Demonisering som presseetisk problem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Demonisering som presseetisk problem"

Transkript

1 Demonisering som presseetisk problem Demonisering er uetisk. Likevel godtar presseetikken at den moderne tv-dokumentaren demoniserer menneske, rørsler og organisasjonar. Kvifor? Av Paul Bjerke I desember 2002 avdekte Dagbladet at tidlegare helseminister Tore Tønne hadde mottatt 1,5 millionar kroner i såkalla suksesshonorar frå Kjell Inge Røkkes selskap Aker RGI mens han samtidig fekk etterlønn frå staten etter statsrådsperioden sin. Etterlønn utover ein månad blir berre gitt til personar som ikkje har inntektsgivande arbeid. Påstanden var derfor at Tønne hadde mottatt ureglementert dobbeltlønn. Det blei vidare avdekt at Tønne hadde hatt eit lån på tre millionar kroner hos Røkke, og dokument kunne tyde på at han også hadde denne gjelda mens hans var statsråd. Opplysningane førte til etterforsking frå Økokrim og omfattande medieomtale i tre veker inntil Tønne tok livet sitt 20. desember. Sjølvmordet førte til ein brei debatt om mediedekninga av saka. Norsk Presseforbund sette ned eit utval som fekk i oppdrag å gå kritisk gjennom dekninga. Utvalet konkluderte: Ledere og kommentarer (i Dagbladet) introduserer en retorikk som får stor innflytelse. Retorikken støtter for det første opp om Dagbladets reportasjer om saken. Allment legitimerer retorikken i ledere og kommentarer hva Dagbladet gjorde på reportasjeplass. Den samme retorikk blir lest av publikum, av andre avisredaktører, av andre journalister, av Tore Tønnes partifeller, av venner, familie, av hans kolleger og forretningsforbindelser. Denne retorikken smitter til den alminnelige samtale rundt lunsjbordet og til andre mediers holdning og vinkelvalg. 1 Det blir skapt eit bilete av Tønne som ein pengegrisk og (kanskje) korrupt person. Tore Tønnes søner samanfattar opplevinga slik: Andreas: I løpet av de 17 dagene mediestormen raste, presterte pressen å forandre allmennhetens oppfatning av min far, fra hardt arbeidende leder til grådig og korrupt kriminell. 2 Erik: Det som gjorde det hele så utrolig mye verre, var de tolkningene avisene og særlig Dagbladet bega seg ut på. Beskrivelser som grådighet, korrupsjon, løgner, kamuflering etc etc var beskrivelser jeg visste så altfor godt ikke passet for far, og som jeg forsto hver eneste gang jeg så dem at han tok det ekstremt sterkt innover seg. 3 Rapporten viser korleis bruken av skjellsord, fiendebilete, fordommar og kategoriseringar demoniserte, objektiverte og avhumaniserte Tønne ved hjelp av mange likelydande oppslag, einsidig kjeldeval, identiske vinklingar og grove personkarakteristikkar. Det blir også dokumentert korleis individet Tore Tønne blei gjort om til eit objekt, ein avhumanisert representant for grådigheitskultur og dermed fritt vilt for media. Tønne-rapporten blei offentleggjord i mai 2003, og den åtvarar eintydig utan å nytte omgrepa mot slik demonisering og objektivering av personar. Men det ser ikkje ut til at det til nå har fått konsekvensar i det eg vil kalle den offisielle presseetikken. Hatet : Demonisering som form Tvert imot har den moderne tv-dokumentaren gjort demonisering til ei grunnform, og denne journalistiske metoden er blitt godtatt av det offisielle presseetiske organet Pressens Faglige Utvalg (PFU) 4. Eg skal gå gjennom eit døme i detalj. 1

2 I 2004 sende NRK Brennpunkt to reportasjar om ulovleg ulvejakt 5. Reportasjane er valde som døme fordi dei journalistisk er godt gjennomarbeidde både når det gjeld faktainnsamling og presentasjon. Det ligg også føre ein metoderapport 6 om produksjonen som viser kva for etiske refleksjonar ulve-journalistane gjorde undervegs. Reportasjane er personifiserte, forenkla, tilspissa og dramatiserte og presenterte på ein måte som etter dei gjeldande journalistfaglege normene er god journalistikk og godt fjernsyn. Men nettopp derfor er dei etter mitt syn meir etisk interessante, dels fordi dei ikkje kan bli kritiserte på grunn av slurvete handverk, dårleg handsaming av kjelder eller unøyaktige opplysningar, og dels fordi den effektive journalistikken i seg sjølv demoniserer den eine parten i ein betent konflikt. Eit meir opent, spørjande program ville blitt dårlegare fjernsyn og dårlegare journalistikk etter dei eksisterande kriteria for godt handverk. Terje Rasmussen har drøfta denne problemstillinga i boka Mektig og aktverdig. Han skriv mellom anna: I kjølvannet av Tønne-saken forblir det uklart om Dagbladets journalister gjorde et stykke godt eller slett journalistisk arbeid. Å påpeke dette er ingen kritikk mot plakaten eller journalistikken. Den latente diskrepans mellom varsomhet og pågåenhet illustrerer bare forskjeller mellom faglige og etiske normer, mellom journalistikk og etikk. 7 Eller i kortversjon: God journalistikk kan stå i konflikt med god etikk. Demonisering er ein ekstrem form for journalistisk framing, altså å sette nyheiter/faktaelement inn i ei særskild tolkingsramme. Sjølve ulvesaka er faktisk nytta som eksempel på framing av Sigurd Allern i boka Flokkdyr på løvebakken : Felling av ulv kan anten bli framstilt som nødvendig for å forsvare sauehald og bygdeliv eller som trussel mot artsmangfald og internasjonale miljøkrav 8. I Brennpunkt-reportasjen var framinga ikkje til å ta feil av. På den eine sida blir vi presenterte for delvis latterleggjorde ulvemotstandarar, som blir drivne av eit hat utan sakleg grunnlag, på den andre sida finn vi den vakre ulven og dei sympatiske naturvernarane. Eit døme på korleis denne framinga blir skapt, er tittelen. Programmet heiter Hatet. I boka Språk er makt skriv psykologen Rolv Mikkel Blakar at alle val avsendaren gjer i ein kommunikasjonsprosess, reflekterer eit verkemiddel som avsendaren har til å strukturere det han snakkar/skriv om, og såleis eit middel til å påverke mottakaren: Fylgjande liste av slike språklege virkemiddel pretenderer ikkje å vere uttømmande, men er meint som ei første tilnærming: 1) Valg av ord og uttrykk (2) nyskaping av ord og uttrykk (3) valg av grammatikalsk form (4) valg av sekvens og rekkefølgje (5) suprasegmentale virkemiddel som trykk, tonefall og bruk av pauser (6) kva som vert tatt som implisitte premissar. 9 Valet av tittel kan, som vi ser, knytast til fleire punkt i denne opplistinga. Programskaparane nyttar eit omgrep som viser til ein emosjonell framfor til ein sakleg tilstand. Ulvemotstandarane vil naturlegvis sjølv hevde at deira standpunkt mot ulv er sakleg, og ikkje emosjonelt grunna. Valet av det korte Hatet framfor det meir presise Ulvehatet er ei tydeleg forsterking og allmenngjering av bodskapen. Det same gjeld valet av bestemt form. Programmet blei klaga inn for Pressens Faglege Utvalg av ein ulvemotstander som blir intervjua og omtalt i programmet. Den viktigaste passusen i argumentasjonen er denne: Programmet er tendensiøst, da ulveforkjemperne får stå fram i all åpenhet, mens motstanderne kun framstår i skjulte opptak og bruddstykker tatt ut av sin sammenheng. Klagaren reagerer på bruk av skjulte opptak, provokatører og falske identiteter. 10 Han seier at: Bruken av disse virkemidlene er i seg selv med på å skape inntrykk av at vi som blir utsatt for dette, er skumle, fordekte og forbryterske. Her har klagaren støtte frå svenske medieforskarar som har studert bruken av skjult kamera. Christian Svensson Limsjö 2

3 konkluderer: Bilete frå skjult kamera gir ofte snaskiga bilete av avsløringar ettersom menneske av ganske naturlege grunnar oppfører seg annleis framfor opent respektive skjult kamera 11. Likeins seier Kari Anden-Papadopoulos at sekvensar filma med skjult kamera automatisk får sjåaren til å oppfatta dei som blir filma, som innblanda i snusk 12. Dokumentaren Hatet har ein svært sterk tendens. Motstandarane av ulv blir eintydig utpeikte til skurken i dramaet. I ein viktig sekvens blir klagaren oppsøkt utafor heimen, der han nektar å uttale seg (meir) om saka. Opptrinnet blir filma og sende sjølv om det ikkje har nokon informasjonsverdi utover det å karakterisere ulvemotstandaren. La oss sjå saka frå klagaren sin synsstad. Han har samla vevsprøvar frå døde ulvar (som sannsynlegvis er skotne ulovleg), etter alt å dømme for å kunne underbygge teorien om at ulvar frå Baltikum og/eller dyreparkar er sette ut i Värmland-området. Han får ein telefon frå SVT-reporteren om denne utsettingsteorien. 13 Han svarer opent og klart på spørsmåla, blant anna fortel han kor mange vevsprøvar han sjølv har samla eller har kjennskap til. Ingenting tyder på at klagar er uvillig til å uttale seg om sin teori om ulveutsetting. Seinare får klagaren vite/mistanke om at SVT sin mann ikkje er særleg interessert i utsettingsteorien. Reporteren er meir opptatt av krypskytinga og å skaffe informasjon om ulovleg drepne ulvar. Det er naturlegvis heilt legitimt for journalisten å avgrense området for reportasjen. Problemet er at klagaren dermed endrar status i programprosjektet: frå ein talsmann for ein testbar teori til vitne til ulovlege handlingar. Ettersom ein del av prøvane til klagaren kjem frå ulovleg drepne dyr, oppfattar han situasjonen som trugande og trekker seg frå vidare medverknad i programmet. Han reknar med å bli pressa til å fortelje kor han har vevsprøvane frå. Ettersom klagaren i motsetning til journalistar ikkje kan skjule seg bak eit absolutt kjeldevern, står han overfor valet mellom å dumme seg ut for open skjerm eller å halde kjeft. Han vel det siste. I sjølve programmet blir utsettingsteorien ikkje seriøst handsama. Klagarens argumentasjon blir ikkje referert i det heile tatt, ideen om utsetting blir avvist på ein metodisk uhaldbar måte. 14 Teoriens opphavsmann får ikkje høve til å grunngi standpunktet sitt, og på grunn av det som er skjedd i prosessen, kan NRK skylde på klagaren for at han ikkje har stått fram. Ved å filme og vise klagaren når han avviser reporteren utafor heimen, får NRK/SVT i alle fall klagaren til å framstå i eit uheldig lys. NRK blei frikjend av PFU. Sjølve konklusjonen er ikkje så viktig her. Det viktigaste i denne samanhengen er at dei to grunnleggjande etiske vala som programskaparane gjer å prioritere ulven sine interesser framfor bygdefolket sine interesser og den påfølgjande demoniseringa av ulvemotstandarane ikkje blir drøfta av PFU i det heile. Om den omstridde, demoniserande scena utafor klagarens heim seier PFU at det må være legitimt for journalister å oppsøke aktuelle personar for kommentarar, selv om disse tidligere har avslått intervju. Det er knapt diskutabelt, men det er ikkje det klagen handlar om. Klagarens poeng er at opptaket ikkje burde vore sendt fordi det ikkje har informasjonsverdi, men berre skaper inntrykk av at ulvemotstandarane er skumle, fordekte og forbryterske. Dette perspektivet drøftar ikkje PFU i det heile. Ei etisk drøfting av korleis programmet demoniserer ulvemotstanden og ulvemotstandarane, er som vi ser, ikkje ei oppgåve for den offisielle presseetikken. Derimot kan det bli drøfta om visse handlingsreglar er følgde. Har personen vore klar over at han blei intervjua? Har opplysningar og kunnskap offentleg interesse? Har han sjølv søkt offentlegheit? Dersom desse reglane er følgde, er det ikkje grunnlag for å diskutere resultatet innafor rammene av den institusjonaliserte presseetikken. Ein gong har det eksterne mindretalet i PFU reagert på denne praksisen. Ein av dei svært få dissensane i PFU i undersøkingsperioden kom etter eit anna Brennpunkt-program. 3

4 Reportasjen handla om busseigar Martin Schøyens samlingar. Klagaren, Martin Schøyen sjølv, hevdar at hele vinklingen på programmet er et forsøk på å underbygge disse alvorlige beskyldningene (om ulovligheter). Fleirtalet frikjende NRK, mens mindretalet, to eksterne representantar, seier at dermed framstår det ved flere anledninger som om det er ulovlege omstendigheter rundt Schøyen-samlingen, uten at det i hvert av disse tilfellene er tilstrekkelig grunnlag for å påstå dette. Utvalgets mindretall finner det heller ikke godt nok sannsynliggjort at klagerens virksomhet som sådan har bidratt til en bølge av plyndring og smugling. Vi ser her korleis mindretalet kritiserer det som Schøyen oppfattar som ei uetisk vinkling av programmet. 15 Men fleirtalet gir altså klarsignal for denne typen journalistikk. Fleire døme Eg har gått gjennom alle 148 fråsegner frå Pressens Faglige Utvalg i perioden frå august 2004 til juni Gjennomgangen tyder på at Tønne-utvalet si åtvaring mot demonisering/objektivering som journalistisk verkemiddel/praksis ikkje er tatt inn i den institusjonaliserte presseetikken. I løpet av undersøkingsperioden er ingen program eller artiklar felte av PFU for negativ og/eller demoniserande omtale eller framstilling av personar, organisasjonar eller rørsler i seg sjølv. PFU presiserer tvert imot fleire gongar at ei avis eller ein tv-kanal har full anledning til å engasjere seg til fordel for den eine parten i ein konflikt. Det finst ingen saker der PFU drøftar om det kan vere etisk uforsvarleg å engasjere seg til fordel for den eine eller andre parten i ei sak. I ei sak 16 om tvilsame sider ved ei løyvingssak heiter det at NRK er i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på det faktiske forhold at NRL 17 -ledelsen og deres familier er blitt tildelt en stor andel av offentlige midler. Vidare er det journalistisk berettiget å reise spørsmålet om mulig korrupsjon. 18 I ei anna sak 19 blir Bergens Tidende frikjend for ganske sterke påstandar mot ein kjøpmann fordi avisa har eit rimelig grunnlag for å videreformidle familiens versjon (dvs. at dei vart sjuke av mat frå butikken). BT går langt i tittelen: Solgte to år gammel mat familie ble syk. Men PFU "anser ut fra en helhetsvurdering at påstanden er tilstrekkelig sannsynliggjort i stoffet". I ei tredje sak 20 er utvalet heilt eksplisitt: Fremskrittspartiets Ungdom i Troms klaga inn artikkelen Lokker unge med pizza. Avisa Tromsø blei frikjend sjølv om det ifølgje PFU er fleire faktiske feil i artikkelen som avisen ikke fullt ut har tilbakevist i tilsvarsrunden. PFU presiserer: "Utvalget vil også poengtere den enkelte redaksjons rett til selv å velge hvilken vinkling den vil gi slik omtale, uavhengig av hvilke ønsker som måtte finnes i organisasjonene". I ei sak 21 der Dagsrevyen blei felt for uriktig omtale av nedbemanningar i Posten, presiserer PFU likevel at utvalget mener videre at det måtte være opp til NRK hvilken vinkling en reportasje om dette tema skulle ha. I ein klage 22 om ein nabokrangel skriv PFU at avisa måtte ha full anledning til å engasjere seg til fordel for innvandrerfamilien forutsatt at den angrepne part også fikk komme til orde med sin versjon". Lengst gjekk kanskje PFU då utvalet godtok eit VG-oppslag om kenyanaren Koigi wa Wamvere som i mange år budde i Noreg som flyktning. For dei fleste har Wamwere, som i ein mannsalder har vore forfølgd i heimlandet for arbeidet sitt for demokrati, vore ein helt. For VG var han ein skurk, og i ein lengre serie i avisa blei han karakterisert som ein simpel trygdesvindlar fordi han tok imot trygd i Noreg mens han hadde inntekt i utlandet, altså ein parallell til Tønne-affæren. Etter artikkelserien granska det lokale trygdekontoret tilhøva, og 4

5 Wamwere blei i hovudsak frikjend i ein rapport. Ansvaret for feilen låg hos trygdekontoret. VGs tittel var likevel: Wamvere SLAPP anmeldelse. Oppslaget blei klaga inn 23, men PFU aksepterte tittelen med denne grunngivinga: Også når det gjelder tittelbruken, anser utvalget at avisen har dekning for sitt valg av innfallsvinkel, siden det må sees som sannsynlig at anmeldelse ville blitt inngitt hvis trygdekontorets granskning hadde gitt et annet resultat. I eit innlegg i Journalisten 24 latterleggjer Odd Raaum PFU for logikken i grunngivinga. Det er det all grunn til, men avgjerda viser etter mitt syn først og fremst at PFU ikkje set nokon grenser for negativ omtale i seg sjølv. Dette blir rekna som val av innfallsvinkel eller framing. VG-redaksjonen sin rett til å gjere Koigi til skurk er ein del av pressefridommen og blir regulert av Ver varsom-plakatens punkt 1.1: Ytringsfridom, informasjonsfridom og trykkjefridom er grunnelement i eit demokrati. Ei fri, uavhengig presse er blant dei viktigaste institusjonane i demokratiske samfunn. PFU kan ikkje og vil ikkje gjere etiske vurderingar av slike spørsmål. Demonisering er akseptert av Pressens Faglige Utvalg fordi etiske implikasjonar ved slike framstillingar ganske enkelt ikkje er tema for utvalet. Val av vinklingar og framing blir rekna som ein del av ytrings- og pressefridommen og eit fagleg spørsmål. Vinklingar og framing er ikkje eit etisk spørsmål. NRK har følgjeleg vært i sin fulle rett til å setje søkjelyset på ulovleg ulvejakt. Etter utvalet si meining er også temaet av vesentleg samfunnsmessig interesse. Når dette er slått fast, gir PFU løyve til einsidig negativ framstilling av dei som blir utpeikte som skurkar i mediedramaet. Avgrensingar Men det er ikkje fritt fram. PFU har etablert visse avgrensingar: Framstillinga må ikkje bygge på heilt galne eller grovt irrelevante opplysningar. Fleire PFU-avgjerder konkluderer med at demoniseringar er i strid med god presseskikk. Men det kjem alltid av dårleg kjeldearbeid, insinuasjonar som ikkje på noko vis har sakleg dekning, eller grovt misbruk av i og for seg korrekte opplysningar. På den andre sida er PFU heller ikkje noko sanningsministerium. Utvalet kan normalt ikkje ta stilling til kva som er sant eller ikkje sant når det står påstand mot påstand. Det betyr at dersom redaksjonen dokumenterer at han har prøvd å finne sanninga og lagt fram opplysningar som er sjekka, blir redaksjonen ofte frifunnen sjølv om klagar held fast ved at påstandane er galne. Media blir iblant frifunne sjølv etter publisering av opplysningar som i ettertid viser seg å vere heilt feilaktige. Eit mykje omtalt døme er striden mellom NRK Brennpunkt og Atle Brynestad 25. Ein nøkkelpåstand i programmet om Brynestads porselensproduksjon i Bangladesh var at dei tilsette ved ein fabrikk som produserte nokre av Brynestads produkt, blei betalte under minsteløn. Brynestad avviser at dette er riktig, og PFU konkluderer: Ut fra den foreliggende dokumentasjon kan ikke utvalget ta stilling til hva som er den reelle minstelønnssatsen for den sektoren. Utvalget merker seg imidlertid at NRK har kontrollert og fått støtte for sine lønnsopplysninger av flere uavhengige, offisielle kilder. Etter utvalgets mening kan NRK vanskelig klandres for å holde fast på disse opplysningane, ettersom klagerens dokumentasjon fra ambassaden ikke avkrefter NRKs påstand. Det er heller ikkje klart kva som er grovt irrelevante opplysningar. Atle Brynestad klaga også på at eit tilfeldig møte han hadde hatt med kong Harald, blei omtalt i programmet. Innslaget med Kongen hadde på same måte som hageepisoden i ulveprogrammet ingen 5

6 informasjonsverdi utover karakteristikkane. Men PFU aksepterte sekvensen: Utvalget kan ikke se at omtalen av Brynestads forbindelser er i strid med de presseetiske normer. Demonisering Her gjer Pressens Faglige Utvalg livet altfor lett for seg sjølv. Avslutningsvis i Ver varsamplakaten står med store bokstavar at ord og bilete er mektige våpen misbruk dei ikkje. Etter mitt syn må demonisering vere eit klårt brot med denne oppfordringa. Å demonisere tyder eigentleg å rekne noko eller nokon som djevelsk, å hevde at den eller dei står saman med djevelen, altså med det vonde eller vondskapen sjølv. I dag blir omgrepet vanlegvis nytta i ein mjukare versjon, ofte i debatten om korleis media handsamar og/eller framstiller personar eller grupper. Demonisering er å tilleggje ein person, ein organisasjon eller ei rørsle så einsidig negative eigenskapar og/eller hensikter at personen eller menneska i rørsla eller organisasjonen blir avhumaniserte. I ei klage 26 til Pressens Faglige Utvalg (PFU) over eit sjølvmordsoppslag i Dagbladet våren 2005 skriv ein psykolog at jeg ser for meg at det kan bli vanskelig å få mennesker til å ta ansvar for å forsøke å hjelpe mennesker med alvorlig psykisk lidelse, dersom trenden med forhåndsdømming og til dels demonisering av fagfolk i media fortsetter. I eit lesarinnlegg i bladet Psykisk Helse skriv psykiater Karsten Hytten, som også klaga oppslaget inn for PFU, at disse tre oppslagene var preget av en demonisering av behandlerne. De ble fremstilt som ufølsomme og arrogante 27. Men Dagbladet blei typisk nok frikjent i PFU. I eit etisk perspektiv er dette alvorleg. Avhumanisering gjer nemleg at vi mistar sperrene mot å opptre dårleg og uetisk mot kvarandre. Filosofen Lars Gunnar Lingås skriv: Gjensidighetsprinsippet gjelder nemlig bare overfor de andre, dersom vi regner de andre som mennesker. Når vi avhumaniserer, putter vi de andre i en bås der det står at de ikke er som oss selv, at de ikke har samme menneskeverd. Klarer vi derimot å se den annens menneskelige ansikt bak skjellsord, fiendebilder, fordommer, kategorier og anonymiserte saker, vil vi alltid ha en etisk kraft for medmenneskelig handling. 28 I sitt berømte essay Deltakar og tilskodar syner Hans Skjervheim korleis vi kan møte den andre og utsegnene frå den andre på to måtar, enten ved at eg sjølv og den andre deler sakstilhøvet slik at eg lar meg engasjere i den andres problem eller ved at eg oppfattar utsegnene frå den andre som objektive fakta: I det andre tilfellet er alter og det alter gjer, eit faktum i ego si verd. Ein deler ikkje same sakstilhøvet lenger. Ein lever i kvar si verd, der alter er eit faktum for ego i si verd. 29 Dette kallar Skjervheim å objektivere den andre. Han hevdar at denne forma for objektivering av medmenneske tyder at ein ikkje tar den andre alvorleg. Han skriv vidare at ved å objektivere den andre går ein til angrep på den andre sin fridom. 30 Vi ser at fellestrekket i Lingås og Skjervheims formuleringar er vekta på korleis den andre blir avhumanisert. Det synest openbert at denne forma for avhumanisering og objektivering både i seg sjølv er uetisk og ikkje minst legg grunnlaget for ytterlegare uetisk handling, fordi objektiveringa eller avhumaniseringa fører til at vi mistar sperrene mot å handle uetisk mot kvarandre. Profesjonaliseringa Kvifor går PFU så langt i å ekskludere framing og vinkling frå etisk refleksjon at det aksepterer avhumanisering, objektivering og demonisering av personar, rørsler og organisasjonar? Ei forklaring kan etter mitt syn vere profesjonaliseringa av journalistikken. Utviklinga av den presseetiske institusjonen heng nøye saman med utviklinga av den journalistiske profesjonen. Presseetikk er eit system av profesjonsmoral, som er noko heilt 6

7 anna enn allmennmoralen. Eit døme: I dagleglivet ønskjer vi ikkje å trengje inn i det som den danske filosofen Knud Løgstrup har kalla den andres urørlighedszone, den andre sine inste rom. Vi godtar (dei uttalte) grunnane og ønskjer normalt ikkje å trenge inn i dei eigentlege motiva. Vi godtar kvite løgner som den andre tyr til for å hegne om seg sjølv. Å trengje inn i den andres urørlegheitssone i dagleglivet er uetisk. Men i ein del profesjonell verksemd er slik inntrenging både nødvendig og ønskjeleg. Behandlarar må og skal trengje inn i pasienten sine inste tankar, utforske hans eller hennar eigentlege motiv. Profesjonsmoralen skil seg ofte frå allmennmoralen ved å gi unnatak frå allmennmoralen: Når en sykepleier eller en sosialarbeider går inn i et annet menneskes urørlighetssone fordi arbeidet krever det, er det viktig å være klar over at man gjør et unntak fra regler som normalt gjelder i vår omgang med hverandre. Unntaket er begrunnet i vedkommendes profesjon, skriv Svein Aage Christoffersen (2005:100). Det er ein del av samfunnskontrakten at profesjonsutøvarane kan bryte allmennetiske normer for å utøve samfunnsoppdraget sitt. Professor Harald Grimen hevdar at profesjonsetikkar derfor har eit politisk grunnlag, og at det blir feil å sjå på profesjonsetikkar som forlengingar av allmennmoralen : Profesjonsetiske problemstillingar er problemstillingar som berre reiser seg dersom ein bestemd type sosiale samanslutningar profesjonar har politisk legitimitet for eit samfunnsoppdrag, som kan variere frå profesjon til profesjon, og frå samfunn til samfunn. Om ei sosial samanslutning ikkje har politisk legitimitet, men likevel tek på seg å handsame klientar reiser det sjølvsagt etiske problem, men ikkje spesifikt profesjonsetiske problem. 31 Sjølv om journalistar ikkje behandlar pasientar, er problemstillinga mykje av den same. Journalistikken sin profesjonsetikk opnar nettopp for handlingar som hadde vore uakseptable i dagleglivet. Dersom enkeltpersonar hadde ringt Tore Tønne og hans familie dagleg i tre veker og brukt nokre av dei karakteristikkane avisene nytta i desember 2002, ville det openbert ha vore uetisk, sannsynlegvis også straffbart. Korleis evnar journalistikken å leve med eit slikt skisma mellom profesjonsetikk og allmennetikk? Ein utveg er å etablere eit tydeleg skilje mellom fag og etikk. Profesjonaliseringsstrevet vil presse i retning av å minimere etikken og maksimere faget. Ved å maksimere faget kan journalistikken avgrense det etiske feltet til nokre få spesielle område som har påkalla spesielt mykje offentleg interesse, i hovudsak tilhøvet mellom ytringsfridom og personvern. Resten er fag. Gjennomgangen av PFUs fråsegner stadfestar at dette organet avgrensar verksemda til delområde. Andre viktige journalistiske og redaksjonelle val er unnatekne offisiell etisk refleksjon og debatt, mystifiserte og gjorde til eit internt fagleg spørsmål ( journalistfagleg vurdering ). Grensa blir trekt slik at mellom anna framing, vinkling og kjeldepresentasjon fell utafor området for den institusjonaliserte etikken. Etisk pendling Denne avgrensinga kan fungere i den praktiske daglege journalistikken ved at journalistar kan pendle mellom ulike etiske tilnærmingar, som alle kan gi passande argument for og mot det meste, til dømes for og mot demonisering. Normalt deler ein etiske perspektiv inn i tre grupper: konsekvensetiske, pliktetiske og dydsetiske. Pliktetikk er basert på eit sett allmenne spelereglar som mennesket i ei pluralistisk og ikkjereligiøs tid kan forplikte seg på. Ver varsam-plakaten er systematisert pliktetikk som er brukt på den journalistiske kvardagen. Samtidig ligg det i plakaten ei klår motsetning mellom dei 7

8 rettane til å skade andre som følgjer av punkt 1.4 ( Pressa har rett til å informere om det som skjer i samfunnet, og avdekkje kritikkverdige forhold ) og pliktene til ikkje å skade andre som ligg i kapitla 2, 3 og 4. Dydsetikk stiller høgare krav til mennesket, til journalistane og til media. Henrik Syse 32 omtaler pliktetikk som svaret på kva gjer eg, mens dydsetikken svarer på spørsmålet kven er eg?. Syse viser mellom anna til Alasdair MacIntyre, som meiner at ord som besindighet, mot, rettferdighet og visdom har mistet sitt fulle innhold. Vi er nøgde med formale reglar (t.d. menneskerettar eller presseetikk) som kanskje kan vere nyttige på sitt felt, men er lite eigna til å styrke mennesket sin moralske karakter eller gi innhald til mennesket sine moralske praksisar. Ifølgje ei dydsetisk tilnærming er det ikkje tilstrekkeleg å halde handlingane sine innafor dei jussifiserte handlingsregelsetta som Ver varsam-plakaten og den offisielle presseetikken har etablert. Det er nødvendig å krevje noko meir av journalistar og journalistikken. Men også dydsetikken tilbyr to heilt ulike vegar for journalistikken. Den eine er knytt til den såkalla publish and be damned -tradisjonen, der den journalistiske dyden er å publisere utan tanke på konsekvensane verken for journalisten, for dei det gjeld eller for samfunnet i stort. Svenskane Ekström og Nohrstedt omtaler tradisjonen som skjutjärns-journalistikk : Med betydande energi blottläggs sanningen även til priset att krossa de personer som står i vägen. Inte heller risken att bli fördömd som hänsynslös och kallhamrad avhållar den här journalisttypen från sanningssökandet. 33 I denne tradisjonen vil demonisering vere ein uproblematisk journalistisk praksis. Den andre forma for dydsetikk krev at journalisten er eit godt (dydig) menneske som ein på grunn av journalistikken sin maktposisjon må stille strenge dydsetiske medmenneskelege krav til. Journalisten må til dømes i tråd med Platons klassiske dydar vere modig, rettferdig, vis og måtehalden. I ein slik tradisjon vil demonisering vere temmeleg uakseptabelt. Vi kan òg nytte eit konsekvensetisk syn på journalistisk praksis. Den tradisjonelle partipressa og det tradisjonelle allmennkringkastingsidealet hadde begge eit nokså eintydig konsekvensetisk utgangspunkt: Målsettinga med mykje avisjournalistikk var framgang for eit bestemt politisk parti. Det førte til at informasjon som var uheldig for partiet, ikkje blei publisert, mens omtalen av både venn og fiende hadde eit propagandistisk preg. Målsettinga med kringkastingsjournalistikk var å formidle kunnskap og heve folkets kulturelle nivå. I dag er desse konsekvensetiske grunngivingane for journalistikken svekte. Partijournalistikken i avisene er avløyst av grovmaska ideologiske kategoriar, der partipolitiske interesser (offisielt) er bannlyste. Det er nærast ei dyd å avvise konsekvensetiske drøftingar på samfunnsnivå. Sjølv etter at Ap-leiar Thorbjørn Jagland trekte seg, stilte VG-redaksjonen seg uforståande til påstandar om at avisa hadde ein politisk agenda i sin mangeårige kampanje mot han. Allmennkringkastinga er svekt gjennom avviklinga av kringkastingsmonopolet og opninga for halv- og heil-kommersielle etermedium. I ein empirisk studie av svensk journalistisk etisk praksis viser Nohrstedt og Ekström (1996) at journalistar normalt plasserer det individuelle perspektivet innafor ein konsekvensetisk diskurs: Publiseringsomsyn må vegast mot negative konsekvensar for kvar enkelt. Når samfunnsmessige eller politiske konsekvensar av journalistiske val blir trekte inn, argumenterer derimot to tredelar av journalistane meir eller mindre uttalt innafor ei pliktog/eller dydsetisk ramme: Ein viser til plikta om å informere osv. 34 Forfattarane konkluderer: Er det kanske så at konsekvensansvaret bejakas så länge som det inte skapar problem i yrkespraktiken og så länge som det är förenligt med relativt entydiga 8

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Sagt: Saksnr.: 22.06.2015 i Borgarting lagmannsrett 14-049903AST-BORG/01 14-174730AST-BORG/01 Dommarar: Meddommarar: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Salssjef Seniorrådgjevar

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 34. årgang 1/2006

SPRÅKnytt. UTGITT AV SPRÅKRÅDET 34. årgang 1/2006 SPRÅKnytt UTGITT AV SPRÅKRÅDET 34. årgang 1/2006 Namn? DET HAR ALLE. For det er praktisk når me skal omtala kvarandre. Difor reknar me med at det har vore skikken like sidan mennesket tok til å snakka.

Detaljer

PFU-SAK NR. 031/12. Deretter følger et klipp fra programmet, der en mann uttaler:

PFU-SAK NR. 031/12. Deretter følger et klipp fra programmet, der en mann uttaler: F Rådhusgt. pressens faglige utvalg 17. Postboks 46, Sentrum 0101 Oslo -Telefon: 22 40 50 40 -Telefaks: 22 40 50 55 - E-post: pfu@presse.no PFU-SAK NR. 031/12 KLAGER: ADRESSE: TELEFON: PUBLIKASJON: PUBLISERINGSDATO:

Detaljer

Etiske husregler i norske nyhetsmedier.

Etiske husregler i norske nyhetsmedier. Etiske husregler i norske nyhetsmedier. En undersøkelse av fremvekst, innhold og funksjoner. Hilde Kristin Dahlstrøm Masteroppgave i journalistikk Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER - Bli kjent med Vær varsom-plakaten! Side 2 Kompetansemål: Studentene bevisstgjøres på hvordan en journalist opptrer og tenker i ulike situasjoner. De tar stilling

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Prop. 116 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Prop. 116 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Prop. 116 LS (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Innhold 1 Innleiing... 5 2 Endringar i reglane om offentlege skattelister... 7 2.1 Innleiing og samandrag...

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel

Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel fellesskap og frigjering gjennom internettverk Ivar Sognnæs Eimhjellen Internett og moderne kommunikasjonsteknologi er vorte ein viktig del av kvardagen, spesielt

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Nye penger nye utfordringer Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Journalistlag Innhold Emneord... 1 Forord... 2 1: Innledning... 3 Definisjon av innholdsmarkedsføring...

Detaljer

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Er elevane sine interesser ein faktor som kan betre deira skriveferdigheiter i ungdomsskulen? Erik Veum UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang GOD SKIKK Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang Side 1 av 17 Til redaksjonens medarbeidere Verdens Gangs redaksjonelle virksomhet er basert på lover, pressens etiske regelverk og en rekke andre

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT. Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18

Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT. Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18 Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT UTGITT AV SPRÅKRÅDET 43. ÅRGANG 1/2015 Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18 Om karate, SPRÅKNYTT karaoke 1/2014

Detaljer

Ein røyndom media teier om

Ein røyndom media teier om Ein røyndom media teier om Det norske folket vert ført bak lyset. Politikarar og sentrale media teier om omfattande korrupsjon og maktmisbruk - tilhøve som Fampo arbeider for å opplysa om og motverka.

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 4 / 1 2 Foreslå kandidater til prisen Årets arkiv! Små løft og store løft den vanskelige reisen Arkivaren og det hemmelege. Nokre refleksjonar om makt,

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer