Innhold. Foto fremside: Austråttborgen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Foto fremside: Austråttborgen"

Transkript

1 Mulighetenes OPPLAND Årsmelding Oppland fylkes eldreråd 2014

2 2 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 5 Møter i eldrerådet... 6 Handlingsplan/fokusområder Brukerrådet Sykehuset Innlandet... 6 Brukerutvalget Nav... 6 Samarbeid med Hedmark eldreråd... 6 Samarbeid med kommunale eldreråd... 7 Eldredagen... 7 Ordinære saker til behandling i rådet... 7 Høringssaker... 8 Orienteringer Områdemøte Studietur/befaring Deltagelse på kurs og konferanser gjennom året.. 19 Råd og utvalg møter politikere Avholdte konferanser Foto fremside: Austråttborgen

3 Årsmelding Oppland fylkes eldreråd Leders forord Så er også 2014 historie. Hvilken målsetning hadde Oppland fylkes eldreråd for det året og i hvor stor grad av måloppnåelse kan dokumenteres? Vi har fortsatt nærkontakt med de kommunale eldrerådene, gitt informasjon og råd om «hvordan lykkes i de kommunale irrganger», og vi mener vi har sett gode resultater av det arbeidet. Presentasjon av konkrete, aktuelle tema for den enkelte kommune i forkant av fylkeskonferanser (mai og oktober) resulterte i gode meningsutvekslinger og aktive representanter på samlingene. Særlig var det merkbart på oktobermøtet. Samhandling, sosialt samvær og variasjon i program og «fritidsaktiviteter» gir god stemning og varm atmosfære. Og vi har også tatt oss tid til vår egen «skolering»! Årets studietur med tittel LMS og/ contra sykehus var svært nyttig med tanke på mulig omorganisering i Oppland på «helsefronten». For «sykehussaken» er slett ikke avsluttet. Og vi er representert i brukerutvalget til SI og har derfor mulighet til påvirkning og innspill. Så er vi på terskelen til siste år i denne perioden, og vi har som mål å holde høyt tempo også i Og vi skulle gjerne sett at søknaden om studietur til Spania mht. eldreomsorg der ble innvilget. Vi tror vi har noe å lære der vi også. Med vennlig hilsen Ingvill Fjellstad Bø Fra venstre: Leder i Oppland fylkes eldreråd, Ingvill Fjellstad Bø. Her sammen med fylkesmannen i Oppland Kristin Hille Valla på vårkonferansen 2014.

4 4 Medlemmer For valgperioden består Oppland fylkes eldreråd (med nyvalg av vararepresentanter) av følgende medlemmer og personlige varamedlemmer: Kari Bergum (Tordis Skogan) Ingvill Fjellstad Bø (Tore Gran) Per Rasmussen (Arne Monsen) Tore J. Odden (Iver Bjerkehagen) Johannes Sterri (Marit Langbo) Solveig Hval (Ester Haga) Leder og nestleder ble valgt på møtet 12. januar Som leder ble Ingvill Fjellstad Bø valgt, som nestleder Per Rasmussen. Fast sekretær for rådet er Berit Johannessen. Budsjett Eldrerådets budsjett var i 2014 kr ,-. Fra venstre Per Rasmussen, Solveig Hval, Ingvill Fjellstad Bø, Kari Bergum, Johannes Sterri og Tore J. Odden.

5 Årsmelding Oppland fylkes eldreråd Reglement Oppland fylkes eldreråd arbeider ett er reglement for rådet. Disse ble vedtatt av Fylkestinget 14. juni 2004: 1. Sammensetning Valg Eldrerådet består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Rådet velges av fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden. Pensjonistforeningene i Oppland har rett til å foreslå medlemmer. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister fra fylket. Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene. Valget gjelder for den fylkeskommunale valgperioden. Dersom et medlem eller vara medlem trer ut av rådet for godt, skal nytt medlem velges i samsvar med kommunelovens bestemmelser. 2. Arbeidsområde Eldrerådet er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre, jf. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 7. Sakene skal sendes rådet i god tid før fylkestingets behandling / avgjørelse. Dette gjelder også om andre organer behandler saker om eldres levekår. Saksprotokoll fra eldrerådets møte skal følge saksdokumentene til de fylkeskommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken. Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som har med eldres levekår å gjøre. 3. Møter Møter holdes på de tidspunktene som er vedtatt av rådet selv, og etter oppsatt plan samordnet med dato og møter i fylkestinget. Møter kan også holdes når lederen eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkalling og saksliste skal (så vidt mulig) sendes medlemmer og varamedlemmer en uke før møtet. Rådet kan også behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen, dersom rådet vedtar det. Eldrerådet treffer sine vedtak i møte, og er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller varamedlemmene er til stede. Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 4. Sekretariat Fylkesrådmannen skal sørge for tilfredsstillende sekretærfunksjon. 5. Forberedelse av saker Sekretær i sammen med leder sørger for at de saker som skal legges fram for eldrerådet er forberedt på en forsvarlig måte. 6. Møteprotokoll Det skal føres møteprotokoll over forhandlingene i utvalget. Utskrift av møteprotokollen sendes medlemmene og varamedlemmene. Møteprotokollen legges fram til godkjenning i påfølgende møte. 7. Møtegodtgjørelse Eldrerådets medlemmer skal ha godtgjøring for arbeidet i rådet på samme vilkår som valgte medlemmer i fylkeskommunens øvrige organer. 8. Andre regler for eldrerådet Fylkestinget vedtar, etter forslag fra eldrerådet, en årlig rammebevilgning for rådets virksomhet. Eldrerådet utarbeider hvert år en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for fylkestinget, og sendes til de fylkeskommunale etater, de kommunale eldreråd i fylket og til Staten seniorråd.

6 6 Møter i eldrerådet Det ble avholdt ordinære møter i eldrerådet 17. februar, 5. mai, 16. juni, 25. august, 15. september, 10. november og 4. desember. Det ble avholdt områdemøte for eldrerådene i Jevnaker, Gran og Lunner 24. mars. Eldrerådet var på studietur til Ørlandet og Tynset april. Det ble avholdt konferanser for de kommunale eldrerådene mai og oktober. Begge samlingene ble avholdt på Honne kurs- og konferansesenter på Biri. Eldrerådet deltok på felles møte for alle råd og utvalg 5. desember. Handlingsplan/fokusområder 2014 Fortsatt skolering av kommunale eldreråd Sykehusstruktur Eldres bo- og livssituasjon Folkehelse Samferdsel Kultur Eldre som ressurs Velferdsteknologi Brukerrådet i Sykehuset Innlandet Nestleder Per Rasmussen sitter som medlem i Brukerrådet. Leder Ingvill Fjelstad Bø sitter som vara. I 2014 vart det avholdt 10 møter. Per Rasmussen sørger for oppdatering av status for eldrerådet. Brukerutvalget Nav Johannes Sterri er rådets representant og Per Rasmussen er eldrerådets vararepresentant i brukerutvalget. Det har vært avholdt fire ordinære møter i utvalget. Leder Ingvill Fjellstad Bø sitter som representant i brukerutvalget NAV Valdres. Samarbeid med Hedmark eldreråd I 2014 ble det heller ikke gjennomført felles møter med rådet i Hedmark. Hedmark eldreråd var invitert til vårkonferansen, og deltok dag 1. på Honne. Det legges opp til et felles møte i 2015.

7 Årsmelding Oppland fylkes eldreråd Samarbeid med kommunale eldreråd Eldrerådet oppfatter seg selv som ombud for samtlige kommuner og pensjonistforeninger i Oppland. Det fylkeskommunale eldrerådet oversender protokoller fra egne møter, samt annen informasjon som kan være av interesse. I tillegg settes mange aktuelle og etterspurte saker på dagsorden på vår- og høstkonferansene. Eldrerådet ønsker å bidra til at alle kommunale eldreråd er oppe og står, og fortsetter med skolering på felles samlinger, gjennomfører flere spørreundersøkelser og gjennomfører regionale møter. Eldredagen Oppland fylkes eldreråd ønsker å inspirere til at samtlige kommuner arrangerer eldredagen, som formelt sett er 1. oktober. Representantene i rådet stiller opp i de kommunene der de er etterspurt. I 2015 stilte Johannes Sterri opp i Nordre Land, Ingvill Fjellstad Bø i Sør-Aurdal og Nord-Aurdal, Kari Bergum på Gjøvik, Per Rasmussen i Lillehammer, Solveig Hval i Lunner og Tore J. Odden i Lom og Skjåk. Ordinære saker som har vært til behandling i rådet 1/14 Årsmelding /14 Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland høring 3/14 Den kulturelle spaserstokken; kriterier for tildeling av midler 4/14 Møtedatoer /14 Regionalt handlingsprogram Deltakere på vårkonferansen.

8 8 Høringssaker Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (høring) Svar på spørsmålene i høringsdokumentet: 1. Temaene er relevante, men eldre er nevnt kun 1 gang i dokumentet. Eldrerådets innspill, se under. 2. Det er allerede nok utredninger. 3. Eldre bør involveres i arbeidet med planen. Oppland har, og vil få, en stor andel eldre. Innspill: Definere by- og tettsteder. Transport er viktig: Også viktig for ungdommen, ikke alle tar sertifikat i dag. Universell utforming av kollektivtransporten. Skilting av stoppesteder er viktig. Kollektivtransporten i distriktene bør trappes opp! Eldre ønsker å bo der hvor det foregår ulike aktiviteter. Dette gjelder også alders- og sykehjem. Kommunene/regionene må kunne bestemme mer selv, ikke overprøves så mye som i dag. Det blir flere innvandrere og flyktninger; planlegg også for disse. Den kulturelle spaserstokken Eldrerådet var invitert til å komme med innspill til hvilke kriterier/retningslinjer som skal ligge til grunn for fordelingen av midlene i Oppland fylke. Saken ble drøftet i møtet, og oppsummert fremmer Oppland fylkes eldreråd følgende innspill til saken: Midlene fordeles til personer over 70 år Begrunnede søknader godkjennes før utbetaling Det rapporteres over aktiviteter og attesterte utbetalinger samt hva som har vært arrangert i egen regi Profesjonelle og amatører må defineres Dette kan være en inspirasjon for lokale aktører Viktig å se hva de eldre selv ønsker; gjenkjennelse og «hjemmekoselig» Strengere kriterier til hva det søkes om, bør sluttbehandles av kultursjefen i kommunen Det bør opprettes en «forsalgsbank» over aktuelle arrangement Samarbeide mellom kommuner/regioner Årlig samling for administrative søkere Eldrerådene som rådgivende organ Departementet kontaktes om følgende: Myke opp kriteriene Oslo har flere muligheter enn distriktene Hva er kultur Definere profesjonelle/amatører (kulturskole, privat kor, stølsbesøk/barndommens dal) Fast sats som inkluderer reise og opphold

9 Årsmelding Oppland fylkes eldreråd Innspill til «Folkehelsemeldingen 2015» (brev sendt til Helse- og omsorgsdepartementet) Oppland fylkes eldreråd inviterer årlig til to samlinger for de kommunale eldrerådene i fylket. På samling oktober 2014 ble deltakerne på konferansen enige om følgende innspill til de tre første kulepunktene i høringsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet: 1. Vi har oppfattet første kulepunktet slik at vi ved hjelp av folkehelsa skal forbedre eldres psykiske helse. Vi mener at følgende er viktig: Fokus på at aldring er en naturlig prosess Kunnskap om naturlig aldring Akseptere selv og bli akseptert Er rasjonaliseringssamfunnet nødvendig? «Kan for eksempel demente få delta i daglige rutiner ut fra egne forutsetninger, la ting få bli som de blir og bruke den tiden som er nødvendig» Åpenhet og kommunikasjon Tørre å vise empati Voksenkontakt, som ikke nødvendigvis er en helseperson Kontakttelefon Kommunikasjon Hobbyer, fritidssysler 2. Forslag til hvordan eldre kan ta flere helsevennlige valg: Aktiviteter er viktig, slik som: Sosiale møteplasser som «Eldrehuset», Frivilligsentraler, Besøkstjenesten, Seniorforum, Sanitetsforeninger, Røde kors, Røde kors besøkstjeneste, Pensjonistforeninger, Kirken, seniordans, sang, bingo, svømming/trening i basseng, pårørendeskole blant annet for demens, turer i skog og mark/friluftsliv. Annet som er viktig: Motarbeide ensomhet Alle har ansvar for eget liv Lovbestemte eldresenter? Lavterskeltilbud Kulturkort Sunn livsstil; tørre å ta sunne valg Lære å leve godt med de begrensninger man eventuelt har Livskvalitet Kurs om «ditt videre liv», gjennomføres frivillig ved fylte 65, 70, 75, 80 og 85 år Hilsen fra egen kommune; kokebok og invitasjon til kurset, hvordan takle overgangen til å bli pensjonist Livslang læring Turstier Hvor får man vite hva som er bra?

10 10 Hvordan når vi ut til eldre? Kostholsopplæring, IKKE som reklame Innstilling Individuell livskvalitet Akseptere ulikheter Trygghet Tilrettelegging, Universell Utforming 3. Hvordan få flere aktive år i arbeidslivet og på andre arenaer? Avskaffe aldersdiskriminering i arbeidslivet Akseptere naturlig aldring Seniorpolitikk Gradvis tilvenning Frivillig arbeid Personlig økonomi Legge til rette for meningsfullt arbeid Arbeidsgivere/ledere og mellomledere skoleres i å legge til rette arbeidsoppgaver Det er viktig for målgruppen at begrepsbruken i meldingen forenkles. Den kulturelle spaserstokken; endringer i ordningen, brev sendt til kulturdepartementet og statens seniorråd Oppland fylkes eldreråd inviterer årlig til 2 samlinger for de kommunale eldrerådene i fylket. Temaet «Den kulturelle spaserstokken» har ved et par anledninger vært gjenstand for diskusjon på disse samlingene. På samling oktober 2014 ble deltakerne gjort oppmerksomme på at det i statsbudsjettet er foreslått endringer i ordningen. Deltakerne ble enige om følgende innspill: Eldrerådene er svært interessert i hvordan kulturtilbudet i kommunene vil bli for denne målgruppen, og er nødvendigvis meningsberettigede i saken. Ordningen er av stor betydning for blant annet hjemmeboende eldre, enslige og eldre i institusjon. Dette føyer seg inn i folkehelsesatsingen i Norge. Ved bortfall av den direkte tildelingen eller endringer som foreslått i budsjettet vil store grupper bli kulturelt skadelidende. Direkte midler til sang og musikk er positivt, men tilbudet bør være mere sammensatt enn som så. Som skissert vedrørende opplæring av personell, ved å flytte midlene over fra brukerne til administrasjonen på helse og omsorgssektoren, fjerner man seg fra brukerperspektivet. Ordningen med den kulturelle spaserstokken bør opprettholdes som i dag, men med større vekt på lokale krefter. Det er de som arbeider lokalt som vet hva behovene er. Det vil si at en konkretisering og endring av tildelingskriteriene er nødvendig.

11 Årsmelding Oppland fylkes eldreråd NRK; få program for aldersgruppen 65+ (brev sendt til kringkastingsrådet) TV program for eldre, brev til NRK: Representantene forfattet i møte slik henstilling til Kringkastingsrådet: Oppland fylkes eldreråd har ved flere anledninger diskutert både sentralt og regionalt tilbud på NRK, dette også i ulike andre sammenhenger med andre «godt» voksne. Det er enighet om at det er få program for aldersgruppen 65+, spesielt på kveldstid. Tilbudet var bedre før. Det er også et problem for eldre at tekstingen av engelsk går for fort. Oppland fylkes eldreråd vil med dette fremme ønske om at det blir flere og mere varierte underholdningsprogram på NRK som er tilpasset denne brukergruppen, og foreslår for Kringkastingsrådet at de ser på det tilbudet som eksisterte tidligere, slik som «Husker du» og «Da Capo» og andre program som blant andre Vidar Lønn Arnesen, Erik Bye, Odd Grythe, og Dan Børge Akerø var programledere for. Vi oppfatter imidlertid at NRK s radioprogrammer treffer målgruppen bra! Regionalt handlingsprogram Eldrerådet slutter seg til innholdet i dokumentet, men ber om at fylkeskommunen for 2015 fokuserer på følgende, for eldrerådet, prioriterte saker: 1. Tannhelsetjeneste for de over 70 år Primært for de som oppholder seg på institusjoner. Fylkeskommunen må påse at kommunene følger opp sitt ansvar Hvordan nå ut til hjemmeboende eldre? Mange argumenter, blant annet: Det er helsefremmende og forebyggende at eldre har tenner som fungerer. 2. Trafikksikkerhet Oppland fylkes eldreråd vil igjen presisere viktigheten av at det bygges leskur og fungerende holdeplasser/stoppesteder, samt at det skiltes tydelig på alle av- og påstigningssteder. Rutetabeller må være synlige, ikke bare på sosiale medier. Fornyelsen av bussparken til universelt utformet er svært positivt. 3. Oppland fylkes eldreråd vil ha vurdert muligheten for et forskningsprosjekt under temaet: «Bokollektiv for eldre på en ny måte» i forbindelse med kommunal innovasjon. Stikkord her er folkehelse, trygghet, sosiale møteplasser, bruk av omsorgsteknologi på en positiv måte. Eldrerådet viser til RHP kapittel 1.1 Nærings- og stedsutvikling. 4. Oppland fylkes eldreråd oppfordrer til at prosjektet med Randsfjordferga kontra brubygging vurderes med henblikk på økonomi og brukervennlighet.

12 Eldrerådet med «Landnåm» på Brekstad! Å ne etter å ha droppet Spania ble Fosenhalvøya målet dog ikke med sverd og skjold og heller ikke med hellige bøker. Derimot var glupende kunnskapsappetitt om lokalmedisinske sentra drivkraften, og hva var det en fikk til lokalt! Var det at Ørland var flatt så en så alt?? Var det at Ingrid sitter og Austråtborgen var der? Var det at trauste trøndere med et islett av valdriser var der? Tja noe av alt landnåmet var vellykket!! Av Per Rasmussen, representant for Oppland fylkes eldreråd

13 Også vi «Naver» Vi er en gjeng på 13 personer som «Naver» fire ganger i året. Alle er representanter for organisasjoner, forbund, råd og foreninger. Sammen utgjør vi Brukerutvalget Nav Oppland. Utvalget har sine navertreff på Lillehammer der Nav Oppland holder til. Treffene blir dyktig ledet av markeddirektøren i Nav Oppland. Her får Brukerutvalget orienteringer og informasjoner om saker og program som Nav Oppland arbeider med, og Brukerutvalget kan komme med egne innspill. Av Johannes Sterri, representant for Oppland fylkes eldreråd

14 Natursti Under høstmøtet på Honne vart det etter møteslutt første dag arrangert natursti inne i lokala på Honne. Det var opplagt til 8 poster med flere spørsmål på kvar post. Postene var plassert rundt om i huset. Det var full forvirring da startskuddet gjekk for spørsmålene var ikke utplasserte og folk for att og fram for å lete etter postene. I trappen opp til galleriet var det kø både opp og ned. Mannen bak resepsjonsdisken var tydelig forvirret over at så mange personer småsprang att og fram og han lurte sikkert på kva er det som skjer her. Dette oppdaget «sjefen» for naturstien og gjekk fram til disken og forklarte kva som var på gang. Det var tydeleg å sjå at mannen bak disken pustet betydelig lettet ut etter forklaringen. Omsider kom spørsmålene på dei forskjellige postene opp og da vart det litt roligere. Det var lurespørsmål og eitt lag gjorde eit mislykket forsøk på å plassere Victoriafallene i Mellom-Amerika, men dei ligger i Afrika og der blir dei. Det var spørsmål som var plassert i matsalen om ingrediens i Bernairsausen og der satt det ei kokke som hadde kaffepause. Ett av lagene spurde henne om dette og fekk eit bekreftene svar, før hun tok sin tomme kaffekopp og vandret inn på kjøkkenet att for å forberede kveldens middag. Siste post var i «Forargelsens hus», deltagerne syntes at dette var engasjerende. Av Tore J. Odden, representant for Oppland fylkes eldreråd

15 Årsmelding 2014 Årsmeldingen for 2014 er året der vi skulle være det «proffe» tårnet der alle kommuner må ta hverdagen fatt og vedtak i protokollene måtte bli satt. Vi mines de mange lokale tanker SI-fylke og vedtak vi sanker på Honne det ender med samtaler og debatt hvor alle føler at de har bidratt. På studietur med mange tanker om sykehus-ambulanse og helstransport og hjemme i fylket - vi sammen vanker nå håper vi dette kan skje litt fort. Vi prioriterer de humane kriterier med nærhet,trygghet og hva vi leverer vi har satt søkelys på rådets nåtid der omsorg er kommunen og fylkets såtid. Av Kari Bergum, representant for Oppland fylkes eldreråd

16 16 Mulighetenes Oppland Orienteringer 17. februar Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter orienterte om: Undersøkelse hos tannlege 75+ opphør Lov om tannhelsetjenesten Forvaltningsrevisjon Undersøkelse hos våre pasienter med pleie- og omsorgstjenester 16. juni Orientering om «Den kulturelle spaserstokken» ved Mariann Bjelle, kulturenheten. 25. august Orientering om ny folkehelsemelding 2015 ved folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard. 10. november Regionalt Handlingsprogram, orientering ved rådgiver rådgiver Guri Oldertrøen. Områdemøte 2014 Oppland fylkes eldreråd inviterte eldrerådene i Hadelandsregionen til områdemøte 24. mars Tilstede var: Jevnaker eldreråd med fire representanter Lunner eldreråd med fire representanter Gran eldreråd med fire representanter Oppland fylkes eldreråd med fire representanter I tillegg deltok sekretær for Jevnaker eldreråd; May-Britt Johnsen, samt sekretær for Oppland fylkes eldreråd, Berit Johannessen. Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal deltok under store deler av møtet. Som ordfører er hun opptatt av en god dialog og godt samarbeid med eldrerådet. Oppland fylkes eldreråd forsøker denne perioden å følge opp de kommunale eldrerådene ved å innkalle til regionale møter. Hva kan vi, hva vil vi, hjertesaker og hva sliter vi med? Visjonen er at møtene skal munne ut i regionale samarbeid, at en kan lære av hverandre og stå sterkere samlet. Eldrerådene må se muligheter; ikke vente men ta opp saker på eget initiativ!

17 Årsmelding Oppland fylkes eldreråd Studietur/befaring Ett av eldrerådets fokusområder denne perioden er sykehusstruktur. Rådet har fått mange orienteringer og mye informasjon om saken, men ønsket å se hvordan et distriktsmedisinsk senter og et «lite» sykehus drives og driftes i praksis. Forespørselen fra eldrerådet ble godt mottatt, og det var lagt opp til grundig orientering og befaring på begge steder. Eldrerådet hadde på forhånd oversendt, hhv Fosen DMS og Tynset Sjukehus, problemstillinger de ønsket svar på. Ettermiddagen onsdag 9. april var det avreise, med overnatting på Ørland Kysthotell. Torsdag 10. april ble rådet ønsket velkommen og tatt imot av lege Ingvar Berg, og fikk omvisning i biblioteket på Ørlandet, samt på Austråttborgen. Deretter var det orientering og befaring på Ørland legesenter/ørland sykehjem/fosen Distriktsmedisinske senter. Rådet fikk orientering om sykehjemmet ved leder, samt lege Ingvar Berg som gikk på eldreomsorg, med vekt på verdighet, brukermedvirkning og kompetanse i fremtidig aldersomsorg. Deretter fikk de en orientering om Fosen DMS, teori og praksis ved lege og systemansvarlig Morten Jensvold, og Ingvar Berg. Etter befaringen gikk turen til Tynset. Rådet overnattet på Tynset hotell, og fredag 11. april var det orientering og befaring på Tynset sjukehus ved divisjonsdirektør Stein Tronsmoen. I tillegg deltok avdelingssjef for kirurgi/ortopedi/røntgen/føde, leder for indremedisin og økonomisjefen. Deretter hjemreise. Austrått, studietur/befaring

18 18 Flere bilder fra studietur/befaring på Austrått.

19 Årsmelding Oppland fylkes eldreråd Deltagelse på kurs og konferanser gjennom året Nasjonal helsekonferanse: Ingvill Fjellstad Bø og Per Rasmussen deltok. Regionmøtet for kommunale eldreråd i Valdres: Ingvill Fjellstad Bø deltok. Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd, i Drammen: Ingvill Fjellstad Bø og Iver Bjerkehagen deltok. Pasientsikkerhetskurs i regi av KS: Per Rasmussen deltok. Workshop om kollektivtilbudet på Gjøvik: Kari Bergum deltok. Pasientsikkerhetskonferansen, Oslo: Per Rasmussen og sekretær Berit Johannessen deltok. Kontaktmøte med Pasient- og brukerombudet: Kari Bergum og Solveig Hval deltok. Møte om evaluering/revidering av Samarbeidsavtaler mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i Hedmark og Oppland: Per Rasmussen deltok. Nettverkssamling for fylkeseldrerådsekretærer: Sekretær Berit Johannessen deltok. Fylkestingssamlinger; Ingvill Fjellstad Bø deltok på fylkestinget i februar, april og desember. Per Rasmussen deltok på fylkestinget i februar og i juni. Råd og utvalg møter politikere Fredag 5. desember møtte representanter fra eldrerådet, råd for funksjonshemmede, flerkulturelt råd og ungdommens fylkesting opp for å diskutere sine egne saker med politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk venstreparti. Bakgrunnen for dette var å samle seg, diskutere med hverandre og komme videre med sine saker. Fellesråds-møtet startet ved at leder for eldrerådet Ingvild Fjellstad Bø ønsket velkommen og fortalte om bakgrunnen for møtet. Deretter presenterte hvert enkelt parti seg om hva de har på dagsorden for tiden. Etter dette ble diskusjonene satt i gang. Rådene fremmet saker de synes er viktige. Hos eldrerådet ble tannhelsen satt frem som det viktigste. Deltakerne fikk anledning til å snakke med de respektive politikerne, og utveksle erfaringer med hverandre. Råd og utvalg møter politikere: Fra venstre Arne Chr. Stryken (V), Kåre Helland (SP), Johannes Sterre, Reidun Aaboen, Per Rasmussen, Tore J. Odden, Eli Jørgensen, Even Aleksander Hagen (AP), Gloria Vitaly, Espen Øye Opheim, Ingvill Fjellstad Bø, Kari Bergum og Solveig Hval.

20 20 Avholdte konferanser Vårkonferansen, mai: 18 kommuner var representert på samlingen; med totalt 54 deltakere. Hedmark fylkes eldreråd stilte tirsdag 6. mai med 1 representant. Dag 1. Kommunikasjonsrådgiver Vivian Andersen, NAV orienterte om: «Hvordan kommuniserer vi med brukerne i NAV kommunikasjonskanaler». Avdelingsdirektør Tom Linnerud, NAV Hjelpemiddelsentral orienterte om: «Hjelpemidler gjennom NAV». Fylkesmann Kristin Hille Valla inspirerte forsamlingen med egne vurderinger av: «Kommunenes indre liv». Ernæringsterapeut Dagny Hovi orienterte om: «Spis smart, ork mer! Hvordan holde seg frisk, vital og i god form». Etter at den faglige delen av programmet var avsluttet, var det underholdning ved Sven Nyhus og Jon Faukstad. Før middag var det quiz, etter middag var det underholdning og sang. Dag 2. Fylkestannlege Bjørn Ellingsæter orienterte om: «Tannhelsetjeneste for personer i hjemmesykepleien tannhelsetjenestens oppgaver og plikter». «Status Sykehuset Innlandet» ved tidligere kommunelege Frode Veian. Under evalueringen dag 2. kom det fram ønsker fra deltakerne om å fortsette med konferansene slik som de er i dag, med vårkonferanse i mai og høstkonferanse i oktober. De kommunale eldrerådene oppfordres fortsatt å spille inn aktuelle temaer. Underholdning på vårkonferansen ved Svein Nyhus og Jon Faukstad.

21 Årsmelding Oppland fylkes eldreråd Høstkonferansen, oktober: 60 representanter fra 24 av Opplands 26 kommuner deltok på samlingen. Leder av det fylkeskommunale eldrerådet, Ingvill Fjellstad Bø, ledet konferansen. Som tidligere var det stort engasjement i salen. Det ble sunget, og Bjørn Dystebakken stilte også denne gangen med trekkspill. Dag 1. Seniorrådgiver Aina Strand fra Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om: «Ny folkehelsemelding 2015». Rådgiver Mariann Bjelle inviterte deltakerne til å komme med innspill til hvordan midlene til den kulturelles spaserstokken skal fordeles. Da statsbudsjettet ble framlagt dagen før, ble det imidlertid kjent at det vil bli endringer i ordningen. Oppland fylkes eldreråd fikk fullmakt til å skrive en uttalelse til saken. Tidligere formannskapssekretær i Nord-Aurdal, Gunnar Modén, orienterte om: «Eldrerådet i arbeid». Etter middag var det underholdning ved Terje G. Hong. Dag 2. Prosjektdirektør i Sykehuset Innlandet, Roger Jensen, orienterte om status og videre planer framover. Den Norske Turistforening ved Elin Enger Mollestad presenterte organisasjonen sett i et folkehelseperspektiv. Høringsuttalelser i saken om Folkehelsemelding 2015 og Den kulturelle spaserstokken ble gjennomgått i plenum, før leder Ingvill Fjellstad Bø takket for frammøtet og ønsket velhjem. Som på tidligere konferanser var det også i 2014 en engasjert forsamling som stilte mange spørsmål og som kom med mange kreative innspill. Underholdning på høstkonferansen: Vaskebrett og Terje Vang.

22 Du blir ikke eldre du blir bare bedre! Det er resultatet som teller, ikke alderen. Ingvill Fjellstad bø, leder Berit Johannessen, rådgiver

23 Årsmelding Oppland fylkes eldreråd Eldrerådet sparker videre...

24

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142

Eldrerådet i Nord-Trøndelag. Årsrapport 2014. Bilder fra studietur til Finnmark. Journalnummer: 15/00142 Eldrerådet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2014 Bilder fra studietur til Finnmark Journalnummer: 15/00142 Side2 Side3 LEDER HAR ORDET: Eldrerådet i Nord-Trøndelag driver sin virksomhet i henhold til Lov om

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 2-9. årgang 2010 Har tro på ny NAV-ordning side 4-5 Studie på ryggmargsskader s. 6-8 Krav til statsbudsjett s. 10-11 Søkelys på erstatningsretten

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer