Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%"

Transkript

1 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag BlittintervjuetavStudvestangåendeVT Lagetetnotatomprosjektkomitefor20#årsjubileum. EKSTERNANSVARLIG DeltokpåDorgeseminartorsdag. HaravholdtDorgemøtemandag. Fikk tilbakemeldinger om Dorgeseminaret. Positive tilbakemeldinger om helhusdelen, og det er ønskeligatkvarterettarinitiativtilmøtemedenhelhuskomitéallerededenneuken,mtpatfristen foråsøkehelhusdatoerfornestesemesterer1.oktober.detetterlysesogsåenordningpåhvordan detøkonomiskekanløsesvedsamarbeidomhelhusførnyhelhusavtaleeriorden.jegkankalleinn tilmøtemedrepresentantenefradorgenetidligdenneuken. JegskalholdeetinnleggomrombookingpåKvarteretpåkursiregiavKSpåfredag. PRODUKSJONSANSVARLIG Har påbegynt en rekke prosjekter. Dette involverer å lage linjer for Kvarterets vertskapsgruppe, planleggesemesteretsquizzerogdj#eroglageenomfattendedj#database.forhåpentligvisvildette gjøreatvårefastekonsepterstyrkes.kanherleggetilatjegikkeklarteåfinnedjtillørdagensomvar, daallespilteellervarpublikumpådenellevillefesten. DeltokpåDorgeseminar. KommunisertmedVaktogKvartrundtSALT#arrangementetpåsøndag.Varogsåinnomogsjekketom altvarpåstell,hvilketdetvar. LagetarrangementsoversiktogkaltinntilProduksjonsmøte,derogsåPsykologirevyenkommertilå delta. Skal i tillegg evaluere Phonofestivalen sammen med Skjenke, Vakt og Kvart (Kraft hadde egentligingentingåsi).

2 30#13 FRIVILLIGANSVARLIG Har jobbet med rekrutteringsstrategi og skrevet notat fra rekrutteringsperioden. Måtte avlyse AV# kurs pga. mangel på folk hos Skjenkekontoret # ny dato blir avtalt 1. oktober. Har vært på Dorge# seminarogsignertkontrakter. HarblittkontaktetavSiBang.fokuspåikke#alkoholbasertearrangementer#skalietmøtemedde andre studentorganisasjonene for å bli enige om et felles fokus. Skal i møte med PR og Web ang. sammenslåingmede#tjenestenidag,ogfølgeroppkompetansekomiteenogkompetansekursetmed møtepåonsdag.undersøkerhvilkemulighetersomfinnesforkursmtp.gjestehåndtering. DRIFTSANSVARLIG Viharfortsattskjenkebevilling. Værtimøtemedhansa,litekonkretsomkomutavdet.Skalmøtedemigjendenneuken. Ellersværtenliteproduktivuke.VenterfordetmestepåsvarfraHansa,Nøgne,Simon,ogflere. PR-ANSVARLIG DeltokpåDorgeseminar. Tattkontaktmednattogdagforåsehvilketilbuddeevtkangioss. Studvestfikkikkemedannonsenvåridenneutgaven,såvifårenhelsidetilgode Planleggerhvorviskalhaplakatmontrene,ogfinneruthvormyepengervikanbrukepådetteogpå bannerfester.2#3avplakatmontreneskalbrukestilåpningstidogillustrasjonstegningavbygningen. VarpåstyremøtettilPR#etatenogdeharnåfunnetenrutinepåplakatopphengingenslikdetteblir gjort2gangerimnd.ingenistyretvarforegenplakatgruppe. Skalhamøtemedgrafiskinesteuke,slikdetikkeblirflereulesligeplakater/bannere. Vinærmeross8000følgerepåFB,ogsidendeflesteivårmålgruppebrukersosialemedierharjeg sendtlittmailtilulikebedrifterforåfinneuthvaprisenerforåfåflerefaner/appertilfeksmeny, program,blifrivillig,konkurranserosv. ØKONOMIANSVARLIG Jobber fortsatt med å lage en oversikt over hvor mye de ulike gruppene har brukt. Gjort ferdig kommentartilregnskapforsommeren. ADMINISTRASJONEN Avsluttet regnskap for august og brukt mye tid på kontantoppfølging etter sommermånedene og faddderuken. Hatt opplæring med ny driftsleder, bistått under lobbymøte og deltatt på kulturnæringskonferanse.

3 Fra Til Økonomiansvarlig Kvarterstyret Orientering: Regnskap juni/juli Kvarteret har ikke beregnet drift i sommermånedene i budsjettet, men sommerkvarteret (SK) har laget eget budsjett som jeg velger å bruke for å sammenligne inntekter/kostnader. Målet for Kvarteret er nødvendigvis ikke at SK skal gå i overskudd (selv om det er en bonus), men at de skal dekke sine egne kostnader samt de faste kostnadene som kvarteret likevel har om sommeren. SK har i juni/juli salgsinntekter på kr. De hadde budsjettert med kr, så de ligger ca under budsjett. Det er likevel viktig å påpeke at SK også hadde driften i de to første ukene i august, som kan minke underskuddet. De har solgt for kr i øl, som er rundt kr under budsjett. Når det gjelder de andre inntektspostene er det ikke store avvik. SK kvarteret har hatt ca kr i billettinntekter, som er 5000 kr mer enn hva de hadde budsjettert med. Sponsorinntektene (markedsstøtte fra Hansa) er lavere enn budsjettert, men dette kommer av at det er kjøpt inn lite øl i juli. Denne kontoen vil trolig være vesentlig høyere i august, da det ble kjøpt inn mye øl til åpningen. Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert, som har den helt enkle forklaringen at SK har utbetalt lønn til sine ansatte. De har i juni/juli kr i lønnskostnader. De har budsjettert med ca kr i lønnskostnader, så de bør ligge innenfor budsjettet når alle lønnskostnader er utbetalt. Ellers er kostnadene for utbetaling av feriepenger lavere enn budsjettert i juni, men dette korrigeres med høyere kostnader på kontoen feriepenger i juli. Under kompetansekostnader er et negativt avvik på ca 5500 kr i rekruttering, som kommer av at det ble bestilt inn brosjyrer til rekrutteringsarbeidet i august. Det er også utbetalt sosialpenger til de ulike gruppene på kvarteret og brukt penger på interne arrangementer som gjør at disse kontoene er negative. Det er likevel ikke blitt brukt mer penger enn budsjettert på noen av disse kontoene. Under andre driftskostnader så kom kostnaden for revisjonshonorarer i juli med kostnaden kr. Ellers er det store kostnader forbundet med honorar, underholdning, som i juni/juli var på til sammen ca kr. Når det gjelder dekningsbidraget for øl og vin er disse gode både i juni og juli. Dekningsbidraget til importøl er lavt i juni, kun 14, 43, sannsynligvis skyldtes dette dårlig varetelling, siden dekningsbidraget er vesentlig høyere i juli. Den samme logikken kan brukes om rusbrus, som i juni hadde et dekningsbidrag på 31,67 og i juli et dekningsbidrag på 53,54. Kvarteret hadde et underskudd på kr i juni og et på kr i juli. Det er blitt laget et tentativt regnskap for SK som viser at SK isolert sitter igjen med et overskudd på ca 195

4 000 kr. Dette gjør at de på god vei dekker inn en del av de utgiftene kvarteret har i sommermånedene. Med regnskapstall fra de syv første månedene og budsjett for de 5 siste, vil kvarteret sitte igjen med et overskudd på kr ved utgangen av 2013.

5 Perioderapport 2013,*FRA*JANUAR*TIL*JULI TOTALSALG SALGSBUDSJETT ANTALL*SKIFT KULTURSTØTTE ENDRING*FRA*2012 BUDSJETTDIFFERANSE ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA* *278 4* +9* * +42* * Salg*pr.*måned* BudsjeT* SkiV*pr.*måned* 1* * Januar* Februar* Mars* April* Mai* Juni* Juli* Januar* Februar* Mars* April* Mai* Juni* Juli* Salg*pr.*ukedag* SkiV*pr.*ukedag* 1* * *4000 1*2000 1* Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* Salgsrapport*+*Periode*+*side*1

6 Perioderapport 2013,*FRA*JANUAR*TIL*JULI SALG,*DAK SKIFT,*DAK SALGSANDEL,*DAK SKIFTANDEL,*DAK ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA* *316 6* * 2* Salg*pr.*arrangør* SkiV*pr.*arrangør* 1*2000 1* Salg*pr.*lokale* SkiV*pr.*lokale* 2*5000 2*0000 1*5000 1* Salgsrapport*+*Periode*+*side*2

7 Fra Til Økonomiansvarlig Kvarterstyret Orientering: Salgsanalyse, august August har vært en svært bra måned. Vi har hatt salg på kr, som er en økning på 15 fra samme tid i fjor. Vi ligger ca over salgsbudsjett. De to første ukene i august driver fortsatt sommerkvarteret, her er det ingen/svært liten endring fra Åpningsuken (uke 33) har gått vesentlig bedre i år enn i 2012, med salg på rundt Noe av grunnen til dette er at vi har hatt flere skift i Vi ligger også over 2012 i uke 34, da vi hadde over i salg. I den siste uken i august falt salget drastisk (fadderukene var over). Det er i helgene (fredag/lørdag) det er mest salg. I 2012 gjorde vi det bedre på mandager og tirsdager enn hva det er gjort i august Dette er dager vi bør prøve å styrke. Det Akademiske kvarter har stått for 82 av salgsandelen og 78 av skiftsandelen noe som er en positiv endring på 9 og 6 fra Sommerkvarteret har hatt færre skift og lavere salg i august enn de hadde på samme tid i fjor.

8 Månedsrapport AUGUST,*2013 TOTALSALG SALGSBUDSJETT ANTALL*SKIFT KULTURSTØTTE ENDRING*FRA*2012 BUDSJETTDIFFERANSE ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA* *811 15* 456*398 36* 10 7* 31* * Salg*pr.*uke* SkiQ*pr.*uke* * 32* 33* 34* 35* 31* 32* 33* 34* 35* Salg*pr.*ukedag* SkiQ*pr.*ukedag* * * * * Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* Mandag* Tirsdag* Onsdag* Torsdag* Fredag* Lørdag* Søndag* Salgsrapport*+*Måned*+*side*1

9 Månedsrapport AUGUST,*2013 SALG,*DAK SKIFT,*DAK SALGSANDEL,*DAK SKIFTANDEL,*DAK ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA*2012 ENDRING*FRA* *625 28* 16 16* 9* 6* Salg*pr.*arrangør* SkiQ*pr.*arrangør* * 2 15* 1 5* Salg*pr.*lokale* SkiQ*pr.*lokale* Salgsrapport*+*Måned*+*side*2

10 Fra Til Driftsansvarlig Kvarterstyret Orientering: Halvtimen Per dags dato ligger halvtimenprosjektet i rute. Skjenkestyret valgte en halvtimenleder ved skjenketing v13; Silje Kathrine Høyland. Halvtimens leder har som ansvar å sørge for at bemanningen og andre driftsrelaterte ting er i orden, på lik linje med leder for pub og leder for stjerne. Gruppeoppsett Et av problemene de mente var viktig å se på var å få en «rettferdig» arbeidsfordeling. De foreslo at man skulle jobbe to skift i måneden i halvtimen, og da to skift i vakt/skjenke. Halvtimenskiftene vil være kveldsskift og derfor urealistisk å forvente fire skift i måneden. Etter å ha diskutert dette videre med Silje og Simon (eier av No Stress som skal ha opplæring av bartenderne i starten) kom vi fram til at det vil være altfor lang tid mellom skiftene og man således vil slite med å opprettholde kompetansen. Løsningen vi har landet på er å operere med lag som rullerer på dager. Dvs lag 1 jobber fredag uke 1, lørdag uke 2, fri uke 3, fredag uke 4, etc. Med en person i døren, en skiftleder som jobber hele kvelden, og to skjenkere som kommer i rushtiden og hjelper å rydde trenger man 4 personer fordelt på tre lag for å dekke behovet. Altså minimum 12 personer i gruppen. Hvert lag vil bestå av en barleder som har ansvar for at folk dukker opp på skift samt opplæring av skjenkerne i gruppen. Vi tenker derfor å finne tre barledere først, for å sende disse på bartenderkurs samen med leder for halvtimen. Foreløpig så har vi enda ikke funnet barledere, men driver med intervjuer. Det vil kreves AV-kurs for å jobbe der. Det trengs ikke ordensvaktbevis for å sjekke legitimasjon i tredje etasjen, men «dørvaktene» der vil da ikke ha lov til å gripe inn i situasjoner som skulle kunne oppstå. Det er uttrykt et sterkt ønske fra vakt om at det gis ordensvaktopplæring til alle som jobber i halvtimen, både dør og bartendere. I tillegg vil det bli gitt bartenderkurs til den første bolken skjenkere og forhåpentligvis vil kompetansen ligge i gruppen så man kan kjøre internopplæring videre.

11 Kostnader Foreløpig har vi ,- igjen på investeringsbudsjettet. Spesifisert tentativt regnskap er vedlagt under. Vi ser her at det er lite rom for inkludering av innkjøp utover originale bestilingsrammer. I selve baren er det ønskelig med følgende investeringer utover original investeringsplan (prioritert rekkefølge): 1. Isbitmaskin maks ,- (hansa kan kanskje forhandle rabatt) ikke inkludert montering. Isbitmaskin er en 100 nødvendig investering 2. Bankterminaler (min 2 stk) uvisst pris (8 500 kjøpt utenfor KDR, men sannsynligvis billigere). Bankterminaler er kanskje den viktigste investering i kan gjøre for å effektivisere baren. Per dags dato klarer man ikke stort press med kun ett kasseapparat. 95 nødvendig. 3. Espressomaskin uvisst pris. Vil lette kaffetrykket fra stjerne, og er nødvendig for mange drinker som bruker kaffe (f.eks. Espresso-martini). 80 nødvendig. 4. Spyler uvisst pris. Brukes til å vaske målebegere, shotteglass, renske drinkglass for garnityrrester o.l. Ikke 100 nødvendig da man kan bruke vasken, men man sparer enormt mye tid (2 sekunder vs 8-15 sekunder per glass). Ganske sikkert en investering som må tas en eller annen gang. 5. Eksternt prisdisplay uvisst pris. Det er ønskelig å ha kasseapparatet vendt vekk fra baren. Dette gjør det enklere for skjenkere å ha kontroll over kassen og gir mer arbeidsplass ved disken foran kundene. Kan også bruke speilet til å sjekke om kunden er full eller ikke da kundene ofte skjerper seg veldig når bartenderen er vendt mot personen. Sannsynligvis ikke en stor kostnad, men det må da installeres et display som peker mot kunden (kan henge på veggen over baren). 6. Tilleggskostnader Skjenkemateriell (glass, shakere, mudlere, skjærefjøl, kniver, etc) Disse kan gå på driftsbudsjettet.

12 Investeringsregnskap Leverandør Stempel Hva SUM Pitney Bowes barstoler & 6 sofaer Interiør Snekkeriet 1113 Bar, hyller, tribune, bås etc PG Elektro 1067 Lamper og lysstyring PG Elektro 1126 Dimmer til pendler Vera & Kyte 691 Interiørarkitekter Malermester Røed - Maling av 3. etg TOTALT Budsjett Resultat Støtte Velferdstinget (V&K) Støtte UiB (maling) Resterende midler Ikke fakturert eller gjennomført innkjøp Båser estimert Elektriker for pendler? Pendler og sofabord estimert Mulig ekstra fra snekker? Utsmykning? Isbitmaskin? Anlegg? Redusering av rampe? Gardiner estimert TOTALT

13 Til$Kvarterstyret$ $ Sak:$Påbegynt$oppgradering$av$lysanlegg$i$Teglverket$ $ $ Bakgrunn$ Lysanlegget*i*Telgverket*består*i*all*hovedsak*av*dimmere*(styringsbokser*for*lys)*og* utløpskabler*(socapex/multikabler)*fra*dimmere*til*rigg.*begge*deler*er*nå*svært*gammelt* og*slitt*og*følgelig*høyst*upålitelig.* Hver*helg*brukes*store*tidsressurser*på*feilsøking*og*montering*av*ad*hocDløsninger* før*konsert.*under*konsert*forekommer*stadig*hyppigere*blackdouts*og*lamper*som*går* berserk.* * Situasjonen*har*vært*presserende*i*lang*tid,*og*allerede*i*november*2011*ble*nye* dimmere*kjøpt*inn*og*installasjon*påbegynt.*imidlertid*har*prosessen*stoppet*opp*grunnet* sen*levering*fra*leverandør*og*en*påfølgende*tvist*mellom*leverandør*og*kraft.* Orientering$ Idesisteukerharjegsettgjennomdetsomfinnesave5postogannenkorrespondanse mellomleverandørogkraft.jegserdessverreikkeatviharnoensakmotleverandør. Rettsvesenetharpåettidligeretidspunktværtinnblandetmedsammekonklusjonsom resultat. Nåkanjegikkesenoenannenløsningennatprosjektetsluttføresumiddelbart. Jegønskeråpresenterefølgendeårsakerforåunderbyggenødvendighetenavdette: $Operativ$drift$ Driftsbruddernåenreellrisiko $Tidsbruk$ Tidsbrukeneruforholdsmessighøy $Personskade$ Deterkrypstrøm(strømlekkasje)iriggen.Flerefrivilligeharfått sterkstrømgjennomkroppen $Bemanning$ Detkrevesrelativtstorgradaverfaringforkonstruktivfeilsøkingog inngåendekjennskaptiltekniskesystemerforåløseproblemer $Plass$ Degamledimmernetaroppplasspåscenen $Estetikk$ Denhalvferdiginstallasjonenerskjemmende $Ferdigstillelse$ Kraftrådetersamletiatdetteprosjektetmåbortfravårdagsorden 1

14 2 JegforståratKvarterstyretsøkonomiogderavhandlingsromfortidenerbegrenset, menjegmålikevelgiuttrykkforhvorpresserendedettenåerforkraftetaten. FrodeRealfsenharinnhentettilbudpåferdigstillelseavselveinstallasjonen,jf.e5post sendtkvarterstyretden11.september2013.kjernekostnadenefordetteer25000,5 menitilleggpåløperkostnaderfortonyestrømuttak(scenestrøm)itilknytningtil scenen.detteerenkonsekvensavannentilslutningsmetodefordenyedimmerne.dette antasvidereåværevesentligrimeligeregjortsamtidig. Utoverdettemåminstetparavutløpskablenebyttesforåfåvekk krypstrømmen.anslagsvisblirdette3000,5perstykk.jegharvanskeligforåseformeg enannenløsningentotalgjennomføring.dimmereogscenestrømutgjørenhelhetog måværeavtilstrekkeligdimensjonforåpresentereentilfredsstillendesceneforstørre artister.dårligeutløpskablermedstrømpåavveieerenuakseptabelløsningforartister, frivilligeogprofesjonelleshelseogsikkerhet. Totaleomkostningeranslåstil35000,5. MagnusMeinert Lysmaterialforvalter Kraftetaten Vedlegg$ 1.Kopiavallkommunikasjonvedrørendekjøpoginstallasjonavdimmere. Totalt35sider. 2.Kopiavtilbudpåferdigstillelseavinstallasjon. Totalt2sider.

15 Fra Til Styreleder Kvarterstyret Diskusjon: Jubileum Etter tilbakemelding fra Hulen og tidligere medlemmer av Kvarterstyret er det å markere jubileer med en festival som går igjen. Ved 10-årsjubileet til Kvarteret, som jeg ikke har fått budsjett eller regnskap for enda, ble det arrangert en 5-dagers festival med en stor årsfest som avslutning. Det går frem av den økonomiske rammeavtalen fra denne markeringen at jubileet ble finansiert gjennom billettsalg og øvrig salg under selve festivalen, slik at Kvarteret i seg selv hadde minimalt med utgifter. Ved 10-årsjubileet var de eneste utgiftene som ble tatt av Kvarteret ordinære driftskostnader som for eksempel lønn til faste ansatte, TONO/GRAMO osv., mens alle ekstraordinære kostnader som booking, transport og opphold for artist, ekstra pr-utgifter osv. ble dekket av overskuddet fra markeringen. Jeg legger ved all dokumentasjon jeg har fått av Vegard Botnen, som satt i komiteen under denne markeringen. Det fremstår ikke som om man har søkt noen form for ekstern støtte til dette, men det utelukker ikke at vi kan gjøre det. Videre gir ikke informasjonen jeg har fått så langt noe grunnlag for å vurdere andre former for markering der vi må påregne utgifter som for eksempel å få skrevet en bok. Ønsker vi derfor å gjøre noe slikt må det i Kvarterstyret nås en felles enighet om vi ønsker å sette av penger til markering, eller om vi skal la en evt. festival eller lignende arrangement dekke egne utgifter. Dersom dere ser programmet fra 10-årsjubileet fremstår det som et svært omfattende, og godt gjennomført arrangement. Basert på denne informasjonen synes jeg selv dette virker som en god løsning, men dersom vi ønsker å få skrevet en bok er det mitt forslag at man setter av en sum som Kvarteret legger til disposisjon til komiteen, sammen med et krav om å søke midler fra eksterne organer. Alle midler som man da eventuelt blir tildelt vil redusere Kvarterets egenandel. Når det gjelder honorering ble den forrige komiteen ikke honorert, annet enn påskjønnelse i form av noen flasker med vin. Om vi bør honorere kommer med andre ord an på hvor omfattende markering vi ønsker, men hvis vi gjør noe i samme skala som 10-årsjubileet blir honorering tydeligvis ikke nødvendig.

16 Kvarterstyretsforretningsorden 1.MYNDIGHETSOMRÅDE 1.1.DenneforretningsordenregulererreglerforsaksbehandlingforKvarterstyret. 1.2.VedmotstridmedKvarteretsvedtekterharvedtekteneforrang. 2.KONSTITUERING 2.1.KvarterstyretkonstituerersegpåbakgrunnavvalgresultatfraGeneralforsamlingen. Vedtatt:' ' 2.2.Påtroppendestyreskalkonstitueresegpåførstestyremøteetterhenholdsvis1.juniog1.desember. 2.3.Konstitueringskalskjesomførstesakpådagsorden. 2.4.KvarterstyretsledervelgesavGeneralforsamlingen.Kvarterstyretskalvelgeennestlederblantde øvrigestyremedlemmene. 2.5.Kvarterstyretbeståritilleggavfølgendeverv:økonomiansvarlig,driftsansvarlig,eksternansvarlig, frivilligansvarlig,produksjonsansvarligogprransvarlig.kvarterstyretstårfritttilåendredisseverveneog arbeidsfordelingenmellomdem. 2.6.MedlemmeravKvarterstyretkanikkehaandrestyrevervvedDetAkademiskeKvarter. Styremedlemmerstårfritttilåhaverviandreorganisasjoner,menplikteråinformereKvarterstyretom vervsomkanharelevansforarbeidetikvarterstyret. 3.KVARTERSTYRETSMØTER 3.1.Kvarterstyretskalhafastemøterengangperuke.Kvarterstyretskalvedtaenfastmøteplani begynnelsenavhvertsemesterdersomdagellertidspunktavvikerfraforrigesemester. 3.2.Innkallingogsaksforberedelser Lederellernestlederinnkallertilordinæremøterettervedtattmøteplan.Leder,nestleder ellertostyremedlemmerkaninnkalletilekstraordinærtmøtevedbehov.samtligestyremedlemmer skalkontaktes AllesakersomskalbehandlespåmøtetskalmeldestilKvarterstyretinnenkl.23:59todager Dagsordenogsakspapirerskalværestyremedlemmeneihendeinnenkl.18.00dagenfør 3.3.MøteR,taleRogforslagsrett KvarterstyretsmedlemmerharmøteR,taleogforslagsrettunderstyremøtene AdministrativlederogettmedlemfrakontrollkomiteenharmøteRogtalerettunder styremøtene Kvarterstyretsmøtereroffentlige.Kvarterstyretkanvedtaatandreskalfåtalerettunder behandlingenavenkeltsaker.kvarterstyretkanvedtaålukkestyremøtetførbehandlingav vedtakssaker MedlemmeravKvarterstyretharveddissensretttilprotokolltilførsel.Allevedtaksforslagskal væreskriftlige. 3.4.Møteledelse LedererordstyrerforKvarterstyretsmøter.Idennesfraværernestlederordstyrer.Ved beggesfraværvelgerkvarterstyretordstyrerformøtet OrdstyrerledermøtetetteralminneligetaleRogdebattregler.Detgisnormaltubegrensede replikker.ordstyrerbestemmerfortløpendehvorlangtaletidenskalvære.

17 4.VOTERING 4.1.Kvarterstyretervedtaksdyktignårminsthalvpartenavmedlemmeneertilstedeogdeltari styrebehandlingen.detkankunvoteresisakersombehandlesimøte.detkankunvoteresisakersomstår nevntsomvedtakssakidagsorden. 4.2.Vedtakipersonalsakerkrever3/4flertall.Meddettemenes3/4avavgittestemmer.Vedtakiandre sakerkreversimpeltflertall.meddettemenesmerenn1/2avavgittestemmer.lederhardobbeltstemme vedstemmelikhet.iledersfraværharnestlederdobbeltstemmevedstemmelikhet.ibeggesfraværhar ordstyrerdobbeltstemmevedstemmelikhet.avholdnestemmertellesikke. 4.3.Vedvoteringleggesdetminstradikaleforslagettilgrunn.Detmestradikalesettesoppmotdette.I viderevoteringsrundersettesmotpolenoppmotdetvinnendeforslaget.alleforslagskalstemmesover. 5.INHABILITET 5.1.Etstyremedlemmåikkedeltaibehandlingenelleravgjørelsenavspørsmålsomharsliksærlig betydningforegendelellerfornoennærståendeatmedlemmetmåansesforåhafremtredendepersonlig ellerøkonomisksærinteresseisaken. 6.DAGSORDEN 6.1.Kvarterstyretskalbehandlefølgendedagsorden: Valgavreferent Godkjennelseavinnkallingogdagsorden Godkjennelseavreferat OrienteringerfraKvarterstyretsmedlemmerogKvarteretsadministrasjon Innboks(sakerutenfordiskusjon,menhvoransvarskaltildelesforoppfølging) Diskusjoner(sakersomskaldiskuteresforkonsensusellerforberedesførsenerevedtak) Vedtakssaker(sakermedtilstrekkeligsaksdokumenterogdiskusjonforavgjørelse) Ymse 6.2.Representanteneipunkt6.1.4skalinnenkl.16:00dagenførmøtesendeskriftligsammendragavsin informasjonomprogresjonogstatusirepresentantensvirkeogsakeromomhandlerdensansvarsoppgave. 6.3.Kvarterstyretharanledningtilååpnedagsordenmedtotredjedelsflertall. 7.REFERAT 7.1.Kvarterstyretsmøterskalreferatføres.Detskalireferatetanføreshvemsomvartilstede,og omkvarterstyretvarvedtaksdyktig.dersometstyremedlemforlatermøtetunderveisskaldetrefereresnår deforlatermøtetogeventueltnårdekommertilbake.dersometstyremedlemmelderseginhabiliensak skaldetterefereres. 7.2.Frabehandlingavpersonalsakerskaldetidetoffentligtilgjengeligereferatetkunrefereres Personalsakerogutestengelserrefereresikke. ReferatfrapersonalsakerarkiveresiKvarterstyretsinterne arkiv.oversiktoverutestengtepersonerarkiveresiegetarkiv.ymserefereresikke. 7.3.Kvarterstyretsreferatereroffentlige.Referatenegodkjennespåpåfølgendestyremøte.Referatene skaloffentliggjøresettergodkjennelseviakvarteretsoffentligefiler. 8.ARKIVERING 8.1. Kvarterstyretskalarkivereallsignertkorrespondanse. 9.REVIDERING 9.1. Denneforretningsordenskalrevidereshvertsemester.

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.%

Har%hatt%arbeidsmøte%om%revidering%av%org.struktur%og%jobbet%videre%med%dette.% 10#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Har snakket med Knut i etterkant av ansettelse, og har fått personer av interesse til å søke på stillingensomarrangementsansvarlig. Harhattarbeidsmøteomrevideringavorg.strukturogjobbetvideremeddette.

Detaljer

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken %

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken % 15#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harferdigstiltdokumentomrevideringavorganisasjonsstruktur. Har hatt møte med driftsorganisasjoner og andre studentkulturorganisasjoner om utforming av 1.etaje

Detaljer

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.&

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.& 2513 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harsammenmedstyretskrevetutkasttilhandlingsplan.Allemåleseigjennomdetteslikatvifåren raskogeffektivgjennomgangavdenne. Skalarrangerekulturåpningen.Alterpåstell,håperpåengodgjennomføring.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.&

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.& 40#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har hatt møte med 3 representanter fra universitetsstyret samt studentrepresentantene om gjenoppbyggingavvillaen. ForberedtsakerogsendtutinnkallingogdagsordentilkoordineringsmøtemedrektorogSKiBAS.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen.

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen. Referat KVARTERSTYREMØTE 40-09 25.11.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-11 Oppfølging fra forrige møte PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Deltok på orienteringsrunden på Representantskapets innstillingsmøte

Detaljer

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.%

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.% 29#12 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Fultfokuspåinnspurtentilfristforåsendesakertilhøring.Fårgodhjelpfraintern#Hannetilåskrive semesterrapporten. Hadde møte med øko#marius fredag 5. oktober om budsjettet.

Detaljer

Forbereder%og%deltar%onsdag%på%Hordaland%fylkeskommune%sin%høringskonferanse%ifbm%den%regionale% kulturplanen%for%2015#2025.%

Forbereder%og%deltar%onsdag%på%Hordaland%fylkeskommune%sin%høringskonferanse%ifbm%den%regionale% kulturplanen%for%2015#2025.% 24#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harhattenhektiskukemedfadderukeogkulturåpning. MøtteØrjansammenmedHelleang.dennyePersDB. Sendteutførsteleder#nyhetsbrev.Nesteblirepisk. ForberederogdeltaronsdagpåHordalandfylkeskommunesinhøringskonferanseifbmdenregionale

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

Har&sendt&ut&invitasjoner&til&programslipp&for&våren&og&jobbet&med&denne.&& Vært&med&og&ferdigstillt&handlingsplan&for&våren&2014.&Veldig&hyggelig.

Har&sendt&ut&invitasjoner&til&programslipp&for&våren&og&jobbet&med&denne.&& Vært&med&og&ferdigstillt&handlingsplan&for&våren&2014.&Veldig&hyggelig. 03#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harhjulpettilmedprogramhefteforvårsemesteret. Harsendtutinvitasjonertilprogramslippforvårenogjobbetmeddenne. Værtmedogferdigstillthandlingsplanforvåren2014.Veldighyggelig.

Detaljer

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b Referat KVARTERSTYREMØTE 05-08 05.02.2008, kl 18:00 NG1 b TIL STEDE KVAST Internansvarlig Anne K. Tinnesand Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (ankom kl. 19:20) ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE

Detaljer

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det.

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det. 33"13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harlagetforslagtillangsiktiginvesteringsstrategi. Synes selv det er et utmerket dokument som vil sørgeforenuforbeholdenvekstdekommende10årene.minst. SkrevetleserinnleggtilStudvest,svarpåArneogdesittinnleggiforrigeuke.Vetikkeomdetkommer

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 SALG, ØL 6 414 300 698 976 762 169 617 915 500

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER)

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER) 01#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE Ingen)oppfølging) ) ORIENTERINGER LEDER) Ferien har stort sett gått med til feriering, men jeg har brukt litt tid på å gjøre klart hvilke

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 04-09 27.01.2009, kl 16:15 NG1b Til stede: Kvast: Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Eksternansvarlig: Anette B. Moen Internansvarlig:

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1 08#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Prosjektoransvar ORIENTERINGER LEDER Deltattpåmøteistudentimpulser. DeltattpåmediehåndteringskursmedGeelmuydenKieseogstyretiStudentersamfunnet. OrientertRSomstyresituasjonenogkvastsønskervidere.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

BUDSJETT 2016 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT 2016 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2016 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2016 SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 SALG, ØL 6 186 764 685 513 635 000 635 000 585

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 05-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med adm. leder, økonomiansvarlig, pr-ansvarlig, mardkesjef og Tom Tveita om mulige samarbeidspartnere fredag 4. februar. Anser

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 30-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig Plakatmontre i trappehuset Administrasjonen Mobildekning i Tivoli Svar til BSTV Driftsansvarlig Stillhet og skjenebevilgning

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT OØ2SK 02 11 13

REFERAT OØ2SK 02 11 13 REFERAT OØ2SK 02 11 13 TILSTEDE: Leder, Sekretær, Vara Sekretær, Kasserer, H&I leder, O&I leder, O&I nestleder, 10 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, 1 stk. observatør (10 stk. med stemmerett), totalt 20 stk.

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet. Administrasjonen Thomas Evensen. Representantskapet Øyvind Kinsey

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet. Administrasjonen Thomas Evensen. Representantskapet Øyvind Kinsey REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet TIL STEDE Kvarterstyret Leder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pr-ansvarlig Prosjektansvarlig Administrasjonen Thomas Evensen Representantskapet

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 05-2007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 05-2007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 052007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke Det har over det meste av dette semesteret vært en pågående konflikt mellom Vaktetaten

Detaljer

PG&har&begynt&planlegging&av&årsfesten,&og&jeg&skal&på&møte&om&dette&på&fredag.&

PG&har&begynt&planlegging&av&årsfesten,&og&jeg&skal&på&møte&om&dette&på&fredag.& 42#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER VarpåekstraordinærtSKiBAS#møteforrigeonsdag. Ellerserdeteksamenstid. EKSTERNANSVARLIG HarfåttsendtutdeallerflestesvarenepåsøknadeneforV14.Holdernåpååbookedesøknadene

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 07-11 Orienteringer 1. LEDER Har tilbrukt den største delen av tiden siden sist møte i Oslo. Ankom ByLarm torsdag morgen med festivitas og forholdsvis informative

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 03.12.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-09 06.10.2009, kl 17:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig Ingrid

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Sted: Referent: Fraværende:

Sted: Referent: Fraværende: Møtereferat for: Hovedstyret Dato/ tid: 10.05.17/ 19.30-22.30 Møteleder: Morten Jelsa Deltakere: Morten Jelsa, Gunn Berit Frøyland, Sigmund Voll Ådnøy, Astrid K. Håland, Ken Tore Tunheim, Jan Christian

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Mai År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 05.07.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 11-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret Internansvarlig Stands i Speilsalen til åpningsuken PR-ansvarlig Menymal til barene Brann Økonomiansvarlig

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: oktober 2014

Regnskapsrapport. Måned: oktober 2014 Regnskapsrapport Måned: oktober 2014 Hovedposter i rapporten oktober 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 436 426 1 115 000 11 007 839 12 424 739 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie!

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie! !!! 05.10.2014 Fra Bookingansvarlig Til! Kvarterstyret Nye!retningslinjer!for!leie! Kvarteretharperdagsdatonoeuklareretningslinjerforleie.Dethariårblittvedtattretningslinjer somgjelderforstørreeksternearrangementer,ogdissefungerergodttilsittbruk,menertilpasset

Detaljer