NØDVENDIGE KURSENDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØDVENDIGE KURSENDRINGER"

Transkript

1 I 2012 bidro Norsk Rikstoto med 601 millioner kroner til formålet. I denne årsrapporten vil du blant annet få historien om norsk travsports mest populære ekvipasje noensinne, Rex Rodney og Kjell Håkonsen. ÅRSRAPPORT ÅR MED RIKSTOTO

2 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR TRAVTRENERSKOLEN NORSK RIKSTOTO 30 ÅR NØDVENDIGE KURSENDRINGER NØKKELTALL Hestesporten totalt Totalisatoromsetning totalt, mkr Antall løpsdager Antall startende hester (norskregistrerte) Overføringer til aktive, "hestenetto" * 316,2 327,8 325,7 322,6 Overføringer til formålet totalt ** 601,1 609,6 604,2 591,5 * Arrangementstilskudd er reklassifisert til driftstilskudd ** Fellestjenester relatert til salgsapparatet er reklassifisert for å harmonisere tallmaterialet Vi har tilbakelagt et år som ga oss rekordomsetning, men som også tvang oss til noen strategiste veivalg. For å lykkes i fremtiden og ikke minst svare til de forventninger formålsmottagere og samfunnet rundt oss har til vår virksomhet er det nødvendig med et klarere skille mellom Norsk Rikstoto som leverandør av spill og sportens sentralforbund om et enda tydeligere ansvar for utviklingen av sporten. Ansvarlighet må i denne sammenheng gå foran alle andre hensyn selv om det betyr reduserte overføringer til formålet vi er satt til å betjene. Norsk Rikstoto har således i beretningsåret gjennomgått en kursendring med tanke på å bli en mer fleksibel, moderne spilleverandør, mens de to sportsorganisasjonene i større grad får ansvaret for rekruttering, premiering og å skape stor sport og firbente stjerner. Norsk Rikstoto valgte mot slutten av 2012 å si opp tv-avtalen med TV 2. I løpet av våren 2013 er det fremforhandlet en ny distribusjonsavtale med TVNorge ved sin datterkanal Max - samt VGTV. Dette blir hestesportens nye partnere hva gjelder riksdekkende distribusjon av V75-, V65- og lunsjtravsendinger. I tillegg er det gledelig å igjen være tilbake hos NRK med storløpsdagene Oslo Grand Prix, Elitloppet, Norsk Derby på Øvrevoll og klasseløpshelgen på Bjerke. Denne distribusjonssammensetningen bygger opp under vår overordnede strategi om bred vekst ved at vi gjør våre hovedprodukter tilgjengelig på frikanaler i en kombinasjon av linjær og digital distribusjon hos våre nye samarbeidspartnere. Vi gleder oss til et utfordrende 2013 hvor vår målsetting er å formidle opplevelser og skape verdier for våre kunder, de aktive og de formål vi er satt til å betjene. Harald Dørum Adm. Direktør Omsetning Totalisatorspill totalt 1,7% 4,0% 1,1% -2,3% Spill utenfor bane 2,0% 5,1% 1,8% -1,7% Spill på bane - 2,7% - 13,8% - 7,6% - 10,3% 2 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

3 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR TEMA NORSK RIKSTOTO 30 ÅR STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING S pill på hest i Europa er i motvind. Kombinasjonen av økonomiske nedgangstider og aggressiv konkurranse fra multinasjonale spillselskaper har gitt tilbakegang for både de store og små nasjonene innenfor hestesporten. Konkurranse i markedet er bra, men konkurransen i dag skjer ikke på like vilkår. De internasjonale spillselskapene betaler i beskjeden grad skatt eller bidrag til formålet. Med dette bakteppet har Norsk Rikstoto greid seg tilfredsstillende i Omsetningen nådde 3,878 milliarder kroner det høyeste i selskapets historie, men lønnsomheten har blitt dårligere. Veksten kommer fra import av utenlandske spilltilbud, og hestesportens dekningsbidrag er derigjennom lavere på det importerte spillet enn de vi arrangerer selv. Årets omsetning er et av de aller beste for et europeisk totalisatorselskap, noe som først og fremst illustrerer Norges enestående økonomiske situasjon i et Europa i krise TØFFE UTFORDRINGER Selv om vårt land så langt har blitt skjermet mot økonomisk tilbakeslag, er det all grunn til å være forberedt på at vi vil merke konsekvensene av krisetidene i Europa. En stadig sterkere konkurranse krever en radikal omstilling, både i Norsk Rikstoto og i norsk hestesport. Det har Norsk Rikstoto tatt konsekvensen av. Vi skal nå konsentrere ressursbruken og kompetansen rundt å ha økt konkurransedyktighet i markedet. Vi må ganske enkelt bli bedre til å tilby de produktene som markedet vil ha i en form og distribusjon som er tilpasset vår tids kunder. Dette krever en teknologisk og markedsmessig opprustning. Dette er forutsetninger for å lykkes, og vi må i årene fremover prioritere egen konkurransedyktighet. Dette er bakgrunnen for at Norsk Rikstoto mot slutten av 2012 reorganiserte med sikte på å bli et rendyrket spillselskap. Samtidig får sportsorganisasjonene Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub eneansvaret for trav- og galopp-sporten sin utvikling. Norsk Rikstoto skal beholde sin rolle som sportens «riksrevisor», slik konsesjonen forutsetter og vil dermed ha det overordnede økonomiske ansvaret. For DNT og NJ må selv ta hovedansvaret for fordeling av løpspremier, kostnadseffektiv drift av banene, samt den fremtidige organiseringen av sporten. Styret i Norsk Rikstoto er fornøyd med måten sportsorganisasjonene har tatt dette hovedansvaret i en tidlig fase og den uttalte vilje til å gjennomføre nødvendige endringer. Greier næringen denne jobben, er forutsetningene for ny vekst i norsk hestesport til stede, men det er fortsatt langt fram. Honnør skal også gis administrasjonen i Norsk Rikstoto som har gjennomført den nødvendige kursendringen hva gjelder å rendyrke Norsk Rikstoto som et spillselskap. NORGE I EN SÆRSTILLING Spillvirksomheten knyttet til hestesporten - uavhengig av nasjonale regulatoriske bestemmelser - blir selvsagt påvirket av de økonomiske realitetene. Stormakter innenfor hestesporten opplever store sportslige så vel som økonomiske tilbakeganger. I denne sammenhengen står Norge og norsk hestesport i en ganske spesiell stilling. Det er imidlertid signaler som kan tyde på at selv i en liten økonomi som den norske - og sett i europeisk sammenheng lite hestesportsland som vårt - må vi være forberedt på at også vår virksomhet blir stadig tøffere utfordret. I en slik hverdag er det viktig å løfte fram alle de andre positive elementene hesten og hestesporten representerer. Som spillselskap har Norsk Rikstoto et særskilt ansvar for å sikre et økonomisk fundament for en langsiktig utvikling av en levende hestesport i Norge. Denne oppgaven vil Norsk Rikstoto bidra til i første rekke ved å tilby det norske publikum gode spillprodukter innenfor de rammene konsesjonen gir oss, og med en driftsmodell som sikrer formålet stabile og forutsigbare økonomiske overføringer både på kort og lang sikt. 4 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

4 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR STYRETS BERETNING NORSK RIKSTOTO 30 ÅR STYRETS BERETNING INTERNASJONALISERING Omsetningen til totalisatorarrangementer utenfor Norge økte markant også i Spillet til utlandet har i 2012 økt med 180,3 millioner kroner, eller 23 prosent, mens spill til norske arrangementer har gått ned med 114,3 millioner kroner, eller 3,7 prosent. Mer enn seks millioner hester finnes i Europa. Enda flere eiere gjør at hestesporten har en utrolig bred forankring i Europa uavhengig av nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. I et moderne samfunn representerer hestesporten således viktige verdier som sikrer integrasjon av ulike folkegrupper, frivillig arbeid og ikke minst mange menneskers egenutvikling. Hestesporten er en folkebevegelse som i store deler av Europa tar vare på nasjonenes historiske arv! Hestesporten i Europa er på ingen måte fritatt fra de økonomiske urolighetene som har preget mange land i Mellom- og Sør-Europa i De nasjonale spillselskapene med formål om å finansiere utvikling av hestesport, hestehold og hesteavl har et særskilt ansvar for å sørge for så stabile og forutsigbare rammebetingelser som mulig for sportens aktive. For å kunne løse denne utfordringen i urolige økonomiske tider, må myndighetene sørge for at totalisatorselskapene får likeverdige og konkurransenøytrale rammebetingelser der hvor det også er andre aktører i markedet. V65 I MEDVIND I 2012 ble det altså satt ny rekord i spill på hest i Norge med en omsetning på 3,878 milliarder kroner. Dette er et av de aller beste resultatene for et europeisk totalisatorselskap i Som et resultat av virksomheten ble det i beretningsåret overført kr. 601 millioner til hesteholdet, hestesporten, hesteavl og andre som er definert som formålsmottagere. I hesteeierpremier ble det overført 316 millioner kroner i Disse ble utbetalt i trav- og galopp-løpene på landets elleve travbaner og ene galoppbane. I gjennomsnitt fikk hver starthest i Norge utbetalt 6841 kroner per start, tilsvarende hva som ble utbetalt i En begrenset tilgang på hestemateriell i Norge førte til at man i 2012 reduserte antall løpsarrangement i Norge fra 596 i 2011 til 566 i Til tross for denne reduksjonen i løpstilbud var det i deler av beretningsåret en utfordring å produsere gode og interessante spilleløp. Sportsorganisasjonen og spillselskapet har gjennom 2012 prioritert løp tilknyttet V75-produktet. Dette til tross opplevde V75 en sterkere konkurranse enn tidligere, og omsetningen sank med totalt 85,1 millioner kroner. GOD NOK SPORT Den største utfordringen i norsk hestesport de nærmeste årene blir å få nok norske hester til å lage gode spilleløp. Knapphet på løpshester har tvunget fram behovet for å importere spill fra andre land, men dette er en utvikling som gir svake dekningsbidrag for Norsk Rikstoto og derigjennom reduserte inntektsmuligheter for norske hesteeiere og oppdrettere. Spillet alene kan ikke gi det økonomiske løftet norsk hestesport trenger for å komme videre. Det kan bare oppnås med en mer kostnadseffektiv drift og en vesentlig økt inntjening fra sporten selv, gjennom økte inntekter fra eiendom, sponsorvirksomhet og bruk av banene til andre inntektsbringende formål. Et slikt økonomisk løft er kritisk viktig I 2012 BLE DET SATT NY REKORD I SPILL PÅ HEST I NORGE for å snu den negative utviklingen hva gjelder antall norske hester. Lykkes sportsorganisasjonene med oppgaven, vil det bli flere hester, bedre spilleløp, større inntekter til norske eiere og oppdrettere og høyere nivå, økt interesse og større oppmerksomhet rundt norsk hestesport. Norsk Rikstoto har som formål å optimalisere det økonomiske resultatet fra spillvirksomheten og sørge for at dette kommer våre formålsmottagere til gode. I beretningsåret har Norsk Rikstoto videreutviklet forankringen av strategisk ståsted og foretatt viktige veivalg. Konsesjonen gir Norsk Rikstoto et utvidet ansvar, men gir samtidig et sterkt behov for en avklarende rolledeling mellom sporten og spillet. Dette setter og vil sette krav til så vel sportsorganisasjonene Det Norske Travselskap/Norsk Jockeyklub, som spillselskapet Norsk Rikstoto om vi skal lykkes. I 2012 har Norsk Rikstoto dreid ressursene i denne retningen. Hestesporten er en positiv og viktig del av fritidstilbudet, særlig for ungdommen, og en av de næringsområder i norsk landbruk som har de beste forutsetninger for vekst i årene fremover. Det er muligheter som vi må ta vare på og utvikle videre KUNDER Norsk Rikstoto fortsatte sin kundejakt i Antall registrerte kunder økte med til totalt Dette tilsvarer en økning på 14 prosent sammenlignet med utgangen av Norsk Rikstoto har aldri hatt så mange registrerte kunder, og hele 66,7 prosent av vår samlede omsetning er nå registrert spill. Å spille sammen er sosialt! Fremgangen for andels- og lagspill fortsatte i Norsk Rikstoto fortsatte arbeidet med utbredelse og fornyelse av lagspilltilbudet og forventer flere nye lanseringer knyttet til dette konseptet tidlig i I tillegg til økt interesse - og tilsvarende omsetning - er det en målsetting at denne satsningen vil rekruttere enda flere hestespillere. Det er i beretningsåret ikke registrert noen økning i antall rapporterte henvendelser til hjelpelinjen i forbindelse med uheldig spilladferd*. *Kilde: Årsrapporten til Lotteritilsynet SPILLKANALER Norsk Rikstoto har hatt vekst både hos de tradisjonelle kommisjonærene og via internett, mens spill på banene og krysspill står for en stadig mindre andel av den totale omsetningen. Spill via nettet fortsetter sin raske vekst og økte med nesten 174,7 millioner fra året før - og har nå en omsetningsandel på 32 prosent. De store kommisjonærene er blitt færre, men økningen av små og mellomstore spillbutikker gjør at antallet kommisjonærer økte fra 1628 til 1691 i løpet av Vår målsetting er å være til stede der folk ferdes. De siste årene har dagligvarenes lavpriskjeder med sine lange åpningstider tatt over mer og mer av spillmarkedet fra KBS (kiosk, bensin, servicemarkedet). Norsk Rikstoto vil derfor fortsette utvidelsen av sin distribusjon av spill på hest. RESULTAT OG EGENKAPITAL Stiftelsen Norsk Rikstoto hadde en omsetning fra spillvirksomheten på kr millioner i beretningsåret. Dette er 65,9 millioner kroner mer (1,73 prosent) enn omsetningen var i Total- kapitalen var pr på 294,7 millioner kroner, 6,8 millioner kroner lavere enn på tilsvarende tidspunkt i Egenkapitalen i forhold til årets spillinntekter etter gevinstutbetaling var 4,9 prosent. Egenkapitalen var ved årets slutt 62,6 millioner kroner, tilsvarende 21,2 prosent av totalkapitalen. Styret vurderer egenkapitalen som tilfredsstillende, men legger betydelig vekt på å tilpasse driftskostnader og fremtidige utdelinger til formålet, for slik å oppnå at egenkapitalen og stiftelsens soliditet styrkes. Stiftelsens likviditet er tilfredsstillende, men følges opp løpende hver måned. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen er til stede. FINANSIELL RISIKO Stiftelsen har begrenset finansiell risiko. Stiftelsens virksomhet utøves i Norge, og aktiviteten mot utlandet og i annen valuta er begrenset både i tid og omfang. Stiftelsen har utlån til selskaper tilknyttet hestesporten på til sammen 28,4 millioner kroner. To låneforhold fra henholdsvis 2003 og 2008 til henholdsvis Øvrevoll Galopp AS og Bjerke Travbane AS er behandlet etter samme retningslinjer som øvrige låneforhold til driftsselskapene. Lånesøknader større enn en million kroner blir forelagt stiftelsens styre og avgjøres etter retningslinjer for internfinansiering. Lånerammen for denne type lån er begrenset oppad til to millioner kroner per selskap. Med bakgrunn i selskapets resultatutvikling og målsettinger om likviditetsgrad i vedtatte planer, vil det i tiden som kommer i større utstrekning bli søkt løsninger om ekstern finansiering. FORMUESFORVALTNING Stiftelsen forvalter på vegne av driftsselskapene og sentralforbund en stor andel av de omløpsmidlene som er opparbeidet i selskapene. Plassering av overskuddslikviditet følger stiftelsens plasseringsstrategi og hensyntar forsvarlighetskriteriene etter Stiftelsesloven 18. De samlede plasseringene er ved utgangen av beretningsåret begrenset grunnet intern finansiering til øvrige selskaper i hestesporten. Stiftelsens plasseringsstrategi er lavrisikoplasseringer på bankkonto og i rentebærende papirer. Styret er av den oppfatning at Stiftelsens formue og øvrige aktiva er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. ARBEIDSMILJØ Per er det 108 fast ansatte, Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke registrert materiell- eller personskader i løpet av beretningsåret. Sykefraværet var i 2012 på 5,1 (5,7) prosent, en nedgang på 0,6 prosentpoeng kontra året før. Stiftelsen Norsk Rikstoto legger forholdene til rette for at alle ansatte skal ha like muligheter til personlig og faglig utvikling. I arbeidet med rekruttering legger vi vekt på faglige kvalifikasjoner, dokumenterte resultater, ferdigheter og utviklingsmuligheter. Stiftelsen legger til rette for at alle ansatte har like muligheter uavhengig av rase, hudfarge, religiøs tilhørighet, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder eller andre karakteristika. Kvinneandelen blant de ansatte var per på 34 (31,5), 2,5 prosentpoeng høyere enn på samme tidspunkt året før. MILJØRAPPORTERING Stiftelsen har ikke virksomhet som direkte forurenser det ytre miljøet. Gjennom en bevisstgjøring av stiftelsens ansatte, samarbeidspartnere og leverandører arbeides det for å få et bedre miljøfokus og bruk av miljøvennlige produkter. VEIEN VIDERE Gjennom Norsk Rikstotos reorganisering mot slutten av 2012 vil det skapes et handlingsrom som i første rekke vil skape muligheter for økt innovasjonstakt, så vel på distribusjon-, produkt- og kundesiden. Dette vil i årene som kommer merkes gjennom et økende digitalt fokus - inkludert de mobile plattformene. Norsk Rikstoto vil på den måten kunne tilfredsstille våre kunders ønsker og behov på en helt annen måte enn tidligere. Dette er et nytt område for organisasjonen. Vi er forberedt på en bratt læringskurve, men Rikstotos ønske og vilje til endring har aldri vært større - og det skal vi selvsagt utnytte! For å lykkes er vi avhengige av et løft fra hele hestesporten - og hvor vi hver for oss og sammen beveger oss utenfor vår egen komfortsone for å finne nye løsninger på felles utfordringer. EQUUS INFORMASJON OG MEDIA Equus Informasjon og Media ble etablert 1. januar 2011 og hadde 6 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

5 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR STYRETS BERETNING sitt andre år med full drift i Equus primæroppgave er å drifte med spillinteressant informasjon og bringe generelle nyheter fra hestesporten. Equus genererte rundt 2500 redaksjonelle saker på og i løpet av Equus Informasjon og Media AS forvalter Norsk Rikstotos produksjonsavtale knyttet til all TV produksjon fra norske trav og galoppstevner. I tillegg har Equus et særskilt ansvar for å følge opp prosjektet Folkehesten på samt mesteparten av pr-arbeidet i forbindelse med Hestegallaen. I tillegg jobber Equus med å «selge inn» omdømmebyggende saker i både lokale, regionale og riksmedier. I 2012 gjennomførte overvåkingsbyrået Opoint en analyse som viste at Equus hadde generert 1032 nyhetssaker i ulike typer medier til en antatt pr-verdi på 34 millioner kroner. Av artiklene var 64 prosent fra nettsteder, mens 36 prosent kom fra trykte aviser. Equus hadde i 2012 fire fulltidsstillinger, en person i 80 prosent, samt et frilanskorps hvor en mann er på jobb daglig. RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE AS Stiftelsen Norsk Rikstoto definerte i 2007 dyrevelferd som en del av den oppgaven som inngår i vårt samfunnsoppdrag. Gjennom overtagelse og opprustning av Rikstotoklinikken Bjerke AS har Stiftelsen utviklet et veterinærtilbud som fyller et tomrom mellom den private ambulerende veterinærtjenesten og veterinærklinikken ved Norges Veterinærhøyskole. Gjennom blant annet døgnkontinuerlig vaktordning tar hospitalet et stort ansvar for dyrevelferden i et stort geografisk nedslagsfelt. Stadig bedre og enklere mobilt utstyr gjør at flere enklere undersøkelser kan gjøres lokalt av de ambulerende veterinærene, og hospitalet får inn mer kompliserte kasus. Som en konsekvens av dette hadde hospitaltjenesten ved Rikstotoklinikken Bjerke en svak nedgang i antall journaler i 2012, men økning i omsetning. For videre å opprettholde det store fokus på hesteeierøkonomi og hestenes helse, fordrer dette en god dialog mellom hospitalet og de ambulerende veterinærene, og at Rikstotoklinikken Bjerke ytterligere styrker sin rolle som kompetansesenteret med opplæringstilbud og rådgivertjeneste for alle praktiserende veterinærer. Kundegruppene som bruker hospitalets spesialister innen kirurgi, kiropraktikk, indremedisin, rygg- og halthetsutredninger, samt bruk og tolking av røntgen-ultralydbilder, kommer fra alle hestesportsmiljøer også utenom trav- og galoppsporten. I 2012 og 2013 gjennomfører Rikstotoklinikken Bjerke en prosess med fokus på optimal utnyttelse av kompetanse og utstyr, samtidig som alle administrative oppgaver skal forenkles og gjøres smartere. I tillegg skal spisskompetanse og smarte løsninger hos hospitalets eier benyttes. Norsk Rikstoto og dens stiftere mener at Rikstotoklinikken Bjerke som kompetansesenteret og 24 timers vaktordning er viktig for å ivareta hestevelferden i Norge. Men dialog opp mot vårt fagdepartement har så langt ikke avstedkommet noen løfter om tilskuddsordninger på linje med andre offentlige tilbud. Norsk Rikstoto ser det som en viktig oppgave å opprettholde dette tilbudet, RIKSTOTOS ØNSKE OG VILJE TIL ENDRING HAR ALDRI VÆRT STØRRE så lenge det av våre stiftere er definert som en oppgave som faller inn under vårt formål. Det fremtidige omfanget av denne virksomheten avgjøres således av så vel muligheter for økonomisk bærekraft, som sportens egne prioriteringer. NORSK HESTESENTER Spill på hest kommer store deler av heste-norge til gode - blant annet gjennom årlig driftsstøtte til Norsk Hestesenter. I samarbeid med Landbruks- og Matdepartementet ble årets tilskudd fastsatt til 24 millioner kroner. I tillegg kommer to millioner kroner til hesteforskning gjennom et nordisk samarbeid. Norsk Hestesenters formål er å være det nasjonale kompetansesenter for avl og utdanning av hestepersonell. HESTESPORTEN PÅ TV Norsk Rikstoto samarbeidspartner for distribusjon av travsendinger på åpne kanaler, NRK, meddelte høsten 2011 at en strategiomlegging i kanalen ville medføre at det ikke ville bli tilbudt faste sendeflater for hestesportens formidling av trav- og galoppstevner. Gjennom høsten 2011 og vinteren 2012 ble det derfor innledet forhandlinger for å sikre en distribusjon av trav- og galoppsendinger på en åpen tv-kanal i Norge. I denne situasjonen ble det vurdert og prioritert en fremforhandling av en avtale som også inkluderte distribusjon i andre nye kanaler, elektronisk distribusjon av våre spillprodukter og en generell sportslig overvåkning. Etter forhandlinger ble det besluttet å inngå en ettårig avtale, med opsjon på tre års forlengelse, med TV2. Avtalen inneholdt en generell sportslig overvåkning i sendinger med bred appell, sport og spillprogrammer, fordelt på denne kringkasters åpen kanaler og et tilbud til et smalere segment gjennom dette mediehusets betalingskanaler. I tillegg ble det tilrettelagt for distribusjon av spill gjennom TV2 s nettsider. Avtalen trådde i kraft 15. april Gjennom beretningsåret må vi dessverre konstatere at vi gjennom avtalen med TV2-konsernet ikke har nådd våre målsettinger. Distribusjonskonflikten mellom TV2 og Telenor-eide Canal Digital medførte tidlig i avtaleperioden at distribusjonen ble begrenset i forhold til intensjonen bak avtalen. Kombinert med manglende profiler, utfordringer med å finne gode og konsistente programkonsepter og den generelle omleggingen av programprofilen har medført at det er innledet samtaler med TV2 om betingelsene for en eventuell forlengelse av avtalen. IKKE NOE BLIR BORTE. Norsk Rikstotos forsterkede fokus på egen primærvirksomhet, spillet, medfører naturlig nok at vi velger bort noen av de mange oppgavene vi er satt til å løse i dag. En slik omlegging betyr nødvendigvis ikke at disse oppgavene blir borte, men at det er andre organisasjonsledd i hestesporten som må prioriterer gjennomføringen av disse oppgavene. Dette gjelder kanskje spesielt Norsk Rikstotos engasjement i hesteforskningen, tiltak overfor andre deler av hestesporten og generell hestevelferd, inkludert Bjerke Dyrehospital. De store kommisjonærene er blitt færre, men økningen av små og mellomstore spillbutikker gjør at antallet kommisjon ærer økte fra 1628 til 1691 i løpet av ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

6 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR NORSK RIKSTOTO 30 ÅR MANNEN SOM GJORDE EVENTYRET MULIG! Einar Førde var en pådriver for å få etablert Norsk Rikstoto. På en tur i Nord-Norge klarte han å overtale sjefen, Oddvar Nordli, til å få etablert Norsk Rikstoto. Etter flere politiske hestehandler var etableringen mulig etter at regjeringskonferansen i 1980 ga grønt lys for å tillate spill utenfor banene. DEN FØRSTE SJEFEN Per Storvik var Norsk Rikstotos første direktør. Han kom fra jobben som driftssjef i Norsk Tipping og fikk i oppgave å etablere Norsk Rikstoto som en solid og troverdig aktør og med distribusjon via landets på den tiden 5000 postkontorer. Norsk Tipping fikk jobben med å granske kuponger. SPILLET OM SPILLET Johan J. Jakobsen var partiformann i Senter partiet da Norsk Rikstoto ble stiftet høsten Men æren for at det ble slik gir han til en annen politiker. lik jeg husker det var det én person som mer enn noen andre sørget for at Rikstoto ble etablert, og det var Einar Førde. Jeg satt i Utenrikskomiteen på den tiden, så jeg hadde ofte nærkontakt med Førde. Jeg tror han var genuint interessert, ikke bare i hestespillet som sådan, men i hvilken betydning Rikstoto kunne ha for hesteholdet i Norge, sier Johan J. Jakobsen. Han kaller Einar Førde den store pådriveren. Han var kjent for sine eksepsjonelle evner til å skape allianser, og disse kom godt med når visjonen om Rikstoto skulle drives gjennom. S DEN FØRSTE V6-VINNEREN Kruska og Ole L. Engen ble den første V6-vinneren i historien da hun spurtet inn til seier. Det skjedde 23. oktober Einar Førde og Erling Norvik var på plass på Bjerkebanen for å kaste glans over kjøringen. Debutomsetningen i V6 var formidable 13,5 millioner kroner. (Foto: Trav- og Galopp-Nytt) 10 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO Som Senterpartipolitiker var jeg naturligvis positiv til den effekten Rikstoto kunne få på hesteholdet i Norge. Det fantes dem som fryktet at økt tilgjengelighet ville føre til økt forekomst av spillegalskap, men i det store og hele gikk det ganske rolig for seg, sier Johan J. Jakobsen. I en periode satt han som vara til styret til Norsk Rikstoto, og han vært medeier i to galopphester. I dag er han pensjonist, og sitter i styret i organisasjonen Hest og Helse. Jakobsen har vært bosatt bare et steinkast unna Øvrevoll siden han begynte på Stortinget på slutten av 1960-tallet. NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

7 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR NORSK RIKSTOTO 30 ÅR DE TI STØRSTE UTBETALINGENE FOR SYV RIKTIGE I V75-SPILLET Leangen travbane 25. juni kr Jarlsberg travbane 8. november kr Bergen travpark 12. september kr Biri travbane 2. juni kr Forus travbane 9. september kr Jarlsberg travbane 21. mai kr Leangen travbane 3. desember kr Jarlsberg travbane 18. august kr Forus travbane 15. desember kr Momarken Travbane 26. november 2005 KOM IKKE INN PÅ HESTEGUIDEN PRØVER IGJEN HESTEN SOM HATET Å TAPE. Moe Odin og Asbjørn Mehla var en samspilt ekvipasje. Moe Odin innledet med 24 strake førsteplasser før han tapte for Järvsöfaks i påsketravet på Klosterskogen i På den tiden var jeg nærmest blottet for interesse for hestesport, selv om jeg hadde vokst opp på gård. Men sønnen min, Ola, som i dag jobber i Norsk Rikstoto, satte seg raskt inn i spillene og hvordan de fungerte. Det er han som skal ha æren for at jeg i dag kan se tilbake på mange hyggelige stunder på Øvrevoll, sier Johan J. Jakobsen. Sønnens entusiasme smittet. Etterhvert begynte også far å spille, selv han aldri dro det lenger enn til det han betegner som «småspilling». Rekordgevinsten er på kroner, hvorav halvparten ble øremerket konas 60-års jubileum. På spørsmål om han tror han har gått i overskudd i løpet av årene, svarer Jakobsen bestemt nei. Men det er ikke så nøye når selve grunntanken bak Norsk Rikstoto er at spillinntektene skal sluses direkte tilbake til hestesporten. NEDGANGSTIDER Før krigen hadde travsporten i Norge et oppsving, antakelig forårsaket av at totalisatoren kom i Før det igjen foregikk gjerne konkurransene på isen om vinteren. Under krigen slet travsporten, blant annet fordi mange baner ble okkupert av tyskerne, som trengte dem til å lagre matriell. Etter krigen var hesteholdet magert rent populasjonsmessig, og dette hadde sammenheng med at hesten ble faset ut av landbruket. Traktoren overtok. Men hestekulturen har vært der hele tiden. Opprinnelig het travbanene i Norge landbaner. Og sånn så de også ut. Banen på Momarken hadde visstnok 4,5 meters høyedeforskjell, og en konsekvens var at hestene ble ofte skadet. Alle travbanene gikk dessuten med underskudd. Bare Bjerke i Oslo og Jarlsberg utenfor Tønsberg kunne vise til driftsoverskudd. Dette overskuddet ble sluset ut til landets øvrige travbaner gjennom et såkalt A-fond. Bortsett fra disse overføringene hadde den enkelte bane kun inntekter fra de løpene som ble arrangert akkurat der. Blant annet derfor slet hestesporten. Utover på 1970-tallet var interessen for spillet dalende. Skulle du spille på hest, måtte du dessuten være til stede på selve banen. Departementet var strengt på at alt spill utenfor banene var forbudt. Dette ville Norsk Rikstoto gjøre noe med. KONSESJONEN OPPFYLT Einar Førde lykktes med sitt prosekt. 24. september 1982 ble stiftelsen Norsk Rikstoto en realitet. Konsesjonen understreket at oppgaven skulle være å fremme hestehold i Norge, uavhengig av om det drei- de seg om trav eller galopp. I dag, over 30 år senere, er det hester i Norge, og tallet er stigende. Etableringen av Norsk Hestesenter på Starum har også betydd mye. I dag er regelverket knyttet til hestehold samkjørt: Det er vaksinasjon på tvers av hesteraser, det er innført krav til sikkerhetsvester for unge jenter som rir, den etiske oppfølgingen av dyrene har blitt bedre, og Norge har kanskje verdens beste travbaner. Også i det ligger det mye dyreetikk. Alt dette bidrar til at Norsk Rikstoto har oppfylt den konsesjonen stiftelsen ble tildelt høsten Norsk Rikstoto betaler dessuten en forutsigbar statsavgift på 3,7 prosent av brutto omsetning. Den gjør at hestesporten tilfører omlag 140 millioner kroner til statskassen hvert år, og det er en vesentlig samfunnsmessig konsekvens. FLEST SEIERE Gunnar Eggen er en av norsk travsports største tobente profiler noensinne. Her etter en av sine mange storløpsseirer. Totalt har Gunnar Eggen vunnet 5546 løp. Den største seieren i karrieren bokførte Gunnar Eggen da han vant March of Dimes med Sugarcane Hanover i TV-STEMMEN Hallvard Flatland var med på å bringe hestesporten ut til folket da han kommenterte V6- løpene på NRK i Norsk Rikstotos begynnelse. NY BANE I NORD Det finnes elleve helårs travbane og en helårs galoppbane i Norge. Harstad travpark åpnet 29. juli 1995 og er verdens nordligste travbane. Den er samtidig Norges yngste travbane. På åpningsdagen var 2011 tilskuere innenfor portene. 12 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO

8 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR NORSK RIKSTOTO 30 ÅR FOLKEHAVET Ved åpningen av Sørlandets travpark i 1988 var det nesten tilskuere på plass. (Foto: Trav- og Galopp-Nytt) DE TI BESTE KUSKENE I NORSK TRAVSPORT Siste løp 5546 seirer Gunnar Eggen 6. desember seirer Asbjørn Mehla 8. desember seirer Ulf Thoresen 10. juli seirer Hans Petter Tholfsen 29. desember seirer Jomar Blekkan 31. desember seirer Eirik Høitomt 29. desember seirer Cato Antonsen 29. desember seirer Rune Wiig 22. desember seirer Vidar Hop 29. desember seirer Ove Wassberg 27. desember 2012 FOLKETS HEST Atom Vinter og Arve Gudbrand Blihovde ble en umåtelig populær ekvipasje. Hesten elsket barn, og kusken var svært utadvendt. Atom Vinter vant 130 løp og tjente 8,3 millioner kroner. UNGHESTFENOMENET Alm Rau Jo var unghestfenomenet som ble akutt syk og døde så altfor tidlig. 24 førsteplasser og en annenplass ble det på 25 starter for superhesten fra Grøa. EGEN TV-KANAL Hestesportens egen tv-kanal, Rikstoto Direkte, ble etablert 15. mars Her er nøkkelpersonene ved oppstart TILSKUERREKORD Tilskuerrekord ble satt ved åpningen av Sørlandet travpark i tilskuere var på plass. DEN BESTE NOEN SINNE Ulf Thoresen er den mest kjente kusken Norge noensinne har hatt. Han var godt likt av alle og hadde en svært høy stjerne internasjonalt. Ulf Thoresen kjørte til sammen løp. Han vant 4018 av dem og kjørte inn mer enn 63 millioner kroner til sine fornøyde hesteeiere. Han vant sitt siste løp 2. juli 1992, med Troll Sokken på Klosterskogen travbane. 14 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO

9 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR NORSK RIKSTOTO 30 ÅR VERDENS-REKORD-HOLDEREN Sugarcane Hanover satte verdensrekord da han utklasset konkurrentene og vant Oslo Grand Prix på 1.12,5a/2100 meter for Gunnar Eggen. VANT ALT PÅ EN MÅNED JUBLER FOR STORTLØPSSEIER Ingen har vunnet flere travløp i Norge enn Gunnar Eggen. Her jubler han etter en av sine mange storløpstriumfer. (Foto: Trav- og Galopp-Nytt) FOLKEHELTEN Rex Rodney og Kjell Håkonsen vant Elitloppet på Solvalla i 1986 og ble den mest populære duoen Trav-Norge noensinne har hatt. (Foto: Trav- og Galopp-Nytt) INNVIET BERGEN TRAVPARK The Onion og Stig H. Johansson imponerte stort under innvielsen av Nye Bergen Travpark Steinlager og Per Oleg Midtfjeld vant både Oslo Grand Prix, Elitloppet og Copenhagen Cup i løpet av en måned i Her ved seieren i Oslo Grand Prix. (Foto: Hesteguiden.com) 16 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

10 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR REX RODNEY HESTENES KONGE REX RODNEY Ingen norsk travhest har gjort større inntrykk enn legendariske Rex Rodney. NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

11 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR REX RODNEY NORSK RIKSTOTO 30 ÅR REX RODNEY FIKK SITT STORE GJENNOMBRUDD MED SEIEREN UNDER FORUS OPEN I VALGT INN I HALL OF FAME I NORDISKA TRAVMUSEET I VANT FORUS OPEN FIRE GANGER. VANT NORGES- MESTERSKAPET TO GANGER. VANT DET SVENSKE ELITLOPPET I DELTOK FEM GANGER I OSLO GRAND PRIX, OG VANT TO GANGER. I 1980 ble det født en hest i Rogaland, eid og oppdrettet av Thorleif Thu. Noen år senere skulle denne hesten bli en av verdens beste travere. Det var ingenting som tilsa at noe sånt skulle skje, og det hadde heller aldri skjedd før at en norskfødt hest bemerket seg slik. Rex Rodneys gjennombrudd og fantastiske karriere sammenfalt i tid med opprettelsen av Norsk Rikstoto. Det var omtrent som da Nike bestemte seg for å bruke det ukonvensjonelle tennisgeniet John McEnroe som frontperson for sitt nye Just do it-image tidlig på 1990-tallet. Eller som når Petter Northugs ekstraordinære vinnervilje i dag trekker store menneskemasser til langrennssporten. Idretten trenger de store enkeltprestasjonene, den må ha utøvere som stikker seg ut, som sprenger grenser og fanger publikums begeistring. Rex Rodney var en slik utøver. Han trakk mennesker til travbanene og han trakk spillere til Rikstoto. Hans karisma og vinnerinstinkt gjorde ham til den beste ambassadøren norsk travsport kunne drømme om. IKONET Geir Lundh er tidligere sportssjef på Forus travbane, der Rex Rodney hadde sitt store gjennombrudd i Rex Rodney er et ikon i norsk travsport, forteller Lund. Det er mange grunner til det, men den kanskje viktigste er at han var en klassisk Askeladden. Han var en norskavlet hest, og det var ingenting i hans avstamning som tilsa at han skulle bli en av verdens beste travere. Likevel viste det seg at han hadde et eksteriør, en utstråling og en vilje som gjorde at han gikk hele veien. Han ble den første hjemmehesten i moderne tid som vant Oslo Grand Prix. Han vant det svenske Elitloppet 14 dager senere, og hadde du spurt folk om en norskfødt hest ville vinne det løpet bare noen måneder tidligere, da ville de svart at det var fullstendig utenkelig tallet var en gullalder for norsk travsport. Norsk Rikstoto ble opprettet og navn som Alm Svarten og Ulf Thoresen var allemannseie. Sammen med sin trener og kusk, Kjell Håkonsen, debuterte Rex Rodney med en fjerdeplass på Forus i mai Han var ingen ungheststjerne, men som femåring la han en ny alen til sin vekst, og i slutten av april 1985 travet han for første gang under ble et fremgangsrikt år som resulterte i 25 seire på 35 starter. Rogalendingene hadde fått en ny yndling som snart skulle appellere mye bredere enn bare til det sørvestre hjørnet av Norge. ASKELADDEN Rex Rodney var det store hjemmehåpet da Forus Open så dagens lys i Det var store navn i startfeltet, Rex Rodney og Kjell Håkonsen tok ikke tet, men det skulle vise seg at den respekten de på forhånd hadde gitt uttrykk for overfor sine mer berømte konkurrenter, bare var et spill for galleriet. Duoen plasserte seg utvendig for lederen, i et spor som ikke er særlig økonomisk. Likevel akselererte Rex Rodney og la konkurrentene bak seg. Jubelen på Forus var øredøvende. Den suverene seieren, og seieren i Oslo Grand Prix senere samme sesong, slo ned som en bombe i travmiljøet. For selv om den mørkebrune hingsten fra Sviland allerede hadde meritter å vise til, var det ingen som egentlig trodde at han hadde dette formatet inne. EN STJERNE ER FØDT Interessen for Rex Rodney, som var lett gjenkjennelig i løpsbanen med halen i været og den hvite pynten på neseremmen, spredte seg i norske samfunnslag. Så var det duket for Sverige, og det prestisjetunge Elitloppet. Etter å ha lekt hjem det ene forsøket fra tet ble det dødens i finalen, utven- 20 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

12 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR REX RODNEY NORSK RIKSTOTO 30 ÅR REX RODNEY «Med Rex Rodney gikk travsporten fra å være en idrett for de spesielt interesserte til å bli en folkesport.» GEIR LUND, TIDLIGERE SPORTSSJEF PÅ FORUS TRAVBANE dig for hurtigtoget Emile. Likevel var det den norske nasjonalsangen som ble spilt til slutt. Ut av Solvalla-ovalen paraderte Rex Rodney og Kjell Håkonsen med et slep av rødt, hvitt og blått, i en scene ingen hadde trodd at de noen gang skulle få være vitne til. Rex Rodney var ingen primadonna, men han utstrålte en kraft og en vilje som gjorde ham til en helt spesiell hest. Så dypt inntrykk gjorde han at han fikk ei eldre dame fra Nord-Norge, som aldri hadde satt sine føtter på en travbane, til å reise til Bjerke, ens ærend for å overvære en av hans starter i hovedstaden. SKOENE PÅ HYLLA I 1991 ble det bare én start på Rex Rodney før løpsskoene ble lagt på hylla foran 5000 tilskuere på hjemmebanen Forus. Det var 26. august at et av norsk travsportshistories viktigste kapitler ble avsluttet. Rex Rodney vant på alle baner, under alle forhold. Han gjorde drømmer til virkelighet, godt hjulpet av sin kusk Kjell Håkonsen. Geir Lundh sammenligner det med et eventyr. På den tiden var vi ikke like vant til norske idrettsprestasjoner i verdensklasse som vi er i dag. Med Rex Rodney gikk travsporten fra å være en idrett for de spesielt interesserte til å bli en folkesport. God hjulpet av Kjell Håkonsens unike evne til å overraske. Hans lune humor og smått forunderlige svar på journalistenes spørsmål gjorde at hele ekvipasjen ble litt Askeladden-aktig, sier Lund. For travsporten i Norge mener han at Rex Rodneys betydning er umulig å overdrive. Hans prestasjoner førte til at mange flere ville spille og at mange flere ville eie hester. Det ble en boom, og sett i ettertid er det ingen tvil om at Rex Rodney var en viktig bidragsyter i utviklingen av den moderne hestesporten og de moderne hestesportorganisasjonene som Rikstoto er en del av. Rex Rodney var en komplett traver. Han hadde starthurtighet, utholdenhet og en enorm spurtstyrke. Han pleide å løfte halen litt under løpene, det ble et karakteristisk trekk ved ham som folk la merke til, og det var et tegn på at han trivdes med å konkurrere og at han likte å være i rampelyset, sier Geir Lundh. I 2010, femten år etter sin død, ble Rex Rodney valgt inn i Hall of Fame i Nordiska travmuseet i Årjäng i Sverige. I begrunnelsen heter det: Hans bakgrunn var enkel, og med kraft og eleganse trollbandt han mennesker fra alle samfunnsgrupper. Sammen med sin trener og kusk tok han opp kampen med internasjonale stjerner - og slo dem. Drømmer ble til virkelighet og han ble folkets hest. 22 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

13 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR TRAVTRENERSKOLEN NORSK RIKSTOTO 30 ÅR TRAVTRENERSKOLEN M E D TRAV PÅ TIMEPLANEN Den norske travtrenerskolen tar opp et titalls studenter hvert år. Bare de som brenner for trav slipper gjennom nåløyet. Jeanett Dagsvold (26) og Ole Johan Østre (23) studerer for å bli travtrenere. Trav er den store lidenskapen, sier Jeanett. Vi stiller ganske tøffe krav til studentene våre. De må kunne følge klokka, ta ansvar og vise at de er til å stole på, sier Gunnar Gjerstad. Gjerstad er hovedinstruktør ved travtrenerskolen på Starum. Skolen er den eneste i sitt slag i landet, og den 21 uker lange fagskoleutdanningen er obligatorisk for alle som vil søke profflisens som travtrenere i Norge. Studentene bor på internat i en gammel militærleir med flott utsikt over Mjøsa. Men tid til å nyte utsikten blir det heller smått med. Arbeidslyst! sier instruktør Gjerstad. Det er kanskje den viktigste egenskapen vi ser etter hos studentene. Skal du lykkes som travtrener, må du belage deg på lange og strevsomme dager. Helst må du ha trav som både hovedinteresse, hobby og yrke på én gang. TUSENKUNSTNERE Så hva er det travtreneryrket egentlig består i? En utenforstående vil naturlig nok gjette på at det har med trening av travhester å gjøre. Men en skal ikke ha sittet lenge på skolebenken før en oppdager at det er mer komplisert enn som så. Som profesjonell travtrener påtar du deg å trene andre folks hester. Det innebærer at du blir vist stor tillit av kundene dine. Følgelig må du kunne alt om hestehold og trening, alt om fôring, og ganske mye om hovpleie og skoing. I tillegg må du være litt veterinær, litt bedriftsleder, litt regnskapsfører og litt markedsfører. Så det er et veldig sammensatt yrke, sier Gjestad. Fagskoleutdanningen på Starum består av om lag like deler praksis og teori. Foruten emner som hestehold, fôringslære, hovpleie og veterinærlære, må studentene sette seg inn i alt fra travsportens organisering og regelverk til kundebehandling og administrasjon. Studentene våre er jo som regel unge folk som er vant til å være i staller, og i begynnelsen klør de nok litt etter å komme ut til hestene. Men de innser snart at en ikke kommer noen vei uten en god porsjon teori også, sier Gjerstad. «HAR DET I HENDA» På spørsmålet om hva som kjennetegner en god travtrener, svarer instruktøren uten betenkning: En god travtrener er en som er flink til å lese hesten. En hest kan jo ikke si ifra selv, så en må være dyktig til å tolke hestens signaler. Dessuten må en kunne lese hestens kapasitet, og hvordan den reagerer på ulike treningsmengder. Fremfor alt er det selvsagt viktig å ha håndlag med dyr. At en «har det i henda», som vi sier. Skal du komme langt som travtrener, må du være egnet for jobben, understreker Gjerstad. To som øyensynlig «har det i henda» er travtrenerstudentene Ole Johan Østre (23) og Jeanett Dagsvold (26). Jeg har drømt om å bli travtrener siden jeg var guttunge. Forbildene mine har alltid vært travtrenere og kusker, sier Østre. Trav er den store lidenskapen, smiler Jeanett Dagsvold. Hun er en av sju kvinner ved årets studentkull, og et levende bevis på at travsporten er i ferd med å bli kvitt stempelet som «guttegreie». LITE GLAMOUR Både Dagsvold og Østre tar sikte på å skape seg et levebrød som profesjonelle travtrenere. Instruktør Gjerstad kan ikke love dem glitter og glamour, men han mener utsiktene til et interessant yrkesliv burde være de aller beste. Travtrener er langt fra noe A4-yrke. Jeg vil nesten heller kalle det en livsstil. Og så er det jo ikke bare det som skjer under løp på travbanen som gir glede. Det å trene en unghest, og kjenne at det så smått begynner å fungere, at arbeidet du har lagt ned begynner å gi resultater det er kanskje den aller største opplevelsen for en travtrener, avslutter Gunnar Gjerstad. Jeg har drømt om å bli travtrener siden jeg var guttunge. Forbildene mine har alltid vært travtrenere og kusker. OLE JOHAN ØSTRE 24 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

14 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR RUNE BJERKE NORSK RIKSTOTO 30 ÅR RUNE BJERKE BJERKE PÅ BJERKE...EN GANSKE VANLIG MANN BLANT ANDRE HESTEFOLK Rune Bjerke (52) er til daglig sjef for ansatte i Norge. En av landets mest profilerte næringslivsledere. Øverste ansvarlig for en bedrift med en børsverdi på 132 milliarder kroner, og et driftsresultat (før skatt) i 2012 på 17,6 milliarder. Og så er han glad i hest. Og glad i sine gamle venner. Det gir seg utslag i at konsernsjefen i DNB ASA prioriterer deler av sin hardt tiltrengte fritid til å holde nær kontakt både med vennene og hestesporten, som har vært en del av barndommen og oppveksten hans. Jeg er oppvokt på Årvoll, ikke langt fra Bjerke Travbane, og tråkket mine barnesko i stallene der fra jeg var seks år, forteller Rune Bjerke. Far jobbet mye, mens mor var mye syk. Da ble det til at jeg holdt mye til i stallen til Leif Kåre Jahnsen salmaker, trener og kusk som passet på meg. Han vant forresten Norsk Travderby med Baus Best i Et stort øyeblikk også for en storøyd åtteåring. Rune Bjerke var med Jahnsen på travløp over hele Østlandet et par ganger i uken. Vikodden, Klosterskogen, Jarlsberg... Noe av det første jeg lærte å lese var travprogram. Jeg vanket jevnlig på Bjerkestallene til langt opp i 20-årene. I dag har DNB-sjefen fremdeles et hjerte som banker varmt for hesteporten. Selv om tidsbruken på hest av naturlige årsaker er en god del mindre enn før. Det hender at jeg er en tur på Bjerke, men nå dreier deg mest om flotte opplevelser med kameratgjengen. Sammen med 12 andre er jeg nå deleier i varmblodshesten Angel of Postman, en ustammet seksåring som vi importerte fra Nederland i 2011, og som nå står oppstallet hos Bjørn Goop i Sverige. Turene til løp der hesten deltar er noe av det flotteste jeg vet. Rune Bjerke forteller at Angel of Postman også startet på Bjerke under Oslo Grand Prix-dagen i fjor. Da stilte kameratgjengen (psevdonym: Stall Kreditt HB) opp med et digert banner for å støtte yndlingen sin, som ha rekord på 1,12,3 (ak)., I skrivende stund (pr 18/2-2013) har hesten travet inn rundt en halv million svenske kroner. Den starter i bronsedivisjonen, og har 12 seirer på 30 starter syv på 16 løp i fjor alle fra tet, forteller Bjerke. Kameratgjengens første traver var Fleur Staro, «en bra hoppe» kjørt og trent av Jan Risa. Den ble skadet, og var senere avlshoppe. Alle hestene Bjerke og hans kamerater siden har eid har vunnet løp, unntatt Extremely Gentle, som pådro seg blodkreft som toåring. Trenerlegenden Olle Goop overtok treneransvaret for eierlagets hester etter Jan Risa i Nå er det altså sønnen Bjørn som har jobben, en av verdens beste kusker. Både far og sønn er utrolig sosiale. Jeg opplever at det er sjelden at noen som er Noe av det første jeg lærte å lese var travprogram. så «industrialiserte» på et fagområde har så mye tid å gi. Ikke bare til sine storeiere, men også til oss andre. Det er vanskelig å holde seg borte fra travbanen for en som har sine røtter i Aurskog-Høland, sier Rune Bjerke. Er alle i kameratgjengen oppvokst sammen på Årvoll? Sammen med 12 andre er DNBs konsernsjef, Rune Bjerke, deleier i varmblodshesten Angel of Postman, en ustammet seksåring, importert fra Nederland i Så langt har den travet inn ca en halv million svenske kroner. 26 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

15 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR RUNE BJERKE NORSK RIKSTOTO 30 ÅR RUNE BJERKE RUNE BJERKE Født: 17. juni 1960 i Oslo. Deleier i: Angel of Postman Spilt inn: SEK pr Noe av det morsomste er kanskje ikke løp, selv med seier, men turene med gutta til for eksempel Færjestad. Sivil status: Gift (med Libe Rieber-Mohn, p.t. varaordfører i Oslo og Oslo Arbeiderpartis byrådslederkandidat ved valget 2011.). To døtre. Oppvekst: Årvoll i Oslo. Alle bortsett fra to. De ble under tvil godtatt å bli med i eierlaget vårt, men nå er de fullverdige. Vi har en veldig sosial profil, med både hele og halve eierdeler. Ved å eie hest sammen holder vi gamle vennene kontakten. Du kan kalle det et sosialt bindeledd. For at dette skulle fungere, forstod vi tidlig at vi måtte ha en administrativ drivkraft til å holde orden på ting og tang. Knut Wennemo Køppi blant oss vennene tok jobben. Han er en bærebjelke i gjengen, og fortsatt bosatt på Årvoll. Vi har stor glede av å være sammen på løp. Hele eierlaget vårt var på Solvalla under Elitloppet. Når menneskemasser finner sammen et slikt sted er det veldig positivt. Hva er det som fenger mest, Bjerke? Spillet eller sporten? Det er hestesport KOMBINERT med spill som fenger. Tradisjonelt henger sport og spill sammen, Sammen skaper det den spesielle atmosfæren som mange vil ha. Jeg har tenkt: Folk kommer innenfor porten. Da gjelder ikke lenger klassedelingen utenfor. Det er kunnskap det dreier seg om. Alt er bygget opp om hest og spill. Man går ikke på travbanen for å finne noe annet. Få andre steder kan skipsredere, arbeidsledige og unggutter under utdanning bli funnet sammen intenst konverserende. Helt ærlig, har DU noe forhold til selve spillet? Jeg må innrømme at allerede fra jeg var år spilte jeg for så store beløp at jeg var glad foreldrene mine ikke fikk vite om det. Jeg samle kopper og tomflasker på byggeplasser for å finansiere spillet. Hadde en felles konto sammen med kompiser i Postsparebanken, med det vi syntes var enormt mye penger. Etter hvert forstod jeg at spillet bare er en del av spenningen. Spiller du nå? Jeg er med i et tippelag på jobben. Det er viktig å presisere at en trist og frynsete avart innen spill, på blant annet hest, er spilleavhengighet. Dette er knyttet til spill generelt. Ikke til hestespill spesielt. Det er uansett en tragedie for dem det rammer. Det har vært ryktet at det er verre med hestespill enn for eksempel spill på fotball. Det har jeg opplevd lite av. I det store og hele har det gått veldig bra. Selv er jeg kun med på hestespill. Men jeg har respekt for at andre velger annerledes. Det lønner seg alltid å gjøre det du føler for. Har du fått noen stor gevinst? Jeg har aldri personlig vunnet noe beløp med seks sifre. Hesten vi eide som het Nachspiel Staro vant en gang kroner som vi kunne dele. Men det var jo ikke spillegevinst. Jeg husker vi skulle se en annen av våre hester, Staro Piraten, på Åby-banen i Gøteborg. Da ble vi stående i kø i sentrum. Bare to biler rakk fram. Hesten stod i 10 i odds, og vi så fram til en super dag på Liseberg for å feire en eventuell seier. Det ble det ikke noe av. Men det var den lille drømmen om den store gevinsten som sprakk. Anbefaler du eierlag? Ja, men det er avhengig av at man får en ryddig person til å bestyre det hele. Hos oss er Køppi suveren. Vi har derfor aldri kranglet om noe. Men eierlaget bør koples med noe sosialt. Det er veldig dyrt å ha hest, og det er lettere å bære utgiftene med et sosialt engasjement. For eksempel er konseptet Folkehesten positivt for alle som er med som eiere. Er du ofte på travløp? Ikke slik som før i tiden. Det blir med noen få ganger i året. Og jeg må innrømme at jeg har lite peiling. Noe av det morsomste er kanskje ikke løp, selv med seier, men turene med gutta til for eksempel Færjestad. Og følelsen av det å kanskje kunne lykkes. Drømmen om å være den eneste tilbake etter tredje eller fjerde avdeling i V5. At vi kanskje kan danse rundt sammen og rope «potteran!». Så får vi bare fire rette. Vår banker i siste avdeling vinner ikke.. Men den lille skuffelsen svelger vi ganske fort. Vi følger selvsagt veldig mye med hvordan det går med vår egen hest, Køppi sørger for det ved å sende oss andre linker til nettet. Har du kjørt hest selv noen gang? Nei. Jeg har aldri kjørt hest selv. Heller ikke da jeg var mye på Bjerke som ung. Jeg gjorde andre ting. Feide møkk og gredde hesteman. Og beundret stjernekusk Karsten Buer i hvit drakt med grønn sirkel, sittende bak legendariske Scott Protector. Det vil være flott for sporten om næringslivet fattet interesse. Men jeg tenker tilbake på det som en fin tid, selv om travet for meg aldri ble altoppslukende. Hva er din generelle oppfatning av hestesport? Jeg mener dette er en folkesport. Men jeg vet ikke om det gjøres nok for å få folk til løpsbanene. Rammen rundt kan det kanskje gjøres mer med. Få folk til å stå på tråkka og applaudere. Trenden er dessverre litt for lite action på banen. Men jeg vet jo ikke hva man har gjort for å rette på dette. Den sjelen man har på fotballkamper bør være noe å strebe etter. Hva mener du om hestesport som næring? Det er et utrolig flott kretsløp. Livet knyttet til hest er positivt, med hest som nyttedyr, kjæledyr, til å ri på, til å sitte i vognen bak, til å ha en idrettslig karriere med. Noen liker kanskje ikke å tenke på det, men til syvende og sist kan hesten også ende opp i matkjeden. Hesten er i tillegg en viktig del av norsk kultur. Og det er ikke bare trav. Jeg har en nær medarbeider som driver med feltritt. Ved ulike måter å konkurrere på, kan sport og friluftsliv kombineres. Det er så mye man har å by på. Islandshester, som også finnes her i landet, er opprinnelig en del av Sagaøyas kultur. Alt slikt er viktig. Har du noen favorittkusk? En tid var Ulf Thoresen verdens beste kusk. Han fikk middelmådige travere til å prestere langt over evne. De beste kuskene nå er også briljante stjerner i det de driver med. Det er dønn seriøse trenere og kusker i Norge. Det står det stor respekt av. I slikt opplever jeg den største nærheten til hestesporten. Distansen fremkommer vel best i at jeg synes det er aller hyggeligst å dra på tur til travløp med gode venner. Altså: Turen og kameratskapet er viktigst. Kan du og vennene dine bli eier av hest i norsk trening igjen? Vet ikke. Vi har prøvd å kjøpe en norsk født varmblodshest, med tanke på å stallet den opp i Norge, og starte den her. Men for meg er ikke det viktigst. Bjerkebanen og miljøet i stallene er mest knyttet til barnog ungdomstiden. Et godt råd til hestesporten? Da må jeg komme tilbake til det med å få folk til løpsbanene. Sporten blir aldri den samme som før om det fortsetter med tilnærmet tomme tribuner. Tenk mer på hva som kan gi liv på banen flere ganger i året enn under de to-tre storløpene. Tilknytning til hestesporten må bli noe mer enn bare å sitte hjemme med PCen eller i spillebula på hjørnet. Og: Det vil være flott for sporten om næringslivet fattet interesse. Yrke: Næringslivsleder, p.t. konsernsjef i DNB (fra 1/1-2007). Tidligere politiker (Ap), bl.a. finansbyråd i Oslo Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Partisekretær i Oslo Arbeiderparti Utdannelse: Exam. Oecon fra universitetet i Oslo og Master of Public Administration fra Harvard University (USA). Næringslivsposisjoner: Direktør i Aker Sement AS Adm. dir. i Scancem International AS Konserndirektør i Hafslund ASA Styreverv: Styreleder i Doorstep (forretningsutvikling). Tidligere: Bl.a. i Tomra Systems ASA, Renewable Energy Corporation ASA, TrygVesta AS, Tryg Forsikring AS, Storebrand ASA, Statoil ASA, Energibedriftenes Landsforening, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Finansnæringens Fellesorganisasjon. Ellers: Sønn av LO-økonom Juul Bjerke. Bror av tidligere miljøvernsminister Siri Bjerke. Nær venn av statsminister Jens Stoltenberg. 28 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

16 EN VISS PORSJON GALSKAP Hva er likheten mellom en toppidrettsutøver og en travhest? OL-vinner Olaf Tufte og travtrener Geir Flåten diskuterer. 30 ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT

17 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR HEST VS. MENNESKE Det handler mye om trivsel. På travbanen er det ikke nødvendigvis den største og sterkeste hesten som vinner. Det viktigste er at hesten «har hue», at den er en fighter. OLAF TUFTE, ROER OG BONDE M ann og hest, det går ut på ett! roper Olaf Tufte gjennom duren fra spinningsykkelen. Vi er i treningsstudioet til Horten Roklubb, der klubbens superstjerne varmer opp til dagens økt. I disse enkle lokalene har han lagt grunnlaget for bragder som har gjort ham til et verdensnavn: To OLgull, to VM-gull, og en tung håndfull med sølv- og bronsemedaljer. Olaf Tufte er Norges suverent beste roer gjennom alle tider, og mange vil mene han er blant de største idrettsutøverne landet har fostret. Likevel har han ingenting imot å bli sammenliknet med en gamp. Det handler om kjøtt og blod og hjerte og lunger, enten du snakker om en hest eller en toppidrettsutøver. Det er ikkeno mystisk med det. Eller hva, Geir? Geir Flåten humrer. Den meritterte travtreneren er oppvokst i samme nabolag som Tufte, og de to har kjent hverandre gjennom årtier. Joda, sier Geir. Det er nok en del som er likt. Mer enn mange er klar over, vil jeg tro. KAMPEN MOT MELKESYRA Olaf benytter anledningen til å avlive en myte om toppidrettsutøvernes treningsmetoder. Mye av vår trening foregår langt roligere enn folk tror, sier han. Mange ser nok for seg at vi kjører full gass hele tida. Sånn er det selvfølgelig ikke. Det er mengden med trening som er det avgjørende, ikke intensiteten. Kjører du for hardt, risikerer du å dra på deg skader og slite ut kroppen. Poenget er at du må trene mye. Veldig mye. Et grunnprinsipp i treningen er jo at vi skal flytte terskler, sier Geir. Men vi må gjøre det litt og litt. Mengdetrening med hest består i å trene mye uten å være oppe i toppfart. Blant annet kjører vi hestene med 300 kilos vogner med bremser på alle fire hjula, sånn at vi holder farta nede. Hvis vi bare skulle trene toppfart og speed, ville hesten bryte sammen i leddene. Mye av utfordringen består i å kjenne tålegrensene. Det gjelder like mye for mann og hest. For både heste- og menneskemuskler er det melkesyra som er den store fienden. Olaf kjenner kroppen sin så godt at han vet nøyaktig når syra setter inn. Geir må lese det på hesten, noe som kan by på utfordringer når en har å gjøre med mange hester med ulike «syregrenser». Olaf mener den teknologiske utviklingen vil løse problemet. I framtida kommer du til å ha et display i ræva på hesten, der du kan lese av melkesyra. Tror du ikke det a Geir? Geir er ikke helt overbevist. Det kan være, sier han. Men da er nok jeg pensjonist, når de målerne der kommer. FORANDRING FRYDER Olaf er en talsmann for variert trening, og kjent for å eksperimentere med et vidt spekter av treningsmetoder. Under de såkalte Farmer Challenge-lekene, som har foregått på Olafs egen gård, har alt fra sykling og melkespannkasting til saging, kubbeløft og låvebroløp med kornsekker stått på programmet. Han har også deltatt flere ganger i Birken og Vasaloppet. Ifølge Olaf gir avvekslingen gevinst både fysisk og mentalt et altfor monotont opplegg gir høyere risiko for å gå lei. Geir mener at prinsippet om variasjon i høy grad er overførbart til hester. Litt av kunsten er faktisk å få nok avveksling i treninga. Travere bør ikke bare trave. Det er vanlig å bruke både longering og dressur, og mange travhester blir ridd en del i galopp. Og så kan jo hester svømme, skyter Olaf inn. Svømming er vanvittig bra trening, for det belaster ikke leddene. Ja, svømming brukes en del. Noen har spesialbassenger som de lar hestene svømme i. Andre lar dem gå på tredemøller nedsenket i vann, det gir litt av den samme effekten, sier Geir. Både Olaf og Geir understreker at det ikke finnes noe treningsregime som gir garanti mot nedturer. Uansett hva slags opplegg man velger, må man alltid være parat til å gjøre justeringer. Klokka juger ikke, sier Olaf. Det er lett å se når du ikke yter. Er jeg for sliten, kommer jeg aldri skikkelig igang med økta. Sånn er det med hester også. Geir må kunne kjenne hvor langt ut i økta hesten løsner. Hvis den ikke løsner i det hele tatt, må han sannsynligvis gjøre justeringer før neste løp. Eller motsatt, sier Geir. Hvis hesten er altfor sprek på trening, risikerer du at den tømmer seg for krefter. En hest bør ikke yte maks på torsdag hvis den skal kjøre løp på lørdag. Én ting er viktig å huske, sier Olaf: Du kan ikke vinne alt du er med på. Jeg kan for eksempel ikke gjøre en OL-sluttspurt tidlig i sesongen. Jeg er overbevist om at mennesket ikke klarer mer enn to formtopper i året, med seks måneder imellom. For hesten er det kanskje enda lenger mellom de reelle formtoppene. «EYE OF THE TIGER» Olaf har de siste årene vært en etterspurt foredragsholder, spesielt om emnet mot- Geir Flåten er full av beundring over hva Olaf Tufte har fått til. Han håper å hente mye fra idrettslæren over til sin hverdag. 32 ÅRSRAPPORT 2012

18 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR HEST VS. MENNESKE FOLKEHESTEN BRILJANT Briljant er årets folkehest på Jarlsberg travbane, og eies blant annet av Olaf Tufte. Hesten trenes av Geir Flåten. En vanlig treningsdag for Briljant ser omtrent slik ut: Oppvarming: 4-5 kilometer jogging Styrke/mengde: 8-10 intervaller á meter på cirka 85 prosent av makskapasitet. Pulsen skal ligge litt over 200. Her trekker Briljant ofte en vogn som er tyngre enn vanlig, og utstyrt med bremser. Nedjogging/skritting: minutter Totalt trener Briljant minutter om dagen. Resten av tiden går med til å spise, hvile og gå rundt i hagen og kose seg. OLAF TUFTE Oppvarming: minutter Intervalltrening: minutter roing i sone 3, det vil si opp mot maks kapasitet. Nedkjøring: minutter Litt mat Stabilitetstrening: minutter (mage, korsrygg, balanse og støttemuskulatur) Hvile Sone 1-trening: inntil to timer ( i puls) ivasjon. Kort oppsummert er budskapet hans at motivasjon må komme innenfra, men at den også er et resultat av miljøet man er omgitt av. Det handler mye om trivsel. Vi mennesker kan måle trivselen vår på om vi har matlyst, humør og får godt med søvn. Det er det samme med dyr. En gris som har krøll på halen, koser seg. Rett hale betyr at grisen har det dårlig, sier Olaf, som selv er oppvokst på gård, og fremdeles driver som bonde. Han fortsetter: På travbanen er det ikke nødvendigvis den største og sterkeste hesten som vinner. Det viktigste er at hesten «har hue», at den er en fighter. Når jeg blir spurt om hva som er min fremste styrke som idrettsutøver, pleier jeg å si at jeg er dum nok til å gjøre det som kreves. Jeg stiller ikke spørsmål, jeg bare gjør det. Geir nikker. De «klokeste» hestene får aldri vist hva de er gode for, sier han. Jeg har sett hester som har hatt vanvittig stort talent, men som har vært for kloke til å bruke det. Skal en hest lykkes på travbanen, må den ha en viss porsjon galskap. Og det er akkurat den galskapen Olaf også har. De råeste har det i seg, du kan kjenne at de er krigere. En slik kriger mener Geir å se i toåringen Briljant, som han har påtatt seg å trene som årets folkehest på Jarlsberg. Olaf var tidlig ute med å sikre seg to andeler i hesten. En energisk hest med teknikk til å springe fort, sier Geir om Briljant. Og jeg føler at den har litt av den rette galskapen. OVER GRENSEN Olaf er ferdig med oppvarmingen. Etter en times tid på sykkel, i et tempo som kunne ha sprengt en hest, er han klar til å innta romaskinen. Nå venter nye timer med slit og svette, på veien mot nye mål. Hva tror du, Geir, kunne Olaf egne seg som travtrener? Nja, sier Geir og drar litt på det. Han ville sikkert ha vist stor vilje til å eksperimentere med treningsopplegget. Men jeg er redd han ville ha hatt en tendens til å presse hestene over tålegrensen. Siden han er vant til å presse seg sjøl så langt, ville han ha regnet med at hestene tålte like hard trening som han gjør. Det ville sannsynligvis knekke de aller fleste av dem. Så han ville nok trenge litt veiledning, for å si det sånn. Kanskje dere to kunne ha vært et godt team sammen? Kanskje, smiler Geir Flåten. Vi ville i hvert fall ha vært et atskillig bedre team som travtrenere enn i dobbeltsculler. Briljant er Folkehesten Jarlsberg og har 1000 eiere. Han regnes som et løfte og kan gjøre det skarpt i løpsbanen. 34 ÅRSRAPPORT 2012

19 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR VINN ELLER FORSVINN VINN ELLER FORSVINN Spillmarkedet er i endring. Morgendagens pengespill kjennetegnes av høy tilgjengelighet, hurtig respons og tydelig merkevareidentitet, mener ekspertene D e pengespillene som vil overleve, er de som lykkes best med å tilpasse seg de nye forbruksmønstrene, sier Line Lervik Olsen. Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Sammen med to andre forskere har hun undersøkt hvilke dypereliggende forbrukstrender som vil komme til å styre valgene våre i årene fremover. Forskerne har identifisert åtte ulike trender, som alle har det til felles at de finnes i alle bransjer, påvirker alle segmenter av befolkningen, og kommer til å være gyldige lenge. Trendene er basert på endringer i økonomiske, sosiale, miljømessige og teknologiske faktorer. De vil være retningsgivende for livsstil, mål, holdninger og atferd, forteller Olsen. Hun understreker at hun ikke har studert pengespill spesielt, men mener funnene i trendspotting-studien vil være like relevante for spill som for andre varer og tjenester. SPILLET SOM FORSVANT Folkekjære pengespill som hesteveddeløp, lotto og fotballtipping er så innarbeidet at vi tar dem som en selvfølge. Men heller ikke klassikere er nødvendigvis udødelige. Det Norske Pengelotteriet ble stiftet i 1912, og var lenge det eneste tillatte pengespillet i Norge av hensyn til «lykkespillenes fordervelighet». Mange spådde lotteriet en snarlig undergang da det fikk konkurranse fra Norsk Tipping i Lotteriet gjorde alle dystre spådommer til skamme, og kunne notere rekordomsetning så sent som i Ni år senere ble spillet avviklet grunnet manglende interesse. Om ikke de andre klassikerne skal gå samme vei, er det visse krav som må innfris, mener Line Lervik Olsen. Det ene er at spillene er tilgjengelige overalt og alltid. To av trendene vi har identifisert, har vi kalt for henholdsvis «alltid på farten» og «alltid påkoblet». De henviser til at fremtidens forbrukere vil være mye i bevegelse, samtidig som de er konstant online gjennom mobile enheter. Dette får konsekvenser for spillernes preferanser. På liknende måte som bankfilialer i dag blir mer og mer overflødige, vil vi trolig se at kommisjonærkontorene bli faset ut. Kundene vil selv velge når og hvor de skal spille. Vær i takt med markedet, responder på trendene. Spør dere selv om hvordan innovasjon kan bidra til å skape økt verdi for kundene deres. LINE LERVIK OLSEN LÆR AV DATASPILL En annen viktig faktor er det Olsen og hennes forskerkolleger har kalt «avkastning på tid». Folk vil ha mest mulig ut av tiden sin. Dette skaper en utålmodighet hos forbrukerne som blant annet gir seg utslag i at TV-selskapene legger ut nye dramaserier i sin helhet, fordi de vet at seerne ikke gidder å vente en uke på neste episode. For spillenes vedkommende kan det bety at de må være enkle å sette seg inn i, og gi hurtigst mulig «payback». Fremfor alt må spillene gis en form som gjør at de kan appellere til ungdommen. Rikstoto vil ganske sikkert kunne ha utbytte av å se på hva ungdommen driver med. Kanskje kan det være inspirasjon å hente fra data- og konsollspill, sier Olsen. Hun får støtte fra Alf Inge Wang, som er professor i spillteknologi ved NTNU. Vi har sett at spill som nettpoker o.l. har tatt opp konkurransen med tradisjonelle pengespill. Hovedproblemet med de tradisjonelle pengespillene er nok at de ikke er spesielt tiltalende for yngre målgrupper. Det kan ha sammenheng med at de yngre er vokst opp med dataspill, og er mer engasjert i dette mediet enn i de tradisjonelle pengespillene, sier Wang. Han mener underholdningsaspektet ved moderne dataspill kan være verdt å studere for dem som steller med klassiske pengespill. Det som moderne dataspill er gode på, er å dra spilleren inn i spillet og sørge for at han blir der igjennom variasjon, bruk av historie, grafikk og lyd. Mange spill er også svært dyktige på å lære opp spilleren på en underholdende og elegant måte. Her tror jeg pengespill har mye å lære. STILLSTAND ER DREPEN Neste spørsmål som melder seg, er om virkeligheten vil kunne konkurrere med fantasien. Eller brenner det nå et blått lys for spill som er relatert til hendelser i «real time», og forutsetter en langsommere omdreiningstakt enn for eksempel nettpoker? Her er vel svaret både ja og nei. De yngre spillerne forventer like rask respons på det de foretar seg som de får på facebook, twitter og i dataspill. Samtidig tror jeg måten du pakker inn «real time» på, kan gjøre slike spill mer aktuelle, sier Alf Inge Wang. Line Lervik Olsen er enig i at «innpakningen» betyr mye. I alle typer bransjer ser vi at kundene kan ha to typer tilknytning til produktet: en økonomisk-rasjonell, og en affektiv. Den affektive tilknytningen er den suverent sterkeste. Men for å skape en slik tilknytning, må man ha en tydelig merkevare. Vi har sett at Norsk Tipping klarte å skape en slik tydelighet rundt Lotto med kampanjen «Lottomillionærer er ikke som andre millionærer», påpeker Olsen. Skal hun gi et råd om hvordan Rikstoto bør møte fremtiden, må det bli dette: Vær i takt med markedet, responder på trendene. Spør dere selv om hvordan innovasjon kan bidra til å skape økt verdi for kundene deres. Unngå stillstand. Det eneste som er helt sikkert, er at det ikke nytter å sitte stille, avslutter Line Lervik Olsen. 36 ÅRSRAPPORT 2012

20 NORSK RIKSTOTO 30 ÅR DE 100 DAMENE NORSK RIKSTOTO 30 ÅR DE 100 DAMENE For 200 kroner hver i måneden får de rundt 100 damene som eier Nad Al Sheba mye moro. Blant annet en årlig «helaften» på Klosterskogen Travbane. En fantastisk mulighet til å se litt andre omgivelser enn man kanskje vanker i til daglig, sier Turid Moi Vibeto, en av eierne. NAD AL SHEBA OG DE 100 DAMENE Treåringen Nad Al Sheba stiller til start med 100 entusiastiske jenter som heiagjeng. I andelslaget «Stall damenes hest» har gubber ingen adgang. E t kjempeartig påfunn. Gøy å våge seg ut av komfortsonen, og prøve noe helt nytt, sier Turid Moi Vibeto. Hun og venninnen Wenche Wagenius er to av de om lag 100 jentene fra Skiensregionen som har kjøpt eierandeler i travhesten Nad Al Sheba. Alderen på de stolte eierinnene spenner fra tre-fire år til godt over sytti. BAKMANNEN De fleste av jentene er temmelig blanke når det gjelder travsport. Jeg vil tro at 70 prosent av oss aldri har vært borti hest før i det hele tatt, sier Wenche Wagenius, som selv kan se tilbake på en fortid som hestejente, og dermed tilhører et markant mindretall i andelslaget. Det viktigste her er ikke å ha peiling, men å ha det moro! Det var frisør og hesteoppdretter Rune Thorsen som fikk ideen til å lage et andelslag eksklusivt for kvinner. Hensikten med hele greia var å nå fram til litt nye folk, og kanskje skape litt blest om travsporten utenfor de tradisjonelle miljøene. Jeg må innrømme at jeg var litt spent på responsen i begynnelsen. Responsen ble overveldende. Ryktet om det noe usedvanlige andelslaget spredte seg raskt via telefon og jungeltrommer, og Nad Al Sheba ble snart hetende «damehesten» på folkemunne. Rune Thorsen fikk det travelt med å håndtere henvendelser fra interesserte andelskjøpere. Men jeg er nøye med å si ifra om at en ikke bør begi seg inn i dette for å bli rik. Intensjonen må være å ha en opplevelsesrik hobby. Sjansen for å motta en feit sjekk fra hesten er nok ganske moderat, sier Thorsen, som likevel ikke vil utelukke at Nad Al Sheba kan stelle istand overraskelser på banen. Jævlig flott hest, skjønner du. Klart det kan bli moro hvis hun blir en «blåser». Den treårige hoppa har fått navnet sitt etter en galoppbane i Dubai. Faren er den legendariske Steinlager, en av landets beste travhester gjennom tidene. Hesten trenes av Alexander Heisholt. I de to mønstringsløpene hun har stilt til start, har hun klart med glans. OPP AV SOFAEN Damene betaler 200 kroner hver i måneden for en andel i Nad Al Sheba. For pengene får de bl.a. en årlig «helaften» på Klosterskogen Travbane, med full middag inkludert. En fantastisk mulighet til å komme seg ut av sofaen, og se litt andre omgivelser enn man kanskje vanker i til daglig, sier Turid Moi Vibeto. Allting skal liksom være så fornemt nå for tiden, folk skal være med i vinklubber og dra på dyre utenlandsreiser, det er nesten ingenting som lukter skikkelig av hest og stall lenger. Dra på travbanen? Jeg ville aldri ha tenkt tanken engang ikke før jeg ble med i «Stall damenes hest». Turid og Wenche ser nøkternt på Na Al Shebas potensial som fremtidig inntektskilde. Den største gevinsten ved å være andelshaver er uansett av sosial art, mener de lattermilde Skiensdamene. Til jentegjenger som vurderer å gjøre hesteeiere av seg, har de to et enkelt råd: Løp og kjøp! 38 ÅRSRAPPORT 2012 NOR S K R I K STOTO NOR S K R I K STOTO ÅRSRAPPORT

Velkommen til Travsport og

Velkommen til Travsport og Velkommen til Travsport og Historikk om Bodø Travlag: Laget ble stiftet i 1975 og vi har tilholdssted på Bodø Travbane, Bestemorenga. Det første offisielle travløpet gikk av stabelen den 29.8.1987. Vi

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 3/11-17.2.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre. Forfall:

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut.

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. SPILLVEILEDNING I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. Det er laget noen eksempler slik at dere er sikrere på hva kupongen

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Endelig protokoll Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 18/10-10-11.12.10 Rica Holmenkollen Park Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Tina Dale Brauti og Per

Detaljer

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS LØPSBULLETINEN JANUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016 LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR LØPSBULLETINEN 2016 JANUAR & FEBRUAR KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Ivodin er en 3 års hingst. 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner.

Ivodin er en 3 års hingst. 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner. KLOSTERSKOGEN 2012 IVODIN Ivodin er en 3 års hingst. Faren heter Moe Odin og har kjørt inn over 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner. Oppvekst Ivodin

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Organisasjons- og økonomigruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER 2014 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-.

Konsept. Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Konsept Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en traveller galopphest i ett år* for 350,-. Den innbetalte summen dekker både innkjøp av hest og samtlige

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre (sak

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 8 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 4/12-23.-24.03.12 Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Carl Petter Brun, Tove Paule, Per Erik Hagen, Tina Dale Brauti og Trygve

Detaljer

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan 1. INNLEDNING 1.1. Mandat DNT styret vedtok i juli 2009 å nedsette et eget kaldblodsutvalg. Dette utvalget skulle legge frem forslag til tiltak som bidrar til at kaldblodsrasen får en sunn utvikling, at

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER 2015

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER 2015 LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

Årsmelding. 2014 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2014 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2014 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET HVEM ER VI? Fluefiske etter ferskvannsfisk, er allerede en godt etablert sport internasjonalt. I verdenssammenheng

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

NÅ MED ØKTE PREMIER I V75

NÅ MED ØKTE PREMIER I V75 LØPSBULLETINEN NÅ MED ØKTE PREMIER I V75 JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no

Detaljer

Hilmi Star V. Cloud Connected. Zenit Sun. Chezando. Linda s Passhester. Thai Cardinal

Hilmi Star V. Cloud Connected. Zenit Sun. Chezando. Linda s Passhester. Thai Cardinal Årets første måned er nå historie og vi kan se tilbake på en fin måned for stallen. Vi har slitt litt med veldig varierte treningsforhold grunnet daglige væromslag. Hestene har fungert greit, mens en god

Detaljer

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med?

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med? LYN 2016-2020 5årsplan blir du med? Den rød-hvite tråden LYN Fotball og LYN Toppfotball er først og fremst LYN Oslos største fotballklubb og blant de store i Norge Tett samarbeid i alle ledd skal bringe

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

FRAMTID MED MULIGHETER. KUNDEN MER I FOKUS ER ET AV MOTIVENE FOR ORGANISASJONSENDRINGEN NORSK TIPPING GJENNOMFØRTE I 2009.

FRAMTID MED MULIGHETER. KUNDEN MER I FOKUS ER ET AV MOTIVENE FOR ORGANISASJONSENDRINGEN NORSK TIPPING GJENNOMFØRTE I 2009. FRAMTID MED MULIGHETER. KUNDEN MER I FOKUS ER ET AV MOTIVENE FOR ORGANISASJONSENDRINGEN NORSK TIPPING GJENNOMFØRTE I 2009. STRATEGISKE MÅL 2012 4 MRD TILLIT/ 2 000 000 TIL SAMFUNNSNYTTIGE FORMÅL FORNYELSE/

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene

Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Andelshest: Mangedoblet glede - flere om regningene Begeistringen og forventningen er stor når flere eiere av en god andelshest møtes for å følge hesten sin til start. Samtidig er det flere til å dele

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 14/10-21-22.10.10 Scandic Oslo Airport Hotel

Det Norske Travselskap Styremøte 14/10-21-22.10.10 Scandic Oslo Airport Hotel Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte 14/10-21-22.10.10 Scandic Oslo Airport Hotel Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Per Erik

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

HØSTKONFERANSE 2013. 2 Trømborg Travlag Travklub 1 Aurskog-Høland Travselskap

HØSTKONFERANSE 2013. 2 Trømborg Travlag Travklub 1 Aurskog-Høland Travselskap HØSTKONFERANSE 2013 Møte (type/sted): Høstkonferanse, Oslo og Akershus Travforbund og Østfold Travforbund. Avholdt på Quality Hotel & Resort, Sarpsborg. Møtedato: Lørdag 21. september 2013 kl 10-16 Kopi

Detaljer

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua Det har vært litt stopp i nyhetsbrevene, dessverre. Tiden har ikke alltid strukket til. Noe sykdom har der vært. Men vi håper og tror at vi nå er sterkt tilbake med månedlige oppsummeringer av driften

Detaljer

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2015 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Linda s Passhester. Hun har hatt en pause og er behandlet opp, hun trener igjen som normalt og neste løp er enda ikke helt planlagt.

Linda s Passhester. Hun har hatt en pause og er behandlet opp, hun trener igjen som normalt og neste løp er enda ikke helt planlagt. Månedene går og vi er nå ferdige med årets nest siste måned. Den fine flyten på stallen fortsetter og hestene gjør jevnt fine innsatser, samt de holder seg hele og friske. Dette da i godt samarbeid med

Detaljer

Knute Rockne basert på filatelistiske objekter av Dag Henriksbø

Knute Rockne basert på filatelistiske objekter av Dag Henriksbø Knute Rockne basert på filatelistiske objekter av Dag Henriksbø Knut Rokne, senere amerikanisert til Knute Rockne, ble født på Voss 4. mars 1888. Som 5 åring emigrerte han sammen med sine foreldre til

Detaljer

Til Start - evaluering

Til Start - evaluering Til Start - evaluering Norsk Hestesenter - Starum 22 og 23/11-2013 Deltakere: DNT styret Elin Bergseth, veterinær Anne Kristin Milde, treningsveileder Gunnar Gjerstad, DU- leder Trygve Bjørge, DU- medlem

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 10/11 16.9.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 10/11 16.9.11 Hestesportens Hus Endelig protokoll Side 1 av 8 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 10/11 16.9.11 Hestesportens Hus Tilstede fra styret: Atle Larsen, Tove Paule, Tina Dale Brauti, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 1/13 18.01.13 Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 1/13 18.01.13 Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 8 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 1/13 18.01.13 Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Elin Bergseth, Evelyn Stillerud

Detaljer

Vi har hatt besøk av fotograf Arild Hansen som tok flotte oppstillingsbilder av stallhestene. Noen tilfeldige eksempler vises under.

Vi har hatt besøk av fotograf Arild Hansen som tok flotte oppstillingsbilder av stallhestene. Noen tilfeldige eksempler vises under. Vi har lagt bak oss en veldig fin måned resultatmessig. Hesten har jevnt over gått veldig fint og vi er fornøyde med de aller fleste prestasjonene denne måneden. Happy Petter, Yankee Cat, Petter Rags,

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Sist men ikke minst ble Åsbjørn 40 denne måneden! Med oppmerksomhet i TGN-TV s På Oppløpet.

Sist men ikke minst ble Åsbjørn 40 denne måneden! Med oppmerksomhet i TGN-TV s På Oppløpet. Denne måneden har nok en gang vært en fin måned for stallen. Stallens hester har tatt hele fem seire hvor Thai Cardinal vant noe overraskende i comebacket. Chezando fikk sin fortjente seier etter en ulykksalige

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00 Foreløpig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00 Tilstede: Svein Morten Buer, Knut Weum, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik, Roy

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Endelig protokoll Side 1 av 9 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

Det Norske Travselskaps Domskomité

Det Norske Travselskaps Domskomité Det Norske Travselskaps Domskomité Kjennelse Sak nr. : 09/2010. Dato : 10.12.2010. Saksøker: Det Norske Travselskap v/styrets leder Merete Johansen 0510 Oslo Saksøkt: Travtrener Bjørn Steinseth Starmoen

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (deltok under sakene behandlet under eventuelt),

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

I 2011 bidro Norsk rikstoto med 630 millioner kroner til gode formål

I 2011 bidro Norsk rikstoto med 630 millioner kroner til gode formål I 2011 bidro Norsk rikstoto med 630 millioner kroner til gode formål BAK BONGEN Gjennom de ressursene som skapes i spillvirksomheten fremmer Norsk Rikstoto hestesport, hestehold og hesteavl i Norge. Dette

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PRESENTASJON AV DAGENS HESTER GJENSIDIGE CUP BODØ TRAVBANE, BESTEMORENGA TIRSDAG 26.5.09. Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 1

PRESENTASJON AV DAGENS HESTER GJENSIDIGE CUP BODØ TRAVBANE, BESTEMORENGA TIRSDAG 26.5.09. Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 1 PRESENTASJON AV DAGENS HESTER GJENSIDIGE CUP BODØ TRAVBANE, BESTEMORENGA TIRSDAG 26.5.09 Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 1 Bodø Travlag M.Johansen 09.05.09 Side 2 Velkommen til Bodø Travbane Bodø

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2014

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2014 LØPSBULLETINEN JULI AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Asker, september 2014 Simen Agdestein

Asker, september 2014 Simen Agdestein Forord til ny utgave 22. november 2013 kunne vi slippe jubelen løs. Magnus Carlsen hadde blitt verdensmester. Et fantastisk eventyr hadde fått sin fantastiske avslutning. For min del begynte historien

Detaljer

Grovfôr: Praksis, kunnskap og holdninger blant norske hesteeiere

Grovfôr: Praksis, kunnskap og holdninger blant norske hesteeiere Grovfôr: Praksis, kunnskap og holdninger blant norske hesteeiere Jostein Vik, Norsk senter for Bygdeforskning Fagseminar Grovfôr til hest, 12 mars 2014, Hestesportens hus, Bjerke Travbane. 1 Norsk senter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Fredag 17. april 2009 ble STYREMØTE nr. 7/09 i Det Norske Travselskap avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane kl. 12.00 16.30

Fredag 17. april 2009 ble STYREMØTE nr. 7/09 i Det Norske Travselskap avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane kl. 12.00 16.30 Fredag 17. april 2009 ble STYREMØTE nr. 7/09 i Det Norske Travselskap avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane kl. 12.00 16.30 Følgende deltok: Nils Dagestad Torbjørn Frøysnes Torhild G. Huseby Merete Johansen

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 MELD DIN HEST PÅ NETT - Enklere, bedre og gratis! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 /

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

Balanse på stram line. Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping

Balanse på stram line. Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping Balanse på stram line Spillkonferansen i Førde 26. september 2012 Adm. dir. Torbjørn Almlid Norsk Tipping Totalmarkedet for pengespill 30 mrd. Lotterier (ekskl. Flax) 3% 0,9 mrd. Bingo 19% 5,6 mrd. Internasjonale

Detaljer