',, : ( <~ ~ ~>: \ 4 ~, '" ~ c, \ -~::: ;" name="description"> ',, : ( <~ ~ ~>: \ 4 ~, '" ~ c, \ -~::: ;">

~~~ HA FORSK l G S l STITUTTE :. ( <~.. ~.. ~.>: -:.' ~:, VIRKSOMHETSPLAN -- -~~:\-\~.:.,...-,_ ~ ). ..,;1. . :&rnio~t TOKTPROGRAM ..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~~~ HA FORSK l G S l STITUTTE :. ( <~.. ~.. ~.>: -:.' ~:, VIRKSOMHETSPLAN -- -~~:\-\~.:.,...-,_---... ~ ). ..,;1. . :&rnio~t TOKTPROGRAM .."

Transkript

1 ~ ; HA FORSK l G S l STITUTTE INSTITUTE OF MARINE RESEARCH : ' ~~~ :&rnio~t ' VERSJON 2 ' ~,,,;1 ~ r :: ~ ~ :: " " ; ' : ~ p,': ~ ) : -A "',', ' :; & >',, : ( <~ ~ ~>: \ 4 ~, '" ~ c, \ -~::: ; ~ t; : ~--:~ -::1,_:~ -; -: ~ >~ ~ ;\;:;~ :~;:_ FO RS KNIN G SIN S TITIUTTeT ~, -~ t< ~:- ~;~ : :_: :':; ~~\-~ ;~~~~ :: ~ J~ -:' ~:, VIRKSOMHETSPLAN -- -~~:\-\~ :, -,_--- ~ ) : -~~~: 7 5:;Y~ -~ f\; ~(~'~,; :~~~~~ ti :~;;:>- ~ \\~~ -::~ ::(~:! -- ~ ': ~ -~ 't r"~ ~: '; ~ _, ~!~ ' ': ~~ ~ ~ :: -~:-:~-~-~~:;?;:! <\ ;:rt: \ -',_ ~-!{~- '" ::,, ~':J \ ~ ~~~-~1-~~~:: ;r~~:~: TOKTPROGRAM

2 TOKTPROGRAM 1998 INNHOLD l Toktutvikling ved HI - plantall 2 Grafisk presentasjon av toktene gjennom året på kalender (farger) 3 GOSars 4 Michael Sars 5 Johan Hjort 6 GMDannevig 7 DrF Nansen 8 Fjordfangst 9 Leiefartøyer lo Notat vedrørende lugarkapasitet FORKLARING TIL TOKTPROGRAMMET Toktprogrammet er en integrert del av virksomhetsplanen Toktprogrammet er knyttet til virksomhetsplanen ved at kostnadene pr tokt fordeles på delprosjektene Derson1 toktprogrammet endres oppdateres virksomhetsplanen automatisk VP-utgaven av toktprogrammet angir en rekke opplysninger til internt bruk: - hvor mange personer pr senter som bemanner toktene - hvilke prosjekter som betjenes - tid/sted for tokt- og mannskapsskifte - om toktene går i utenlandsk sone Det må søkes om tillatelse til å arbeide i andre lands økonomiske soner, smnt evt anløp i utenlandsk havn Hvert tokt har et identifikasjonsnummer som skal brukes som referansenummer i alle sammenhenger, feks for toktdata til databasen, toktplan og avtale om leiefartøyer Toktidentifikasjonsnum1ner inneholder årstall, fartøynr og løpenummer Fart øy /løpe nr GOSars Michael Sars Johan Hjort GMDannevig Dr FNansen Fj ordfangst Leiefartøyer Toktprogrammet er under kontinuerlig oppdatering Når det er samlet opp endel mindre rettinger eller det blir gjort store endringer vil ny versjon av toktprogran1met bli lagt ut på instituttets hjemmesider Det vil bli sendt ut hver gang en ny versjon av toktprogrammet blir lagt ut på hjemmesiden

3 T98-V3XLS Fartøy TOKTUTVIKLING VED Hl- PLANTALL pr GOSars Michael Sars Johan Hjort GM Dannevig Fjordfangst Leiefartøyer Dr F Nansen lnstrument-persondøgn er ikke tatt med Toktdøgn

4 T98-V32Fxls side

5 T98-V32Fxls side

6 GO SARS

7 T98-V3XLS Toktprogram for pr l GOSars Toktdeltakere Prosjektfordeling l o o Mann- Uten! Utenfor Tildelt Flødevi! Toktnr Formal Omrade Smtt Fra Til Ansvarhg sk~ps- Skifte-havn sone ZSOnm fartøy-døgn SMR SMM aen SH Total % ~~ b Thomasli Fugløya!Bjørnøya, %, %, %, %, faste snitt Gonatus Barentshavet NV %, %, Vardø-N % P1ankto~under-søkelser, Norskehavet Svinøy-NV Gimsøy- ' Vadsø 15 _ _ 0 1 Ellertsen Bu~nfis~ Lodde, % % Kalibrenng, Kartlegge Barentshavet Mehl 30 7 l _ 01 _ 15 % Trålmetodikk Barentshavet Engaas %, % Skrei Lofoten Korsbrekke 2603 Bodø 13 5 l %, % enkeltfisks atferd Tromsø Tromsø Bodø Russisk %, %, mtt, onatus 24 Ålesund Fangstforsøk Gonatus Norskehavet Huse IOO'lc NVG sild Annen 2104 Bergen %, 0_0_02- l% _ 03 _ 5 % Bergen pelagisk fisk oop an ton S fill Smtt, Gonatus Kalibrering Z I k NV 2104 _105 K k SMM lsl dk'l Ja _79 0_ %, % e~m e e stm Stasjon M 1msøy- o~ta tp an s Internasjonale makrell Biskaia vest av Britisk egg undersøkelser vest av Ir! d S k I d Iversen Ir k'l Ja % Irland an ' ott an s 1706 Bergen Brislingundersøkelser Fjorderdpå Torstensen l 00'7c Vestlan et Bergen Feie-Shetland Utsira- Nordsjø-sild Start Point Hansth- 77 T Britisk?'l Faste snitt NordsJøen Aberdeen Oksøy oresen Dansk - l L l ;c - -- c Hansth 73 5 ~ O 2007 Bergen Svinøy-NV Gimsøy Faste snitt NV Blindhetm lOOC::c Mengdemåle torsk og --to: annen bunnfisk i Barentshavet og !7-0~7-t - -en USSIS Tromsø 73 OS Acrl R, k t=- ) +- - _:,) - c ~, _ 1 ooc 'l soc '7< ~ - ~;:~~~~~avetog\ ed Vest-Spitsbergen f- ---~ ,---r , 24 OS,Han1J1_le_Iic~t l ' ~---- L _ l

8 T k F GOSars d S F T'l A Loeng 1 Toktansv T98-V3XLS Hammerfest Tromsø Ålesund Bergen 2711 Bergen Bergen Toktdeltakere Prosjektfordeling Mann %, %, %, ? % % S ft Utenl Utenfor Tildelt Flødevi o tnr orma mra e mtt ra 1 nsvar 1g skaps- k1 e-havn _ f d SMR SMl\1 SH Total % skifte sone 2;,0nm artøy- øgn gen Toktansv O-gruppe Gjøsæter, H SMR Miljøunders Barentshavet Kontaktperson Russisk ja % - "k Postsmolt SMM: % IO"k Lodde Miljøunders Gjøsæter, H SMR ~5% %, K rb Barentshavet Kontaktperson 2509 Hammerfest Russisk Ja :>% % a 1 renng SMM: % Fossum Fastesnitt Barentshavet Gimsøy-~ 08 _ _ 10 _ Ellertsen Gonatus Norskehavet Fugløya-BJømøya 10%, %, %, % Kirkenes Sei akustisk mengdemål Varanger-Møre Nedreaas 2410 Tromsø % l I 27 IL Thomas li Overvintring dyreplankton N k h S _ 0? 8 11? 2 J? Eli 'J'> 'J 25 5 Faste snitt Gonatus ors e avet vmøy nnsøy ertsen Ja I-10"k Fastsnitt N k h S -NV IOII Eli % Gonatus ors e avet vmøy ertsen 20% %

9 MICHAEL SARS

10 T98-V3XLS Toktprogram for pr Michael Sars Toktdeltakere Prosjektfordeling Mann- Uten L Utenfor Fl ødesone 250nm v1gen Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Skifte- havn Tildelt SMR SMM SH Total % skifte 0101 Stavanger Utsira-Start Point International Bottom Trawl Hansth-Aberdeen Britisk Nord! Nordsjøen Smedstad 0202 Bergen Survey Faste snitt Oksøy-Hansth Feie- Dansk Shetland ja % %, % Bergen Bergen % Akust est av NVG sild på gytefeltene Kalibrerincr Utsira-Start Point Hansth-Aberdeen Nordsjøen %, % %, %, Larveindeks NVG sild Kysten 58-68N Fugløya-Bjømøya Fossum %, %, % 2504 Bergen Fiskeforekomster langs Nordsjøen Bergen % rørledninger Sol dal Bergen Gjenbruk oljeinstallasjoner Nordsjøen So1da % Stavanger 2605 Bercren Tromsø Mengde og utbreiing loddelarver og ungsild Barentshavet Miljøgifter Kalibrering Toktansv RøttingenSMR 3005 Russisk ja Kontaktp SMM: Fossum %, %, %, l%, %, %, % Fugløya-Bjømøya Vardø-N Tromsø Sild-lunde Postsmolt Norskehavet Miljøundersøkelser Barentshavet %, %, Gimsøy-NV Fossum ja % % Toktansv Tromsø Mengdemåle torsk og annen bunnfisk i Barentshavet og ved Svalbard Barentshavet og Vest Aglen Russisk ja % Spitsbergen Miljøundersøkelser Q-crr 2408 Tromsø Barentshavet Ø Gimsøy Klungsøyr % 1009 Bergen Seleksionsforsøk Nordsjøen Nordsiøen Mi sund % 2809 Bergen Tobis Nordsjøen/kysten Rocra1and Bergstad 8 l % Arendal

11 Virkning av økt beskatn for Mengdemåle sild og brisling i utvalgte fjorder/ Kalibrering -~ T98-V3XLS Mann- skifte 2710 Arendal Bergen Dansk '7o, %, %, % Michael Sars Toktdeltakere Prosj ektfordeling Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Skifte- havn Tildelt SMR SMM SH Total % ja? % fjordene/ Miljøovervåking i Svenskegrensa-Varanger Torstensen 0112 Tromsø 47 3 l 3 l 232 Uten! Utenfor Fl ødel sone 250nm v1gen kreps l Årgangsstyrke for reker Britisk Verksted Thomasli Skagerrak/ Nordsjøen Tveite

12 JOHAN HJORT

13 Toktprogram for pr T98-V3XLS Fartøy: Johan Hjort Toktdeltakere Mann- Skifte- Utenfor Fl øde- Person- Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Utenlsone Tildelt SMR SMM SH Prosjektfordeling % havn 250nm vigen toktdøgn skifte Bergen Vestfjordområdet Akust est NVG Sild evt andre Røttingen %, % Akustisk metodikk overvintromr 3001 Tromsø Barentshavet fra %, % Bunnfisk og lodde i Tromsøflaket/ Kolasnittet Mehl Russisk ja 30 Barentshavet 6 l %, l% Norskekysten og øst og Semøyene-N % nord 0203 Tromsø Kola-snittet Vardø-N %, Snitt hydrografi -dyreplankton Norskehavet- Fugløya-B jørnøya 3%, %, Loeng Russisk ja Strømmålere (VEINS) Barentshavet Bjørnøya V Gimsøy- 10%, %, NV Svinøy-NV 15%, % Færøyisk Kartlegge kolmulas Vest av de britiske øyer Feie-Shetland Manstad 0604 Galway Britisk ja gytebestand Kalibrering Irsk Bergen %, %, % Ålesund Akustikk Møre Storfjorden Foote % 0405 Bergen Artsseleksjon i industritrålifsk Nordsjøen/ Huse % Norskerenna Verksted Thomasli 0506 Bergen Korall undersøkelser Storegga og sokkel områdene Svinøy-NV Fosså % 2106 Ålesund Miljøundersøkelser V øringplatået Klungsøyr % 2906 Bergen Sild, kolmule, makrell, %, %, postsmolt, zooplankton, Norskehavet Svinøy-NV Monstad %, %, hydrografi %, % 3107 Tromsø

14 l Transport av nærings- salter Komsomolets Akustisk metodikk Mengde og utbreiing lodde l Akustisk metodikk Kalibrering International Bottom Trawl brisling/ sild Akustisk estimat av NVG sild Akustisk metodikk Barentshavet Toktansv Gjøsæter, H SMR Fossum Smedstad SMR Mann- skifte T98-V3XLS 2508 Tromsø 3010 Hfest Tromsø Bergen Bergen/ Bergen Bergen Britisk Tysk? Skifte- Utenfor Fl øde- Person %, % %, %, %, %, % %, %, l Re y ja 23 o 6 l %, %, %, Balsfj/Ofoten Foote lo %, % Kattegat Hansth-Aberdeen Kontaktpers SMM: Stavanger %, % Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Utenl sone Tildelt SMR SMM SH Prosjektfordeling % Vestfjordområdet Foote %, lo% 2809 Hfest Russisk ja %, %, Strørnrnåling VEINS V Vardø-N Kontaktperson SMM: %, % Postsmolt Semøyene-N Loeng havn 250nm vigen toktdøgn L Dansk ja l 380 Russisk ja l 120 Fartøy: Johan Hjort Toktdeltakere Miljøunders Kontaktpers SMM: Bjørnøya-Y Sørkapp Gjøsæter, H SMR Utsira-StartPoint Toktansv O-gruppe/ Miljøunders/ Fugløya-B jørnøya Toktansv Feie-Shetland Føyn Barentshavet og effekt på primærproduksjon Norskehavet og Svinøy-NV Gimsøy- Nordsjøen! Skagerrak/ Oksøy-Hansth Utbredelse av laks Grønlandshavet NV Survey/ Miljøovervåking/

15 GM DANNEVIG

16 Toktprogram for pr T98-V3XLS GM Dannevig Tildelt Fartøy id Toktdeltagere Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Fartøy Flødev SMR SMM Havb Total Ansv Finans Prosjektfordeling LangtidsovervåkninQ av trofitilstar A Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % % % Langtidsovervåkning av trofitilstand SkaQerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Ressurser og miljø Skagerrakkvsten YOslofjord JGjøsæter SFT % Verkstedsopphold Overvåking av miljø oq primærprod Skagerrak TorunQen/Hirtshals Danielssen FlødeviQen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak!Arendalsomr Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand SkaQerrakl Arendalson Dahl SFT % Kreps/reker Skagerrak/Nordsjøen Tveite Ressurs % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % LangtidsovervåkninQ av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Overvåkin av miljø o primærprod Skagerrak TorunQen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % MiljøQifter Skagerrak KlunQsøyr SFT % Ressurser OQ miljø på Skagerrakkysten Skagerrak JGjøsæter FlødeviQen % OvervåkninQ av miljøforhold i Y Oslofjord Y Oslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand SkaQerrakl Arendalsomr Dahl SFT % Miljøsituasjonen etter våroppblomstring Skagerrak! Torungen/Hirtshals Danielssen Miljø % Snitt KatteQat/Nordsjøen Oksøv/Hanstholm Hanstholm/7oE Harboør Huseby/Kiit Knude/Dyb Fredrikshavn/Gøteborg Måseskjær! ~ ~ Viiderø Jomfruland/Koster ~m_f_r1jiand/sk86en -:--- --

17 ----- T98-V3XLS GM Dannevig l l Tildelt Fartøytid Toktdeltagere Tokt nr Formå Område l Snitt Fra Til Fartøy Flødev SMR SMM Havb Total Ansv Finans Prosjektfordeling r Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsor Dahl SFT % --+ l l Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord Y Oslofjord Aure SFT % grsei Nordsjøen Nordsjøen l Smedstad Ressurs % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø o< primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Postsmolt kysten Hordaland/Sogn/Fj Holm Havbruk % Puss Rekruttering av fisk Skagerrakkysten Johannessen Flødevigen % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalson Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Kreps/reker Skagerrak/Nordsjøen Tveite Ressurs % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Rekruttering av fisk Skagerrakkysten Johannessen Flødevigen % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalson Dahl SFT % Gjenfangst hummer Øygarden l Jørstad Havbruk % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak!Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Innsamling av levende makrell Skagerrak l l 30 Bøhle EU %

18 i ! r-----,'- Fartøytid ---- GM Dannevig ~--- Tildelt T98-V3XLS Toktdeltagere Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Fartøy' Flødev SMR SMM Havb Total Ansv Finans Prosjektfordeling Rekruttering av fisk skagerrarn Johannessen Flødevigen % -- l =c "Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/Arendalsorr Dahl SFT % Ressurser og miljø på Skagerrakkysten Risør JGjøsæter Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % O% Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Kartlegge fauna i strandsonen Skagerrakkysten JGjøsæter Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak TorunQen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Miljøgift Skagerrak Klungsøyr SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalson Dahl SFT % Ressurser og miljø på Skagerrakkysten Risør JGjøsæter Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Sk~gerrak/ Arendalsorr Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % LangtidsovervåkninQ av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT OO~o - --r r----- ~ =-=t~ ~t~-=---- ~-= -T=-:== f r ~ c r----- * r l ==+=--- -~---- -~

19 DR F NANSEN

20 Dr F Nansen TOKTPROGRAM Dr F Nansen Toktnr Toktets formål Område Tid Avgang Ankomst Fartøy-døgn Personer pr tokt Ekskl instr Person- Ansvarlig Prosjekttoktdøgn fordeling Fra og med Til og tildelt SMR SMM Flød Andre Tot % mcrl Bestandsundersøkelser lysing Namibia 1201 Walvis Bay ,5 1,5 126 Strømme, T 0801-l 00% 2302 Walvis Bay Akustiske undersøkelser liten Angola 0203 Luanda 3003 Walvis Bay 29 2,5 72,5 Burgos, G l 00% oelaaisk fisk Studier på ung pelagisk lysing Namibia 3103 Walvis Bay 0604 Walvis Bay Bianchi, G 0801-l 00% Sonarstudier, BENEFIT- Namibia 1504 Walvis Bay 0505 Walvis Bay 21 2 l 63 Misund, O A % oroarammet Undersøkelser av Angola 0605 Luanda 2205 Luanda 17 o 2 34 Bianchi, G % bunnfiskforekomster 2305 Walvis Bay Akustiske undersøkelser på Namibia 2505 Walvis Bay 1506 Walvis Bay Hamre, J % hestemakrell BENEFIT-prorammet Namibia 1606 Walvis Bay 2906 Walvis Bay 14 2 l 42 Huse, l % Atferdsstudier oå lvsina oa Orange Rought at Namibian Namibia 0107 Walvis Bay 2507 Walvis Bay 25 0,5 62,5 Dalen, J 0804-l 00% l continantal slooe Undersøkelser av Angola 0108 Luanda 3108 Walvis Bay 31 o 2 62 Bianchi, G % l bunnfiskforekomster Service Egg og larveundersøkelser på Namibia- Sør-Afrika 2109 f:ape Towr 0510 Walvis Bay 15 2 l 45 Sundby, S % lvsina BENEFIT-oroarammet BENEFIT-programmet Nordvest-Afrika 0510 Walvis Bay 1910 Walvis Bay 15 2 l 45 Huse, l l 00% rortif""'\nr!lo l rnnorc:::n\1/c:dc:or Steaming 2010 Walvis Bay 2910 Dakar Akustiske undersøkelser på Nordvest-Afrika 2910 Dakar 2012 Las Palmas ,8 121,9 Toresen, R % av liten oelaaisk Sum ,9

21 FJORD FANGST

22 l l Toktprogram for pr T98-V3XLS ~ Fjordfangst Tildelt fartø~ Toktdeltakere Prosjektfordeling Toktnr Formål Område Fra Til Ansvarlig SH SMR Total SH SMR Persontoktdøgn % Kamskjell Øygarden Strand %! Line Osterfjorden Løkke borg % Agnomat Osterfjorden En gås % Torsk Øygarden Svåsand % l Kombu Vestlandet Beltestad % LEDIG Akustisk merking smolt Trheimsfj MHolm % Kamskjell Trøndelag Strand % Nise/Kystsel Sognefjorden/ Ryfylke Øien % Ledig Kongekrabbe Varanger Løkkeborg % Torsketeiner Finnmark Huse % Luktkilde NNorge Jørgensen % O-gr torsk Nord-Troms Isaksen % Hummer Tysfjord Jørstad % LEDIG Luktkilde Vestlandet Jørgensen % t '-- - ' - l ----

23 LEIEFARTØYER

24 TOKTPROGRAM LEIEFARTØYER Søkn nr Toktets formål Tid Fartøy- Personer pr tokt Leiefartøybudsjett døgn Fra Til og e::: ::2: -o Person arbggj+ kost Driftsutg sum egne Fangst- Brutto Brutto Netto Netto Kvote, Kvote- Prosjekt Ansvarlig og med Ul ::2: ::2: ls> utgifter inntekter Ul ii døgn kr 1926 oppgjør til utgifter fangstinntekt utgifter rundvekt fordeling med reder (torsk 8kr /kg, L L _ ~~-- - ~ ' blåkveite 14 til HI til reder Fangstundersøkelser - Finansiert over leiefartøybudsjettet Gjenbruk av oljeinstallasjoner l-l 00% AVSoldal Kongekrabbe l o kg % M Hufthammer Artsseleksjon -snurrevad O t torsk 75% % B Isaksen krabbe UTV-observasjon -snurrevad t torsk 7 5 % l DO % B Isaksen Fangst/føring av levende l t torsk 75% l 00% B Isaksen r~dspette Rekerist o o o o l 00% 8 Isaksen Atferd til O-gruppe o o o o l 00 % B Isaksen tnr~kavnnai Atferd til yngel i kystreketrål lo o o o o l 00 % B Isaksen Høstingsteknologi for skjell 10døgn lo o o o o l 00 % D Furevik O Fiskefordeling - korallfelt l o o o o % D Furevik To-kammerteine o t torsk 100% % D Furevik Miljøeffekt av garn, line og l o o o o l 00 % D Furevik teine Seleksjon i makrellnot o overført fra O l 00% A Beltested Artsselektiv trål l l l l SOt torsk 85 % 0603 l - l 00% A En gås Agnomat(teine, garn line) ttorsk 85% 0608 l - 100% A Engås Agn på garn o l 00 % T Jørgensen Fangstseksjonen l T981eiexis

25 Kvote rundvekt o 350t blåkveite 350t bl6kveite loot bl6kveite o 1200ttorsk o o o Kvote- Prosjekt Ansvarlig fordeling til reder % l Røttingen l 00% S Iversen O % Å Agotnes O % A Ågotnes O % A Agotnes O % A Agotnes 80% % Mehl % % 70% % Nedreoos 70 % % Nedreoos 80% % Nedreoas % Nedreoas 80% % Aglen l 00% Øritsland l 00% Øritslond l 00% Christensen % Øien % Øien % Øien l Brutto Netto Netto inntekter fangstinntekt utgifter (torsk 8kr /kg blåkveite 14 til e:r l l l o o l l ODD o o o o o l ~0 Leiefortøybudsjett Sum egne Fangst- Brutto utgifter oppgjør til utgifter reder l l l l o l l o o o o l T981eiexls Driftsutg l l Søkn nr Toktets formål Tid Fartøy- Personer pr tokt døgn Fro Til og C:: :2 -o Person orbggj+ kost :2 ~ & og med en u: døgn kr 1926 med Ressursundersøkelser - Finansiert over leiefartøybudsjettet Merking av NVG sild Merking av makrell SUM Pelagisk Prøvetaking NA torsk og annen bunnfisk Prøvetaking NA torsk og annen bunnfisk Prøvetaking NA torsk og annen bunnfisk Prøvetaking NA torsk og 27 lo 0612 annen bunnfisk Vinterundersøkelsen etter bunnfisk og lodde i Barentshavet CPUE, blåkveite 2 fortøyer Bunntrålsurvey blåkveite CPUE blåkveite, garn og line fortøyer Bunntrålsurvey etter b16kveite i de nordligste oppvekst områder Høstundersøkelsen etter bunnfisk i Barentshavet med 21eiefortøy SUM Bunnfisk Klappmyss - biologisk materiale Grønlandssel - biologisk materiale Vågehval -biologisk O 106 materiale Knølhvol-fotoidentifisering Telling av kystsel flyfoto 1508 Kystvakten l o Telling av kystsel i Sogn SUM Sjøpattedyr Sum Fangst- og Fessursundersøkelser o l

26 LUGARKAPASITET

27 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET REDERIA VDELINGEN NOTAT Til : Toktledere Fra : Ivar Thomasli LUGARKAPASITET PÅ FORSKNINGSFARTØYENE/BEGRENSNINGER Som kjent har våre forskningsfartøy et visst antalugarer som må reserveres fartøyets besetning For at en ikke skal planlegge med personell ut over det antalugarer og køyer som forefinnes har man valgt å lage denne oversikten Som en vil se kan ledig lugarkapasitet variere noe fra tokt til tokt Dette skyldes at en på enkelte fartøy opererer med lærlinger, på andre forskjellig antall navigatører avhengig av fartsområde, og på G O Sars tokt med eller uten elektriker Ledige lugarer for forskere, instrumentpersonale og gjester: <<FIF FJORDFANGST»: 2 lugarer tilsammen 4 køyer Kapteinen opptar l av disse Ergo max 3 forskere kan bo om bord i fartøyet Hvis en velger løsninger hvor også noen av forskerne innkvarteres på land, må en likevel ta hensyn til begrenset plass om bord, samt ikke minst begrensningene med hensyn til bespisning og kokemuligheter <<FIF GM DANNEVIG»: 7 tomannslugarer og 1 enmannslugar Tilsammen 15 køyplasser Normalt opptar mannskapet 3 av tomannslugarene Hvis fartøyet skal seile døgnkontinuerlig betyr det at man trenger en navigatør ekstra Denne opptar l enkeltlugar Dt vil si at det er 4 tomannslugarer disponibel for forskningspersonell I enkelte tilfeller er det nødvendig med trålbas om bord avhengig av tokt Dette medfører at det i værste fall kun blir 3 tomannslugarer disponibel for forskningspersonell For å forenkle de 3 store fartøyene behandles kun kapasitet for forskere: <<FIF MICHAEL SARS»: 4 enmannslugarer og 3 tomannslugarer Tilsammen kapasitet for 10 personer utenom mannskapet <<FIF JOHAN HJORT» : Skift A, 10 enmannslugarer, 4 tomannslugarer Totalt 18 personer (Redusert grunnet lærling) Skift B, 11 enmannslugarer, 4 tomannslugarer Totalt 19 personer

28 <<FIF GOSARS» Skift A, 21 enmannslugarer, l tomannslugar Totalt 23 personer Skift B, 20 enmannslugarer, l tomannslugar Totalt 22 personer (Redusert grunnet elektriker påmønstret på dette skiftet Vedlagt følger også en skjematisk fremstilling av ledig kapastiet Forskerne anmodes om ikke å planlegge med personell med på tokt utover hva som her fremkommer Med vennlig hilsen I var Thomasli Rederisjef

FOR "G.O.SARSV,"JOHAN HJORT" OG "MICHAEL SARS"

FOR G.O.SARSV,JOHAN HJORT OG MICHAEL SARS REVIDERT TOKTPROGRAM PR. 12.03.1993 FOR "G.O.SARSV,"JOHAN HJORT" OG "MICHAEL SARS" 1993 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Nr. %Id Område - Undersøkelser Ansvarlig 1 5 januar- 12 februar Barentshavet. Lodde-, torske-

Detaljer

Er dagens ressursbruk til bestandsforskning tilstrekkelig i forhold til forvaltningsmålene myndighetene har for fiskebestandene?

Er dagens ressursbruk til bestandsforskning tilstrekkelig i forhold til forvaltningsmålene myndighetene har for fiskebestandene? Ålesunds Rederiforening 9 desember 2011. Er dagens ressursbruk til bestandsforskning tilstrekkelig i forhold til forvaltningsmålene myndighetene har for fiskebestandene? Ole Arve Misund FKDs strategi førende

Detaljer

Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet. Tore Nepstad Adm. dir.

Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet. Tore Nepstad Adm. dir. Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet Tore Nepstad Adm. dir. Rammedokumenter St.prp.1 - Regjeringens føringer Gir ramme for inntektene og utgiftene til Havforskningsinstituttet Gir

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I NORD

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I NORD HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I NORD Lang erfaring i nord Flere tiår med forskning i nord Fiskebestandene og økosystemet i Barentshavet har hatt førsteprioritet for virksomheten ved Havforskningsinstituttet

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer. Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet

Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer. Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet Denne presentasjonen Kort om min bakgrunn Brisling Lokale

Detaljer

Status for de pelagiske bestandene

Status for de pelagiske bestandene Status for de pelagiske bestandene Samarbeid mellom fiskere og forskere Aril Slotte Forskningssjef Pelagisk Fisk Havforskningsinstituttet Norges Sildelagslag 14.mai 2014 1. Status for følgende bestander

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

okter med ((G.M. D A N NE VIG,) NR. 7-87 ISSN 0800-7667 d~knr &iola9irbc PER T. HOGNESTAD %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!!

okter med ((G.M. D A N NE VIG,) NR. 7-87 ISSN 0800-7667 d~knr &iola9irbc PER T. HOGNESTAD %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!! ISSN 0800-7667 okter med ((G.M. D A N NE VIG,) PER T. HOGNESTAD NR. 7-87 %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!! d~knr &iola9irbc dkrion qhbobben FORS0KSFISKE (Fig.VI) Pravefiske med garn for

Detaljer

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje?

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Symposium, 27 august, Longyearbyen Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Ole Arve Misund (UNIS, HI) Spawning grounds for cod, herring, haddock, and saithe off the Lofoten Vesterålen

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet.

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet. Konkurransegrunnlag Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet Tokt nr: 2007 831 Tilbudsfrist 2. februar 2007 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl er en lett synlig del av de marine økosystemene. For å lære mer om sjøfuglenes leveområder, og hva som skjer med sjøfuglene

Detaljer

Torsken langs kysten, tilstand, utviklingstrekk og forvaltningsutfordringer.

Torsken langs kysten, tilstand, utviklingstrekk og forvaltningsutfordringer. Torsken langs kysten, tilstand, utviklingstrekk og forvaltningsutfordringer. Einar Dahl Havforskningsinstituttet Ytre Oslofjord konferanse, Thon Hotell Opera, 22/10-2012 Havforskningsinstituttet Flødevigen

Detaljer

Faglig strategi 2013 2017

Faglig strategi 2013 2017 Faglig strategi 2013 2017 Visjon Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder Samfunnsoppdrag Instituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Imiddelalderen var landbruksområdene

Imiddelalderen var landbruksområdene Barentshavet et globalt spiskammer Knut Sunnanå Verdens økende befolkning har behov for mat. Fisk fra havet dekker store deler av dette behovet. Langs verdens kyster tas det hver dag fisk som enkelt blir

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 23 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2369 Periode: 22. april 4. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde

Detaljer

),6.(5,)256.1,1*Ã,Ã879,./,1*6/$1'Ã Ã 3URJUDPOHGHUÃ7RUHÃ6WU PPHÃ

),6.(5,)256.1,1*Ã,Ã879,./,1*6/$1'Ã Ã 3URJUDPOHGHUÃ7RUHÃ6WU PPHÃ 11 ),6.(5,)256.1,1*Ã,Ã879,./,1*6/$1'Ã Ã 3URJUDPOHGHUÃ7RUHÃ6WU PPHÃ Ã 3URJUDPPHWÃVNDOÃELGUDÃWLOÃHQÃE UHNUDIWLJÃXWQ\WWHOVHÃDYÃPDULQHÃOHYHQGHÃ UHVVXUVHUÃLÃODQGÃYLÃVDPDUEHLGHUÃPHGÃ'HWÃVDPOHQGHÃPnOHWÃIRUÃGHÃVHNVÃ

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Hovedmanual for innsamling og bearbeiding av akustikkdata

Hovedmanual for innsamling og bearbeiding av akustikkdata Ref.id.: KS&SMS.4.2-01 Hovedmanual Akustikk Standard Versjon: 1.00 Opprettet: 14.01.2013 Skrevet av: HILS Godkjent av: KRR Gjelder fra: 14.01.2013 Sidenr: 1 av 5 Hovedmanual for innsamling og bearbeiding

Detaljer

VEDLEGG 1. RESSURSBIOLOGISK VURDERING AV FORSLAG OM BLOKKER

VEDLEGG 1. RESSURSBIOLOGISK VURDERING AV FORSLAG OM BLOKKER VEDLEGG 1. RESSURSBIOLOGISK VURDERING AV FORSLAG OM BLOKKER BARENTSHAVET Hovedkonfliktområder i den marine delen av økosystemet (kystsonen unntatt) i forhold til petroleumsvirksomhet er: - Effekt på fiskeegg,

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Sylvia Frantzen Kåre Julshamn Bente Nilsen Arne Duinker Amund Måge I dag skal

Detaljer

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak JIM/ 12. mai 2016 Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet utviklet

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INSTITUTE OF MARINE RESEARCH

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INSTITUTE OF MARINE RESEARCH HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INSTITUTE OF MARINE RESEARCH Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vàrref: 2011/1671 Arkivnr. 823 Løpenr: 826/2012 Bergen 06.02.2012 MAKRELLUNDERS0KELSER

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen

Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen Hvor ble det av fisken på Vestlandskysten? Om tilbakegang hos fjordbrisling, norsk vårgytende sild og bunnfisk i Nordsjøen Leif Nøttestad Seniorforsker Fiskebestander og Økosystemer i Norskehavet og Nordsjøen

Detaljer

av 2 år garnmel og eldre lodde. Fra BjGrnØya og Østover til O

av 2 år garnmel og eldre lodde. Fra BjGrnØya og Østover til O FAKTQ)Y : F/F "G.O.Sars" AVGANG : Troms@, 10. juli 1977 ANKOMST: Bergen, 27. juli 1977 OMRADE : FORMAL : Barentshavet Kartlegge utbredelse og mengde av lodde. PERSONELL: A. Aglen, T. Antonsen, L. Askeland,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fjorder i endring. klimaeffekter på miljø og økologi. Mari S. Myksvoll,

Fjorder i endring. klimaeffekter på miljø og økologi. Mari S. Myksvoll, Fjorder i endring klimaeffekter på miljø og økologi Mari S. Myksvoll, Ingrid A. Johnsen, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Nedreaas, Otte Bjelland og Bjørn Olav Kvamme Klimaforum,

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk A national institute INSTITUTE OF MARINE RESEARCH TROMSØ DEPARTMENT INSTITUTE OF MARINE

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN INTERN TOKTRAPPORT

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN INTERN TOKTRAPPORT IT II-92 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN INTERN TOKTRAPPORT Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: "G.M. Dannevig" 4.- 11. september 1991 Sørlandskysten mellom Arendal og Flekkefjord

Detaljer

Mette Skern-Mauritzen

Mette Skern-Mauritzen Mette Skern-Mauritzen Klima Fiskebestander Fluktuasjoner i bestander effekter på økosystemet Arktiske bestander Menneskelig påvirkning Oppsummering Eksepsjonell varm periode Isfritt - sensommer Siden 2006

Detaljer

Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk. Ole Torrissen

Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk. Ole Torrissen Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk Ole Torrissen Startet torskeoppdrettet i 2001? 1866 G.O. Sars klekte torsk 1885 G.M. Dannevig bygde Flødevigen Havbeite av torsk fram til 1970 1880 Klekkerier

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Gyting og gytevandring - kva har vi kunnskap om og kva manglar. Harald Gjøsæter Faggruppe Bunnfisk harald@imr.no

Gyting og gytevandring - kva har vi kunnskap om og kva manglar. Harald Gjøsæter Faggruppe Bunnfisk harald@imr.no Gyting og gytevandring - kva har vi kunnskap om og kva manglar Harald Gjøsæter Faggruppe Bunnfisk harald@imr.no Fiskevandring Kvifor vandrar fisken? For å finna føde For å gyta For å sleppa unna utrivelege

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 32/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 10.08.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver 2-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver BAKGRUNN Allerede rundt århundreskiftet var forskere og fiskere opptatt av mulige

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 5/2015

Melding om fisket uke 5/2015 Melding om fisket uke 5/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 30.01.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Områdevern - et moderne verktøy under vann. Erlend Moksness

Områdevern - et moderne verktøy under vann. Erlend Moksness Områdevern - et moderne verktøy under vann Erlend Moksness 105 års markering, 13 oktober 2005 1 1 NEAFC stenger sårbare områder Etter norsk initiativ vedtok årsmøtet i NEAFC (North East Atlantic Fisheries

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Bestands- og økosystemforskningen, med hovedfokus på nvg-sild, makrell og laks i Norskehavet. Leif Nøttestad Seniorforsker

Bestands- og økosystemforskningen, med hovedfokus på nvg-sild, makrell og laks i Norskehavet. Leif Nøttestad Seniorforsker Bestands- og økosystemforskningen, med hovedfokus på nvg-sild, makrell og laks i Norskehavet Leif Nøttestad Seniorforsker Norskehavet er et veldig produktivt marint økosystem Norskehavet Dypvannsbasseng

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. FARTØY: G.O. Sars. AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988. ANKOMST: Bergen, 12 mai

INTERN TOKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. FARTØY: G.O. Sars. AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988. ANKOMST: Bergen, 12 mai 1 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: G.O. Sars AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988 ANKOMST: Bergen, 12 mai PERSONELL: V. Anthonypillai, A. Dommasnes

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012

REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 SAK 17/2011 REGULERING AV FISKET ETTER BREIFLABB OG KVEITE I 2012 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å ha bifangst av breiflabb ved fiske med trål eller snurrevad reduseres fra 20

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning

Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning Fangstreguleringene et viktig virkemiddel for å forbedre råstoffkvalitet? Bent Dreyer Fiskeriforskning Innhold Markedsbaserte høstingsstrategier Hvem tar loddetorsken og hvorfor? Kan endringer i fangstreguleringene

Detaljer

Fjordar i endring? Kva veit vi og kva trur vi. Otte Bjelland

Fjordar i endring? Kva veit vi og kva trur vi. Otte Bjelland Fjordar i endring? Kva veit vi og kva trur vi Otte Bjelland Bakgrunn Vi vart kontakta av Regionrådet før jul, utfordra til å halde ei orientering om faktorar som påverker fjord-økologi, og freiste å finne

Detaljer

Melding om fisket uke 25/2012

Melding om fisket uke 25/2012 Melding om fisket uke 25/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. juni 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Torskefiskkonferansen 2014 Bestandssituasjonen 2015

Torskefiskkonferansen 2014 Bestandssituasjonen 2015 Torskefiskkonferansen 2014 Bestandssituasjonen 2015 Knut Korsbrekke Torskefisker (Gadiformes) brosmefamilien lysingfamilien dyphavstorsker skolestfamilien skjellbrosmefamilien torskefamilien og flere familier

Detaljer

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen. G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991. Fartøy: Tidsrom: Område:

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen. G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991. Fartøy: Tidsrom: Område: IT I-92 Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen Intern toktrapport Fartøy: Tidsrom: Område: G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991 Skagerrakkysten fra Torvefjorden i Vest-Agder

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 12-13/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 27.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 33-34/2011

Melding om fisket uke 33-34/2011 Melding om fisket uke 33-34/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 26. august 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

Steinkobbe (Phoca vitulina) i Sognefjorden

Steinkobbe (Phoca vitulina) i Sognefjorden Steinkobbe (Phoca vitulina) i Sognefjorden Hvor mange og hva spiser de? Kjell Tormod Nilssen Havforskningsinstituttet FORVALTNING AV KYSTSEL I St. meld. 27 (2003-2004) Norsk sjøpattedyrpolitikk slås det

Detaljer

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes

Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes Disposisjon Sesongsvingninger Endring av kvoteåret Andre tiltak Omsetningssystemer Sesongsvingninger Torsk N62 Leveranser fra norske fartøy 25000 20000

Detaljer

Hvor allsidig er bardehvalenes kosthold?

Hvor allsidig er bardehvalenes kosthold? 16 Hvor allsidig er bardehvalenes kosthold? Mette Skern-Mauritzen Bardehvaler er store og tallrike og viktige predatorer i Barentshavet. Hvor beiter de, hva beiter de på og hva gjør de når bestander av

Detaljer

Melding om fisket uke 42/2014

Melding om fisket uke 42/2014 Melding om fisket uke 42/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 17.10.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fangstbegrensning / fangstkontroll

Fangstbegrensning / fangstkontroll Fangstbegrensning / fangstkontroll Dagfinn Lilleng Utviklingsseksjonen Tromsø 4.9.2015 Fiskeridirektøren Stab for personal og organisasjonsutvikling Kommunikasjonsstab IT-avdelingen -teknisk seksjon -systemseksjonen

Detaljer

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND Vedlegg 13 TABELL I OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, INKLUDERT EVENTUELLE

Detaljer

Seismikk og fisk undersøkelser på tobis, sild, kolmule, torsk og hyse

Seismikk og fisk undersøkelser på tobis, sild, kolmule, torsk og hyse Seismikk og fisk undersøkelser på tobis, sild, kolmule, torsk og hyse 1 1992: Effects of seismic shooting on local abundance and catch rates of cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Detaljer

HØRING - HARMONISERING AV TEKNISK REGELVERK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK

HØRING - HARMONISERING AV TEKNISK REGELVERK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Att: Thord Monsen Deres ref: Vår ref: 2011/655 His 09.06.2011 Arkivnr. 008 Løpenr: 3674/2011 HØRING - HARMONISERING AV TEKNISK REGELVERK I NORDSJØEN

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

RESSURSOVERVÅKNING HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

RESSURSOVERVÅKNING HAVFORSKNINGSINSTITUTTET RESSURSOVERVÅKNING HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Havforskningsinstituttet driver en omfattende overvåkning av våre marine ressurser. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne gi råd om en god forvaltning av

Detaljer

FISKERIDIREKTORATEW HAVFORSKNINGSINSTITUTT

FISKERIDIREKTORATEW HAVFORSKNINGSINSTITUTT ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1982 NR. 2 FRA FISKERIDIREKTORATEW HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1984 A.S JOHN GRIEG INNHOLD Side Beskrivelse av virksomheten i 1982... 5 Oversikt

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som

Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Hovedside 1 Først av alt vil jeg takke for invitasjonen til å komme hit, dernest vil jeg legge til at jeg på langt nær kan presentere alt som Havforskningsinstituttet jobber med på 20 minutter, men jeg

Detaljer

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser Seismiske undersøkelser Konflikter med andre næringer Effekter på fisk og fiskebestander Egil Dragsund OLF 2 3 4 5 6 7 Hva er konfliktene? Arealbeslag Konflikt mellom pågående fiske innenfor et område

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier 9.. Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten Case studier Referansegruppemøte i Torskeprogrammet 7 des. Innledning I dette studien er målet å kople relevant kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Evaluering av Henningsværboksen

Evaluering av Henningsværboksen Evaluering av Henningsværboksen Svar på Bestilling til reguleringsmøtet høsten 2014 (brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Fiskeridirektoratet 03.07.14) Utarbeidet av Asgeir Aglen, Havforskningsinstituttet,

Detaljer

6W\UHWVPHOGLQJÃ. Innledning

6W\UHWVPHOGLQJÃ. Innledning 6W\UHWVPHOGLQJÃ Ã Innledning Våre store hav- og kystfarvann er rene og svært produktive. Forvaltet på en framtidsrettet måte vil de fornybare ressursene gi norsk fiskerinæring et trygt fundament i all

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001

Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001 Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001 januar 5 6 3 1 2001 juni 6 7 3 2 2001 august 6 8 3 2

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen

Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier. Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten - Case studier Nofima Kathryn Anne-Marie Donnelly & Edgar Henrisksen 1 Innledning I dette studie er mål å knytte sammen relevant kunnskap

Detaljer

Hvilke prinsipper forvalter vi bestandene etter i dag? Ingolf Røttingen Representantskapsmøte i Fiskebåtredernes forbund Bergen 04.02.

Hvilke prinsipper forvalter vi bestandene etter i dag? Ingolf Røttingen Representantskapsmøte i Fiskebåtredernes forbund Bergen 04.02. Hvilke prinsipper forvalter vi bestandene etter i dag? Ingolf Røttingen Representantskapsmøte i Fiskebåtredernes forbund Bergen 04.02.2010 Prinsipper som tas opp i dette foredraget: Bærekraftighet/Føre-var

Detaljer

TOKTRAPPORT. Tokt nr: 2002-015 Fartøy: G.O.Sars Avgang: Bergen 15 oktober 2002 Ankomst: Bergen 3 november 2002. Akustisk mengdemåling av makrell

TOKTRAPPORT. Tokt nr: 2002-015 Fartøy: G.O.Sars Avgang: Bergen 15 oktober 2002 Ankomst: Bergen 3 november 2002. Akustisk mengdemåling av makrell TOKTRAPPORT Tokt nr: 2002-015 Fartøy: G.O.Sars Avgang: Bergen 15 oktober 2002 Ankomst: Bergen 3 november 2002 Formål: Akustisk mengdemåling av makrell Dekningsområde: Nordlige Nordsjøen Deltakere: Helga

Detaljer

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport Russisk fiske av torsk og hyse 2006 Statusrapport Mars 2007 INNHOLD 1 Innledning 2 Aktiviteten 2.1 Antall turer 3 Metode 3.1 Klassifisering 3.2 Registrert kvantum 3.3 Beregnet uttak 3.3.1 Beregning nr

Detaljer

Soneforvaltning som verktøy

Soneforvaltning som verktøy Soneforvaltning som verktøy Einar Dahl Havforskningsinstituttet Erfaringsseminar om Aktiv forvaltning, Strand hotell Fevik 6/1-2013 Soneforvaltning marine områder Områdebaserte tiltak: Noen områder gis

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM KYSTTORSKFORVALTNING PÅ VESTLANDET OG LANGS SKAGERRAKKYSTEN

HØRINGSNOTAT OM KYSTTORSKFORVALTNING PÅ VESTLANDET OG LANGS SKAGERRAKKYSTEN 1 HØRINGSNOTAT OM KYSTTORSKFORVALTNING PÅ VESTLANDET OG LANGS SKAGERRAKKYSTEN 1 INNLEDNING... 4 2 FORVALTNINGSMÅL... 4 3 BIOLOGI OG BESTANDSSTRUKTURER... 4 3.1 Vekstøkning... 4 3.2 Gyteområder... 5 3.3

Detaljer

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato:

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: Høringsinstanser iht liste Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: REGULERING AV JAKT PÅ KYSTSEL

Detaljer

Makrellens grenseløse sprell - ekspanderende forskning midt i "makrellkrigen" Leif Nøttestad

Makrellens grenseløse sprell - ekspanderende forskning midt i makrellkrigen Leif Nøttestad Makrellens grenseløse sprell - ekspanderende forskning midt i "makrellkrigen" Leif Nøttestad Hovedrolleinnehaveren i Norskehavet og norskekysten anno 2012 Nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus) Mest

Detaljer