Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500"

Transkript

1 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark, Jens Engelstad, Ingar Lae, Vilhelm Lae, Cathrine Nordlie. Fra direktoratet: Cathrine Børnes, Marianne Nordengen, Clara Hasselberg, Einar Plahter, Øystein Rovde, Magne Hopland Engebretsen og Bjørg Ølstad (fylkesmennene) Saken ble gjennomgått i annen rekkefølge enn de stod på saklista. Referatet er likevel satt i den ordningen sakene var ført opp i innkallingen. Sak 1) Tilleggsspørsmål til Spm 17 fra forrige møte: Spørsmål om styrerepresentasjon jf. privatskoleloven 5-1. Vi noterte oss etter forrige møte dette som deres svar: Selv om styremedlemmer velges av ansatte som faste styremedlemmer med stemmerett, mener udir at de ansatte også må velge representanter med møte-, forslags- og protokolltilførselsrett slik angitt i privatskoleloven 5-1 pkt d og e, for at lovens krav skal bli oppfylt. Man kan ikke erstatte pkt d og e med faste representanter valgt av de ansatte. De fleste skolene praktiserer 5-1 pkt d og e slik udir svarte, men noen vil altså utvide de ansattes medbestemmelse ved å gi dem stemmerett også. Noen skoler som er aksjeselskaper, er pliktige til å gi ansatte stemmerett og la ansatte velge dem med stemmerett dersom de krever det: Sitat: 6-4. Ansattes rett til å velge styremedlemmer (1) Når et selskap med flere enn 30 ansatte ikke har bedriftsforsamling (jf 6-35), kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. (2) Når et selskap med flere enn 50 ansatte ikke har bedriftsforsamling (jf 6-35), kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Noen større skoler i forbundene er aksjeselskaper og faller inn under ledd 2 her. De vil de få 4 ansatterepresentanter. For så vidt var det inne i saken sist at det kunne bli mange ansatte, men aksjeselskaper var ikke nevnt eksplisitt. Spørsmål: Våre 2 spørsmål denne gang er: 1) Vi formoder at vårt referat ovenfor er korrekt. Hvis ikke må det klargjøres. Er det entydig at dette svaret gjelder i alle selskapsformer også i AS? 2) Dette svar har vakt spørsmål fra skolene og det er ikke entydig forståelig for eiere og styrerepresentanter at denne lovforståelsen er korrekt. Det vil bl.a. føre til at noen skoler må endre sine vedtekter. Vi ber derfor om dokumentasjon på dette svar i form av et skriftlig svar som tolkningsuttalelse eller brev til Friskolenes Kontaktforum slik at de skoler og deres eiere som er i denne situasjon, kan endre praksis og sine vedtekter i samsvar med denne forståelse. Direktoratets svar: Tolkningen av regelverket vil ikke skille seg i forhold til ulike selskapsformer eller juridisk grunnlag. Direktoratet forholder seg til den juridiske tolkningen som er gitt av KD. Direktoratet vil derfor ikke gi noen ytterligere skriftlig informasjon om dette saksområdet.

2 Sak 2) Spørsmål om kap 4-skolene innmeldt fra skolegruppen selv Spørsmål til brev av fra Kunnskapsdepartementet " Behandling av søknader etter voksenopplæringsloven kap. 4 Diverse skoler vedr kriterier som legges til grunn for godkjenning av nye skoler, jf forarbeidene til kap 6a i Ot. prp.nr.64. Spørsmål 1: Medfører det riktighet at kap.4 skolene i innhold og egenart må avvike fra ordinær videregående opplæring? Er kap 4- skolene i så fall fortsatt ansett som "videregående uten parallell i det offentlige"? Bortsett fra at vi ikke lenger har føringer på prioritering av elever med rett til videregående utdanning? Direktoratets svar: Direktoratet har nytt søknadsskjema under utvikling. Kravspesifikasjonen på dette punktet vil fremgå av skjemaet og/eller den nye søkerveiledningen Spørsmål 2: Er det slik at den enkelte skole som søker om godkjenning selv skal dokumentere punktene 1)Samfunnets behov for skoletilbudet, 2) Arbeidsmarkedets behov for opplæringen, 3) Etterspørselen etter det aktuelle skoletilbudet og 4) Ledig kapasitet ved tilsvarende skoler? (Det synes vel urimelig at "bevisbyrden" skal ligge hos den enkelte skole som søker om godkjenning?) Direktoratets svar: Direktoratet har nytt søknadsskjema under utvikling. Kravspesifikasjonen på dette punktet vil fremgå av skjemaet og/eller den nye søkerveiledningen. Men det er ikke et krav om å fremskaffe objektive dokumentasjoner. Det vil være søkers egen analyse og oppfatning som skal legges til grunn. Spørsmål 3: Vedrørende departementets forutsetning om en noe strammere godkjenningspraksis ønsker vi en presisering/tolkning av formuleringen som "noe strengere vurdering enn under friskolelovens kap. 6a", da dette for skoleeierne synes nokså ullent beskrevet. Hva er begrunnelsen for en slik uttalelse? Direktoratets svar: Direktoratet har opplevd at KD har imøtekommet flere klager på avslag. Direktoratet vil fremlegge saksutredninger som kan vise hvilken norm direktoratet har fulgt ved de siste årenes søknadsbehandling. Så må nye søknaders behandling vise hvordan og i hvilken grad vurderingene av søknadene i 2011 blir strammere enn tidligere. Eventuelle ankesaker vil da også avklare KDs oppfatning av sine egne instruksjoner. Spørsmål 4: Er det på det tatt stilling til hvor og hvordan Kap 4. skolene kan innplasseres i NKR? Det synes merkelig at disse skolene ikke er tatt med i kvalifikasjonsrammeverket overhodet. Vil Kap. 4 skolenes plassering avhenge/påvirkes av innplasseringen av fagskolene? Når forventes en avklaring av innplasseringen? Direktoratets svar: Dette spørsmålet må finne sitt svar gjennom KDs behandling av kvalifikasjonsrammeverket. Generelt til denne saken: Direktoratet bør bekrefte skriftlig mottak av søknader og dokumentasjoner, uten av søker må be om det. Det reviderte søknadsskjemaet bør ha egen veiledning, som organisasjonene bør informeres særskilt om. Nye søkere 2011 må snarest få tilsendt brevet med de nye kravspesifikasjonene. Sak 3) Nye regler til revisjon av mindre selskaper hvilke konsekvenser for små skoler En godkjent privatskole har fått kundebrev fra sitt regnskapskontor om endring i reglene om revisjon. I kundebrevet fra revisjonsselskapet står det blant annet dette:

3 Revisorloven er nå endret slik at små aksjeselskap kan velge bort revisor. I praksis gir generalforsamlingen styret fullmakt til å foreta beslutningen. Det må så sendes melding til Foretaksregisteret om vedtaket. En slik melding vil få virkning fra og med regnskapsåret For å komme inn under ordningen må selskapet: * ha driftsinntekter under 5 millioner kroner * i gjennomsnitt ha under 10 årsverk * ha under 20 millioner kroner i balansesum I tillegg er det en forutsetning at selskapet ikke er morselskap i et konsern. Spørsmål: Vil denne regelendringen også få betydning også for små skoler? Eller gjelder andre regler for skoler? Hva med revisorplikten ved tellingen 01. oktober? Direktoratets svar: Endringene i revisjonsordningen for små selskaper får ingen konsekvenser for private skoler. Sak 4) Redegjørelse om tidlig innsats I møtet svarte direktoratet at Direktoratet vil sende ut en e-post med en redegjørelse.. Spørsmål: Vi kan ikke se å ha mottatt denne redegjørelsen er det klar nå? Direktoratets svar: Redegjørelsen er nå sendt i egen epost til FK. Jeg siterer fra eposten fra Magne Hopland Engebretsen: Midlene til forsterket opplæring ligger allerede inne i rammene til kommunene. Tiltaket/lovendringen skal derfor ikke gjelde de private skolene i første omgang. Midlene til forsterket opplæring ble lagt inn fra høsten 2009, og vil ligge inne i tilskuddsgrunnlaget for 2011 satsene med halvårseffekt. Satsene for 2012, basert på KOSTRA-tallene for 2010, vil inneholde helårseffekten. Jfr privatskoleloven 3-4a, andre ledd [På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik og særleg er retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.] Sak 5) Veilederkorpset FK viser til invitasjon som er lagt ut på Udirs nettside om å bruke Veilederkorpset i et spennende samarbeid for kvalitetsutvikling i skolen. Det står at høsten 2011 går tilbudet ut til kommuner, fylkeskommuner og skoler i fylkene Buskerud, Oppland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Troms. Utgangspunktet for veilederkorpset er St. meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen, som gjelder alle elever. Det finnes medlemsskoler innen FK i alle disse fylkene. Vi viser også til e- postkorrespondanse mellom Kristne Friskolers Forbund og Lone Lønne Christiansen om prosjektet i september i fjor. I møter mellom Friskolenes Kontaktforum og Udir er det flere ganger blitt bekreftet at privatskolene skal inkluderes når prosjekter lyses ut. Senest i oktober i fjor ble det beklaget at dette ikke alltid skjer, og juridisk avdeling uttalte at de ville påpeke dette overfor de andre avdelingene og Fylkesmennene. I svaret fra Lone Lønne Christiansen ble det sagt at prosjektet var i en utprøvingsfase og at de skulle vurdere privatskolenes plass senere. Vi mener at når prosjektet nå går inn i sitt tredje år, er det på tide at privatskolene blir inkludert.

4 Spørsmål: Kan Udir orientere om hvilke føringer som er gitt vedrørende privatskolers deltakelse i dette utviklingsprosjektet? Håvard Lunnan, fra avdeling for skoleutvikling, gav en grundig orientering om dette prosjektet. Han delte også ut skriftlig informasjon om prosjektet, inklusive invitasjon til å rekruttere flere veiledere. Dokumentene følger vedlagt referatet som skannede pdf-filer. Følgende er notert til referatet: Prosjektets formål er å gi støtte til arbeidet med å utvikle lærende organisasjoner det faglige fokuset er på organisasjonsutvikling Fylkesmannsembetene har en sentral operativ rolle, og disse vurderer behovsanalysene Prosjektet har en ramme på 30 samtidige skoleeiere 5 nye fylker kommer med i prosjektet høsten nye skoleeieravtaler skal inngås Private skoleeiere kan søke på lik linje med offentlige Det anslås at 1 2 private skoleeiere kan komme med dette året Prosjektet ønsker å rekruttere veiledere også fra private skoler Prosjektet kjøper veilederne fri fra arbeidstid for arbeidsgiver Det anbefales å tenke nettverk/skoleklynge når søknader utvikles Sak 6) Spørsmålet om anonymisert sensurering av eksamen I møtet den svarte Udir. at Direktoratet tar dette videre med tilsynsavdelingen og ser på muligheten til å ta et møte om dette. Spørsmål: Hva har skjedd med denne saken siden sist vil vi få et møte med tilsynsavdelingen? Direktoratets svar: Siv Lindstrøm, fra avdeling for vurdering, deltok under denne saken. Hun viste til dagens praksis, der eleven anonymiseres, men ikke skolen. Og at dette synes å fungere tilfredsstillende. Det er 2 sensorer som vurderer hver besvarelse, og besvarelsen kan gå til en 3. sensor ved større ulikheter mellom de 2 første sensorene. Udir. bruker mange penger på å skolere sensorkorpset, nasjonalt sett. Fra FK ble det vist til informasjon fra sensorer selv som tydet på at elever fra bestemte skoler, både offentlige og private, blir møtte med forutinntatte holdninger om gode eller svake prestasjoner, og at disse holdningene kan resultere i urettferdige og ulike vurderinger. FK er ikke enig i at sensorarbeidet er godt kvalitetssikret, generelt sett. Rekrutteringen til sensoroppgavene er tilfeldig med hensyn til sammensetting og motivasjon for slikt arbeid. Skoleeierne er lite engasjert i rekrutteringsarbeidet, noe som skaper tilfeldigheter og hull i forhold til å sikre en likeverdig rekrutteringsordning. Dette ble også bekreftet av Bjørg Ølstad. Hun sa at fylkesmennene i dag ikke har pålegg om, eller hjemmel for, å pålegge skoleeierne å skaffe sensorer. FK hevdet at de signaler som man har fått fra private skoler tyder på at denne saken kan ha et mer alvorlig omfang enn vi trodde da vi første gang tok opp saken. FK ber derfor at saksområdet settes på dagsordenen, og at det tas tiltak som kan sikre en full anonymisering av sensorarbeidet for sentralgitte eksamener. Sak 7) Prosjekt bedre læringsmiljø I møtet ble dette prosjektet nevnt som tema for dagens møte. På websiden til Udir. står det blant annet følgende: Bedre læringsmiljø ( ) er en femårig satsning på elevenes læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet har satt i gang lokale utviklingsprosjekter, og formidler forskningsbasert kunnskap. Vi tilbyr også nettbasert veiledning og materiell som dere kan bruke i arbeidet med å sikre elevenes rett til et godt læringsmiljø. Spørsmål: Kan FK få en orientering om status for dette prosjektet?

5 Hvilke føringer er gitt i forhold til privatskolers deltakelse i prosjektet? Direktoratets svar: Det er full likestilling mellom offentlige og private skoleeiere, men direktoratet ser at private skoleeiere kanskje ikke har vært oppmerksomme på mulighetene til å melde sin interesse. På fylkesmannssamlingen 18. august står prosjektet på saklista. Det er i dag ca. 40 lokale prosjekter i gang. Det settes ikke i gang nye prosjekter nå. Sak 8) Kort om søknadsbehandling Direktoratet gav følgende informasjon: Dette året kom det inn 37 nye søknader, inklusive søknader om kap. 4-skoler. Det er en god blanding av ulike skoleslag, og for første gang er det søknad om etablering av 2 Montessori vgs. Sak 9) Kort om søknader etter 20-dagersregelen Direktoratets svar: 16 skoler har søkt om dispensasjon for 58 elever. 13 søknader er nå ferdig behandlet. Flere søknader mangler dokumentasjon om fraværet og årsakene til dette. Det synes å være manglende forvaltningskompetanse i mange av søknadene. Selve søknadsarbeidet burde vært bedre kvalitetssikret. Følgende kom frem i drøftingene: FK ønsker at Udir. lager en liste over typiske mangler ved søknadene FK bør gjøre en formell henvendelse til Udir. om å få etablert praksis med at beståtte prøver og/eller eksamener skal medføre at dispensasjonen kan innvilges automatisk, etter som fraværet i slike tilfeller ikke har medført frafall eller stryk på obligatoriske prøver og/eller eksamener. Også dispensasjonsssøknader om vitnemål har en del mangler All korrespondanse til Udir. skal gå til eventuelt med kopi til den aktuelle saksbehandleren Sak 10) Mulige endringer i forskrift til opplæringsloven 1-14 om tilbud om fag fra videregående opplæring til elever på ungdomstrinnet. Direktoratets svar:någjeldende ordning utredes nå for private skoler. Utredningen forventes ferdig innen 01. september. Rektor ved KG deltar som representant fra privatskolesektoren. Synspunkter kan sendes til Øystein Rovde direkte. KD skal godkjenne forslaget før det sendes på høring. Sak 11) Info om Ny Giv Fra KD kom Knut Alfarnes og Dag Johnsen og de informerte om prosjektet. Følgende noteres til referatet: Ny Giv er et forsterket samarbeid mellom fylkeskommunene og kommunene for å sikre en god start og fullføringsgrad i vgs Ett mål er å bedre grunnlaget for å starte i vgs Egen kompetanseutviklingsdel for lærerkvalifisering til å jobbe i prosjektet. Høsten 2011 blir slike tiltak gjennomført Kompetanseutviklingstiltakene dekkes av sentralt prosjektbudsjett Målgruppen er den svakeste 10 prosenten av elevene, men elever i private ungdomsskoler er ikke med i gruppen pr. dags dato Noen utfordringer: Elever som går fra off. ungdomsskole til privat vgs, og motsatt. Private ungdomsskoler og vgs skal også kunne delta Folkehøgskolene skal delta med sommerkurs Må bruke forsøksbestemmelsen i privatskoleloven, må ha unntak fra regler om gruppeinndeling (gjelder også off. skole).

6 Forbudet i privatskoleloven mot annen virksomhet Men noen private skoler bør komme med i runde 2 Refleksjon: KD er kjent med at gjennomføringsprosenten i private vgs er langt over gjennomsnittet for alle vgs, som er 69 prosent. Toppidrett har for eksempel 95 prosent. Fra FK (Signe Sandsmark) ble det uttrykt ønske om målrettet informasjon til de private skolene. Veien videre: FK vil delta i prosessen med å få private skoler inn i Ny Giv Utrede og avklare formelle utfordringer og hindringer knyttet til lovverket Utrede mulig egen rekrutteringsvei for private skoler inn i prosjektet Invitere x antall skoler/skoleeiere med? Geografiske regioner felles for offentlige og private skoler? Sak 12) Om hjemmeundervisning Direktoratet gav følgende informasjon: Private grunnskoler kan bare ha heltidselever. Ved lengre ubegrunnet fravær kan skolens styre anse eleven som sluttet. Utdanningsdirektoratet kommer med en veileder om barn som forsvinner. Saken kan da tas oppigjen på neste kontaktmøte Neste kontaktmøte ble avtalt til mandag 10. oktober kl. 12,00 Referat ved Ragnar Johansen Epost:

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 Møtedeltakere: Fra Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Hopland Engebretsen, Laila

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 10. oktober 2012 kl 12-14.10 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet

Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Referat fra møte mellom Friskolenes kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet Tirsdag 9. september 2009 Tilstede: Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Engebretsen, Einar Plather, Trine Ytre-Arna,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer