STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM"

Transkript

1 STUDIEPLAN 3-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM Godkjent av NOKUT mai 2008 Oppdatert august 2009

2 GENERELL DEL...4 Innledning...4 for studiet...4 Yrkesmuligheter og videre utdanningsmuligheter...4 Opptak...5 Struktur og organisering...5 er...5 Vurdering...7 Utenlandsopphold...7 EMNEOVERSIKT Studieår...9 Hovedinstrument og musikkproduksjon Kammermusikk Musikkhistorie og analyse Satslære Gehørtrening Prestasjonsforberedelse Støtteinstrument Studieår...17 Hovedinstrument og musikkproduksjon Kammermusikk Musikkhistorie Verkanalyse Satslære Gehørtrening Grunnleggende musikkledelse Orkester- og kammermusikklitteratur Studieår...26 Hovedinstrument og musikkproduksjon 300-UTØV...27 Kammermusikk Prøvespillforum Orkester- og korpraksis Akkompagnement

3 Improvisasjon

4 GENERELL DEL Innledning Med klassisk musikk som utgangspunkt har Høyskoleavdelingen ved Barratt Due musikkinstitutt som mål å utdanne musikere og musikkpedagoger på høyt faglig nivå, i takt med sin samtid og med blikk for fremtiden. Musikklivet er i stadig forandring, og morgendagens musikere må evne å se sine profesjonelle muligheter ut ifra egne forutsetninger og samfunnets behov. Dette er ikke bare en utfordring for studenten, men en viktig erkjennelse også for oss som utdanningsinstitusjon, og krever nytenkning, fleksibilitet og et innovativt læringsmiljø. Studenten står i sentrum, og vår evne til å tilrettelegge for individuelle studietilpasninger er av vesentlig betydning. Med dette som bakgrunn tilstrebes en bevisstgjøring innen alle fagområder slik at studiet samlet stimulerer studentenes forståelse for musikkens røtter og tradisjon samt forståelse av dagens og morgendagens musikkliv. Konserter er et sentralt element i studiene ved Barratt Due musikkinstitutt. På alle nivåer er møtet med publikum en viktig del av utdanningen. Learning by doing er et sterkt prinsipp ved instituttet og prosjekter hvor studentene er i samspill med profesjonelle utøvere, er et verdifullt supplement til den regulære undervisningen. Barratt Due har også hyppig samarbeid med andre profesjonelle aktører i kulturlivet som festivaler og symfoniorkestre. for studiet Bachelorprogrammet har som mål å utdanne musikere som kjennetegnes ved: - høy instrumental kompetanse - evne til å forme og formidle kunstneriske uttrykk på høyt nivå - evne til å reflektere og forstå musikkens plass og rolle i samfunnet - yrkesmessig kompetanse i forhold til sentrale arbeidsoppgaver for musikere i dagens samfunn - tilpasningsdyktighet og endringsvillighet i forhold til ulike arbeidsoppgaver/situasjoner musikere kan møte innenfor det utøvende arbeidsfeltet Yrkesmuligheter og videre utdanningsmuligheter Bachelorprogrammets utøvende profil tar sikte på å forberede for ulike yrkesfunksjoner innen vårt musikkliv, som orkestermusiker, freelancemusiker, etc. Disse oppgavene er i stadig endring. Skillet mellom ulike musikksjangre og kunstformer brytes, og originale uttrykksformer oppstår gjennom forskjellige samarbeidsprosjekter. Like viktig som formidling av eksakte kunnskaper knyttet til dagens konkrete arbeidssituasjoner er det derfor å utvikle positive holdninger til det å møte og tilpasse seg nye utfordringer. Kompetansen skal forberede studentene til å møte fremtidens krav og gjøre dem til sentrale bidragsytere i videreutviklingen av et rikt og variert kulturliv. For enkelte vil det være naturlig å bygge kompetansen videre mot musikkundervisning i ulike skoleslag, bl.a. landets kulturskoler. For disse vil det være naturlig å knytte praktisk- 4

5 pedagogisk utdanning (PPU) til bachelorutdanningen. For andre vil det være ønskelig å bygge kompetansen videre via ulike mastergradsutdanninger. I den 3-årige bachelorutdanningen utgjør de utøvende fagene minimum 115 studiepoeng, og fullført 3-årig bachelorgrad ved BD kan således danne grunnlag for mastergradsstudier innen utøvende musikk. Opptak Opptak til bachelorutdanningen skjer med utgangspunkt i Forskrift om opptak, universitet og høyskole (FOR ) og Forskrift for studier ved Høyskoleavdelingen Barratt Due musikkinstitutt Det kreves et høyt instrumentalt nivå og generelle musikkfaglige kunnskaper og ferdigheter, og opptak finner sted på bakgrunn av utøvende, praktiske og teoretiske prøver. Søkerne rangeres etter flere musikkfaglige kriterier, hvorav utøvende egenferdighet tillegges størst vekt. Det vises for øvrig til den nevnte Forskrift for studier ved Høyskoleavdelingen Barratt Due musikkinstitutt. Struktur og organisering I bachelorutdanningen er emnene organisert slik at de strekker seg over maksimalt ett år høst- og vårsemester der påbegynnelsen av hvert nytt år er betinget av at emnene i det forutgående studieår er fullført. Barratt Due gir gjennom studieplanen en generell beskrivelse av studiet og retningslinjer for gjennomføringen. Studieplanens beskrivelse av de enkelte emner innholder opplysninger om mål, innhold, arbeidsformer og organisering samt vurdering på et relativt generelt nivå. Med utgangspunkt i dette skal det hvert år utarbeides undervisningsplaner; dvs. års- og semesterplaner for de ulike emnene som inneholder en mer detaljert oversikt over undervisningens temaer og progresjon. For å beskrive omfanget av studiet og enkeltemnene, brukes måleenheten studiepoeng. Der begrepet timer er brukt i studieplanen, refererer dette til klokketimer (60 min.) er Sentralt i studiet står de utøvende emnene. De øvrige emnene skal derfor integreres med de utøvende emnene der dette er naturlig. Studiene vil innebære individuell undervisning og klasse- og gruppeundervisning i kombinasjon med egenstudier og øving. I alle disse prosessene vil det legges til rette for veiledning. Deler av undervisningen vil organiseres i form av prosjekter, både av teoretisk og praktisk karakter, der prosjektarbeidet erstatter den ordinære ukentlige undervisning. 5

6 1. UTØVENDE EMNER Emnet Hovedinstrument Emnet hovedinstrument utgjør 30 studiepoeng hvert av de to første studieår og 40 det siste. Emnet innebærer at studenten i tillegg til hovedinstrumentundervisning også deltar i arbeidsformer som akkompagnement, interpretasjon, musikkproduksjon, symfoniorkester, ensembler og mesterklasser. Hovedinstrumentundervisning Studenten mottar 30 timer hovedinstrumentundervisning hvert år. Undervisningen foregår individuelt. Akkompagnement Alle studenter (med unntak av pianister) mottar akkompagnementundervisning alle studieår i henhold til en bestemt fordelingsnøkkel. Undervisningen skjer både alene med akkompagnatør og med hovedinstrumentlærer til stede. Interpretasjon Interpretasjon er en del av hovedinstrumentundervisningen og det er obligatorisk deltagelse både som aktiv og passiv deltager. På interpretasjonen vil en lærer undervise en eller flere studenter med medstudenter som tilhørere. Interpretasjonene foregår seksjonsvis. Musikkproduksjonskurs Det enkelte studieår skal studenten gjennomføre et obligatorisk musikkproduksjonskurs som leder frem mot en konsert rettet mot en bestemt målgruppe. Formidling er et vesentlig tema. Målgruppen produksjonen lages for vil variere fra år til år. Det enkelte klassetrinn jobber sammen om produksjonen, med en lærer som underviser og veileder utviklingen av produksjonene. Symfoniorkester/utøvende prosjekter En vesentlig del av hovedinstrumentet er knyttet opp til felles utøvende prosjekter og er obligatorisk for alle studenter. Barratt Due organiserer normalt 2 symfoniorkesterprosjekter pr år, i tillegg til den årlige julekonserten. I disse prosjektene får studentene unik erfaring med samspill og aktuell orkesterlitteratur. De utøvende prosjektenes karakter kan variere noe fra år til år. Dette kunngjøres i instituttets årsplan. Ensembler Vokalensemble, blåseensemble, kammerorkester er også viktige arbeidsformer for studentene. I disse ensemblene møtes studentene seksjonsvis hvor de gjennomgår og fremfører aktuelt repertoar. Mesterklasser I mesterklassene får studentene møte fremragende utøvere og pedagoger som underviser den enkelte student foran resten av klassen/seksjonen. Undervisningsformen er svært lik den man bruker i interpretasjon. 6

7 Emnet Kammermusikk Kammermusikk er et obligatorisk emne for studentene alle studieår. Studentene spiller i ulike grupper, på tvers av klasser og seksjoner. Normalt organiserer instituttet et stort fellesprosjekt for alle seksjoner i tillegg til seksjonsvise prosjekter og kammergrupper initiert av studentene selv. 2. TEORI- OG STØTTEEMNER Teoriemnene er lagt til 1. og 2. studieår, og består av musikkhistorie, gehørtrening, satslære og verkanalyse. Undervisningen foregår enten i mindre grupper bestående av mellom åtte og ti studenter, eller som åpne forelesningsfag der hele klassen er til stede. Det kreves aktiv deltagelse av studenten i flere av emnene gjennom ulike aktiviteter og oppgaver som skal gjennomføres på timen. Studenten skal i tillegg gjennomføre diverse emner som på ulike måter støtter opp om hovedinstrumentet: Støtteinstrument, Prestasjonsforberedelse, Generelle musikkledelse, Orkester- og kammermusikklitteratur, Improvisasjon, Orkester- og korpraksis/akkompagnement og Prøvespillsforum. Disse emnene organiseres enten individuelt eller i små og større grupper. Vurdering Alle emner vurderes særskilt. Vurderingene kan gjøres i løpet av studiet i form av mappevurderinger og ved slutten av studiet, i form av eksamen. Det skal benyttes to vurderingsskalaer: - Bestått/Ikke bestått - 6-delt karakterskala: (A, B, C, D, E, F), der A er beste karakter, E er dårligste ståkarakter og F markerer stryk. Deltakelse i obligatoriske kurs vurderes med uttrykkene Fullført/Ikke fullført Det vises for øvrig til Forskrift for studier ved Høyskoleavdelingen. Utenlandsopphold Det er en ambisjon å inspirere studentene til å søke studieopphold i utlandet i løpet av studietiden, og at slike studieopphold innpasses i den enkelte students studieprogram innenfor studieprogrammets lengde. 7

8 EMNEOVERSIKT 3-ÅRIG BACHELOR I UTØVENDE MUSIKK Emnetittel Studiepoeng 1. STUDIEÅR Hovedinstrument og musikkproduksjon Kammermusikk Musikkhistorie og analyse Satslære Gehørtrening Prestasjonsforberedelse Støtteinstrument STUDIEÅR Hovedinstrument og musikkproduksjon Kammermusikk Musikkhistorie Verkanalyse Satslære Gehørtrening Generell musikkledelse Orkester- og kammermusikklitteratur STUDIEÅR Hovedinstrument og musikkproduksjon 300-utøv 40 Kammermusikk Prøvespillforum Akkompagnement (obl. for pianister) Orkester- og korpraksis (obl. for orkesterinstr./sang) Improvisasjon TIL SAMMEN 180 STUDIEPOENG 8

9 1. Studieår emnebeskrivelser 9

10 HOVEDINSTRUMENT OG MUSIKKPRODUKSJON 100 Emnet har et omfang på 30 studiepoeng Fullført opptaksprøve for studieprogrammet. Ett skoleår, med undervisningsstart høst. Studiemålet er å kunne utøve og formidle musikk solistisk og i ulike ensembler på et høyt nivå. Emnet stiller store krav til selvstendig studieinnsats. Studenten skal i tillegg til undervisningen delta på konserter og prosjekter. * Individuell undervisning 60 min pr. uke i 30 uker Interpretasjon: 2 timer 20 uker pr. år Akkompagnement: 6 timer pr. år Musikkproduksjon: 20 timer pr. år Symfoniorkester/utøvende prosjekter iht. nærmere definert årsplan Vokalensemble, blåseensemble, kammerorkester Mesterklasser er/undervisning tilknyttet emnet er obligatoriske 15 minutter eksamen på hovedinstrument Bestått/Ikke bestått Obligatoriske kurs Fysiologi og kroppsbevissthet 1: 8 timer Improvisasjon 8 timer Ny eksamen på hovedinstrument *For utdypet beskrivelse av de ulike arbeidsformer, se avsnittet er, s 6 i innledningen KAMMERMUSIKK 100 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng 10

11 Ett skoleår, med undervisningsstart høst Arbeid med emnet skal gi erfaring i å arbeide med kammermusikalske verk på et høyt kunstnerisk nivå. Deler av repertoaret skal fremføres ved konsert, og prosessen skal innebære fordyping og refleksjon av alle trinn i prosessen fra innstuderingen og frem til konsertfremføringen. Arbeid i kammerensembler; undervisning, veiledning og selvstendig arbeid Til hvert av emnene skal det dokumenteres gjennomgått repertoar i et omfang av 30 min per år. Deler av repertoaret skal fremføres ved konsert. Mappevurdering innlevering av rapport over kammermusikkrepertoar og konsertfremførelser Bestått/Ikke bestått Studenten må gjennomføre et ekstra kammermusikkprosjekt det påfølgende studieår, med særskilt vurdering av hovedinstrumentlærer 11

12 MUSIKKHISTORIE OG ANALYSE 100 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Ett skoleår, med undervisningsstart høst Fullført opptaksprøve for studieprogrammet. Emnet gir innføring i musikk og kulturhistorie, nasjonalt og internasjonalt. Satsteknisk analyse utgjør en integrerende del av arbeidsprosessen. Gruppeundervisning 1,5 timer pr. uke i 28 uker 30 minutter muntlig eksamen Graderte karakterer A-F Litteratur Bo Marschner og Søren Sørensen: "Gads Musikkhistorie", 4. opplag, 2001 Elef Nesheim Musikkhistorie, revidert utgave 2004, Norsk Musikkforlag A/S Ny muntlig eksamen 12

13 SATSLÆRE 100 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Ett skoleår, med undervisningsstart høst Fullført opptaksprøve for studieprogrammet. Emnet omfatter 4-stemmig korsats med basis i funksjonsharmonikk. Det arbeides med harmonisering av en oppgitt modulerende melodi, samt suppleringsoppgaver av analytisk karakter. Emnet danner grunnlag for Satslære 200 Obligatorisk gruppeundervisning 1,5 timer pr. uke i 28 uker Innlevering av arbeidsoppgaver i et nærmere definert omfang. De innleverte oppgavene skal vurderes til bestått 8,5 timer skriftlig eksamen Graderte karakterer A-F Litteratur Internt kompendium. Sigvald Tveit: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel Tano 2003 Obligatoriske kurs Musikkteknologi 1: 8 timer Ny skriftlig eksamen 13

14 GEHØRTRENING 100 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Ett skoleår, med undervisningsstart høst Fullført opptaksprøve for studieprogrammet. Emnet skal utvikle studentens noteferdighet og lytteevne. Følgende disipliner står sentralt: Melodilesning(prima vista), rytmelesning, akkordlytting, kombinasjonsøvelser, korreksjonsoppgaver, auditiv analyse samt ulike former for musikkdiktat Obligatorisk gruppeundervisning 1,5 timer pr. uke i 28 uker Innlevering av diktater i et nærmere definert omfang. De innleverte oppgavene skal vurderes til bestått Muntlig eksamen Gradert karakter A-F Litteratur Jørgen Jersild: "Lærebog i rytmelæsning". Rev. utg. 1961, Wilhelm Hansen Øvingssamling 1 Seija-Sisko Raitio: "Lectio Sonorum" (bd I). Fazer, 2002, Kapitel 1-15 Ny muntlig eksamen 14

15 PRESTASJONSFORBEREDELSE 100 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Ett skoleår, med undervisningsstart høst Fullført opptaksprøve for studieprogrammet. Emnet skal gi studentene innsikt i mentale prosesser, knyttet til øving og musikkformidling. Emnet tar opp temaer innen øving, læring, motivasjon, prestasjonsforberedelse og mental fokusering. Obligatorisk forelesning og gruppearbeid 20 timer Studenten skal forberede presentasjoner og levere inn arbeidsoppgaver i et nærmere definert omfang. Gjennomført deltakelse i obligatorisk undervisning Mappevurdering Bestått/Ikke bestått Litteratur Pennesgaard og Tinnes-Rimehaug: Mental trening for musikere + CD, Akilles, Oslo Artikkelsamling Dersom studenten ikke får bestått i emnet må undervisningen følges på nytt; enten hele emnet eller deler av emnet. Dette avgjøres individuelt 15

16 STØTTEINSTRUMENT 100 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Organiseres over ett eller to semestre, undervisningsstart høst eller vår Fullført opptaksprøve for studieprogrammet. Gi studenten grunnleggende ferdigheter i sang eller klaver som et redskap i arbeidet med gehør, satslære og ulike innstuderingsoppgaver. 10 timers obligatorisk individuell undervisning som kan organiseres over enten ett eller to semestre Dokumentert gjennomgått repertoar på minimum 30 minutter 10 minutter praktisk eksamen Bestått/Ikke bestått Ny eksamen 16

17 2. Studieår emnebeskrivelser 17

18 HOVEDINSTRUMENT OG MUSIKKPRODUKSJON 200 Emnet har et omfang på 30 studiepoeng Bestått hovedinstrument 100 Ett skoleår, med undervisningsstart høst Studiemålet er å kunne utøve og formidle musikk solistisk og i ulike ensembler på et høyt nivå. Emnet stiller store krav til selvstendig studieinnsats. Studenten skal i tillegg til undervisningen delta på konserter og prosjekter. * Individuell undervisning 60 min pr. uke i 30 uker Interpretasjon: 2 timer 20 uker pr. år Akkompagnement: 12 timer pr. år Musikkproduksjon: 20 timer pr. år Symfoniorkester/utøvende prosjekter iht. nærmere definert årsplan Vokalensemble, blåseensemble, kammerorkester Mesterklasser er/undervisning tilknyttet emnet er obligatoriske 30 minutter eksamen på hovedinstrument Gradert karakter A-F Obligatoriske kurs Fysiologi og kroppsbevissthet 2: 8 timer Sceneplastikk 8 timer Ny eksamen på hovedinstrument *For utdypet beskrivelse av de ulike arbeidsformer, se avsnittet er, s 6 i innledningen KAMMERMUSIKK 200 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng 18

19 Ett skoleår, med undervisningsstart høst Arbeid med hvert av emnene skal gi erfaring i å arbeide med kammermusikalske verk på et høyt kunstnerisk nivå. Deler av repertoaret skal fremføres ved konsert, og prosessen skal innebære fordyping og refleksjon av alle trinn i prosessen fra innstuderingen og frem til konsertfremføringen. Emnet bygger på Kammermusikk 100. Arbeidsmåten vil være den samme for begge emnene, men det vil stilles høyere krav til selvstendig refleksjon, det kunstneriske uttrykket og til repertoarets vanskelighetsgrad. Arbeid i kammerensembler; undervisning, veiledning og selvstendig arbeid Til hvert av emnene skal det dokumenteres gjennomgått repertoar i et omfang av 30 min per år. Deler av repertoaret skal fremføres ved konsert. Mappevurdering innlevering av rapport over kammermusikkrepertoar og konsertfremførelser Bestått/Ikke bestått Studenten må gjennomføre et ekstra kammermusikkprosjekt det påfølgende studieår, med særskilt vurdering av hovedinstrumentlærer 19

20 MUSIKKHISTORIE 200 Emnet har et omfang på 2 studiepoeng Ett semester, med undervisningsstart høst Fullført Musikkhistorie og analyse 100 Emnet omfatter en fordypning i vår egen norske musikk- og kulturhistorie, med hovedvekt på tiden fra slutten av 1700-tallet og frem til i dag. Instrumental og vokal folkemusikk utgjør en viktig del av vår felles musikktradisjon og har dermed en sentral plass. Gruppeundervisning à 1,5 timer pr. uke i 12 uker 30 minutter muntlig eksamen Graderte karakterer A-F Litteratur Nils Grinde: Norsk musikkhistorie. Universitetsforlaget, 1985 Arvid Vollsnes m.fl.: Norges musikkhistorie (utvalgte kapitler). Aschehoug, 2001 Kompendium/artikler ca 20 sider Ny muntlig eksamen 20

21 VERKANALYSE 200 Emnet har et omfang på 3 studiepoeng Ett semester, med undervisningsstart vår Fullført Musikkhistorie og analyse 100 og Musikkhistorie 200 Emnet inneholder auditiv analyse samt tradisjonelle notebaserte analyseteknikker. Det arbeides med inngående analyse av grunnleggende satstyper og verkformer fra ulike epoker. Emnet har sentrale berøringspunkter med disipliner som gehørtrening, satslære og musikkhistorie. Obligatoriske forelesninger à 1,5 timer pr. uke i 16 uker Innlevering av arbeidsoppgaver i et nærmere definert omfang. De innleverte oppgavene skal vurderes til bestått 8,5 timer skriftlig eksamen Graderte karakterer A-F Litteratur Internt kompendium Ny skriftlig eksamen 21

22 SATSLÆRE 200 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Ett skoleår, med undervisningsstart høst Fullført Satslære 100 Emnet omfatter forskjellige arrangeringsteknikker inne både vokalarrangering og arrangering for ulike instrumentgrupper. Studentene leverer 8-10 arrangementer som de har skrevet i løpet av studieåret. Mappen skal vise bredde med hensyn til besetning, arrangeringsteknikker og arrangementets omfang. Obligatorisk gruppeundervisning 1,5 timer pr. uke i 28 uker Innlevering av arbeidsoppgaver i et nærmere definert omfang. Mappevurdering Graderte karakterer A-F Litteratur Internt kompendium. Deler av eller hele eksamensmappen må leveres på nytt. Dette avgjøres individuelt 22

23 GEHØRTRENING 200 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Ett semester, med undervisningsstart høst Fullført Gehørtrening 100 Emnet skal utvikle studentens noteferdighet og lytteevne. Følgende disipliner står sentralt: Melodilesning(prima vista), rytmelesning, akkordlytting, kombinasjonsøvelser, korreksjonsoppgaver, auditiv analyse samt ulike former for musikkdiktat Obligatorisk gruppeundervisning 1,5 timer pr. uke i 14 uker Innlevering av diktater i et nærmere definert omfang De innleverte oppgavene skal vurderes til bestått 2,5 timer skriftlig eksamen og 25 minutter muntlig eksamen Graderte karakterer A-F Litteratur Jørgen Jersild: "Lærebog i rytmelæsning". Rev. utg. 1961, Wilhelm Hansen Øvelsessamling 2 Seija-Sisko Raitio: "Lectio Sonorum" (bd I). Fazer, 2002, Kapitel Ny skriftlig og muntlig eksamen 23

24 GRUNNLEGGENDE MUSIKKLEDELSE 200 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Bestått 1. studieår Fullført opptaksprøve for studieprogrammet. Emnet omfatter slagteknikk, tolking, fremføring og grunnleggende akkordforståelse. Studiemål er å gjøre studentene kvalifisert til å kunne lede grupper og ensembler. Studentgruppen utgjør øvingsensemble. Obligatorisk gruppe og individuell undervisning 20 timer 10 minutter praktisk eksamen Bestått/Ikke bestått Ny praktisk eksamen 24

25 ORKESTER- OG KAMMERMUSIKKLITTERATUR 200 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Bestått 1. studieår Fullført opptaksprøve for studieprogrammet. Emnet har som mål å gi studenten: - en økt kunnskap om symfonisk- og operaorkesterlitteraturen og gjennom historien - kunnskap om sentral kammermusikklitteratur for de ulike kammermusikkbesetninger aktuell for studentgruppen Emnet består i lytting til sentrale verker og grunnleggende innføring i partiturstudier Obligatorisk forelesning og gruppearbeid 28 timer All undervisning knyttet til emnet er obligatorisk Gjennomført deltakelse i obligatorisk undervisning Mappevurdering Bestått/Ikke bestått Dersom studenten ikke får bestått i emnet må studenten gjennomføre en muntlig eksamen på 10 minutter som vurderes av to sensorer 25

26 3. Studieår emnebeskrivelser 26

27 HOVEDINSTRUMENT OG MUSIKKPRODUKSJON 300-UTØV Emnet har et omfang på 40 studiepoeng Fullført hovedinstrument 200 Varighet Ett skoleår, med undervisningsstart høst Studiemålet er å kunne utøve og formidle musikk solistisk og i ulike ensembler på et høyt nivå. Emnet stiller store krav til selvstendig studieinnsats. Studenten skal i tillegg til undervisningen delta på konserter og prosjekter. * Individuell undervisning 60 min pr. uke i 30 uker Interpretasjon: 2 timer 20 uker pr. år Akkompagnement: 24 timer pr. år Musikkproduksjon: 20 timer pr. år Symfoniorkester/utøvende prosjekter iht. nærmere definert årsplan Vokalensemble, blåseensemble, kammerorkester Mesterklasser er/undervisning tilknyttet emnet er obligatoriske 60 minutter eksamen på hovedinstrument. Gradert karakter A-F Obligatoriske kurs Fysiologi og kroppsbevissthet 3, 8 timer Yrkesveilending 8 timer Ny eksamen på hovedinstrument *For utdypet beskrivelse av de ulike arbeidsformer, se avsnittet er, s 6 i innledningen 27

28 KAMMERMUSIKK 300 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Ett skoleår, med undervisningsstart høst Arbeid med emnet skal gi erfaring i å arbeide med kammermusikalske verk på et høyt kunstnerisk nivå. Deler av repertoaret skal fremføres ved konsert, og prosessen skal innebære fordyping og refleksjon av alle trinn i prosessen fra innstuderingen og frem til konsertfremføringen. Emnet bygger på Kammermusikk 100 og 200. Arbeidsmåten vil være den samme for alle emnene, men det vil stilles høyere krav til selvstendig refleksjon, kunstnerisk uttrykk og repertoarets vanskelighetsgrad. Arbeid i kammerensembler; undervisning, veiledning og selvstendig arbeid Til hvert av emnene skal det dokumenteres gjennomgått repertoar i et omfang av 30 min per år. Deler av repertoaret skal fremføres ved konsert. Mappevurdering innlevering av rapport overkammermusikkrepertoar og konsertfremførelser Bestått/Ikke bestått Studenten må gjennomføre et ekstra kammermusikkprosjekt det påfølgende studieår, med særskilt vurdering av hovedinstrumentlærer 28

29 PRØVESPILLFORUM 300 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Ett semester, med undervisningsstart høst Gruppeundervisning 20 timer Undervisningen er obligatorisk Emnet har som mål å forberede studenten på prøvespillssituasjonen knyttet til prøvespill i orkestre og i andre sammenhenger. Emnet består i arbeid med relevante utdrag fra litteraturen, innføring i prøvespillsforberedelser og simulering av prøvespill. Mappevurdering Gjennomført deltakelse i obligatorisk undervisning Bestått/Ikke bestått Dersom studenten ikke får bestått i emnet, må undervisningen følges på nytt; enten hele emnet eller deler av emnet. Dette avgjøres individuelt 29

30 ORKESTER- OG KORPRAKSIS 300 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Organiseres over ett eller to semestre, undervisningsstart høst eller vår. Dette bestemmes for det enkelte studieår, og avklares før studiestart i august. Emnet er obligatorisk for alle studenter med sang- eller et orkesterinstrument som hovedinstrument Observasjon og/eller medvirkning 20 timer. Undervisning i emnet og tilstedeværelse i aktivitetene er obligatorisk. For sangere: Emnet har som mål å gi studenten kjennskap og kunnskap til arbeidet i profesjonelle kor. Emnet består i å observere arbeidet i profesjonelle kor og gjennomgå aktuelt repertoar i seksjoner. For orkesterinstrumenter: Emnet har som mål å gi studenten kjennskap og kunnskap til arbeidet ide profesjonelle orkestrene og blåseensemblene. Emnet består i å observere arbeidet i profesjonelle orkestre og gjennomgå aktuelt repertoar i seksjoner. Mappevurdering Gjennomført deltakelse i obligatorisk undervisning Bestått/Ikke bestått Dersom studenten ikke får bestått i emnet, må undervisningen følges på nytt; enten hele emnet eller deler av emnet. Dette avgjøres individuelt 30

31 AKKOMPAGNEMENT 300 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Organiseres over ett eller to semestre, undervisningsstart høst eller vår Emnet er obligatorisk for alle studenter med et orkesterinstrument som hovedinstrument Gruppeundervisning 20 timer Undervisningen er obligatorisk Emnet skal gi relevant kunnskap i akkompagnementsfaget i forhold til stilforståelse og samspill med ulike instrumenter. Mappevurdering Gjennomført deltakelse i obligatorisk undervisning Bestått/Ikke bestått Dersom studenten ikke får bestått i emnet, må studenten gjennomføre en praktisk eksamen på 10 minutter som vurderes av to sensorer 31

32 IMPROVISASJON 300 Emnet har et omfang på 5 studiepoeng Ett semester, undervisningsstart vår Individuell og gruppeundervisning 20 timer Undervisningen er obligatorisk Emnet har som mål å gi studenten en innføring i improvisasjon i forskjellige stilarter og epoker. Emnet består av en historisk gjennomgang av improvisasjon som musikalsk praksis, mulige tilnærminger til improvisasjon og egen praktisk utøvelse. Mappevurdering Gjennomført deltakelse i obligatorisk undervisning Bestått/Ikke bestått Dersom studenten ikke får bestått i emnet, må undervisningen følges på nytt; enten hele emnet eller deler av emnet. Dette avgjøres individuelt 32

STUDIEPLAN 4-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM MED INSTRUMENTAL-/ VOKALPEDAGOGISK FORDYPNING (PPU)

STUDIEPLAN 4-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM MED INSTRUMENTAL-/ VOKALPEDAGOGISK FORDYPNING (PPU) STUDIEPLAN 4-ÅRIG UTØVENDE BACHELORSTUDIUM MED INSTRUMENTAL-/ VOKALPEDAGOGISK FORDYPNING (PPU) Godkjent av NOKUT februar 2005 Sist oppdatert august 2009 GENERELL DEL...3 Innledning... 3 for studiet...

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06. Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 3 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på et meget høyt nivå.

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 2 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på høyt nivå. Gjennom

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN DIPLOMSTUDIET I UTØVING GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 19. mars 2004, rev. 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 3 1.2.1 Oversikter

Detaljer

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere Del 2 av Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk inneholder følgende oversikter: - emneoversikt fordelt

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Årsstudium i opera 60 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 17.06.03, revidert 18.02.04 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELL DEL... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

Musikk. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk Emnekode: BFD130_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Berge Espeland (Faglærer) - Sigmund Hjorthaug

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13)

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i utøving 19. mars 2004, revidert 19. juni 2008 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering... 3 1.2.1 Oversikter

Detaljer

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Studieplan Instrument 2 (Videreutdanning) Secondary Instrument 30 studiepoeng/30 credits MUS 2209 Godkjent av rektor 17.06.2003 på delegasjonsfullmakt fra Høgskolestyret 21.03.2002. Sist endret i Avdelingsstyret

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i dirigering GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 6. mars 2006, revidert 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance

Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance Studieplanen er ikke revidert etter fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. HØGSKOLEN I TROMSØ Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance 120 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Musikk årsstudium Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et ett-årig heltidsstudium. Innledning Høgskolens avdeling på Hamar har

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt i studieutvalget 31.1.2014 Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt 31. januar 2014 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - blåsere Del 2 av Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk inneholder følgende oversikter: - emneoversikt fordelt

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Bachelor i musikkteknologi

Bachelor i musikkteknologi Bachelor i musikkteknologi Studieplan Innhold Bachelor i musikkteknologi... 1 Studieplan... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikkteknologi... 2 Emnebeskrivelser... 4 MUS111 Musikkutøving I... 4 MUS112

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2 Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - sangere

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - sangere STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - sangere Del 2 av Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk inneholder følgende oversikter: - emneoversikt fordelt

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - pianister

STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk. Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - pianister STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk Del 2: Emneoversikt og emnebeskrivelser - pianister Del 2 av Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk inneholder følgende oversikter: - emneoversikt

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 VEKTTALL)

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE h h h h h h STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i kirkemusikk GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 30. mars 2007, revidert 18. juni 2010 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Navn Oppnådd grad Opptakskrav. Anbefalte forkunnskaper Målgruppe Innhold og undervisning ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK Årsstudium i kirkemusikk. Årsstudium i kyrkjemusikk. Church Music I. For studenter ved

Detaljer

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger SØKNADSSKJEMA Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger 2009 2010 SØKNADSFRISTER: Lavere grads studier: Musikk: 15. desember 2008 Dans: 1. februar 2009 Høyere grads studier: Masterprogram

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN110_3, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart og

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Emnekode: GLU1071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Bachelor i musikkteknologi

Bachelor i musikkteknologi Bachelor i musikkteknologi Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikkteknologi... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikkteknologi... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikkteknologi

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Samfunnsfag (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2

Hovedinstrument Biinstrument Besifringsspill Kor og samspill Instrument, kor, samspill 2 FELLES PROGRAMFAG MUSIKK, DANS OG DRAMA Musikk, dans og Musikk Dans Drama drama et er oppgitt i 60-minutters enheter. Musikk, dans og drama: 140 årstimer Musikk Hovedområdet omfatter korsang som arena

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance)

Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans (Bachelor Degree in Contemporary Dance) Studieplan for bachelorstudium i samtidsdans ( Degree in Contemporary Dance) 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 20.05.14, 23.06.15 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1 KORT

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i musikk Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et ett-årig heltidsstudium. Innledning Høgskolens avdeling på Hamar

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helse Bachelor i musikk og helse Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikk og helse... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk og helse... 2 r... 5 BA Musikk og helse 1. år...

Detaljer

Musikkpedagogikk. Musikkpedagogiske videreutdanninger. på Barratt Due musikkinstitutt

Musikkpedagogikk. Musikkpedagogiske videreutdanninger. på Barratt Due musikkinstitutt Musikkpedagogikk Musikkpedagogiske videreutdanninger på Barratt Due musikkinstitutt Søknadsfrist: 15. april 2014 Velkommen som søker til Barratt Due! Barratt Due musikkinstitutt har siden 1927 vært en

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 28.11.14, 12.10.15 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Masterprogram i utøvende musikk

Masterprogram i utøvende musikk Masterprogram i utøvende musikk Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målgruppe Mastergradsstudiet i utøvende musikk krever en omfattende repertoarkunnskap og retter seg mot instrumentalister

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer