FAGS KO LE STATI STIK K

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGS KO LE STATI STIK K"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics, series XI.. Trykt. Rekke XI. Nr.. Norges kommunale finanser / og /0. Municipal finances. -. Norske skip i utenriksfart og 0. Norwegian vessels in foreign trade. -. Folkemengden i herreder og byer. januar. Population in rural districts and towns. -. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v.. Municipal debt and cash balance etc. -. Telegrafverket -. Télégraphes et téléphones de l'etat. -. Alkoholstatistikk -. Alcohol statistics. s.. Syketrygden 0. Assurance-maladie nationale. ice.. Norges Brannkasse 0-. National fire insurance office Veterinærvesenet 0. Service vétérinaire. -. Sinnssykehusenes virksomhet. Hospitals for mental disease Norges handel. Foreign trade of Norway. -^-. Nasjonalregnskap 00-. National accounts.. Statistisk årbok. Statistical yearbook of Norway.. Folketellingen. desember 0. I. Folkemengde og areal i de ymse administrative inndelinger av landet. Hussamlinger i herredene. Population census December.. 0. I. Population and area of the various administrative sections of the country. Agglomerations in rural municipalities. --. Folketellingen. desember 0. II. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. Population census December, 0. II. Population by sex, age and marital status. _--. Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 0. Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc Folkemengdens bevegelse. Vital statistics.. Norges fiskerier. Fisheries statistics of Norway Norges elektrisitetsverker 0. Electricity plants. -. Skolestatistikk -0. Instruction publique. Rekke XI. Trykt. Nr.. Økonomisk utsyn over året. Economic survey. -. Folketellingen. desember 0. VII. Trossamfunn. Population census December, 0. VII. Religious denominations. -. Skogstatistikk. Forestry statistics.. Folketellingen i Norge.. desember. VI. Yrkesstatistikk. Recensement du -. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene. Medical statistical report.. Husholdningsregnskaper for høyere funksjonærer april -mars. Family -. Skattestatistikken -. Tax statistics.. Telegrafverket -. Télégraphes et téléphones de l'etat. 0. Syketrygden. Assurance maladie nationale.. Norges private aksjebanker og sparebanker. Commercial and savings banks décembre. VI. Statistique de professions. essions. budget studies for salaried employees in the higher income groups. - in Norway. _=. Norges bergverksdrift. Norway's mining industry.

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAG S K O L E STATI STI K K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

4 Arbeidernes Aktietrykkeri, Oslo -

5 Innhold: s. Statens teknologiske institutt, Oslo. De tekniske skoler i Oslo, Bergen, Trondheim, Horten og Stavanger: Lærertallet Elevtallet Inntekter og utgifter Bergskolen, Kongsberg De tekniske fagskoler: Skiens/jordens tekniske fagskole, Porsgrunn - Sorlandets tekniske fagskole - Bergens tekniske fagskole - De elementcertekniske skoler: Oslo elementærtekniske skole - Stavanger elementcertekniske skole. Håndverks- og kunstindustriskoler: Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo - Bergens kunsthåndverksskole - Lcerlingeskoler: Elevtallet - Prosentvis frammøte Avgangseksamen - Lærertallet Inntekter og utgifter - Elevenes v - Verkstedskoler - Kvinnelige industri- og husflidsskoler. 0- Table des matières: P. Institut Technologique de l'etat Les écoles techniques d'oslo, Bergen, Trondheim, Horten et Stavanger: Nombre des professeurs Nombre des élèves Le budget L'ecole des Mines, Kongsberg Les écoles d'apprantissage pour des techniques: L'ecole d'apprantissage pour des techniques a Skiensfjorden, Porsgrunn.. - L'école d'apprantissage pour des techniniques et Sørlandet - L'école d'apprantissage pour des techniques et Bergen - Les écoles techniques élémentaire: L'école technique élémentaire et Oslo... - L'école technique élémentaire à Stavanger Les écoles d'arts et metiers: L'école d'arts et métiers à Oslo - L'école d'arts et métiers et Bergen - Ateliers-écoles et les cours préparatoires: Nombre des élèves - Présence des éléves Examen de sortie - Nombre des professeurs J Le budget - Position des élèves - Les écoles spéciales des apprentis - Les écoles d'industrie et de travaux manuels pour femmes 0-

6

7 Statens teknologiske institutt. Opprettet i. Instituttet har til formal A, spre kunnskaper om nye arbeidsmetoder, verktøy, arbeidsog driftsmaskiner for håndverk. mindre industri, landbruk, fiskeri m. v. Dette søkes fremmet ved forsøksvirksomhet, undervisning i korte kurser, utarbeidelse av faglitteratur, avholdelse av utstillinger og konsulentvirksomhet. Ar Dagkurser Antall Ordinære kurser kursenes varighet - uker Kurser Gj.- snittsalder Kveldskurser Antall Deltagere Kurser Kurser Del- Kurtagere ser Antall funksjonærer Brevforkurser I Antall Gj.- snittsalder Deltagere Deltagere Inntekter. Ar Statstilskott Kommunetilskott Kursusavgifter Andre inntekter Utgifter. Ar Faste lønner Kurser Nyanskaffelser Andrei) utgifter ) Heri ikke medtatt omkostninger med driften av bake- og mellaboratoriet, som betales av Statens kornforretning.

8 De tekniske skoler i Oslo, Bergen, Trondheim, Horten og Stavanger. Antall lærere Skoler I alt Overleererel) Timelærere Overlærere') Timelærere I alt Oslo 0 0 Bergen 0 Trondheim Horten Stavanger. ) Og avdelingsforstandere, men ikke rektor. Elevtallet Skoler Søkere Årskursus Årskursus I alt Søkere.... I alt Oslo 0 Bergen Trondheim Horten ) ) ) ') ) Tilsammen Herav kvinner. ) Medtatt tall for bedriftslinjen. Stavanger tekniske skole År Anleggs- og byggeteknikk -årig Elevtallet Anleggs- og bvggeteknikk -årig Eksamen Elektroteknikk Elektroteknikk 0- - Bergskolen, Kongsberg. Opprettet. Er en -årig praktisk og teoretisk skole til utdannelse av stigere og formenn ved bergverk og anlegg. Ar 0- ) Antall lærere Antall elever Under- vis- ningstid Statstilskott Inntekter Andre tilskott I alt teinknter - Lønner Ki. Utgifter Andre utgifter I alt utgifter - 0 ) hovedlærer (bestyreren) de øvrige er timelærere i henholdsvis og fag. Skolen opptar elever hvert annet år.

9 C) n N GO It',. GC af, - c C- cs:, 0 N 0 C) cnt C) i-i C) CA a0 ;-, o0 c.0 nt -.- COQ) - D,..,,... c'e., N CA CA t- E -, be, - C, r-,-- 0, - C.,- c,c n ca, - g., CO g csd c.0 CO p, - N to 0 g 0Q pl., ' ci) g o E,. rj),- P C) 0 0 CO CS.). I C) C, cx) CO lc; f c i'd N ce z - GC I CO IOOICO 0 Thl -0 t.i O IC CH VD CO u", cr) CO Icz CA 0 GC N C, CO C.0 Cn. GO I C CO CI) CO. CC t- s0 CO C` ed ;-, CD c) ;..,..,...,.,.., to. 0,--i r-- 0 N N 0 Ct cn -,h CO GC f-- c.,ti N 0 I.I N c..0 N t- CO io It r-,i, CO ri ri, ri ed '' i, C) Cq CC ri CO (.,,-.,---r fr, 0.) -i E.,- ca 0.) ; i.-. Fs..' a) c ct..., -,... EI cd E ;.., a) g g 0 C CO r' ti CC ri 0CC-J "t.cz,,,? C0... ICD VD Cg CC i i N 0 C I- 0 cn 00CtcOnif,,-- cn cn an GC n 0 GA Gr, ti ti cr, CO ( n GA C) 0.,--,-- ri CO C.) CO 00 CC C) Cg C cx) CO, 0 cc c.0 C.0 CO C;) ;-i cd..f., E. bt ' -, CO. ;:,,,,i i --i CYD C) Cn IrZ GC 00 C) CA -- 0 (0 0 N r--,:::),-- cc vz N GC 00 a, N c.c,.,-.a,-- C:T.J ct, CO o C) Cn,.. p,-- i0 0 I i c:n :Li,!--i, E o o E C) 0 C I 0 t- C C. IC C c= C) r- cn CO op cn r- C) r- vz C I,V N 0 GC c:n CA n CA CO CO CO N 0 CO ri L". OC CX) t". ', 0. Cg Cq CO GA CO CC CO C. ri. $, O () rci -, et i o.to t... (= N. 00 C) C't 00 CA aq C CZ,.. LC) 0 CYD c-.i CO )_ i,.. 'CO N co ri ri C ez ^ 's CO C C-J CO lo C r--- ti c' r-,t-, ' ;- cl^) E Ei' E cd.- E Ci-j ;.., a) 0 C. c= cn CO Cl op c.0,-:,.-:,d '' '' 00 0 r-,t c-,d CO.,, cr) GC IC itz u-s -riq c.c tc'd cz LcD,-- c: c.::, ',V e, Cq N t-!-. co CO It D. CO cr, 0-,,-, N to c- CO,--i 0,:',Z GA,-- CO,--( ;-,.), Q el,,... : ;.-. g c.) c),.., to E E ct g --, g g cr, r 0 cp ce o O R p -, t 0, C' P H -- P

10 De tekniske fagskoler.. Skiensfjordens tekniske fagskole, Porsgrimn. Skolen er -årig. Antall lærere Antall elever Elevene fordelt etter hjemstavn Elevenes gj.sn.- alder ved taking opp- Ar a) a)?, ri o ci) E El p- to -, ea) )- p I t. tip - T-A bo År CI) OF- CJ) C, ') ) r-c't Elevenes tidligere utdanning (. klasse) o F-c) E ;, Teori E -+D Tekn. kveldsk. -p ler) ;- oc Mek. eller elektrotekn. praksis E ;- oc ; oce ; cl) bd p W g g,.' ) Eksamen to 0 g c-) 't ce cf, oc'-d bd a

11 . Sorlandets tekniske fagskole. (Tonnevolds Legatskole.) Skolen er -årig. I elevtallet er tatt med både. og. klasse. Ingen jenter. År Tall på søkere Tall på elever i skolearet I alt Herav fra skolekommunen Tall pa lærere Faste Elevenes gjennomsnittsalder Timelærere Kursets varighet i måneder År. klasse,-t r. r d. klasse. t:r) rci rt W Elever som etter -årig kursus har forlatt skolen med avgangsvitnesbyrd "t) a) :

12 C) r-d CL) -, CC CC CC CC CA CA CO ' CC t- CC CC IC) CI C Z IC) 0 g CL E C) o CC C ICJ,::) - - CA ' CI CC r. C, C'YZ CI e"z CZ r - CC - CC C) CC t-- CI CC CC.. CI ca E C N C IC) CI CI C) CC CC tte CI CI CA CC d. rrl ; i LA : "' g - cr) 0 ct r IC)cn 0 0 c.c, CC CA,-- rr r I t - cf). g ; a.) a.) g evp < zst CC CC. CI F.- to 0 g ci) CL p, C- C- M CA t - M CC CC CC CC ;. Il C CC IC) C T,Z.. tti) E E rn 0 C)-H IC) CC c r I r I CA CC co. : : tk'., I. g : c,... C) :,i-, : C).., -. z : --,,, 'E ;-, (). : c) -,-, :,. g C C) c rw ;-, - CC..., o. ci.)... r. 0c) z o, ca ci.) tro 0).,s c..,, :,' ;--i o tl) o,-w CC, m ri) P' Cl) CA CC :, CC CC C, TeD.t CI CC CC CC) CI CI. o o a). x -W 0 c. e-- )... to, W a),..- ca a) -., -,W.. x a). E,-W x Cl) --,., a) C). ;.- Cl).-....,-, 0 : C) ri),..., :". w. g a) c.) ce bi).,s P I, F.., C) C) CC Cl) CL Pq

13 De elementærtekniske skoler.. Oslo elementærtekniske skole. Lærere. År Overlærere Lærere Timelærere 0- - Antall elever i skoleårets. mined og deres gjennomsnittsalder. År Bygningsavd. anlegg (husbygg.) Elektrotekn. avd. sterkstr. (svakstr.) Antall Gj.en.- smtts begynt alder- Gjenn.- Antall. begynt sanlidttesr- Automobilavd. Urmakeravd. Antall begynt Antall begynt Gjenn. - snittsalder Antall begynt Gj enn.- snittsalder Bestått eksamen. År Bygn.avd. (husbygg) Elektrotekn. avd. sterkstr. (svakstr.) Automobilavd. Urmakeravd Utdrag av regnskapet. År Andre inntekter Statstilskott Kornmunetilskott Inntekter Gjenn.- snittsalder Skolepenger Lønner Saml. apparat m. v. Utgifter ) Stip. og friplass Andre utgifter ) Stipendier som ikke er medtatt i skolens regnskap: Kirkedepartementet Yrkesopplæringsrå'klet Andre institusjoner

14 c - Elevenes yrke Yrke bi) re P ca W ct O. 0,t i cd 0 ' -p o ca Erd ca, rd bi). to o Fri.. g :-. cå. e. -A C' Ee ta0:$,.., ILD, r-- o -P E P ca W : g E Arbeidere ved off. anlegg Bilmekanikere Bygningsarbeidere Elektrikere Murere Sjåfører. Snekkere Telegraf og telefonarbeidere Tømrere Urmakere Verkstedsarbeidere Andre yrker - _ - - _ - - _ I alt Stavanger elementærtekniske skole (og tekniske fagskole). Tall på lærere : I 0- timelærere og overlærere, i - timelærere og overlærere. Elementærteknisk skole Elevtallet Teknisk fagskole Elementærteknisk skole Eksamen Teknisk fagskole rci.^ T-cl o, bo. F--, År E o bib E :Fa":.'",) E rd,c.), t..e c,, o,, ca,t!,,''f' g to m,,tq rc,,t,_w ---, cd -H t:f0= Z C'D - CD '-'._,.Cd t V, C' ) '-'. ti) ti +cg. 0 o -,t r.w cz-,.. ca g ;.-, c,,, - - i.. "C,,, _ w-p. _:ô i -- c, ca 'c')''' E cd. -t c.,.,, I.W tf) Ci rio;t- c' CI r ;) e '' E ' Inntekter Utgifter År 'C til g E I:" E o + o 'e pl, CC K.r _:f; w E g P ) c) E w e

15 Håndverks- og kunstindustriskoler.. Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Elevtall i de forskjellige klasser. Klasser 0- - Dagskole Kveldskole Dagskole Kveldskole. frihånd.» 0.» Konstruksjon.. ornament ». modeller.» Skrift 0 0 Rader Form 0 Metallverksted Keramikkverksted Bygg I Bygg II Bygg III Maler I Maler II og III Tre I Tre II Tre III Tekstil Mote Keramikk I Metall- og Keramikk Bok I Bok II og III Reklame I Reklame II og III Antall elever. Dagskolen Kveldskolen Lærlingeskolen År Menn Menn Menn Kvinner Kvinner Kvinner

16 Elevene fordelt etter hjemsted. Ar Oslo Landet Andre byer Utlandet 0-: Dagskolen Kveldskolen 0 Lærlingeskolen 0 0 -: Dagskolen Kveldskolen Lærlingeskolen 0 0 Antall lærere. Ar Fast ans. lærere Assistent Avdelingsforst. Overlærere Timelærere 0- - Antall friplasser. År / fripi. Dagskolen / fripl. 0- -

17 Elevenes yrke Yrke Dag- Kveldskole skole Kveldskole Lærlinger Dagskole Lærlinger Billedskjærere Blikkenslagere Bokbindere Bygningsmalere Bygningssnekkere Bygningstapetserere.. Bygningstegnere Dekoratører Diverse Etsere Feiere Forgyllere Fotografer Gipsmakere Gjørtlere Glassmesterlærlinger.. Glasstegnere Graverer, kart» metall Gullsmeder Illustratører Innredningssnekkere Karosserimakere Keramikere Kir. instrumentmakere Kjemigrafer Kobberslagere Kunstglassmesterlærlinger Kunsthistor. stud Kunstsmeder Litografer Lærerinner Malere Maskintrykkere Met alltrykkere Modellsnekkere Modellorer Modister Motetegnere Murere Møbelsnekkere Møbeltapetserere Møbeltegnere Overtrykkere Pelssyersker Porteføljemakere Reklametegnere Reklameteknikere Retusjører Salmakere Skiltmalere Skipstømrere Skomakere Skreddere, kvinnelige» mannlige.. _V a-

18 Elevenes yrke Yrke Dagskole Kveldskole Lærlinger Dagskole Kveldskole Lærlinger Steinhoggere Sølvsmeder Tegnere Tekstiltegnere 0 0 Treskjærere Typografer Tømrere 0 Vognsnekkere. Bergen kunsthåndverksskole. (Opprettet 0. Fikk statstilskott forste gang -.) Dagskole, -årig kveldskole og kveldskurser med måneders undervisning i året. Antall lærere: I dagskolen lærere og i kveldskolen lærere. Antall elever 0- - a) Dagskolen: Monstertegning Frihåndstegning, fagtegning og akttegning Reklametegning Billedvevning -årige fagskole for boktrykkere 0 b) Kveldskolen (-årig) : Alle klasser e) Kursene: Frihåndstegning, modellering, motetegning, keramikk o hospitanter Boktrykkerklassene I alt

19 Inntekter for kunsthåndverkskolene Skoler Kommunetilskott Andre inntekter av inntekter Rikstilskott Kommunetilskott Rikstilskott Skolepenger Skolepenger Andre inntekter av inntekter Oslo rn Bergen Tilsammen Utgifter for kunsthåndverkskolene Skoler Lønner Underv. materiell, Andre materialer, utgifter verktøy m. m. av utgifter Lønner Underv. materiell, Andre materialer, utgifter verktøy m. m. av utgifter Oslo Bergen... 0 Tilsammen Fagskole -itatistikk.

20 Elevstatistikk. Lærlinge- Undervisningen foregår A, kveldtimer. 0- Tall ph elever i skolens første måned Skoler r. ci) cez - e g cd o - D ct.) e - cd r-w, c/. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsborg. Moss. Mysen"). Askim. Drøbak. Ski. Oslo. Bærum. Asker"). Røyken. Hurum. Eidsvoll. Lillestrøm. Kongsvinger. Elverum. Trysil 0. Hamar. Ringsaker.. Brumunddal'). Lillehammer Sør-Fron. Gjøvik. Hønefoss. Drammen. O. Eiker.. Modum 0. Kongsberg. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik. Skien. Notodden. Langesund 0. Hoa ). Kragerø. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjord'). Egersund 0. Sandnes ') Oppgave ikke innkommet

21 skoler. I alt timer om uken i månder av året. Elevstatistikk - Tall på elever i skolens forste måned r- ci) Gq (.) c'ez r- () i ^ (framhald, se neste side.)

22 0 Elevstatistikk. (Framhald) Lærlinge- Skoler 0- Tall på elever i skolens første måned C/ cez cb, ca z - (.)CD CD ri) g "cr) o p.w. Stavanger. 0. Kopervik og Stangel."). Haugesund. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord. Rubbestadneset 0. Sauda 0. Odda. Fana. Bergen 0. Voss. Gloppen. Borgund. Grytten. Ardalstangen og Fames'. Ålesund. Volda 0. Ulstein. Ørsta. Molde. Kristiansund N. Røros 0. Trondheim. Malvik. Levanger. Stjørdal. Steinkjer 0. Namsos'). Mosjøen. Mo. Sulitjelma. Bodo. Narvik. Svolvær 0. Harstad. Tromso. Hammerfest') 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved «Sophies Minde». Sandnessjøen. Salangen') Tilsammen 0 Herav kvinner 0 ) Oppgave ikke innkommet.

23 skoler. Elevstatistikk. - Tall på elever i skolens forste måned t: C.) ci) -P c) C) : be -P T. Ft.) z (:).) El E> z g E i

24 Lærlinge- Prosentvis frammøte. 0- Skoler Prosentvis frammøte iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Frammøtt Bestått Tall på lærere. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsborg. Moss. Mysen'). Askim. Drøbak. Ski. Oslo. Bærum. Asker'). Røyken. Hurum. Eidsvoll. Lillestrøm. Kongsvinger. Elverum. Trysil 0. Hamar. Ringsaker.. Brumunddall). Lillehammer. Sør-Fron. Gjøvik. Hønefoss. Drammen. O. Eiker. Modum 0. Kongsberg. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik. Skien. Notodden. Langesund 0. Holla'). Kragerø. Aust-Agder. Risør.. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjord'). Egersund 0. Sandnes ] 0 ) Oppgave ikke innkommet.

25 skoler. Avgangseksamen, lærere. - Prosentvis frammøte Avgangseksamen iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått Tall på lærere (framhald, se neste side.)

26 Prosentvis frammøte. (Framhald) Lærlinge- Skoler 0- Prosentvis frammøte Avgangseksamen iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått Tall på lærere. Stavanger. Kopervik og Stange. ). Haugesund. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord. Rubbestadneset. Sauda 0. Odda. Fana. Bergen. Voss. Gloppen. Borgund. Grytten. Årdalstangen og Farnes ;. Ålesund. Volda Ulstein.0 -. Ørsta. Molde. Kristiansund N. Røros. Trondheim Malvik Levanger. Stjørdal Steinkjer Namsosi) - -. Mosjøen. Mo Sulitjelma. -. Bodø. Narvik. Svolvær. Harstad. Tromso. Hammerfest') 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved ((Sophies Minde». Sandnessjøen. Salangen') f Tilsammen ) Oppgave ikke innkommet.

27 skoler. Avgangseksamen, lærere. - Prosentvis frammøte Avgangseksamen iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått Tall på lærere _ ,

28 Inntekter. Lærlinge- 0- Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusj oner ell. legater Skole- og innskrivflingspenger (brutto) Andre inntekter. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsborg. Moss. Mysen'). Askim S. Drøbak. Ski. Oslo. Bærum. Asker'). Røyken. Hurum. Eidsvoll. Lillestrøm. Kongsvinger. Elverum. Trysil 0. Hamar.. Ringsaker. Brumunddal'). Lillehammer. Sør-Fron. Gjøvik. Hønefoss : Drammen. O. Eiker. Modum 0. Kongsberg. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik... Skien. Notodden. Langesund 0. Holla'). Kragero. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S.. Mandal. Flekkefjord'). Egersund 0. Sandnes ) I I ) Oppgave ikke innkommet. ) Vedr. inntekter for Lærlingeskolen, se Oslo elementærtekniske skole. 0 I

29 skoler. Inntekter. - Rikstilskott Kommune - tilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) Andre inntekter (framhald, se neste side.)

30 Inntekter. (Framhald) Lærlinge- 0- Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner ell. legater Skole- og innskrivflingspenger (brutto) Andre inntekter. Stavanger. Kopervik og Stangeland').. Haugesund. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord. Rubbestadneset. Sauda 0. Odda. Fana. Bergen. Voss. Gloppen. Borgund. Grytten. Årdalstangen og Farnes ). Ålesund. Volda 0. Ulstein. Ørsta. Molde. Kristiansund N. Røros. Trondheim. Malvik. Levanger. Stjørdal. Steinkjer 0. Namsos'). Mosjøen '. Mo. Sulitjelma. Bodø. Narvik. Svolvær. Harstad. Tromso. Hammerfestl) 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved ((Sophies Minde». Sandnessjøen. Salangen') Tilsammen ) Oppgave ikke innkommet.

31 skoler. Inntekter. - Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) Andre inntekter _ 0 00

32 0 Utgifter. Lærlinge- 0- Skoler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser Andre utgifter. Halden 00. Fredrikstad 0. Tune. Sarpsborg. Moss 0. Mysen) _. Askim 00. Drøbak 0. Ski. Oslo ) _. Bærum 0 0. Asker"). Røyken. Hurum 0. Eidsvoll. Lillestrøm 0. Kongsvinger 0. Elverum. Trysil 0. Hamar 0. Ringsaker Brumunddal') -. Lillehammer 0 0. Sør-Fron -. Gjøvik. Hønefoss. Drammen 0. O. Eiker 00. Modum Kongsberg. Horten. Tønsberg 0. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik. Skien. Notodden 0. Langesund 0 0. Hone) - -. Kragerø. Aust-Agder. Risør Arendal 0. Grimstad. Kristiansand S. Mandal 0. Flekkefjord'). Egersund 0 0. Sandnes l ) Oppgave ikke innkommet. ) Vedr. utgifter for Lærlingeskolen, se Oslo elementærtekniske skole I

33 skoler. Utgifter - Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser Andre utgifter , ^ (framhald, se neste side.)

34 Utgifter. (Framhald). Lærlinge- 0- Skoler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser Andre utgifter. Stavanger 0. Kopervik og Stangeland'). Haugesund 0. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord 0. Rubbestadneset 00. Sauda 0. Odda. Fana 0. Bergen 00. Voss 0 0. Gloppen 0 0. Borgund 0. Grytten Årdalstangen og Fames'). Ålesund Volda 0. Ulstein. Ørsta. Molde. Kristiansund N 00. Røros. Trondheim. Malvik. Levanger. Stjørdal. Steinkjer 0. Namsos'). Mosjøen 0. Mo. Sulitjelma 00. Bodø. Narvik 0 0. Svolvær Harstad. Tromso. Hammerfest ) 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved «Sophies Minde>. Sandnessjøen. Salangen") Tilsammen 0 0 ) Oppgave ikke innkommet.

35 skoler. Utgifter. - Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og Andre friplasser utgifter I I _ _ _ I 0 0I Fagskolestatistikk.

36 Lærlingeskoler. Elevenes yrke. Yrke 0- - Yrke 0--- Anleggsarbeidere Apotekassistent Bakere Bilmekanikere Blikkenslagere Blylodder Boktrykkere Bokbindere Bygningssnekkere Bossemakere Båtbyggere Børstebindere Bundtmakere Bilreparatører Billakkerere Bilelektrikere Butikk Dekoratører Dreiere Damefrisører Elektrikere Ekspeditører Fabrikkarbeidere Feiere Flymekanikere Formere Fotografer Finmekanikere Frisører Fyrbøtere Gartnere Glassmakere Gullsmeder Gårdsarbeidere Gravører Gårdsgutter 0 Handel 0 Heisemontører Hjelpearbeidere 0 Hushjelper Høvelarbeidere 0 Hjulmakere Hospitant Instrumentmakere Jern- og metallarbeidere. 0 Jordbruksarbeidere Karosseriarbeidere Kjemigrafer Konditorer Kontormenn Kobberslagere Kjølemontører 0 Kontrollører Laboranter. Lagerarbeidere Lagerekspeditører Lakerere Litografer Lokomotivfyrbøterasp. Lærlinger 0 Malere 0 Maskinmontører Maskintrykkere Maskinarbeidere Maskinister

37 Lærlingeskoler. Elevenes yrke. Yrke 0- - Yrke 0- - Møllere Metallstøpere Mekanikere Menig soldat Montører Modellsnekkere Modellører Møbelsnekkere Møbeltapetserere Murere Notarbeidere Oppmerkere Opptikere Overtrykkere Papirarbeidere Platearbeidere Porselensarbeidere Porteføljearbeidere Postbud: Pølsemakere Radiomontører Radioarbeidere Rengjøringsarbeidere Reparatører Rørleggere Reklametegnere Retusjører Salmakere Seilmakere Settere Sekretærer Sjåfører. Skiltmakere Skopussere Skoleelever. 0 0 Skomakere Skreddere Slaktere Snekkere Smeder Steinhoggere Stansemakere Støpere Syersker Sykkelreparatører Sveisere Tapetserere Tannteknikere Telefon- og telegrafarb... Tegnere Tekstilarbeidere Teknikere Treskjærere' Trykkere Tømrere Typografer Urmakere Veversker Vaktmest -re Verkstedarbeidere Vegarbeidere Vektøymakere Visergutter Vulkanisører Intet yrke Andre yrker Ingen oppgave Tilsammen, 0

38 Elevstatistikk. Verksteds- 0- Skoler Tallet på søkere Tallet på elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder. Oslo yrkesskole for: fotografer. skipsmaskinistaspiranter 0. personale ved samferdselsmidlene. automobilmekanikere. mekanikere 0. --»-. boktrykkere. damefrisører. herrefrisorer elektrikere 0. elektrosveisere. elektr. og gass. gass-sveisere. gullsmeder husstell. husmorvikarer. litografer kjole- og draktsyere 0 0. kelnere 0 kokker kopper- og blikkenslagere laboranter. radiomontorer. malere. maskinarbeidere. tannteknikere 0 modellsnekkere. settere 0. motormekanikere. murere. møbeltapetserere. nåtlere. polsemakere. skomakere. rørleggere 0. skreddere. -)>-. smeder og sveisere. tilskjæring og modellering. snekkere. kinomaskinister. tømrere kjemigrafer kjemikere.. konfeksjonssyere. tekstilarbeidere. tekstilopplæringskurs. Bærum yrkesskole for: mekanikere 0 snekkere. hushjelp. syersker. ekspeditører.. Follo yrkesskole. Askim yrkesskole 0. Sarpsborg yrkesskole for: bilmekanikere snekkere og tømrere.

39 skoler. Lærere. - Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.- timer Tall på søkere Tall ph elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommullen Elevenes gjennomsnittsalder Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.= timer 0. T. - T T. 0. -T. T T.. -T T.. 0T T.. -T.. 0T.. T T.. T. T.. T (framhald, se neste side.)

40 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- 0- koler Tallet på søkere Tallet på elever i skoleåret Herav fra I alt skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder mekanikere, sveisere.. Halden yrkesskole for: elektrikere sveisere nåtlersker mekanikere snekkere husstell syersker. Fredrikstad yrkesskole. Moss yrkesskole. Brumunddal yrkesskole for: mekanikere tømrere. Lillehammer og Fåberg yrkesskole for: syersker jern- og metallarbeidere 0. tømrere.. Sentralskolen, Gjøvik for: mekanikere husstell konfeksjonsarbeidere tømrere 0.. Fylkesyrkesskole på Dovre jern: og metallarbeidere tømrere 0. husstell.. Hønefoss yrkesskole.. Drammens yrkesskole for: elektrikere. mekanikere. murere snekkere syersker -.. Formannskolen for verkstedindustrien ved Kongsberg våpenfabrikk 0. Holmestrand v. Sandar yrkesskole for: frisører. malere rorleggere. husstell 0. syersker. snekkere. mekanikere Hortens yrkesskole for: syersker jern- og metallarbeidere maskinarbeidere elektrikere sveiserel) skipsbyggere. Tønsberg yrkesskole for: syersker mekanikere bilmekanikere husstell 0. Porsgrunns forsk. for håndverk og industri 0 0 ) Sveiseskolen ambulerer, administreres av Horten yrkesskole, ) _ 0...

41 skoler. Lærere. - Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.- timer Tall på søkere Tall på elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.= timer / /.. / / / / /. / / / / / / / /.... / / / / / / 0 0 ).... / / / / /.. 0 (framhald, se neste side.)

42 Elevstatistikk. 0 (Framhald) Verksteds- 0- Skoler Tallet ph søkere Tallet på elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder. Larvik yrkesskole for: husstell. snekkere. syersker. mekanikere. murere. Skiens yrkesskole for: elektrikere. snekkere mekanikere. bilmekanikere.. Rjukan yrkesskole for: elektrikere. mekanikere. snekkere. jern- og metallarbeidere Arendals yrkesskole for: mekanikere. snekkere.. Telemark yrkesskole for: syersker 0 veversker 0 snekkere 0 -»- bygningsarbeidere jern- og metallarbeidere landbruksarbeidere vevkurs, -årig søm, -årig 0. Kristiansand yrkesskole for: sveisere. smeder mekanikere automobilmekanikere. b et ongarbeidere rørleggere - -. Mandal yrkesskole. Flekkefjord yrkesskole for: syersker 0 mekanikere. Stavanger verkstedskoler for: frisører kjole- og draktsyersker tømrere mekanikere jern- og metallarbeidere skreddere murere rørleggere elektrikere. møbelsnekkere. sveisere 0. Haugesund yrkesskole for: automobilmekanikere jern- og metallarbeidere. snekkere.. Sogn og Fjordane yrkesskole i Førde 0.. Odda yrkesskole for: elektrikere. mekanikere 0. møbelsnekkere.

43 skoler. Lærere. - Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.= timer Tall på søkere Tall på elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.---- timer /. / 0. /. /. / /a. i/.. / / / 0 / /z /. / / / Y / / / /a / / /.. (frambald, se neste side.)

44 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- 0- Skoler Tallet pa søkere Tallet på elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder. Rubbestadneset vrkesskole for: mekanikere elektrikere motormekanikere Bergen yrkesskole for:... blikkenslagere frisører 0 -»-- (darne) konfeksjonsarbeidere 0 malere 0 mekanikere murere platearbeidere rørleggere skreddere 0 smeder snekkere tømrere urmakere kokker og kelnere. Norheimsund yrkesskole for: bilmekanikere. mekanikere. tømrere.. Voss yrkesskole for: mekanikere. tømrere.. Høyanger yrkesskole for: mekanikere 0. elektrikere. snekkere -.. Ålesund yrkesskole for: kjole- og draktsyersker. elektrikere. jern- og metallarbeidere.. Kristiansund yrkesskole for: motormekanikere. mekanikere byggsnekkere. kjole- og draktsyersker 0 trålfiskere - 0. Nordmøre yrkesskole.. Støren yrkesskole for: jern- og metallarbeidere 0. byggsnekkere.. Trondheim yrkesskole for: boktrykkere (forkurs). elektrikere». mekanikere» 0 snekkere». malere» mureres 0. tømrere» 0 skredderes. bilmekanikere (kurs) -. reklameteknikere» 0 fotografers. damefrisører. herrefrisører» kokker og kelnere»

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne.

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne. h /ill, 2/1-61 Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne Stilling i hushold: A. Private husholdninger. Det nyttes to-sifret kode. Første siffer angir familiekjernen slik: 0 = Hovedpersonens familiekjerne eller ingen familiekjerne

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI and XII

Norway's Official Statistics, series XI and XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke Xi Trykt 1959 Nr. 334 Norges jernbaner 1956-5757 Chemins de fer norvegiens - 335 Syketrygden 1957 Health

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 73 NORGES POSTVERK 964 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 964 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 965 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Beretning om de norske jernbaners drift

Beretning om de norske jernbaners drift Tillegg til Beretning om de norske jernbaners drift terminen 1925-1926. Spesifikasjoner til Statsbanenes regnskap samt lønningsregler. Norsk Hoved-Jernbanes regnskap. Innhold. Regnskap for Statsbanenes

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Bearbeidingsplan for. artianerstatistikk og artiumsmatrikler 1968. av Idar Moglestue INNHOLD

Bearbeidingsplan for. artianerstatistikk og artiumsmatrikler 1968. av Idar Moglestue INNHOLD IO 68/26 Oslo, 9. august 1968 Bearbeidingsplan for artianerstatistikk og artiumsmatrikler 1968 av Idar Moglestue INNHOLD 1. Innledning 2 2. Oppmelding 2 Side a. Materialer 2 b. Revisjon og koding 3 c.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer