NORDEN. Debatt om dubbing NORDENS HUS LANDSMØTE. magasinet. Bli med til. på Færøyene. Foreningen Nordens. på Lillehammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDEN. Debatt om dubbing NORDENS HUS LANDSMØTE. magasinet. Bli med til. på Færøyene. Foreningen Nordens. på Lillehammer"

Transkript

1 magasinet NORDEN Nr Bli med til NORDENS HUS på Færøyene LANDSMØTE Foreningen Nordens på Lillehammer Debatt om dubbing Språkødeleggende eller kulturpolitisk nødvendig? Svenskepakkene Nordisk mat i London 03/2012 1

2 LEDER Foreningen Norden fortsatt en viktig pådriver for nordisk samarbeid KJÆRE NORDENVENNER! Vi står nå ved inngangen til en viktig høst i det nordiske samarbeidet. I slutten av september møttes utvalgene i Nordisk Råd under bokmessen i Gøteborg, og når dette bladet kommer ut, står vi foran Nordisk Råds sesjon i Helsingfors. Foreningene Norden har lenge etterspurt et mer forpliktende nordisk samarbeid. Stoltenberg-rapporten lovet godt, og den brannfakkelen vi fyrte av med Wetterbergs rapport om en nordisk forbundsstat, satte som forventet fart i diskusjonene om det nordiske samarbeidet. Etter debatten i Reykjavik for to år siden og sist i København, har presidiet i Nordisk Råd fulgt opp, og før Helsingforsmøtet vil Senter for nordenstudier ved Helsingfors universitet fremlegge en oppfølgende utredning om status og veien videre. Dette forventes å bli et sentralt tema ved hovedsesjonen i år. Men vi som har fulgt det nordiske samarbeidet gjennom noen år, vet at det fort blir mye prat og mindre konkret handling i det nordiske politiske samarbeidet. Den ytre kraft foreningene Norden representerer, og bevisstheten om at ønsket om nærmere samarbeid er dypt forankret i befolkningen, er avgjørende for å komme videre. Vår påpekning av de konkrete eksemplene, det være seg bonden som ikke kan drive skog på den andre siden av grensen, eller pensjonistene som nå dobbeltbeskattes i Sverige og Norge, styrker oppmerksomheten om disse sakene og bidrar til et positivt press for å finne frem til løsninger. Nye og viktige saker vokser da også frem. Et godt eksempel er det nye og stadig sterkere forsvarspolitiske samarbeidet vi nå ser. Dette er et konkret resultat av Stoltenberg-rapportens anbefalinger, og faller godt inn i den tenkningen vi har stått for. Men det aller viktigste på lang sikt er å opprettholde den dypt forankrede forståelsen av nordisk forbrødring som finnes i befolkningen. Her spiller vi i Foreningen Norden en avgjørende rolle som ingen politikere kan gjøre oss etter. For det er gjennom alle de små møtene og mellommenneskelige nettverkene at forbrødringstanken holdes levende her ligger OLEMIC THOMMESSEN Styreleder den særegne styrken vi har i Norden når det gjelder samarbeid over grensene. Den må vi arbeide videre med for å styrke hver på vår post. Morsomt er det jo også! Vi går inn i høsten og vinteren. Det er en god sesong for nordisk glede og lokalt arbeid lykke til alle sammen, dere gjør en kjempeviktig jobb!!! NESTE NUMMER: Norden nr. 4/2012 kommer ut i begynnelsen av desember. Frist for innlevering av materiell er 30. oktober PÅ FORSIDEN: Nordens hus på Færøyene. Les saken på side 8. UTGIVER: Foreningen Norden Harbitzalleen 24, N-0275 Oslo Telefon: (+47) Telefaks: (+47) E-post: no Nett: ISSN: OPPLAG: 6000 ANSVARLIG UTGIVER: Espen Stedje E-post: REDAKTØR: Kathrine H. Eriksen E-post: DESIGN/LAYOUT: Kathrine H. Eriksen TRYKK: EcoPrint INNLEGG: Innlegg sendes på e-post eller til Foreningen Norden per post. Redaksjonen tar ikke ansvar for materiell som ikke er bestilt. Innsendte artikler blir ikke returnert dersom det ikke blir bedt om det. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere artikler og til å bruke disse på Foreningen Nordens internettsider: ABONNEMENT: Dette får du gjennom et medlemskap i Foreningen Norden. Meld deg inn på våre nettsider eller benytt innmeldingsblanketten bak i bladet. Du kan også melde deg inn ved å sende en e-post til Redaksjonen ble avsluttet 20. september /2012

3 INNHOLD Leder 21 Hva gamle brev kan fortelle 3 Innhold 22 Kunst uten filter 4 Verv et medlem! 24 Finska skolan i Oslo 5 Tettere samarbeid om forsvar i Norden 26 Fra landsmøtet på Lillehammer 6 Den glemte Munch 28 De komma från öst och väst 8 Alvkullen ger hem åt kulturen 30 Nytt fra våre lokallag 10 Debatt om dubbing 32 Nordisk kryssord 13 Nordisk bibliotekuke Medlemsinfo/innmelding 14 Den skandinaviska gymnasskolan Utsikten 34 Nordisk medlemsbutikk 16 En nordisk ark 35 Nordisk medlemstilbud 18 Solo, smørbrød og sild i London 36 Et dypdykk i Nordens arkiv 20 Svenskepakkene 03/2012 3

4 AKTUELT I NORDEN TEKST: GENERALSEKRETÆR ESPEN STEDJE Fortell om Norden! DET NORDISKE SAMARBEIDET er forankret i en bred folkelig bevegelse, og som Norden-medlem bidrar du til å synliggjøre engasjementet for Norden. FOTO: STUDIO VEST / JOHAN På mange områder er det en fornyet interesse for Norden og det nordiske samarbeidet. Nordisk kulturutveksling av filmer og bøker er større enn tidligere. Nordiske bedrifter fusjonerer og det fellesnordiske arbeidsmarkedet blir brukt i et større omfang enn tidligere. Skal vi få gjennomslag for de visjonære målene som foreningens landsmøte vedtok på Lillehammer i sommer, må vi vise at det er mange som støtter den nordiske tanken. Desto flere vi blir, jo sterkere står vi. Blant annet når det gjelder å stoppe dubbing av danske og svenske tv-serier, at Norden fortsatt skal ha en plass i læreplanene og at de nordiske landene inngår et mer forpliktende samarbeid. Gjennom et medlemskap i Foreningen Norden støtter du arbeidet med å styrke og vitalisere det nordiske samarbeidet, og du kan ta del i nordiske aktiviteter. Våre lokallag rundt om i landet arrangerer reiser, aktiviteter i forbindelse med Nordisk bibliotekuke og Nordens dag, ved siden av en rekke andre aktiviteter. Morgendagens medlemmer? Undervisningsopplegget Mot et nytt Norden er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum og Foreningen Norden. (Foto: Laila Meyrick) Når du er medlem i Foreningen Norden går det meste av kontingenten til arbeidet i ditt lokallag (60 %) og distrikt (20 %). Din støtte bidrar også til at unge får nordiske opplevelser. For eksempel får elever besøke skoler i våre naboland og ungdom får mulighet for å jobbe i et annet nordisk land gjennom Nordjobb og Jobbresan. Dette bidrar til å styrke nabospråkforståelsen blant unge. Kjenner du noen som kan ha glede av et medlemskap i Foreningen Norden? Fortell dem om Foreningen Norden og muligheten til å bli medlem. Det er mange som støtter opp om det nordiske samarbeidet. La oss bli flere som viser det gjennom et medlemskap. Takk for ditt engasjement! Espen Stedje, generalsekretær 4 03/2012

5 SAMARBEID I NORDEN Tettere samarbeid om forsvar i Norden Norge samarbeider stadig tettere med våre nordiske naboer om forsvar, blant annet ved materiellanskaffelser og øvelser. Det er en riktig vei å gå. TEKST: SVERRE MYRLI OG BENDIKS H. ARNESEN (STORTINGSREPRESENTANTER FOR ARBEIDERPARTIET) I dag finner det sted en interessant utvikling når det gjelder nordisk forsvarssamarbeid. Det er interessant at dette følger av et initiativ den norske og den svenske forsvarssjefen tok i 2007 og som senere ble fulgt opp av den finske forsvarssjefen. Her må vi kunne slå fast at forsvarssjefene lå forut for sin tid. De innledet med dette en utvikling som senere ble fulgt opp av Thorvald Stoltenberg med rapporten han skrev for de fem nordiske forsvarsministrene i Sverre Myrli Senere har nordisk forsvarssamarbeid blitt stadig viktigere. Det gjelder det praktiske samarbeidet som forsvarssjefene foreslo, og som i første rekke er økonomisk motivert. Ved å samarbeide kan små land lettere få råd til å opprettholde et tidsmessig og moderne forsvar. Det er kommet i gang et praktisk samarbeid om øvelser og anskaffelser. La oss tenke litt videre. Når den tid kommer at Forsvaret skal skifte ut dagens ubåter, tenk om dette kunne skje i et nært samarbeid med våre svenske naboer, som jo er i samme situasjon. Bendiks H. Arnesen Forsvarssamarbeidet i Norden er ikke bare av praktisk og konkret art. Det har også fått en politisk side. I fjor ble de nordiske landene enige om en nordisk solidaritetserklæring der de forplikter seg til å stå sammen i kriser. Og det er svært interessant å registrere at Thorvald Stoltenbergs forslag om nordisk luftovervåking over Island nå diskuteres i Sverige og Finland. Norge og Danmark deltar allerede i luftovervåking over Island i regi av NATO. Skulle det bli enighet om en nordisk luftovervåking over Island, håper vi å kunne se begynnelsen på et enda tettere nordisk forsvarssamarbeid. Vi vil presisere at et slikt nordisk samarbeid ikke vil kunne erstatte NATO-samarbeidet for oss. Men nordisk samarbeid kan supplere NATO-samarbeidet, og vi kan gjennom et nordiske forsvarssamarbeid bygge en bro mellom nordiske NATO-land og nordiske land som står utenfor NATO. På den måten kan vi legge grunnlaget for helt nye nordiske forsvarsstrukturer. Dette må virkelig være Smart Defence. 03/2012 5

6 HISTORISKE NORDEN Den glemte Munch Sammen med Welhaven og Wergeland ble han en gang sett på som det trekløver norsk litteratur begynte å spire med, men i dag er han helt glemt. Andreas Munch ( ) var skandinavist, og det ble en av grunnene til at han havnet i skyggen. TEKST: TOR IVAR HANSEN (FORSKER, UNIVERSITETET I OSLO) Portrett av Andreas Munch (fra Kongedatterens Brudefart, 1861). Skal man ta for seg romantikkens litteratur i Norge, er Munchs ruvende forfatterskap ikke til å komme utenom. Som en av 1800-tallets mest produktive forfattere rakk han å utgi en lang rekke bøker, vekslende mellom drama, lyrikk og prosa. Han nøt stor popularitet i sin samtid, og på sin høyde på 1850-tallet var han Norges mest leste skjønnlitterære forfatter. Munch ble i 1860 den første i Norge til å motta dikterlønn fra staten i form av et dosentur ved universitetet, med fritak fra å dosere (undervise), senere omgjort til et professorat. Diktergasjen gjorde Munch i stand til å leve av sin forfattergjerning, og vi kan dermed si at han var den første heltidsforfatter i Norge. Men for Munch var det anerkjennelsen som var viktig, han ble Norges poeta laureatus. Likevel ble han forbausende raskt glemt. Det var den nye generasjonen, realistene, som tok oppgjøret med ham. Munch kom til å bli sett på som en personifisering av alt realistene foraktet. De ville knuse den porselenssprø måneskinnsromantikk med sin kadaverstinkende rottehulls-realisme, som en senere forsvarer av Munch uttrykte. Likevel var den nye generasjonen langt fra gjeldfri i sitt forhold til Munch. Både i Ibsens Fru Inger til Østråt og Bjørnsons Mellem Slagene finnes tydelig gjenklang fra Munchs diktning, for å nevne et par eksempler. SKANDINAVISMENS DIKTER Realistenes reduksjon av Munch til en virkelighetsfjern, stillfaren poet kan synes urettferdig. Hans litteratur var høyst samfunnsrelevant et av hans gjennomgangstema var nye verdiers møte med de gamle i den brytningstiden han følte han levde i. Men Munch begikk en verre synd enn ikke å leve opp til den nye litterære smak han var ikke nasjonal nok da unionsforholdet kjølnet og den norsknasjonale antisvenske bevegelsen vokste frem. Munch var ikke bare kosmopolitt, han var skandinavismens dikter i Norge og versifiserte ideen om de skandinaviske folks slektskap og samhørighet. Han leverte en rekke hyllingsdikt til svenskene og til danskene, for Island og for Nordens enhet. Den mest kjente av hans skandinaviske sanger, Der er i Nordens Hjerte, ble skrevet i 1854 og er karakteristisk for tidens tanker om nordisk samhold: skandinavenes nære slektskap og felles historie gjorde at alle skandinaver hadde en naturlig tilbøyelighet til å søke sammen. En nærmere sammenslutning av de 6 03/2012

7 HISTORISKE NORDEN Sang for Norden Der er i Nordens Hjerte En stille Længsel lagt, Som gjennem Lyst og Smerte Vil bryde frem til Magt. Sit Maal den ei fuldt kjender, Knapt har den end et Navn, Men Fremtids Haab den tænder Af Kjærlighed og Savn. Det er den skjulte Vælde, Det er den indre Trang, Som føier Dal til Fjelde Og Skov til grønne Vang! Alt som Naturens Floder Den Trang er dyb og reen - Tre Sønner af een Moder Vil vorde Tre i Een. Derfor sig selv at miste Vil Ingen af de Tre - Dog samlet til det sidste De Nordens Aand vil see. Hvorfor? - hvortil? - hvorledes? - Vi gruble ei derpaa. Lad Længslen ikkun fredes! Den vil sin Blomst nok faae. Den føle Mænd og Unge Nu slaae i fulde Bryst - Og ville den udsjunge Med stærk og freidig Røst: Svøm tryg paa Fremtids Bølge Du Nordens skjønne Haab! Dig Nordens Sønner følge Igjennem Aandens Daab! (Fra A. Munch: Digte og Fortællinger, ældre og nyere. 1855) Portrettfotografi av Andreas Munch (ukjent fotograf ) skandinaviske folkene ville derfor komme av seg selv, før eller senere. Men i Munchs skandinavisme skulle det også være rom for å bevare de tre folkenes særtrekk svensker, dansker og nordmenn skulle ikke helt ut smelte sammen til ett folk uten særegenheter. Tre Sønner af en Moder vil vorde Tre i Én. Fellestrekkene mellom folkene var så store at det ikke var nødvendig med noen fullstendig sammensmeltning. Munch var heller ikke bare skandinavist av ideologi, men levde også ideen om de skandinaviske folks slektskap og samhørighet ut i praksis, idet han bosatte seg i Danmark etter å ha giftet seg med en dansk grevedatter. Der ble han boende de siste par tiår av sitt liv. I den norske nasjonale historiefortelling var det ikke plass for skandinavisten og kosmopolitten Munch, og han ble gradvis skrevet ut av norsk litteraturhistorie. NYVAKT INTERESSE FOR MUNCH I det siste har man kunnet registrere en viss nyvakt interesse for Andreas Munch fra flere hold, og i vår utga Det Norske Studentersamfund det upubliserte dramaet Jøden som et forsøk på å børste støvet av ham. Med denne publikasjonen belyses Munchs brennende engasjement for jødenes sak i Norge og for opphevelsen av Grunnlovens jødeparagraf. Nyutgitt Munch Andreas Munchs bøker var ikke gitt ut siden 1944, inntil Det Norske Studentersamfund utga Dikt i utvalg (2011) og Jøden (2012). 03/2012 7

8 PÅ KRYSS OG TVERS I NORDEN Fåren syns överallt på Färöarna. Här i metall av danske konstnären Bernard Lipsøe. Alvkullen ger hem åt kulturen Framför en dramatiskt tornande höjd skiljer sig den gräsklädda kullen knappt märkbart från resten av de böljande gröna markerna. Men vid närmare inspektion syns fönster i kullens sida: här gömmer sig Färöarnas alldeles egna Nordens Hus. TEKST: EVA PAULSEN. FOTO: EVA PAULSEN/NORDENS HUS FÄRÖARNA Det blåser och regnar och dimman ligger tät över höjderna. Som nästan varje dag på Färöarna, bekräftar projektledaren Hedvig Westerlund-Kapnas glatt när hon tar emot vid huvudingången. När jag flyttade hit fick jag höra att färöingarna använder bilen som regnrock, säger hon med ett skratt. Själv är hon finlandssvensk och kom tillsammans med sin grekiske man med säsongens allra sista båt inför vintern Det svala och regniga klimatet beror på Färöarnas utsatta läge mitt i Atlanten, ungefär halvvägs mellan Island och Norge. På de 18 öarna bor nästan människor och ett oräkneligt antal får. Även om man tillsammans med Grönland ingår i det danska kungariket är Färöarna mestadels självstyrande och man talar sitt egna språk, färöiska. BYGGT AV HELA NORDEN Om utsidan av Nordens Hus ger ett anspråkslöst intryck visar sig interiören bjuda 8 03/2012

9 PÅ KRYSS OG TVERS I NORDEN Nordens Hus lokaler har skapat en plats åt nordisk kultur på Färöarna. Bakom projektledaren Hedvig Westerlund-Kapnas skymtar Nordens Hus initiativtagare, Erlendur Patursson. på raka motsatsen. Den lilla kullen döljer ett förvånansvärt stort utrymme. De höga fönstren ger en fenomenal utsikt ända till havet och luftiga träkonstruktioner bär upp ett tak som svävar högt över golvet. Huset ska vara ett levande uttryck för nordisk kultur även i sin arkitektur, så gräset på taket är färöiskt, plankorna är gjorda av svenskt trä, glaset i fönstren danskt. Stengolvet är norskt, takkonstruktionen är isländsk och möblerna finska. Så det är ett riktigt Nordens hus! förklarar Hedvig. Arkitekterna är norrmannen Ola Steen och isländska Kollbrún Ragnarsdóttir, som med sitt koncept inspirerat av en förtrollad alvkulle, vann över 156 andra i en tävling som utlystes i 1977 efter en idé från Erlendur Patursson, en färöisk medlem av Nordiska Ministerrådet. Det var kontroversiellt på den tiden, Färöarna hade inte ens en teatersal. Dessutom skulle huset ligga strax utanför stan, ett riktigt stort och dyrt skrytbygge, tyckte många. De var övertygade om att det skulle komma att stå tomt och det var ju ett förfärligt slöseri! berättar Hedvig. UPPDRAG KULTUR Idag är det ingen som oroar sig för en brist på aktivitet. Nordens hus upplåter byggnaden till en hel del kongresser, men kärnan i En förtrollad alvkulle utgjorde inspirationen för arkitekterna Ola Steen och Kollbrún Ragnarsdóttir. verksamheten är naturligtvis kulturarbetet. Förutom utställningar och litteratur, teater och musik lånar man även andra koncept från andra nordiska länder, som till exempel den norska skolsäcken, där barn oavsett var de bor ska få tillgång till högkvalitativ kultur av olika slag som levereras direkt till dem. Nordens Hus lokaler och ekonomiska medel ger dem möjligheten att göra många saker tillsammans med lokala institutioner som annars inte skulle blivit av, berättar Hedvig: Vi har precis stöttat Färöarnas allra första heavy metal-band i Battle of the Bands. De vann, faktiskt! Det skapar ju en massa goodwill. CONTAINRAR MED KULTUR Just nu arbetar hon med förberedelserna inför ungdomskonstprojektet Norden runt konst från iskantens rand, som är initierat av Nordens institut på Grönland. Premissen är fantastisk, att om ungdomar ska få lust att stanna och om en kultur ska kunna leva så långt borta från storstäder och kontinenterna, så är de beroende av två saker: kultur och containers, säger Hedvig. Därför har man bett transportfirman Royal Arctic Line sponsra fem tomma containers som har placerats på Island, Åland, Färöarna, Grönland och i Helsingfors. Där ska ungdomar fylla dem med konst som utgör ett visitkort från deras land. Till sist kommer containrarna att åka på en vandringsutställning till de olika ösamfunden, berättar Hedvig entusiastiskt: I ett land som traditionellt varit baserat på amatörkultur är det väl fantastiskt? Nu är det möjligt att både ta in kultur och att skicka ut det färöiska till omvärlden. 03/2012 9

10 SPRÅK I NORDEN Debatt om dubbing Er dubbing språkødeleggende eller kulturpolitisk nødvendig? Dubbing er blitt debattert i media flere ganger dette året, blant annet på grunn av Foreningen Nordens initiativ for å stoppe dubbing av skandinaviske tv-programmer. TEKST: MARIT KLEPPE EGGE På landsmøtet i juni vedtok Foreningen Norden en resolusjon som sier nei til dubbing av tv-programmer med skandinavisk talespråk. Foreningen mener at det er flere uheldige sider ved å dubbe svensk og dansk. Det viser seg at nabospråkforståelsen blant ungdom er blitt dårligere. Gjennom dubbing mener Foreningen Norden at nabospråkene svensk og dansk blir definert som fremmedspråk på lik linje med andre fremmedspråk, og en vil i enda mindre grad bli kjent med og fortrolig med disse språkene. I resolusjonen bes NRK og TV 2 om ikke å dubbe tv-programmer som opprinnelig har svensk og dansk tale, men i 10 03/2012

11 SPRÅK I NORDEN Styreleder i Foreningen Norden, Olemic Thommessen er skeptisk til NRKs dubbepolitikk. Ved å dubbe svenske og danske tv-programmer til norsk får barn som vokser opp i dag for få språklige utfordringer og fratas også muligheten til å utvikle forståelsen for andre språk. stedet bruke teksting der det er nødvendig. Ledelsen i Stortingets delegasjon til Nordisk Råd har støttet Foreningen Nordens landsmøtevedtak. MISFORNØYD MED NRKS HOLDNING Styreleder i Foreningen Norden, Olemic Thommessen, har i media argumentert for foreningens skepsis til dubbing av svenske og danske serier. Thommessen mener at økende grad av dubbing har sammenheng med en stadig mer kommersiell tankegang også hos allmennkringkasteren NRK. Ved å dubbe legger kanalen listen på lavest tenkelig nivå. Begrunnelsen deres er høye seertall. I denne sammenhengen er slik tankegang negativ fordi den innebærer at alt skal gjøres spiselig og enkelt. Seerne blir forhindret fra å få kunnskap gjennom tvopplevelsen, uttalte Thommessen til Bergens Tidende 20. august. Thommessen påpeker at NRK som rikskringkaster er pålagt å formidle nordisk språk og kultur, og at de dermed bør være svært forsiktige med bruk av dubbing. Blant annet viser han til norsk tale i tv-serien Barna i Bakkebygrenda som et eksempel på at NRK går for langt når det gjelder dubbing. Hittil har jeg ikke sett eller hørt ett eneste språkpolitisk argument for dubbing, understreker Thommessen. NØDVENDIG FOR FORSTÅELSEN NRK dubber ikke programmer på NRK1, 2 og 3. Barnekanalen NRK Super har derimot mange programmer som er dubbet. Målgruppen for denne kanalen er barn fra to til tolv år, og programredaktør Nils Stokke mener at teksting ikke er et godt alternativ til dubbing for denne aldersgruppen fordi mange av dem er svake lesere. Til Bergens Tidende forteller han at NRK har testet serier på barn med og uten dubbing for å se hva de får med seg, og spesielt på tyngre verbale serier er responsen best med dubbing. Stokke mener dessuten at det er sterke kulturpolitiske argumenter for dubbing, og at dette også gjelder for enkelte serier med svensk og dansk tale. Ved at barna skjønner alt som blir sagt, lærer de mye om andre nasjoners levesett og verdier. Vi velger å dubbe serier for å gjøre dem mest mulig tilgjengelige. Barna skal ikke bare se bilder, men også forstå historien som blir fortalt. Da må de få et norsk lydspor, så de skjønner helheten, sa Stokke i et intervju med Aftenposten i forbindelse med det nordiske språkmøtet som ble arrangert i Oslo august i år. Det nordiske språkmøtet blir arrangert en gang i året i et av de nordiske landene. I år var Språkrådet i Norge vert for møtet, og temaet var tv-teksting. Direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen, er blant dem som er bekymret for at dubbing av svenske og danske serier blir mer og mer vanlig. Norske barn og ungdommer må få anledning til å høre svensk og dansk slik at de blir kjent med disse språkene. Det du ikke hører, lærer du heller ikke. NRK Super har en veldig gjennomslagskraft siden de når ut til så mange barn. Da har de også et ansvar de må følge opp, understreket Vonen under språkmøtet. VIL GI DUBBING AV HØY KVALITET NorDubb er det største norskeide dubbingfirmaet og har blant annet vært ansvarlig for 4 03/

12 SPRÅK I NORDEN Arnfinn Murivik Vonen, direktør i Språkrådet, er blant dem som er bekymret for at dubbing av svenske og danske serier blir mer og mer vanlig. å gi Astrid Lindgren-serien Barna i Bakkebygrenda norske stemmer. Disponent Morten Lange tar ikke stilling til de prinsipielle diskusjonene omkring dubbing. Hans hovedanliggende er å sørge for å gi oppdragsgiverne dubbing av høy kvalitet. Blant annet var det ønskelig at Barna i Bakkebygrenda skulle snakke Hedmarksdialekt. Vi har brukt barn fra Solør-området til å gjøre dette, og jeg synes serien har fått et fint norsk preg ved å bruke Solung-dialekten, mener Morten Lange. Lange har arbeidet med dubbing i over 30 år. NorDubb har sju ansatte og et sted mellom 200 og 300 skuespillere å velge mellom. I tillegg har de om lag ti oversettere i staben. God dubbing starter med en god oversettelse. Så gjelder det å velge de riktige stemmene. Mange skuespillere liker å dubbe, men du kan også være god til å dubbe uten å ha bakgrunn som skuespiller. Noen av de viktigste egenskapene som kreves er riktig timing, tydelighet og innlevelse og musikalitet. Det er viktig å kjenne rytmen i teksten, forteller Lange. NorDubb har blant annet NRK, TV 2 og SF Norge blant oppdragsgiverne. Selskapet dubber flere tusen episoder hvert år. Langes inntrykk er at dubbing blir stadig mer populært. Det er engelskspråklige programmer, serier og filmer som dominerer, og det aller meste er for barn og unge. Vi dubber minimalt for voksne, sier Lange. GJØR BARNA EN BJØRNETJENESTE Blant mange voksne er dubbing fortsatt uglesett. De aller fleste av oss foretrekker lyd på originalspråket, og vi himler med øynene over den utstrakte dubbekulturen som en møter i flere andre europeiske land. Likevel lar vi i beste mening barna se norske versjoner av de svenske klassikerne. Det er å gjøre barna en språklig bjørnetjeneste, mener lingvist og forsker Øystein Vangsnes. I en artikkel på forskning.no beskriver han dagens dubbekultur og hvilke konsekvenser han mener den kan få for barn og unges språkforståelse. Ein ting er at dubbing, uansett kor godt utført det er, alltid fører til meir kunstig språkføring. Langt verre er det at denne praksisen fråtek sjåarane eit veldig godt høve til trening i grannespråksforståing, skriver Vangsnes. Han viser til forskning som viser at jo mer kontakt en har med nabospråk, jo mer positive holdninger har en til disse språkene, noe som i neste omgang øker språkforståelsen. Tv-titting er også en form for språkkontakt. I en rapport fra det internordiske språkforståelsesprosjektet (2005) blir det slått fast at det er en positiv korrelasjon mellom tvtitting og økt evne til å forstå nabospråk. Vangsnes synes også at NRKs funksjonelle begrunnelse av dubbing nemlig at barn trenger dubbing for å forstå handlingen er en grov undervurdering av barns språkkompetanse. Han mener at barn er svært gode til å skape sin forståelse ut fra det språklige input de får. Ein kan dessutan spørja seg følgjande: Kor viktig er det eigentleg at borna forstår absolutt alt på akkurat den måten programskaparane hadde tenkt? Er ikkje målet med TV-underhaldning at sjåarane tykkjer det er underhaldande? (Dei same spørsmåla kan sjølvsagt reisast for vaksne.) Viss svaret på det siste er ja, blir min påstand at dersom eit dansk eller svensk program ikkje er underhaldande for norske born og unge på originalspråket, då er det rett og slett ikkje godt nok laga, skriver Vangsnes på forskning.no. Resolusjon om dubbing fra Foreningen Nordens landsmøte. Nei til dubbing av tv-programmer med skandinavisk talespråk Foreningen Nordens landsmøte har merket seg at NRK har tatt i bruk dubbing av tv-programmer der talespråket er svensk eller dansk. Språkforståelsen blant ungdom når det gjelder nabolandenes språk, er dessverre blitt dårligere. Norden som en felles kulturell arena vil bli svekket om bruken av dubbing fortsetter. De skandinaviske språkene vil bli mindre attraktive da en vil velge engelsk å kommunisere på. Det er også grunn til å tro at en slik utvikling på lengre sikt vil svekke Norden som felles arbeidsmarked. Undersøkelser viser at norske ungdommer sammen med unge fra Færøyene gjør det best når det gjelder å forstå nabolandenes språk. I Norge har vi blant annet forklart dette med at en har hatt god tilgang til svensk tv. Norske barn og ungdommer har blitt mer fortrolige med svensk språk, og det har ført til en mer positiv holdning til andre nordiske språk. Å skape en positiv holdning til nabolandenes språk er en forutsetning for at en velger å bruke morsmålet i kommunikasjon med andre fra Norden. Å dubbe svensk og dansk har flere uheldige sider. Nabolandenes språk vil bli definert som fremmedspråk på lik linje med andre fremmedspråk, og en vil i enda mindre grad bli kjent med og fortrolig med svensk og dansk. Foreningen Nordens landsmøte ber NRK og TV 2 om ikke å dubbe tv-programmer som opprinnelig har svensk og dansk tale. Vi anbefaler å bruke teksting der dette er nødvendig. Teksting er for de aller fleste en god måte å bli kjent med ord som en ikke kjenner fra sitt eget morsmål /2012

13 SPRÅK OG LITTERATUR I NORDEN Mangfold i Norden Nordisk bibliotekuke 2012 Nordisk bibliotekuke arrangeres i år for 16. gang. Ved morgengry og i skumringstimen i hustrige november blir stearinlysene tent og utvalgte teksturdrag lest høyt på skoler og bibliotek, til samme tid, over hele Norden. Slik ønsker vi å løfte fram og formidle nordisk litteratur og fortellertradisjon til barn, unge og voksne i hele Norden. TEKST: HEIDI LØNNE GRØNSETH MANGFOLD I NORDEN Årets hovedtema er Mangfold i Norden, og med dette temaet ønsker vi å formidle mangfoldet, utviklingen og utbredelsen av kulturer som finnes i regionen vår. Norden har en lang historie når det gjelder kulturelt og etnisk mangold: Fra finlandssvensker på Åland, til grønlendinger i København, og til nordiske borgere som opprinnelig ble født i et annet land. Kjennskap til ulike kulturer kan gi oss nye perspektiver og bidra til at vi tilnærmer oss verden på andre måter. Noen ganger kan kanskje mangfold skape en følelse av avstand vi opplever at vi ikke klarer å bygge bro mellom ulikhetene. Det kan føre til at vi tar enda lenger avstand fra det som er annerledes. Her kan fantasien hjelpe oss slik at vi forstår den andre bedre. Ved å bruke litteraturen kan vi bygge bro mellom avstandene fordi vi gjennom språk og lesing blir i stand til å leve oss inn i andres liv og tanker. Det blir da også lettere å se hva vi har til felles, og samtidig oppdage vårt mangfold av ulikheter LOKALE ARRANGEMENTER Nordisk bibliotekuke arrangeres av nordenlag og bibliotek i hele Norden. Foreningene Nordens Forbund (FNF) tilbyr materiell, tema, tekstutdrag og idékatalog til lokale arrangører. Det er opp til den enkelte lokale arrangør (bibliotek, lokallag, skole, klasse, forening) hvordan arrangementet utformes ut over høytlesningen på de bestemte tidspunktene. I 2011 ble det holdt over 1500 lokale arrangementer i hele Norden! MORGENGRY OG SKUMRINGSTIME Det er gjerne skoler, skolebibliotek og skoleklasser som holder arrangementet Morgengry klokken 09 00, mens bibliotek og foreninger arrangerer Skumringstime klokken Noen tenner stearinlys og holder høytlesning, andre utvider med øvrige innslag, forfattermøter, foredrag og diskusjon over årets tema, musikalske innslag, utstilling, leker, quiz og spill. Bibliotek og skoler kan enkelt benytte Nordisk bibliotekuke til å sette spesielt fokus på Norden og nordisk litteratur, ved for eksempel utstilling og omtaler av nordiske bøker. ÅRETS TEKSTUTDRAG: For de yngste: Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen, Thorbjørn Egner Unge og voksne: Hallonbåtsflyktingen, Miika Nousiainen PÅMELDING: Arrangementet er gratis! Påmelding via bibliotekukens hjemmesider. Påmeldte får tilsendt gratis materiell: plakater, kort, idékatalog, pressemateriell m.m. 03/

14 UTDANNING I NORDEN Utsikten är en liten skola med internat där eleverna lever tillsammmans under tre år. Stora delar av utbildningen bedrivs utanför skolan i den skandinaviska naturen. Den första skandinaviska gymnasieskolan startar i Sverige! I augusti 2013 startar en unik skola i Dals-Ed i Sverige. Utsikten Scandinavian School Of Civics And Tourism är en gymnasieskola där elever från de tre skandinaviska länderna umgås, lever och studerar tillsammans under tre år. TEKST: MARICA CARLSSON Genom att vara tillsammans under skoltid och fritid skapas förståelse för varandras olikheter och samhörighet i allt som är gemensamt i Skandinavien. Grannspråkskompetensen lyfts fram i utbildningarna och eleverna som tar studenten är gränslösa i de tre länderna, både när det gäller fortsatt utbildning och arbetsmarknad, säger skolans rektor Jonas Månsson. SKOLAN Skolan ligger i Dals-Ed, ett litet samhälle vid norska gränsen mitt bland sjöar, skogar och storslagen natur. Ett stenkast från skolan ligger järnvägsstationen där tågen mellan Oslo och Köpenhamn stannar varje dag. Utsikten har sedan starten 1996 haft elever från hela Sverige som studerat på skolans Turismledarutbildning. Det finns ett internat i direkt anslutning till skolan. Nu vill vi vidga vyerna och skapa den första gymnasieutbildningen i sitt slag. En skola som fokuserar på att riva språkbarriärerna och skapa unga människor med god receptiv förmåga i de skandinaviska språken, stort kontaktnät och en unik inblick i de tre ländernas kultur, statsskick, utbildningsväsende och arbetsmarknad, fortsätter Månsson. Utsikten är en liten skola med ungefär 150 elever. Tanken med att en tredjedel av eleverna kommer från Sverige, en tredjedel från Norge och en tredjedel från Danmark, är att eleverna efter utbildningen har skapat sig ett stort nätverk av vänner från Skandinavien. Det ger ungdomarna stora möjligheter till fortsatt kontaktskapande. Skolan har redan idag ett flertal lärare med utbild /2012

15 UTDANNING I NORDEN Utsikten ligger i Dals-Ed, vackert beläget mellan sjöarna Lilla Le och Stora Le. ning från Norge och kommer till starten 2013 även rektyrera lärare från Danmark. Eleverna använder sitt eget modersmål då de redovisar muntligt och skriftligt. LÅNGSIKTIG SATSNING PÅ UNGA De skandinaviska utbildningarna på skolan är en genomgripande satsning och inte ytterligare ett projekt. Det är större än ett tre-veckors utbyte av elever eller personal, menar Månsson och fortsätter: Docent Lars-Olof Delsing vid Lunds universitet har i sin undersökning Internordisk språkförsåelse visat att ungdomar slår om till engelska då de ska prata med varandra i de skandinaviska länderna. Det är något vi vill ändra på! Våra språk har så mycket gemensamt och det handlar enbart om att utsätta sig för grannspråken för att förstå dem. För att få till en bestående förändring måste vi börja med ungdomarna. Genom att använda de tre skandinaviska språken i litteratur och undervisning samt att ha intressanta föreläsare från alla tre länderna kommer utbildningarna bli skandinaviska. I och med att ungdomarna bor tillsammans kommer de på kvällarna diskutera musik, kultur, littteratur, politik, idrott och mycket annat som är en ren bonus till grannspråkskompetensen, säger Månsson. PROGRAMMEN Skolan kommer 2013 erbjuda två program som är sökbara för ungdomar från Sverige, Norge och Danmark. Ett samhällsvetenskapligt program där fokus ligger på regionalt och gränslöst samarbete i en global värld. Vi söker engagerade ungdomar med intresse för globala utmaningar som vill ha redskap att politiskt och organisatoriskt kunna påverka sin omvärld. Det andra programmet som skolan kommer erbjuda är ett turismprogram med tyngdpunkt på Skandinavien som turismsektor och de unika möjligheter som våra länder har gemensamt med närheten till orörd vildmark, skog, hav, sjöar och berg. Skolan har ett eget uteklassrum eller lägergård som används både som undervisningsyta och som praktikplats där eleverna tar emot andra skolklasser i lägerverksamhet, berättar Månsson. HÅRT ARBETE VÄNTAR Det är ett knappt år till de första eleverna startar på de nya programmen och mycket arbete återstår. Vi har jobbat hårt och skapat ramarna för utbildningarna men har kvar att fylla i detaljerna. Vi ska under det kommande året ut i Sverige, Norge och Danmark och marknadsföra oss. Eftersom idén med att samla skandinaviska ungdomar till gemensam gymnasial skolgång är ny måste vi starta från scratch för att nå ut till alla de unga människor som vi tror skulle vara intresserade av våra utbildningar, säger rektor Jonas Månsson. Skolans rektor, Jonas Månsson, som även håller i skidlärarutbildningen på skolan. Utbildningarna kommer till stor del att ha karaktären av platsrelaterat arbete, något som Jonas förklarar som undervisning i autentiska miljöer. Vill man lära sig paddla är det bra att vara i vatten. Vill man förstå Norges statsskick är det bra att besöka Stortinget. Det är inte svårare än så! Detta kommer innebära att man under de tre åren får resa i runt i de tre länderna för att på plats uppleva och undersöka innan man i lektionssalen jämför, drar paralleller och ser skillnader. Minst en dag i veckan är eleverna ute i verkligheten där det händer på riktigt. VAD? En gymnasieskola för elever från Sverige, Norge och Danmark med fokus på grannspråkskompetens, turism och samhällsvetenskap. NÄR? Utbildningarna startar i augusti VAR? I Dals-Ed i Sverige. En liten ort vid gränsen till Norge, mitt på järnvägslinjen mellan Oslo och Köpenhamn. 03/

16 HISTORISKE NORDEN Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. I samlingarna finns över 1,5 miljoner föremål - det minsta en knappnål och det största en brandbil. En nordisk ark Trots att Nordiska museet var lite av ett misslyckande när det byggdes för över hundra år sedan är det idag ett rikt kulturhistoriskt museum, som bevarar vår nordiska folkhistoria till efterkommande generationer. TEKST: EVA PAULSEN. FOTO: THOMAS OLSEN Det var med nöd och näppe att det största kulturhistoriska museet i Sverige överhuvudtaget blev till verklighet. Det museum som idag går att besöka på Djurgården i Stockholm motsvarar bara en liten del av de storvulna planer som en gång fanns, berättar Lena Palmqvist, avdelningschef på Nordiska Museets avdelning för kunskap och förmedling. Hon kan museets spännande historia som ett rinnande vatten. Museets grundare Artur Hazelius var på alla tänkbara sätt en föregångsman och en kolossalt stor samlare, berättar hon. DRÖMMEN OM ETT MUSEUM Redan 1872 insåg Hazelius att den gamla folkkulturen riskerade att gå förlorad på grund av industrialismen. Han startade då ett nätverk med vad han kallade för skaffare präster, kyrkoherdar och lärare med god lokalkännedom som samlade in föremål, förklarar Lena. Sverige och Norge var fortfarande i union, så föremål samlades in från båda länderna och man köpte även in på auktioner i Tyskland. Kulturpersonligheten Hazelius hade bra kontakter i Stockholm och fick 16 03/2012

17 HISTORISKE NORDEN tillgång till kunglig mark på Djurgården. Därefter utlystes en internationell arktitekturtävling för skapandet av det museum han såg framför sig. Men de vinnande bidragen avvisas alla som för osvenska, så man tillsätter en svensk arkitekt, som tyvärr dör mitt i arbetet. Istället går uppdraget till Isak Gustav Klasson, som också sitter i museets nämnd och är en framstående och erkänd arkitekt, berättar avdelningschefen. Hazelius och hans kollegor ser framför sig en gigantisk byggnad lik en renässansborg, med fyra längor, men ekonomiska problem gör att den vidlyftiga byggnadsplanen måste överges. Då säger Hazelius att allmogehallen, den kommer aldrig att bli byggd om inte han ser till att den blir det. Och allmogehallen, det är helt enkelt den byggnad vi har idag den 8 juni invigs alltså Nordiska Museet som det ser ut idag, säger Lena Palmqvist. Männen på spänger och murarna arbetar med vindsrummens gavlar på södra delen av Nordiska museets byggnad i Foto: Okänd, Nordiska museet. SYSTERLIGT SAMARBETE Tack vare Hazelius och hans medhjälpares idoga samlande är Nordiska Museet ett museum rikt på föremål och man köper endast in nytt i undantagsfall. Istället har man skänkt bort en hel del av de norska samlingarna, bland annat till Norsk Folkemuseum i Oslo. Vi har fortfarande ett mycket nära samarbete med de norska kollegerna, vi är ofta hos dem och de hos oss, förklarar Lena firade man tillsammans unionsupplösningen med en gemensam utställning och man har även ett nätverk för samtidsdokumentation och forskning, Norsam, där representanter från museer i Oslo, Lillehammer, Köpenhamn, Finland och Island samarbetar, berättar hon vidare. Vi har också vandringsutställningar som vi delar med oss av. Vi är ju verkligen systermuseer! IMPORT OCH EXPORT Men inte bara traditionell nordisk kultur porträtteras på Nordiska Museet, utan även den nysvenska, förklarar Lena Palmqvist. Vi ska ju vara ett museum där alla kan känna igen sig. Det är viktigt att visa kulturer som människor födda i andra länder tar med sig hit och som blandas med den svenska, högtider som Halloween till exempel. Hennes kollega, Lena Kättström Höök, Ett kärt återseende för 50-talisten? Åsnan Fernando i tre. Brio, Sverige 1960-tal intendent på Nordiska Museet, vet mer om hur de nordiska traditionerna har vandrat runt och blandats med varann. Midsommar och Lucia är det som är mest typiskt svenskt, i Norge och Danmark är midsommar inte en helgdag, men det är det i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Midsommar är väldigt viktig och nära knuten till naturen, det är ju den mest hedniska tradition vi har, som kyrkan inte lyckats lägga sig på. Lucia har vi exporterat till de andra länderna, först till Finland på Statyn av Gustav Vasa som möter gästerna på Nordiska museet skapades av Carl Milles slutet av 1800-talet och till Norge och Danmark på 1950-talet, berättar hon. Även adventsstjärnan verkar ha sitt ursprung i Sverige. Där har vi återigen inspirerat de andra länderna. Men när det gäller inspiration andra vägen så är det inte lika lätt ska jag säga! Från Danmark har vi fått flätade julhjärtan som man hänger i granen. Det är faktiskt allt jag har hittat. Kanske är vi svenskar lite storebroderligt styva i korken! säger hon glatt. 03/

18 MAT I NORDEN Bronte og Jonas Aurell har bragt et lite stykke Norden til London. Solo, smørbrød og sild i London London har fått øynene opp for nordisk cuisine. Maten er en kur mot hjemlengsel for eksilskandinavere og en appetittvekker på et nytt og eksotisk kjøkken for mange briter. TEKST: IDA SVINGEN MO. FOTO: THOMAS OLSEN Da Scandi Kitchen åpnet dørene i sentrum av London i 2007, ble det endelig mulig å kjøpe Kalles Kaviar, Solo, dansk sild og Bamsemums i London. Scandi Kitchen var faktisk den første butikken som sørget for at folk kunne få en god kopp kaffe, smørbrød og tilgang på produkter hjemmefra i London, forteller Bronte Aurell (36) fra Høng i Danmark. Sammen med sin svenske ektemann Jonas Aurell åpnet hun Scandi Kitchen fordi de selv hadde savnet et sted å gå for å stilne hjemlengselen. Vi er begge to lidenskapelig opptatt av mat, og derfor virket det som en perfekt plan å starte et skandinavisk kjøkken, forteller Bronte. Én dag før deres første datter kom til verden åpnet ekteparet Scandi Kitchen i Great Titchfield Street. Innenfor den røde fasaden finner man en blanding av butikk og kafé, hvor alle de ansatte kommer fra de nordiske landene. MATREVOLUSJON Ved lunsjtid dufter det av friske smørbrød i hyllene, og lokalet fylles opp av både eksilskandinavere og lokale Londoners. Vi pleier å si at vi er den enkle medisinen for hjemlengsel. Hvis du savner hjemlandet ditt, er en Marabou-sjokolade eller en flaske Solo billigere enn en flybillett. Livet er lettere etter å ha blitt trøstet med god mat, mener Bronte, som legger til at britene liker at maten er frisk, funky og deilig. Det nordiske kjøkkenet er enkelt, men interessant på samme tid. Å spise smørbrød med kniv og gaffel er virkelig nytt for mange. I tillegg hjelper det at vi har en nordisk matrevolusjon på gang, sier Bronte og legger til at de opplever en økende interesse for mat fra nord /2012

19 MAT I NORDEN danske Noma og også han tok turen til London i sommer. I forbindelse med OL åpnet Noma en pop-up-restaurant på Claridge s Hotel. Også den svenske restauranten Fika i Bricks Lane og bakerikjeden Nordic Bakery som har tre filialer i London er med på å understreke at interessen er stor for mat fra de nordiske landene. Ikke sjelden slynger køen seg rundt kvartalet når Skandi Kitchens smørbrød kommer i hyllene til lunsj. Grovt brød med laks er den mest populære, ifølge den svenske betjeningen bak disken. ISLANDSKE HAMBURGERE Men ikke alt er nødvendigvis like typisk nordisk. Tomas Andres Tomasson satser i stedet på hamburgerkunst. I Marylebone Lane ikke langt unna Oxford Street setter islendingen den siste kronen på verket før åpningen av Tommi s Burger Joint. Tomasson er kjent som mannen som brakte burgere til Island. På sagaøya driver han kjeden Hamborgarabúllan med stor suksess. Og nå er han klar for London. Jeg er stolt over det vi gjør, og jeg har alltd hatt en drøm om å åpne et sted i London. Vi håper at både islendinger og lokale gjester vil komme. Så er det opp til oss å vise hva vi kan. Hamburgere har vært på vei opp de siste ti årene, så vi er optimistiske, sier Tomasson. Mens nordisk cuisine for lengst er havnet i første divisjon, har Tomas Andres Tomasson en annen forklaring på hamburgersuksessen. En god burger er som en god action-bfilm. Du nyter den mens du spiser, og du er alltid klar for enda en! Scandi Kitchen 61 Great Titchfield Street London W1W 7PP Scandi Kitchen er redningen for skandinavere som savner hjemlandet, og briter som har oppdaget nordisk mattradisjon. Den fantastiske matkulturen vår har bare ventet på å bli oppdaget, og nå har det endelig skjedd. Folk vil ha frisk og god mat, som fremdeles smaker godt. Nordisk cuisine har alle de tingene. I tillegg har den danske studien The Nordic Diet, som kom i fjor, og PR-maskineriet rundt den, hjulpet mye, forteller Bronte Aurell. Studien viser at en tradisjonell nordisk diett bestående av blant annet viltkjøtt, kongekrabber og villbær er like sunn og god som den populære Middelhavsdietten. STOR INTERESSE FOR NORDISK MAT Rene Redzepi er mannen som kanskje har gjort mest for å spre budskapet om det nordiske kjøkkenet. Han er chef på restauranten som er kåret til verdens beste to år på rad FIKA 161a Brick Lane London E1 6SB Nordic Bakery 14A Golden Square London W1F 9JG Tommi s Burger Joint 58 Marylebone Ln London, Greater London W1U 2NU 03/

20 HISTORISKE NORDEN Svenskepakkene I år er det 70 år siden Svenska Norgeshjälpen, en av historiens største private humanitære hjelpeaksjoner, startet 21. august TEKST: GRETHE VÆRNØ Under annen verdenskrig var forsyningssituasjonen prekær i det okkuperte Norge, og aller verst i byene. Initiativet kom fra Landsorganisationen i Sverige og Svenske Arbetsgivareföreningen. Svenske myndigheter var forsiktige med å kompromittere sin nøytrale status med altfor åpenlys støtte til Norge, klemt som landet var mellom Russland, et fremgangsrikt Tyskland og Vestmaktene. I den svenske befolkningen vant imidlertid medfølelsen med den norske befolkningens situasjon over restene av forargelse over at Norge få år tidligere hadde brutt ut av det forsvarspolitiske fellesskap i Unionen. Beretningen om denne høyst effektive aksjonen fascinerer og imponerer fremdeles. I løpet av tre år samlet 30 landsomfattende organisasjoner med 800 innsamlingssentraler inn over 72 millioner svenske kroner, 700 tonn brukte klær, 300 tonn møbler og husgeråd og 5 millioner kilo jordbruksprodukter, særlig poteter. Det ble kjøpt inn 16 millioner kilo sukker til høyst nødvendig sylting, omtrent like mye hvetemel, store kvanta andre matvarer og bare i 1945, 10 millioner liter melk. Dertil kom Frihetsgaven på 11 millioner norske kroner som ble brukt til to barnesykehus tilknyttet henholdsvis Haukeland sykehus i Bergen og Rikshospitalet. Hovedtyngden lå på bespisning av barn. På topp ble det servert porsjoner svenskesuppe per dag på skolene over hele landet. Etter hvert ble også over hundre tusen gamle over 60 bespist på over åtti ulike steder i landet, senere også ungdom og enkelte grupper arbeidstakere. I tillegg ble det sendt jule- og feriepakker til skolebarn, hundrevis av poliobarn og flere tusen utslitte husmødre og syke fikk tillatelse til å dra til Sverige til behandling og på rekreasjon. Svenska Sjukehuset ble opprettet på Midtstuen, og sjømannsfamilier fikk kontantstøtte. Det var en enorm administrativ, logistisk og politisk oppgave å nå frem med humanitær bistand til nordmennene. Først skulle den vinne aksept og tillit fra alle kanter. Formålet var uangripelig: Matvarer til barn og syke. Svenskene måtte samarbeide med den norske regjering i London, gjennom Den Norske Relief Cental i Stockholm. Man måtte få faste avtaler med den tyske okkupasjonsmakt og den norske naziadministrasjonen i Norge for å sikre at dette ble en ekstra tildeling av matvarer utover normale rasjoner. Og Vestmaktene måtte overtales til å gi leide til Sverige gjennom nordsjøblokaden for matvarer som var innkjøpt så langt bortefra som i Buenos Aires og borge for at hjelpen ikke havnet i fiendens hender. Fremfor alt trengtes streng kontroll. I Norge dannet man den Svenska Donatorrepresentation med fem svenske statsborgere bosatt i Norge. For å motta og distribuere matvarene samarbeidet komiteen spesielt med den norske Nasjonalhjelpen, Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening og Foreningen Norden, for ikke å snakke om den svenske Margarethakyrkan i Oslo. Stort sett gikk dette greit selv om nazimyndighetene iblant forsøkte å få kontroll. Men de visste at den svenske ledelsen når som helst kunne stoppe forsendelsene, og de var også tross alt interessert i at deres egen befolkning ikke skulle sulte. Sist, men ikke minst hvordan skulle man få frem varene? Inn til bestemmelsesstedene gikk det med tog og båt. Den friske melken gikk på tankbiler. Så ble varene lagret blant annet hos Freia, Vinmonopolet og meieriene. Omfanget ble så stort at suppekokingen måtte sentraliseres også på disse stedene. I Oslo gikk 30 lastebiler i daglige ruter til Oslo-skolene. Alt dette fikk Norgeshjälpen til mens det raste en bitter krig i Europa. Kanskje dagens humanitære bistand og norsk utviklingshjelp har noe å lære? Norge har også noe å takke for og Voksenåsen står heldigvis som et varig minne om norsk takknemlighet. KILDER Svenska Norgeshjälpen En redogørelse för verksamheten. AB Wilhelmens Boktryckeri, Stockholm Dialog Norge Sverige Konferanse i Norges Ambassade i Stockholm, tema 5, Naboskap i krisetider Foredrag av dir. Bertil Kugelberg, Svenska Arbetsgivareförening 20 03/2012

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir:

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: magasinet NORDEN Nr. 4 2011 Fridtjof Nansen: Var med å stifte Foreningen Norden Nye, nordiske kulturhus Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: Inspirert av mønstret mat Hva nå Danmark? Ane Brun norskan som

Detaljer

NORDEN. Anniken Huitfeldt. Nordens plass i Bamble. magasinet. Kulturminister. Rørt av det nordiske samholdet. Da Norden sto stille

NORDEN. Anniken Huitfeldt. Nordens plass i Bamble. magasinet. Kulturminister. Rørt av det nordiske samholdet. Da Norden sto stille magasinet NORDEN Nr. 3 2011 Historiske Norden: Danmark, Norge og fædrelandet Nordens plass i Bamble Kulturminister Anniken Huitfeldt Rørt av det nordiske samholdet Da Norden sto stille Helsingforsavtalen

Detaljer

Musikkunionen. Marian Aas Hansen & Göran Fristorp. magasinet. TEMA: FORENINGEN NORDEN 90 ÅR Nordiske profiler: Solveig Askevold Biskops-Arnö

Musikkunionen. Marian Aas Hansen & Göran Fristorp. magasinet. TEMA: FORENINGEN NORDEN 90 ÅR Nordiske profiler: Solveig Askevold Biskops-Arnö magasinet NORDENNr. 2 2009 TEMA: FORENINGEN NORDEN 90 ÅR Nordiske profiler: Solveig Askevold Biskops-Arnö Marian Aas Hansen & Göran Fristorp Musikkunionen Takk for maten, Esbjerg! www.norden.no 02/2009

Detaljer

NORDEN. Shabana Rehman. magasinet. Portrettet: Politikerne svarer: Partienes Norden-planer

NORDEN. Shabana Rehman. magasinet. Portrettet: Politikerne svarer: Partienes Norden-planer magasinet NORDEN Nr. 2 2013 Politikerne svarer: Partienes Norden-planer Portrettet: Shabana Rehman Vennskapstreff på Lillehammer Fra tillitsvalgtkonferansen på Schæffergården www.norden.no 02/2013 1 LEDER

Detaljer

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle?

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? En undersøkelse av nabospråksundervisningen i norsk-, dansk- og svenskfaget på videregående skole "før og nå" Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Detaljer

NORDEN. Nordens apostel: I nge L ønning Norden og EU Norden rundt i telt. magasinet. TEMA: LANDSMØTET Møt foredragsholderne:

NORDEN. Nordens apostel: I nge L ønning Norden og EU Norden rundt i telt. magasinet. TEMA: LANDSMØTET Møt foredragsholderne: magasinet NORDEN Nr. 2 2008 TEMA: LANDSMØTET Møt foredragsholderne: Kristina Persson Sylfest Lomheim Aktualitet og aktivitet fremfor møter og administrasjon Nordisk språkfellesskap en samfunnsøkonomisk

Detaljer

Johannes Weisser. Operaprinsen: magasinet. Nordiske profiler: TEMA: FORENINGEN NORDEN 90 ÅR. Berit Brørby Anne Belfrage. Nordisk forsvarssamarbeid

Johannes Weisser. Operaprinsen: magasinet. Nordiske profiler: TEMA: FORENINGEN NORDEN 90 ÅR. Berit Brørby Anne Belfrage. Nordisk forsvarssamarbeid magasinet NORDENNr. 1 2009 TEMA: FORENINGEN NORDEN 90 ÅR Nordiske profiler: Berit Brørby Anne Belfrage Operaprinsen: Johannes Weisser Nordisk forsvarssamarbeid www.norden.no 01/2009 Portrettet: Anders

Detaljer

3/11 Magasinet for Sjømannskirken i Dubai. Foto: Leif Magne Gramstad. Døpt som 40-åring. Charlotte forteller hvorfor i åpenhjertig intervju

3/11 Magasinet for Sjømannskirken i Dubai. Foto: Leif Magne Gramstad. Døpt som 40-åring. Charlotte forteller hvorfor i åpenhjertig intervju 3/11 Magasinet for Sjømannskirken i Dubai Foto: Leif Magne Gramstad Døpt som 40-åring Charlotte forteller hvorfor i åpenhjertig intervju Crafted for perfection... At Monili Jewellers, we believe in creating

Detaljer

LEKTORBLADET FREMMEDSPRÅK TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET FREMMEDSPRÅK TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: FREMMEDSPRÅK w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3 /2011 10. årgang 1 LEDER MANGE FREMMEDSPRÅK virker kanskje ikke så fremmede lenger.

Detaljer

Helsesjekk for utviklingshemmede

Helsesjekk for utviklingshemmede Leder 06/09 NORGE HAR OVER 400 KOMMUNER SOM, AVHENGIG AV prioriteringer og kompetanse, finner ulike løsninger når det gjelder boliger til utviklingshemmede. Det fører til dramatisk store forskjeller i

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: TID

Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: TID Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: TID w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 2 /2011 10. årgang 1 Lektorbladet 02/2011 LEDER Tid til overs? Marit Kleppe Egge, redaktør En

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010

Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010 Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010 leder innhold Våre behov 3 Hvorfor en legeforening for kristne? Målet er å fremme Guds rike i medlemmenes eget liv, deres virkekrets og blant kollegaer.

Detaljer

30 personer får si hva de vil: Hva er det beste og verste med Dubai?

30 personer får si hva de vil: Hva er det beste og verste med Dubai? Nr. 1 2014 60 s. GRATISMAGASIN for Sjømannskirken i Dubai Det aller beste med ørkenlandet? 30 personer får si hva de vil: Hva er det beste og verste med Dubai? Foto: LEIF MAGNE GRAMSTAD Crafted for perfection...

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Utvärdering av IT och lärkulturer

Utvärdering av IT och lärkulturer Utvärdering av IT och lärkulturer Ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet och Høgskolen i Nesna Peter Östbergh, HiNe Laila Johansen, HiNe Peter Bergström, UmU Pris kr. 85,- ISBN 82-7569-109-5 ISSN

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 4 NORDENS SPRÅKPRIS 6 SAMMEN HJEMME SAMMEN UTE: NYE MULIGHETER FOR NORDEN SOM GLOBAL AKTØR 8 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 10 LOKALLAG

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Intro. Theofilos framtid. Theofilos

Intro. Theofilos framtid. Theofilos Intro Theofilos framtid Theofilos är en nordisk kvartalstidskrift för teologi, kultur och filosofi. Dess övergripande syfte är att presentera ett intellektuellt försvar och en fördjupad förståelse av den

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Digishift 2020: Digital framtidsvision. Et magasin fra Steen & Strøm AS

Digishift 2020: Digital framtidsvision. Et magasin fra Steen & Strøm AS Et magasin fra Steen & Strøm AS 3/2011 Digishift 2020: Digital framtidsvision Steen & Strøm Awards 13 Retail Day stämningsrapport 18 Night Hiking i Bryggen 30 LEDER PROFILEN Henrik Dahl INNHOLD 4 Nyt centerprojekt

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også!

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også! INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2014 / årgang 104 xxxxxx gassnæringen Tema STYRT AV STRESS? xxxxxx gassnæringen SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Forvandleren Milad Mohammadi har ett

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer