Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%"

Transkript

1 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag BlittintervjuetavStudvestangåendeVT Lagetetnotatomprosjektkomitefor20#årsjubileum. EKSTERNANSVARLIG DeltokpåDorgeseminartorsdag. HaravholdtDorgemøtemandag. Fikk tilbakemeldinger om Dorgeseminaret. Positive tilbakemeldinger om helhusdelen, og det er ønskeligatkvarterettarinitiativtilmøtemedenhelhuskomitéallerededenneuken,mtpatfristen foråsøkehelhusdatoerfornestesemesterer1.oktober.detetterlysesogsåenordningpåhvordan detøkonomiskekanløsesvedsamarbeidomhelhusførnyhelhusavtaleeriorden.jegkankalleinn tilmøtemedrepresentantenefradorgenetidligdenneuken. JegskalholdeetinnleggomrombookingpåKvarteretpåkursiregiavKSpåfredag. PRODUKSJONSANSVARLIG Har påbegynt en rekke prosjekter. Dette involverer å lage linjer for Kvarterets vertskapsgruppe, planleggesemesteretsquizzerogdj#eroglageenomfattendedj#database.forhåpentligvisvildette gjøreatvårefastekonsepterstyrkes.kanherleggetilatjegikkeklarteåfinnedjtillørdagensomvar, daallespilteellervarpublikumpådenellevillefesten. DeltokpåDorgeseminar. KommunisertmedVaktogKvartrundtSALT#arrangementetpåsøndag.Varogsåinnomogsjekketom altvarpåstell,hvilketdetvar. LagetarrangementsoversiktogkaltinntilProduksjonsmøte,derogsåPsykologirevyenkommertilå delta. Skal i tillegg evaluere Phonofestivalen sammen med Skjenke, Vakt og Kvart (Kraft hadde egentligingentingåsi).

2 30#13 FRIVILLIGANSVARLIG Har jobbet med rekrutteringsstrategi og skrevet notat fra rekrutteringsperioden. Måtte avlyse AV# kurs pga. mangel på folk hos Skjenkekontoret # ny dato blir avtalt 1. oktober. Har vært på Dorge# seminarogsignertkontrakter. HarblittkontaktetavSiBang.fokuspåikke#alkoholbasertearrangementer#skalietmøtemedde andre studentorganisasjonene for å bli enige om et felles fokus. Skal i møte med PR og Web ang. sammenslåingmede#tjenestenidag,ogfølgeroppkompetansekomiteenogkompetansekursetmed møtepåonsdag.undersøkerhvilkemulighetersomfinnesforkursmtp.gjestehåndtering. DRIFTSANSVARLIG Viharfortsattskjenkebevilling. Værtimøtemedhansa,litekonkretsomkomutavdet.Skalmøtedemigjendenneuken. Ellersværtenliteproduktivuke.VenterfordetmestepåsvarfraHansa,Nøgne,Simon,ogflere. PR-ANSVARLIG DeltokpåDorgeseminar. Tattkontaktmednattogdagforåsehvilketilbuddeevtkangioss. Studvestfikkikkemedannonsenvåridenneutgaven,såvifårenhelsidetilgode Planleggerhvorviskalhaplakatmontrene,ogfinneruthvormyepengervikanbrukepådetteogpå bannerfester.2#3avplakatmontreneskalbrukestilåpningstidogillustrasjonstegningavbygningen. VarpåstyremøtettilPR#etatenogdeharnåfunnetenrutinepåplakatopphengingenslikdetteblir gjort2gangerimnd.ingenistyretvarforegenplakatgruppe. Skalhamøtemedgrafiskinesteuke,slikdetikkeblirflereulesligeplakater/bannere. Vinærmeross8000følgerepåFB,ogsidendeflesteivårmålgruppebrukersosialemedierharjeg sendtlittmailtilulikebedrifterforåfinneuthvaprisenerforåfåflerefaner/appertilfeksmeny, program,blifrivillig,konkurranserosv. ØKONOMIANSVARLIG Jobber fortsatt med å lage en oversikt over hvor mye de ulike gruppene har brukt. Gjort ferdig kommentartilregnskapforsommeren. ADMINISTRASJONEN Avsluttet regnskap for august og brukt mye tid på kontantoppfølging etter sommermånedene og faddderuken. Hatt opplæring med ny driftsleder, bistått under lobbymøte og deltatt på kulturnæringskonferanse.

3 Fra Til Økonomiansvarlig Kvarterstyret Orientering: Regnskap juni/juli Kvarteret har ikke beregnet drift i sommermånedene i budsjettet, men sommerkvarteret (SK) har laget eget budsjett som jeg velger å bruke for å sammenligne inntekter/kostnader. Målet for Kvarteret er nødvendigvis ikke at SK skal gå i overskudd (selv om det er en bonus), men at de skal dekke sine egne kostnader samt de faste kostnadene som kvarteret likevel har om sommeren. SK har i juni/juli salgsinntekter på kr. De hadde budsjettert med kr, så de ligger ca under budsjett. Det er likevel viktig å påpeke at SK også hadde driften i de to første ukene i august, som kan minke underskuddet. De har solgt for kr i øl, som er rundt kr under budsjett. Når det gjelder de andre inntektspostene er det ikke store avvik. SK kvarteret har hatt ca kr i billettinntekter, som er 5000 kr mer enn hva de hadde budsjettert med. Sponsorinntektene (markedsstøtte fra Hansa) er lavere enn budsjettert, men dette kommer av at det er kjøpt inn lite øl i juli. Denne kontoen vil trolig være vesentlig høyere i august, da det ble kjøpt inn mye øl til åpningen. Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert, som har den helt enkle forklaringen at SK har utbetalt lønn til sine ansatte. De har i juni/juli kr i lønnskostnader. De har budsjettert med ca kr i lønnskostnader, så de bør ligge innenfor budsjettet når alle lønnskostnader er utbetalt. Ellers er kostnadene for utbetaling av feriepenger lavere enn budsjettert i juni, men dette korrigeres med høyere kostnader på kontoen feriepenger i juli. Under kompetansekostnader er et negativt avvik på ca 5500 kr i rekruttering, som kommer av at det ble bestilt inn brosjyrer til rekrutteringsarbeidet i august. Det er også utbetalt sosialpenger til de ulike gruppene på kvarteret og brukt penger på interne arrangementer som gjør at disse kontoene er negative. Det er likevel ikke blitt brukt mer penger enn budsjettert på noen av disse kontoene. Under andre driftskostnader så kom kostnaden for revisjonshonorarer i juli med kostnaden kr. Ellers er det store kostnader forbundet med honorar, underholdning, som i juni/juli var på til sammen ca kr. Når det gjelder dekningsbidraget for øl og vin er disse gode både i juni og juli. Dekningsbidraget til importøl er lavt i juni, kun 14, 43, sannsynligvis skyldtes dette dårlig varetelling, siden dekningsbidraget er vesentlig høyere i juli. Den samme logikken kan brukes om rusbrus, som i juni hadde et dekningsbidrag på 31,67 og i juli et dekningsbidrag på 53,54. Kvarteret hadde et underskudd på kr i juni og et på kr i juli. Det er blitt laget et tentativt regnskap for SK som viser at SK isolert sitter igjen med et overskudd på ca 195

4 000 kr. Dette gjør at de på god vei dekker inn en del av de utgiftene kvarteret har i sommermånedene. Med regnskapstall fra de syv første månedene og budsjett for de 5 siste, vil kvarteret sitte igjen med et overskudd på kr ved utgangen av 2013.

5 Perioderapport 2013,*FRA*JANUAR*TIL*JULI TOTALSALG SALGSBUDSJETT ANTALL*SKIFT KULTURSTØTTE ENDRING*FRA*2012 BUDSJETTDIFFERANSE ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA* *278 4* +9* * +42* * Salg*pr.*måned* BudsjeT* SkiV*pr.*måned* 1* * Januar* Februar* Mars* April* Mai* Juni* Juli* Januar* Februar* Mars* April* Mai* Juni* Juli* Salg*pr.*ukedag* SkiV*pr.*ukedag* 1* * *4000 1*2000 1* Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* Salgsrapport*+*Periode*+*side*1

6 Perioderapport 2013,*FRA*JANUAR*TIL*JULI SALG,*DAK SKIFT,*DAK SALGSANDEL,*DAK SKIFTANDEL,*DAK ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA* *316 6* * 2* Salg*pr.*arrangør* SkiV*pr.*arrangør* 1*2000 1* Salg*pr.*lokale* SkiV*pr.*lokale* 2*5000 2*0000 1*5000 1* Salgsrapport*+*Periode*+*side*2

7 Fra Til Økonomiansvarlig Kvarterstyret Orientering: Salgsanalyse, august August har vært en svært bra måned. Vi har hatt salg på kr, som er en økning på 15 fra samme tid i fjor. Vi ligger ca over salgsbudsjett. De to første ukene i august driver fortsatt sommerkvarteret, her er det ingen/svært liten endring fra Åpningsuken (uke 33) har gått vesentlig bedre i år enn i 2012, med salg på rundt Noe av grunnen til dette er at vi har hatt flere skift i Vi ligger også over 2012 i uke 34, da vi hadde over i salg. I den siste uken i august falt salget drastisk (fadderukene var over). Det er i helgene (fredag/lørdag) det er mest salg. I 2012 gjorde vi det bedre på mandager og tirsdager enn hva det er gjort i august Dette er dager vi bør prøve å styrke. Det Akademiske kvarter har stått for 82 av salgsandelen og 78 av skiftsandelen noe som er en positiv endring på 9 og 6 fra Sommerkvarteret har hatt færre skift og lavere salg i august enn de hadde på samme tid i fjor.

8 Månedsrapport AUGUST,*2013 TOTALSALG SALGSBUDSJETT ANTALL*SKIFT KULTURSTØTTE ENDRING*FRA*2012 BUDSJETTDIFFERANSE ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA* *811 15* 456*398 36* 10 7* 31* * Salg*pr.*uke* SkiQ*pr.*uke* * 32* 33* 34* 35* 31* 32* 33* 34* 35* Salg*pr.*ukedag* SkiQ*pr.*ukedag* * * * * Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* Salgsrapport*+*Måned*+*side*1

9 Månedsrapport AUGUST,*2013 SALG,*DAK SKIFT,*DAK SALGSANDEL,*DAK SKIFTANDEL,*DAK ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA* *625 28* 16 16* 9* 6* Salg*pr.*arrangør* SkiQ*pr.*arrangør* * 2 15* 1 5* Salg*pr.*lokale* SkiQ*pr.*lokale* Salgsrapport*+*Måned*+*side*2

10 Fra Til Driftsansvarlig Kvarterstyret Orientering: Halvtimen Per dags dato ligger halvtimenprosjektet i rute. Skjenkestyret valgte en halvtimenleder ved skjenketing v13; Silje Kathrine Høyland. Halvtimens leder har som ansvar å sørge for at bemanningen og andre driftsrelaterte ting er i orden, på lik linje med leder for pub og leder for stjerne. Gruppeoppsett Et av problemene de mente var viktig å se på var å få en «rettferdig» arbeidsfordeling. De foreslo at man skulle jobbe to skift i måneden i halvtimen, og da to skift i vakt/skjenke. Halvtimenskiftene vil være kveldsskift og derfor urealistisk å forvente fire skift i måneden. Etter å ha diskutert dette videre med Silje og Simon (eier av No Stress som skal ha opplæring av bartenderne i starten) kom vi fram til at det vil være altfor lang tid mellom skiftene og man således vil slite med å opprettholde kompetansen. Løsningen vi har landet på er å operere med lag som rullerer på dager. Dvs lag 1 jobber fredag uke 1, lørdag uke 2, fri uke 3, fredag uke 4, etc. Med en person i døren, en skiftleder som jobber hele kvelden, og to skjenkere som kommer i rushtiden og hjelper å rydde trenger man 4 personer fordelt på tre lag for å dekke behovet. Altså minimum 12 personer i gruppen. Hvert lag vil bestå av en barleder som har ansvar for at folk dukker opp på skift samt opplæring av skjenkerne i gruppen. Vi tenker derfor å finne tre barledere først, for å sende disse på bartenderkurs samen med leder for halvtimen. Foreløpig så har vi enda ikke funnet barledere, men driver med intervjuer. Det vil kreves AV-kurs for å jobbe der. Det trengs ikke ordensvaktbevis for å sjekke legitimasjon i tredje etasjen, men «dørvaktene» der vil da ikke ha lov til å gripe inn i situasjoner som skulle kunne oppstå. Det er uttrykt et sterkt ønske fra vakt om at det gis ordensvaktopplæring til alle som jobber i halvtimen, både dør og bartendere. I tillegg vil det bli gitt bartenderkurs til den første bolken skjenkere og forhåpentligvis vil kompetansen ligge i gruppen så man kan kjøre internopplæring videre.

11 Kostnader Foreløpig har vi ,- igjen på investeringsbudsjettet. Spesifisert tentativt regnskap er vedlagt under. Vi ser her at det er lite rom for inkludering av innkjøp utover originale bestilingsrammer. I selve baren er det ønskelig med følgende investeringer utover original investeringsplan (prioritert rekkefølge): 1. Isbitmaskin maks ,- (hansa kan kanskje forhandle rabatt) ikke inkludert montering. Isbitmaskin er en 100 nødvendig investering 2. Bankterminaler (min 2 stk) uvisst pris (8 500 kjøpt utenfor KDR, men sannsynligvis billigere). Bankterminaler er kanskje den viktigste investering i kan gjøre for å effektivisere baren. Per dags dato klarer man ikke stort press med kun ett kasseapparat. 95 nødvendig. 3. Espressomaskin uvisst pris. Vil lette kaffetrykket fra stjerne, og er nødvendig for mange drinker som bruker kaffe (f.eks. Espresso-martini). 80 nødvendig. 4. Spyler uvisst pris. Brukes til å vaske målebegere, shotteglass, renske drinkglass for garnityrrester o.l. Ikke 100 nødvendig da man kan bruke vasken, men man sparer enormt mye tid (2 sekunder vs 8-15 sekunder per glass). Ganske sikkert en investering som må tas en eller annen gang. 5. Eksternt prisdisplay uvisst pris. Det er ønskelig å ha kasseapparatet vendt vekk fra baren. Dette gjør det enklere for skjenkere å ha kontroll over kassen og gir mer arbeidsplass ved disken foran kundene. Kan også bruke speilet til å sjekke om kunden er full eller ikke da kundene ofte skjerper seg veldig når bartenderen er vendt mot personen. Sannsynligvis ikke en stor kostnad, men det må da installeres et display som peker mot kunden (kan henge på veggen over baren). 6. Tilleggskostnader Skjenkemateriell (glass, shakere, mudlere, skjærefjøl, kniver, etc) Disse kan gå på driftsbudsjettet.

12 Investeringsregnskap Leverandør Stempel Hva SUM Pitney Bowes barstoler & 6 sofaer Interiør Snekkeriet 1113 Bar, hyller, tribune, bås etc PG Elektro 1067 Lamper og lysstyring PG Elektro 1126 Dimmer til pendler Vera & Kyte 691 Interiørarkitekter Malermester Røed - Maling av 3. etg TOTALT Budsjett Resultat Støtte Velferdstinget (V&K) Støtte UiB (maling) Resterende midler Ikke fakturert eller gjennomført innkjøp Båser estimert Elektriker for pendler? Pendler og sofabord estimert Mulig ekstra fra snekker? Utsmykning? Isbitmaskin? Anlegg? Redusering av rampe? Gardiner estimert TOTALT

13 Til$Kvarterstyret$ $ Sak:$Påbegynt$oppgradering$av$lysanlegg$i$Teglverket$ $ $ Bakgrunn$ Lysanlegget*i*Telgverket*består*i*all*hovedsak*av*dimmere*(styringsbokser*for*lys)*og* utløpskabler*(socapex/multikabler)*fra*dimmere*til*rigg.*begge*deler*er*nå*svært*gammelt* og*slitt*og*følgelig*høyst*upålitelig.* Hver*helg*brukes*store*tidsressurser*på*feilsøking*og*montering*av*ad*hocDløsninger* før*konsert.*under*konsert*forekommer*stadig*hyppigere*blackdouts*og*lamper*som*går* berserk.* * Situasjonen*har*vært*presserende*i*lang*tid,*og*allerede*i*november*2011*ble*nye* dimmere*kjøpt*inn*og*installasjon*påbegynt.*imidlertid*har*prosessen*stoppet*opp*grunnet* sen*levering*fra*leverandør*og*en*påfølgende*tvist*mellom*leverandør*og*kraft.* Orientering$ Idesisteukerharjegsettgjennomdetsomfinnesave5postogannenkorrespondanse mellomleverandørogkraft.jegserdessverreikkeatviharnoensakmotleverandør. Rettsvesenetharpåettidligeretidspunktværtinnblandetmedsammekonklusjonsom resultat. Nåkanjegikkesenoenannenløsningennatprosjektetsluttføresumiddelbart. Jegønskeråpresenterefølgendeårsakerforåunderbyggenødvendighetenavdette: $Operativ$drift$ Driftsbruddernåenreellrisiko $Tidsbruk$ Tidsbrukeneruforholdsmessighøy $Personskade$ Deterkrypstrøm(strømlekkasje)iriggen.Flerefrivilligeharfått sterkstrømgjennomkroppen $Bemanning$ Detkrevesrelativtstorgradaverfaringforkonstruktivfeilsøkingog inngåendekjennskaptiltekniskesystemerforåløseproblemer $Plass$ Degamledimmernetaroppplasspåscenen $Estetikk$ Denhalvferdiginstallasjonenerskjemmende $Ferdigstillelse$ Kraftrådetersamletiatdetteprosjektetmåbortfravårdagsorden 1

14 2 JegforståratKvarterstyretsøkonomiogderavhandlingsromfortidenerbegrenset, menjegmålikevelgiuttrykkforhvorpresserendedettenåerforkraftetaten. FrodeRealfsenharinnhentettilbudpåferdigstillelseavselveinstallasjonen,jf.e5post sendtkvarterstyretden11.september2013.kjernekostnadenefordetteer25000,5 menitilleggpåløperkostnaderfortonyestrømuttak(scenestrøm)itilknytningtil scenen.detteerenkonsekvensavannentilslutningsmetodefordenyedimmerne.dette antasvidereåværevesentligrimeligeregjortsamtidig. Utoverdettemåminstetparavutløpskablenebyttesforåfåvekk krypstrømmen.anslagsvisblirdette3000,5perstykk.jegharvanskeligforåseformeg enannenløsningentotalgjennomføring.dimmereogscenestrømutgjørenhelhetog måværeavtilstrekkeligdimensjonforåpresentereentilfredsstillendesceneforstørre artister.dårligeutløpskablermedstrømpåavveieerenuakseptabelløsningforartister, frivilligeogprofesjonelleshelseogsikkerhet. Totaleomkostningeranslåstil35000,5. MagnusMeinert Lysmaterialforvalter Kraftetaten Vedlegg$ 1.Kopiavallkommunikasjonvedrørendekjøpoginstallasjonavdimmere. Totalt35sider. 2.Kopiavtilbudpåferdigstillelseavinstallasjon. Totalt2sider.

15 Fra Til Styreleder Kvarterstyret Diskusjon: Jubileum Etter tilbakemelding fra Hulen og tidligere medlemmer av Kvarterstyret er det å markere jubileer med en festival som går igjen. Ved 10-årsjubileet til Kvarteret, som jeg ikke har fått budsjett eller regnskap for enda, ble det arrangert en 5-dagers festival med en stor årsfest som avslutning. Det går frem av den økonomiske rammeavtalen fra denne markeringen at jubileet ble finansiert gjennom billettsalg og øvrig salg under selve festivalen, slik at Kvarteret i seg selv hadde minimalt med utgifter. Ved 10-årsjubileet var de eneste utgiftene som ble tatt av Kvarteret ordinære driftskostnader som for eksempel lønn til faste ansatte, TONO/GRAMO osv., mens alle ekstraordinære kostnader som booking, transport og opphold for artist, ekstra pr-utgifter osv. ble dekket av overskuddet fra markeringen. Jeg legger ved all dokumentasjon jeg har fått av Vegard Botnen, som satt i komiteen under denne markeringen. Det fremstår ikke som om man har søkt noen form for ekstern støtte til dette, men det utelukker ikke at vi kan gjøre det. Videre gir ikke informasjonen jeg har fått så langt noe grunnlag for å vurdere andre former for markering der vi må påregne utgifter som for eksempel å få skrevet en bok. Ønsker vi derfor å gjøre noe slikt må det i Kvarterstyret nås en felles enighet om vi ønsker å sette av penger til markering, eller om vi skal la en evt. festival eller lignende arrangement dekke egne utgifter. Dersom dere ser programmet fra 10-årsjubileet fremstår det som et svært omfattende, og godt gjennomført arrangement. Basert på denne informasjonen synes jeg selv dette virker som en god løsning, men dersom vi ønsker å få skrevet en bok er det mitt forslag at man setter av en sum som Kvarteret legger til disposisjon til komiteen, sammen med et krav om å søke midler fra eksterne organer. Alle midler som man da eventuelt blir tildelt vil redusere Kvarterets egenandel. Når det gjelder honorering ble den forrige komiteen ikke honorert, annet enn påskjønnelse i form av noen flasker med vin. Om vi bør honorere kommer med andre ord an på hvor omfattende markering vi ønsker, men hvis vi gjør noe i samme skala som 10-årsjubileet blir honorering tydeligvis ikke nødvendig.

16 Kvarterstyretsforretningsorden 1.MYNDIGHETSOMRÅDE 1.1.DenneforretningsordenregulererreglerforsaksbehandlingforKvarterstyret. 1.2.VedmotstridmedKvarteretsvedtekterharvedtekteneforrang. 2.KONSTITUERING 2.1.KvarterstyretkonstituerersegpåbakgrunnavvalgresultatfraGeneralforsamlingen. Vedtatt:' ' 2.2.Påtroppendestyreskalkonstitueresegpåførstestyremøteetterhenholdsvis1.juniog1.desember. 2.3.Konstitueringskalskjesomførstesakpådagsorden. 2.4.KvarterstyretsledervelgesavGeneralforsamlingen.Kvarterstyretskalvelgeennestlederblantde øvrigestyremedlemmene. 2.5.Kvarterstyretbeståritilleggavfølgendeverv:økonomiansvarlig,driftsansvarlig,eksternansvarlig, frivilligansvarlig,produksjonsansvarligogprransvarlig.kvarterstyretstårfritttilåendredisseverveneog arbeidsfordelingenmellomdem. 2.6.MedlemmeravKvarterstyretkanikkehaandrestyrevervvedDetAkademiskeKvarter. Styremedlemmerstårfritttilåhaverviandreorganisasjoner,menplikteråinformereKvarterstyretom vervsomkanharelevansforarbeidetikvarterstyret. 3.KVARTERSTYRETSMØTER 3.1.Kvarterstyretskalhafastemøterengangperuke.Kvarterstyretskalvedtaenfastmøteplani begynnelsenavhvertsemesterdersomdagellertidspunktavvikerfraforrigesemester. 3.2.Innkallingogsaksforberedelser Lederellernestlederinnkallertilordinæremøterettervedtattmøteplan.Leder,nestleder ellertostyremedlemmerkaninnkalletilekstraordinærtmøtevedbehov.samtligestyremedlemmer skalkontaktes AllesakersomskalbehandlespåmøtetskalmeldestilKvarterstyretinnenkl.23:59todager Dagsordenogsakspapirerskalværestyremedlemmeneihendeinnenkl.18.00dagenfør 3.3.MøteR,taleRogforslagsrett KvarterstyretsmedlemmerharmøteR,taleogforslagsrettunderstyremøtene AdministrativlederogettmedlemfrakontrollkomiteenharmøteRogtalerettunder styremøtene Kvarterstyretsmøtereroffentlige.Kvarterstyretkanvedtaatandreskalfåtalerettunder behandlingenavenkeltsaker.kvarterstyretkanvedtaålukkestyremøtetførbehandlingav vedtakssaker MedlemmeravKvarterstyretharveddissensretttilprotokolltilførsel.Allevedtaksforslagskal væreskriftlige. 3.4.Møteledelse LedererordstyrerforKvarterstyretsmøter.Idennesfraværernestlederordstyrer.Ved beggesfraværvelgerkvarterstyretordstyrerformøtet OrdstyrerledermøtetetteralminneligetaleRogdebattregler.Detgisnormaltubegrensede replikker.ordstyrerbestemmerfortløpendehvorlangtaletidenskalvære.

17 4.VOTERING 4.1.Kvarterstyretervedtaksdyktignårminsthalvpartenavmedlemmeneertilstedeogdeltari styrebehandlingen.detkankunvoteresisakersombehandlesimøte.detkankunvoteresisakersomstår nevntsomvedtakssakidagsorden. 4.2.Vedtakipersonalsakerkrever3/4flertall.Meddettemenes3/4avavgittestemmer.Vedtakiandre sakerkreversimpeltflertall.meddettemenesmerenn1/2avavgittestemmer.lederhardobbeltstemme vedstemmelikhet.iledersfraværharnestlederdobbeltstemmevedstemmelikhet.ibeggesfraværhar ordstyrerdobbeltstemmevedstemmelikhet.avholdnestemmertellesikke. 4.3.Vedvoteringleggesdetminstradikaleforslagettilgrunn.Detmestradikalesettesoppmotdette.I viderevoteringsrundersettesmotpolenoppmotdetvinnendeforslaget.alleforslagskalstemmesover. 5.INHABILITET 5.1.Etstyremedlemmåikkedeltaibehandlingenelleravgjørelsenavspørsmålsomharsliksærlig betydningforegendelellerfornoennærståendeatmedlemmetmåansesforåhafremtredendepersonlig ellerøkonomisksærinteresseisaken. 6.DAGSORDEN 6.1.Kvarterstyretskalbehandlefølgendedagsorden: Valgavreferent Godkjennelseavinnkallingogdagsorden Godkjennelseavreferat OrienteringerfraKvarterstyretsmedlemmerogKvarteretsadministrasjon Innboks(sakerutenfordiskusjon,menhvoransvarskaltildelesforoppfølging) Diskusjoner(sakersomskaldiskuteresforkonsensusellerforberedesførsenerevedtak) Vedtakssaker(sakermedtilstrekkeligsaksdokumenterogdiskusjonforavgjørelse) Ymse 6.2.Representanteneipunkt6.1.4skalinnenkl.16:00dagenførmøtesendeskriftligsammendragavsin informasjonomprogresjonogstatusirepresentantensvirkeogsakeromomhandlerdensansvarsoppgave. 6.3.Kvarterstyretharanledningtilååpnedagsordenmedtotredjedelsflertall. 7.REFERAT 7.1.Kvarterstyretsmøterskalreferatføres.Detskalireferatetanføreshvemsomvartilstede,og omkvarterstyretvarvedtaksdyktig.dersometstyremedlemforlatermøtetunderveisskaldetrefereresnår deforlatermøtetogeventueltnårdekommertilbake.dersometstyremedlemmelderseginhabiliensak skaldetterefereres. 7.2.Frabehandlingavpersonalsakerskaldetidetoffentligtilgjengeligereferatetkunrefereres Personalsakerogutestengelserrefereresikke. ReferatfrapersonalsakerarkiveresiKvarterstyretsinterne arkiv.oversiktoverutestengtepersonerarkiveresiegetarkiv.ymserefereresikke. 7.3.Kvarterstyretsreferatereroffentlige.Referatenegodkjennespåpåfølgendestyremøte.Referatene skaloffentliggjøresettergodkjennelseviakvarteretsoffentligefiler. 8.ARKIVERING 8.1. Kvarterstyretskalarkivereallsignertkorrespondanse. 9.REVIDERING 9.1. Denneforretningsordenskalrevidereshvertsemester.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 20-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke 3. EKSTERNANSVARLIG Foreligger ikke 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen 19.04.2012 Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer