Folketeljing 1910 for 1301 Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1301 Bergen"

Transkript

1 Folketeljing 19 for 1301 Bergen Mariakirken Tellekrets 97 til 6 Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 19, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 0 år. 19-teljinga vart difor frigjeven 1. desember 20. Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 19, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 19 Ved kgl. Res. 23. september 19 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember 19. På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 19 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 19-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 19, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 19 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 19 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 19 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 19 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1301 Bergen Side Digitalarkivet - Arkivverket

11 Personar i alt: (kvinner: 42296, menn: 35719) Bustader: 51 Leil.: Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 516 (kvinner: 298, menn: 218) Bustader i kretsen: 68 Leil. i kretsen: 99 Krets: 097 Herred/by: Bergen Folketeljinga Øvregaten 19 Alm. vaaningshus Merknad: an: lager for papirforretning 01 forhus (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) kr.450 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oliver Hatlelid m ug b fl Militærkonstabel Horningdal n s 002 Peder Andersen m ug b fl snedker Hemnes n s 003 Benjamin Eliassen m ug b fl Møbelsnekkersv Korgen n s 004 Ole Olsen Thue m ug b fl Pølsemagersvend Balestrand n s 005 Olga Nilsen k ug b tj tjenestepike Florø n s 006 Berthe Andersen k e b hm syerske Evenvik n s 02 forhus (3 m, 6 k) 8 (2 m, 6 k) kr.750 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Brita Meidell k e b hm Enkefru arbeidsudugtig Tysnæs n s forsørges av nr Sofie Meidell k ug b sted.d Kassererske manufaktur Kvinnherred n s 003 Otilia Meidell k ug b sted.d arbeidsudygtig forsørges av Kvinnherred n s nr 2 Sjukdom: Mefødt svaghed 004 Ruth Meidell k ug b d skolebarn Kvinnherred n s 005 Ragna Meidell k ug b fl skolebarn fors. lensmand Kvinnherred n s 006 Andreas Skjær m ug mt el Agronom Lærdal n s Sedvanleg bustad: Lærdal 007 Johannes Ekeland m ug b el Kontorist Privatbanken Ekelandsosen n s 008 Einar Flatby m ug b el Skoleelev Ullensaker n s 009 Sina Rødsten k ug b tj Tjenestepige Husnæs n s 03 forhus kvist (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.144 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mathias Kristensen m ug b hf opsynsmand v/ kirkegaard Bergen n s 002 Henriette Kristensen k ug b tj husholderske Bergen n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Øvregaten 21 Alm. vaaningshus, som benyttes 2 som forretningslokale (ubebudd) Sidebygn.: 2 enetager smaa bygninger som benyttes til akeidentstrykkeri og posefabrik Merknad: fa: til trykkeri og posefabrik an: til lager for papir & kortevareforretning Ubeboet Øvregaten 23 vaaningshus Sidebygn.: bakbygning Merknad: an: snedkerværksted 01 forhus (3 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) kr.00,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Hopland m g b hf Bygmester Seimstrand n s 002 Ranveig Hopland k g b hm Vikør n s 003 Sigurd Hopland m ug f s Korporal Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Sykehus 004 Olaf Hopland m ug b s Snedkersv Vikør n s 005 Ragnvald Hopland m ug b s Arbeider Vikør n s 006 Anna Hopland k ug b d Sydame Vikør n s 007 Borghild Hopland k ug b d datter Bergen n s 008 Inga Hopland k ug b d datter Vikør n s 02 bakbygning (5 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) kr.240,00 1 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1301 Bergen 001 Nils Johan Knudsen m g b hf Handelsbetjent Hammer n s 002 Sofie S. Knudsen k g b hm hustru Alversund n s 003 Knut Knudsen m ug b s søn Bergen n s 004 Bergit Kamilie Knudsen k ug b d datter Bergen n s 005 Solveig Knudsen k ug b d datter Bergen n s 006 Kornelius R. Hvidsten m ug b el Handelsbetjent Manger n s 007 Andreas G. Gaustad m ug b el Handelsbetjent Alversund n s 008 Erling Arnesen m ug b el Handelsbetjent Florø n s 03 forhus kvist (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.200 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Dagmar Theresie Amundsen k ug b el Handlende Bergen n s Øvregaten 25 vaaningshus forhus (1 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) kr.420,00 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Randulf Rasmussen m g f hf Sjøkaptein Bergen (S/S Liv) Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Hull England 002 Amalie Rasmussen k g b hm Husgjerning Bergen n s 003 Sverre Rasmussen m ug b Skolegut søn %Lekser% Bergen n s Gymnasiast 004 Randi Rasmussen k ug b Skolepike datter %Lekser% Bergen n s 005 Liv Rasmussen k ug b Skolepike datter %Lekser% Bergen n s 006 Gurine Olsen k ug b Tjenestepike Husgjerning Ask n s 02 forhus 2den (1 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.600 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Olai Anfind Anfindsen m ug f s Handelsreisende Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Tomine Anfindsen k e b hm husholderske Bergen n s 003 Isak Aarvig m ug b el Kontorist handelskontor Strandviks sogn n s 004 Anna Olsen Mæland k ug b tj Tjenestepige Nymark Tysnæs n s 03 forhus (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.600 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lydia B. Olsen k e b hm Rentenist Bergen n s 002 Sigrid Olsen k ug b d Kontorist hndl Bergen n s 04 forhus (1 m, 4 k) 7 (2 m, 5 k) kr.600 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Wilken Schreuder m g b hf Handelsreisende Skjergehavn n s 002 Lulla Schreuder k g b hm hustru Aalesund n s 003 Bjarne Schreuder m ug f s søn Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Sykehuset 004 Ruth Schreuder k ug f d datter Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Sykehuset 005 Randi Schreuder k ug b d datter Bergen n s 006 Elsa Schreuder k ug b d datter Bergen n s 007 Johanna Hansen k ug b tj Tjenestepike Dale Søndfjord n s 05 forhus 3die (3 m, 6 k) 9 (3 m, 6 k) kr.650 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Eugen Jørgensen m g b hf Overlærer (v. Berg Kristiania n s katedral.sk) (embedsmand) 002 Lilly Jørgensen k g b hm Hammerfest n s 003 Anton Jørgensen m e b Bror av nr 1 Vagtmand (v. Gravdals bef.) Kristiania n s 004 Sverre Jørgensen m ug b s av 1 og 2 Gymnasiast Kristiania n s 005 Borghild Jørgensen k ug b d av 1 og 2 Gymnasiast Bergen n s 006 Solveig Jørgensen k ug b d av 1 og 2 Middelskoleelev Bergen n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Gudlaug Jørgensen k ug b d av 1 og 2 Middelskoleelev Bergen n s 008 Dagny Jørgensen k ug b d av 1 og 2 datter Bergen n s 009 Anna Olsen k ug b tjenestepike tjenestepike Bergen n s 06 forhus og 4de (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) kr.500 sidebygning Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Nicolai August Zachariassen m g b hf Bogholder & Kasserer Bergen n s 002 Olga Alvilda Zachariassen k g b hm hustru Bergen n s 003 Bjørn Godø Zachariassen m ug b s søn Bergen n s 004 Esther Johanne Zachariassen k ug b d datter Bergen n s 005 Gunvor Zachariassen k ug b d datter Bergen n s 006 Finn Zachariassen m ug b s søn Bergen n s 007 Odd Zachariassen m ug b s søn Bergen n s 008 Berntine Kumle k ug b tj tjenestepike Kumle Askevold n s 07 forhus og (4 m, 5 k) (5 m, 5 k) kr.600 bakbygning samlet hus Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Anton Wilhelmsen m g f hf Postekspeditør i st Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: paa reise til England 002 Kristine Wilhelmsen k g b hm husmor Molde n s 003 Wilhelm Wilhelmsen m ug f s lagerbetjent manufak Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: England 004 Gerda Wilhelmsen k ug b d lærling i haarfrice Bergen n s 005 Finn Wilhelmsen m ug b s lærling i maskinf Bergen n s Arbeidsledig: l 006 Yngve Wilhelmsen m ug b s skolepligtig Bergen n s 007 Martha Wilhelmsen k ug b d skolepligtig Bergen n s 008 Harald Wilhelmsen m ug b s ikke skolepligtig Bergen n s 009 Ludvig Wilhelmsen m ug mt hfs bror b Dampskibskibsmaskinist Bergen n s Sedvanleg bustad: Bergen Arbeidsledig: l 0 Anna Havnæs k ug b fl Bogholderske Kristianssund n n s 011 Mathilde Sørensen k ug b tj tjenestepike Larvik n s 08 forhus kvist (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.230 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Henrikke Marchussen k e b hm lever af sine midler Bergen n s 002 Agnes Andersen k ug b datterdatter lærerinde privatskole Bergen n s 09 forhus kvist (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) kr.120 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johanne Nielsen k ug b d Syerske Aalesund n s 002 Ingvarda Nielsen k ug b d Lagerbetjent Aalesund n s 003 Lorentine Høvik k e b hm fl Arbeiderske Lenvik Nordland n s bakbygning (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.180 pr aar Simon Olsen m g b hf Dikselmand Bjugn n s 002 Bertha Olsen k g b hm hustru Hammer n s 003 Richard Olsen m ug b s Løsarbeider Bergen n s Arbeidsledig: l 004 Olufine Olsen k ug f d Tjenestepike Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: London 005 Martha Brekke k ug mt b Forh. handlende Brekke Sogn n s Sedvanleg bustad: Brekke Sogn Arbeidsledig: l 006 Mons Høisæther m ug b fl skoleelev Bergen n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Øvregaten 29 vaaningshus, Sindsykeasyl 2 (nedlagt) (ubebudd) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1301 Bergen Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Sidebygn.: værkstedsbygning og Cellebygning Merknad: Ubeboet Øvregaten 31 vaaningshus Merknad: an: lagerrum (3) 01 forhus (4 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) kr.650,00 pr Aar Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Amalia Mathilde Rosenlund k e b hm Husgjerning Bergen n s 002 Johannes Gerhard Rosenlund m ug b s Marketenter Bergen n s 003 Gerda Josefine Rosenlund k ug b d Telegrafistine (Vikar) Bergen n s 004 Johan Nikolai Rosenlund m ug b s Kontorist ved Bergen n s Fedevareforretning 005 Ragna Rosenlund k ug b d Husgjerning Bergen n s 006 Odin Alexander Rosenlund m ug b s søn Bergen n s 007 Johan Benjamin Rosenlund m ug b s søn Bergen n s 008 Sigrid Mathilde Rosenlund k ug b d datter Bergen n s 009 Birgitte Nilsen k ug b tj husgjerning Bergen n s 02 forhus (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.650 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Jørgen G. Ferkingstad m ug b hf Disponent Manufaktur Bergen n s 002 Johanne Bore k e b hm søster av nr Fru forsørges av nr Bergen n s Bjørn Blom Bore m ug b s forørges av nr Bergen n s 004 Lauritz Ferkingstad m ug b fl bror av nr 1 forørges av nr 1 %Kontorist% Bergen n s 005 Emma Olsen k ug b tj Tjenestepike Kristiansand S n s 03 forhus (4 m, 2 k) 7 (5 m, 2 k) kr.650 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: John Evensen m g b hf Spisevert Samnanger n s 002 Mari Evensen k g b hm hustru Sogndal n s 003 Andreas Urnes m ug f fl postelev Nes L.& M. n s Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord 004 Ludvig Trygve Viig m ug b fl tekniker Flekkefjord n s 005 Abel Fidjeland m ug b fl tekniker Siredal n s 006 Jenny Langenæs k ug b tj Tjenestepige Bergen n s 007 Ole Bjelland m ug b fl postelev Sogndal i Dal. n s 04 forhus kvist (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.120 Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Johannesen m g b hf Fhv. Fiskeveier Haus n s Arbeidsledig: l 002 Rakel Johannesen k g b hm hustru Kinn n s 05 forhus kvist (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.60 pr aar Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Beate Vestad k ug b Butikjomfru kolonial Bud n s 06 forhus kvist (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.120 Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bonoria Olsen k ug b el Arbeiderske vask Mandal n s Øvregaten 33 vaaningshus forhus (1 m, 0 k) 1 (1 m, 0 k) kr.300 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Knut Olsen m e b hf Konditor (fhv) Lillebergen Hammer n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 19 Sjukdom: b paa v øie 02 forhus 3 & (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.500 Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Johan Adolph Berg m e b hf Kjøbmand i læder Kongsberg n s 002 Gustav Martinus Berg m ug b s Kontorist i læderhandel Bergen n s 003 Hilda Grimeland k ug b tj tjenestepike Førde i Søndfjord n s Øvregaten 35 vaaningshus Merknad: Enebolig 01 forhus Enebolig (2 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) Beregnet til ca.kr Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Johan Peter Martens m g b hf Kjøbmand klipfisk & sild Bergen n s 002 Alberta Martens k g b hm hustru Bergen n s 003 Albert Martens m ug b s Prokurist Klipfisk & sild Bergen n s 004 Wilhelmine Martens k ug b d datter Bergen n s 005 Amanda Storevik k ug b tj Pige Eikefjord Søndfjord n s 006 Harriet Engevik k ug b tj Pige Fitjar n s Øvregaten 37 vaaningshus, fabrikbygning, pølsefabrik 01 forhus (4 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) kr.600 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Frantz Bohne m g b hf Slagter & pølsemager S Tyskland n s 002 Marie Bohne k g b hm Trondhjem n s 003 Margit Bohne k ug b d Bergen n s 004 Leif Bohne m ug b Gut Bergen n s 005 Gurli Bohne k ug b d Bergen n s 006 Chr. Franck m g b Svigerfar pensioneret Stykjunker Trondhjem n s 007 Marie Franck k g b Svigermor Trondhjem n s 008 Henry Franck m s mt Svoger Disponent Trondhjem n s Sedvanleg bustad: Trondhjem Arbeidsledig: l 009 Laura Myklebust k ug b tj Tjenestetyende Søndmøre n s 02 forhus kvist (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) kr.220 Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elisabeth Erichsen k ug b HusbestyrerindeHusbestyrerinde Fane n s 002 Dorthea Erichsen k ug b Lærerinde ved folkeskolen Bergen n s 003 Aagot Erichsen k ug b Lærerinde ved folkeskolen Bergen n s Øvregaten 39 vaaningshus Sidebygn.: Rullebod & vedbod Merknad: Enebolig 01 forhus Enebolig (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) Kan ikke opgives Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Hans Hagelsteen m g b hf forhv. Kjøbmand Bergen n s 002 Lina Hagelsteen k g b hm hustru Bergen n s 003 Marie Haldorsen k ug b tj Tjenestepike Dale Prgj. n s 004 Dina Iversen k ug b tj Tjenestepike Bergen n s Øvregaten 41 vaaningshus Sidebygn.: Vedbodbygning Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1301 Bergen 01b forhus Hele huset (0 m, 38 k) 35 (0 m, 35 k) 1-2 etg Kvist Kjøk.: 1 Bad: Rom: 11 Rom loft: 8 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Margrethe Svendsen k ug b Forstanderinne Husmor Bergen n s 002 Martha Hjørnevik k ug b Kjøkkenchef Bestyrer Kjøkkenet Voss n s 003 Signe Hans k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 004 Ingvarda Olsen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 005 Olga Eide k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 006 Klara Olsen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 007 Helga Johnsen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 008 Randi Hansen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 009 Agnes Endresen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n Trusamf.: Katolsk Merknad: Ekstrahusholdn. 0 Klara Thomesen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 011 Gudrun Jensen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n Trusamf.: apostolisk Merknad: Ekstrahusholdn. 012 Borghild Mikkelsen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 013 Karen Knudsen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 014 Astri Johansen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 015 Emma Johansen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 016 Gerda Gundersen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 017 Astri Knudsen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 018 Oddfrid Jensen k ug b Elev Tjenestepikearbeide Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 019 Eli Meyer k ug b el Folkeskolelærerinde Horten n s Merknad: Ekstrahusholdn. 020 Sofie Bollmann k ug b el Folkeskolelærerinde Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 021 Klara Klæboe k ug b el Telegrafistinde Tromsø n s Merknad: Ekstrahusholdn. 022 Solveig Thornes k ug mt el Telegrafelev Aalesund n s Merknad: Ekstrahusholdn. Sedvanleg bustad: Aalesund 023 Casparra Lied k ug mt el Telegrafelev Aalesund n s Merknad: Ekstrahusholdn. Sedvanleg bustad: Aalesund 024 Susanne Irgens k ug b el folkeskolelærerinde Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 025 Ellen Kahrs k g b el rentenist Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 026 Trine Erichsen k ug b el lærerinde ved Bergens Bergen n s folkeskole Merknad: Ekstrahusholdn. 027 Barbra Winsnes k ug b el Farmaceut Drammen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 028 Hanne Claussen k g b el Privat Underholdt av sin søn (Agent) Side Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 029 Beate Lampe k ug b el rentenist Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 030 Halldis Eliassen k ug b el Kontorist handel Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 031 Emma Eliassen k ug b el Kontorist handel Bergen n s Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 19 Merknad: Ekstrahusholdn. 032 Margrethe Ottesen k ug b el Folkeskolelærerinde Vadsø n s Merknad: Ekstrahusholdn. 033 Jeanette Schram k ug b el Forretningsdame Laurvig n s Merknad: Ekstrahusholdn. 034 Kaja Hviding k ug b el lærerinde ved Ladegårdens Bergen n s børneasyl Merknad: Ekstrahusholdn. 035 Borghild Hansen k ug mt el Industriskoleelev Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. Sedvanleg bustad: Næsna i Helgeland 036 Alida Lampe k e b el Pensionist Bergen n s Merknad: Ekstrahusholdn. 037 Borghild Ugletvedt k ug b el Kontorist hndl Strandebarm n s Merknad: Ekstrahusholdn. 038 Oline Døskeland k e b el rentenist Indre Holmedal n s Merknad: Ekstrahusholdn Øvregaten 43 vaaningshus Sidebygn.: 1 Bakbygning (beboet) Merknad: AntEtasje: 1 etage og ark 01 forhus (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.400 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Hans Christian Claussen m g b hf Emigrationsagent Chr.sand S n s 002 Magda Claussen k g b hm hustru Namsos n s 003 Magne Claussen m ug b s søn Bergen n s 02 forhus ark (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.144 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristine E. Handegård k ug b bestyrerinde av Xund n s modeforretning %dame% 002 Lina B. Andersen k ug b Kogerske Bergen n s 03 bakbygning 1ste (2 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) kr.300,00 pr aar 001 Bernhard Frithjof Pedersen m g f hf Skibskaptein Kjerringø Prgj. n s Sannsynleg opphaldstad: D/S "Juno" Bodø 002 Øllegaard Pedersen k g b hm hustru Leikanger Prgj. n s 003 Amalia Bergithe Pedersen k ug b d datter Bergen n s 004 Dorthea Marie Pedersen k ug b d datter Bergen n s 005 Frithjof Øystein Bonne m ug b s søn Bergen n s Pedersen 006 Torstein Kjerskow Pedersen m ug b s søn Bergen n s 007 Thyra Christopha Jæger k ug b d datter Bergen n s Pedersen 008 Marie Johansen k ug b tj husgjerning Bodø n s 04 bakbygning kvist (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.84,00 Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thea Aarrestad k ug b el Assistent ved Statens Helleland Ullensvang n s Melkekontrolansl. 05 bakbygning kvist (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.60,00 Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Annania Haugland k ug b el Skrædder Syerske hos Andersen Herlø n s Øvregaten 45 vaaningshus Merknad: ve: maskin-reparations Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1301 Bergen 01 forhus 1ste (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Kan ikke opgives Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peter Scharficher m g b hf Huseier Bergen n s 002 Augusta Hendrik!! Scharficher k g b hm Bergen n s 003 Johan Henrich Scharficher m ug b s Guldsmedlerling Bergen n s 004 Catharina Maria Scharficher k ug b d Hjemmerværende og sysler Bergen n s med Husholdningen 005 Dagmar Scharficher k ug b d Hjemmerværende og sysler Bergen n s med Husholdningen 02 forhus Kvistleilighed (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.450 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Johan W. K. Wallem m g b hf Bankbogholder Bergen n s 002 Marie Wallem k g b hm Husmor Bergen n s 003 Hedvig S. B. Wallem k ug b d Skolepike Bergen n s 004 Bergethe Eriksen k ug b tj Tjenestepike Bergen n s 03 forhus og (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) kr.670 sidebygning Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Katrine Fog k g b fl Fru. Broderiforretning Lærdal Sogn n s 002 Katrine Eliassen k ug b hm Husbestyrerinde Bergen n s 003 Eli Skjerve k ug b tj Tjenestepike Voss n s 004 Ulrik Fog m g f hf sakfører Kristiania n s Merknad: utgaar Overstreka Sannsynleg opphaldstad: N. York 3 aar 04 bakbygning (2 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) kr.250,- pr aar 001 Ludvig Spjeldnes m g b hf Ølbryggeriagent Lindaas n s 002 Margrete Spjeldnes k g b hm hustru Bergen n s 003 Kristofa Spjeldnes k ug f d husjomfru Bergen n s Merknad: utgaar Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 004 Anton Spjeldnes m ug f s Fyrbøder Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: d/s "Hanna" av Stavanger 005 Johannes Spjeldnes m ug f s Dæksgut Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: England d/s "Maud" av Haugesund 006 Svanhild Spjeldnes k ug b d butikdame tobakshandel Bergen n s 007 Einar Spjeldnes m ug b s søn Bergen n s Øvregaten 47 vaaningshus forhus (6 m, 3 k) 9 (6 m, 3 k) kr.700 Kjøk.: 1 Bad: 1/2 Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Johan Edvard Johannesen m g b hf Kjøbmand (Melforr.engro) Bergen n s 002 Magda Johannesen k g b hm hustru Bergen n s 003 Eilif Johannesen m ug b s Bergen n s 004 Reidar Johannesen m ug b s Bergen n s 005 Jon Johannesen m ug b s Bergen n s 006 Kaare Joh. Edv. Johannesen m ug b s Bergen n s 007 Theodor Nikolai Johannesen m ug b s Bergen n s 008 Anna Bjørnsen k ug b tj tjenestepike Skien n s 009 Anni Andersen k ug b tj tjenestepike Bergen n s 02 forhus 2den (1 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) kr.700 Kjøk.: 1 Bad: 1/2 Rom: 6 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Ingeborg Mohn k e b hm Rentenist Bergen n s 002 Trygve Mohn m ug f s Kontorist Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Rotterdam 003 Marie Gottliebe Mohn k ug b d Handelsskoleelev Bergen n s 004 Marte Olsen k ug b tj tjenestepike Bergen n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Fredrik Vedeler m ug b el Megler Bergen n s 006 Petra Knudsen k ug b el strygerske (syerske) Lindaas n s 007 Anna Ingebrigtsen k ug b el syerske Lindaas n s Øvregaten 49 vaaningshus Merknad: an: foreningslokale (lodser) 01 forhus 2den ( (3 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) kr.950 Trappeop) Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 5 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ole Henrik Mathiesen m g b hf Kjøbmand Sulen i Sogn n s 002 Johanne Sophie Mathiesen k g b hm Frue Bergen n s 003 Herman Mathiesen m ug f s Kontorist Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Hamburg 004 Johanne Andrea Mathiesen k ug b d Frøken Bergen n s 005 Bjarne Mathiesen m ug b s Gymnaciast Bergen n s 006 Finn Mathiesen m ug b s Skolegut Bergen n s 007 Lovise Bertine Andreasdatter k ug b tj Tjenestepige Førde i Søndfjord n s Hornes 008 Mathilde Karoline k ug b tj Tjenestepige Askøens Prgj. n s Pedersdatter Follesø 02 forhus (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.800 ("nominelt" 00) Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Benedicte E. Bang k e b hm Pensionist Gudbrandsdalen n s 002 Agnes W. Bang k f b d Pensionist Kristiania n s 003 Hans H. Bang m s b s Generalagent Revisor Kristiania n s 004 Anna Johnsen k ug b tj tjenestepike Laksevaag pr Bergen n s 03 forhus kvist (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.260,- pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hansine Bøe k ug b søskende fhv. lærerinde Bergen n s Arbeidsledig: l 002 Severine Bøe k ug b søskende Postekspeditør Bergen n s Nikolaikirkealm. 2 vaaningshus Sidebygn.: 1 vaskehus, vedbod og en hestestald 01 forhus (3 m, 2 k) 6 (3 m, 3 k) kr.240 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Petra Marie Bentzen k e b hm pensionist Bergen n s 002 Ingegjerd Bentzen k ug f d guvernante Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Hanøy Vesteraalen 003 Stein Bentzen m ug b s Bergen n s 004 Bjørnulf Juell Bentzen m ug b s Bergen n s 005 Audny Leganger Bentzen k ug b d Bergen n s 006 Per Bentzen m ug b s Bergen n s 02 forhus 2den (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) kr.700 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Fredrik J. E. Anthonisen m g b hf Kjøbmand Bergen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Bergen Siste bustad i Amerika: Rosario Syd Am Stilling i Amerika: Skibsmægler Merknad: 002 Marie Anthonisen k g b hm husmor Søis?? Danmark n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Bergen Siste bustad i Amerika: Rosario Syd Am Stilling i Amerika: hustru Merknad: 003 Nordahl Bø Anthonisen m ug b s Rosario Argentina n s Heimvendt norsk-amerikanar: Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1301 Bergen Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Rosario Syd Am Stilling i Amerika: søn Merknad: 004 Ellen Anthonisen k ug b d Bergen n s 005 Elisa Anthonisen k ug b d Bergen n s 006 Ingrid M. Anthonisen k ug b d Bergen n s 007 Emma Hovden k ug b tj Tjenestepike Hovden pr Aalesund n s 008 Johan Johannesen Sætre m ug b tj Sætre Manger Prgj. n s Nikolaikirkealm. 4 vaaningshus forhus (2 m, 6 k) 8 (2 m, 6 k) kr.496,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Karen Jacobsen k e b hm husmor strykeforretning Bergen n s 002 Sigrid Jacobsen k ug b d skolebarn Bergen n s 003 Liv Jacobsen k ug b d skolebarn Bergen n s 004 Ragnar Jacobsen m ug b s skolebarn Bergen n s 005 Agnes Johannessen k ug b fl kontorist d/s kontor Bergen n s 006 Barbra Johannessen k ug b fl kontorist d/s kontor Bergen n s 007 Lila Saure k ug b fl skolebarn Grimstad n s 008 Olaf Saure m ug b fl skolebarn Grimstad n s 02 forhus 2den (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.4 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Peter Vogelius Deinboll m g b hf Klædehandler Stord n 002 Signe Deinboll k g b hm Handelsberettiget Bergen n s 003 Peter Vogelius Deinboll m ug b s Bergen n s 004 Marie Deinboll k ug b fl kjøkkenlærerinde Stord n s 03 forhus kvist (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.15 pr Kvartal Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Katinka Magnussen k s b hm Strygerske Bergen n s 04 forhus kvist (2 m, 0 k) 2 (2 m, 0 k) kr.150 Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mikkel Kolbeinsen m ug b el Lagerarbeider øllager Vik Holmedal n s 002 Hans Knutzen m ug b el guldsmedsvend Bergen n s Kattesmuget østre 1 vaaningshus forhus (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) ca.kr.300 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: 1 Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl A. Hjelmaas m g b hf Bygningssnedkersv Hjelmaas Hammers n s Sogn Arbeidsledig: l 002 Karen Hjelmaas k g b hm Hustru Seim i Haus sogn n s 003 Claus Karlsen m ug b s Kontorist i Kommunen Bergen n s 004 Karl Karlsen m ug b s Handelsbetj Bergen n s Jernvareforretning 02 forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.220, Henrik M. Gjertsen m g b hf Dampskibs-Maskinist Bergen n s 002 Olga Gjertsen k g b hm hustru Bergen n s 03 forhus (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr Johan Mathias Bertelsen m g b hf Løsarbeider Kins Prgj. n s 002 Gunhild Bertelsen k g b hm hustru Aardal n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0801 Kragerø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1901 Harstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1901 Harstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1901 Harstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1701 Levanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1539 Grytten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1247 Askøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1247 Askøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1247 Askøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer