ÅRSPLAN Haus barnehage. Osterøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2015-2016. Haus barnehage. Osterøy kommune"

Transkript

1 ÅRSPLAN Osterøy kommune Haus barnehage «Haus barnehage skal vera ein trygg og god plass der borna kan leika, læra, oppleva og utvikla seg saman med andre.

2 Innhalda INNLEIING HALDNINGAR OG VERDIAR... 3 I HAUS BARNEHAGE SATSINGSOMRÅDER DANNING GJENNOM OMSORG, LEIK OG LÆRING MEDVERKNAD FAGOMRÅDA PROGRESJONSPLAN ÅRINGANE PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING FORELDRESAMARBEID KULTUR OG TRADISJONAR I BARNEHAGEN Side 1

3 INNLEIING Årsplanen vår er delt inn i to delar: Del ein: kommunal årsplan for alle barnehagane på Osterøy. Denne skal vera førande for barnehagen sitt arbeid med eigen årsplan. Planen finn de på Osterøy kommune si heimeside. Del to: årsplanen til barnehagen skal gje informasjon om det faglege innhaldet; kva satsing vi har og korleis vi vel å arbeide med føringane i rammeplanen. Den gir og oversikt over tema og prosjekt på dei ulike avdelingane. Alle nye foreldre får utdelt velkomstskriv før barnet startar opp i barnehagen. Her finn dei praktisk informasjon, informasjon om rutinar og organisering, viktige datoar, informasjonsrutinar, vedtekter m.m. Side 2

4 1. HALDNINGAR OG VERDIAR Med utgangspunkt i Rammeplanen sine føringar og kommunen sin visjon og verdiar, jobbar vi slik i vår barnehage: «Haus barnehage skal vera ein trygg og god plass der borna kan leika, læra, oppleva og utvikla seg saman med andre. I Haus barnehage Vi skal skapa ein trygg og god atmosfære både for born, foreldre og tilsette Holdningane skal vera positive og prega av respekt Vi ynskjer å ha ein open kommunikasjon Vi vil at leiken skal ha stor plass i barnehagekvardagen og ser kor viktig det er at vi vaksne har eit bevisst forhold til alt leiken kan romma. Lære prosessane startar frå dag ein i barnehagen, og alle situasjonane kan utnyttast i pedagogisk samanheng dersom vi vaksne har opne augo. Me har som mål at borna skal få oppleva på mange ulike område, det kan vera naturopplevingar, utprøving av ulike formingsmateriale, få ansvarsoppgåver, oppleva gleda av å meistra Når vi snakkar om at borna skal få utvikla seg saman med andre er vi opptekne av den sosiale kompetansen som ikkje naturleg veks fram i borna, skal kunna lærast og hjelpast fram Alle borna skal møte vaksne som tar dei på alvor og møter kvart enkelt barn der det er. Vi har fokus på å skapa gode relasjonar og å visa omsorg for kvarandre i daglegdagse situasjonar. Vi legg vekt på å gje borna varierte opplevingar og erfaringar i eit stimulerande læringsmiljø, der tryggleik, omsorg og det å bry seg om kvarandre står sentralt. Side 3

5 Den gode barnehage - våre mål Den gode barnehage gir born fridom til sjølv å bestemma sin kvardag ut frå sine føresetnader Den gode barnehage møter foreldre med openheit og forståing ut frå deira føresetnader og behov Den gode barnehage er prega av fleksibilitet, endringsvilje og tilpassingsevne. Den gode barnehage er ein barnehage med engasjerte born og vaksne med omsorg, humor, undring og tryggheit Den gode barnehage er møteplass der born og vaksne bryr seg om både seg sjølv og andre. Den gode barnehage gir born mogelegheit for utvikling av basiskompetanse gjennom leik og læring i sosialt samspel og gjennom arbeid med dei ulike fagområda Den gode barnehage tar vare på sine tilsette. Leiter etter meitemakk Ein slik barnehage gir dei tilsette yrkesglede og moglegheit for fagleg og personleg utvikling. Ein slik barnehage har glade og trygge born. Ein slik barnehage har fornøgde foreldre. Side 4

6 2. SATSINGSOMRÅDER Sjø, båt og friluftsliv I Haus barnehage har vi sjø, båt og friluftsliv som satsingsområde. Vi vil at alle skal oppleva glede ved å vera ute, og ved å ferdast i naturen. Naturen er ein unik læringsarena og ein god arena for utvikling av sosial kompetanse. Satsingsområdet er så mangfaldig og innhaldsrikt at det passer inn under alle dei sju fagområda i Rammeplanen. Hovudmål: Å lære barna å bli glade i sjø og natur. Delmål: - få kjennskap til dyr og planter både i sjøen og naturen - få begynnande forståing for samanhengar i naturen - tilegne seg grunnleggande motoriske ferdigheiter og kroppsbehersking Tiltak for å nå måla: - legge til rette for leik og aktivitetar ute i all slags vær. Vi har flott naturleikeplass i barnehagen og nyttar den dagleg til leik og opplevingar - deltakande vaksne som stimulerer borna sin nysgjerrighet og vektlegg undring som kvalitet for læring. Ein nøkkel er nærleik til borna i leik - formingsprosjekt både ute og inne vi tar «naturen inn» og lagar kunst av dette dyrke, så og plante - - lage mat ute på bål og gå turar i nærmiljøet - vi har fast plass i naturen leirplassen vår ( Hakkebekkeskogen ). Dette området er lagt til rette med ulike fysiske utfordringar og bålplass - studerer dyr, insekt og plantar både ved sjøen og i naturen. Fiska - følgjer årstidene og få erfaringar med alle typar vær - bruka båten vår på Mjeldavatnet så ofte som mogeleg - dei yngste borna får ein gradvis tilvenning til det å vera ute. Side 5

7 BILETE AV SJØ, BÅT OG FRILUFTSLIV Båten til barnehagen Kanotur på Mjeldevatnet Hakkebekkeskogen Barn og vaksne er klare til å utforske sjølivet. Heimelaga fiskekaker laga av born og vaksne på Tusenbein Tur til Stemmeseggi Side 6

8 BARNS TRIVSEL VAKSNE SITT ANSVAR I barnehagane på Osterøy skal ein i komande periode ha særskild fokus på vaksenrolla. Utdanningsdirektoratet sin rettleiar «Barn sin trivsel vaksne sitt ansvar» skal liggja til grunn for arbeidet i personal-og barnegruppa. Rettleiaren handlar om korleis dei tilsette kan støtta barna si sosiale utvikling og arbeida for eit godt psykososialt miljø som førebyggjer mobbing og krenkingar. Barnehagen har ei samfunnsoppgåve når det gjeld førebyggjande arbeid mot mobbing. Dei tilsette i Osterøy barnehagane skal : skapa gode relasjonar mellom barnet og dei vaksne, og mellom barn-barn sikra at alle barn blir sett og høyrt sikre at alle har ein ven i barnehagen arbeida aktivt for å hindre diskriminering/ utestenging og mobbing visa glede og engasjement i samvær og arbeid med borna Barna leiker «Tøffe-tøffe toget» For å få dette til skal personalet i Haus barnehage : bruka alle møte aktivt. Praksisforteljingar dialogspel få kunnskap om faget /forsking diskusjonar- kollega rettleiing og gode relasjonar rollemodell, vera tett på når barna leiker, rettleia/støtta der det er behov alle born skal bli sett og høyrt kontaktperson til alle barn, sosiogram og barnesamtaler sikre at alle har ein ven kontaktskjema og vaksne aktive i leik likestilling bevisstheit omkring lik behandling av gutar og jenter. arbeida aktivt med å gi borna ferdigheitar i sosial kompetanse: gjennom felles opplevingar styrkjer vi samhaldet i barnegruppa. Dette gjev gode relasjonar og vennskap mellom barna. ( Felles samlingar og arrangement) humor og glede Det du vil at andre skal gjere mot deg, skal du gjere mot dei (den gylne regel). Side 7

9 TIDLEG INNSATS Sektor for Oppvekst, undervisning og kultur fokuserer på tidleg innsats for livslang læring. Tidleg innsats er eit gjennomgripande mål for barnehagane. Forsking syner at ved tidleg å avdekke behov og setja inn tiltak for dei yngste borna, vil dette ha god effekt seinare i skuleløpet. Barnehagane skal : identifisera og setja i verk tiltak for å fremja barn si utvikling på ulike områder på eit så tidleg tidspunkt som mogeleg sikra at personalet har kunnskap om og kan nytta verktøy for å identifisera og avdekka vanskar hjå barnet ved overgang frå barnehage til skule sikra naudsynt informasjonsflyt for at borna skal få eit så godt utgangspunkt som mogeleg samarbeida med biblioteket for å gje borna tilbod om varierte bøker ha særskild fokus på språkutvikling hjå borna. For å få dette til må vi bruka desse metodane : personalet observerer og bruker kartleggingsverktøy der det er nødvendig. aktiv bruk av dei to spesialpedagogane våre. språkstimulering er viktig vi har systematisk bruk av snakkepakken system for overgang i barnehagen og overgang barnehage skule. tilvenning for nye barn som skal byrja i barnehagen. låner ut bøker til foreldre frå «Biblioteket «vårt i gangen aktiv bruk av bokbuss sikra godt samarbeid med Haus skule. Foreldre og barn kan låne med seg bøker heim. Barnehagen brukar snakkepakken aktivt. Side 8

10 VÆRE SAMMEN Barnehagane i Osterøy kommune skal starta med prosjektet «Være sammen» i barnehageåret «Være sammen» er ein god metode for barnehagen vår for å kunna lukkast i arbeidet med «Tidleg innsats» og «Barn sin trivsel voksne sitt ansvar» Gjennom arbeidet med «Være sammen» programmet får barnehagane arbeidd med å utvikle kompetanse i alle ledd i organisasjonen på ein systematisk måte. Kjerneelementa i «Være sammen» er: Tidleg innsats : læra barn å ta dei rette vala gjennom avlæring og omlæring Kommunikasjon : gjennom responsen frå andre dannar vi vårt sjølvbilete. Barn «speglar» seg i våre responsar. Utfordrande åtferd : hjelpa til med å avlæra reaktiv og proaktiv aggresjon gjennom samspel med miljøet rundt. Implementering : frå teori til praksis. Omgjera kunnskapen til ny praksis i barnehagen. Autoritative vaksne : varme og grensesetjande. Barn som møter autoritative vaksne i barnehagen og heime : Utviklar godt sjølvbilete Får god sjølvtillit og sjølvkjensle Utviklar meir glede og venleik Blir demokratiske Får betre sjølvkontroll og har større evne til å møta motgang og frustrasjonar Klarar betre å oppretthalda sosiale forbindelsar Blir betre på å kontrollera sterke kjensler og får større motstandsevne mot krav og stress Har høgare grad av evner til å ta ansvar og løysa oppgåver og oppnår betre resultat i skule og arbeidsliv. Prosjektperioden er sett til to år men implementering av den autoritative vaksenstilen vil vera eit satsingsområde fleire år framover. Side 9

11 3. DANNING GJENNOM OMSORG, LEIK OG LÆRING I barnehagetradisjonen står barndommens eigenverdi sentralt. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosessar med born og vaksne i leik og læring og omsynet til kvarandre føresetnader for danning av barnet. Gjennom gode danningsprosessar ynskjer vi at borna skal få utvikla evna til å forholda seg prøvande og nyfikne til omverda og til å sjå seg sjølv som eit verdifullt medlem av eit større fellesskap. Danning er meir enn utvikling, meir enn læring, meir enn omsorg, meir enn oppdraging og meir enn sosialisering. Samstundes er danning alt dette. Born må få utfordringar, høve til å utvikla kunnskap og ferdigheiter og støtte for å handla omsorgsfullt. Gjennom danning legg ein grunnlaget for born si utvikling. lytta til borna «Det viktigaste ved å lytta er å bøya seg i knea» vera gode rollemodellar borna deltek i daglege gjeremål ved å la borna medverke Omsorg : Kvart born er unikt og har rett til omsorg og skal møtast med omsorg. Omsorg er viktig for at borna skal føla tryggleik og tilknyting. Dette igjen er ein viktig føresetnad for born si utvikling og læring. Borna skal kvar dag møta lydhøre vaksne som viser nærleik og innleving. Bruka god tid i rutinesituasjonar som måltid, av/påkledning og stell. Vera ein god, trygg, tydeleg og kunnskapsrik voksen. Gjennom å læra borna omsorg for kvarandre er vi med på å utvikla deira sosiale kompetanse. Leik: Born kan uttrykkja seg på mange måtar i leik og leiken har ein sjølvskriven plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle borna høve til leik. Leiken er viktig for at borna skal trivast, og er ei grunnleggjande livs- og læringsform som borna kan uttrykkja seg gjennom. Dei vaksne må leggja til rette for å vera aktive for å gje leiken gode vilkår. Leiken er grunnlaget for borna sin trivsel og meiningsskaping i barnehagen og viktig i forhold til å etablera venskap. Side 10

12 vi gir borna høve til leik (nok tid), meiningsfylte aktivitetar og opplevingar vi er tilgjengelege, inspirerande og støttande i borna sin leik både ute og inne. Vi møter borna sin leik med respekt vi skal skapa eit inkluderande klima i leiken vi tilbyr ulike material og variert fysisk miljø vi har leikegrupper på avdelingane og grupper på tvers av avdelingane. Læring : I barnehagen legg vi til rette for både formelle og uformelle læringssituasjonar. Vi meiner at læring skjer både i samhandling med andre, og gjennom opplevingar og erfaringar som borna gjer på eiga hand. Fordi borna sine interesser og spørsmål bør danne grunnlag for læringsprosessar og tema i barnehagen, må personalet sitt samspel med borna vera prega av ei bevisst haldning. Vi legg til rette for formelle og uformelle læring situasjonar. Formelle læringssituasjonar er planlagde og leia av personalet. Uformelle læringssituasjonar er knytt til kvardagsaktivitetar og her og no situasjonar, leik og anna samhandling vi gjev dei varierte og utfordrande opplevingar vi gir borna god tid til å leike vi lar borna vera aktive deltakarar i ulike prosessar. vi lar dei få oppleva glede og meistring Kjenneteikn på den gode vaksne i Haus barnehage : syner engasjement og glede i arbeidet tek ansvar for å skapa gode relasjonar gjev rom for humor har kunnskap og kompetanse om barn samarbeider for å nå felles mål, til det beste for borna ser kvart einskild barn og stadfestar barnet sine opplevingar Side 11

13 4. MEDVERKNAD Medverknad handlar om at barna skal vera med å setja sitt preg på kvardagen og få lov til å vera synlege i det som vert gjort. Mål: Å sikra barna retten til å verta sett og høyrt og moglegheit til å påverke eigen kvardag. I Haus barnehage legg vi til rette for medverknad: ved å plassere utstyr og leikar tilgjengeleg for barna ved å observere og tolke borna sitt kroppsspråk og ha kunnskap om born si utvikling (gjeld spesielt dei yngste) ved å la borna delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike aktivitetar gjennom barnesamtale og samtale i mindre grupper oppgåver som ordensperson (gjeld dei eldste) Kjernen i barn sin medverknad er evna vaksne har til å støtte barna sine initiativ. Dei vaksne må by på seg sjølv og vera ekte. Barn treng tydelege og ansvarsfulle vaksne som tek omsyn til heile gruppa. Ein føresetnad for å ta barn sin rett til medverknad på alvor er god kommunikasjon mellom borna og personalet, og mellom personalet og foreldra. «Eitkvart menneske er eit under og skal møtast med respekt, godheit og anerkjenning» Side 12

14 5. FAGOMRÅDA PROGRESJONSPLAN Barnehagen skal gje barn grunnleggjande kunnskap på sentrale og aktuelle område. Rammeplanen deler barnehagens innhald inn i 7 fagområd som dekkjer eit vidt læringsfelt. Fleire fagområde er ofte representert samstundes i ulike aktivitetar, både ute og inne til alle årstider. Vi vil prøva å knytte dei ulike fagområda opp mot satsingsområdet vårt : «Sjø, båt og friluftsliv» 1. Kommunikasjon, språk og tekst : Vera bevisst i måten ein brukar språket, snakka tydeleg og konkret. På alle avdelingar er bøker, tal og bokstavar tilgjengeleg. 2. Kropp, bevegelse og helse : Leggja til rette for variert fysisk aktivitet som skapar glede og engasjement. Vi låner Haus skule sin gymnastikksal to gongar pr.veke Vi følgjer Helsedirektoratet sitt hefte»bra mat i barnehagen» og er ein 5 om dagen barnehage. Vi har fokus på hygiene. 3. Kunst, kultur og kreativitet : Borna får utfalde seg i forming, musikk, dans og drama 4. Natur, miljø og teknikk : Vi skal bidra til at borna får erfaring med og kunnskap om naturen 5. Etikk, religion og filosofi : Skape interesse, forståing og tolerase for kvarandre. 6. Nærmiljø og samfunn : Skape god erfaring og tilknyting til nærmiljøet 7. Tal, rom og form : Leggja til rette og oppmuntre for utvikling av matematisk kompetanse. Vi legg til rette for godt og riktig lærestoff, arbeidsmåtar, utstyr og organisering med tanke på borna sine ulike behov, alder, interesser, barnegruppa si samansetning og andre føresetningar. Vi held på å utarbeida ein ny progresjonsplan som kvar avdeling vil arbeida etter. Denne blir eit vedlegg til årsplan Førskulegruppa samlar og ser på former i naturen. Rektangel laga av bringebær Side 13

15 6. 5 ÅRINGANE PPT har i samarbeid med barnehagekonsulent utarbeidd eit hefte om kva tilrettelegging som er nyttig for 5 åringane i barnehagen for å ivareta deira læringsbehov, og for å skapa kontinuitet i opplæringa ved overgang til skulen. Rammeplanen understrekar at barnehagen har eit klart ansvar når det gjeld å gje borna stimulering/ opplæring som skal vere med på å førebu dei for skulen og den læringa som skal skje der. Med utgangspunkt i utarbeidd hefte og rammeplanen ha me vår eigen plan for arbeidet med 5- åringane. For barnehageåret 2015/2016 har vi tretten 5- åringar i barnehagen. Det blir sett av ein fast dag til førskulegruppe som i år blir måndagar. Vi prioriterar å ha 2 pedagogiske leiarar som har ansvar for gruppa. Noko av tida er dei saman og noko av tida deler dei seg inn i grupper. Fokus er : Språk matematikk sosial kompetanse. I tilegg brukar vi gym salen på skulen kvar tysdag frå kl Uteområdet til skulen og idrettsbana brukar vi også. Gruppa disponerer ein avdeling den tida vi har førskulegruppa. Vi legg tilrette avdelinga med diverse materiell som spel, puslespel, bøker og leiker som er spesielle for 5 åringane. Ofte varer ein aktivitet ca. 30 min, og vi har ulike leike/ spelegrupper etterpå. Alle 5- åringane får kvar si mappe til å samle oppgåve ark og liknande i. Varigheit for 5- års gruppa er ca. 4,5 timar kvar måndag og gymsal - aktivitetar (torsdagar) er ein skuletime (45minutt). Plan for meir detaljert innhald blir levert ut til alle foreldre til førskuleborna. Førskulegruppa har også fått reist i bassenget på Hatland kvar fredag på våren. Vi avsluttar førskulegruppa med overnattingstur til Raknestunet i mai/juni. OVERGANG TIL SKULE Det er utarbeidd ein plan for overgang barnehage-skule som barnehagen er forplikta til å følgje. Vi har i hovudsak born som skal byrja på Haus skule og difor samarbeider vi godt med denne skulen. Barnehagen har sett opp ein plan for overgang barnehage skule for våren og den blir følgd både av skule og barnehage. Foreldra får den planen ut våren Side 14

16 7. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Planlegging Personalet har 5 planleggingsdagar i løpet av året. Her legg vi føringar for det pedagogiske tilbodet i barnehagen. Detaljplanlegging og oppfølging av barn blir gjort gjennom personalmøter, avdelingsmøter og leiarmøter. Leiargruppa består av styrar og pedagogiske leiarar. Pedagogiske leiarar har 4 timar i veka til planlegging, dokumentasjon og vurdering/etterarbeid. Barnehagen lagar årsplan, halvtårsplanar, temaplanar, månadsplanar og vekeplanar. Årsplanen er felles for heile barnehagen. Vi har utarbeidd felles mal for resterande planar for å sikre god planlegging og felles prosessar på alle avdelingane, med utgangspunkt i felles mål. I planane våre kjem vi nærare inn på aktivitetar og arbeidsmetodar. Gjennom barnesamtalar, direkte innspel og bruk av tankekart får borna delta i planarbeidet. Sentrale spørsmål er kva dei liker å gjere i barnehagen. Vi observerer i tillegg kva dei er opptekne av, og tar dette med i arbeid med planane våre. Foreldre deltek i planarbeidet gjennom foreldremøter, foreldresamtalar, møter i samarbeidsutvalet og brukarundersøkingar. Spørsmål om innhald og kva foreldra ønskjer å medverke i blir diskutert i SU kvar haust. Dokumentasjon Gjennom dokumentasjon tydeleggjer vi kva vi gjer og oppnår i barnehagen. Det er informasjon om barna sine opplevingar, kva dei lærer og gjer i barnehagen. Vi dokumenterer slik: Foreldre/andre: - bilete av borna i leik og ulike aktivitetar - foreldrearrangement i barnehagen og foreldresamtalar - utstillingar og bruk av solmodell, dag -rapportar, månadsbrev, rapportar frå turar/andre aktivitetar og årsplanen vår. Personalet: - observasjonar, praksisforteljingar, solmodell - fagområda og ulike kartleggingsverktøy (sosiogram, kartlegging av kvardagsaktivitetar m.m.). Side 15

17 Barn: - formålet er refleksjon og utvikling er det slik vi vil har det? Får alle born erfaringar og utfordringar dei treng? - bilete/album/diplom til alle barn når dei sluttar i barnehagen. - skulestartarane har eigen perm som dokumenterer noko av arbeidet siste året i barnehagen. Det blir og sendt felles dokumentasjon til skulen: «dette har vi med oss i barnehagesekken». - alle barn har ein kontaktperson. Vurdering Vi vurderer barnehagen si totale verksemd, samspel mellom barn og barn-vaksen, korleis fagområde blir ivaretatt, enkeltbarns trivsel og utvikling, og om vi har nådd måla våre. Alt arbeidet vi gjer skal vere gjennomtenkt, og dokumentasjonen vi har er ein viktig reiskap for å vurdera. Vurderingane dannar grunnlag for vidare planlegging og oppfølging av barn. Personalet: - Årsplan vert evaluert to gonger i året - Temaplanar/andre planar vert evaluert seinast to veker etter endt periode - Personalet vurderer fortløpande og på ulike møtearenaer. Vi vurderer arbeidet vårt i møte med foreldre: - Årsplan evaluert i SU - Bukarundersøkingar årleg/annakvart år - Foreldresamtaler born sin trivsel, utbytte og utvikling blir evaluert - Innhald og evaluering av planar er tema på foreldresamtaler og foreldremøter Barn: - Vi evaluerer gjennom barnesamtaler med spørsmål om korleis borna har det og kva ynskje dei har - Observasjon Barnehagen har utarbeidd felles evalueringsskjema som skal nyttast i arbeid med vurdering. Side 16

18 8. FORELDRESAMARBEID Lov om barnehagar 1 seier at barnehagen skal: «i samarbeid og forståing med heimen ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» Samarbeid mellom foreldre/føresette og personalet er ein sjølvsagt del av arbeidet i barnehagen. God kontakt og gjensidig informasjon er ein viktig føresetnad for å skapa tryggleik for born og foreldre. DAGLEG KONTAKT Den daglege kontakten når borna kjem i barnehagen og vert henta er den viktigaste kontaktforma. Her vert beskjeder, idear og anna viktig informasjon utveksla. Når barnet vert henta er målet å fortelja litt om korleis dagen har vore. Det kan nokre gongar vera informasjon som ein ikkje vil barnet skal overhøyra, då er det høve til å gå i eit anna rom, ringe eller be om eit møte. FORELDRESAMTALAR For born/ foreldre som er heilt nye i barnehagen har vi oppstartsamtale. Her utvekslar vi gjensidig informasjon som kan vera viktig for at barnet skal få ein best mogeleg start i barnehagen. Elles vert det i løpet av året avvikla to foreldresamtalar der ein utvekslar informasjon og diskuterer korleis ein best kan samarbeida om barnets trivsel og utvikling.er det behov for møte utanom dette er det berre å gje beskjed så ordnar vi det. FORELDREMØTE Det vert avvikla eit haust- og eit vår foreldremøte. På foreldremøte om hausten vert det gjeven generell informasjon, både på avdelingsnivå og for heile barnehagen. Det skal og veljast foreldrerepresentantar til barnehagens samarbeidsutval. Vår-foreldremøte vil som oftast ha eit tema som innhald. I juni er det foreldremøte for «nye» foreldre som har barn som skal begynna i barnehagen til hausten. FORELDRERÅD Alle foreldre i barnehagen utgjer foreldrerådet, og det er foreldrerådet sitt ansvar å kalla inn til foreldremøte dersom det er ynskjeleg. SAMARBEIDSUTVAL Samarbeidsutvalet er barnehagen sitt øvste styringsorgan og skal vera eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ for alle partar som på ulike måtar har eit ansvar for barnehagen sitt innhald og drift. SU skal føreleggjast saker som er viktige for barnehagen sitt innhald og verksemd. I samarbeidsutvalet skal det vera representantar frå personalet og foreldrerådet, slik at kvar gruppe er likt representert. Her i Haus barnehage sit det 2 frå kvar gruppe. Eigar har hatt som praksis at det for 4 år om gangen sit ein politisk vald representant. Side 17

19 I tillegg til desse formelle møta har vi fleire uformelle samkome gjennom året : Foreldrecafe med mat og underholdning, fester og dugnad. Dei vaksne har teater for barna Barn har teater for resten av barnehagen Nissefest Trollfest Foreldredugnad Side 18

20 9. KULTUR OG TRADISJONAR I BARNEHAGEN Haustfest i september: Vi lagar suppe av haustens grønsaker og fruktsalat til dessert. Foreldrecafe : Vi sel ting borna har laga, kaffi og kaker. Inntekta går til Slumsøstrene, Frelsesarmeen Luciafest og : Vi vil markera Lucia ved å invitera besteforeldre til barnehagen Nissefest : Borna har raude klede på seg. Vi går nissemarsj og stoppar ulike stader i Haus for å syngja julesongar. Etterpå har vi nissefest i barnehagen med nissegraut og sjølvsagt kjem nissen. Temafest: Foreldra inviterer til fest utanfor barnehagen (Karneval, solfest, juletrefest) Temafest: Dette feirar vi i slutten av februar. Vi kler oss ut og et god mat Påskefrukost: : Vi inviterer foreldre og born til frukost i barnehagen Sumarfest: Foreldra inviterer til grillfest her i barnehagen Avslutningstur: I mai/juni får 5 åringane reisa på overnattingstur Bursdagsfeiring: Vi feirar kvart barn sin bursdag med krone og song. Born får gå i bursdagsskapet og velja kva klede dei vil ha på seg. Dei får sitja på kongestol i samlingsstunda. Side 19

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Utviklingsplan Borsheim barnehage 2014 2016 I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Borsheim.barnehage@klepp.kommune.no Heimeside: www.minbarnehage.no/borsheim

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Deltakarar; Både små og store barn, men tilpassa til ulike aldrar Hovudansvarlege; Sven, Monica, Norun og Sissel Mål; Barna skal bli glad og trivast i naturen forstå samspelet i naturen

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune Årsplan 2008-2010 Trollongane barnehage Time kommune 1 ...1 Visjon og mål for pedagogisk arbeid...3 Dagleglivet i barnehagen...5 Pedagogisk grunnsyn...5 Fysisk miljø og nærmiljø...5 Organisering i barnehagen...5

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016 - En god start på livet Lunde barnehage Lundevegen 159 5690 Lundegrend Kontor: 53431715 Sønnavind Tlf: 974 97 474 Nordavind Tlf: 904 05017 Onarheim barnehage Onarheimsvegen

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring BIGSET BARNEHAGE -omsorg gjennom latter, leik og læring ÅRSPLAN 2015-2016 Bigset barnehage -der latter, leik og læring går hand i hand. «Barna i Hareid skal gjennom sitt møte med vaksne og barn i barnehagen

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Innhald: 1. Visjon 2. Satsingsområde 3. Kompetanseutvikling 4. Oversikt over innhaldet i barnehageåret 2012/2013 5. Avdelingane 6. Vil du vite meir? 7. Samarbeid med

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Innhald Innleiing s. 2 Verdigrunnlag s. 3 Resultatleiing Sjumilssteget

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING:

DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: Omsorg og oppseding DETTE SEIER lova og rammeplanen AT VI SKAL : OMSORG OG OPPSEDING: «Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse,

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Hauge barnehage. Saman gjer vi kvarandre gode

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2014-2015. Hauge barnehage. Saman gjer vi kvarandre gode ÅRSPLAN 2014-2015 Osterøy kommune Hauge barnehage Saman gjer vi kvarandre gode Innhald INNLEIING... 2 1. HALDNINGAR OG VERDIAR... 3 2. SATSINGSOMRÅDER... 4 3. DANNING GJENNOM OMSORG, LEIK OG LÆRING...

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR. Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring INFORMASJONSHEFTE

BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR. Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring INFORMASJONSHEFTE 1 Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR INFORMASJONSHEFTE 2 forord Informasjonsheftet omhandlar 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om den fleirspråklege utviklinga

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 Årsplan Barnehagelova og Rammeplan for barnehagen slår fast at barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggast, dokumenterast og vurderast, og

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Forord

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2015-2016. Hauge barnehage. Saman gjer vi kvarandre gode

Osterøy kommune ÅRSPLAN 2015-2016. Hauge barnehage. Saman gjer vi kvarandre gode ÅRSPLAN 2015-2016 Osterøy kommune Hauge barnehage Saman gjer vi kvarandre gode Innhald INNLEIING... 2 1. HALDNINGAR OG VERDIAR... 3 2. SATSINGSOMRÅDER... 4 3. DANNING GJENNOM OMSORG, LEIK OG LÆRING...

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014 Ingen ville vel ynskje å leve utan vener, sjølv om han hadde alle andre godar. Aristoteles 1 ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE, FELLESDEL 2013-2014 Årsplanen skal

Detaljer

Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016

Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016 Årsplan Søre Fusa oppvekstsenter avdeling barnehagen 2015/2016 1 INNHALDSLISTE: Del 1 : FELLES DEL FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Årsplan S. 3 Visjon + verdigrunnlag S. 4 Mål for barnehagane i Fusa 2015

Detaljer

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: «TRIVSEL, LEK OG GLEDE MED VAKSNE SOM ER TILSTEDE» Velkommen til Nærlandparken barnehage! Litt om barnehagen vår: Barnehagen vår ligger til i eit fantastisk

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

FØRRESDALEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016

FØRRESDALEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 FØRRESDALEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016 «DET VI VIL FÅR VI TIL» RAMMEFAKTORAR *Barnehagelova Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2.

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2. Vurdering for utvikling Rapport Marie Hendrix Holmedal barnehage Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014 Tema: Borns medverknad Holmedal den 2. april 2014 Oppvekst og utdanning i HAFS Vurderingsnettverket Åsmund Berthelsen

Detaljer

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Trudvang skule og aktiv læring Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1 Fakta om skulen Bjarte Ramstad, rektor 1-5 skule,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ANDERSHAUGEN BARNEHAGE STORDAL KOMMUNE STORDAL KOMMUNE Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Innleing. Utarbeiding av

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

VELKOMMEN til SELJE barnehage

VELKOMMEN til SELJE barnehage Da er vi godt i gang med nytt barnehageår. Vi står foran et år med mye glede, undring og samspill. Det skal bli en glede å følge barna deres gjennom dette året. Vi er opptatt av hverdagsglede, av de gylne

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/17 HYLESTAD OG VALLE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2016/17 HYLESTAD OG VALLE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016/17 HYLESTAD OG VALLE BARNEHAGE Presentasjon Valle Kommune har to kommunale barnehagar. Hylestad barnehage ligg på Nomeland ved Hylestad Skule. Valle Barnehage ligg rett sør for Valle sentrum,

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan haust/vinter 2013 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer