FAGS KO LE STATI STIK K

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGS KO LE STATI STIK K"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics, series XI.. Trykt. Rekke XI. Nr.. Norges kommunale finanser / og /0. Municipal finances. -. Norske skip i utenriksfart og 0. Norwegian vessels in foreign trade. -. Folkemengden i herreder og byer. januar. Population in rural districts and towns. -. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v.. Municipal debt and cash balance etc. -. Telegrafverket -. Télégraphes et téléphones de l'etat. -. Alkoholstatistikk -. Alcohol statistics. s.. Syketrygden 0. Assurance-maladie nationale. ice.. Norges Brannkasse 0-. National fire insurance office Veterinærvesenet 0. Service vétérinaire. -. Sinnssykehusenes virksomhet. Hospitals for mental disease Norges handel. Foreign trade of Norway. -^-. Nasjonalregnskap 00-. National accounts.. Statistisk årbok. Statistical yearbook of Norway.. Folketellingen. desember 0. I. Folkemengde og areal i de ymse administrative inndelinger av landet. Hussamlinger i herredene. Population census December.. 0. I. Population and area of the various administrative sections of the country. Agglomerations in rural municipalities. --. Folketellingen. desember 0. II. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. Population census December, 0. II. Population by sex, age and marital status. _--. Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 0. Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc Folkemengdens bevegelse. Vital statistics.. Norges fiskerier. Fisheries statistics of Norway Norges elektrisitetsverker 0. Electricity plants. -. Skolestatistikk -0. Instruction publique. Rekke XI. Trykt. Nr.. Økonomisk utsyn over året. Economic survey. -. Folketellingen. desember 0. VII. Trossamfunn. Population census December, 0. VII. Religious denominations. -. Skogstatistikk. Forestry statistics.. Folketellingen i Norge.. desember. VI. Yrkesstatistikk. Recensement du -. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene. Medical statistical report.. Husholdningsregnskaper for høyere funksjonærer april -mars. Family -. Skattestatistikken -. Tax statistics.. Telegrafverket -. Télégraphes et téléphones de l'etat. 0. Syketrygden. Assurance maladie nationale.. Norges private aksjebanker og sparebanker. Commercial and savings banks décembre. VI. Statistique de professions. essions. budget studies for salaried employees in the higher income groups. - in Norway. _=. Norges bergverksdrift. Norway's mining industry.

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAG S K O L E STATI STI K K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

4 Arbeidernes Aktietrykkeri, Oslo -

5 Innhold: s. Statens teknologiske institutt, Oslo. De tekniske skoler i Oslo, Bergen, Trondheim, Horten og Stavanger: Lærertallet Elevtallet Inntekter og utgifter Bergskolen, Kongsberg De tekniske fagskoler: Skiens/jordens tekniske fagskole, Porsgrunn - Sorlandets tekniske fagskole - Bergens tekniske fagskole - De elementcertekniske skoler: Oslo elementærtekniske skole - Stavanger elementcertekniske skole. Håndverks- og kunstindustriskoler: Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo - Bergens kunsthåndverksskole - Lcerlingeskoler: Elevtallet - Prosentvis frammøte Avgangseksamen - Lærertallet Inntekter og utgifter - Elevenes v - Verkstedskoler - Kvinnelige industri- og husflidsskoler. 0- Table des matières: P. Institut Technologique de l'etat Les écoles techniques d'oslo, Bergen, Trondheim, Horten et Stavanger: Nombre des professeurs Nombre des élèves Le budget L'ecole des Mines, Kongsberg Les écoles d'apprantissage pour des techniques: L'ecole d'apprantissage pour des techniques a Skiensfjorden, Porsgrunn.. - L'école d'apprantissage pour des techniniques et Sørlandet - L'école d'apprantissage pour des techniques et Bergen - Les écoles techniques élémentaire: L'école technique élémentaire et Oslo... - L'école technique élémentaire à Stavanger Les écoles d'arts et metiers: L'école d'arts et métiers à Oslo - L'école d'arts et métiers et Bergen - Ateliers-écoles et les cours préparatoires: Nombre des élèves - Présence des éléves Examen de sortie - Nombre des professeurs J Le budget - Position des élèves - Les écoles spéciales des apprentis - Les écoles d'industrie et de travaux manuels pour femmes 0-

6

7 Statens teknologiske institutt. Opprettet i. Instituttet har til formal A, spre kunnskaper om nye arbeidsmetoder, verktøy, arbeidsog driftsmaskiner for håndverk. mindre industri, landbruk, fiskeri m. v. Dette søkes fremmet ved forsøksvirksomhet, undervisning i korte kurser, utarbeidelse av faglitteratur, avholdelse av utstillinger og konsulentvirksomhet. Ar Dagkurser Antall Ordinære kurser kursenes varighet - uker Kurser Gj.- snittsalder Kveldskurser Antall Deltagere Kurser Kurser Del- Kurtagere ser Antall funksjonærer Brevforkurser I Antall Gj.- snittsalder Deltagere Deltagere Inntekter. Ar Statstilskott Kommunetilskott Kursusavgifter Andre inntekter Utgifter. Ar Faste lønner Kurser Nyanskaffelser Andrei) utgifter ) Heri ikke medtatt omkostninger med driften av bake- og mellaboratoriet, som betales av Statens kornforretning.

8 De tekniske skoler i Oslo, Bergen, Trondheim, Horten og Stavanger. Antall lærere Skoler I alt Overleererel) Timelærere Overlærere') Timelærere I alt Oslo 0 0 Bergen 0 Trondheim Horten Stavanger. ) Og avdelingsforstandere, men ikke rektor. Elevtallet Skoler Søkere Årskursus Årskursus I alt Søkere.... I alt Oslo 0 Bergen Trondheim Horten ) ) ) ') ) Tilsammen Herav kvinner. ) Medtatt tall for bedriftslinjen. Stavanger tekniske skole År Anleggs- og byggeteknikk -årig Elevtallet Anleggs- og bvggeteknikk -årig Eksamen Elektroteknikk Elektroteknikk 0- - Bergskolen, Kongsberg. Opprettet. Er en -årig praktisk og teoretisk skole til utdannelse av stigere og formenn ved bergverk og anlegg. Ar 0- ) Antall lærere Antall elever Under- vis- ningstid Statstilskott Inntekter Andre tilskott I alt teinknter - Lønner Ki. Utgifter Andre utgifter I alt utgifter - 0 ) hovedlærer (bestyreren) de øvrige er timelærere i henholdsvis og fag. Skolen opptar elever hvert annet år.

9 C) n N GO It',. GC af, - c C- cs:, 0 N 0 C) cnt C) i-i C) CA a0 ;-, o0 c.0 nt -.- COQ) - D,..,,... c'e., N CA CA t- E -, be, - C, r-,-- 0, - C.,- c,c n ca, - g., CO g csd c.0 CO p, - N to 0 g 0Q pl., ' ci) g o E,. rj),- P C) 0 0 CO CS.). I C) C, cx) CO lc; f c i'd N ce z - GC I CO IOOICO 0 Thl -0 t.i O IC CH VD CO u", cr) CO Icz CA 0 GC N C, CO C.0 Cn. GO I C CO CI) CO. CC t- s0 CO C` ed ;-, CD c) ;..,..,...,.,.., to. 0,--i r-- 0 N N 0 Ct cn -,h CO GC f-- c.,ti N 0 I.I N c..0 N t- CO io It r-,i, CO ri ri, ri ed '' i, C) Cq CC ri CO (.,,-.,---r fr, 0.) -i E.,- ca 0.) ; i.-. Fs..' a) c ct..., -,... EI cd E ;.., a) g g 0 C CO r' ti CC ri 0CC-J "t.cz,,,? C0... ICD VD Cg CC i i N 0 C I- 0 cn 00CtcOnif,,-- cn cn an GC n 0 GA Gr, ti ti cr, CO ( n GA C) 0.,--,-- ri CO C.) CO 00 CC C) Cg C cx) CO, 0 cc c.0 C.0 CO C;) ;-i cd..f., E. bt ' -, CO. ;:,,,,i i --i CYD C) Cn IrZ GC 00 C) CA -- 0 (0 0 N r--,:::),-- cc vz N GC 00 a, N c.c,.,-.a,-- C:T.J ct, CO o C) Cn,.. p,-- i0 0 I i c:n :Li,!--i, E o o E C) 0 C I 0 t- C C. IC C c= C) r- cn CO op cn r- C) r- vz C I,V N 0 GC c:n CA n CA CO CO CO N 0 CO ri L". OC CX) t". ', 0. Cg Cq CO GA CO CC CO C. ri. $, O () rci -, et i o.to t... (= N. 00 C) C't 00 CA aq C CZ,.. LC) 0 CYD c-.i CO )_ i,.. 'CO N co ri ri C ez ^ 's CO C C-J CO lo C r--- ti c' r-,t-, ' ;- cl^) E Ei' E cd.- E Ci-j ;.., a) 0 C. c= cn CO Cl op c.0,-:,.-:,d '' '' 00 0 r-,t c-,d CO.,, cr) GC IC itz u-s -riq c.c tc'd cz LcD,-- c: c.::, ',V e, Cq N t-!-. co CO It D. CO cr, 0-,,-, N to c- CO,--i 0,:',Z GA,-- CO,--( ;-,.), Q el,,... : ;.-. g c.) c),.., to E E ct g --, g g cr, r 0 cp ce o O R p -, t 0, C' P H -- P

10 De tekniske fagskoler.. Skiensfjordens tekniske fagskole, Porsgrimn. Skolen er -årig. Antall lærere Antall elever Elevene fordelt etter hjemstavn Elevenes gj.sn.- alder ved taking opp- Ar a) a)?, ri o ci) E El p- to -, ea) )- p I t. tip - T-A bo År CI) OF- CJ) C, ') ) r-c't Elevenes tidligere utdanning (. klasse) o F-c) E ;, Teori E -+D Tekn. kveldsk. -p ler) ;- oc Mek. eller elektrotekn. praksis E ;- oc ; oce ; cl) bd p W g g,.' ) Eksamen to 0 g c-) 't ce cf, oc'-d bd a

11 . Sorlandets tekniske fagskole. (Tonnevolds Legatskole.) Skolen er -årig. I elevtallet er tatt med både. og. klasse. Ingen jenter. År Tall på søkere Tall på elever i skolearet I alt Herav fra skolekommunen Tall pa lærere Faste Elevenes gjennomsnittsalder Timelærere Kursets varighet i måneder År. klasse,-t r. r d. klasse. t:r) rci rt W Elever som etter -årig kursus har forlatt skolen med avgangsvitnesbyrd "t) a) :

12 C) r-d CL) -, CC CC CC CC CA CA CO ' CC t- CC CC IC) CI C Z IC) 0 g CL E C) o CC C ICJ,::) - - CA ' CI CC r. C, C'YZ CI e"z CZ r - CC - CC C) CC t-- CI CC CC.. CI ca E C N C IC) CI CI C) CC CC tte CI CI CA CC d. rrl ; i LA : "' g - cr) 0 ct r IC)cn 0 0 c.c, CC CA,-- rr r I t - cf). g ; a.) a.) g evp < zst CC CC. CI F.- to 0 g ci) CL p, C- C- M CA t - M CC CC CC CC ;. Il C CC IC) C T,Z.. tti) E E rn 0 C)-H IC) CC c r I r I CA CC co. : : tk'., I. g : c,... C) :,i-, : C).., -. z : --,,, 'E ;-, (). : c) -,-, :,. g C C) c rw ;-, - CC..., o. ci.)... r. 0c) z o, ca ci.) tro 0).,s c..,, :,' ;--i o tl) o,-w CC, m ri) P' Cl) CA CC :, CC CC C, TeD.t CI CC CC CC) CI CI. o o a). x -W 0 c. e-- )... to, W a),..- ca a) -., -,W.. x a). E,-W x Cl) --,., a) C). ;.- Cl).-....,-, 0 : C) ri),..., :". w. g a) c.) ce bi).,s P I, F.., C) C) CC Cl) CL Pq

13 De elementærtekniske skoler.. Oslo elementærtekniske skole. Lærere. År Overlærere Lærere Timelærere 0- - Antall elever i skoleårets. mined og deres gjennomsnittsalder. År Bygningsavd. anlegg (husbygg.) Elektrotekn. avd. sterkstr. (svakstr.) Antall Gj.en.- smtts begynt alder- Gjenn.- Antall. begynt sanlidttesr- Automobilavd. Urmakeravd. Antall begynt Antall begynt Gjenn. - snittsalder Antall begynt Gj enn.- snittsalder Bestått eksamen. År Bygn.avd. (husbygg) Elektrotekn. avd. sterkstr. (svakstr.) Automobilavd. Urmakeravd Utdrag av regnskapet. År Andre inntekter Statstilskott Kornmunetilskott Inntekter Gjenn.- snittsalder Skolepenger Lønner Saml. apparat m. v. Utgifter ) Stip. og friplass Andre utgifter ) Stipendier som ikke er medtatt i skolens regnskap: Kirkedepartementet Yrkesopplæringsrå'klet Andre institusjoner

14 c - Elevenes yrke Yrke bi) re P ca W ct O. 0,t i cd 0 ' -p o ca Erd ca, rd bi). to o Fri.. g :-. cå. e. -A C' Ee ta0:$,.., ILD, r-- o -P E P ca W : g E Arbeidere ved off. anlegg Bilmekanikere Bygningsarbeidere Elektrikere Murere Sjåfører. Snekkere Telegraf og telefonarbeidere Tømrere Urmakere Verkstedsarbeidere Andre yrker - _ - - _ - - _ I alt Stavanger elementærtekniske skole (og tekniske fagskole). Tall på lærere : I 0- timelærere og overlærere, i - timelærere og overlærere. Elementærteknisk skole Elevtallet Teknisk fagskole Elementærteknisk skole Eksamen Teknisk fagskole rci.^ T-cl o, bo. F--, År E o bib E :Fa":.'",) E rd,c.), t..e c,, o,, ca,t!,,''f' g to m,,tq rc,,t,_w ---, cd -H t:f0= Z C'D - CD '-'._,.Cd t V, C' ) '-'. ti) ti +cg. 0 o -,t r.w cz-,.. ca g ;.-, c,,, - - i.. "C,,, _ w-p. _:ô i -- c, ca 'c')''' E cd. -t c.,.,, I.W tf) Ci rio;t- c' CI r ;) e '' E ' Inntekter Utgifter År 'C til g E I:" E o + o 'e pl, CC K.r _:f; w E g P ) c) E w e

15 Håndverks- og kunstindustriskoler.. Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Elevtall i de forskjellige klasser. Klasser 0- - Dagskole Kveldskole Dagskole Kveldskole. frihånd.» 0.» Konstruksjon.. ornament ». modeller.» Skrift 0 0 Rader Form 0 Metallverksted Keramikkverksted Bygg I Bygg II Bygg III Maler I Maler II og III Tre I Tre II Tre III Tekstil Mote Keramikk I Metall- og Keramikk Bok I Bok II og III Reklame I Reklame II og III Antall elever. Dagskolen Kveldskolen Lærlingeskolen År Menn Menn Menn Kvinner Kvinner Kvinner

16 Elevene fordelt etter hjemsted. Ar Oslo Landet Andre byer Utlandet 0-: Dagskolen Kveldskolen 0 Lærlingeskolen 0 0 -: Dagskolen Kveldskolen Lærlingeskolen 0 0 Antall lærere. Ar Fast ans. lærere Assistent Avdelingsforst. Overlærere Timelærere 0- - Antall friplasser. År / fripi. Dagskolen / fripl. 0- -

17 Elevenes yrke Yrke Dag- Kveldskole skole Kveldskole Lærlinger Dagskole Lærlinger Billedskjærere Blikkenslagere Bokbindere Bygningsmalere Bygningssnekkere Bygningstapetserere.. Bygningstegnere Dekoratører Diverse Etsere Feiere Forgyllere Fotografer Gipsmakere Gjørtlere Glassmesterlærlinger.. Glasstegnere Graverer, kart» metall Gullsmeder Illustratører Innredningssnekkere Karosserimakere Keramikere Kir. instrumentmakere Kjemigrafer Kobberslagere Kunstglassmesterlærlinger Kunsthistor. stud Kunstsmeder Litografer Lærerinner Malere Maskintrykkere Met alltrykkere Modellsnekkere Modellorer Modister Motetegnere Murere Møbelsnekkere Møbeltapetserere Møbeltegnere Overtrykkere Pelssyersker Porteføljemakere Reklametegnere Reklameteknikere Retusjører Salmakere Skiltmalere Skipstømrere Skomakere Skreddere, kvinnelige» mannlige.. _V a-

18 Elevenes yrke Yrke Dagskole Kveldskole Lærlinger Dagskole Kveldskole Lærlinger Steinhoggere Sølvsmeder Tegnere Tekstiltegnere 0 0 Treskjærere Typografer Tømrere 0 Vognsnekkere. Bergen kunsthåndverksskole. (Opprettet 0. Fikk statstilskott forste gang -.) Dagskole, -årig kveldskole og kveldskurser med måneders undervisning i året. Antall lærere: I dagskolen lærere og i kveldskolen lærere. Antall elever 0- - a) Dagskolen: Monstertegning Frihåndstegning, fagtegning og akttegning Reklametegning Billedvevning -årige fagskole for boktrykkere 0 b) Kveldskolen (-årig) : Alle klasser e) Kursene: Frihåndstegning, modellering, motetegning, keramikk o hospitanter Boktrykkerklassene I alt

19 Inntekter for kunsthåndverkskolene Skoler Kommunetilskott Andre inntekter av inntekter Rikstilskott Kommunetilskott Rikstilskott Skolepenger Skolepenger Andre inntekter av inntekter Oslo rn Bergen Tilsammen Utgifter for kunsthåndverkskolene Skoler Lønner Underv. materiell, Andre materialer, utgifter verktøy m. m. av utgifter Lønner Underv. materiell, Andre materialer, utgifter verktøy m. m. av utgifter Oslo Bergen... 0 Tilsammen Fagskole -itatistikk.

20 Elevstatistikk. Lærlinge- Undervisningen foregår A, kveldtimer. 0- Tall ph elever i skolens første måned Skoler r. ci) cez - e g cd o - D ct.) e - cd r-w, c/. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsborg. Moss. Mysen"). Askim. Drøbak. Ski. Oslo. Bærum. Asker"). Røyken. Hurum. Eidsvoll. Lillestrøm. Kongsvinger. Elverum. Trysil 0. Hamar. Ringsaker.. Brumunddal'). Lillehammer Sør-Fron. Gjøvik. Hønefoss. Drammen. O. Eiker.. Modum 0. Kongsberg. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik. Skien. Notodden. Langesund 0. Hoa ). Kragerø. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjord'). Egersund 0. Sandnes ') Oppgave ikke innkommet

21 skoler. I alt timer om uken i månder av året. Elevstatistikk - Tall på elever i skolens forste måned r- ci) Gq (.) c'ez r- () i ^ (framhald, se neste side.)

22 0 Elevstatistikk. (Framhald) Lærlinge- Skoler 0- Tall på elever i skolens første måned C/ cez cb, ca z - (.)CD CD ri) g "cr) o p.w. Stavanger. 0. Kopervik og Stangel."). Haugesund. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord. Rubbestadneset 0. Sauda 0. Odda. Fana. Bergen 0. Voss. Gloppen. Borgund. Grytten. Ardalstangen og Fames'. Ålesund. Volda 0. Ulstein. Ørsta. Molde. Kristiansund N. Røros 0. Trondheim. Malvik. Levanger. Stjørdal. Steinkjer 0. Namsos'). Mosjøen. Mo. Sulitjelma. Bodo. Narvik. Svolvær 0. Harstad. Tromso. Hammerfest') 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved «Sophies Minde». Sandnessjøen. Salangen') Tilsammen 0 Herav kvinner 0 ) Oppgave ikke innkommet.

23 skoler. Elevstatistikk. - Tall på elever i skolens forste måned t: C.) ci) -P c) C) : be -P T. Ft.) z (:).) El E> z g E i

24 Lærlinge- Prosentvis frammøte. 0- Skoler Prosentvis frammøte iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Frammøtt Bestått Tall på lærere. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsborg. Moss. Mysen'). Askim. Drøbak. Ski. Oslo. Bærum. Asker'). Røyken. Hurum. Eidsvoll. Lillestrøm. Kongsvinger. Elverum. Trysil 0. Hamar. Ringsaker.. Brumunddall). Lillehammer. Sør-Fron. Gjøvik. Hønefoss. Drammen. O. Eiker. Modum 0. Kongsberg. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik. Skien. Notodden. Langesund 0. Holla'). Kragerø. Aust-Agder. Risør.. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjord'). Egersund 0. Sandnes ] 0 ) Oppgave ikke innkommet.

25 skoler. Avgangseksamen, lærere. - Prosentvis frammøte Avgangseksamen iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått Tall på lærere (framhald, se neste side.)

26 Prosentvis frammøte. (Framhald) Lærlinge- Skoler 0- Prosentvis frammøte Avgangseksamen iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått Tall på lærere. Stavanger. Kopervik og Stange. ). Haugesund. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord. Rubbestadneset. Sauda 0. Odda. Fana. Bergen. Voss. Gloppen. Borgund. Grytten. Årdalstangen og Farnes ;. Ålesund. Volda Ulstein.0 -. Ørsta. Molde. Kristiansund N. Røros. Trondheim Malvik Levanger. Stjørdal Steinkjer Namsosi) - -. Mosjøen. Mo Sulitjelma. -. Bodø. Narvik. Svolvær. Harstad. Tromso. Hammerfest') 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved ((Sophies Minde». Sandnessjøen. Salangen') f Tilsammen ) Oppgave ikke innkommet.

27 skoler. Avgangseksamen, lærere. - Prosentvis frammøte Avgangseksamen iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått Tall på lærere _ ,

28 Inntekter. Lærlinge- 0- Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusj oner ell. legater Skole- og innskrivflingspenger (brutto) Andre inntekter. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsborg. Moss. Mysen'). Askim S. Drøbak. Ski. Oslo. Bærum. Asker'). Røyken. Hurum. Eidsvoll. Lillestrøm. Kongsvinger. Elverum. Trysil 0. Hamar.. Ringsaker. Brumunddal'). Lillehammer. Sør-Fron. Gjøvik. Hønefoss : Drammen. O. Eiker. Modum 0. Kongsberg. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik... Skien. Notodden. Langesund 0. Holla'). Kragero. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S.. Mandal. Flekkefjord'). Egersund 0. Sandnes ) I I ) Oppgave ikke innkommet. ) Vedr. inntekter for Lærlingeskolen, se Oslo elementærtekniske skole. 0 I

29 skoler. Inntekter. - Rikstilskott Kommune - tilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) Andre inntekter (framhald, se neste side.)

30 Inntekter. (Framhald) Lærlinge- 0- Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner ell. legater Skole- og innskrivflingspenger (brutto) Andre inntekter. Stavanger. Kopervik og Stangeland').. Haugesund. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord. Rubbestadneset. Sauda 0. Odda. Fana. Bergen. Voss. Gloppen. Borgund. Grytten. Årdalstangen og Farnes ). Ålesund. Volda 0. Ulstein. Ørsta. Molde. Kristiansund N. Røros. Trondheim. Malvik. Levanger. Stjørdal. Steinkjer 0. Namsos'). Mosjøen '. Mo. Sulitjelma. Bodø. Narvik. Svolvær. Harstad. Tromso. Hammerfestl) 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved ((Sophies Minde». Sandnessjøen. Salangen') Tilsammen ) Oppgave ikke innkommet.

31 skoler. Inntekter. - Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) Andre inntekter _ 0 00

32 0 Utgifter. Lærlinge- 0- Skoler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser Andre utgifter. Halden 00. Fredrikstad 0. Tune. Sarpsborg. Moss 0. Mysen) _. Askim 00. Drøbak 0. Ski. Oslo ) _. Bærum 0 0. Asker"). Røyken. Hurum 0. Eidsvoll. Lillestrøm 0. Kongsvinger 0. Elverum. Trysil 0. Hamar 0. Ringsaker Brumunddal') -. Lillehammer 0 0. Sør-Fron -. Gjøvik. Hønefoss. Drammen 0. O. Eiker 00. Modum Kongsberg. Horten. Tønsberg 0. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik. Skien. Notodden 0. Langesund 0 0. Hone) - -. Kragerø. Aust-Agder. Risør Arendal 0. Grimstad. Kristiansand S. Mandal 0. Flekkefjord'). Egersund 0 0. Sandnes l ) Oppgave ikke innkommet. ) Vedr. utgifter for Lærlingeskolen, se Oslo elementærtekniske skole I

33 skoler. Utgifter - Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser Andre utgifter , ^ (framhald, se neste side.)

34 Utgifter. (Framhald). Lærlinge- 0- Skoler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser Andre utgifter. Stavanger 0. Kopervik og Stangeland'). Haugesund 0. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord 0. Rubbestadneset 00. Sauda 0. Odda. Fana 0. Bergen 00. Voss 0 0. Gloppen 0 0. Borgund 0. Grytten Årdalstangen og Fames'). Ålesund Volda 0. Ulstein. Ørsta. Molde. Kristiansund N 00. Røros. Trondheim. Malvik. Levanger. Stjørdal. Steinkjer 0. Namsos'). Mosjøen 0. Mo. Sulitjelma 00. Bodø. Narvik 0 0. Svolvær Harstad. Tromso. Hammerfest ) 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved «Sophies Minde>. Sandnessjøen. Salangen") Tilsammen 0 0 ) Oppgave ikke innkommet.

35 skoler. Utgifter. - Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og Andre friplasser utgifter I I _ _ _ I 0 0I Fagskolestatistikk.

36 Lærlingeskoler. Elevenes yrke. Yrke 0- - Yrke 0--- Anleggsarbeidere Apotekassistent Bakere Bilmekanikere Blikkenslagere Blylodder Boktrykkere Bokbindere Bygningssnekkere Bossemakere Båtbyggere Børstebindere Bundtmakere Bilreparatører Billakkerere Bilelektrikere Butikk Dekoratører Dreiere Damefrisører Elektrikere Ekspeditører Fabrikkarbeidere Feiere Flymekanikere Formere Fotografer Finmekanikere Frisører Fyrbøtere Gartnere Glassmakere Gullsmeder Gårdsarbeidere Gravører Gårdsgutter 0 Handel 0 Heisemontører Hjelpearbeidere 0 Hushjelper Høvelarbeidere 0 Hjulmakere Hospitant Instrumentmakere Jern- og metallarbeidere. 0 Jordbruksarbeidere Karosseriarbeidere Kjemigrafer Konditorer Kontormenn Kobberslagere Kjølemontører 0 Kontrollører Laboranter. Lagerarbeidere Lagerekspeditører Lakerere Litografer Lokomotivfyrbøterasp. Lærlinger 0 Malere 0 Maskinmontører Maskintrykkere Maskinarbeidere Maskinister

37 Lærlingeskoler. Elevenes yrke. Yrke 0- - Yrke 0- - Møllere Metallstøpere Mekanikere Menig soldat Montører Modellsnekkere Modellører Møbelsnekkere Møbeltapetserere Murere Notarbeidere Oppmerkere Opptikere Overtrykkere Papirarbeidere Platearbeidere Porselensarbeidere Porteføljearbeidere Postbud: Pølsemakere Radiomontører Radioarbeidere Rengjøringsarbeidere Reparatører Rørleggere Reklametegnere Retusjører Salmakere Seilmakere Settere Sekretærer Sjåfører. Skiltmakere Skopussere Skoleelever. 0 0 Skomakere Skreddere Slaktere Snekkere Smeder Steinhoggere Stansemakere Støpere Syersker Sykkelreparatører Sveisere Tapetserere Tannteknikere Telefon- og telegrafarb... Tegnere Tekstilarbeidere Teknikere Treskjærere' Trykkere Tømrere Typografer Urmakere Veversker Vaktmest -re Verkstedarbeidere Vegarbeidere Vektøymakere Visergutter Vulkanisører Intet yrke Andre yrker Ingen oppgave Tilsammen, 0

38 Elevstatistikk. Verksteds- 0- Skoler Tallet på søkere Tallet på elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder. Oslo yrkesskole for: fotografer. skipsmaskinistaspiranter 0. personale ved samferdselsmidlene. automobilmekanikere. mekanikere 0. --»-. boktrykkere. damefrisører. herrefrisorer elektrikere 0. elektrosveisere. elektr. og gass. gass-sveisere. gullsmeder husstell. husmorvikarer. litografer kjole- og draktsyere 0 0. kelnere 0 kokker kopper- og blikkenslagere laboranter. radiomontorer. malere. maskinarbeidere. tannteknikere 0 modellsnekkere. settere 0. motormekanikere. murere. møbeltapetserere. nåtlere. polsemakere. skomakere. rørleggere 0. skreddere. -)>-. smeder og sveisere. tilskjæring og modellering. snekkere. kinomaskinister. tømrere kjemigrafer kjemikere.. konfeksjonssyere. tekstilarbeidere. tekstilopplæringskurs. Bærum yrkesskole for: mekanikere 0 snekkere. hushjelp. syersker. ekspeditører.. Follo yrkesskole. Askim yrkesskole 0. Sarpsborg yrkesskole for: bilmekanikere snekkere og tømrere.

39 skoler. Lærere. - Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.- timer Tall på søkere Tall ph elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommullen Elevenes gjennomsnittsalder Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.= timer 0. T. - T T. 0. -T. T T.. -T T.. 0T T.. -T.. 0T.. T T.. T. T.. T (framhald, se neste side.)

40 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- 0- koler Tallet på søkere Tallet på elever i skoleåret Herav fra I alt skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder mekanikere, sveisere.. Halden yrkesskole for: elektrikere sveisere nåtlersker mekanikere snekkere husstell syersker. Fredrikstad yrkesskole. Moss yrkesskole. Brumunddal yrkesskole for: mekanikere tømrere. Lillehammer og Fåberg yrkesskole for: syersker jern- og metallarbeidere 0. tømrere.. Sentralskolen, Gjøvik for: mekanikere husstell konfeksjonsarbeidere tømrere 0.. Fylkesyrkesskole på Dovre jern: og metallarbeidere tømrere 0. husstell.. Hønefoss yrkesskole.. Drammens yrkesskole for: elektrikere. mekanikere. murere snekkere syersker -.. Formannskolen for verkstedindustrien ved Kongsberg våpenfabrikk 0. Holmestrand v. Sandar yrkesskole for: frisører. malere rorleggere. husstell 0. syersker. snekkere. mekanikere Hortens yrkesskole for: syersker jern- og metallarbeidere maskinarbeidere elektrikere sveiserel) skipsbyggere. Tønsberg yrkesskole for: syersker mekanikere bilmekanikere husstell 0. Porsgrunns forsk. for håndverk og industri 0 0 ) Sveiseskolen ambulerer, administreres av Horten yrkesskole, ) _ 0...

41 skoler. Lærere. - Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.- timer Tall på søkere Tall på elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.= timer / /.. / / / / /. / / / / / / / /.... / / / / / / 0 0 ).... / / / / /.. 0 (framhald, se neste side.)

42 Elevstatistikk. 0 (Framhald) Verksteds- 0- Skoler Tallet ph søkere Tallet på elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder. Larvik yrkesskole for: husstell. snekkere. syersker. mekanikere. murere. Skiens yrkesskole for: elektrikere. snekkere mekanikere. bilmekanikere.. Rjukan yrkesskole for: elektrikere. mekanikere. snekkere. jern- og metallarbeidere Arendals yrkesskole for: mekanikere. snekkere.. Telemark yrkesskole for: syersker 0 veversker 0 snekkere 0 -»- bygningsarbeidere jern- og metallarbeidere landbruksarbeidere vevkurs, -årig søm, -årig 0. Kristiansand yrkesskole for: sveisere. smeder mekanikere automobilmekanikere. b et ongarbeidere rørleggere - -. Mandal yrkesskole. Flekkefjord yrkesskole for: syersker 0 mekanikere. Stavanger verkstedskoler for: frisører kjole- og draktsyersker tømrere mekanikere jern- og metallarbeidere skreddere murere rørleggere elektrikere. møbelsnekkere. sveisere 0. Haugesund yrkesskole for: automobilmekanikere jern- og metallarbeidere. snekkere.. Sogn og Fjordane yrkesskole i Førde 0.. Odda yrkesskole for: elektrikere. mekanikere 0. møbelsnekkere.

43 skoler. Lærere. - Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.= timer Tall på søkere Tall på elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.---- timer /. / 0. /. /. / /a. i/.. / / / 0 / /z /. / / / Y / / / /a / / /.. (frambald, se neste side.)

44 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- 0- Skoler Tallet pa søkere Tallet på elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder. Rubbestadneset vrkesskole for: mekanikere elektrikere motormekanikere Bergen yrkesskole for:... blikkenslagere frisører 0 -»-- (darne) konfeksjonsarbeidere 0 malere 0 mekanikere murere platearbeidere rørleggere skreddere 0 smeder snekkere tømrere urmakere kokker og kelnere. Norheimsund yrkesskole for: bilmekanikere. mekanikere. tømrere.. Voss yrkesskole for: mekanikere. tømrere.. Høyanger yrkesskole for: mekanikere 0. elektrikere. snekkere -.. Ålesund yrkesskole for: kjole- og draktsyersker. elektrikere. jern- og metallarbeidere.. Kristiansund yrkesskole for: motormekanikere. mekanikere byggsnekkere. kjole- og draktsyersker 0 trålfiskere - 0. Nordmøre yrkesskole.. Støren yrkesskole for: jern- og metallarbeidere 0. byggsnekkere.. Trondheim yrkesskole for: boktrykkere (forkurs). elektrikere». mekanikere» 0 snekkere». malere» mureres 0. tømrere» 0 skredderes. bilmekanikere (kurs) -. reklameteknikere» 0 fotografers. damefrisører. herrefrisører» kokker og kelnere»

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.).

Detaljer

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGSKOLESTATISTIKK, g -0 Écles prfessinnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. .APBEIDERNES ARTIETRYKKERL OSLO Innhld.

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/11919/2. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1921. Trykt

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG STÅLSLANGE STÅLSLANGE - FOR HØYE TE HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG Å montere koblinger og komponenter på stålslanger krever spesiell kompetanse og den har vi samlet på Hydroscand Draen.

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 Kino Hus Sal Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 1 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 2 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora

Detaljer

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015

Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Beregning av satser til private grunnskoler for 2015 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

STAGES 1, 2A AND 2B. sørlandssenteret. STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013

STAGES 1, 2A AND 2B. sørlandssenteret. STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013 sørlandssenteret the largest shopping centre in norway by 2013 STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013 K content Today's centre Sørlandssenteret 2011-2013 Stages

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet Stort Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Pr. del Før pr. del. Smykke og ørepynt i sølv 1/2 PRIS! SPAR 499,- KSP80643, KSE80647 Før 1 498,- Ring i 9 karat/375 hvitt gull BGR92003

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F. AS Nordmaskin Tana Grenvn. 2 9845 Tana 78 92 81 96 M/Ch F

AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F. AS Nordmaskin Tana Grenvn. 2 9845 Tana 78 92 81 96 M/Ch F Forhandler navn Hente / leveringsadresse Postadresse Postnr. Sted Tlf.nr. M=Mitsubishi R=Renault Ch=Chevrolet S=Serv.pkt. F=Forh. AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F AS Nordmaskin

Detaljer

GJENNOMFØRING NØKKELEN TIL ET LØNNSOMT PROSJEKT

GJENNOMFØRING NØKKELEN TIL ET LØNNSOMT PROSJEKT OPTIMERA KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD GJENNOMFØRING NØKKELEN TIL ET LØNNSOMT PROSJEKT MAI 2016 optimera.no 1 MED FOKUS PÅ DETALJENE Byggeplassen er Optimeras hjemmebane. Vi kjenner byggeplassens logistikk

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS

Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS Firma Alt i Asfalt AS ARGO Vei og Maskin AS Asfalt Remix AS Asfaltverket Mo AS Askøy Dekkelegging AS Br. Larsen Asfalt AS Bærum Asfaltservice AS Feiring Asfalt AS Fossens Eftf as Franzefoss Pukk AS Fyllingen

Detaljer

OPTIMERA DOKUMENTASJON

OPTIMERA DOKUMENTASJON Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA DOKUMENTASJON MARS 2015 optimera.no Dokumentasjon enkelt og billig Dokumentasjon av produkter er enkelt og kostnads effektivt med Optimera. Vi tilbyr helautomatisk

Detaljer

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN

Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN Nffs ArrANGemeNtsseKsJoN dersom det skulle oppstå uforutsette situasjoner hvor dere trenger å få kontakt med overordnet myndighet, ring vårt ops - senter! ops - senter 48 13 96 90 dag vestlund tippeligaen

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 15.12.2012 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 15.12.2012 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk. 12.01.2013 Tønsberg Hundeklubb 130004 AG + AG 15.12.2012 12.01.2013 Postboks 511 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk.no 12.01.2013 Sandefjord Hundeklubb 12.01.2013 Husebyveien 27 3234

Detaljer

Rally Lydighet - 2015

Rally Lydighet - 2015 07.02.2015 Dommer: Solveig Zetterstrøm 42025360154 250 25.01.2015 07.02.2015 08.02.2015 08.02.2015 15.02.2015 15.02.2015 07.03.2015 07.03.2015 08.03.2015 08.03.2015 21.03.2015 22.03.2015 21.03.2015 21.03.2015

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

MED BYGGMESTERAVTALEN BLIR PROFFENE PROFFERE

MED BYGGMESTERAVTALEN BLIR PROFFENE PROFFERE Du bygger Vi tar oss av resten MED BYGGMESTERAVTALEN BLIR PROFFENE PROFFERE OKTOBER 2013 optimeraproff.no Dette får du med byggmesteravtalen: Tilgang til fordelsprogram med rabatter (se side 4) Gode priser

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14.30 24.09.2015 27.01.2015 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen.

Det vil i løpet av januar bli lagt opp til et orienteringsmøte med Choice for å gi våre forbund et best mulig grunnlag bruk av avtalen. Det er inngått ny prisavtale med Choice for 2008, avtalen har betegnelsen CH47373. Den nye avtalen er bygget opp med det som kalles en dynamisk prisstruktur, fem forskjellige prisnivåer. Dette medfører

Detaljer

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005

Resultater 6. runde NM for klubblag 2005. Resultater 5. runde NM for klubblag 2005. Resultater 4. runde NM for klubblag 2005 Resultater 6. runde NM for klubblag 2005 Nøtterøy BK 1-Moss BK 13-131 Heimdal BK 6-Juniorklubben 130-51 Sortland BK 1-Heimdal BK 1 118-70 Sunndalsøra BK 1-Bergen Akademiske BK 1 95-55 Gjøvik og Vardal

Detaljer

Utstillinger for Papillon - 2008

Utstillinger for Papillon - 2008 12.01.2008 Norsk Dobermann Klub 080002 Utstilling 16440130856 15.12.2007 12.01.2008 Postboks 952 - Sentrum, Eidsvoll 13.01.2008 13.01.2008 19.01.2008 20.01.2008 Norsk Berner Sennenhundklubb Gullerudvegen

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag.

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag. Årsstatistikk 2008 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk boligsektor.

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger.

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Komposittslanger Komposittslanger Komposittslanger Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Vårt standard sortiment av kvalitetsslanger inneholder en rekke forskjellige typer for petroleum-og

Detaljer

Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009

Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009 Formannskapet 5.11.2008 - Status arbeidet med budsjett 2009 1 Oppsummert statsbudsjettet Lite nytt i forhold til Kommuneprop en i mai Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn Vekst til 2009 på

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer