',, : ( <~ ~ ~>: \ 4 ~, '" ~ c, \ -~::: ;" name="description"> ',, : ( <~ ~ ~>: \ 4 ~, '" ~ c, \ -~::: ;">

~~~ HA FORSK l G S l STITUTTE :. ( <~.. ~.. ~.>: -:.' ~:, VIRKSOMHETSPLAN -- -~~:\-\~.:.,...-,_ ~ ). ..,;1. . :&rnio~t TOKTPROGRAM ..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~~~ HA FORSK l G S l STITUTTE :. ( <~.. ~.. ~.>: -:.' ~:, VIRKSOMHETSPLAN -- -~~:\-\~.:.,...-,_---... ~ ). ..,;1. . :&rnio~t TOKTPROGRAM .."

Transkript

1 ~ ; HA FORSK l G S l STITUTTE INSTITUTE OF MARINE RESEARCH : ' ~~~ :&rnio~t ' VERSJON 2 ' ~,,,;1 ~ r :: ~ ~ :: " " ; ' : ~ p,': ~ ) : -A "',', ' :; & >',, : ( <~ ~ ~>: \ 4 ~, '" ~ c, \ -~::: ; ~ t; : ~--:~ -::1,_:~ -; -: ~ >~ ~ ;\;:;~ :~;:_ FO RS KNIN G SIN S TITIUTTeT ~, -~ t< ~:- ~;~ : :_: :':; ~~\-~ ;~~~~ :: ~ J~ -:' ~:, VIRKSOMHETSPLAN -- -~~:\-\~ :, -,_--- ~ ) : -~~~: 7 5:;Y~ -~ f\; ~(~'~,; :~~~~~ ti :~;;:>- ~ \\~~ -::~ ::(~:! -- ~ ': ~ -~ 't r"~ ~: '; ~ _, ~!~ ' ': ~~ ~ ~ :: -~:-:~-~-~~:;?;:! <\ ;:rt: \ -',_ ~-!{~- '" ::,, ~':J \ ~ ~~~-~1-~~~:: ;r~~:~: TOKTPROGRAM

2 TOKTPROGRAM 1998 INNHOLD l Toktutvikling ved HI - plantall 2 Grafisk presentasjon av toktene gjennom året på kalender (farger) 3 GOSars 4 Michael Sars 5 Johan Hjort 6 GMDannevig 7 DrF Nansen 8 Fjordfangst 9 Leiefartøyer lo Notat vedrørende lugarkapasitet FORKLARING TIL TOKTPROGRAMMET Toktprogrammet er en integrert del av virksomhetsplanen Toktprogrammet er knyttet til virksomhetsplanen ved at kostnadene pr tokt fordeles på delprosjektene Derson1 toktprogrammet endres oppdateres virksomhetsplanen automatisk VP-utgaven av toktprogrammet angir en rekke opplysninger til internt bruk: - hvor mange personer pr senter som bemanner toktene - hvilke prosjekter som betjenes - tid/sted for tokt- og mannskapsskifte - om toktene går i utenlandsk sone Det må søkes om tillatelse til å arbeide i andre lands økonomiske soner, smnt evt anløp i utenlandsk havn Hvert tokt har et identifikasjonsnummer som skal brukes som referansenummer i alle sammenhenger, feks for toktdata til databasen, toktplan og avtale om leiefartøyer Toktidentifikasjonsnum1ner inneholder årstall, fartøynr og løpenummer Fart øy /løpe nr GOSars Michael Sars Johan Hjort GMDannevig Dr FNansen Fj ordfangst Leiefartøyer Toktprogrammet er under kontinuerlig oppdatering Når det er samlet opp endel mindre rettinger eller det blir gjort store endringer vil ny versjon av toktprogran1met bli lagt ut på instituttets hjemmesider Det vil bli sendt ut hver gang en ny versjon av toktprogrammet blir lagt ut på hjemmesiden

3 T98-V3XLS Fartøy TOKTUTVIKLING VED Hl- PLANTALL pr GOSars Michael Sars Johan Hjort GM Dannevig Fjordfangst Leiefartøyer Dr F Nansen lnstrument-persondøgn er ikke tatt med Toktdøgn

4 T98-V32Fxls side

5 T98-V32Fxls side

6 GO SARS

7 T98-V3XLS Toktprogram for pr l GOSars Toktdeltakere Prosjektfordeling l o o Mann- Uten! Utenfor Tildelt Flødevi! Toktnr Formal Omrade Smtt Fra Til Ansvarhg sk~ps- Skifte-havn sone ZSOnm fartøy-døgn SMR SMM aen SH Total % ~~ b Thomasli Fugløya!Bjørnøya, %, %, %, %, faste snitt Gonatus Barentshavet NV %, %, Vardø-N % P1ankto~under-søkelser, Norskehavet Svinøy-NV Gimsøy- ' Vadsø 15 _ _ 0 1 Ellertsen Bu~nfis~ Lodde, % % Kalibrenng, Kartlegge Barentshavet Mehl 30 7 l _ 01 _ 15 % Trålmetodikk Barentshavet Engaas %, % Skrei Lofoten Korsbrekke 2603 Bodø 13 5 l %, % enkeltfisks atferd Tromsø Tromsø Bodø Russisk %, %, mtt, onatus 24 Ålesund Fangstforsøk Gonatus Norskehavet Huse IOO'lc NVG sild Annen 2104 Bergen %, 0_0_02- l% _ 03 _ 5 % Bergen pelagisk fisk oop an ton S fill Smtt, Gonatus Kalibrering Z I k NV 2104 _105 K k SMM lsl dk'l Ja _79 0_ %, % e~m e e stm Stasjon M 1msøy- o~ta tp an s Internasjonale makrell Biskaia vest av Britisk egg undersøkelser vest av Ir! d S k I d Iversen Ir k'l Ja % Irland an ' ott an s 1706 Bergen Brislingundersøkelser Fjorderdpå Torstensen l 00'7c Vestlan et Bergen Feie-Shetland Utsira- Nordsjø-sild Start Point Hansth- 77 T Britisk?'l Faste snitt NordsJøen Aberdeen Oksøy oresen Dansk - l L l ;c - -- c Hansth 73 5 ~ O 2007 Bergen Svinøy-NV Gimsøy Faste snitt NV Blindhetm lOOC::c Mengdemåle torsk og --to: annen bunnfisk i Barentshavet og !7-0~7-t - -en USSIS Tromsø 73 OS Acrl R, k t=- ) +- - _:,) - c ~, _ 1 ooc 'l soc '7< ~ - ~;:~~~~~avetog\ ed Vest-Spitsbergen f- ---~ ,---r , 24 OS,Han1J1_le_Iic~t l ' ~---- L _ l

8 T k F GOSars d S F T'l A Loeng 1 Toktansv T98-V3XLS Hammerfest Tromsø Ålesund Bergen 2711 Bergen Bergen Toktdeltakere Prosjektfordeling Mann %, %, %, ? % % S ft Utenl Utenfor Tildelt Flødevi o tnr orma mra e mtt ra 1 nsvar 1g skaps- k1 e-havn _ f d SMR SMl\1 SH Total % skifte sone 2;,0nm artøy- øgn gen Toktansv O-gruppe Gjøsæter, H SMR Miljøunders Barentshavet Kontaktperson Russisk ja % - "k Postsmolt SMM: % IO"k Lodde Miljøunders Gjøsæter, H SMR ~5% %, K rb Barentshavet Kontaktperson 2509 Hammerfest Russisk Ja :>% % a 1 renng SMM: % Fossum Fastesnitt Barentshavet Gimsøy-~ 08 _ _ 10 _ Ellertsen Gonatus Norskehavet Fugløya-BJømøya 10%, %, %, % Kirkenes Sei akustisk mengdemål Varanger-Møre Nedreaas 2410 Tromsø % l I 27 IL Thomas li Overvintring dyreplankton N k h S _ 0? 8 11? 2 J? Eli 'J'> 'J 25 5 Faste snitt Gonatus ors e avet vmøy nnsøy ertsen Ja I-10"k Fastsnitt N k h S -NV IOII Eli % Gonatus ors e avet vmøy ertsen 20% %

9 MICHAEL SARS

10 T98-V3XLS Toktprogram for pr Michael Sars Toktdeltakere Prosjektfordeling Mann- Uten L Utenfor Fl ødesone 250nm v1gen Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Skifte- havn Tildelt SMR SMM SH Total % skifte 0101 Stavanger Utsira-Start Point International Bottom Trawl Hansth-Aberdeen Britisk Nord! Nordsjøen Smedstad 0202 Bergen Survey Faste snitt Oksøy-Hansth Feie- Dansk Shetland ja % %, % Bergen Bergen % Akust est av NVG sild på gytefeltene Kalibrerincr Utsira-Start Point Hansth-Aberdeen Nordsjøen %, % %, %, Larveindeks NVG sild Kysten 58-68N Fugløya-Bjømøya Fossum %, %, % 2504 Bergen Fiskeforekomster langs Nordsjøen Bergen % rørledninger Sol dal Bergen Gjenbruk oljeinstallasjoner Nordsjøen So1da % Stavanger 2605 Bercren Tromsø Mengde og utbreiing loddelarver og ungsild Barentshavet Miljøgifter Kalibrering Toktansv RøttingenSMR 3005 Russisk ja Kontaktp SMM: Fossum %, %, %, l%, %, %, % Fugløya-Bjømøya Vardø-N Tromsø Sild-lunde Postsmolt Norskehavet Miljøundersøkelser Barentshavet %, %, Gimsøy-NV Fossum ja % % Toktansv Tromsø Mengdemåle torsk og annen bunnfisk i Barentshavet og ved Svalbard Barentshavet og Vest Aglen Russisk ja % Spitsbergen Miljøundersøkelser Q-crr 2408 Tromsø Barentshavet Ø Gimsøy Klungsøyr % 1009 Bergen Seleksionsforsøk Nordsjøen Nordsiøen Mi sund % 2809 Bergen Tobis Nordsjøen/kysten Rocra1and Bergstad 8 l % Arendal

11 Virkning av økt beskatn for Mengdemåle sild og brisling i utvalgte fjorder/ Kalibrering -~ T98-V3XLS Mann- skifte 2710 Arendal Bergen Dansk '7o, %, %, % Michael Sars Toktdeltakere Prosj ektfordeling Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Skifte- havn Tildelt SMR SMM SH Total % ja? % fjordene/ Miljøovervåking i Svenskegrensa-Varanger Torstensen 0112 Tromsø 47 3 l 3 l 232 Uten! Utenfor Fl ødel sone 250nm v1gen kreps l Årgangsstyrke for reker Britisk Verksted Thomasli Skagerrak/ Nordsjøen Tveite

12 JOHAN HJORT

13 Toktprogram for pr T98-V3XLS Fartøy: Johan Hjort Toktdeltakere Mann- Skifte- Utenfor Fl øde- Person- Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Utenlsone Tildelt SMR SMM SH Prosjektfordeling % havn 250nm vigen toktdøgn skifte Bergen Vestfjordområdet Akust est NVG Sild evt andre Røttingen %, % Akustisk metodikk overvintromr 3001 Tromsø Barentshavet fra %, % Bunnfisk og lodde i Tromsøflaket/ Kolasnittet Mehl Russisk ja 30 Barentshavet 6 l %, l% Norskekysten og øst og Semøyene-N % nord 0203 Tromsø Kola-snittet Vardø-N %, Snitt hydrografi -dyreplankton Norskehavet- Fugløya-B jørnøya 3%, %, Loeng Russisk ja Strømmålere (VEINS) Barentshavet Bjørnøya V Gimsøy- 10%, %, NV Svinøy-NV 15%, % Færøyisk Kartlegge kolmulas Vest av de britiske øyer Feie-Shetland Manstad 0604 Galway Britisk ja gytebestand Kalibrering Irsk Bergen %, %, % Ålesund Akustikk Møre Storfjorden Foote % 0405 Bergen Artsseleksjon i industritrålifsk Nordsjøen/ Huse % Norskerenna Verksted Thomasli 0506 Bergen Korall undersøkelser Storegga og sokkel områdene Svinøy-NV Fosså % 2106 Ålesund Miljøundersøkelser V øringplatået Klungsøyr % 2906 Bergen Sild, kolmule, makrell, %, %, postsmolt, zooplankton, Norskehavet Svinøy-NV Monstad %, %, hydrografi %, % 3107 Tromsø

14 l Transport av nærings- salter Komsomolets Akustisk metodikk Mengde og utbreiing lodde l Akustisk metodikk Kalibrering International Bottom Trawl brisling/ sild Akustisk estimat av NVG sild Akustisk metodikk Barentshavet Toktansv Gjøsæter, H SMR Fossum Smedstad SMR Mann- skifte T98-V3XLS 2508 Tromsø 3010 Hfest Tromsø Bergen Bergen/ Bergen Bergen Britisk Tysk? Skifte- Utenfor Fl øde- Person %, % %, %, %, %, % %, %, l Re y ja 23 o 6 l %, %, %, Balsfj/Ofoten Foote lo %, % Kattegat Hansth-Aberdeen Kontaktpers SMM: Stavanger %, % Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Ansvarlig skaps- Utenl sone Tildelt SMR SMM SH Prosjektfordeling % Vestfjordområdet Foote %, lo% 2809 Hfest Russisk ja %, %, Strørnrnåling VEINS V Vardø-N Kontaktperson SMM: %, % Postsmolt Semøyene-N Loeng havn 250nm vigen toktdøgn L Dansk ja l 380 Russisk ja l 120 Fartøy: Johan Hjort Toktdeltakere Miljøunders Kontaktpers SMM: Bjørnøya-Y Sørkapp Gjøsæter, H SMR Utsira-StartPoint Toktansv O-gruppe/ Miljøunders/ Fugløya-B jørnøya Toktansv Feie-Shetland Føyn Barentshavet og effekt på primærproduksjon Norskehavet og Svinøy-NV Gimsøy- Nordsjøen! Skagerrak/ Oksøy-Hansth Utbredelse av laks Grønlandshavet NV Survey/ Miljøovervåking/

15 GM DANNEVIG

16 Toktprogram for pr T98-V3XLS GM Dannevig Tildelt Fartøy id Toktdeltagere Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Fartøy Flødev SMR SMM Havb Total Ansv Finans Prosjektfordeling LangtidsovervåkninQ av trofitilstar A Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % % % Langtidsovervåkning av trofitilstand SkaQerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Ressurser og miljø Skagerrakkvsten YOslofjord JGjøsæter SFT % Verkstedsopphold Overvåking av miljø oq primærprod Skagerrak TorunQen/Hirtshals Danielssen FlødeviQen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak!Arendalsomr Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand SkaQerrakl Arendalson Dahl SFT % Kreps/reker Skagerrak/Nordsjøen Tveite Ressurs % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % LangtidsovervåkninQ av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Overvåkin av miljø o primærprod Skagerrak TorunQen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % MiljøQifter Skagerrak KlunQsøyr SFT % Ressurser OQ miljø på Skagerrakkysten Skagerrak JGjøsæter FlødeviQen % OvervåkninQ av miljøforhold i Y Oslofjord Y Oslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand SkaQerrakl Arendalsomr Dahl SFT % Miljøsituasjonen etter våroppblomstring Skagerrak! Torungen/Hirtshals Danielssen Miljø % Snitt KatteQat/Nordsjøen Oksøv/Hanstholm Hanstholm/7oE Harboør Huseby/Kiit Knude/Dyb Fredrikshavn/Gøteborg Måseskjær! ~ ~ Viiderø Jomfruland/Koster ~m_f_r1jiand/sk86en -:--- --

17 ----- T98-V3XLS GM Dannevig l l Tildelt Fartøytid Toktdeltagere Tokt nr Formå Område l Snitt Fra Til Fartøy Flødev SMR SMM Havb Total Ansv Finans Prosjektfordeling r Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsor Dahl SFT % --+ l l Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord Y Oslofjord Aure SFT % grsei Nordsjøen Nordsjøen l Smedstad Ressurs % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø o< primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Postsmolt kysten Hordaland/Sogn/Fj Holm Havbruk % Puss Rekruttering av fisk Skagerrakkysten Johannessen Flødevigen % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalson Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Kreps/reker Skagerrak/Nordsjøen Tveite Ressurs % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Rekruttering av fisk Skagerrakkysten Johannessen Flødevigen % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalson Dahl SFT % Gjenfangst hummer Øygarden l Jørstad Havbruk % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak!Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak l Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak! Arendalsomr Dahl SFT % Innsamling av levende makrell Skagerrak l l 30 Bøhle EU %

18 i ! r-----,'- Fartøytid ---- GM Dannevig ~--- Tildelt T98-V3XLS Toktdeltagere Tokt nr Formål Område Snitt Fra Til Fartøy' Flødev SMR SMM Havb Total Ansv Finans Prosjektfordeling Rekruttering av fisk skagerrarn Johannessen Flødevigen % -- l =c "Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/Arendalsorr Dahl SFT % Ressurser og miljø på Skagerrakkysten Risør JGjøsæter Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % O% Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Kartlegge fauna i strandsonen Skagerrakkysten JGjøsæter Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak TorunQen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % Miljøgift Skagerrak Klungsøyr SFT % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalson Dahl SFT % Ressurser og miljø på Skagerrakkysten Risør JGjøsæter Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Sk~gerrak/ Arendalsorr Dahl SFT % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT % LangtidsovervåkninQ av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % Langtidsovervåkning av trofitilstand Skagerrak/ Arendalsomr Dahl SFT % Overvåking av miljø og primærprod Skagerrak Torungen/Hirtshals Danielssen Flødevigen % % Overvåkning av miljøforhold i Y Oslofjord YOslofjord Aure SFT OO~o - --r r----- ~ =-=t~ ~t~-=---- ~-= -T=-:== f r ~ c r----- * r l ==+=--- -~---- -~

19 DR F NANSEN

20 Dr F Nansen TOKTPROGRAM Dr F Nansen Toktnr Toktets formål Område Tid Avgang Ankomst Fartøy-døgn Personer pr tokt Ekskl instr Person- Ansvarlig Prosjekttoktdøgn fordeling Fra og med Til og tildelt SMR SMM Flød Andre Tot % mcrl Bestandsundersøkelser lysing Namibia 1201 Walvis Bay ,5 1,5 126 Strømme, T 0801-l 00% 2302 Walvis Bay Akustiske undersøkelser liten Angola 0203 Luanda 3003 Walvis Bay 29 2,5 72,5 Burgos, G l 00% oelaaisk fisk Studier på ung pelagisk lysing Namibia 3103 Walvis Bay 0604 Walvis Bay Bianchi, G 0801-l 00% Sonarstudier, BENEFIT- Namibia 1504 Walvis Bay 0505 Walvis Bay 21 2 l 63 Misund, O A % oroarammet Undersøkelser av Angola 0605 Luanda 2205 Luanda 17 o 2 34 Bianchi, G % bunnfiskforekomster 2305 Walvis Bay Akustiske undersøkelser på Namibia 2505 Walvis Bay 1506 Walvis Bay Hamre, J % hestemakrell BENEFIT-prorammet Namibia 1606 Walvis Bay 2906 Walvis Bay 14 2 l 42 Huse, l % Atferdsstudier oå lvsina oa Orange Rought at Namibian Namibia 0107 Walvis Bay 2507 Walvis Bay 25 0,5 62,5 Dalen, J 0804-l 00% l continantal slooe Undersøkelser av Angola 0108 Luanda 3108 Walvis Bay 31 o 2 62 Bianchi, G % l bunnfiskforekomster Service Egg og larveundersøkelser på Namibia- Sør-Afrika 2109 f:ape Towr 0510 Walvis Bay 15 2 l 45 Sundby, S % lvsina BENEFIT-oroarammet BENEFIT-programmet Nordvest-Afrika 0510 Walvis Bay 1910 Walvis Bay 15 2 l 45 Huse, l l 00% rortif""'\nr!lo l rnnorc:::n\1/c:dc:or Steaming 2010 Walvis Bay 2910 Dakar Akustiske undersøkelser på Nordvest-Afrika 2910 Dakar 2012 Las Palmas ,8 121,9 Toresen, R % av liten oelaaisk Sum ,9

21 FJORD FANGST

22 l l Toktprogram for pr T98-V3XLS ~ Fjordfangst Tildelt fartø~ Toktdeltakere Prosjektfordeling Toktnr Formål Område Fra Til Ansvarlig SH SMR Total SH SMR Persontoktdøgn % Kamskjell Øygarden Strand %! Line Osterfjorden Løkke borg % Agnomat Osterfjorden En gås % Torsk Øygarden Svåsand % l Kombu Vestlandet Beltestad % LEDIG Akustisk merking smolt Trheimsfj MHolm % Kamskjell Trøndelag Strand % Nise/Kystsel Sognefjorden/ Ryfylke Øien % Ledig Kongekrabbe Varanger Løkkeborg % Torsketeiner Finnmark Huse % Luktkilde NNorge Jørgensen % O-gr torsk Nord-Troms Isaksen % Hummer Tysfjord Jørstad % LEDIG Luktkilde Vestlandet Jørgensen % t '-- - ' - l ----

23 LEIEFARTØYER

24 TOKTPROGRAM LEIEFARTØYER Søkn nr Toktets formål Tid Fartøy- Personer pr tokt Leiefartøybudsjett døgn Fra Til og e::: ::2: -o Person arbggj+ kost Driftsutg sum egne Fangst- Brutto Brutto Netto Netto Kvote, Kvote- Prosjekt Ansvarlig og med Ul ::2: ::2: ls> utgifter inntekter Ul ii døgn kr 1926 oppgjør til utgifter fangstinntekt utgifter rundvekt fordeling med reder (torsk 8kr /kg, L L _ ~~-- - ~ ' blåkveite 14 til HI til reder Fangstundersøkelser - Finansiert over leiefartøybudsjettet Gjenbruk av oljeinstallasjoner l-l 00% AVSoldal Kongekrabbe l o kg % M Hufthammer Artsseleksjon -snurrevad O t torsk 75% % B Isaksen krabbe UTV-observasjon -snurrevad t torsk 7 5 % l DO % B Isaksen Fangst/føring av levende l t torsk 75% l 00% B Isaksen r~dspette Rekerist o o o o l 00% 8 Isaksen Atferd til O-gruppe o o o o l 00 % B Isaksen tnr~kavnnai Atferd til yngel i kystreketrål lo o o o o l 00 % B Isaksen Høstingsteknologi for skjell 10døgn lo o o o o l 00 % D Furevik O Fiskefordeling - korallfelt l o o o o % D Furevik To-kammerteine o t torsk 100% % D Furevik Miljøeffekt av garn, line og l o o o o l 00 % D Furevik teine Seleksjon i makrellnot o overført fra O l 00% A Beltested Artsselektiv trål l l l l SOt torsk 85 % 0603 l - l 00% A En gås Agnomat(teine, garn line) ttorsk 85% 0608 l - 100% A Engås Agn på garn o l 00 % T Jørgensen Fangstseksjonen l T981eiexis

25 Kvote rundvekt o 350t blåkveite 350t bl6kveite loot bl6kveite o 1200ttorsk o o o Kvote- Prosjekt Ansvarlig fordeling til reder % l Røttingen l 00% S Iversen O % Å Agotnes O % A Ågotnes O % A Agotnes O % A Agotnes 80% % Mehl % % 70% % Nedreoos 70 % % Nedreoos 80% % Nedreoas % Nedreoas 80% % Aglen l 00% Øritsland l 00% Øritslond l 00% Christensen % Øien % Øien % Øien l Brutto Netto Netto inntekter fangstinntekt utgifter (torsk 8kr /kg blåkveite 14 til e:r l l l o o l l ODD o o o o o l ~0 Leiefortøybudsjett Sum egne Fangst- Brutto utgifter oppgjør til utgifter reder l l l l o l l o o o o l T981eiexls Driftsutg l l Søkn nr Toktets formål Tid Fartøy- Personer pr tokt døgn Fro Til og C:: :2 -o Person orbggj+ kost :2 ~ & og med en u: døgn kr 1926 med Ressursundersøkelser - Finansiert over leiefartøybudsjettet Merking av NVG sild Merking av makrell SUM Pelagisk Prøvetaking NA torsk og annen bunnfisk Prøvetaking NA torsk og annen bunnfisk Prøvetaking NA torsk og annen bunnfisk Prøvetaking NA torsk og 27 lo 0612 annen bunnfisk Vinterundersøkelsen etter bunnfisk og lodde i Barentshavet CPUE, blåkveite 2 fortøyer Bunntrålsurvey blåkveite CPUE blåkveite, garn og line fortøyer Bunntrålsurvey etter b16kveite i de nordligste oppvekst områder Høstundersøkelsen etter bunnfisk i Barentshavet med 21eiefortøy SUM Bunnfisk Klappmyss - biologisk materiale Grønlandssel - biologisk materiale Vågehval -biologisk O 106 materiale Knølhvol-fotoidentifisering Telling av kystsel flyfoto 1508 Kystvakten l o Telling av kystsel i Sogn SUM Sjøpattedyr Sum Fangst- og Fessursundersøkelser o l

26 LUGARKAPASITET

27 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET REDERIA VDELINGEN NOTAT Til : Toktledere Fra : Ivar Thomasli LUGARKAPASITET PÅ FORSKNINGSFARTØYENE/BEGRENSNINGER Som kjent har våre forskningsfartøy et visst antalugarer som må reserveres fartøyets besetning For at en ikke skal planlegge med personell ut over det antalugarer og køyer som forefinnes har man valgt å lage denne oversikten Som en vil se kan ledig lugarkapasitet variere noe fra tokt til tokt Dette skyldes at en på enkelte fartøy opererer med lærlinger, på andre forskjellig antall navigatører avhengig av fartsområde, og på G O Sars tokt med eller uten elektriker Ledige lugarer for forskere, instrumentpersonale og gjester: <<FIF FJORDFANGST»: 2 lugarer tilsammen 4 køyer Kapteinen opptar l av disse Ergo max 3 forskere kan bo om bord i fartøyet Hvis en velger løsninger hvor også noen av forskerne innkvarteres på land, må en likevel ta hensyn til begrenset plass om bord, samt ikke minst begrensningene med hensyn til bespisning og kokemuligheter <<FIF GM DANNEVIG»: 7 tomannslugarer og 1 enmannslugar Tilsammen 15 køyplasser Normalt opptar mannskapet 3 av tomannslugarene Hvis fartøyet skal seile døgnkontinuerlig betyr det at man trenger en navigatør ekstra Denne opptar l enkeltlugar Dt vil si at det er 4 tomannslugarer disponibel for forskningspersonell I enkelte tilfeller er det nødvendig med trålbas om bord avhengig av tokt Dette medfører at det i værste fall kun blir 3 tomannslugarer disponibel for forskningspersonell For å forenkle de 3 store fartøyene behandles kun kapasitet for forskere: <<FIF MICHAEL SARS»: 4 enmannslugarer og 3 tomannslugarer Tilsammen kapasitet for 10 personer utenom mannskapet <<FIF JOHAN HJORT» : Skift A, 10 enmannslugarer, 4 tomannslugarer Totalt 18 personer (Redusert grunnet lærling) Skift B, 11 enmannslugarer, 4 tomannslugarer Totalt 19 personer

28 <<FIF GOSARS» Skift A, 21 enmannslugarer, l tomannslugar Totalt 23 personer Skift B, 20 enmannslugarer, l tomannslugar Totalt 22 personer (Redusert grunnet elektriker påmønstret på dette skiftet Vedlagt følger også en skjematisk fremstilling av ledig kapastiet Forskerne anmodes om ikke å planlegge med personell med på tokt utover hva som her fremkommer Med vennlig hilsen I var Thomasli Rederisjef

FOR "G.O.SARSV,"JOHAN HJORT" OG "MICHAEL SARS"

FOR G.O.SARSV,JOHAN HJORT OG MICHAEL SARS REVIDERT TOKTPROGRAM PR. 12.03.1993 FOR "G.O.SARSV,"JOHAN HJORT" OG "MICHAEL SARS" 1993 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Nr. %Id Område - Undersøkelser Ansvarlig 1 5 januar- 12 februar Barentshavet. Lodde-, torske-

Detaljer

Er dagens ressursbruk til bestandsforskning tilstrekkelig i forhold til forvaltningsmålene myndighetene har for fiskebestandene?

Er dagens ressursbruk til bestandsforskning tilstrekkelig i forhold til forvaltningsmålene myndighetene har for fiskebestandene? Ålesunds Rederiforening 9 desember 2011. Er dagens ressursbruk til bestandsforskning tilstrekkelig i forhold til forvaltningsmålene myndighetene har for fiskebestandene? Ole Arve Misund FKDs strategi førende

Detaljer

H A V F O R S K N l N G S l N S T l T U T hooooo5s8 INSTITUTE OF MARINE RESEA

H A V F O R S K N l N G S l N S T l T U T hooooo5s8 INSTITUTE OF MARINE RESEA .... ref. IKKE TIL UTLAN.., FISKERI Dl REKT ORA TET BIBLIOTEKET.'-.'. "' ".,., VERSJON l - 2000 FEBRUAR ' /... ~. l l ' l H A V F O R S K N l N G S l N S T l T U T hooooo5s8 INSTITUTE OF MARINE RESEA HA

Detaljer

INNHOLD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK TOKTPROGRAM 1994 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET 1994

INNHOLD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK TOKTPROGRAM 1994 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET 1994 INNHOLD TOKTPROGRAM 1994 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET 1994 BUNNFISK NORD FOR 62ON NORSK-ARKTISK TORSK OG HYSE NORSK-ARKTISK BLÅKVEITE SEI NORD FOR 62ON UER NORD FOR 62ON PRØVETAKING AV BUNNFISK BUNNFISK

Detaljer

10/l - 31/1 9/6-10/7 24/8-10/9 11/9-3/10 25/10-20/11 1/2 -~6/3 14/3-13/4 25/5-5/6 4/10-16/10 1/12-18/12

10/l - 31/1 9/6-10/7 24/8-10/9 11/9-3/10 25/10-20/11 1/2 -~6/3 14/3-13/4 25/5-5/6 4/10-16/10 1/12-18/12 / SØKER OM IKKE TIL UTLAN TOl\.TPROGRJ~M 1976 11 G. O. Sa r s 11 10/l - 31/1 1/2 -~6/3 14/3-13/4 13/4-25/5 OnJ.råda.< - Finnmark - Finnmark Nordlige del av Nordsjøen, og vest av de britiske øyer. VEDLIKEHOLD,

Detaljer

Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet. Tore Nepstad Adm. dir.

Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet. Tore Nepstad Adm. dir. Utfordringer og prioriteringer for Havforskningsinstituttet Tore Nepstad Adm. dir. Rammedokumenter St.prp.1 - Regjeringens føringer Gir ramme for inntektene og utgiftene til Havforskningsinstituttet Gir

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I NORD

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I NORD HAVFORSKNINGSINSTITUTTET I NORD Lang erfaring i nord Flere tiår med forskning i nord Fiskebestandene og økosystemet i Barentshavet har hatt førsteprioritet for virksomheten ved Havforskningsinstituttet

Detaljer

l 2004 etablerte Havforskningsinstituttet en egen avdeling i Tromsø. Med dette ble den FASILITETER

l 2004 etablerte Havforskningsinstituttet en egen avdeling i Tromsø. Med dette ble den FASILITETER l 2004 etablerte Havforskningsinstituttet en egen avdeling i Tromsø. Med dette ble den nasjonale, marine, forvaltningsrelaterte ressursforskningen samlet i ett institutt. Det skjedde ved at Fiskeriforsknings

Detaljer

RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET

RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET RAPPORT FRA DET FELLES NORSK-RUSSISKE ØKOSYSTEMTOKTET I BARENTSHAVET 31.08.2007 Av: Erik Olsen, Toktleder G.O. Sars Denne rapporten gir en gjennomgang av status og foreløpige resultater fra det felles

Detaljer

ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI 2005

ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI 2005 Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 11-2005 ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI 2005 TOKTRAPPORT FRA DELUNDERSØKELSER OM UNGSILD OG LODDELARVER I BARENTSHAVET. FARTØY : F/F

Detaljer

~as A. tl3utiotd.,er. HA V FORSK N l NGS l N ST l TUTTET. [. 9- o all -~ ] (V-~ft-ni~k.~o~ , Å FORSTÅ ØKOSYSTEMER..

~as A. tl3utiotd.,er. HA V FORSK N l NGS l N ST l TUTTET. [. 9- o all -~ ] (V-~ft-ni~k.~o~ , Å FORSTÅ ØKOSYSTEMER.. s ~as A (V-~ft-ni~k.~o~ tl3utiotd.,er, Å FORSTÅ ØKOSYSTEMER.. HA V FORSK N l NGS l N ST l TUTTET. [. 9- o all -~ ] o o, " 'l.i1{ ' -. '! i ~.. '"'.:. i-";, A FORSTA ØKOSYSTEMER o - Havforsl

Detaljer

TOKTPROGRAM. Havforskningsins ti tutte t. Postboks Nordnes 5024 BERGEN

TOKTPROGRAM. Havforskningsins ti tutte t. Postboks Nordnes 5024 BERGEN TOKTPROGRAM Havforskningsins ti tutte t Postboks 1870 - Nordnes 5024 BERGEN Januar 1991 INNHOLD Side TOKTPROGRAM 1991... 5 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET... 16 NORSKEHAVET - BARENTSHAVET - KYSTEN NORD

Detaljer

Toktprogram TOKTPROGRAM. Havforskningsinstituttet. Postboks Bergen

Toktprogram TOKTPROGRAM. Havforskningsinstituttet. Postboks Bergen Toktprogram 1990 TOKTPROGRAM Havforskningsinstituttet Postboks 1870-5024 Bergen INNHOLD Side TOKTPROGRAM 1 0... 5 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET... 15 NORSKEHAVET. BARENTSHAVET. KYSTEN NORD FOR 62' N.

Detaljer

Havets ressurser og miljø Fisken og havet, særnummer

Havets ressurser og miljø Fisken og havet, særnummer Havets ressurser og miljø 2008 Fisken og havet, særnummer 1 2008 Fisken og havet, særnummer 1 2008 Havets ressurser og miljø 2008 Redaktører: Harald Gjøsæter Geir Huse Yvonne Robberstad Morten Skogen

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2000 F/F "Michael Sars" tokt nr: 2000105 Periode: 26. april- 9. mai 2000. Område: Nordlige Nordsjøen. Formål: Kartlegge utbredelse og mengde av O-gruppe

Detaljer

Oversikt over toktene 1961

Oversikt over toktene 1961 Oversikt over toktene 1961 Fartøy Tidsrom Område «Johan Hjort» 1 l l Norskehavet Vest-Grønland inntil 2115. sland fra 2 115 Skagerak og Nordsjøen / 1618-2019 Øst-Grønland Kjøbenhavn til 6/10 Skagerak fra

Detaljer

og rognkjeks., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT

og rognkjeks., FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~1~e1 i~ l-te,ft,t0~.2j3i-g{ioteue.t INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: FORMÅL: PERSONELL: VAK'rORDNING: F/F "JOHAN RUUD" Tromsø 29 juni kl 1800, 1981

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F "Johan Ruud" FARTØY: TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 AVGANG: Tromsø, 30 juli 1982 kl.

HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F Johan Ruud FARTØY: TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 AVGANG: Tromsø, 30 juli 1982 kl. HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: PERSONELL: FORMAL: OMRADE: F/F "Johan Ruud" TromsØ, 24 juni 1982 kl. 10~0 Tromsø, 30 juli 1982 kl. 1700 I. Alquist (til 11 juli), H. BjØrke

Detaljer

Status for de pelagiske bestandene

Status for de pelagiske bestandene Status for de pelagiske bestandene Samarbeid mellom fiskere og forskere Aril Slotte Forskningssjef Pelagisk Fisk Havforskningsinstituttet Norges Sildelagslag 14.mai 2014 1. Status for følgende bestander

Detaljer

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole

FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert 25.01.05. INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 1000

Detaljer

ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI-JUNI 2006

ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI-JUNI 2006 ØKOSYSTEMTOKT I NORSKEHAVET-BARENTSHAVET MAI-JUNI 2006 TOKTRAPPORT FRA DELUNDERSØKELSER OM LODDELARVER I BARENTSHAVET. FARTØY : F/F "Johan Hjort" TOKTNR. : 2006208 AVGANG : Tromsø 23. mai 2006. ANKOMST

Detaljer

Ressursforskningen ved Havforskningsinstituttet

Ressursforskningen ved Havforskningsinstituttet Ressursforskningen ved Havforskningsinstituttet Geir Huse Forskningsdirektør Årsmøte Pelagisk Forening, 21 april, Bergen Innhold Bestandsovervåkning Styrking av bestandsrådgivning Benchmark NVG sild Innhold

Detaljer

Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer. Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet

Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer. Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet Historisk oversikt over fiskebestander i Sognefjorden; brisling og lokale sildestammer Else Torstensen og Cecilie Kvamme Havforskningsinstituttet Denne presentasjonen Kort om min bakgrunn Brisling Lokale

Detaljer

Kanskje er det makrell nok til alle?

Kanskje er det makrell nok til alle? Kanskje er det makrell nok til alle? Norskehavets økosystem - pelagiske bestander, energistrøm gjennom næringsnettet og klimavirkninger Svein Sundby, Bjarte Bogstad, Petter Fossum, Harald Gjøsæter, Svein

Detaljer

OECDs prinsipper og retningslinjer for tilgang til offentlig finansierte data sett fra Havforskningsinstituttet

OECDs prinsipper og retningslinjer for tilgang til offentlig finansierte data sett fra Havforskningsinstituttet OECDs prinsipper og retningslinjer for tilgang til offentlig finansierte data sett fra Havforskningsinstituttet Helge Sagen Norsk Marint Datasenter Et nasjonalt institutt HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVDELING

Detaljer

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv

FARTØYGRUPPER. Bedriftsøkonomisk perspektiv FARTØYGRUPPER Bedriftsøkonomisk perspektiv Tabell G 10 Fartøygruppe 001 Konvensjonelle kystfiskefartøy under 11 meter hjemmelslengde R.01 Driftsinntekter 1 137 362 B.01 Fisketillatelser 172 742 B.02 Fiskefartøy

Detaljer

HI/SMM/SMEB TOKT NR SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT

HI/SMM/SMEB TOKT NR SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT HI/SMM/SMEB TOKT NR. 2002103 SILDELARVETOKT TOKTRAPPORT Fartøy : F/F Michael Sars Avgang: Tromsø 8. april 2002 Ankomst: Bergen 25. april 2002 Område: Sokkelen fra Fugløybanken til Stavanger Formål : Finne

Detaljer

Siste nytt fra makrellfronten Foreløpige resultater fra makrelløkosystemtoktet. sommeren 2016

Siste nytt fra makrellfronten Foreløpige resultater fra makrelløkosystemtoktet. sommeren 2016 Siste nytt fra makrellfronten Foreløpige resultater fra makrelløkosystemtoktet i Norskehavet sommeren 2016 Leif Nøttestad Bestandsansvarlig for nordøstatlantisk makrell Hovedformål Mengdemåle makrellbestanden

Detaljer

Kolmule i Norskehavet

Kolmule i Norskehavet Kolmule i Norskehavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/norskehavet/miljotilstanden-ifiskebestander/kolmule-ikolmule Side 1 / 5 Kolmule i Norskehavet Publisert 09.03.2016 av

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

okter med ((G.M. D A N NE VIG,) NR. 7-87 ISSN 0800-7667 d~knr &iola9irbc PER T. HOGNESTAD %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!!

okter med ((G.M. D A N NE VIG,) NR. 7-87 ISSN 0800-7667 d~knr &iola9irbc PER T. HOGNESTAD %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!! ISSN 0800-7667 okter med ((G.M. D A N NE VIG,) PER T. HOGNESTAD NR. 7-87 %is ibor $ire b~ara~~str $Eat,/ors Aninss ins Mu!! d~knr &iola9irbc dkrion qhbobben FORS0KSFISKE (Fig.VI) Pravefiske med garn for

Detaljer

Kolmule i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet Kolmule i Barentshavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/kolmulkolmu Side 1 / 6 Kolmule i Barentshavet Publisert

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) Melding fra fiskeridirektøren J-230-2009 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakerforskriften) Gyldig fra: 27. 11. 2009 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 02. 12. 2009

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER IT XXXVIII-91 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: "Johan Hjort" Bodø, 8. august 1991 Harstad, 14. august Tromsø,

Detaljer

Kolmule i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet Kolmule i Barentshavet Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-barentshavet/fiskebestander/kolmulkolmu Side 1 / 5 Kolmule i Barentshavet Publisert

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007 Tokt nr: 2006 843 Tilbudsfrist 11. september 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang

Detaljer

TOKTPLAN. Kristiansund, 1.3 (mannskapsskifte 2.3)

TOKTPLAN. Kristiansund, 1.3 (mannskapsskifte 2.3) G.O. Sars &61. ) HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FARTØY: AVGANG: ANKOMST: ANLØP: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: INST.PERS.: GJEST: F /F "G.O. SARS" Bodø, 14.2 kl. 1300 Bergen, 7.3 Kristiansund, 1.3 (mannskapsskifte

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET PROS JEKTRAPPORT A ISSN 0071-5638 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET MIUØ - RESSURS - HAVBRUK Nordnesgt. 50 Postboks 1870 5024 Bergen Tlf.: 5523 85 00 Faks: 55 23 853 1 Forslmingsstasjonen Austevoil Matre Flødevigen

Detaljer

Makrell i Norskehavet

Makrell i Norskehavet Makrell i Norskehavet Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/nmiljotilstanden-i-nfiskebestander/makrell-i-nmakrell-i-n Side 1 / 5 Makrell i Norskehavet Publisert 21.04.2015 av

Detaljer

Utsiktene for kyst-og fjordfiske av brisling i 2002

Utsiktene for kyst-og fjordfiske av brisling i 2002 Utsiktene for kyst-og fjordfiske av brisling i 2002 Av Else Torstensen Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen Havforskningsinstituttet har siden 1968 foretatt kartlegging av brisling

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri og havbruk 2003

Fiskeri og havbruk 2003 Norge Nøkkeltall Fiskeridepartementet Besøksadresse: Grubbegata 1 Postadresse: Postboks 8118 Dep., 32 Oslo Telefon: 22 24 9 9 Telefaks: 22 24 95 85 E-post: postmottak@fid.dep.no Internett: www.fid.dep.no

Detaljer

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje?

Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Symposium, 27 august, Longyearbyen Lofoten - for torsk og torskefiskerier men ikke for olje? Ole Arve Misund (UNIS, HI) Spawning grounds for cod, herring, haddock, and saithe off the Lofoten Vesterålen

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

Årets forskningsprogram og framtidige prioriteringer innen ressursforskning

Årets forskningsprogram og framtidige prioriteringer innen ressursforskning Årets forskningsprogram og framtidige prioriteringer innen ressursforskning Geir Huse Forskningsdirektør Årsmøte FISKEBÅT, 17-18 februar, Oslo Innhold Bestandsovervåkning Styrking av bestandsrådgivning

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F "ELDJARN"

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F ELDJARN FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OHRADE: FORMAL: F/F "ELDJARN" INTERN TOKTRAPPORT Bergen 31 oktober 1983 kl. 12.00 Bergen 25 november 1983 kl. 21.00 Øst-Grønland Undersøke

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften) Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 2012 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske

Detaljer

Fiskeressursene i våre farvann --- status, utvikling og utfordringer. Harald Loeng

Fiskeressursene i våre farvann --- status, utvikling og utfordringer. Harald Loeng Fiskeressursene i våre farvann --- status, utvikling og utfordringer Harald Loeng Litt om innholdet Tildelingsbrev og arbeidsmetode Hvordan endrer utbredelsen av fisk seg? Bestandsutvikling En del utfordringer

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet.. 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i

Detaljer

Side 1. JINTJEIR.N TOOCTRAJP>JP>ORT G om.dannlevjig. Trålstasjoner og kursnett på tokt 9-20 juni 1992 IT 50/92

Side 1. JINTJEIR.N TOOCTRAJP>JP>ORT G om.dannlevjig. Trålstasjoner og kursnett på tokt 9-20 juni 1992 IT 50/92 JINTJEIR.N TOOCTRAJP>JP>ORT G om.dannlevjig IT 0/92 Avgang : Flødevigen 9 juni 1992 Ankomst: Flødevigen 20 juni 1992 Formål: Undersøke alderssammensetning og vertikal-utbredelse av reker i Skagerrak og

Detaljer

Økonomi. FINANSIERING Fiskeri- og kystdepartementet Netto overføringer mellom kapittel 1020 og 1021 Norges forskningsråd. Norad

Økonomi. FINANSIERING Fiskeri- og kystdepartementet Netto overføringer mellom kapittel 1020 og 1021 Norges forskningsråd. Norad Nøkkeltall 17 Fangstinntekter 14 % Tilfeldige inntekter 1 % Næringslivet 2 % Endring avsetting 1 % Lønnsrefusjon 1 % Økonomi Andre offentlige 6 % Finans- (linje) regnskap Dato: 20.02.05 Norad 10 % Andre

Detaljer

Faglig strategi 2013 2017

Faglig strategi 2013 2017 Faglig strategi 2013 2017 Visjon Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder Samfunnsoppdrag Instituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet.

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet. Konkurransegrunnlag Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet Tokt nr: 2007 831 Tilbudsfrist 2. februar 2007 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering

Detaljer

Fordeling og utbredelse av 0-gruppe brisling i fjordene høsten 2006 Prognoser for brislingfisket 2007

Fordeling og utbredelse av 0-gruppe brisling i fjordene høsten 2006 Prognoser for brislingfisket 2007 Fordeling og utbredelse av 0-gruppe brisling i fjordene høsten 2006 Prognoser for brislingfisket 2007 Else Torstensen 1 og Jostein Røttingen 2 1) Havforskningsinstituttet - Flødevigen, Faggruppe Pelagisk

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av fartøy til hvalmerking. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av fartøy til hvalmerking. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av fartøy til hvalmerking Tokt nr: 2006 828 Tilbudsfrist 2. juni 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang og varighet Havforskningsinstituttet

Detaljer

Imiddelalderen var landbruksområdene

Imiddelalderen var landbruksområdene Barentshavet et globalt spiskammer Knut Sunnanå Verdens økende befolkning har behov for mat. Fisk fra havet dekker store deler av dette behovet. Langs verdens kyster tas det hver dag fisk som enkelt blir

Detaljer

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl er en lett synlig del av de marine økosystemene. For å lære mer om sjøfuglenes leveområder, og hva som skjer med sjøfuglene

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak

Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Atomuhell på Sellafield hva kan skje i Rogaland? Sjømat og tiltak Hilde Elise Heldal Hjelmeland Spa 26.-27. januar 2015 Kilder til radioaktiv forurensning Prøvesprengninger Tsjernobyl-ulykken Gjenvinningsanlegg

Detaljer

Torsken langs kysten, tilstand, utviklingstrekk og forvaltningsutfordringer.

Torsken langs kysten, tilstand, utviklingstrekk og forvaltningsutfordringer. Torsken langs kysten, tilstand, utviklingstrekk og forvaltningsutfordringer. Einar Dahl Havforskningsinstituttet Ytre Oslofjord konferanse, Thon Hotell Opera, 22/10-2012 Havforskningsinstituttet Flødevigen

Detaljer

HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER

HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER HELÅRSDREVNE FARTØY I STØRRELSEN 8 METER STØRSTE LENGDE OG OVER Kilder ved utvelging og gruppering av helårsdrevne fartøy: Fiskeridirektoratets Merkeregister Fiskeridirektoratets Konsesjons- og deltakerregister

Detaljer

Hvordan bringe fiskerne nærmere forskningen og forvaltningen? Ole Arve Misund

Hvordan bringe fiskerne nærmere forskningen og forvaltningen? Ole Arve Misund Hvordan bringe fiskerne nærmere forskningen og forvaltningen? Ole Arve Misund Mål og kjerneverdier Sunnere fisk og forbrukere God forvaltning basert på forskningsbaserte råd Kunnskapsbaserte valg om sjømatkonsum

Detaljer

Hva påvirker fiskens levekår i kystområdene?

Hva påvirker fiskens levekår i kystområdene? Hva påvirker fiskens levekår i kystområdene? Programleder Jan Atle Knutsen Havforskningsinstituttet Oversikt Økosystemet kystsonen Klima og miljøtrender Ressursovervåkningen / forvaltning Veien videre

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

Innhold. Hvorfor blir tareskogen beitet ned av kråkeboller? Kan vi gjøre noe med det?... K. Sjøtun og K. Sivertsen

Innhold. Hvorfor blir tareskogen beitet ned av kråkeboller? Kan vi gjøre noe med det?... K. Sjøtun og K. Sivertsen Innhold Forord... Prognoser for 2001... Prognosis for 2001... Sammendrag... Summary... 1. Økosystemet i Barentshavet 1.1 Havklima... H. Loeng, R. Ingvaldsen og B. Ådlandsvik 1.2 Plankton... A. Hassel 1.3

Detaljer

Forord. Denne rapporten refereres slik: This report should be cited: Fosså, J.H. (red.), Havets miljø Fisken og havet, særnr

Forord. Denne rapporten refereres slik: This report should be cited: Fosså, J.H. (red.), Havets miljø Fisken og havet, særnr Forord Havets miljø 2002 består av to hoveddeler. I den første delen som omfatter kapittel 1-5, rapporteres det fra Havforskningsinstituttets faste miljøovervåkningsprogram. I den andre delen, kapittel

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

TOKTPROGRAM. Havforskningsinstituttet. Postboks Bergen

TOKTPROGRAM. Havforskningsinstituttet. Postboks Bergen Toktprogram 1989 TOKTPROGRAM Havforskningsinstituttet Postboks 1870-5024 Bergen INNHOLD Side TOKTPROGRAM 1989... 5 KOMMENTARER TIL TOKTPROGRAMMET... 14 NORSKEHAVET. BARENTSHAVET. KYSTEN NORD FOR ~~ON.BR....

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

«Marine ressurser i 2049»

«Marine ressurser i 2049» Norklimakonferansen 2013 Oslo, 30. oktober «Marine ressurser i 2049» Hva kan klimaendringer føre til i våre havområder? Solfrid Sætre Hjøllo Innhold Hvordan påvirker klima individer, bestander og marine

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak

Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak JIM/ 12. mai 2016 Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Økosystembasert forvaltning prioritering av bestander og tiltak Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet utviklet

Detaljer

RÅD - BESTANDER OG RESSURSER - FISKET ETTER KYSTBRISLING 2017

RÅD - BESTANDER OG RESSURSER - FISKET ETTER KYSTBRISLING 2017 RÅD OG KUNNSKAPSBIDRAG FRA: Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Att: Kjetil Gramstad Deres ref: 17/6664 Vår ref: 2017/745 Arkivnr: 323 Løpenr: 11016/2017 Bergen 19.05.2017 RÅD - BESTANDER

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INSTITUTE OF MARINE RESEARCH

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INSTITUTE OF MARINE RESEARCH HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INSTITUTE OF MARINE RESEARCH Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vàrref: 2011/1671 Arkivnr. 823 Løpenr: 826/2012 Bergen 06.02.2012 MAKRELLUNDERS0KELSER

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 23 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2369 Periode: 22. april 4. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde

Detaljer

TOKTRAPPORT (For internt bruk)

TOKTRAPPORT (For internt bruk) TOKTRAPPORT (For internt bruk) FartØy: Avgang: Ankomst: AnlØp: Personell: Formål: "Michael Sars" Tromsø 31. januar 1983 Bergen 5. mars 1983 Flere anløp i Svolvær for A avlevere skreikart~ H.E. Olsen (båtkontoret),

Detaljer

Hovedmanual for innsamling og bearbeiding av akustikkdata

Hovedmanual for innsamling og bearbeiding av akustikkdata Ref.id.: KS&SMS.4.2-01 Hovedmanual Akustikk Standard Versjon: 1.00 Opprettet: 14.01.2013 Skrevet av: HILS Godkjent av: KRR Gjelder fra: 14.01.2013 Sidenr: 1 av 5 Hovedmanual for innsamling og bearbeiding

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 28 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 28/2017 Rapporten skrevet mandag 17.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

),6.(5,)256.1,1*Ã,Ã879,./,1*6/$1'Ã Ã 3URJUDPOHGHUÃ7RUHÃ6WU PPHÃ

),6.(5,)256.1,1*Ã,Ã879,./,1*6/$1'Ã Ã 3URJUDPOHGHUÃ7RUHÃ6WU PPHÃ 11 ),6.(5,)256.1,1*Ã,Ã879,./,1*6/$1'Ã Ã 3URJUDPOHGHUÃ7RUHÃ6WU PPHÃ Ã 3URJUDPPHWÃVNDOÃELGUDÃWLOÃHQÃE UHNUDIWLJÃXWQ\WWHOVHÃDYÃPDULQHÃOHYHQGHÃ UHVVXUVHUÃLÃODQGÃYLÃVDPDUEHLGHUÃPHGÃ'HWÃVDPOHQGHÃPnOHWÃIRUÃGHÃVHNVÃ

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kystbrisling reguleres som for inneværende år.

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kystbrisling reguleres som for inneværende år. SAK 26/2016 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2017 1 SAMMENDRAG Havbrisling Da anbefalt uttak av ICES har falt fra 500 000 tonn i 2015/16 til 126 000 tonn i 2016/17 forutsettes det at Norges totalkvote

Detaljer

72.75$33257Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã TOKTNR.: AVGANG: Bodø 07 juni ANKOMST: Tromsø 06 juli Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø.

72.75$33257Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã TOKTNR.: AVGANG: Bodø 07 juni ANKOMST: Tromsø 06 juli Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Ã Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã Ã 3HODJLVNÃ6HNVMRQÃ Ã 72.75$33257Ã FARTØY: TOKTNR.: 2002107 AVGANG: Bodø 07 juni 2002 ANKOMST: Tromsø 06 juli 2002 OMRÅDE: Barentshavet fra 17 Ø til Ø. 'HWÃEOHÃLNNHÃJMRUWÃXQGHUV

Detaljer

HI/SMM/SMEB TOKT NR TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT

HI/SMM/SMEB TOKT NR TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT HI/SMM/SMEB TOKT NR. 2003608 TOKTRAPPORT - SILDELARVETOKT Fartøy : F/F Håkon Mosby Avgang: Ålesund 11. april 2003 Ankomst: Bergen 21. april 2003 Område: Sokkelen fra Malangsgrunnen til Fedje Formål : Finne

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2018 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2018 (deltakerforskriften) I Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2018 (deltakerforskriften) Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. desember 2017 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten

Detaljer

av 2 år garnmel og eldre lodde. Fra BjGrnØya og Østover til O

av 2 år garnmel og eldre lodde. Fra BjGrnØya og Østover til O FAKTQ)Y : F/F "G.O.Sars" AVGANG : Troms@, 10. juli 1977 ANKOMST: Bergen, 27. juli 1977 OMRADE : FORMAL : Barentshavet Kartlegge utbredelse og mengde av lodde. PERSONELL: A. Aglen, T. Antonsen, L. Askeland,

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tf tt  tt '' tt  tt  ft '' J. 21/82 FISKERIDIREKTØREN 1 Bergen, 19.3.1982 LG/AN MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tf tt"""" """ tt '"'" tt"" "" "tt "" ft" "'"'"" J. 21/82 KVOTEAVTALEN FOR 1982 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. Denne

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer

Siste nytt fra makrellforskningen ved Havforskningsinstituttet. Leif Nøttestad Bestandsansvarlig forsker

Siste nytt fra makrellforskningen ved Havforskningsinstituttet. Leif Nøttestad Bestandsansvarlig forsker Siste nytt fra makrellforskningen ved Havforskningsinstituttet Leif Nøttestad Bestandsansvarlig forsker Makrell-økosystemtokt 1.-31. juli 2016 Hovedmålsettinger Mengdemåling av makrell ved bruk av standarisert

Detaljer

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Sylvia Frantzen Kåre Julshamn Bente Nilsen Arne Duinker Amund Måge I dag skal

Detaljer

side INNHOLD KOMMENTARER TIL UNDERSØKELSENE NORSK ARKTISK TORSK OG HYSE PRØVETAKING AV BUNNFISK KYSTBESTANDER AV TORSK OG HYSE...

side INNHOLD KOMMENTARER TIL UNDERSØKELSENE NORSK ARKTISK TORSK OG HYSE PRØVETAKING AV BUNNFISK KYSTBESTANDER AV TORSK OG HYSE... Toktoversikt 1983 INNHOLD KOMMENTARER TIL UNDERSØKELSENE... 14 side NORSK ARKTISK TORSK OG HYSE... 14 PRØVETAKING AV BUNNFISK... 17 KYSTBESTANDER AV TORSK OG HYSE... 17 SEI... 18 TORSK. HYSE OG HVITTING

Detaljer

VEDLEGG 1. RESSURSBIOLOGISK VURDERING AV FORSLAG OM BLOKKER

VEDLEGG 1. RESSURSBIOLOGISK VURDERING AV FORSLAG OM BLOKKER VEDLEGG 1. RESSURSBIOLOGISK VURDERING AV FORSLAG OM BLOKKER BARENTSHAVET Hovedkonfliktområder i den marine delen av økosystemet (kystsonen unntatt) i forhold til petroleumsvirksomhet er: - Effekt på fiskeegg,

Detaljer

3 BRISLING 3.1 HAVBRISLING FISKET I 2016

3 BRISLING 3.1 HAVBRISLING FISKET I 2016 3 BRISLING 3.1 HAVBRISLING 3.1.1 FISKET I 2016 Fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og ringnottillatelse hadde i 2016 adgang til å fiske 20.000 tonn havbrisling i EU-sonen. Utseiling

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av fartøy til bestandsundersøkelser av havert. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av fartøy til bestandsundersøkelser av havert. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av fartøy til bestandsundersøkelser av havert Tokt nr: 2005 819 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang og varighet Havforskningsinstituttet ønsker

Detaljer

NORSKEKYSTEN ETT AV VERDENS RIKESTE FISKEFELT I FARE. HVA HAR SKJEDD?

NORSKEKYSTEN ETT AV VERDENS RIKESTE FISKEFELT I FARE. HVA HAR SKJEDD? Forslag til kronikk: Johannes Hamre Pensjonert havforsker NORSKEKYSTEN ETT AV VERDENS RIKESTE FISKEFELT I FARE. HVA HAR SKJEDD? Energi i form av varme fra solen er grunnlaget for all biologisk vekst på

Detaljer