Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03"

Transkript

1 Page 1 of 11 Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - kommunestyresalen Barnas representant Bjørn Reppe MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: Tid : Kl. kl Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Solfrid Olsen møtte som sekretær Anne Lovise Wikre, Halldis Henriksen, Johannes Kolnes og Arne Vikingstad Jan H. B. Andersen, Trygve Hagland og Arne Jakobsen Teknisk sjef Ove Røys Før møtet ble det avholdt befaring i forbindelse med følgende saker: Saknr. 0024/03 GNR. 4, BNR. 3, SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING OPPM.SAK 02/03726 Saknr. 0025/03 GNR. 13, BNR. 191, TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM Saknr. 0027/03 GNR. 4, BNR. 7, MUNKEJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING Tilleggsdokument til sak utdelt på møtet: Skriv fra Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen, dat vedr. sak 0036/03. Innkalling godkjent uten merknader. Møteprotokoll godkjent uten merknader. Geir S. Toskedal forlot møtet før behandling av sak nr. 0042/03. Sverre Utne Reitan overtok da som møteleder. Leders dagsorden: Som 1. sak ble behandlet: Saknr. 0024/03 GNR. 4, BNR. 3, SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING OPPM.SAK 02/03726 Som 2. sak ble behandlet: Saknr. 0025/03 GNR. 13, BNR. 191, TJØSVOLL. DELING AV GRUNNEIENDOM Som 3. sak ble behandlet: Saknr. 0029/03 GNR. 85, BNR. 2, 72. DELING AV GRUNNEIENDOM Som 4. sak ble behandlet: Saknr. 0027/03 GNR. 4, BNR. 7, MUNKEJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING Som 5. sak ble behandlet: Saknr. 0034/03 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK NR. 43/03, OPPFØRING AV GARASJE PÅ GNR. 68/270 EIDE INDRE Som 6. sak ble behandlet: Saknr. 0044/03

2 Page 2 of 11 REGULERINGSPLAN FOR INDRE VIKEVÅGEN Magny Broshaug erklærte seg inhabil i følgende sak: Saknr. 0045/03 REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES SØYLEBOTN REGULERINGSENDRING VED FINA/SHELL Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Ove Røys teknisk sjef Saknr. 0022/03 KONSESJON - GNR. 111, BNR. 2, HØVRING - GUNVALD GUNVALDSEN 1. Hovedutvalget for tekniske saker anbefaler at Gunvald Gunvaldsen får konsesjon til kjøp av gnr. 111, bnr. 2 (ideell tredjepart). Saken oversendes fylkesmannens landbruksavdeling for videre behandling. Saknr. 0023/03 KONSESJON - GNR. 15, BNR ÅKRA - FRIDOLF ØSTEVIK 1. Hovedutvalget for tekniske saker anbefaler ikke at Fridolf Østevik får konsesjon til kjøp av gnr. 15, bnr. 216 med begrunnelse i den høye kjøpesummen, jfr. begrunnelse i saksutredningen fra teknisk sjef.

3 Page 3 of 11 Saken oversendes fylkesmannens landbruksavdeling for videre behandling. Saknr. 0024/03 GNR. 4, BNR. 3, SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD. DELING AVGRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING OPPM.SAK 02/03726 Befaring foretatt Hagland og Utne Reitan fremmet følgende fellesforslag: 1. I medhold av pbl 7 tillates tomten justert slik at den blir i overensstemmelse med klagers ønske. 2. Tillatelsen grunngis med at selve tomteinndelingen ikke var et aktuelt hovedtema da reguleringsplanen ble behandlet. Hagland og Utne Reitans fellesforslag vedtatt mot 2 stemmer (1AP, 1KRF) 1. I medhold av pbl 7 tillates tomten justert slik at den blir i overensstemmelse med klagers ønske. 2. Tillatelsen grunngis med at selve tomteinndelingen ikke var et aktuelt hovedtema da reguleringsplanen ble behandlet. Saknr. 0025/03 GNR.13, BNR.191, TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM Befaring foretatt. Jensen fremmet følgende forslag: Hovedutvalget for tekniske saker gir klager medhold og tillater opparbeidelse av veg som vist på kart datert Klager pålegges å opparbeide og sikre lekeplass som foreslått i saken før vegen opparbeides. Jensens forslag falt mot 6 stemmer (3 KRF, 1 FRP, 1H, 1V) Teknisk sjefs innstilling vedtatt. Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder vedtaket i del.sak 0873/02. Klagen inneholder ikke nye opplysninger som gir grunnlag for endring. Saken oversendes fylkesmannen Saknr. 0026/03 GNR. 73, BNR. 6, DELING AV GRUNNEIENDOM, Broshaug og Hagland fremmet følgende fellesforslag: 1. Hovedutvalget for tekniske saker anbefaler dispensasjon fra 12 i jordloven slik at fradeling av to parseller på totalt 1,2 da fra gnr. 73, bnr. 6 kan finne sted. Som særlig grunn angis: Parsell 1 ligger arronderingsmessig slik til at den helt naturlig bør tilhøre søkers boligeiendom. Parsell 2 består av garasje, parkeringsområde og veg. En fradeling her vil ikke få konsekvenser for brukets avkastning. Driftsenheten har ingen driftsbygning. Det har ikke vært drift på bruket på mange år. Jordbruksarealet er bortleid til et annet aktivt bruk. Fradeling vil ikke få negativ virkning for brukets avkastningsevne og vil heller ikke berøre bruksstrukturen i området. Saken oversendes fylkesmannens landbruksavdeling for videre behandling.

4 Page 4 of 11 Broshaug og Haglands fellesforslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for tekniske saker anbefaler dispensasjon fra 12 i jordloven slik at fradeling av to parseller på totalt 1,2 da. fra gnr. 73, bnr. 6 kan finne sted. Som særlig grunn angis: Parsell 1 ligger arronderingsmessig slilk til at den helt naturlig bør tilhøre søkers boligeiendom Parsell 2 består av garasje, parkeringsområde og veg. En fradeling her vil ikke få konsekvenser for brukets avkastning. Driftsenheten har ingen driftsbygning. Det har ikke vært drift på bruket på mange år. Jordbruksarealet er bortleid til et annet aktivt bruk. Fradeling vil ikke få negativ virkning for brukets avkastningsevne og vil heller ikke berøre bruksstrukturen i området. Saken oversendes fylkesmannens landbruksavdeling for videre behandling. Saknr. 0027/03 GNR. 4, BNR. 7, MUNKEJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING Befaring foretatt. Torbjørnsen fremmet følgende forslag: Klagen imøtekommes. Hovedutvalget for tekniske saker gir nødvendig dispensasjon. Det lages nødvendig åpning i steingarden for utkjørsel ved å fjerne så lite som mulig i nedre kant for å sikre atkomst til tomt. Torbjørnsens forslag enstemmig vedtatt. Klagen imøtekommes. Hovdutvalget for tekniske saker gir nødvendig dispensasjon. Det lages nødvendig åpning i steingarden for utkjørsel ved å fjerne så lite som mulig i nedre kant for å sikre atkomst til tomt. Saknr. 0028/03 GNR. 41, BNR. 1, 2 - DELING AV GRUNNEIENDOM Hagland fremmet følgende forslag: I medhold av jordlovens 12 anbefaler hovedutvalget for tekniske saker fradeling av ca. 0,9 da med påstående hus fra gnr. 41, bnr. 1. Nødvendig dispensasjon gis. Som særlig grunn angis: Delingen forenkler framtidig eierskifte. Delingen vil ikke i vesentlig grad redusere brukets framtidige avkastningsevne. Bruksstrukturen vil ikke påvirkes i negativ retning. Menneskene er samfunnet, og på denne bakgrunn anses de berørte familiers interesser store nok som samfunnsinteresser til at omsøkte fradeling anbefales. Saken oversendes fylkesmannen. Haglands forslag falt mot 8 stemmer (3KRF, 2H, 2AP, 1V) Teknisk sjefs innstilling vedtatt.

5 Page 5 of I medhold av 12 i jordloven, anbefaler Hovedutvalget for tekniske saker ikke fradeling av ca 0,9 dekar med påstående bolighus fra gnr./bnr. 41/1 og 2, jfr. begrunnelse i saksutredningen fra teknisk sjef. Saken oversendes fylkesmannens landbruksavdeling for videre behandling. Saknr. 0029/03 GNR. 85, BNR. 2, 72 - DELING AV GRUNNEIENDOM Utne Reitan fremmet følgende forslag: 1. Det søkes om å få fradelt 0,8 da med påstående bolighus. 2. Gårdsbruket består av i alt 165 da hvorav 83 da er fulldyrket, 68 da innmarsbeite og 14 da annet areal. Gårdsdriften drives effektivt ved bortleie som tilleggsjord til annen gårdbruker i nærheten. 3. Omsøkte areal på 0,8 da ligger i et pr. definisjon tettbygd strøk. 4. De samfunnsmessige vurderinger som teknisk sjef omtaler i sin saksutredning er ikke relevante i det det ikke vil bli noen landbruksmessige endringer om fradeling foretas. 5. Det anbefales dispensasjon fra jordlovens 12 og til punkt 1-4 foran. Utne Reitans forslag vedtatt mot 2 stemmer (2KRF) 1. Det søkes om å få fradelt 0,8 da med påstående bolighus. 2. Gårdsbruket består av i alt 165 da hvorav 83 da er fulldyrket, 68 da innmarksbeite og 14 da annet areal. Gårdsdriften drives effektivt ved bortleie som tilleggsjord til annen gårdbruker i nærheten. 3. Omsøkte areal på 0,8 da ligger i et pr. definisjon tettbygd strøk. 4. De samfunnsmessige vurderinger som teknisk sjef omtaler i sin saksutredning er ikke relevante i det det ikke vil bli noen landbruksmessige endringer om fradeling foretas. 5. Det anbefales dispensasjon fra jordlovens 12 og til punkt 1-4 foran. Saknr. 0030/03 GNR. 104, BNR. 6 - DELING AV GRUNNEIEND Broshaug fremmet følgende forslag: 1. I medhold av 12 i jordloven anbefaler hovedutvalget for tekniske saker fradeling av våningshus med 0,9 da fra gnr. 104, bnr. 6. Nødvendig dispensasjon gis. Som særlig grunn angis: Bruket har ingen driftsbygninger og den jordbruksmessige del av eiendommen er bortleid til nabobruk m/aktiv landbruksdrift. Driftsenhetens svake ressursgrunnlag og den driftsmessige utvikling de senere år gjør at behov for "kårhus", hus nr. 2, er lite aktuelt lenger. Det er ingen negative konsekvenser for brukets avkastning om deling tillates. Saken oversendes fylkesmannen for videre behandling. Broshaugs forslag vedtatt mot 1 stemme (1AP) 1. I medhold av 12 i jordloven anbefaler hovedutvalget for tekniske saker fradeling av våningshus med 0,9 da fra gnr. 104, bnr. 6. Nødvendig dispensasjon gis. Som særlig grunn angis: Bruket har ingen driftsbygninger og den jordbruksmessige del av eiendommen er bortleid til nabobruk m/aktiv landbruksdrift. Driftsenhetens svake ressursgrunnlag og den driftsmessige utvikling de senere år gjør at behov for "kårhus", hus nr. 2, er lite aktuelt lenger. Det er ingen negative konsekvenser for brukets avkastning om deling tillates. Saken oversendes fylkesmannens landbruksavdeling for videre behandling

6 Page 6 of 11 Saknr. 0031/03 GRUNNEIENDOM MED KARTFORRETNING OVER PARSELL. GNR. 54, BNR. 8, BLIKSHAVN, DALE. SØKNAD OM DELING AV Toskedal fremmet følgende forslag: Før saken tas opp til endelig behandling, vedtar hovedutvalget for tekniske saker at saken sendes ut på høring til berørte parter, jfr 7 i pbl. Toskedals forslag vedtatt mot 3 stemmer (2AP, 1FRP) Før saken tas opp til behandling vedtar hovedutvalget for tekniske saker at saken sendes ut på høring til berørte parter, jfr 7 i pbl. Saknr. 0032/03 PÅKLAGING AV VEDTAK - SAK 0279/02 - BRUKSENDRING GNR. 121, BNR. 21 ØSTHUS Hovedutvalg teknisk viser til tidligere vedtak i sak 279/02 som opprettholdes. Saken oversendes fylkesmannen Saknr. 0033/03 GNR 47, BNR 540, GRØNHAUGVEIEN - VIK, NYBYGG ENEBOLIG, OG OPPFØRING AV NATURSTEINSMUR Teknisk sjefs innstlling enstemmig vedtatt. HTS finner at klagen ikke inneholder moment som var ukjent ved behandlingen av byggesaken. Det vises derfor til vedtak i sak 0846/02 som opprettholdes. Klage datert fra Kåre Hansen tas ikke til følge. Klagen medfører ikke oppsettende virkning. Saken oversendes fylkesmannen Saknr. 0034/03 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 43/03, OPPFØRING AV GARASJE PÅ GNR. 68/270 EIDE INDRE.

7 Page 7 of 11 Hovedutvalget viser til vedtaket i sak 43/03 som opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen. Saknr. 0035/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR HEST REG.ENDRING FRA LANDBRUKSOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE, GNR. 113/2 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for plan Hest. Endring fra landbruksområde til boligområde. (Vist på kart sist datert med tilhørende reguleringsbestemmelser). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 0036/03 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VELDETUN BARNEHAGE 1. Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan for Veldetun barnehage. (Vist på kart sist datert med tilhørende reguleringsbestemmelser). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr E i reguleringsbestemmelsene får følgende tillegg: Ved prosjektering av utomhusarealet skal det legges vekt på å ta vare på tomtas og det tilliggende områdets kvaliteter som akebakke. 3. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Uttale fra fylkesmannens miljøvernavdeling dat innkommet etter at saksbehandlingen var avsluttet, uttalen ble lagt fram i møtet. Saknr. 0037/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM/BYGNES ENDR. I REG.BESTEMMELSENE FOR SALG AV DAGLIGV., GNR. 66/403 Behandling Jensen fremmet følgende forslag: 1. Det faste utvalget for plansaker vedtar ikke ved 2. gangsbehandling forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 66, bnr. 357, 403 og gnr. 102, bnr. 70 del av godkjent reguleringsplan for Østrem/Bygnes med tilhørende reguleringsbestemmelser. (vist på kart sist datert ). Jensens forslag vedtatt mot 2 stemmer (1FRP, 1KRF)

8 Page 8 of Det faste utvalget for plansaker vedtar ikke ved 2.gangsbehandling forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 66, bnr. 357, 403 og gnr. 102, bnr del av godkjent reguleringsplan for Østrem/Bygnes med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Saknr. 0038/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VESTHEIM INDUSTRIOMRÅDE ENDR. I REG.BESTEMMELSENE FOR SALG AV DAGLIGV., GNR. 102/192 Jensen fremmet følgende forslag: Hovedutvalget for tekniske saker vedtar ikke den foreslåtte endring. Jensens forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for tekniske saker vedtar ikke den foreslåtte endring. Saknr. 0039/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM/BYGNES ENDR. I REG.BESTEMMELSENE FOR SALG AV DAGLIGV., GNR. 66/416 Jensen fremmet følgende forslag: Hovedutvalget for tekniske saker vedtar ikke den foreslåtte endring. Jensens forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for tekniske saker vedtar ikke den foreslåtte endring. Saknr. 0040/03 PLAN NR BEBYGGELSESPLAN FOR HØYNES, GNR. 43, BNR. 3, Det faste utvalget for plansaker vedtar forslag til bebyggelsesplan for Høynes, gnr. 43, bnr. 3, 548 (Vist på kart sist datert med tilhørende reguleringsbestemmelser). Jf plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens Saknr. 0041/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR ØSTREMNESET REG.ENDR FRA FRIOMR. TIL BOLIG/ENDR. I REG. VEGTRASE, GNR 66/2,18 Utne Reitan fremmet følgende forslag: Saken utsettes til behandling er foretatt i kommuneplanutvalget.

9 Page 9 of 11 Utne Reitans forslag vedtatt med 7 mot 3 stemmer (1KRF, 2AP) Saken utsettes til behandling er foretatt i kommuneplanutvalget. Saknr. 0042/03 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR MOKSHEIM INDUSTRIOMRÅDE REG.ENDRING FRA INDUSTRI TIL BOLIG (TIDL. MOKSHEIM SILDOLJEFABRIKK 1. Det faste utvalget for plansaker vil anbefale at det utarbeides forslag til endret reguleringsplan Moksheim industriområde. Jf plan- og bygningslovens Det faste utvalget for plansaker finner at utkastet til endret reguleringsplan ikke er i konflikt med statlige eller kommunale retningslinjer eller andre interesser som en er kjent med. 3. Det faste utvalget for plansaker vil presisere at det gjennom det offentlige ettersyn og behandlingen av planforslaget kan avdekkes forhold som tilsier at planforslaget på et seinere tidspunkt ikke kan anbefales godkjent. Saknr. 0043/03 REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG REGULERINGSENDRING VEDR. UNDERGANG V/RV 47, FREDHEIMSVEGEN 1. Det faste utvalget for plansaker vedtar ved 3.gangsbehandling forslag til endring i godkjent reguleringsplan for Trælhaug med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). 2. Det faste utvalget for plansaker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. 3. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf planog bygningslovens 27-1 nr. 2. Saknr. 0044/03 REGULERINGSPLAN FOR INDRE VIKEVÅGEN 1. Det faste utvalget for plansaker vedtar ved 4.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Indre Vikevågen med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). 2. Det faste utvalget for plansaker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og

10 Page 10 of 11 vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. 3. De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en rimelig frist til å uttale seg. Jf plan- og bygningslovens nr.2. Dersom det ikke kommer inn merknader, anses behandlingen i det faste utvalget for plansaker som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Saknr. 0045/03 REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN REGULERINGSENDRING VED FINA/SHELL Broshaug inhabil. 8 medlemmer til stede. 1. Det faste utvalget for plansaker vedtar forslag til reguleringsplan for g/s-veg Bygnes søylebotn, reguleringsendring ved Fina/Shell med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). 2. Det faste utvalget for plansaker viser til den omfattende behandling som forslaget har hatt samt at det ikke er innkommet merknader til planforslaget slik det nå foreligger. Saken er på denne bakgrunn tilstrekkelig opplyst og nytt offentlig ettersyn anses unødvendig. 3. Det faste utvalget for plansaker viser til uttalelsen fra Statens Vegvesen og konstaterer at det foreligger innsigelse mot planforslaget. Det faste utvalget for plansaker vil be administrasjonen ta initiativ til å avholde administrativt drøftingsmøte mellom kommunen, fylkesmannen og Statens Vegvesen med tanke på å komme fram til en løsning på planlagt arealbruk som ivaretar kommunens interesser. Saknr. 0046/03 REGULERINGSPLAN FOR VISNES, SØR FOR GRØNEVIK Jelsa fremmet følgende forslag: Punkt 1 og 2 som teknisk sjefs innstilling med tillegg av punkt nr. 3: Befaring foretas før neste gangs behandling i hovedutvalget for tekniske saker. Jelsas forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Det faste utvalget for plansaker vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Visnes, sør for Grønnevik med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). 2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf planog bygningslovens 27-1 nr Befaring foretas før neste gangs behandling i hovedutvalget for tekniske saker. Saknr. 0047/03 REFERATSAKER HOVEDUTVALG TEKNISK,

11 Page 11 of 11 Enstemmig tatt til etterretning. Opprettet :45:16 av Abelone Rokoengen Sist oppdatert :01:58 av Abelone Rokoengen Ved feil eller mangler på siden, kontakt webansvarlig.

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Page 1 of 11 Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 23.01.03 Karmøy kommune Side 13 av 1 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - kommunestyresalen MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 23.01.03 Tid :

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05 Page 1 of 11 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 17.11.05 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 17.11.05 Tid : Kl. 17.00

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg Teknisk 22.05.03

Møteprotokoll Hovedutvalg Teknisk 22.05.03 Page 1 of 10 Møteprotokoll Hovedutvalg Teknisk 22.05.03 Karmøy kommune Side 12 av 11 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - formannskapssalen Barnas representant Bjørn Reppe Anne-Bjørg Hovda møtte som

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 26.08.04

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 26.08.04 Page 1 of 11 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 26.08.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 26.08.04 Tid : Kl. 17.00 Medlemmer: 9 Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2012 Tid : Kl. 17.00 19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP Medlem

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 23.09.04

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 23.09.04 Page 1 of 12 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 23.09.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 23.09.04 Tid : Kl. 17.00 Medlemmer: 9 Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.04.2011 Tid : Kl. 17.00 19.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1360 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014. Rådmannens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2013 Tid : Kl. 17.00 - ca 19.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 14.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 10 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 14.04.05 Tid : Kl. 17.00 Medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 18.11.04

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 18.11.04 Page 1 of 11 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 18.11.04 Karmøy kommune Side 3 av 15 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 18.11.04 Tid : Kl. 17.00 Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.02.06 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Sverre Utne Reitan

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Sverre Utne Reitan KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.03.06 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.02.07 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk Page 1 of 10 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 26.02.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 26.02.04 Tid : Kl. 17.00 Medlemmer: 9 (8

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1361. Hovedutvalg teknisk 29.01.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1361. Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1361 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 04.12.2014. Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2009 Tid : Kl. 17.00 19.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Toskedal Geir S. Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Gudrun Valen Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Gudrun Valen Simonsen KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.04.06 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 26.04.07 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk Page 1 of 10 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 13.05.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 13.05.04 Tid : Kl. 17.00 Medlemmer: 9 Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk Page 1 of 13 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 01.09.05 Karmøy kommune Side 17 av 17 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 01.09.05 Tid : Kl. 17.00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2012 Tid : Kl. 17.00 19.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 07.02.08 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG TEKNISK

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG TEKNISK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/1889 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG TEKNISK 24.04.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato 24.06.2010 Tid : Kl. 17.00 20.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KrF Nestleder Eriksen Per Inge Ap Forfall

Detaljer

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 010/06-025/06 14.02.2006 Formannskapssalen 14:00-16:00. Følgende medlemmer møtte: Ivar Nerhoel Kåre Ola Kurås Knut

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk Page 1 of 12 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 29.09.05 Karmøy kommune Side 15 av 15 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 29.09.05 Tid : Kl. 17.00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 12.03.2015. Rådmannens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

Saken utsettes for befaring.

Saken utsettes for befaring. SAKSPROTOKOLL - 37/1, 7,11,18 - LI. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 75/14 Behandling: Hagland (FrP) foreslo:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM DELING DRIFTSENHET - GNR 17 BNR 14 MFL. Rådmannens innstilling: 1. Klage fra Nicolai Markussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 24.05.07 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 26.01.06 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk Page 1 of 13 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 12.05.05 Karmøy kommune Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.05 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.06.07 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr.

SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 23.10.2014, saksnr. 170/14 Behandling: Albertsen (KrF) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Ragnar Skjølingstad

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Ragnar Skjølingstad KARMØY KOMMUNE Møtested: Kopervik brannstasjon Møtedato: 17.04.2008 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Solrun

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 22.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 11:30 til kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, møterom Nygaard Fra til saksnr.: 09/37-09/41 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 27.09.05

Kommunestyrets møteprotokoll 27.09.05 Page 1 of 8 Kommunestyrets møteprotokoll 27.09.05 Karmøy kommune Side 10 av 10 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 27.09.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 16.02.2012

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 16.02.2012 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 16.02.2012 Fra HTM-sak: 9/12 Fra kl.: kl. 18.00 Til HTM-sak: 16/12 Til kl.: kl. 21:50 Av utvalgets

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid : Kl. 17.00-20.40 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Leder Toskedal Geir S. Krf Nestleder

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541. Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541. Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 33/11 Arkivsaksnr.: 11/1541 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 18.08.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00-13:55 Møtet satt igjen etter befaring kl 1400 Tidspunkt: 14:15-14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 20.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-14:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 91/15 Til sak: PS 104/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2008 Tid : Kl. 18.00 19.30 Funksjon Navn Parti Medlem Thorsen Bente Frp Medlem Rovik Eli M. Frp Medlem Endresen Einar

Detaljer

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Kommunehuset i Misvær Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 08:00 19:15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.03.2012 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 7 Til saksnr. 23 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 29.01.2014 001/14 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2013 002/14 Delegasjonssaker 003/14 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - oppføring

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Rolf Johansen, Unntatt i sakene nr.120,

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk

Møteprotokoll hovedutvalg teknisk Page 1 of 13 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 15.12.05 Side 17 av 17 øtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 15.12.05 Tid : Kl. 17.00 Medlemmer: 9 Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.04.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Narinder Singh, Ragnhild Kulbrandstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684. Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684. Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 26/10 Arkivsaksnr.: 14/1684 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.08.2014 Hovedutvalg teknisk AVSLAG DELING BOLIGHUS NR. 2-26/10, KVILHAUG - KLAGEBEHANDLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 26.09.2014 Hovedutvalg teknisk 29.01.2015 DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Befaring på Gran kl. 18:00 Formannskapssalen, Enebakk Dato: 29.03.2012 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland,

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 13:00 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt

Detaljer

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.05.2010 kl. 9:00-15:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 29.09.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 78/10 Til saknr.: 87/10 Av utvalgets

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Eli Krogstad, Per

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1172. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1172. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1172 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 31.08.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 08.02.2007 FRA SAKSNR: 13/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 23/07 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

SAKSPROTOKOLL AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11 SANDVE KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11 SANDVE KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11 SANDVE KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg tekniskbehandlet saken den 04.12.2014 - Saknr. 187/14. Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424

Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for arealsaker 10.12.2014 Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424 REGULERINGSPLAN 0424 - RV 509 TANANGERVEGEN-

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Nina Sotkajervi.

Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Nina Sotkajervi. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 11.09.2014 kl. 9:00 12:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2

SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 SAKSPROTOKOLL - 23/7 - NES - DISPENSASJON, FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.12.2013, saksnr. 195/13 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: I medhold

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 07.12.06 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2011 Tid : Kl. 17.00 20.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 05.06.2013 038/13 Godkjenning av møteprotokoll 25.042013 039/13 Delegasjonssaker 040/13 Meldinger 041/13 Søknad om utvidelse av areal til pistolskytebane. Sted:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk Dato: 23.08.2007 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 24.09.2008 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 67/08 Til saknr.: 76/08 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer