype for ulike elever. (For eksempel en elev tar et felles programfag fra et annet programområde. Dette faget blir da et valgfritt programfag for denne eleven). Gjelder bare studieforberedende utdannings-program jf. Rundskriv Udir (Link til Udir ) Fagtypen følger i hovedsak fagkoden, men kan overstyres. Når et fellesfag blir tatt som prosjekt til fordypning skal det ha fagtype = FF. Fagtypen er viktig for utskriving av dokumentasjon og overføring til NVB (Nasjonal vitnemål database). Navn i SAS Extens: Hvordan (på aktivitetsfliken) og Type (Hvordan) (på fagregister) SATS: Fagtype Type VIGO Voksen: VIGO: Fagt Statistikkboken Side 9

10 B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram B01 Ajourholdskode Kode for korrigering av inntaket til de videregående skolene i perioden, fra siste maskinelle inntak og ut august måned. I = Inntatt Ikke importert fra VIGO (som inntatt), men er tatt inn som elev ved skolen i august måned. E = Endret programområde på samme skole Var importert fra VIGO på et programområde, men har byttet over til et annet programområde på samme skole i løpet av august. N = Ikke møtt Var importert fra VIGO, men har sagt fra seg plassen før skolestart eller ikke møtt opp på skolen første skoledag. S = Sluttet Var importert fra VIGO eller er tatt inn i løpet av august, startet på skolen, men har sluttet i august måned. V = Nei til plass fra venteliste Hadde ventelisteplass etter siste maskinelle inntak. Fått tildelt plass fra venteliste i løpet av august måned, men har takket nei til plassen. Ajourholdskoden benyttes for å ajourføre inntaket fra siste maskinelle inntak fra VIGO. Koden skal kun settes i en begrenset periode (fra skolestart og ut august måned). Dette gjelder bare for de programområdene som inngår i fellesinntaket fra VIGO. Koden skal kun registreres på de elevene som har en endring i forhold til det maskinelle fellesinntaket fra VIGO. Elever som er importerte fra VIGO og står på inntakslisten skal IKKE registreres med I. Elever som blir tatt inn fra venteliste etter skolestart skal registreres med ajourholdskode = I. Elever som blir tatt inn direkte på skolen (ikke står på venteliste) skal også ha ajourholdskode = I. I VIGO fører ajourholdskode = E til at det programområdet eleven slutter på blir satt med status sluttet (statuskode 61) (Link) og det programområdet eleven begynner på blir satt med status inntatt (statuskode 18) (Link). All ajourføring av inntaket i august måned foregår i søkerdelen av VIGO Opplæring. Navn i SAS Extens: Ajourholdskod SATS: Ajourhold Settes etter gitte regler ved registrering i elevbildet VIGO Voksen: VIGO: Ajourholdskode Statistikkboken Side 10

11 B02 Startdato på utdanningsprogrammet/programområdet Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på utdanningsprogrammet (VG1)/programområdet ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag Startdato skal bare eksporteres fra SAS til VIGO dersom dato avviker fra ordinær inntaksdato (skoleårets startdato). Oppdateres i VIGO dersom startdato avviker fra skoleårets startdato. Navn i SAS Extens: Startet utdanningen (programområdet) Fra dato (fag) SATS: Dato begynt (programområdet) Dato tilmeldt (fag) Begynt (programområdet) Startdato (kurs) VIGO Voksen: VIGO: Startdato (programområde) Startdato (fag) B03 Startdato på faget Den dato eleven, lærlingen eller lærekandidaten startet på faget. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag Startdato på faget skal bare registreres dersom eleven bytter fag i løpet av skoleåret. Navn i SAS Extens: Startet utdanningen (programområdet) Fra dato (fag) SATS: Dato begynt (programområdet) Dato tilmeldt (fag) Begynt (programområdet) Startdato (kurs) VIGO Voksen: VIGO: Startdato (programområde) Startdato (fag) Statistikkboken Side 11

12 B04 Sluttdato på utdanningsprogrammet/programområdet Den dato eleven, læringen eller lærekandidaten slutter på utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag Sluttdato skal bare eksporteres fra SAS til VIGO dersom dato avviker fra ordinær sluttdato (skoleårets sluttdato). Det skal settes sluttdato når en elev slutter fom 1. september i skoleåret. Dersom eleven slutter i perioden frå skolestart til ut august brukes ajourholdskoden S (j.fr. B01). Sluttdato vil bli overført enten fra SAS eller OTTO. Følgende automatikk ligger i de skoleadministrative systemene: Når en elev får sluttdato på programområdet blir alle underliggende fag gitt samme sluttdato Fagene blir gitt fagstatus = S Eleven får elevstatus = S på utdanningsprogrammet (VG1)/ programområdet Sluttdato og sluttårsak skal registreres når eleven skriver under på at den er sluttet på skolen. Dersom skolen sender brev til eleven pga stort fravær skal det settes en frist for tilbakemelding. Hvis ikke eleven responderer på brevet settes siste tilstedeværelsesdag som sluttdato. Oppdateres i VIGO kun dersom sluttdato avviker fra skoleårets sluttdato. Navn i SAS Extens: Avbruddsdato (programområde) Avbruddsdato (fag) SATS: Dato sluttet (programområde) Dato avmeldt (fag) Sluttet (programomårde) Sluttdato (fag) VIGO Voksen: VIGO Sluttdato (programområde) Sluttdato (fag) Statistikkboken Side 12

13 B05 Sluttdato på faget Den dato eleven, læringen eller lærekandidaten slutter på faget. ÅÅÅÅMMDD ÅÅÅÅ=år MM=måned DD=dag Sluttdato på faget skal registreres dersom eleven slutter i faget eller bytter over til et annet fag i løpet av skoleåret. Oppdateres i VIGO kun dersom sluttdato avviker fra skoleårets sluttdato. Navn i SAS Extens: Avbruddsdato (programområde) Avbruddsdato (fag) SATS: Dato sluttet (programområde) Dato avmeldt (fag) Sluttet (programomårde) Sluttdato (fag) VIGO Voksen: VIGO Sluttdato (programområde) Sluttdato (fag) Statistikkboken Side 13

14 B06 Sluttårsak Kode som viser årsaken til at eleven sluttet på programområdet eller lærlingen/ lærekandidaten hever lærekontrakten/opplæringskontrakten. Sluttårsak skole AR = Fått arbeid AS = Begynt på annen skole AP = Byttet til nytt programområde/utdanningsprogram på samme skole FL = Flyttet FR = Stort fravær FV = Feilvalg IM = Ikke møtt LA = Sluttet på skolen i løpet av skoleåret for å begynne i lære LV = Lang reisevei MI = Militærtjeneste OP = Manglende oppholdstillatelse PS = Personlige årsaker/sykdom SL = Skolelei/motivasjon SV = Svangerskap/fødsel UH = Utenlandsopphold UK = Utvekslingselev, kalenderår US = Utvekslingselev, skoleår VA = Fagvansker AF = Annen frafallsårsak/ikke oppgitt Sluttårsak fagopplæring (Link til fagopplæringsdelen) Kodene fastsettes av VIGO's kodeverkgruppe. Kun gyldige koder skal ligge i SAS og VIGO. Sluttdato og sluttårsak skal registreres når eleven skriver under på at den er sluttet på skolen (se også under sluttdato(link til B04). SAS henter kodeverket for kurs fra VIGO's kodeverkdatabase. Navn i SAS Ekstens: Avbruddsårsak SATS: Sluttårsak Sluttårsak VIGO Voksen: VIGO: Skole: Frafalls-kode Fagopplæring: Årsak Statistikkboken Side 14

15 B07 Elevstatus Elevens status på et gitt programområde. E = Elev. Gjelder elever som har fagstatus = E i alle fag eller en kombinasjon av fagstatus = E, F, N, O og P, og følger undervisning i et programområde med planlagt full kompetanse. Gjelder også elever som er tatt inn til programområder over 2 år. A = Alternativ opplæringsplan. Gjelder elever som har fagstatus A på ett eller flere fag og har enkeltvedtak om spesialundervisningen og har individuell opplæringsplan. Dvs elever som ikke har planlagt full kompetanse i programområdet. D = Deltidselev, gjelder elever som bare tar noen fag uten at det er ment å skulle føre til et helt programområde på normert tid. U = Utenlandsk utvekslingselev i Norge. Gjelder utenlandske elever som går i videregående skoler i Norge. I = Norsk utvekslingselev i utlandet. Gjelder elever der undervisningstilbudet ikke er organisert i regi av fylkeskommunen. P = Privatist, gjelder elever som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som privatist (har bare fagstatus = P). V = Voksne, gjelder personer som i minst ett fag deltar i opplæring spesielt organisert for voksne (har fagstatus = V) eller har fagstatus = R (er realkompetansevurdert eller fritatt i minst ett fag etter 1-13) (link). O = Oppdragsundervisning, gjelder personer som tar alle fag, som vedkommende tar i et programområde, som oppdragsundervisning (fagstatus = O). Gjelder kun den undervisningen som administreres av skolen. S = Sluttet på hele programområdet. L = Lærling i programområdet K = Lærekandidat i programområdet Kommentar Elevstatus beregnes i VIGO ut fra den fagstatus som er overført fra SAS. E = Elev Elev som følger undervisningstilbud utenfor Norge på undervisningsopplegg som er organisert i regi av fylkeskommunen skal ha elevstatus = E De private videregående skolene må registrere D = Deltidselev. I = Norsk utvekslingselev. Denne fagkoden registreres bare i VIGO U = Utenlandsk utvekslingselev i Norge Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U. O = Oppdragsundervisning gjelder også de som tar restteori for lærling/ lærekandidat. L = Lærling og K = Lærekandidat settes i VIGO og gir kursprosent 100. V = Voksen: Det er viktig at beløp på 581 i KOSTRA skal gjelde personer som får elevstatus V. Elevstatus A og V skal importeres fra SAS til VIGO. Navn i SAS Extens: Elev status Statistikkboken Side 15

16 SATS: VIGO Voksen: VIGO: Elevstatus Status Status b eller Status m Regler for beregning av elevstatus i VIGO (Ajour ) Elevstatus beregnes i VIGO ut fra den fagstatus som er overført fra de skoleadministrative systemene. Starter på toppen og avbryter når et kriterium oppfylles. Hvis Hvis manuell elevstatus er utfylt Hvis elevkursets sluttdato er utfylt Hvis elevkurset er markert som voksen-elevkurs Hvis skolenr slutter på 000 og kurset er Reform 94 Hvis skolenr slutter på 000 og programområdet er Kunnskapsløftet og kategori er --, G-, G1, G2, V- eller F- Hvis skolenr slutter på 000 og programområdet er Kunnskapsløftet og kategori er I-, K-, K1, K2 eller H- Hvis skolenr slutter på 000 Hvis elevkurset ikke har karakterlinjer Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus E Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus F Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus N Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus A Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus U Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus P Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus V Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus R Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus O Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus H Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus I Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus F og P Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og F Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og P Hvis elevkurset kun inneholder fagstatus S og F og P Se bort fra fagstatusene S, F og P i resten av beregningen. Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus A Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus E Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus N Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus U Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus O Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus V Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus R Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus H Hvis resten av elevkurset inneholder minst 1 fagstatus I Ellers Elevstatus Manuell elevstatus S V L L K X X E E E A U P V V O S H I P S P P A E E U O V V H I X Statistikkboken Side 16

17 B08 Fagstatus Elevens status på et gitt fag. E = Elev. Gjelder elev som deltar eller har deltatt i undervisningsgrupper i faget med lærer ved skolen. Eleven følger ordinær læreplanen og skal ha alle timene og skal gis standpunktkarakter. Det skal føres fravær for eleven. A = Alternativ opplæringsplan. Gjelder elev som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning og har individuell opplæringsplan i faget (med offentlig fagkode), men avviket er så stort at eleven ikke får vurdering med karakter. F = Fritatt. Gjelder elev som er fritatt i det aktuelle faget. og som heller ikke trenger undervisning etter bestemmelsene i forskrift til Opplæringsloven (link) Eleven vil kunne få kompetansebevis/vitnemål for hele programområdet dersom vedkommende tar programområdets øvrige fag. N = Nettundervisning. Gjelder elever som helt eller delvis får opplæringen i faget over internett i stedet for i undervisningsgrupper ved en skole. U = Utenlandsk utvekslingselev i Norge. Gjelder utenlandske elever som går i videregående skoler i Norge. P = Privatist, er ikke elev, men har tatt eller er oppmeldt til eksamen som privatist. R = Realkompetansevurdert. Gjelder kandidater som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til Opplæringsloven 4-37 (link) eller er fritatt etter forskrift til Opplæringsloven 1-13 (Link). V = Voksne. Gjelder elever som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne). O = Oppdragsundervisning. Gjelder elever som får opplæring i faget på skolen på oppdrag fra en annen institusjon.. S = Sluttet i faget Kommentar Fagstatus er en kode for undervisningen og/eller grunnlaget for karakteren. Den gir informasjon om hvordan det enkelte faget er gjennomført eller evt. ikke gjennomført. E = Elev Voksne som går på ordinære undervisningstilbud skal ha fagstatus = E. Disse har de samme betingelsene når det gjelder fravær mht til det å sette karakter. Elever som går alternativt Vg3 i skole (pga ikke fått lærekontrakt) skal ha fagstatus = E dersom de har fag. A = Alternativ opplæring (Kommentar: Her må vi sette opp den teksten som forklarer når denne koden skal brukes. Saken tas opp i Udir kodeverksgruppe og tas videre derfra) Denne fagstatus skal ikke benyttes dersom eleven bare får tilleggsressurser og målet er å følge hele fagplanen og få karakter i faget (denne skal ha fagstatus = E). F = Fritatt (ikke undervisning) - har likeverdig eller mer omfattende relevant/tilsvarende opplæring ( 1-12 i forskrift til Opplæringsloven)(link). Ved bruk av fagstatus F skal det ikke være tallkarakter på faget. Kun karakteren Fritatt (F). Tallkarakteren er gitt tidligere. N = Nettundervisning Faget skal registreres på den skolen som har dokumentasjonsansvaret. Det forutsettes at det kan og blir gitt standpunktkarakter i faget. Det forutsettes også Statistikkboken Side 17

18 at fravær kan og blir registrert. U = Utenlandsk utvekslingselev i Norge Hvis fagstatus = U på et fag vil alle fag få fagstatus = U og programområdet får elevstatus = U. R = Realkompetansevurdert Gjelder også personer som er fritatt etter egne regler for voksne.( 1-13 i forskrift til Opplæringsloven)(link). En person kan kun bli realkompetansevurdert i faget en gang. V = Voksen Gjelder personer som ikke går på ordinære undervisningstilbud, men får voksenopplæring etter opplæringsloven 4A-3 (link). S = Sluttet Dersom eleven slutter i programfag slik at de ikke skal opp til tverrfaglig eksamen (gjelder Vg2 og Vg3 på yrkesfag) skal det også settes fagstatus = S på fagkoden for tverrfaglig eksamen. Fag med fagstatus = A og S skal ikke være med i poengberegningen. Fag med fagstatus = F, P, R og S (ved slutt før forbruk av rett) skal ikke være med i kursprosenten. Fag med fagstatus = F, P, R og S skal ikke ligge i undervisningsgrupper i SAS. Navn i SAS Extens: Status SATS: Fagstatus Fagstatus VIGO Voksen: VIGO: Fag-status Statistikkboken Side 18

19 Kommentar B09 Elevtimer Elevens timer i faget; følger normalt fagets omfang (GREP) i 60 minutter. Fagets omfang (GREP) er default. Kun avvikende timetall skal registreres inn i dette feltet. Avrundet til heltall (ikke desimaler). Elevtimer overstyrer årstimer på faget, hvis utfylt. Disse timene blir overført til Lånekassen. For følgende fagkoder må det legges på korrekt årstimetall i Elevtimer : NOR3001/NOR3002/NOR3003 ENG3001/ENG3002/ENG3003 NOR1801/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 UPF9900 For disse fagkodene er det timetallet på Elevtimer som danner grunnlag for omfanget av opplæringen innenfor programområdet. Navn og hvor plassert i SATS Extens: E.timer SATS: VIGO_årstimer Omf. VIGO Voksen: VIGO: Elevt Statistikkboken Side 19

20 B10 Spesialundervisning Opplæringsloven 5-1 Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Kommentar Det er en kombinasjon av fagstatus, elevstatus, fagkoder, programområdekoder og fullførtkode som sier om eleven har spesialundervisning med avvik fra læreplanen. Når målet er at eleven ikke skal få full kompetanse i ett eller flere fag (dvs. ikke ha undervisning i alle kompetansemålene i faget) er det behov for et enkeltvedtak om spesialundervisning i faget/-ene. Enkeltvedtak om spesialundervisning med individuell opplæringsplan skal registreres ved hjelp av fagstatus = A når eleven har så stort avvik at den ikke får vurdering med karakter (se under fagstatus) etter bestemmelsen i forskrift til Opplæringsloven 3-46, 7. avsnitt. Denne eleven vil få beregnet elevstatus = A (se under elevstatus). Programområder for kompetanse på lavere nivå. Elever som får et enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag, og hvor målet er at det ikke skal gis opplæring i alle kompetansemålene i faget etter gjeldende læreplan, må være registrert på ett av programområdene hvor målet er kompetanse på lavere nivå dersom eleven har fagstatus A på ett eller flere fag. Dvs. det er ikke planlagt full kompetanse i programområdet for eleven. Inntakskontoret må vite om eleven i forbindelse med inntaket til neste skoleår. Eleven vil ikke være kvalifisert for inntak på et ordinært programområde på et høyere nivå. Følgende programområder har ikke som mål at det skal utstedes vitnemål (kun kompetansebevis): xxxxx1h--- Kompetanse på lavere nivå (Vg1) xxxxx2h--- Kompetanse på lavere nivå (Vg2) xxxxx3h--- Kompetanse på lavere nivå (Vg3) Undervisningen foregår i ordinære basisgrupper xxxxx1ht-y Alternativ opplæring Undervisningen foregår i egne basisgrupper xxxxx1htay Alternativ opplæring, Arbeidstrening Undervisningen foregår i egne basisgrupper xxxxx1hthy Alternativ opplæring, Hverdagslivstrening Undervisningen foregår i egne basisgrupper Forklaring: xxxxx = Programområdekoden 1 = Nivå (kan også være 2 og 3) H = Kompetanse på lavere nivå T = Alternativ opplæring i egen gruppe A eller H = Arbeidstrening eller Hverdagslivstrening y = antall år videregående opplæring (1 = 1. år, 2 = 2. år osv) Elever på disse programområdene (kompetanse på lavere nivå) kan ha en kombinasjon av fag med offentlig fagkode og fag med fagkode for alternativ opplæring (AOL-fag) eller bare fag med fagkode for alternativ opplæring (AOLfag). En elev som får spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder andre elever (Opplæringsloven 5-1). Inntak på særskilte vilkår/individuell vurdering er ikke det samme som enkeltvedtak om spesialundervisning. Statistikkboken Side 20

21 Det er ikke behov for å registrere på fagnivå de elevene som har enkeltvedtak om spesialundervisning i ett eller flere fag, men hvor målet er å få full kompetanse i faget/-ene (dvs får standpunktkarakter). Disse skal registreres med fagstatus = E. Forskrift til opplæringsloven 3-17, 6. ledd (link). Forskrift til opplæringsloven 3-18, 6. ledd. (link). Forskrift til opplæringsloven 3-46, 7. ledd. (link). Elever som kommer inn under ovenstående regler blir registrert som elev med Spesialundervisning i forbindelse med rapportering til SSB og Utdanningsdirektoratet. Navn i SAS Ikke eget felt Statistikkboken Side 21

22 B11 Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Elever som har særskilt norskopplæring for språklige minoriteter. Opplæringslova 3-12 (link) Elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Gyldige fagkoder: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter: NOR1051 nivå 1, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram NOR1052 nivå 1, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram NOR1053 nivå 1, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram NOR1054 nivå 1, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NOR1151 nivå 1, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1152 nivå 1, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1055 nivå 2, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram NOR1056 nivå 2, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram NOR1057 nivå 2, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram NOR1058 nivå 2, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NOR1155 nivå 2, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1156 nivå 2, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1059 nivå 3, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram NOR1060 nivå 3, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram NOR1061 nivå 3, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram NOR1062 nivå 3, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NOR1159 nivå 3, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1160 nivå 3, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Kommentar Fra Rundskriv Udir Punkt Elever som kommer inn under Opplæringslova 3-12 kan få undervisning etter læreplanen for grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Når elevene har oppnådd tilstrekkelig kompetanse i norsk, skal de få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Undervisning i Grunnleggende norsk for språklige minoriteter krever et enkeltvedtak. Det gis ikke vurdering med karakter i faget. Elever som får opplæring i disse fagene blir registrert som elever med Grunnleggende norsk for språklige minoriteter i forbindelse med rapportering til SSB og Utdanningsdirektoratet. Dersom en elev blir ferdig med faget grunnleggende norsk (med fagkode NOR1051 til NOR1160) i løpet av skoleåret og går over til norsk med ordinær fagkode må følgende rutine benyttes: Fagstatus på faget med fagkode NOR1051 til NOR1160 endres fra E til S og det settes sluttdato på faget = dagen eleven går over til ordinær norsk. Den ordinære fagkoden får fagstatus = E og det settes startdato på faget = dagen eleven starter med dette faget. Dersom eleven har faget grunnleggende norsk ut hele skoleåret skal eleven ha fagstatus = E ved slutten av skoleåret. Faget skal være med i beregning av omfanget av opplæringen innenfor programområdet. Navn i SAS Se under fagkoder. Statistikkboken Side 22

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 Brukerveiledning VIGObedrift 03.05.2015 1 av 64 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Weblogg... 6 Bedriftsinfo... 8 Vis søkere... 13 Søkeroversikt... 14 Mappen

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 16.12.2014 1 av 62 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 11 Søkeroversikt... 12 Mappen Registrering...

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 19.05.2014 1 av 53 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 201 3 Brukerveiledning VIGObedrift 01.08.2013 1 av 48 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 8 Søkeroversikt... 9 Mappen Registrering...

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer