Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side Utgave 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2"

Transkript

1 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid Utgav

2 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,- pr. år. For utanbygds: kr 250,-. Bankgiro, Kyrkjbladt dufluktn md tkst Bankgiro, Fjll soknråd dufluktn utn tkst Ansvarlg rdaktør Annlaug Børv Rdaktør og grafisk dsign Margit Liljan Aplthun Trykk Molvik grafisk AS Forsidbild M. L. Aplthun Kyrkjkontort Postboks 184, 5342 Straum Tlfon Epost Bsøksadrss Tytbærbrkko 2, «Tmahust» INNLEVERINGSFRIST for annonsr og kunngjringar til nst utgåv av Fjll kyrkjblad: 11. mai. då han såg blodstiknt. utsnitt av dufluktn i transparnt 50% utsnitt av dufluktn i ngativ trykk hos Gud. på profilfarg Vlsigna påsk! Dn sur vintrn hld på å slpp takt, snøklokkn tittar fram og strilan løftar blikkt mot sola og tk til å tru at vårn kjm snart og vkkjr naturn opp til nytt liv. Lik visst som vårn kjm, so kjm påskn vd først søndag ttr fullmån ttr vårjvndøgn. Påskn r in av Hrrns fstar som har utrulg mykj innhald. Dn mang tusn år gaml påskfstn minnar oss om isralittans vg ut av trældomn i Egypt. Nøkkln til fridomn var at dt lytlaus påsklammt vart slakta og isralsfolkt brga livt då di strauk lammt sitt blod på dørstokkan. Dødsngln gjkk forbi Påskn r også fstn for dn stor, skjllstjand hndinga som starta i ny tid då Jsus Kristus vart krossfst i Jrusalm. Jsus frlst oss ut av dødsskuggns trældom og brga vårt andlg liv. Han vart dt lytlaus påsklammt som i kjærlik gav opp sitt ig liv for å brga all som tk imot blodstiknt på hans død og oppstod. Jsu forsoning r vår dør til fridomn og livt Du kan ls mir om påskbodskapn i andakta på sid 3. På sid 4 kan du ls om skuln for dufluktn md tkst fattig barn i Laos som kyrkjlydn i Fjll kyrkj støttar md gåvr. På sam sida blir du invitrt til in kyrkjlydstur i kvilpuls til Vikrsund i august. Vi vil på nytt påminna om påskgudstnstn i Foldns kyrkj som vrt kringkasta ovr hil landt på NRK. På grunn av NRK-opptak dufluktn så r utn dt tkst nokr praktisk ting kyrkjgjnaran må mrka sg og ta omsyn til. Dt kan du ls mir om på sid 5. I kyrkja på Fjll har di fått nytt flygl, noko som kantorn gldar sg særlg ovr. Dt kan du ls om på sid 6, og hr finn du også mykj informasjon om di kyrkjmusikalsk aktivittan i soknt. Dt r kyrkjval til haustn, og på sid 7 kan du ls utsnitt om av kva dufluktn som må til i transparnt for 50% å førbu sg på dt. Vi har i dtt bladt trykt opp all namna på årts konfirmantar i Fjll sokn. Di finn du på sid 8 og 9. Og på sid 10 og 11 finn du i god ovrsikt ovr trusopplæringsdagar som kjm, og som har vor. Vi vil også gjr mrksam på ovrsiktn ovr all gudstnstn i di tr kyrkjn fram til sommarn som du finn på sid 12. utsnitt av dufluktn i ngativ trykk på p Vi ønskjr lsaran i god lsstund og i vlsigna påskhøgtid! Margit Liljan Aplthun grafisk dsignmanual DNK primo Fjrning av moskransar og vintrdkk Moskransar og vintrdkk fråkyrkjgardan/gravplassan vil bli fjrnai vk 13. ( mars 2015). Vi minnr samtidig om at brukaran av kyrkjgardan må sortr avfallt i riktig spann. Brunt spann skal brr brukast til organisk avfall som kan kompostrast og grønt spann til alt anna rstavfall. SOMMARJOBB 2015 Vi søkjr ttr sommarhjlpr på gravplassan/kyrkjn i Fjll, i priodn 22. juni til 21. august. Arbidt bstår i hovudsak av å klipp pln, luk ugras, maling og gjr anna førfalland arbid ttr avtal md driftsliar. Sommarhjlpr får timløn ttr tariff. Opplys i søknadn kva for vkr du kan arbid. Søknadr skal sndast til: Fjll soknråd, v/driftsliar Norvald Snkkvik, pb 184, 5342 Straum llr post: Spørsmål om stillingan kan rttast til driftsliar på tlf Søknadsfrist: 22. mai Fjll kyrkjblad Nr

3 profilfarg Andakt Et budskap om n størr virklight Dt r fint å vær tilbak som prst i Fjll, ttr t år på bispdømmkontort. Dt r kjkt å få ld gudstjnstr igjn, få møt folk i forskjllig fasr i livt, og få vær n dl av dn flokkn som jobbr i og rundt kirkn vår. Da jg var gansk frsk som prst var jg på t kurs md tittl «Barn i farsonn», om barn md rusavhngig forldr. Dt kurst åpnt øynn min for hvor forskjllig utgangspunkt vi har i livt, og jg tror dt har formt min tjnst som prst. Dt r så my vi ikk vt om d mnnskn vi møtr, og har rundt oss. Mang bærr på smrt og sorg som kanskj ingn vt om, non brukr så my krftr på å ovrlv at dt ikk r krftr igjn til no særlig annt. Mn all har også styrkr og god gnskapr som kan forbli skjult for mang. All trngr vi non som sr oss og bryr sg om oss, og all har vi no å gi til folk rundt oss. All r så my mr nn dt vi sr. Dt nærmr sg påsk. Og jg håpr at flst mulig lar påska vær påsk, og tar inn hva som skjdd påskdagn i Jrusalm. md livt mitt. Så vil dt vær avhngig av så mang ting, hvordan du vil ta imot dt jg så gjrn vil dl. Jg vt at dt r non som jg når inn til md min måt å vær på og snakk på. Som lyttr til min ord og mitt liv, og som har gld av dt. Mn jg vt og at dt r andr som ikk opplvr dt på samm måtn. Nttopp drfor r dt viktig at dt r flr som fortllr, flr som dlr liv og tro. Sånn at dt blir tydlig at dt r mang typr mnnskr som tror på Jsus. Sånn at bild blir fyldigr, at flr sidr vd fortllingn kommr fram. Da blir Jsus tydligr for oss. Glassmålrit i Fjll kyrkj. dagn fortllr oss at vi r lskt. På ordntlig. Dt r ikk no søtladnt og dvaskt, mn strkt og kt. En kjærlight som bærr til og md gjnnom dødn. Jsus dør for oss, for vår skyld. Han tålr forndrls, smrt, spott og død fordi han lskr. Elskr DEG og mg. Og han vinnr livt tilbak påskdagn og åpnr vin hjm for oss. Vin hjm til Gud. Så går vi ikk hjmløs på jorda. Dt r ikk mulig å grip fullt ut dybdn i dt som skjdd dn gangn for Dt r vansklig å finn d god orså lng sidn. Tankn strkkr ikk til. dn når jg ønskr å formidl no som Og da blir dt vansklig å finn d god btyr my for mg. Dt r vansklig å ordn på dt vi har stt og grpt. Vi finn ord som kan nå fram til dg. For vi 9 grafisk dsignmanual DNK primo 2008 finnr ingn frdig formulringr som r ikk lik. Min histori r ikk din hisåpnr opp alt for all. Vi r ovrgitt til tori. Av og til blir avstandn bar størr ttr bst vn å si dt så klart og fornår ivrn min blir stor i forsøkt på å stålig som vi kan. forklar, vis, løft fram. Dt finns indt som skjdd i påska btyr my for mg. Dt har gitt mg n trygght i tilværlsn. Et håp å lv på. En å søk i gld og i sorg. Langfrdagn og påsk- gn dirkt vi fra min tankr, føllsr og opplvlsr til dg. Jg kan bar prøv å vis hvm jg r og hva jg tror på; hva dt btyr for mg. Md orda min, Da minnr vi oss slv og andr om at dt å lv md Jsus r å vær lvnd mnnskr, strk og svak om hvrandr. Av og til utrolig god og smart, andr gangr hjlpløst famlnd og dirkt dumm. Vi søkr dit vi kan vær sammn md Jsus, vi finnr sammn for å dl livt og tron md hvrandr. Fordi vi r blitt grpt av Jsus. Fordi han kjnnr oss og lskr oss som vi r. Og påska minnr oss om at han var villig til å dø, for å åpn vin hjm for oss. Dt står 3 kirkr i Fjll, og utallig andr r sprdt ut ovr hl vrdn. D har t bud til all som passrr forbi om n størr virklight. D står dr for å minn oss om håpt vi ir. D r gitt oss for å gi ly når dt stormr i livt, d gir oss t std å komm md sorgn og gldn vår. D r Guds hus og vår. Kanskj dtt skull vær n påsk for å åpn døra og gå inn. Og møt livts Hrr, og vnnn hans. God påsk! Soknprst Trj Aannrød innhold Sid 4 Hjlpr skolbarn i Laos Sid 5 TV-gudstnstr i påskn Sid 7 Kyrkjvalt 2015 Sid 8-9 Sid Sid 12 Konfirmantan 2015 T-dagan Gudstnstovrsikt Nr Fjll Kyrkjblad 3

4 Kristnliv Fjll kyrkjlyd hjlpr fattig barn i Laos så di kan få gå på skul Mang av di fattigast barna i Laos går ikkj på skul fordi forldra ikkj har pngar til dt skulutstyrt barna trng. Fjll kyrkjlyd støttar misjonsprosjktt School Support Laos (SSL), som gjr noko md akkurat dtt i Savannakht provins i Laos. Skulgang I Savannakht by (dn nst størst byn i Laos) og omgn hjlpr SSL omlag 400 barn til å få lmntær utdanning. All barna bur him hos familin sin og går på dn lokal landsbyskuln. Ein gong i årt vitjar SSL kvar skul og dlr ut in skulpakk til di barna som får støtt. Skulpakkn innhld kladdbøkr, skuluniform, sko, skulvsk, skrivsakr, jakk, samt hyginisk artiklar som tannkost, tannkrm, såp og vaskmiddl. Dnn skulpakkn r oft dt som skal til for at it barn byrjar på skuln. Di kjm oft frå fattig familiar som ikkj har råd til å Vi ønskr dg vlkommn til å vær md oss på tur til Vikrsund fra 17. til 21. august Risn går til Institutt for sjlsorg, Einar Lundbys stiftls. Vi finnr igjn sjlns hvilpuls undr non rolig dagr i naturskjønn omgivlsr på t frdfullt og godt std. Rundt hust dr vi skal bo, r dt fin turmulightr. Dr r vakkr skog md 4 Fjll kyrkjblad Nr Misjon: Dt arbidt School Support Laos gjr i Savannakht-provinsn r viktig og dt r md på å gj mang barn håp om i btr framtid. btal barnas skulgang. t ltt trrng å gå i, utn bakkr. Stdt r som skapt for å nyt stillhtn og d god samtaln. Du vil få god tid til å slapp av og bar nyt stillht og ro. To av dagn blir dt bibltim, og n dag skal vi på utflukt i nærområdt. Lærarutdanning Organisasjonn (SSL) har arbidd md hjlp til skulbarn i 14 år. I løpt av dss åra har di gjv støtt til ovr 1000 barn som har gått på barnskul, og nokr har og tk vidarutdanning. I di sinar åra har di og gjv støtt til 36 ungdommar som har fått lærararutdanning. Dss har så forplikta sg til å ris tilbak til sin landsbyar og undrvis. På dnn måtn r SSL md på å skap ndring i dnn byn i Laos. Utmrking SSL har fått stor tillit frå skulliinga i områdt. 5. fbruar var dt høgtidlg ovrrkking av i utmrking og takk til SSL for dt di har gjort, og gjr, for barn i områdt. Dt arbidt SSL gjr i Savannakht-provinsn r viktig og dt r md på å gj mang barn håp om i btr framtid. Gjnnom støtta vi gjv til misjonsprosjktt School Support Laos, ønskjr Fjll kyrkjlyd å vra md og gjr in forskjll for barn i Laos. Om du ønskjr å ls mir om dtt kan du gå inn på nttsida til SSL: schoolsupportlaos.com/ Av Torbjørn Fjørn Bli md på tur til Institutt for sjlsorg i Vikrsund Turn tar ca 6 timr Dt blir fllsris md tog, tur-rtur, fra Brgn til Vikrsund. Turn kostr kr ,- og da r alt inkludrt. Påmlding innn 20. juni Du kan mld dg på turn vd å ring til Jannick Monstad Hana på tlf / , Torbjørn Fjørn på tlf / llr Elln Ebbsvik tlf

5 Kristnliv NRKs radio og tv-gudstnstr vrt sndt frå Foldns kyrkj i påskn Palmsøndag og 1. påskdag r dt dirktsndingar på NRK1 og på NRK P1 kl Gudstnsta Langfrdag vrt tk opp torsdag før palmsøndag (26. mars) kl Opptakt blir sndt på radio og fjrnsyn på Langfrdag kl Kyrkjmusikarar og prstar har lagt mykj arbid nd i førbuingan, og in vil saml kyrkjlydan vår i forkynninga av påskbodskapn i ord og tonar. Dt blir difor ikkj gudstnstr i Fjll og Landro kyrkjr palmsøndag og påskdag. Kvar gudstnst vil bli i hilt spsill opplving på sin måt! Dt blir mang involvrt mdarbidarar på all gudstnstn. Dt blir band, flygl, orgl og flir songarar og musikarar på all gudstnstn. Langfrdag På langfrdagsgudstnsta r Bjart Ns forrttand prst og Endr Dåvøy musikalsk ansvarlg. Tn Sing Lukas dltk md band, forutan Mariann Juvik Sæbø og in sangtrio bståand av Grd Marit Fjrid, Brgljot Gjdrm og Monica Bårdsn Halstnsn. Dtt blir i gudstnst md varirt song og musikk mn md i ovrvkt av gospl-/lovsongsmusikk. For bst moglg opplving, bør vi ha in stor kyrkjlyd til stads. Dt vil difor vr fint om mang møtr opp i Foldns kyrkj til opptakt dn 26. mars. Foldns kyrkj Oppmøt r 26. mars kl i Foldns kyrkj. Palmsøndag Palmsøndag r dt familigudstnst md dåp kl Hr bidrg barnkor frå Landro og Fjll, barnsolistar og barnforsongarar m.fl. Vi firar Jsu inntog til Jrusalm! Forrttand prstar r Trj Aannrød og Pttr Ekrhovd-Ottrsn. Musikalsk ansvarlg r Endr Dåvøy og Elin Olsn. Oppmøt r palmsøndag kl april kl : (Skjærtorsdag) Gudstnst i Landro kyrkj m/nattvrd Påskgudstnstn 3. april kl : (Langfrdag) Gudstnst i Fjll kyrkj 26. mars kl. 1930: Opptak av gudstnst til Langfrdag i Foldns kyrkj. Oppmøt kl mars kl : (Palmsøndag) Dirktsndt TV gudstnst m/dåp (NrK1) Oppmøt kl april kl : (Påskdag) Dirktsndt TV gudstnst m/nattvrd (NrK1) Oppmøt kl april kl : (2. påskdag) Friluftsgudstnst vd Fjll fstning. INNKALLING TIL SOKNEMØTE Søndag 19. april vrt dt hald soknmøt i Foldns kyrkj kl Påskdag Soknmøtt vil vrt orintrt om kyrkjlydn sitt ungdomsarbid Påskdag r dt fstgudsog om arbidt md ny plan for gudstnstliv. Dt vrt og høv til å årsmlding. Årsmldinga tnst md nattvrd kl. still spørsmål til soknrådt si kan in fin n på frå 27. mars. Undr møtt vrt dt ig Forrttand prstar r opplgg for born. Før soknmøtt r dt gudstnst og kyrkjkaffi. Pttr Ekrhovd-Ottrsn og VEL MØTT! Bjart Ns. Hr bidrg Vokal-nsmblt Sotra Rvidrt, Fjll kyrkjbrass, band, Hidi Lambach (sang), forsongarar, Bård Lgangr Landro m.fl. Kyrkjmusikaran Endr Dåvøy, Olav Sørhim og Elin Olsn r involvrt. Dtt blir Nr Fjll Kyrkjblad 5 i høgtidsstund dr vi syng påsksalmar og høyrr vakkr påskmusikk.

6 Kyrkjmusikk Gldar sg ovr nytt flygl i Fjll kyrkj Kantor Olav Sørhim gldr sg ovr nytt flygl i Fjll kyrkj. Vårsmstrt Viktig dator: Søndag 5. april, 1. påskdag, kl : Foldns kyrkj Sotra Rvidrt tk dl på dirktsndt TV-gudstnst. Frdag 8. mai: Fjll kulturhus. Sotra Rvidrt tk dl på Frdskonsrt. Frdag 8. mai: Frdskonsrt i Fjll kyrkj, kl Vokalnsmblt Sotra Rvidrt, Sotra Storband, songgruppa Rosa m.fl tk dl. Søndag 24. mai, 1. pinsdag, kl : Fjll kyrkj. Sotra Rvidrt tk dl. Til ær for nylg avdød Andraé Crouch blir dt god gammaldags gosplnight i Fjll kyrkj, frdag 1. mai kl Di som vaks opp md gosplnights på 70- og 80-talt, hugsar godt dn amrikansk musikarn Andraé Crouch, som blir omtalt som «Th king of gospl». Gospl-lgnda vann sju Grammy-prisar og har samarbida md i rkk clbrittar, blant anna Michal Jackson, Madonna, Diana Ross, Quincy Jons og Elton John. Crouch bsøkt Oslo i 1994 i samband md it samarbid md Oslo Gospl Choir. Kyrkjlydn i Fjll kyrkj kan gld sg ovr it flunkand nytt flygl i kyrkja. Dt r vldig kjkt å ha it flygl md så god klang, sir kantor Olav Sørhim som st sg vd dt flott instrumntt og splar nydlg tonar til ær for kyrkjbladts utsndt mdarbidar. Kantorn tykkjr dt r Gosplnight i Fjll kyrkj md «Tribut to Andraé Crouch» godt å slpp å flytt dt gaml, tung flyglt att og fram mllom kyrkja og kyrkjlydssaln for kvar gong dt r in konsrt llr i tilstlling. Dt gaml flyglt står no prmannt i kyrkjlydssaln. Takk til all som har vor md å bidrg md gåvr for at flyglt skull komm på plass, sir in nøgd kantor i Fjll kyrkj. Av Margit Liljan Aplthun Andraé Crouch døydd i januar ttr it hjartinfarkt. Han bli 72 år. Dt blir god lokal musikk-krftr på gosplnightn, fortl Svin- Arthur Pdrsn i Kyrkjmusikkutvalt. Øyvind Blom, Øyvind Torsvik og Torstin Fjrid vil stå for musikkn. Di har md sg fir syngjand damr, Grd Marit Fjrid, Brgljot Gjdrm, Monika Bårdsn Hallstnsn og Katrin Sætr. Vi har også md Trygv Hllsn og kort Tlos, fortl Pdrsn som ønskr å gi in ny gnrasjon in smak av kt gosplnight. Søndag 14. juni, kl : Fjll kyrkj. Sommrkonsrt. LUKAS TENSING Vokalnsmblt Sotra Rvidrt For all som vil syng i a-capllakor, tysdagar kl Vil du vr md i Sotra Rvidrt? Du r hjartlg vlkomn! Ta kontakt md: Styrliar Jarl Haug, Dirignt Olav Sørhim, Lukas TnSing skal ha øvingshlg april i Fjll kyrkj. Dt blir konsrt laurdag 25. april kl Søndag 26. april blir dt Ung Mss kl. 11, md kyrkjkaffi og basar ttrpå. 6 Fjll kyrkjblad Nr

7 Kyrkjvalt: Kvn vil du røysta på? Dn (13.-) 14. sptmbr r dt val på ny soknråd, og fram til 1. mai kan du påvrka kvn som skal stå på lista ovr kandidatar. For først gong får kyrkjlydan i Fjll, Landro og Foldns kvar sitt soknråd og drmd auka lokalt sjølvstyr. Kva gjr soknrådt? Soknrådt lir vrksmda i kyrkjlydn dr du bur. Som mdlm i soknrådt kan du ha stor innvrknad på di lokal oppgåvn og utfordringan i di kyrkj. Arbidt i kyrkjlydn spnnr ovr mang tma mllom anna miljø og rttfrd, gudstnst, musikk, misjon, barn- og ungdomsarbid, ofringar, samarbid md frivillig, langsiktig planlgging, i tillgg til jus og forvaltning av økonomin. Dt skal vr sks fast mdlmr i Landro soknråd og Fjll soknråd; mdan dt skal vr ått fast mdlmr i Foldns soknråd. I tillgg dltk prstn fast på rådsmøta. Kor mykj tid tar dt? Soknrådt møtst nokr gongr i halvårt. Di flst nyttar mindr nn in tim i vka på vrvt. Mdlmn r vald for fir år. Ei undrsøking blant soknrådsmdlmar visr at it stort flirtal båd trivst og opplvr dt som miningsfylt å sitja i soknrådt. 85 prosnt av rådsmdlmn synst vrvt var mir llr om lag så tilfrdsstilland som di hadd forvnta. Kyrkjvalt 2015 DEN NORSKE KYRKJA Soknrådsvalt i Fjll - No får kyrkjlydan vår sitt ig styr Tidlgar har dt vor flls soknråd for di tr kyrkjlydan Fjll, Landro og Foldns. No skal kvar av di tr kyrkjlydan styrkast og byggast gjnnom drmd å vrta ign sokn. Du kandrmd dimd få plass i dt dt først soknrådt soknrådt (styr) kyrkjlydn kyrkjlydns fyrst soknråd (styr) og staka ut dn først (styr) ii kyrkjlydn vidar kursn. Valfør r mdlmar av Dn norsk Kyrkja som bur i soknt og som sinast i 2015 fyllr 18 år. Soknrådt har oppnmnt in nominasjonskomit for kvar av di tr valkrinsan Fjll, Landro og Du får rlvant politisk Foldns. Forslag på kandidatar til di tr soknråda rfaring du kan nytta i andr drmd dt 1. mai kan mldast til Fjll kyrkjkontor innan samanhngar. først soknrådt (styr) i kyrkjlydn drmd dt drmd dt (styr) i kyrkjlydn Du vrt kjnd md ny folkførstisoknrådt tillgg til soknrådts nominasjonsprosss r dt (styr) inn i kyrkjlydn og får it størr nttvrk. først soknrådt høv til å lvr altrnativ kandidatlistr innan 1. mai Du vrt in dl av it krisdrmd tnt fllsskap. først soknrådt (styr) i kyrkjlydn Forslag til kandidatlistr skal vr undrskrivn av ti Du får påvrka din lokal aa skal Ein av undrskrivrans røystfør mdlmar. kyrkjlyd. førast opp som kontaktprson. drmd Kandidatar dt skal vr Kanskj oppdagar du ny ført opp md fornamn, vntult mllomnamn, først soknrådt (styr) i kyrkjlydn sidr vd dg sjølv. ttrnamn og aldr, samt adrss og yrk/stilling. Du kan få stt dagsordn. Kandidatlista skal ordnast i prioritrt rkkfølgj (ikkj alfabtisk). Eit listforslag må ha minst så Har du lyst til å stilla som mang kandidatar som dt r fast plassar (for kandidat? Ta kontakt md soknrådts list gjld at dira list som it kyrkjkontort på tlf minimum og må innhald kandidatar til 74 40! varaplassar). Foldns soknråd skal ha ått a soknråd skal ha mdlmar, mdan Fjll og Landro sks mdlmar. All tr soknrådaaskal ha fm a skjma som varamdlmar. Dt r utarbidd ign in finn på for bruk til kandidatog listforslag. Kyrkjvalt finn stad (13.-)14. sptmbr 2015, md Nss, Knappskog. førhandsrøysting frå 10. august. Dirkt val på Til Landro sokn høyrr lk mdlmar finn til bispdømråd pg a Kyrkjmøtt Spjld, Ågotns, Kårtvit/ stad samstunds md soknrådsvalt. Eid, Solsvik/Landro, Utfylland informasjon om rglar og anna knytt til Angltvit, Vindns, Misj, valt finn in på Turøy. Til Foldns sokn høyrr Bjorøy, Anglvik/Våg, Foldns, Storhillrn, Valn, Straum, Arfjord/ Brattholmn, Snkkvik, Ebbsvik, Knarrvik. Kvifor ngasjra sg? Grunnkrinsan i di tr ny kyrkjsokna Bjørgvin bispømråd har fatta vdtak om kva grunnkrinsar som høyrr til kvart av di ny sokna. Til Fjll sokn høyrr grunnkrinsan Morland, Fjærid, Kolltvit, Bildøy, Ekrhovd, Li, Tllns, Kallstad, Algrøy, Lokøy, Syltøy, Skålvik, Skkingstad, Skog-Møvik Ulvst, Fjll, Fjll Nr Kyrkjblad 7 d a

8 Konfirmantan 2015 Fjll kyrkj Fjll kyrkj Laurdag 2. mai - kl Anna Tig Bothild Hggholmn Kolltvit Carina Talling Carmn Fjærid Covarrubias Crispin Tufft Torsvik Emil Øvrtvit Håkon Kolltvit Larsn Halvor Klppvik Skaga Hdda Tig Ida-Hln Kobbltvdt Solsvik Jnni Bildøy Hstad Kristoffr Urhaug Maria Haug Midttvit Marill Olsn Askvik Martin Myklbust Einarsn Ol Christr Larson Ottar Midtkandal Østnstad Rubn Ekrn Sigurd Lønøy Silj Ekrhovd Silj Nilsn Tha Madln Hlskog Jamn Tobias Justad Tobias Kiln Tomas August Thorsn Tuva Brntsn Victor Dypvik Fjll kyrkj Laurdag 2. mai - kl Anna-Maln Amland Audun Christoffr Adolfson Camilla Fjldbrg Johansn Catrin Grindhim Danil Angltvit Li Danil Stur Solbrg Dnnis Andrsn Mo Erlnd Engsætr Bognøy Hdda Vslmøy Li Ida Mari Thomassn Stiglr Islin Dåvøy Brland Islin Norvik Fjll Jnny Dal Gjrstad Joakim Li Kristoffr Olsn Gjrd Mortn Hrnar Hlgland Natali Altmann Ekrhovd Oskar Norman Kirkli Patrik Mling Rbcca Jantt Sivrtsn Li Rnat Andra Tll Mollandsøy Sarah Himns Silj Lindsth Simon Andri Li Solvig Ablsn Sophi Blombrg Synnøv Anita Hansn Hufthammr Tina Mjåtvdt Hatlstad Øystin Li Holgrsn Fjll kyrkj Søndag 3. mai - kl Adrian Angltvit Erica Møvik Frdrik Larsn Kaja Haukland Kariann Algrøy Hjartøy Katarina Skog Kristoffr Ruud Pdrsn Kristoffr Foss Ekrn Lars-Andras Møvik Maria Nordvik Marius Grønhaug Martin Thomassn Gudmundsn Martin Algrøy Hjartøy Mlissa Pag Aas Sandr Bakklid Sim Sunniva Dortha Kausland Trym Waagn Hansn Fjll kyrkj Søndag 3. mai - kl Andrs Algrøy Andra Misj Forsbrg Anna Haug Arild Algrøy Carl-Hnrik Holmås Danil Monsn Elis Hov Vi Espn Thomassn Håvard Algrøy Ingvil Hansn Folvik Johnny Lokøy Ulvsth Kvin Nordtvdt Skaga Kristian Elisabt Hllsø Risholm Marcus Brgtun Martin Kallstad Mathias Eid Skålvik Patrik Ernstsn Solsvik Ralfs Magnuss Ritums Rbcca Wilhlmsn Rmi Normann Sarah Strandtun Sildn Silja Hgglund-Morkn Silj Tollfsn Sofi Midttun Tllns Vtl Christnsn Ågotns Vild Fagrhim Aadland Foldns kyrkj Foldns kyrkj Laurdag 2. mai - kl Amanda Schi Astrid Fyllingn Carolin Prnill Syljst Haugn Hann Sjursn Ingrid Solvåg Blom Isabl Grønlund Tnold Isabll Riis Andrassn Konfirmantan Juli Kaalaas Jørgn Skanding Rasmussn Marcus Gad Rasmussn Mart Sandtorv Eid Martin Hansn Rød Mina Marill Hrmansn Rgin Brgsn Sandra Espdal Jnsn Silj Broch Windspoll Sondr Hll Skjrv Sondr Sandtorv Eid Tha Saln Tiril Natasja Kårtvit Torstin Amundsn Foldns kyrkj Laurdag 2. mai - kl Amali Rong Hansn Andrs Knapskog Anita Bjørkdal August Nss Eid Danil Olsn Barth Danil Mjøs Røli Elln Christina Glomså Emil Kalsaas Håvard Johanns Land Olsn Jørn Karlsn Ynnsdal Knt André Gundrsn Gjrvik Kim Arn Brakstad Kim Richard Vigsø Kristian Lund Kvalsvik Maln Støfringshaug Maria-Thrs Paulsn Marius Hatltvdt Marius Mork Grotl Matild Rufus Pamr Ol Jacob Ons Ekrhovd Sandr Nilssn Ekrhovd Simn Rosth Sirn Nordvik Ulrik Haugland Foldns kyrkj Laurdag 9. mai - kl Camilla Sjursn Christin Elis Nicolaysn Elin Ellfsn Hopland Frida Moldstad Ingrid Karolin Nilsn Jann Haukås Jacobsn Ln Bjorøy Norvik Kyrkjblad for Fjll 8 Fjll kyrkjblad Nr

9 2015 i Fjll Linn Sværn Maln Bjorøy Maln Hopland Marn Solsvik Myrdal Mathias Larsn Bjørø Mats Landr Daa Li Miriam Lmvig Thun Nora Brydøy Savland Olav Tll Ol-Pttr Strand Sarah Mlkvik Stokk Stig Roar Butlr Lokøy Vild Dahl Foldns kyrkj Laurdag 9. mai - kl Adrian Ellfsn Tarangr Andras Kvrsøy Bakk Andras Nymark Glnn Andrè Bjærum Hann Måkstad Inga Amali Ivrsn Ingrid Mari Louis Hannvold Juli Gangsøy Bjrkli Karstn Andr Karlsn Madlin Emili Bjørkhaug Marta Mari Kalgraff Kasprsn Martin Ivrsn Topp Mary Alic Brntin Angltvit Thomassn Mats Erik Haug Ludvigsn Mortn Lokøy Pdr Smith Sandr Fondns Tobias Landro Sjøflot Foldns kyrkj Laurdag 9. mai - kl Adrian Solsvik Svindland Andra Rossgård Arntin Gåsland Elis Kolltvit Brkk Emma Olivia Kvalhim Hlna Sundal Olsn Jostin Rosndahl Kariann Sljn Langum Lo Thomas Kårbø Hsjdal Lonora Kolbinshavn Tuvin Mart Elis Sætrbø Matias Takl Mikal Absalonsn Strømsns Nikolai Hammrsland Disz Prnill Omdahl Sara Ruytr Susann Kornliussn Svin Tvit Våg Foldns kyrkj Søndag 10. mai - kl Alxandra Lillbø Amali Mild Dan William Rin Danil Tubz Michlsn Eivind Kolbjørnsn Emili Bruvik Kristoffrsn Frdrik Eid Flug Ingrid Kliv Andrsn Marcus Bndiksn Johansn Mia Foldns Mortn Andr Rogn Birkns Ol Martin Engdal Øvrtvit Paal Ndrbø Eggrid Sarina Kazmi Stin Ås Torsvik Foldns kyrkj Søndag 10. mai - kl Adrian Grindhim Larsn Adrian Fur Danil Løvaas Midttun Dnnis Langøn Didrick Sundal Emma Louis Kraakns Ian Christian Datu Bull Joakim Larsn Foldns Kamilla Eid Marius Madsn Marth-Elin Hyllsth Størksn Mathild Gripsgård Olav Anglvik Sim Sakarias Vangsns Sandr Andr B. Larsn Tobias Haugland Landro kyrkj Landro kyrkj Laurdag 9. mai - kl Andras Hansn Kalsås Andrin Marthinsn Kålås Christoffr Ivrsn Langland Elis Landro Strømm Emili Vindns Hrmansn Ingrid Fosshagn Ingrid Lokøy Misj Jan Erik Syltøy Karolin Ågotns Krstoffr Folkdal Hlgsn Liv Kristin Knappskog Malin Vth Mathias Holm Andrsn Maxmilian Eid Natali Bjørk Furhovd Ol Kristian Ågotns Konfirmantan 2015 Robin Haukland Sigrid Halland Silj Olsn Sivrt Nikolai Jonasdal Kårtvit Sol Nordhim Tim Kristian Lfdal Trym Vinns Landro kyrkj Søndag 10. mai - kl Adrian Haugro Alvhim Brian Kigotho Muchai Danil Natland Bjrkan Danil Angltvit Eli Løfvnius Håvard Bakk Hln Aadland Dyrøy Jantt Tllns Joachim Skkingstad Joakim Ivrsn Kristoffr Storsund Ln Synnøv Woldsth Malin Misj Lygr Marill Misj Lygr Markus Larsn Kvandal Michll Blom Nathali Misj Strandhim Sbastian Misj Jonassn Sindr Vindns Sondr Skutlabrg Hnangr Synn Våg Brland Vtl Strandtun Vild Bjorøy Landro kyrkj Søndag 10. mai - kl Alxandr Eid Stnmark Charlott Nilsn Christian Dalland Danil Martinussn Midthus Elanor Karin Toft Elias Monclair Johansn Elis Mari Fjrid Skar Emili Eid Foldns Grgory Gagn Ida Mari Nordtvit Jan Eivind Kårtvit Solsvik Jantt Hllsund Eid Jon-Edvard Stuksrud Maln Ellrtsn Martin Lind Lossius Mathias Ellrtsn Mats Omland Dyrøy Rbkka Mongstad Sindr Johannssn Hansn Stian Landro Synn Bognø Brg Trs Gagn «Og g r viss på at han som tok til md si god gjrning i dykk, skal fullføra hnn hilt til Jsu Kristi dag.» Paulus brv til Filipparan, kapittl 1, vrs 6 Nr Fjll Kyrkjblad 9

10 Glimt frå T-dagan T8 T4 Firårsboka Tid: 6. fbruar Stad: I og rundt Foldns kyrkj Kvn: 39 andrklassingar, pluss 75 forldr og søskn til middag Tma: Gud skapar, vi lagar og tar var på skaparvrkt! Program: Fllssamlingar, skaparfortljinga, aktivitt, hobby og lik, miljøløyp, middag og kvldsavslutning for hil familin. Når: Fastlavnssøndag 15. fbruar Stad: I Fjll, Landro og Foldns kyrkj Kvn: 60 firåringar md forldr, syskn, bstforldr og fadrar. Twnskora og ungdomar frå kyrkjlydn var ngasjrt mdhjlparar undr gudstnstn! Tma: Trygg hos Jsus Vlkomn til T-dagar i vårsmstrt Påmlding til og info om all T-dagan finn du på llr på tlf Spør ttr Rannvig, Elisabth llr Astrid. Vi r glad for tidlg påmldingar, md tank på gruppr, liarar og srvring. Trusopplæringa i Fjll r for all, uavhngig av funksjonsnivå. Ta kontakt vd særskild bhov. Vil du sjå flir bilt? Sjkk 10 Fjll kyrkjblad Nr

11 Vlkomn til T-dagan halvsid vår 2015_T :11 Sid 1 T5 T5-dagn for all som fyllr 5 år i 2015 blir 29. april i Foldns kyrkj! Vi startar md middag kl Dt vrt fllssamlingar og gruppr md flink fortljarar som lar oss opplv biblhistoria om saun som bli bort og funnn igjn. Vi skal ha kortvrkstad og i kvldssamling til kl T5 r in kjmpkoslg T-dag. Vlkomn! T6 - Ny start T-dagar 2015 T-DAGEN r dn årlg trusopplæringsdagn for barnt og ungdommn! T-DAGEN r å bli kjnt md trua in r døypt til! T-DAGEN r viktig for å rfar at vi r in dl av kyrkja! Påmlding, informasjon og bilt: T16,17, januar: Liarhlg. T8 T6-dag r skulstartdag! I august startar ca tr hundr barn på skuln i Fjll. Allri no før sommarfrin vrt dt T6-dag for all di som snart blir førstklassingar. T6-dagn vrt i år 2. juni (Foldns kyrkj), 3.juni (Landro kyrkj) og 4. juni (Fjll kyrkj). Tma for T6-dagn r NY START og fortljinga om Sakkus. Barn og vaksn får dlta i fortljing, drama, lik og musikk. Vi t middag saman, og dt vrt kortvrkstad og kvldsavslutning + i flott gåv til all sksåringan. Hugs påmlding! T9 - Kunstutstilling Frdag 6. fbruar: Planlggingsdag. Tma: Gud skapar vi lagar. T4 Søndag 15.fbruar: i all tr kyrkjn. Utdling av kyrkjboka til firåringan. T13 Frdag 13. mars: Tma: Forsoning hæ!?! T2 Laurdag 21. mars: Påskvandring. T15 Laurdag 21. og søndag 22. mars: Fastaksjonn. T9 Onsdag 15. april: Kunstutstilling i all tr kyrkjn. Tma: Kyrkja mi.. T5 Onsdag 29. april: Tma: Dn god gjtarn. T6 Di sist vkn har all trdjklassan i Fjll vor på bsøk i kyrkja si. No r mang av di i gong md å lag flott kyrkjkunst til T9 Kunstutstilling. Tma for utstillinga r «Kyrkja mi». Vi ynskjr all i 2006-kullt vlkomn til T9-dagn! Stad: Fjll, Foldns og Landro kyrkj Tid: Onsdag 15. april kl Program: Høgtidlg opning av utstillinga, srvring av forfriskingar, kortvrkstad, T9-gudstnst, kikholkonkurrans md mir. 2., 3. og 4. juni: i all tr kyrkjn. Tma: Ny start. T1 Babysong: Ein måndag i månadn. Nr Fjll Kyrkjblad 11

12 Vlkomn til gudstnst dufluktn md tkst dufluktn md tkst Dato Kyrkjårsdag Kyrkj Kl. Gudstnst Dåp/nattv Prst Takkoffr/mrkn søndag i fast Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Andras Danbolt Misjonsprosjkt Thailand Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Ekrhovd-Ottrsn Blå Kors Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Unnland Blå kors Maria bodskapsdag Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Andras Danbolt Fastaksjonn Kirkns Nødhjlp Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Ekrhovd-Ottrsn Fastaskjonn Kirkns Nødhjlp Landro kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Ns Fastaksjonn Kirkns Nødhjlp Langfrdag (tvopptak) Foldns kyrkj 19:30 Langfrdag Ni Ns Innsp. av tv-gudst.: Oppmøt kl Palmsøndag Foldns kyrkj 11:00 Familigudstnst dåp Aannrød/ Dirktsndt radio og tv-gudstnst (Oppmøt sinast kl. 10:45) Ekrhovd-Ottrsn Takkoffr til Søndagsskulforbundt Skjærtorsdag dufluktn Landro utn tkst kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Kopprud Norsk Luthrsk Misjonssamband dufluktn utn tkst Langfrdag Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst Kopprud Dt Norsk Biblslskap Påskdag Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Ns/ Dirktsndt radio og tv-gudstnst (Oppmøt sinast kl. 10:45) Ekrhovd-Ottrsn Takkoffr til Kirkns bymisjon Brgn påskdag Fjll Fstning 12:00 Gudstnst Andras Danbolt KRIK Hordaland Foldns kyrkj 11:00 Barndåpsgudstnst dåp Aannrød søndag i påsktida Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Ns Blå Kors Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Andras Danbolt Misjonsprosjkt Thailand Fjll kyrkj 11:00 Barndåpsgudst. dåp Ns søndag i påsktida Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Aannrød Misjonsprosjkt Mali - Årsmøt i soknt søndag i påsktida Fjll kyrkj 11:00 Ung Mss dåp/nattv Tvtn Misjonsprosjkt Thailand Foldns kyrkj 18:30 utsnitt av dufluktn i transparnt 50% BiblBønLovsong nattv Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Kopprud Sjømannskirkn Fjll kyrkj 10:30 Konfirmasjonsgudst. Aannrød Kyrkjlydsarbidt Fjll kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Aannrød Kyrkjlydsarbidt Foldns kyrkj 10:30 Konfirmasjonsgudst. Tvtn Kyrkjlydsarbidt Foldns kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Tvtn Kyrkjlydsarbidt søndag i påsktida Fjll kyrkj 10:30 Konfirmasjonsgudst. Tvtn Kyrkjlydsarbidt Fjll kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Tvtn Kyrkjlydsarbidt Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Ns Normisjon Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Haugland Norsk misjon i Øst Foldns kyrkj 10:00 Konfirmasjonsgudst. Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt Foldns kyrkj 12:00 Konfirmasjonsgudst. Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt utsnitt av dufluktn Foldns kyrkj i ngativ trykk 14:00 på profilfarg Konfirmasjonsgudst. Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt Landro kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Ns Kyrkjlydsarbidt søndag i påsktida Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Unnland Dt norsk Misjonsslskap Foldns kyrkj 10:30 Konfirmasjonsgudst. Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt Foldns kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Ekrhovd-Ottrsn grafisk dsignmanual Kyrkjlydsarbidt DNK primo Landro kyrkj 10:30 Konfirmasjonsgudst. Aannrød Kyrkjlydsarbidt Landro kyrkj 12:30 Konfirmasjonsgudst. Aannrød Kyrkjlydsarbidt Kristi himmlfart Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Unnland Normisjon mai Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst Haugland Strømmstiftlsn Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst Ekrhovd-Ottrsn Strømmstiftlsn Landro kyrkj 11:00 Gudstnst Ns Strømmstiftlsn Pinsdag Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Aannrød Dt norsk Misjonsslskap Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Ns Dt norsk Misjonsslskap pinsdag Langøy 12:00 Gudstnst Ns KRIK Norg Foldns kyrkj 11:00 Barndåpsgudstnst dåp Unnland Triningssøndag Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Unnland Kirkns bymisjon Foldns kyrkj 18:30 BiblBønLovsong nattv Ekrhovd-Ottrsn Kyrkjlydsarbidt Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Aannrød Hald Intrnasjonal sntr søn. i triningstida Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Aannrød KABB Kistnt Aarbid Blant Blind Foldns kyrkj 11:00 Gudstnst dåp Haugland Norsk Gidon Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Kopprud Dt norsk Biblslskap søn. i triningstida Fjll kyrkj 11:00 Gudstnst nattv Sotra Indrmisjon Foldns kyrkj 11:00 Ung Mss nattv Tvtn Misjonsprosjktt Mali Landro kyrkj 11:00 Gudstnst dåp/nattv Ns Dn norsk Isralsmisjonn utsnitt av dufluktn i transparnt 50% utsnitt av dufluktn i ngativ trykk på p Md forbhold om ndringar av forrttan prst 12 Fjll kyrkjblad Nr

13 bildkollasj Livts gang sj rofilfarg Døypt Bildkollasjn finns i fir variantr: To horisontal og to vrtikal. Stripn mllom rutn kan vari Dlr av bildkollasjn kan bruks sparat, mn dt r ikk anldning til å stt sammn kollasjn i n Fjll kyrkj Fi Lavinj Andrsn Rutha r vist Paulin hr. Li lvarsn Tamara Kvam Monsn Amanda Goltn Valn Fjll kyrkj Philip Cabaldo Bjørsvik Max Listh Karlsn Jakob Øyra Li Magnus Kongsbak Ling Fjll kyrkj Hdda Dahl-Rothrford Hdda Øksns Espdahl Foldns kyrkj Sandr Andr Haugn-Jacobsn Magnus Kving Vorland Landro kyrkj Tobias Eikvåg Misj Vangskyrkja Elias Nikolai Nssstrand Landro kyrkj Joakim-André Dyrøy Emma Müllr Våghim Strusshamn kirk Marius Sivrtsn Olsn Kristi lngbjørg Eid f fir variantr: Dt To r viktig horisontal å bruk og d to grafisk vrtikal. lmntn Stripn mllom slik at rutn d samlt kan gir varirs assosiasjonr i forhold til til kirkns bakgrunnsfargn. vrdir - og Bjørg Odlaug Hansn f Harrit Alic Lokøy f kan bruks sparat, mn dt r ikk anldning til å stt sammn kollasjn i ny/annn rkkfølg nn dn som bildkollasj Fjll kyrkj Linna Isabll Straum Foldns kyrkj Kristian Gunnarsn Emmly Mongstad Kristiansn Kristian Skumsns Torvik Vild Haatuft Vdøy lsak Vik Nora Hrmin Foldns Villangr grafisk lmntn slik at d samlt gir assosiasjonr til kirkns vrdir Aud - og Mary ikk Lokøy bar dr dt f sr pnt ut Olsvik kirk Hnrik Matr Foldns kyrkj Malna Plüschow Bjorøy Camilla Fjldbrg Lo Thomas Kårbø Hsjdal Malna Hopland Brian Kigotho Muchai Ralfs Magnuss Ritums Jon-Edvard Ask Stuksrud Død Martha Karin Suln Hans Brtin Lønøy Edvin Mir Ellingsn Grhard Nikolai Solsvik Bjarn Olai Algrøy Oddbjørn Nils Solsvik Gunnar Carstn Li Nils Arnfinn Lokøy Bnt Haukland lngborg Lilly Li Eid Vår Hrr Jsus Kristus sir: «Eg r oppstoda Fjll kyrkj og livt. Dn som trur Maja Eid Kltt på mg, skal lva om han så døyr. Og kvar Bildkollasjn finns i fir variantr: To horisontal og to dn vrtikal. som lvr Stripn og trur mllom rutn ka Dlr av bildkollasjn kan bruks sparat, mn dt r ikk på mg, anldning skal i til all å æv stt sammn kolla grafisk dsignmanual DNK primo r vist hr. ikkj døy.» Dt r viktig å bruk d grafisk lmntn slik at d samlt gir assosiasjonr til kirkns vrd Vigd f f f f f f f f f f Gravlagt i Vstbygd kyrkj i Lødingn Ella Karin Slttbakk f (født Rong) Joh. 11,25-26 Nokr gongr mistar vi in paraply llr in hansk. Andr gongr opplvr vi å mist noko langt mir alvorlg. For di tapa finst Kirkns SOS, mnnsk md rfaring i å lytt til og støtt andr. Ring oss anonymt kva tid som hlst på llr kontakt oss på kirkns-sos.no. Vi r hr. Alltid Fjll kyrkj Antt Lyngbø og Run Toftvåg Nr Fjll Kyrkjblad 13

14 Annonsar VESTGAR E L E K T R O -din l-kontakt Wstland Elktro AS har fusjonrt md Vstgar Elktro AS Møllstykkt 21, 5360 Kolltvit T: E-post: Annonsplass? Bunar for mnn Hrrbunadr. Vi kan lvr følgnd: Fana, Sotra, Hardangr, Rogaland, Samnangr, Os, Fusa, Nordland, Sunnmør, Hallingdal, Gudbrandsdal, Romrik, Øst/Vst Tlmark, Numdal, Østrdal. Pakkløsningr. Jakk, buks, vstr, skjortr, alt bunadssølv, kniv, brodrrt bunadspos, klshngr, buksslr. Bst på pris og kvalitt. Bunadn r byggt på modllr fra 1850 tallt og r håndtvrk av høy kvalitt, Hans Nina (.kl 18) Vi har bunadsutstilling på Sotra. - Gravfrdsannonsr Er barna din forsikra? Drsom barna din blir alvorlg llr langvarig sjuk, kan dt få stor konskvnsar for båd di og familin. Md i barn- og ungdomsforsikring frå Sparbankn Vst kan du gjr framtida litt tryggar for dg og din. Snakk md rådgivarn din i bankn om forsikring, llr ta kontakt md oss på Fjll kyrkjblad Nr Kyrkjblad for Fjll kjm i postkassa til all i Fjll kommun 6. gongr i årt. Drsom du vil nå britt ut, kan vi hjlpa dg md annonsplass. Ta kontakt for t tilbod! Tlf llr

15 grafisk dsignmanual DNK primo 2008 Bildkollasjn finns i fir variantr: To horisontal og to vrtikal. Stripn mllom rutn kan varirs i forhold til bakgrunnsfargn. Dlr av bildkollasjn kan bruks sparat, mn dt r ikk anldning til å stt sammn kollasjn i ny/annn rkkfølg nn dn som r vist hr. Dt r viktig å bruk d grafisk lmntn slik at d samlt gir assosiasjonr til kirkns vrdir - og ikk bar dr dt sr pnt ut. Kontaktinfo nt 50% Kontakt md prst i Fjll Vd bhov for tnst frå prst, som ikkj kan vnt (til døms dødsbod, soknbod for døyand, sjlsorg/støtt i kritisk situasjonar), skal in ta kontakt md: På dagtid tlf / m Brdskapstlfon i prostit I tidsrommt kl på kvardagar og i hlgn/høgtidn frå kl 08.00, r dt alltid in prst i brdskap i prostit. Vakthavand prst på tlfon: m Sjlsorg og samtal Vi har all tiplikt, så dt som vrt fortald oss kjm ikkj vidar. Du må difor md frimod ta kontakt md nokon av oss på it av dss tlfonnummra: Soknprst Trj Aannrød Kapllan Bjart Ns Kapllan Pttr A. Ekrhovd-Ottrsn Ungdomsprst Maria Tvtn tlf (a) tlf (a) tlf (a) tlf: (a) Sokndiakon Torbjørn Fjørn tlf , m trykk på profilfarg Ungdomsdiakon Nils Ivar Honningdal tlf , m T1-dag md grafisk dsignmanual DNK primo Bli md og syng gaml og ny barnsongar! T 1 Vlkomn til all som r døypt di tr sist månadn. Vi srvrr lunsj. Vlg dn T1-dagn som passar bst: 9. mars: Landro kyrkj 20. april: Foldns kyrkj 11. mai: Fjll kyrkj 8. juni: Landro kyrkj Påmlding: Tlfon: Bsøksadrss: Tytbærbrkko 2, Straum Sntralbord: Epost: VESTHORDLAND PROSTIKONTOR Prost: Erling Kopprud, post: Prostiprst: Hlg Unnland Prostskrtær: Ingjrd H. Johansn FJELL KYRKJEKONTOR For kontakt md prst i Fjll: kvardagar frå kl / lls ring brdskapstlfon i prostit: ADMINISTRASJON Kyrkjvrj: Annlaug Børv / post: Ass. kyrkjvrj: Borghild Hustad Brg post: 6 Kontorskrtær: Ann-Kari Vik post: Endringskonsulnt: Roar Mon post: Bildkollasjn kan lasts nd hr: (> Rssursr > Grafisk profil) PRESTAR Soknprst: Trj Aannrød post: Kapllan: Bjart Ns Kapllan: Pttr A. Ekrhovd-Ottrsn Ungdomsprst: Maria Tvtn DIAKONI Sokndiakon: Torbjørn Fjørn m post: Ungdomsdiakonr Bascamp Nils Ivar Honningdal UNDERVISNING Katkt: Mildrd Fjørn Hggrns post: Katkt/t-tamsliar: Rannvig Vstbøstad Vik post: Kyrkjlydspd. / t-tam: Elisabth M. Jung Kyrkjlydspd. / t-tam: Astrid A. Myskja Ungdomsarbidar Kristin Rykkj Hopland KYRKJEMUSIKK Kantor: Olav Sørhim post: Organist i Foldns: Aasmund Brkk Organist i Landro: Elin Olsn DRIFT Driftsliar: Norvald Snkkvik post: Kyrkjgardsarb.: Torstin Vassns Kyrkjgardsarb.: Lorntz Andras Skumsns Lærkandidat: Vgard Lynglund Kyrkjtnar i Fjll: Ingalis A. Malmo Kyrkjtnar i Foldns: Elln Ebbsvik Kyrkjtnar i Landro: Ingjrd H. Johansn FJELL SOKNERÅD Soknrådsliar: Dag Olav Bjorøy Kyrkjlydsutvalt i Fjll: Ann Elisabth Hornns Foldns kyrkjlydsutval: Torhild Smith Wikr Kyrkjlydsutvalt i Nordr Fjll: Tov Karin Lyngsmo Angltvit Nr Fjll Kyrkjblad 15

16 Ny på Sotra? Hr r nokr av samlingan og aktivittan du kan bli md på i kyrkjn i Fjll. Du r hjartlg vlkommn! Foldns kyrkj: Gudstnst di flst søndagar, kl Søndagsskul undr gudstnstn (når dt ikkj r familigudstnst). Kontakt: Maria Wrgland Trff i kyrkjlydssaln først onsdag pr. mnd. kl Varm mat, undrvisning og fllsskap. Kontakt: Elln Ebbsvik Bibl, bøn og lovsong. Sistn søndag kvar månad kl Kontakt: Pttr Ekrhovd-Ottrsn Lukas Tnsing Måndagar frå kl i kyrkjrommt. For dg som går i 8. klass og oppovr. Kontakt: Maria Tvtn Ungdomslaurdag i Vstfløyn frå kl og utovr, for dg som går i 9. klass og oppovr. Kontakt: Maria Tvtn KM Kluzz annankvar tysdag kl til For hil familin! Kontakt: Rannvig Vstbøstad Vik Mannsgruppa. Kyrkjlydssaln i Foldns in torsdag i månadn. Kontakt: Bjørn Andrsn Fjll kyrkj: Gudstnst di flst søndagar, kl Twnsklubbn i Fjll kyrkj frdagar kl For dg som går i 5. kl. og oppovr. Kontakt: Maria Tvtn Søndagsskul undr gudstnstn (når dt ikkj r familigudstnst). Kontakt: Torun Svnnvik, Rtratkvldar Ein onsdag i månadn kl Tkstlsing, musikk og nkl kvldsbøn. Kontakt: Trj Aannrød Gjnbrukskvld in måndag i månadn. Frå kl i kyrkjlydssaln. Ta md gamalt tøy og sy ny skattar. Vokalnsmblt Sotra Rvidrt. For all som vil syng i a-capllakor, tysdagar kl Kontakt: Jarl Haug Fjll kyrkjbrass. Om du splar brassinstrumnt. Annankvar torsdag på oddtallsvkr kl Kontakt: Olav Sørhim Fjll barn- og twnskor. Annankvar tysdag på oddtallsvkr klass klass Kontakt: Kari Mortnsn Landro kyrkj: Gudstnst di flst søndagar, kl Onsdagsmøt - i kyrkjlydssaln kl , in gong i månadn. Tal, lovsong og sosialt samvr. Kontakt: Torbjørn Fjørn Taco-frdag in gong pr. mnd. kl , først gong 26. sptmbr. Kontakt: Bjart Ns Nordr Fjll barnkor for dg som går i klass, tysdagar kl Kontakt Elin Olsn Nordr Fjll Twnskor for dg som går i klass, tysdagar kl Kontakt: Elin Olsn Trff i Landro sist onsdag pr. mnd. kl Kontakt: Elln Ebbsvik Landroklubbn i kyrkjlydssaln frdagar kl for dg som går i 8. klass og oppovr. Kontakt: Bjart Ns For mir info og mailadrssr, gå inn på Vannrtt: 1. To lik 3. Tnt 4. Ann Våg 5. Rdningsmann 7. Ltt 9. Barn 10. Villdyr 11. Slkt 13. Håndvrkr minus D 14. Myldrr 16. Først Bli md i trkninga av n stor valgfri PEPPES PIZZA! Snd inn kryssord til Fjll kyrkjkontor, PB 184, 5342 Straum. Mrk konvoluttn: «Kryssord» B-BLAD Rturadrss: Fjll Kyrkjlyd Postboks 184, 5342 Straum 16. Loddrtt: 1. Høytid 2. Biblsk mann 3. Kontantr 5. Jntnavn 6. En Lagrløf Maria 9. Unni Ablsn 12. Villdyr 15. Roald Amundsn KROSSORD Vinnar av Barnkryssord i nr : Malin Hnriksn Kolltvitvgn Kolltvit Navn:... Adrss......

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Skattekista på Tex mex -fest

Skattekista på Tex mex -fest kontakt_2-07.qxp 11.06.2007 08:51 Side 1 Skattekista på Tex mex -fest Alle hadde kledd seg ut som cowboys og cowgirls da koret Skattekista inviterte til Tex mex -fest på Kyrkjetunet. Linedance og taco

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer