Nasjonalt topplederprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt topplederprogram"

Transkript

1 Nasjonalt topplederprogram Om forandring og å skape kultur for endring NRK og Sintef som case Einar Li Direktør for lederutvikling, Helse Sør-Øst September 2010 Disposisjon Hva er forandring og hva hemmer forandring i organisasjoner? Erfaringer fra NRK og Sintef - kultursignaler og kulturutvikling - stabenes rolle - arenaen for utøvelse av ledelse - lønns- og avtalesystemet som kulturelement Lederutvikling som nøkkel til kulturutvikling Medvirkning og medbestemmelse Litt hulter i bulter 1

2 Bedriftskultur De verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som preger virksomheten. (Bang, 1995) eller: Måten vi gjør ting på, her hos oss. de uskrevne reglene Kultur må ikke sees isolert: Virksomhetside Drivkraft Visjon Grunnverdier Struktur Kultur Kepner Tregoe/Zimmermann) 2

3 Hva er forandring? Hva er forandring? Hva er forutsetningene for at vi får til forandringer i organisasjonen? 3

4 Handling! (av Jeg er, ikke Andre er) Hvordan endre Andre? 4

5 Hvordan endre Andre? For å få til forandring hos andre, må jeg endre min atferd overfor dem! Hva møter vi når vi prøver å få til forandringer? 5

6 Hva møter vi når vi prøver å få til forandringer? Motstand oppstår hos den enkelte på grunn av frykt for at: - de mister jobben - verdien av deres kompetanse blir mindre - prestisje, makt og status synker - det sosiale nettverket blir brutt opp Reaksjoner på forandring: Det kan være flott når vi forstår hensikten og er enige i eller trygge på fremgangsmåten at forslaget er vårt. Vi reagerer med motstand når vi ikke forstår hensikten, når vi tror at forandringen kan true noe som er viktig for oss, det nye/ uvante oppleves som mer truende enn det kjente. Motstand mot forandring er en naturlig og respektabel reaksjon! 6

7 Hva hindrer oss/hemmer endring? Legg sammen etter hvert - si svaret høyt 40 7

8 Legg sammen etter hvert - si svaret høyt 40 Legg sammen etter hvert - si svaret høyt

9 Legg sammen etter hvert - si svaret høyt Legg sammen etter hvert - si svaret høyt

10 Legg sammen etter hvert - si svaret høyt Legg sammen etter hvert - si svaret høyt = ========= 10

11 Det som kompliserer tilværelsen er ikke det vi ikke vet, men det vi vet som ikke er slik WINSTON CHURCHILL: DET HENDER AT VI MENNESKER SNUBLER OVER SANNHETEN, MEN VI KOMMER OSS SOM REGEL FORT PÅ BEINA IGJEN, OG LØPER VIDERE SOM OM INTET VAR HENDT. 11

12 Vi tenker, reagerer og handler i etablerte spor. Eksempler fra hverdagen? Vi tenker, reagerer og handler i etablerte spor. Førsteinntrykket av andre dannes i løpet av 4,3 sekunder. Når et inntrykk først er dannet, sitter det godt. Vi forholder oss til folk ut fra det bilde vi har av dem. Endring av kulturen forutsetter at jeg er er villig til å justere sine bilder/etablerte oppfatninger og endre sin atferd (gjøre mer av noe og mindre av noe annet) Kultur og struktur/kontekst henger sammen Skal vi endre kulturer, må det også gjøres noe med strukturer. 12

13 Konflikter går på skinner! Mitt møte med NRK (og SINTEF): Masse engasjerte fagfolk Sterkt fokus på fag og faglig ledelse Sterke profesjoner som tildels konkurrer Vi er så spesielle og må gjøre det på vår måte Sterke uformelle ledere som preger/bygger fagmiljøet og som vi er helt avhengige av (?) Den dyktigste fagpersonen blir ofte formell leder - også Veksten i forventninger større en veksten i hva som er teknisk/faglig mulig Veksten i hva som er teknisk/faglig mulig er større enn veksten i økonomien 13

14 Hva preget menneskene i NRK (og Sintef)? Dyktige, høy kompetanse og trengte bekreftelse på det Faglig ambisiøse og perfeksjonistiske Lidenskapelig forhold til faget og identifiserer seg med det Foretrakk myndighet fremfor ansvar (fagansvaret) Kunne være vare/følsomme Kunne være selvhøytidelige (utrygge) Var i klemma mellom øvre og nedre prestasjonsgrense (Litteratur: Chris Argyris: How to teach smart people to learn ) Ledere i NRK Ble rekrutteres blant fagfolkene (ofte den dyktigste fagpersonen) Følte de satt mellom barken og veden Ledere på lavere nivå opplevde ofte lite ledelsesmessig støtte ovenfra Kunne lett opptre som tillitsvalgt (ofte like mye for faget som for medarbeiderne) 14

15 NRK som kulturinstitusjon og et kollektivt gode grunnlag for identifikasjon og stolthet: Et bredt kvalitetstilbud til alle uavhengig av geografi og til lik pris Viktig aktør for å fremme norsk språk og kultur Speile hele landet i sitt programtilbud Spesielle forpliktelser overfor samer og andre etniske minoriteter Uavhengig av kommersielle interesser og pressgrupper Viktig aktør i et levende demokrati Noe for alle alltid Litt historikk: 88 Egen stiftelse 91 Ut av Statens Pensjonskasse 96 Omdanning til aksjeselskap, opprettelse av NRK Aktivum 98 Opprettelse av NYDI og NRK Ressurser 99 Innføring av internhandel og timeregistrering, fjerning av stillingshjemler 99 Reforhandling av avtaler/revisjon av avtaleverket 00 Sammenslåing av radio og TV. Skille kringkaster og programproduksjon 01 Nedbemanningsprosessen starter (Mål 300 årsv., res. 420) 01 Ytterlige revisjon av avtaleverket, ny kringkastingssjef 02 Omstrukturering av distriktsorg. sammenslåing 02 Nytt lønnssystem + balansert målstyring 03 Revisjon av avtaleverket. Generell adgang til gjennomsnittsberegning og færre arbeidstidsavtaler 04 Nye nedbemanningsrunder 05 Omorganiseringer 07 Ny Kringkastingssjef 08 Omorganisering 15

16 Utvikling % Markedsandel TV 62% 42% Oppslutning radio 52% 50% Bemanning Driftskostnader Sendte timer TV radio Sendetimekost TV Ditto radio Års- og driftsresultat i millioner NOK Årsres.: Driftsres.:

17 NRK-organisasjonens faser: Byråkratiet råder (stillingshjemler vedtas i Stortinget) Tåkedottmodellen lar 1000 blomster blomstre Linjeorganisering Prosjekt-/matrisseorganisering Revurdering av arbeidslederansvaret vs personalansvar Kultursignal: Husmøtet i fjernsynet Mandag 31. august 1998, kl NÅ ER DET ALVOR - Hva skjer med oss? Møt vår nye personal- og organisasjonsdirektør Einar Li -blir han bøddel eller livredder? Møtet begynner med nytt fra ledelsen, og presentasjon av høstens nysatsinger. Møteleder: Liv Baggerånås 17

18 Bare pass deg, ellers:.tilsynet - motvillige medarbeideres våpen mot uønsket endring? - noe vi med full rett kan være oppgitt over? - noe vi må velge hvordan vi vil forholde oss til som ledere? Utgangspunkt: 2 organisasjoner (Radio/TV) Svakt utviklet lederkultur Sterke og store sentrale staber Liten grad av markedsorientering Meget rigid og omfattende avtalesystem Til diskusjon: Hvilken mulighet gir dette for engasjerte fagfolk? 18

19 Hovedutfordringer: Å skape forståelse for hva det å være leder innebærer Å skape en overkommelig arena for utøvelse av ledelse Hovedstrategi: Kontinuerlig fokus på linjelederes totalansvar og utvikle systemer, verktøy og prosesser som understøtter dem (og ikke stabene). Å gjennomføre de endringsprosessene som er nødvendig, på en lederutviklende måte. Å skape en overkommelig arena tiltak: Lederlegitimering og utvikling Overføre makt fra stabene til linjen, reduksjon av sentrale staber Intern-handel og timeregistrering Skille kringkaster fra programproduksjon Sammenslåing av distriktskontor (større, mer robuste enheter) Nedbemanning og rydding i free-lance (vikar) veldet Revisjon av avtaleverket Nytt lønnssystem (OBS!) Balansert målstyring 19

20 Klargjøring av roller, linje vs stab Totalansvaret for virksomheten ligger i linjen. Dvs fag, økonomi og personale innen sitt område I tillegg har linjeledere ansvar for at våre samlede mål oppnås så effektivt som mulig, dvs unngå suboptimalisering og sørg for at din virksomhet understøtter og er er koordinert med den øvrige virksomheten i NRK Stabenes primære oppgaver er å understøtte kjernevirksomheten på linjeledelsens premisser. Vi (i stabene) må interessere oss for og forstå linjeledernes utfordringer og kunne noe de ikke kan, men som de trenger. Effektiv stabsstøtte (Eksempel fra Sintef) Kartlegge linjens behov for tjenester og systemer Beskrive og standardisere administrative rutiner og systemer Beholde spesialkompetanse (eks.: forhandlinger, HMS) Lage standard for adm. støtteapparat i divisjonene og flytte resten av det administrative personellet ut i eget selskap Moderat investering i nye systemer 20

21 Effektiv stabsstøtte (Sintef) Resultat Mer fornøyde brukere Reduksjon adm. personell med 40% Nedbetalingstid på investeringen: 9 mndr. Å kommunisere kulturendrende Enkle utsagn som stadig gjentas: Du må vite hva det kommer til å koste før du tar beslutningen! Den som planlegger en turnus, skal aldri være en del av den Vi får ikke lønn for å komme på jobb og tillegg for å jobbe! Hvis du ønsker å slippe turnus, må du akseptere at din inntekt går ned Du kan ikke være leder uten å gjennomføre medarbeidersamtaler Det skal være vanskelig å begynne i NRK og lett og slutte! 21

22 Gir du ledere mer ansvar, må de ha et rom å utøve ansvaret i. Langsiktig strategi for revisjon av avtaleverket: - Opp som en bjørn, ned som en skinnfell! - Den som vil ha, må være villig til å gi. - Flertall av linjeledere i forhandlingsutvalget!!! Avtalestrukturen i NRK Hovedavtale (Spekter) med underliggende særavtaler (gir regler for forhandlinger, forholdet mellom partene, samarbeid, tillitsvalgtes rettigheter og plikter) Overenskomst/Journalistavtalen med tilhørende særavtaler (Lønns- og avtalevilkår) 22

23 Forhandlingsutvalg Fra: Innleid forhandlingsleder og spesialister fra sentral personalstab. Til: Divisjonsdirektører og linjeledere fra kjernevirksomheten + Pers. & Org. dir Særavtaler til hovedavtalen Før: - 8 forskjellige avtaler (etter 3) - Avtalen består, hvis ikke enighet om endring (nå; faller bort) - Usikret ventelønnsordning - Ikke adgang til permittering - Ankemulighet med oppsettende virkning på ansettelser og øvrige lederbeslutninger som fikk konsekvenser for ansatte 23

24 Overenskomst, før: - Lønnssystem med normaltrinn/stiger = automatisk lønnsøkning - 15% av lønnskost var ulempe-/funksjonstillegg - 36 forskjellige funksjonstillegg - 32 forskjellige ulempetillegg - 44 forskjellige arbeidstidsavtaler - Forhandlinger om lønn hele året - Ingen mulighet for resultatbaserte tillegg - Lønnsglidning på 2% Overenskomst, etter: - Forskjellig lønnssystem for journalister og øvrige. (Minstelønnssystem for journalister) - 3 funksjonstillegg (36) - 15 ulempetillegg (32) - 3 arbeidstidsavtaler (44) - Mulighet for resultatbasert lønnstillegg til alle (lite vellykket) - Forhandlinger om lønn 1 gang i året - Glidning 0,5 24

25 Likestilling: Andel kvinner i lederstillinger 1995: 21% 1997: 31% 1998: 34% 2000: 37% 2001: 44% 2002: 46% Lederutvikling i NRK Trinn 1 ( ) 6 dager, hovedfokus: Personalbehandling og dialog med toppledelsen 21 kurs, ca 75% av alle lederne, herav 51% kvinner Trinn 2 ( ) 8 dager, hovedfokus Mål- og resultatstyring og personlig utvikling og dialog med toppledelsen 6 kurs 40% av alle lederne, herav 54% kvinner Evaluering: 4,5 på skala

26 Lederutvikling, forts Ledere og nedbemanning 8 kurs i 2001 Medarbeidersamtaler 8 kurs i 2002 Individuell lønn for journalister 12 kurs i 2002 En nye arbeidstidsavtalen 11 kurs i 2003 Hvordan følge opp medarbeiderundersøkelsen? 10 kurs i 2003 Lederutvikling, forts. Divisjonsvise ledersamlinger og kurs Utviklingsprogram for over 60% av ledergruppene 360-graders evaluering i mer enn 50% av ledergruppene Medarbeiderundersøkelser 26

27 Fundamentet for lederutvikling - 3 ben Relevante kurs for alle på tvers av organisatoriske skillelinjer (ivaretakelse av felleskultur) Divisjonsvise ledersamlinger/-kurs (ivaretar det spesielle) Utviklingsprogram for eksisterende ledergrupper Erfaringer Arbeid på organisasjons-, system- og individnivå Kvaliteten på prosessen bestemmer kvaliteten på resultatene Langsiktig strategi for avtaleverk og lønnsoppgjør og snakke om dette hele tiden! Vilje til å risikere konflikt (mekling hver gang) Ubehagelige prosesser (eks. nedbemanning) kan gi positive resultater (lederbevissthet og forholdet til fagforeningene) Internhandel gir økt kostnadsbevissthet og økt byråkrati Balansert målstyring og pedagogisk resultatpresentasjon (eks. Pan Fløyte diagram) 27

28 Fred er ei det beste, men at man noget får til! Å stå i blåsten, skaffe deg tillit blant linjeledere og tåle misstillit (men ikke hele tiden) fra den andre part Være naiv optimist og ikke tro på alt Være nøye med hva du vil forstå av etablerte sannheter Rolleklarhet (Good guy vs bad guy, linje vs stab) Til ettertanke: Er det noe du kjenner igjen? Hvilke ideer (om noen) har du fått så langt? Noe du lurer på? Refleksjoner 28

29 Noen generelle synspunkter til slutt Om lederutvikling generelt Om lederutvikling i Helse Sør-Øst Å legge til rette for medbestemmelse og medvirkning Forutsetning for at lederutvikling skal virke organisasjonsutviklende Innholdet må være hentet fra egen lederhverdag Presentasjoner av gode, interne rollemodeller Treningsbasert I tillegg kan det være bra med kunnskapspåfyll, f.eks. - Psykologi/organisasjonspsykologi - Pedagogikk - Økonomi - Arbeidsrett Slike behov dekkes i hovedsak gjennom det offentlige og private utdanningssystemet 29

30 Lederutvikling i Helse Sør-Øst På regionalt nivå: Lederforum Program for foretaksinterne lederutviklere Frist meg inn i ledelse (samarbeid med legeforeningen) Psyk meg opp i ledelse (Samarbeid med Psykologforeningen) 2 Grunnmoduler for foretaksinteren LU-program Bistand til utvikling og gjennomføring av foretaksinterne lederutviklingsprogram HR-strategien 1.2 Mobilisering av medarbeidere og ledere - 12 prinsipper for medvirkning i omstilling - Konsept for lederutvikling - Felles medarbeiderundersøkelse m/oppfølgingssystem og veilederkapasitet - Felles opplegg for medarbeidersamtaler - Felles system for lederevaluering 30

31 12 prinsipper for medvirkning i omstilling: Medbestemmelse tillitsvalgte og verneombud Medvirkning involvering av den enkelte arbeidstaker Informasjon Endringsmetodikk 12 prinsipper oppgave Hvilke lederverktøy har vi til hjelp for å ivareta prinsippene? Eksempler på vanlige tiltak (ting du gjør) som bidrar til å ivareta prinsippene? 31

32 Takk for meg! 32

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Lønnssystemer Veiledning og eksempler

Lønnssystemer Veiledning og eksempler Lønnssystemer Veiledning og eksempler - Del 1. Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer S. 3 4 4 5 8 9 11 12 13 S. 15 16 16 17 18 18 19 19 Del 1 Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer

Detaljer

Dirigenter og solister - et samspill som gir harmoni?

Dirigenter og solister - et samspill som gir harmoni? Dirigenter og solister - et samspill som gir harmoni? Lojalitet til beslutninger lederen i et fagbyråkrati satt under krysspress. Carsten Brocker Anders Frafjord Frank Hvaal Edel Irene Bruun Side 1 av

Detaljer