FAGS KO LE STATI STIK K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGS KO LE STATI STIK K"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics, series XI.. Trykt. Rekke XI. Nr.. Norges kommunale finanser / og /0. Municipal finances. -. Norske skip i utenriksfart og 0. Norwegian vessels in foreign trade. -. Folkemengden i herreder og byer. januar. Population in rural districts and towns. -. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v.. Municipal debt and cash balance etc. -. Telegrafverket -. Télégraphes et téléphones de l'etat. -. Alkoholstatistikk -. Alcohol statistics. s.. Syketrygden 0. Assurance-maladie nationale. ice.. Norges Brannkasse 0-. National fire insurance office Veterinærvesenet 0. Service vétérinaire. -. Sinnssykehusenes virksomhet. Hospitals for mental disease Norges handel. Foreign trade of Norway. -^-. Nasjonalregnskap 00-. National accounts.. Statistisk årbok. Statistical yearbook of Norway.. Folketellingen. desember 0. I. Folkemengde og areal i de ymse administrative inndelinger av landet. Hussamlinger i herredene. Population census December.. 0. I. Population and area of the various administrative sections of the country. Agglomerations in rural municipalities. --. Folketellingen. desember 0. II. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. Population census December, 0. II. Population by sex, age and marital status. _--. Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 0. Assurances de l'etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc Folkemengdens bevegelse. Vital statistics.. Norges fiskerier. Fisheries statistics of Norway Norges elektrisitetsverker 0. Electricity plants. -. Skolestatistikk -0. Instruction publique. Rekke XI. Trykt. Nr.. Økonomisk utsyn over året. Economic survey. -. Folketellingen. desember 0. VII. Trossamfunn. Population census December, 0. VII. Religious denominations. -. Skogstatistikk. Forestry statistics.. Folketellingen i Norge.. desember. VI. Yrkesstatistikk. Recensement du -. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene. Medical statistical report.. Husholdningsregnskaper for høyere funksjonærer april -mars. Family -. Skattestatistikken -. Tax statistics.. Telegrafverket -. Télégraphes et téléphones de l'etat. 0. Syketrygden. Assurance maladie nationale.. Norges private aksjebanker og sparebanker. Commercial and savings banks décembre. VI. Statistique de professions. essions. budget studies for salaried employees in the higher income groups. - in Norway. _=. Norges bergverksdrift. Norway's mining industry.

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAG S K O L E STATI STI K K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

4 Arbeidernes Aktietrykkeri, Oslo -

5 Innhold: s. Statens teknologiske institutt, Oslo. De tekniske skoler i Oslo, Bergen, Trondheim, Horten og Stavanger: Lærertallet Elevtallet Inntekter og utgifter Bergskolen, Kongsberg De tekniske fagskoler: Skiens/jordens tekniske fagskole, Porsgrunn - Sorlandets tekniske fagskole - Bergens tekniske fagskole - De elementcertekniske skoler: Oslo elementærtekniske skole - Stavanger elementcertekniske skole. Håndverks- og kunstindustriskoler: Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo - Bergens kunsthåndverksskole - Lcerlingeskoler: Elevtallet - Prosentvis frammøte Avgangseksamen - Lærertallet Inntekter og utgifter - Elevenes v - Verkstedskoler - Kvinnelige industri- og husflidsskoler. 0- Table des matières: P. Institut Technologique de l'etat Les écoles techniques d'oslo, Bergen, Trondheim, Horten et Stavanger: Nombre des professeurs Nombre des élèves Le budget L'ecole des Mines, Kongsberg Les écoles d'apprantissage pour des techniques: L'ecole d'apprantissage pour des techniques a Skiensfjorden, Porsgrunn.. - L'école d'apprantissage pour des techniniques et Sørlandet - L'école d'apprantissage pour des techniques et Bergen - Les écoles techniques élémentaire: L'école technique élémentaire et Oslo... - L'école technique élémentaire à Stavanger Les écoles d'arts et metiers: L'école d'arts et métiers à Oslo - L'école d'arts et métiers et Bergen - Ateliers-écoles et les cours préparatoires: Nombre des élèves - Présence des éléves Examen de sortie - Nombre des professeurs J Le budget - Position des élèves - Les écoles spéciales des apprentis - Les écoles d'industrie et de travaux manuels pour femmes 0-

6

7 Statens teknologiske institutt. Opprettet i. Instituttet har til formal A, spre kunnskaper om nye arbeidsmetoder, verktøy, arbeidsog driftsmaskiner for håndverk. mindre industri, landbruk, fiskeri m. v. Dette søkes fremmet ved forsøksvirksomhet, undervisning i korte kurser, utarbeidelse av faglitteratur, avholdelse av utstillinger og konsulentvirksomhet. Ar Dagkurser Antall Ordinære kurser kursenes varighet - uker Kurser Gj.- snittsalder Kveldskurser Antall Deltagere Kurser Kurser Del- Kurtagere ser Antall funksjonærer Brevforkurser I Antall Gj.- snittsalder Deltagere Deltagere Inntekter. Ar Statstilskott Kommunetilskott Kursusavgifter Andre inntekter Utgifter. Ar Faste lønner Kurser Nyanskaffelser Andrei) utgifter ) Heri ikke medtatt omkostninger med driften av bake- og mellaboratoriet, som betales av Statens kornforretning.

8 De tekniske skoler i Oslo, Bergen, Trondheim, Horten og Stavanger. Antall lærere Skoler I alt Overleererel) Timelærere Overlærere') Timelærere I alt Oslo 0 0 Bergen 0 Trondheim Horten Stavanger. ) Og avdelingsforstandere, men ikke rektor. Elevtallet Skoler Søkere Årskursus Årskursus I alt Søkere.... I alt Oslo 0 Bergen Trondheim Horten ) ) ) ') ) Tilsammen Herav kvinner. ) Medtatt tall for bedriftslinjen. Stavanger tekniske skole År Anleggs- og byggeteknikk -årig Elevtallet Anleggs- og bvggeteknikk -årig Eksamen Elektroteknikk Elektroteknikk 0- - Bergskolen, Kongsberg. Opprettet. Er en -årig praktisk og teoretisk skole til utdannelse av stigere og formenn ved bergverk og anlegg. Ar 0- ) Antall lærere Antall elever Under- vis- ningstid Statstilskott Inntekter Andre tilskott I alt teinknter - Lønner Ki. Utgifter Andre utgifter I alt utgifter - 0 ) hovedlærer (bestyreren) de øvrige er timelærere i henholdsvis og fag. Skolen opptar elever hvert annet år.

9 C) n N GO It',. GC af, - c C- cs:, 0 N 0 C) cnt C) i-i C) CA a0 ;-, o0 c.0 nt -.- COQ) - D,..,,... c'e., N CA CA t- E -, be, - C, r-,-- 0, - C.,- c,c n ca, - g., CO g csd c.0 CO p, - N to 0 g 0Q pl., ' ci) g o E,. rj),- P C) 0 0 CO CS.). I C) C, cx) CO lc; f c i'd N ce z - GC I CO IOOICO 0 Thl -0 t.i O IC CH VD CO u", cr) CO Icz CA 0 GC N C, CO C.0 Cn. GO I C CO CI) CO. CC t- s0 CO C` ed ;-, CD c) ;..,..,...,.,.., to. 0,--i r-- 0 N N 0 Ct cn -,h CO GC f-- c.,ti N 0 I.I N c..0 N t- CO io It r-,i, CO ri ri, ri ed '' i, C) Cq CC ri CO (.,,-.,---r fr, 0.) -i E.,- ca 0.) ; i.-. Fs..' a) c ct..., -,... EI cd E ;.., a) g g 0 C CO r' ti CC ri 0CC-J "t.cz,,,? C0... ICD VD Cg CC i i N 0 C I- 0 cn 00CtcOnif,,-- cn cn an GC n 0 GA Gr, ti ti cr, CO ( n GA C) 0.,--,-- ri CO C.) CO 00 CC C) Cg C cx) CO, 0 cc c.0 C.0 CO C;) ;-i cd..f., E. bt ' -, CO. ;:,,,,i i --i CYD C) Cn IrZ GC 00 C) CA -- 0 (0 0 N r--,:::),-- cc vz N GC 00 a, N c.c,.,-.a,-- C:T.J ct, CO o C) Cn,.. p,-- i0 0 I i c:n :Li,!--i, E o o E C) 0 C I 0 t- C C. IC C c= C) r- cn CO op cn r- C) r- vz C I,V N 0 GC c:n CA n CA CO CO CO N 0 CO ri L". OC CX) t". ', 0. Cg Cq CO GA CO CC CO C. ri. $, O () rci -, et i o.to t... (= N. 00 C) C't 00 CA aq C CZ,.. LC) 0 CYD c-.i CO )_ i,.. 'CO N co ri ri C ez ^ 's CO C C-J CO lo C r--- ti c' r-,t-, ' ;- cl^) E Ei' E cd.- E Ci-j ;.., a) 0 C. c= cn CO Cl op c.0,-:,.-:,d '' '' 00 0 r-,t c-,d CO.,, cr) GC IC itz u-s -riq c.c tc'd cz LcD,-- c: c.::, ',V e, Cq N t-!-. co CO It D. CO cr, 0-,,-, N to c- CO,--i 0,:',Z GA,-- CO,--( ;-,.), Q el,,... : ;.-. g c.) c),.., to E E ct g --, g g cr, r 0 cp ce o O R p -, t 0, C' P H -- P

10 De tekniske fagskoler.. Skiensfjordens tekniske fagskole, Porsgrimn. Skolen er -årig. Antall lærere Antall elever Elevene fordelt etter hjemstavn Elevenes gj.sn.- alder ved taking opp- Ar a) a)?, ri o ci) E El p- to -, ea) )- p I t. tip - T-A bo År CI) OF- CJ) C, ') ) r-c't Elevenes tidligere utdanning (. klasse) o F-c) E ;, Teori E -+D Tekn. kveldsk. -p ler) ;- oc Mek. eller elektrotekn. praksis E ;- oc ; oce ; cl) bd p W g g,.' ) Eksamen to 0 g c-) 't ce cf, oc'-d bd a

11 . Sorlandets tekniske fagskole. (Tonnevolds Legatskole.) Skolen er -årig. I elevtallet er tatt med både. og. klasse. Ingen jenter. År Tall på søkere Tall på elever i skolearet I alt Herav fra skolekommunen Tall pa lærere Faste Elevenes gjennomsnittsalder Timelærere Kursets varighet i måneder År. klasse,-t r. r d. klasse. t:r) rci rt W Elever som etter -årig kursus har forlatt skolen med avgangsvitnesbyrd "t) a) :

12 C) r-d CL) -, CC CC CC CC CA CA CO ' CC t- CC CC IC) CI C Z IC) 0 g CL E C) o CC C ICJ,::) - - CA ' CI CC r. C, C'YZ CI e"z CZ r - CC - CC C) CC t-- CI CC CC.. CI ca E C N C IC) CI CI C) CC CC tte CI CI CA CC d. rrl ; i LA : "' g - cr) 0 ct r IC)cn 0 0 c.c, CC CA,-- rr r I t - cf). g ; a.) a.) g evp < zst CC CC. CI F.- to 0 g ci) CL p, C- C- M CA t - M CC CC CC CC ;. Il C CC IC) C T,Z.. tti) E E rn 0 C)-H IC) CC c r I r I CA CC co. : : tk'., I. g : c,... C) :,i-, : C).., -. z : --,,, 'E ;-, (). : c) -,-, :,. g C C) c rw ;-, - CC..., o. ci.)... r. 0c) z o, ca ci.) tro 0).,s c..,, :,' ;--i o tl) o,-w CC, m ri) P' Cl) CA CC :, CC CC C, TeD.t CI CC CC CC) CI CI. o o a). x -W 0 c. e-- )... to, W a),..- ca a) -., -,W.. x a). E,-W x Cl) --,., a) C). ;.- Cl).-....,-, 0 : C) ri),..., :". w. g a) c.) ce bi).,s P I, F.., C) C) CC Cl) CL Pq

13 De elementærtekniske skoler.. Oslo elementærtekniske skole. Lærere. År Overlærere Lærere Timelærere 0- - Antall elever i skoleårets. mined og deres gjennomsnittsalder. År Bygningsavd. anlegg (husbygg.) Elektrotekn. avd. sterkstr. (svakstr.) Antall Gj.en.- smtts begynt alder- Gjenn.- Antall. begynt sanlidttesr- Automobilavd. Urmakeravd. Antall begynt Antall begynt Gjenn. - snittsalder Antall begynt Gj enn.- snittsalder Bestått eksamen. År Bygn.avd. (husbygg) Elektrotekn. avd. sterkstr. (svakstr.) Automobilavd. Urmakeravd Utdrag av regnskapet. År Andre inntekter Statstilskott Kornmunetilskott Inntekter Gjenn.- snittsalder Skolepenger Lønner Saml. apparat m. v. Utgifter ) Stip. og friplass Andre utgifter ) Stipendier som ikke er medtatt i skolens regnskap: Kirkedepartementet Yrkesopplæringsrå'klet Andre institusjoner

14 c - Elevenes yrke Yrke bi) re P ca W ct O. 0,t i cd 0 ' -p o ca Erd ca, rd bi). to o Fri.. g :-. cå. e. -A C' Ee ta0:$,.., ILD, r-- o -P E P ca W : g E Arbeidere ved off. anlegg Bilmekanikere Bygningsarbeidere Elektrikere Murere Sjåfører. Snekkere Telegraf og telefonarbeidere Tømrere Urmakere Verkstedsarbeidere Andre yrker - _ - - _ - - _ I alt Stavanger elementærtekniske skole (og tekniske fagskole). Tall på lærere : I 0- timelærere og overlærere, i - timelærere og overlærere. Elementærteknisk skole Elevtallet Teknisk fagskole Elementærteknisk skole Eksamen Teknisk fagskole rci.^ T-cl o, bo. F--, År E o bib E :Fa":.'",) E rd,c.), t..e c,, o,, ca,t!,,''f' g to m,,tq rc,,t,_w ---, cd -H t:f0= Z C'D - CD '-'._,.Cd t V, C' ) '-'. ti) ti +cg. 0 o -,t r.w cz-,.. ca g ;.-, c,,, - - i.. "C,,, _ w-p. _:ô i -- c, ca 'c')''' E cd. -t c.,.,, I.W tf) Ci rio;t- c' CI r ;) e '' E ' Inntekter Utgifter År 'C til g E I:" E o + o 'e pl, CC K.r _:f; w E g P ) c) E w e

15 Håndverks- og kunstindustriskoler.. Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Elevtall i de forskjellige klasser. Klasser 0- - Dagskole Kveldskole Dagskole Kveldskole. frihånd.» 0.» Konstruksjon.. ornament ». modeller.» Skrift 0 0 Rader Form 0 Metallverksted Keramikkverksted Bygg I Bygg II Bygg III Maler I Maler II og III Tre I Tre II Tre III Tekstil Mote Keramikk I Metall- og Keramikk Bok I Bok II og III Reklame I Reklame II og III Antall elever. Dagskolen Kveldskolen Lærlingeskolen År Menn Menn Menn Kvinner Kvinner Kvinner

16 Elevene fordelt etter hjemsted. Ar Oslo Landet Andre byer Utlandet 0-: Dagskolen Kveldskolen 0 Lærlingeskolen 0 0 -: Dagskolen Kveldskolen Lærlingeskolen 0 0 Antall lærere. Ar Fast ans. lærere Assistent Avdelingsforst. Overlærere Timelærere 0- - Antall friplasser. År / fripi. Dagskolen / fripl. 0- -

17 Elevenes yrke Yrke Dag- Kveldskole skole Kveldskole Lærlinger Dagskole Lærlinger Billedskjærere Blikkenslagere Bokbindere Bygningsmalere Bygningssnekkere Bygningstapetserere.. Bygningstegnere Dekoratører Diverse Etsere Feiere Forgyllere Fotografer Gipsmakere Gjørtlere Glassmesterlærlinger.. Glasstegnere Graverer, kart» metall Gullsmeder Illustratører Innredningssnekkere Karosserimakere Keramikere Kir. instrumentmakere Kjemigrafer Kobberslagere Kunstglassmesterlærlinger Kunsthistor. stud Kunstsmeder Litografer Lærerinner Malere Maskintrykkere Met alltrykkere Modellsnekkere Modellorer Modister Motetegnere Murere Møbelsnekkere Møbeltapetserere Møbeltegnere Overtrykkere Pelssyersker Porteføljemakere Reklametegnere Reklameteknikere Retusjører Salmakere Skiltmalere Skipstømrere Skomakere Skreddere, kvinnelige» mannlige.. _V a-

18 Elevenes yrke Yrke Dagskole Kveldskole Lærlinger Dagskole Kveldskole Lærlinger Steinhoggere Sølvsmeder Tegnere Tekstiltegnere 0 0 Treskjærere Typografer Tømrere 0 Vognsnekkere. Bergen kunsthåndverksskole. (Opprettet 0. Fikk statstilskott forste gang -.) Dagskole, -årig kveldskole og kveldskurser med måneders undervisning i året. Antall lærere: I dagskolen lærere og i kveldskolen lærere. Antall elever 0- - a) Dagskolen: Monstertegning Frihåndstegning, fagtegning og akttegning Reklametegning Billedvevning -årige fagskole for boktrykkere 0 b) Kveldskolen (-årig) : Alle klasser e) Kursene: Frihåndstegning, modellering, motetegning, keramikk o hospitanter Boktrykkerklassene I alt

19 Inntekter for kunsthåndverkskolene Skoler Kommunetilskott Andre inntekter av inntekter Rikstilskott Kommunetilskott Rikstilskott Skolepenger Skolepenger Andre inntekter av inntekter Oslo rn Bergen Tilsammen Utgifter for kunsthåndverkskolene Skoler Lønner Underv. materiell, Andre materialer, utgifter verktøy m. m. av utgifter Lønner Underv. materiell, Andre materialer, utgifter verktøy m. m. av utgifter Oslo Bergen... 0 Tilsammen Fagskole -itatistikk.

20 Elevstatistikk. Lærlinge- Undervisningen foregår A, kveldtimer. 0- Tall ph elever i skolens første måned Skoler r. ci) cez - e g cd o - D ct.) e - cd r-w, c/. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsborg. Moss. Mysen"). Askim. Drøbak. Ski. Oslo. Bærum. Asker"). Røyken. Hurum. Eidsvoll. Lillestrøm. Kongsvinger. Elverum. Trysil 0. Hamar. Ringsaker.. Brumunddal'). Lillehammer Sør-Fron. Gjøvik. Hønefoss. Drammen. O. Eiker.. Modum 0. Kongsberg. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik. Skien. Notodden. Langesund 0. Hoa ). Kragerø. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjord'). Egersund 0. Sandnes ') Oppgave ikke innkommet

21 skoler. I alt timer om uken i månder av året. Elevstatistikk - Tall på elever i skolens forste måned r- ci) Gq (.) c'ez r- () i ^ (framhald, se neste side.)

22 0 Elevstatistikk. (Framhald) Lærlinge- Skoler 0- Tall på elever i skolens første måned C/ cez cb, ca z - (.)CD CD ri) g "cr) o p.w. Stavanger. 0. Kopervik og Stangel."). Haugesund. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord. Rubbestadneset 0. Sauda 0. Odda. Fana. Bergen 0. Voss. Gloppen. Borgund. Grytten. Ardalstangen og Fames'. Ålesund. Volda 0. Ulstein. Ørsta. Molde. Kristiansund N. Røros 0. Trondheim. Malvik. Levanger. Stjørdal. Steinkjer 0. Namsos'). Mosjøen. Mo. Sulitjelma. Bodo. Narvik. Svolvær 0. Harstad. Tromso. Hammerfest') 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved «Sophies Minde». Sandnessjøen. Salangen') Tilsammen 0 Herav kvinner 0 ) Oppgave ikke innkommet.

23 skoler. Elevstatistikk. - Tall på elever i skolens forste måned t: C.) ci) -P c) C) : be -P T. Ft.) z (:).) El E> z g E i

24 Lærlinge- Prosentvis frammøte. 0- Skoler Prosentvis frammøte iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Avgangseksamen Frammøtt Bestått Tall på lærere. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsborg. Moss. Mysen'). Askim. Drøbak. Ski. Oslo. Bærum. Asker'). Røyken. Hurum. Eidsvoll. Lillestrøm. Kongsvinger. Elverum. Trysil 0. Hamar. Ringsaker.. Brumunddall). Lillehammer. Sør-Fron. Gjøvik. Hønefoss. Drammen. O. Eiker. Modum 0. Kongsberg. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik. Skien. Notodden. Langesund 0. Holla'). Kragerø. Aust-Agder. Risør.. Arendal. Grimstad. Kristiansand S. Mandal. Flekkefjord'). Egersund 0. Sandnes ] 0 ) Oppgave ikke innkommet.

25 skoler. Avgangseksamen, lærere. - Prosentvis frammøte Avgangseksamen iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått Tall på lærere (framhald, se neste side.)

26 Prosentvis frammøte. (Framhald) Lærlinge- Skoler 0- Prosentvis frammøte Avgangseksamen iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått Tall på lærere. Stavanger. Kopervik og Stange. ). Haugesund. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord. Rubbestadneset. Sauda 0. Odda. Fana. Bergen. Voss. Gloppen. Borgund. Grytten. Årdalstangen og Farnes ;. Ålesund. Volda Ulstein.0 -. Ørsta. Molde. Kristiansund N. Røros. Trondheim Malvik Levanger. Stjørdal Steinkjer Namsosi) - -. Mosjøen. Mo Sulitjelma. -. Bodø. Narvik. Svolvær. Harstad. Tromso. Hammerfest') 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved ((Sophies Minde». Sandnessjøen. Salangen') f Tilsammen ) Oppgave ikke innkommet.

27 skoler. Avgangseksamen, lærere. - Prosentvis frammøte Avgangseksamen iste kl. nen kl. dje kl. de kl. Frammøtt Bestått Tall på lærere _ ,

28 Inntekter. Lærlinge- 0- Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusj oner ell. legater Skole- og innskrivflingspenger (brutto) Andre inntekter. Halden. Fredrikstad. Tune. Sarpsborg. Moss. Mysen'). Askim S. Drøbak. Ski. Oslo. Bærum. Asker'). Røyken. Hurum. Eidsvoll. Lillestrøm. Kongsvinger. Elverum. Trysil 0. Hamar.. Ringsaker. Brumunddal'). Lillehammer. Sør-Fron. Gjøvik. Hønefoss : Drammen. O. Eiker. Modum 0. Kongsberg. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik... Skien. Notodden. Langesund 0. Holla'). Kragero. Aust-Agder. Risør. Arendal. Grimstad. Kristiansand S.. Mandal. Flekkefjord'). Egersund 0. Sandnes ) I I ) Oppgave ikke innkommet. ) Vedr. inntekter for Lærlingeskolen, se Oslo elementærtekniske skole. 0 I

29 skoler. Inntekter. - Rikstilskott Kommune - tilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) Andre inntekter (framhald, se neste side.)

30 Inntekter. (Framhald) Lærlinge- 0- Skoler Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner ell. legater Skole- og innskrivflingspenger (brutto) Andre inntekter. Stavanger. Kopervik og Stangeland').. Haugesund. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord. Rubbestadneset. Sauda 0. Odda. Fana. Bergen. Voss. Gloppen. Borgund. Grytten. Årdalstangen og Farnes ). Ålesund. Volda 0. Ulstein. Ørsta. Molde. Kristiansund N. Røros. Trondheim. Malvik. Levanger. Stjørdal. Steinkjer 0. Namsos'). Mosjøen '. Mo. Sulitjelma. Bodø. Narvik. Svolvær. Harstad. Tromso. Hammerfestl) 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved ((Sophies Minde». Sandnessjøen. Salangen') Tilsammen ) Oppgave ikke innkommet.

31 skoler. Inntekter. - Rikstilskott Kommunetilskott Tilskott av andre offentlige institusjoner eller legater Skole- og innskrivningspenger (brutto) Andre inntekter _ 0 00

32 0 Utgifter. Lærlinge- 0- Skoler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser Andre utgifter. Halden 00. Fredrikstad 0. Tune. Sarpsborg. Moss 0. Mysen) _. Askim 00. Drøbak 0. Ski. Oslo ) _. Bærum 0 0. Asker"). Røyken. Hurum 0. Eidsvoll. Lillestrøm 0. Kongsvinger 0. Elverum. Trysil 0. Hamar 0. Ringsaker Brumunddal') -. Lillehammer 0 0. Sør-Fron -. Gjøvik. Hønefoss. Drammen 0. O. Eiker 00. Modum Kongsberg. Horten. Tønsberg 0. Sandefjord. Larvik. Porsgrunn. Brevik. Skien. Notodden 0. Langesund 0 0. Hone) - -. Kragerø. Aust-Agder. Risør Arendal 0. Grimstad. Kristiansand S. Mandal 0. Flekkefjord'). Egersund 0 0. Sandnes l ) Oppgave ikke innkommet. ) Vedr. utgifter for Lærlingeskolen, se Oslo elementærtekniske skole I

33 skoler. Utgifter - Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser Andre utgifter , ^ (framhald, se neste side.)

34 Utgifter. (Framhald). Lærlinge- 0- Skoler Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og friplasser Andre utgifter. Stavanger 0. Kopervik og Stangeland'). Haugesund 0. Sokndal. Bryne. Kvam. Stord 0. Rubbestadneset 00. Sauda 0. Odda. Fana 0. Bergen 00. Voss 0 0. Gloppen 0 0. Borgund 0. Grytten Årdalstangen og Fames'). Ålesund Volda 0. Ulstein. Ørsta. Molde. Kristiansund N 00. Røros. Trondheim. Malvik. Levanger. Stjørdal. Steinkjer 0. Namsos'). Mosjøen 0. Mo. Sulitjelma 00. Bodø. Narvik 0 0. Svolvær Harstad. Tromso. Hammerfest ) 0. Vardø'). Kirkenes. Teknisk kveldskole ved «Sophies Minde>. Sandnessjøen. Salangen") Tilsammen 0 0 ) Oppgave ikke innkommet.

35 skoler. Utgifter. - Lønner Undervisningsmateriell Stipendier og Andre friplasser utgifter I I _ _ _ I 0 0I Fagskolestatistikk.

36 Lærlingeskoler. Elevenes yrke. Yrke 0- - Yrke 0--- Anleggsarbeidere Apotekassistent Bakere Bilmekanikere Blikkenslagere Blylodder Boktrykkere Bokbindere Bygningssnekkere Bossemakere Båtbyggere Børstebindere Bundtmakere Bilreparatører Billakkerere Bilelektrikere Butikk Dekoratører Dreiere Damefrisører Elektrikere Ekspeditører Fabrikkarbeidere Feiere Flymekanikere Formere Fotografer Finmekanikere Frisører Fyrbøtere Gartnere Glassmakere Gullsmeder Gårdsarbeidere Gravører Gårdsgutter 0 Handel 0 Heisemontører Hjelpearbeidere 0 Hushjelper Høvelarbeidere 0 Hjulmakere Hospitant Instrumentmakere Jern- og metallarbeidere. 0 Jordbruksarbeidere Karosseriarbeidere Kjemigrafer Konditorer Kontormenn Kobberslagere Kjølemontører 0 Kontrollører Laboranter. Lagerarbeidere Lagerekspeditører Lakerere Litografer Lokomotivfyrbøterasp. Lærlinger 0 Malere 0 Maskinmontører Maskintrykkere Maskinarbeidere Maskinister

37 Lærlingeskoler. Elevenes yrke. Yrke 0- - Yrke 0- - Møllere Metallstøpere Mekanikere Menig soldat Montører Modellsnekkere Modellører Møbelsnekkere Møbeltapetserere Murere Notarbeidere Oppmerkere Opptikere Overtrykkere Papirarbeidere Platearbeidere Porselensarbeidere Porteføljearbeidere Postbud: Pølsemakere Radiomontører Radioarbeidere Rengjøringsarbeidere Reparatører Rørleggere Reklametegnere Retusjører Salmakere Seilmakere Settere Sekretærer Sjåfører. Skiltmakere Skopussere Skoleelever. 0 0 Skomakere Skreddere Slaktere Snekkere Smeder Steinhoggere Stansemakere Støpere Syersker Sykkelreparatører Sveisere Tapetserere Tannteknikere Telefon- og telegrafarb... Tegnere Tekstilarbeidere Teknikere Treskjærere' Trykkere Tømrere Typografer Urmakere Veversker Vaktmest -re Verkstedarbeidere Vegarbeidere Vektøymakere Visergutter Vulkanisører Intet yrke Andre yrker Ingen oppgave Tilsammen, 0

38 Elevstatistikk. Verksteds- 0- Skoler Tallet på søkere Tallet på elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder. Oslo yrkesskole for: fotografer. skipsmaskinistaspiranter 0. personale ved samferdselsmidlene. automobilmekanikere. mekanikere 0. --»-. boktrykkere. damefrisører. herrefrisorer elektrikere 0. elektrosveisere. elektr. og gass. gass-sveisere. gullsmeder husstell. husmorvikarer. litografer kjole- og draktsyere 0 0. kelnere 0 kokker kopper- og blikkenslagere laboranter. radiomontorer. malere. maskinarbeidere. tannteknikere 0 modellsnekkere. settere 0. motormekanikere. murere. møbeltapetserere. nåtlere. polsemakere. skomakere. rørleggere 0. skreddere. -)>-. smeder og sveisere. tilskjæring og modellering. snekkere. kinomaskinister. tømrere kjemigrafer kjemikere.. konfeksjonssyere. tekstilarbeidere. tekstilopplæringskurs. Bærum yrkesskole for: mekanikere 0 snekkere. hushjelp. syersker. ekspeditører.. Follo yrkesskole. Askim yrkesskole 0. Sarpsborg yrkesskole for: bilmekanikere snekkere og tømrere.

39 skoler. Lærere. - Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.- timer Tall på søkere Tall ph elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommullen Elevenes gjennomsnittsalder Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.= timer 0. T. - T T. 0. -T. T T.. -T T.. 0T T.. -T.. 0T.. T T.. T. T.. T (framhald, se neste side.)

40 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- 0- koler Tallet på søkere Tallet på elever i skoleåret Herav fra I alt skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder mekanikere, sveisere.. Halden yrkesskole for: elektrikere sveisere nåtlersker mekanikere snekkere husstell syersker. Fredrikstad yrkesskole. Moss yrkesskole. Brumunddal yrkesskole for: mekanikere tømrere. Lillehammer og Fåberg yrkesskole for: syersker jern- og metallarbeidere 0. tømrere.. Sentralskolen, Gjøvik for: mekanikere husstell konfeksjonsarbeidere tømrere 0.. Fylkesyrkesskole på Dovre jern: og metallarbeidere tømrere 0. husstell.. Hønefoss yrkesskole.. Drammens yrkesskole for: elektrikere. mekanikere. murere snekkere syersker -.. Formannskolen for verkstedindustrien ved Kongsberg våpenfabrikk 0. Holmestrand v. Sandar yrkesskole for: frisører. malere rorleggere. husstell 0. syersker. snekkere. mekanikere Hortens yrkesskole for: syersker jern- og metallarbeidere maskinarbeidere elektrikere sveiserel) skipsbyggere. Tønsberg yrkesskole for: syersker mekanikere bilmekanikere husstell 0. Porsgrunns forsk. for håndverk og industri 0 0 ) Sveiseskolen ambulerer, administreres av Horten yrkesskole, ) _ 0...

41 skoler. Lærere. - Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.- timer Tall på søkere Tall på elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.= timer / /.. / / / / /. / / / / / / / /.... / / / / / / 0 0 ).... / / / / /.. 0 (framhald, se neste side.)

42 Elevstatistikk. 0 (Framhald) Verksteds- 0- Skoler Tallet ph søkere Tallet på elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder. Larvik yrkesskole for: husstell. snekkere. syersker. mekanikere. murere. Skiens yrkesskole for: elektrikere. snekkere mekanikere. bilmekanikere.. Rjukan yrkesskole for: elektrikere. mekanikere. snekkere. jern- og metallarbeidere Arendals yrkesskole for: mekanikere. snekkere.. Telemark yrkesskole for: syersker 0 veversker 0 snekkere 0 -»- bygningsarbeidere jern- og metallarbeidere landbruksarbeidere vevkurs, -årig søm, -årig 0. Kristiansand yrkesskole for: sveisere. smeder mekanikere automobilmekanikere. b et ongarbeidere rørleggere - -. Mandal yrkesskole. Flekkefjord yrkesskole for: syersker 0 mekanikere. Stavanger verkstedskoler for: frisører kjole- og draktsyersker tømrere mekanikere jern- og metallarbeidere skreddere murere rørleggere elektrikere. møbelsnekkere. sveisere 0. Haugesund yrkesskole for: automobilmekanikere jern- og metallarbeidere. snekkere.. Sogn og Fjordane yrkesskole i Førde 0.. Odda yrkesskole for: elektrikere. mekanikere 0. møbelsnekkere.

43 skoler. Lærere. - Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.= timer Tall på søkere Tall på elever i skoleåret I alt Herav fra, skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder Tall på lærere i praktiske fag Kursets varighet i måneder T.---- timer /. / 0. /. /. / /a. i/.. / / / 0 / /z /. / / / Y / / / /a / / /.. (frambald, se neste side.)

44 Elevstatistikk. (Framhald) Verksteds- 0- Skoler Tallet pa søkere Tallet på elever i skoleåret I alt Herav fra skolekommunen Elevenes gjennomsnittsalder. Rubbestadneset vrkesskole for: mekanikere elektrikere motormekanikere Bergen yrkesskole for:... blikkenslagere frisører 0 -»-- (darne) konfeksjonsarbeidere 0 malere 0 mekanikere murere platearbeidere rørleggere skreddere 0 smeder snekkere tømrere urmakere kokker og kelnere. Norheimsund yrkesskole for: bilmekanikere. mekanikere. tømrere.. Voss yrkesskole for: mekanikere. tømrere.. Høyanger yrkesskole for: mekanikere 0. elektrikere. snekkere -.. Ålesund yrkesskole for: kjole- og draktsyersker. elektrikere. jern- og metallarbeidere.. Kristiansund yrkesskole for: motormekanikere. mekanikere byggsnekkere. kjole- og draktsyersker 0 trålfiskere - 0. Nordmøre yrkesskole.. Støren yrkesskole for: jern- og metallarbeidere 0. byggsnekkere.. Trondheim yrkesskole for: boktrykkere (forkurs). elektrikere». mekanikere» 0 snekkere». malere» mureres 0. tømrere» 0 skredderes. bilmekanikere (kurs) -. reklameteknikere» 0 fotografers. damefrisører. herrefrisører» kokker og kelnere»

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.).

Detaljer

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGSKOLESTATISTIKK, g -0 Écles prfessinnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. .APBEIDERNES ARTIETRYKKERL OSLO Innhld.

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 203 UNDERVISNINGSSTATISTIKK 96667 HEFTE IV FAG OG YRKESSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS 96667 Volume IV Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 20. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/18-1919/20. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 2. FAGSKOLESTATISTIKK 1917/11919/2. (Écoles professionelles) UTGITT AV KIRKE OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1921. Trykt

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke X11 Trykt 1965 Nr. 160 Økonomisk utsyn over året 1964 Economic survey - 161 Elektrisitetsstatistikk 1963 Electricity

Detaljer

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology N Tysvær Kommunales

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013

Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Kunnskapsgave som takk: Utdrag fra hele Kommune- Norges facebookrapport - høsten 2013 Du mottar denne rapporten som takk for at du har besvart forundersøkelsen til Sosiale kommuner - høstens store undersøkelse.

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

25 indikatorer for regional utvikling

25 indikatorer for regional utvikling ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad Tittel: 25 indikatorer for regional utvikling Forfattere: Tor

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG STÅLSLANGE STÅLSLANGE - FOR HØYE TE HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG Å montere koblinger og komponenter på stålslanger krever spesiell kompetanse og den har vi samlet på Hydroscand Draen.

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK ,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK ,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 46-74 0-2 4,77-15,23 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 65-76 0-2 7,62-12,38 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 55-47 2-0 11,90-8,10 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010

DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 DIGITAL KINO: UTRULLINGSPLAN SORTERT ETTER KINO, per 4. juni 2010 Kino Hus Sal Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 1 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora Kino Alta Sal 2 mai 2011 Alta: Aurora Kino Aurora

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20

Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 20 Aktivitetstall IR Norges Badminton Forbund (Aktive medlemmer) 2 Kvinner Menn + Ekspander alle -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum -5 6-12 13-19 2-25 26- Sum Badmintonkretsen Sør (21/22) 5 7 97 19 1 291 4 155 223

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

STAGES 1, 2A AND 2B. sørlandssenteret. STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013

STAGES 1, 2A AND 2B. sørlandssenteret. STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013 sørlandssenteret the largest shopping centre in norway by 2013 STAGE 1 - completed! STAGE 2A - completed Q4-2012 STAGE 2B - completed Q4-2013 K content Today's centre Sørlandssenteret 2011-2013 Stages

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer