',, : ( <~ ~ ~>: \ 4 ~, '" ~ c, \ -~::: ;" name="description"> ',, : ( <~ ~ ~>: \ 4 ~, '" ~ c, \ -~::: ;">

~~~ HA FORSK l G S l STITUTTE :. ( <~.. ~.. ~.>: -:.' ~:, VIRKSOMHETSPLAN -- -~~:\-\~.:.,...-,_ ~ ). ..,;1. . :&rnio~t TOKTPROGRAM ..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~~~ HA FORSK l G S l STITUTTE :. ( <~.. ~.. ~.>: -:.' ~:, VIRKSOMHETSPLAN -- -~~:\-\~.:.,...-,_---... ~ ). ..,;1. . :&rnio~t TOKTPROGRAM .."

Transkript

1 ~ ; HA FORSK l G S l STITUTTE INSTITUTE OF MARINE RESEARCH : ' ~~~ :&rnio~t ' VERSJON 2 ' ~,,,;1 ~ r :: ~ ~ :: " " ; ' : ~ p,': ~ ) : -A "',', ' :; & >',, : ( <~ ~ ~>: \ 4 ~, '" ~ c, \ -~::: ; ~ t; : ~--:~ -::1,_:~ -; -: ~ >~ ~ ;\;:;~ :~;:_ FO RS KNIN G SIN S TITIUTTeT ~, -~ t< ~:- ~;~ : :_: :':; ~~\-~ ;~~~~ :: ~ J~ -:' ~:, VIRKSOMHETSPLAN -- -~~:\-\~ :, -,_--- ~ ) : -~~~: 7 5:;Y~ -~ f\; ~(~'~,; :~~~~~ ti :~;;:>- ~ \\~~ -::~ ::(~:! -- ~ ': ~ -~ 't r"~ ~: '; ~ _, ~!~ ' ': ~~ ~ ~ :: -~:-:~-~-~~:;?;:! <\ ;:rt: \ -',_ ~-!{~- '" ::,, ~':J \ ~ ~~~-~1-~~~:: ;r~~:~: TOKTPROGRAM

2 TOKTPROGRAM 1998 INNHOLD l Toktutvikling ved HI - plantall 2 Grafisk presentasjon av toktene gjennom året på kalender (farger) 3 GOSars 4 Michael Sars 5 Johan Hjort 6 GMDannevig 7 DrF Nansen 8 Fjordfangst 9 Leiefartøyer lo Notat vedrørende lugarkapasitet FORKLARING TIL TOKTPROGRAMMET Toktprogrammet er en integrert del av virksomhetsplanen Toktprogrammet er knyttet til virksomhetsplanen ved at kostnadene pr tokt fordeles på delprosjektene Derson1 toktprogrammet endres oppdateres virksomhetsplanen automatisk VP-utgaven av toktprogrammet angir en rekke opplysninger til internt bruk: - hvor mange personer pr senter som bemanner toktene - hvilke prosjekter som betjenes - tid/sted for tokt- og mannskapsskifte - om toktene går i utenlandsk sone Det må søkes om tillatelse til å arbeide i andre lands økonomiske soner, smnt evt anløp i utenlandsk havn Hvert tokt har et identifikasjonsnummer som skal brukes som referansenummer i alle sammenhenger, feks for toktdata til databasen, toktplan og avtale om leiefartøyer Toktidentifikasjonsnum1ner inneholder årstall, fartøynr og løpenummer Fart øy /løpe nr GOSars Michael Sars Johan Hjort GMDannevig Dr FNansen Fj ordfangst Leiefartøyer Toktprogrammet er under kontinuerlig oppdatering Når det er samlet opp endel mindre rettinger eller det blir gjort store endringer vil ny versjon av toktprogran1met bli lagt ut på instituttets hjemmesider Det vil bli sendt ut hver gang en ny versjon av toktprogrammet blir lagt ut på hjemmesiden

3 T98-V3XLS Fartøy TOKTUTVIKLING VED Hl- PLANTALL pr GOSars Michael Sars Johan Hjort GM Dannevig Fjordfangst Leiefartøyer Dr F Nansen lnstrument-persondøgn er ikke tatt med Toktdøgn

4 T98-V32Fxls side

5 T98-V32Fxls side

6 GO SARS

7 T98-V3XLS Toktprogram for pr l GOSars Toktdeltakere Prosjektfordeling l o o Mann- Uten! Utenfor Tildelt Flødevi! Toktnr Formal Omrade Smtt Fra Til Ansvarhg sk~ps- Skifte-havn sone ZSOnm fartøy-døgn SMR SMM aen SH Total % ~~ b Thomasli Fugløya!Bjørnøya, %, %, %, %, faste snitt Gonatus Barentshavet NV %, %, Vardø-N % P1ankto~under-søkelser, Norskehavet Svinøy-NV Gimsøy- ' Vadsø 15 _ _ 0 1 Ellertsen Bu~nfis~ Lodde, % % Kalibrenng, Kartlegge Barentshavet Mehl 30 7 l _ 01 _ 15 % Trålmetodikk Barentshavet Engaas %, % Skrei Lofoten Korsbrekke 2603 Bodø 13 5 l %, % enkeltfisks atferd Tromsø Tromsø Bodø Russisk %, %, mtt, onatus 24 Ålesund Fangstforsøk Gonatus Norskehavet Huse IOO'lc NVG sild Annen 2104 Bergen %, 0_0_02- l% _ 03 _ 5 % Bergen pelagisk fisk oop an ton S fill Smtt, Gonatus Kalibrering Z I k NV 2104 _105 K k SMM lsl dk'l Ja _79 0_ %, % e~m e e stm Stasjon M 1msøy- o~ta tp an s Internasjonale makrell Biskaia vest av Britisk egg undersøkelser vest av Ir! d S k I d Iversen Ir k'l Ja % Irland an ' ott an s 1706 Bergen Brislingundersøkelser Fjorderdpå Torstensen l 00'7c Vestlan et Bergen Feie-Shetland Utsira- Nordsjø-sild Start Point Hansth- 77 T Britisk?'l Faste snitt NordsJøen Aberdeen Oksøy oresen Dansk - l L l ;c - -- c Hansth 73 5 ~ O 2007 Bergen Svinøy-NV Gimsøy Faste snitt NV Blindhetm lOOC::c Mengdemåle torsk og --to: annen bunnfisk i Barentshavet og !7-0~7-t - -en USSIS Tromsø 73 OS Acrl R, k t=- ) +- - _:,) - c ~, _ 1 ooc 'l soc '7< ~ - ~;:~~~~~avetog\ ed Vest-Spitsbergen f- ---~ ,---r , 24 OS,Han1J1_le_Iic~t l ' ~---- L _ l

8 T k F GOSars d S F T'l A Loeng 1 Toktansv T98-V3XLS Hammerfest Tromsø Ålesund Bergen 2711 Bergen Bergen Toktdeltakere Prosjektfordeling Mann %, %, %, ? % % S ft Utenl Utenfor Tildelt Flødevi o tnr orma mra e mtt ra 1 nsvar 1g skaps- k1 e-havn _ f d SMR SMl\1 SH Total % skifte sone 2;,0nm artøy- øgn gen Toktansv O-gruppe Gjøsæter, H SMR Miljøunders Barentshavet Kontaktperson Russisk ja % - "k Postsmolt SMM: % IO"k Lodde Miljøunders Gjøsæter, H SMR ~5% %, K rb Barentshavet Kontaktperson 2509 Hammerfest Russisk Ja :>% % a 1 renng SMM: % Fossum Fastesnitt Barentshavet Gimsøy-~ 08 _ _ 10 _ Ellertsen Gonatus Norskehavet Fugløya-BJømøya 10%, %, %, % Kirkenes Sei akustisk mengdemål Varanger-Møre Nedreaas 2410 Tromsø % l I 27 IL Thomas li Overvintring dyreplankton N k h S _ 0? 8 11? 2 J? Eli 'J'> 'J 25 5 Faste snitt Gonatus ors e avet vmøy nnsøy ertsen Ja I-10"k Fastsnitt N k h S -NV IOII Eli % Gonatus ors e avet vmøy ertsen 20% %

9 MICHAEL SARS

10 T98-V3XLS Toktprogram for pr Michael Sars Toktdeltakere Prosjektfordeling Mann- Uten L Utenfor Fl ødesone 250nm v1gen Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Skifte- havn Tildelt SMR SMM SH Total % skifte 0101 Stavanger Utsira-Start Point International Bottom Trawl Hansth-Aberdeen Britisk Nord! Nordsjøen Smedstad 0202 Bergen Survey Faste snitt Oksøy-Hansth Feie- Dansk Shetland ja % %, % Bergen Bergen % Akust est av NVG sild på gytefeltene Kalibrerincr Utsira-Start Point Hansth-Aberdeen Nordsjøen %, % %, %, Larveindeks NVG sild Kysten 58-68N Fugløya-Bjømøya Fossum %, %, % 2504 Bergen Fiskeforekomster langs Nordsjøen Bergen % rørledninger Sol dal Bergen Gjenbruk oljeinstallasjoner Nordsjøen So1da % Stavanger 2605 Bercren Tromsø Mengde og utbreiing loddelarver og ungsild Barentshavet Miljøgifter Kalibrering Toktansv RøttingenSMR 3005 Russisk ja Kontaktp SMM: Fossum %, %, %, l%, %, %, % Fugløya-Bjømøya Vardø-N Tromsø Sild-lunde Postsmolt Norskehavet Miljøundersøkelser Barentshavet %, %, Gimsøy-NV Fossum ja % % Toktansv Tromsø Mengdemåle torsk og annen bunnfisk i Barentshavet og ved Svalbard Barentshavet og Vest Aglen Russisk ja % Spitsbergen Miljøundersøkelser Q-crr 2408 Tromsø Barentshavet Ø Gimsøy Klungsøyr % 1009 Bergen Seleksionsforsøk Nordsjøen Nordsiøen Mi sund % 2809 Bergen Tobis Nordsjøen/kysten Rocra1and Bergstad 8 l % Arendal

11 Virkning av økt beskatn for Mengdemåle sild og brisling i utvalgte fjorder/ Kalibrering -~ T98-V3XLS Mann- skifte 2710 Arendal Bergen Dansk '7o, %, %, % Michael Sars Toktdeltakere Prosj ektfordeling Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Skifte- havn Tildelt SMR SMM SH Total % ja? % fjordene/ Miljøovervåking i Svenskegrensa-Varanger Torstensen 0112 Tromsø 47 3 l 3 l 232 Uten! Utenfor Fl ødel sone 250nm v1gen kreps l Årgangsstyrke for reker Britisk Verksted Thomasli Skagerrak/ Nordsjøen Tveite

12 JOHAN HJORT

13 Toktprogram for pr T98-V3XLS Fartøy: Johan Hjort Toktdeltakere Mann- Skifte- Utenfor Fl øde- Person- Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Utenlsone Tildelt SMR SMM SH Prosjektfordeling % havn 250nm vigen toktdøgn skifte Bergen Vestfjordområdet Akust est NVG Sild evt andre Røttingen %, % Akustisk metodikk overvintromr 3001 Tromsø Barentshavet fra %, % Bunnfisk og lodde i Tromsøflaket/ Kolasnittet Mehl Russisk ja 30 Barentshavet 6 l %, l% Norskekysten og øst og Semøyene-N % nord 0203 Tromsø Kola-snittet Vardø-N %, Snitt hydrografi -dyreplankton Norskehavet- Fugløya-B jørnøya 3%, %, Loeng Russisk ja Strømmålere (VEINS) Barentshavet Bjørnøya V Gimsøy- 10%, %, NV Svinøy-NV 15%, % Færøyisk Kartlegge kolmulas Vest av de britiske øyer Feie-Shetland Manstad 0604 Galway Britisk ja gytebestand Kalibrering Irsk Bergen %, %, % Ålesund Akustikk Møre Storfjorden Foote % 0405 Bergen Artsseleksjon i industritrålifsk Nordsjøen/ Huse % Norskerenna Verksted Thomasli 0506 Bergen Korall undersøkelser Storegga og sokkel områdene Svinøy-NV Fosså % 2106 Ålesund Miljøundersøkelser V øringplatået Klungsøyr % 2906 Bergen Sild, kolmule, makrell, %, %, postsmolt, zooplankton, Norskehavet Svinøy-NV Monstad %, %, hydrografi %, % 3107 Tromsø

14 l Transport av nærings- salter Komsomolets Akustisk metodikk Mengde og utbreiing lodde l Akustisk metodikk Kalibrering International Bottom Trawl brisling/ sild Akustisk estimat av NVG sild Akustisk metodikk Barentshavet Toktansv Gjøsæter, H SMR Fossum Smedstad SMR Mann- skifte T98-V3XLS 2508 Tromsø 3010 Hfest Tromsø Bergen Bergen/ Bergen Bergen Britisk Tysk? Skifte- Utenfor Fl øde- Person %, % %, %, %, %, % %, %, l Re y ja 23 o 6 l %, %, %, Balsfj/Ofoten Foote lo %, % Kattegat Hansth-Aberdeen Kontaktpers SMM: Stavanger %, % Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Utenl sone Tildelt SMR SMM SH Prosjektfordeling % Vestfjordområdet Foote %, lo% 2809 Hfest Russisk ja %, %, Strørnrnåling VEINS V Vardø-N Kontaktperson SMM: %, % Postsmolt Semøyene-N Loeng havn 250nm vigen toktdøgn L Dansk ja l 380 Russisk ja l 120 Fartøy: Johan Hjort Toktdeltakere Miljøunders Kontaktpers SMM: Bjørnøya-Y Sørkapp Gjøsæter, H SMR Utsira-StartPoint Toktansv O-gruppe/ Miljøunders/ Fugløya-B jørnøya Toktansv Feie-Shetland Føyn Barentshavet og effekt på primærproduksjon Norskehavet og Svinøy-NV Gimsøy- Nordsjøen! Skagerrak/ Oksøy-Hansth Utbredelse av laks Grønlandshavet NV Survey/ Miljøovervåking/

15 GM DANNEVIG

16 Toktprogram for pr T98-V3XLS GM Dannevig Tildelt Fartøy id Toktdeltagere Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Fartøy Flødev SMR SMM Havb Total Ansv Finans Prosjektfordeling LangtidsovervåkninQ av trofitilstar A Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % % % Langtidsovervåkning av trofitilstand SkaQerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Ressurser og miljø Skagerrakkvsten YOslofjord JGjøsæter SFT % Verkstedsopphold Overvåking av miljø oq primærprod Skagerrak TorunQen/Hirtshals Danielssen FlødeviQen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak!Arendalsomr Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand SkaQerrakl Arendalson Dahl SFT % Kreps/reker Skagerrak/Nordsjøen Tveite Ressurs % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % LangtidsovervåkninQ av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Overvåkin av miljø o primærprod Skagerrak TorunQen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % MiljøQifter Skagerrak KlunQsøyr SFT % Ressurser OQ miljø på Skagerrakkysten Skagerrak JGjøsæter FlødeviQen % OvervåkninQ av miljøforhold i Y Oslofjord Y Oslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand SkaQerrakl Arendalsomr Dahl SFT % Miljøsituasjonen etter våroppblomstring Skagerrak! Torungen/Hirtshals Danielssen Miljø % Snitt KatteQat/Nordsjøen Oksøv/Hanstholm Hanstholm/7oE Harboør Huseby/Kiit Knude/Dyb Fredrikshavn/Gøteborg Måseskjær! ~ ~ Viiderø Jomfruland/Koster ~m_f_r1jiand/sk86en -:--- --

17 ----- T98-V3XLS GM Dannevig l l Tildelt Fartøytid Toktdeltagere Tokt nr Formå Område l Snitt Fra Til Fartøy Flødev SMR SMM Havb Total Ansv Finans Prosjektfordeling r Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsor Dahl SFT % --+ l l Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord Y Oslofjord Aure SFT % grsei Nordsjøen Nordsjøen l Smedstad Ressurs % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø o< primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Postsmolt kysten Hordaland/Sogn/Fj Holm Havbruk % Puss Rekruttering av fisk Skagerrakkysten Johannessen Flødevigen % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalson Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Kreps/reker Skagerrak/Nordsjøen Tveite Ressurs % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Rekruttering av fisk Skagerrakkysten Johannessen Flødevigen % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalson Dahl SFT % Gjenfangst hummer Øygarden l Jørstad Havbruk % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak!Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Innsamling av levende makrell Skagerrak l l 30 Bøhle EU %

18 i ! r-----,'- Fartøytid ---- GM Dannevig ~--- Tildelt T98-V3XLS Toktdeltagere Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Fartøy' Flødev SMR SMM Havb Total Ansv Finans Prosjektfordeling Rekruttering av fisk skagerrarn Johannessen Flødevigen % -- l =c "Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/Arendalsorr Dahl SFT % Ressurser og miljø på Skagerrakkysten Risør JGjøsæter Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % O% Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Kartlegge fauna i strandsonen Skagerrakkysten JGjøsæter Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak TorunQen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Miljøgift Skagerrak Klungsøyr SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalson Dahl SFT % Ressurser og miljø på Skagerrakkysten Risør JGjøsæter Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Sk~gerrak/ Arendalsorr Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % LangtidsovervåkninQ av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT OO~o - --r r----- ~ =-=t~ ~t~-=---- ~-= -T=-:== f r ~ c r----- * r l ==+=--- -~---- -~

19 DR F NANSEN

20 Dr F Nansen TOKTPROGRAM Dr F Nansen Toktnr Toktets formål Område Tid Avgang Ankomst Fartøy-døgn Personer pr tokt Ekskl instr Person- Ansvarlig Prosjekttoktdøgn fordeling Fra og med Til og tildelt SMR SMM Flød Andre Tot % mcrl Bestandsundersøkelser lysing Namibia 1201 Walvis Bay ,5 1,5 126 Strømme, T 0801-l 00% 2302 Walvis Bay Akustiske undersøkelser liten Angola 0203 Luanda 3003 Walvis Bay 29 2,5 72,5 Burgos, G l 00% oelaaisk fisk Studier på ung pelagisk lysing Namibia 3103 Walvis Bay 0604 Walvis Bay Bianchi, G 0801-l 00% Sonarstudier, BENEFIT- Namibia 1504 Walvis Bay 0505 Walvis Bay 21 2 l 63 Misund, O A % oroarammet Undersøkelser av Angola 0605 Luanda 2205 Luanda 17 o 2 34 Bianchi, G % bunnfiskforekomster 2305 Walvis Bay Akustiske undersøkelser på Namibia 2505 Walvis Bay 1506 Walvis Bay Hamre, J % hestemakrell BENEFIT-prorammet Namibia 1606 Walvis Bay 2906 Walvis Bay 14 2 l 42 Huse, l % Atferdsstudier oå lvsina oa Orange Rought at Namibian Namibia 0107 Walvis Bay 2507 Walvis Bay 25 0,5 62,5 Dalen, J 0804-l 00% l continantal slooe Undersøkelser av Angola 0108 Luanda 3108 Walvis Bay 31 o 2 62 Bianchi, G % l bunnfiskforekomster Service Egg og larveundersøkelser på Namibia- Sør-Afrika 2109 f:ape Towr 0510 Walvis Bay 15 2 l 45 Sundby, S % lvsina BENEFIT-oroarammet BENEFIT-programmet Nordvest-Afrika 0510 Walvis Bay 1910 Walvis Bay 15 2 l 45 Huse, l l 00% rortif""'\nr!lo l rnnorc:::n\1/c:dc:or Steaming 2010 Walvis Bay 2910 Dakar Akustiske undersøkelser på Nordvest-Afrika 2910 Dakar 2012 Las Palmas ,8 121,9 Toresen, R % av liten oelaaisk Sum ,9

21 FJORD FANGST

22 l l Toktprogram for pr T98-V3XLS ~ Fjordfangst Tildelt fartø~ Toktdeltakere Prosjektfordeling Toktnr Formål Område Fra Til Ansvarlig SH SMR Total SH SMR Persontoktdøgn % Kamskjell Øygarden Strand %! Line Osterfjorden Løkke borg % Agnomat Osterfjorden En gås % Torsk Øygarden Svåsand % l Kombu Vestlandet Beltestad % LEDIG Akustisk merking smolt Trheimsfj MHolm % Kamskjell Trøndelag Strand % Nise/Kystsel Sognefjorden/ Ryfylke Øien % Ledig Kongekrabbe Varanger Løkkeborg % Torsketeiner Finnmark Huse % Luktkilde NNorge Jørgensen % O-gr torsk Nord-Troms Isaksen % Hummer Tysfjord Jørstad % LEDIG Luktkilde Vestlandet Jørgensen % t '-- - ' - l ----

23 LEIEFARTØYER

24 TOKTPROGRAM LEIEFARTØYER Søkn nr Toktets formål Tid Fartøy- Personer pr tokt Leiefartøybudsjett døgn Fra Til og e::: ::2: -o Person arbggj+ kost Driftsutg sum egne Fangst- Brutto Brutto Netto Netto Kvote, Kvote- Prosjekt Ansvarlig og med Ul ::2: ::2: ls> utgifter inntekter Ul ii døgn kr 1926 oppgjør til utgifter fangstinntekt utgifter rundvekt fordeling med reder (torsk 8kr /kg, L L _ ~~-- - ~ ' blåkveite 14 til HI til reder Fangstundersøkelser - Finansiert over leiefartøybudsjettet Gjenbruk av oljeinstallasjoner l-l 00% AVSoldal Kongekrabbe l o kg % M Hufthammer Artsseleksjon -snurrevad O t torsk 75% % B Isaksen krabbe UTV-observasjon -snurrevad t torsk 7 5 % l DO % B Isaksen Fangst/føring av levende l t torsk 75% l 00% B Isaksen r~dspette Rekerist o o o o l 00% 8 Isaksen Atferd til O-gruppe o o o o l 00 % B Isaksen tnr~kavnnai Atferd til yngel i kystreketrål lo o o o o l 00 % B Isaksen Høstingsteknologi for skjell 10døgn lo o o o o l 00 % D Furevik O Fiskefordeling - korallfelt l o o o o % D Furevik To-kammerteine o t torsk 100% % D Furevik Miljøeffekt av garn, line og l o o o o l 00 % D Furevik teine Seleksjon i makrellnot o overført fra O l 00% A Beltested Artsselektiv trål l l l l SOt torsk 85 % 0603 l - l 00% A En gås Agnomat(teine, garn line) ttorsk 85% 0608 l - 100% A Engås Agn på garn o l 00 % T Jørgensen Fangstseksjonen l T981eiexis

25 Kvote rundvekt o 350t blåkveite 350t bl6kveite loot bl6kveite o 1200ttorsk o o o Kvote- Prosjekt Ansvarlig fordeling til reder % l Røttingen l 00% S Iversen O % Å Agotnes O % A Ågotnes O % A Agotnes O % A Agotnes 80% % Mehl % % 70% % Nedreoos 70 % % Nedreoos 80% % Nedreoas % Nedreoas 80% % Aglen l 00% Øritsland l 00% Øritslond l 00% Christensen % Øien % Øien % Øien l Brutto Netto Netto inntekter fangstinntekt utgifter (torsk 8kr /kg blåkveite 14 til e:r l l l o o l l ODD o o o o o l ~0 Leiefortøybudsjett Sum egne Fangst- Brutto utgifter oppgjør til utgifter reder l l l l o l l o o o o l T981eiexls Driftsutg l l Søkn nr Toktets formål Tid Fartøy- Personer pr tokt døgn Fro Til og C:: :2 -o Person orbggj+ kost :2 ~ & og med en u: døgn kr 1926 med Ressursundersøkelser - Finansiert over leiefartøybudsjettet Merking av NVG sild Merking av makrell SUM Pelagisk Prøvetaking NA torsk og annen bunnfisk Prøvetaking NA torsk og annen bunnfisk Prøvetaking NA torsk og annen bunnfisk Prøvetaking NA torsk og 27 lo 0612 annen bunnfisk Vinterundersøkelsen etter bunnfisk og lodde i Barentshavet CPUE, blåkveite 2 fortøyer Bunntrålsurvey blåkveite CPUE blåkveite, garn og line fortøyer Bunntrålsurvey etter b16kveite i de nordligste oppvekst områder Høstundersøkelsen etter bunnfisk i Barentshavet med 21eiefortøy SUM Bunnfisk Klappmyss - biologisk materiale Grønlandssel - biologisk materiale Vågehval -biologisk O 106 materiale Knølhvol-fotoidentifisering Telling av kystsel flyfoto 1508 Kystvakten l o Telling av kystsel i Sogn SUM Sjøpattedyr Sum Fangst- og Fessursundersøkelser o l

26 LUGARKAPASITET

27 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET REDERIA VDELINGEN NOTAT Til : Toktledere Fra : Ivar Thomasli LUGARKAPASITET PÅ FORSKNINGSFARTØYENE/BEGRENSNINGER Som kjent har våre forskningsfartøy et visst antalugarer som må reserveres fartøyets besetning For at en ikke skal planlegge med personell ut over det antalugarer og køyer som forefinnes har man valgt å lage denne oversikten Som en vil se kan ledig lugarkapasitet variere noe fra tokt til tokt Dette skyldes at en på enkelte fartøy opererer med lærlinger, på andre forskjellig antall navigatører avhengig av fartsområde, og på G O Sars tokt med eller uten elektriker Ledige lugarer for forskere, instrumentpersonale og gjester: <<FIF FJORDFANGST»: 2 lugarer tilsammen 4 køyer Kapteinen opptar l av disse Ergo max 3 forskere kan bo om bord i fartøyet Hvis en velger løsninger hvor også noen av forskerne innkvarteres på land, må en likevel ta hensyn til begrenset plass om bord, samt ikke minst begrensningene med hensyn til bespisning og kokemuligheter <<FIF GM DANNEVIG»: 7 tomannslugarer og 1 enmannslugar Tilsammen 15 køyplasser Normalt opptar mannskapet 3 av tomannslugarene Hvis fartøyet skal seile døgnkontinuerlig betyr det at man trenger en navigatør ekstra Denne opptar l enkeltlugar Dt vil si at det er 4 tomannslugarer disponibel for forskningspersonell I enkelte tilfeller er det nødvendig med trålbas om bord avhengig av tokt Dette medfører at det i værste fall kun blir 3 tomannslugarer disponibel for forskningspersonell For å forenkle de 3 store fartøyene behandles kun kapasitet for forskere: <<FIF MICHAEL SARS»: 4 enmannslugarer og 3 tomannslugarer Tilsammen kapasitet for 10 personer utenom mannskapet <<FIF JOHAN HJORT» : Skift A, 10 enmannslugarer, 4 tomannslugarer Totalt 18 personer (Redusert grunnet lærling) Skift B, 11 enmannslugarer, 4 tomannslugarer Totalt 19 personer

28 <<FIF GOSARS» Skift A, 21 enmannslugarer, l tomannslugar Totalt 23 personer Skift B, 20 enmannslugarer, l tomannslugar Totalt 22 personer (Redusert grunnet elektriker påmønstret på dette skiftet Vedlagt følger også en skjematisk fremstilling av ledig kapastiet Forskerne anmodes om ikke å planlegge med personell med på tokt utover hva som her fremkommer Med vennlig hilsen I var Thomasli Rederisjef

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen 2014 Bokmål Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2014 1 Innhold Redskap 4 Tillatte redskap 4 Begrensninger 5 Måling av maskestørrelse 6 Teiner og ruser 6 Merking av fiskeredskap

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning

Fiskeridirektoratet. Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 28.05.2014 Rev. 1. Fiskeridirektoratet Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning en praktisk tilnærming til en økosystembasert forvaltning 19T119T 19TUINNLEDNINGU19T 19T219T 19TUPRIORITERINGSHJULETU19T

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9

Les om: Kjære lesar! Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15. Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17. Dag Lindebjerg Side 7-9 Forskere og fiskere i samme båt Side 12-15 Vegrer seg for å fiske i russisk sone Side 17 Les om: Dag Lindebjerg Side 7-9 Ann Kris Side 20- Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27

Skreifiske i Lofoten Side 6 7. Ny forening i Norges Fritids- i Sogn og Fjordane. UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 UTGAVE 1 - Juli 2011 ÅRGANG 27 Skreifiske i Lofoten Side 6 7 Kysttorskvernet, en farse eller et spill for galleriet? Side 25 Feil mål på rømningsvei er ditt ansvar Side 20 Fokus på vern og forskning -

Detaljer

Peter Gullestad - ny assisterande fiskeridirektør

Peter Gullestad - ny assisterande fiskeridirektør AKTUELT ~iskets (Jøng m * UTGITI AV FISKERIDIREKTORATET 81. ARGANG NR. 5 - MAI Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV.REDAKTØR Sigbjørn Lome/de Kontorsjef REDAKSJON: O/av Lelcve Dag Pau/sen Per-Marius Larsen

Detaljer

Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann

Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann Helhetlig formidling av hav- og vanndata på Miljøstatus Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann TA 2512 2009 Utført av: Kartlegging og sammenstilling av datasett om hav og vann (TA-2512/2009)

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

Notater. Frode Tverå og Ingunn Sagelvmo. Beregning av næringene fiske eget bruk, fiske og fangst og fiskeoppdrett i nasjonalregnskapet

Notater. Frode Tverå og Ingunn Sagelvmo. Beregning av næringene fiske eget bruk, fiske og fangst og fiskeoppdrett i nasjonalregnskapet 2003/73 Notater 2003 Frode Tverå og Ingunn Sagelvmo Notater Beregning av næringene fiske eget bruk, fiske og fangst og fiskeoppdrett i nasjonalregnskapet Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

Evaluering av Henningsværboksen

Evaluering av Henningsværboksen Evaluering av Henningsværboksen Svar på Bestilling til reguleringsmøtet høsten 2014 (brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Fiskeridirektoratet 03.07.14) Utarbeidet av Asgeir Aglen, Havforskningsinstituttet,

Detaljer

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet Rapport fra et delprosjekt under forvaltningsplanen for Barentshavet Prosjektledere: Cecilie H. von Quillfeldt og Are Dommasnes 19. oktober

Detaljer

MAREANO Årsrapport 2011

MAREANO Årsrapport 2011 MAREANO Årsrapport 2011 MAREANO Programgruppen 08.05.2012 I n n h o l d 1. Summary... 3 2. Sammendrag... 4 3. Innledning... 5 4. Mål, tid og kostnader 2011... 6 Mål - datainnsamling 2011... 6 Mål - bearbeiding

Detaljer

av 2 år garnmel og eldre lodde. Fra BjGrnØya og Østover til O

av 2 år garnmel og eldre lodde. Fra BjGrnØya og Østover til O FAKTQ)Y : F/F "G.O.Sars" AVGANG : Troms@, 10. juli 1977 ANKOMST: Bergen, 27. juli 1977 OMRADE : FORMAL : Barentshavet Kartlegge utbredelse og mengde av lodde. PERSONELL: A. Aglen, T. Antonsen, L. Askeland,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 2 SAK 1/2007 REGULERING AV FANGST AV HVAL I 2007 1. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER Fiskeridirektoratet vil tilrå

Detaljer

ÅR 2009. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Profitability survey on the Norwegian. fishing fleet.

ÅR 2009. Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Profitability survey on the Norwegian. fishing fleet. TRYKK: BODONI MILJØMERKET 699 241 Trykksak Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90 Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen ISSN: 0809-8174 Livet i havet - vårt felles ansvar Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen. G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991. Fartøy: Tidsrom: Område:

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen. G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991. Fartøy: Tidsrom: Område: IT I-92 Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen Intern toktrapport Fartøy: Tidsrom: Område: G.M. Dannevig l 7. september - 3. oktober 1991 Skagerrakkysten fra Torvefjorden i Vest-Agder

Detaljer

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag

mye sei lite sei Forskerne: Fiskerne: SIde 9 fredag fredag 31. juli 2009 Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 2 Nr 87 Uke 31 z makrellkrigen: kystavisa Nei til islandsk fôr Salmon Group krever fiskemel fra bærekraftig fiskeri, og nekter å ta imot islandsk

Detaljer

RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN

RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN Serie B 1979 Nr. S RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT - BERGEN Serie B 1979 Nr, 5 Begrenset distribusjon varierende etter Innhold (Restricted distribution) DYRKING AV

Detaljer

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ]

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] NUMMER 5 2010 En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] Nå lan I 30 år har vi spesialisert oss på EPS

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over, som brukes til fiske året rundt.

Lønnsomhetsundersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over, som brukes til fiske året rundt. Budsjettnemnda for fiskenæringen Lønnsomhetsundersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy i størrelsen 8 meter største lengde og over, som brukes til fiske året rundt. 1999 FORORD Budsjettnemnda

Detaljer

T A R I F F. mellom. Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Trålforening. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Sjømannsforbund

T A R I F F. mellom. Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Trålforening. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Sjømannsforbund T A R I F F 2 0 1 1 mellom Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Trålforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Sjømannsforbund på den annen side Gjelder fra 1. april 2011 (se forøvrig

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

i fritidsfiske, side 6

i fritidsfiske, side 6 UTGAVE 1 - juni 2013 ÅRGANG 29 Økt torskekvote i fritidsfiske, side 6 En hilsen fra oss i nord, side 9 Kulturminne blir rasert, side 10 Eventyrøya Røst, side 14 Siste nytt fra mattilsynet, side 26 Landsmøtet

Detaljer