Veiledning om utfylling, krav til opplysninger og dokumentasjon ved søknad om tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om utfylling, krav til opplysninger og dokumentasjon ved søknad om tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk"

Transkript

1 Veiledning om utfylling, krav til opplysninger og dokumentasjon ved søknad om tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Denne veiledningen gir forklaring til utfylling av søknad om tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk, og om hvilke dokumentasjonskrav som stilles i denne forbindelse. Pkt. 1 Bevillingssøker Her skrives nødvendige opplysninger om bevillingssøkeren. Bevillingen skal gis til «den for hvis regning virksomheten drives». Bevillingen skal altså gis til den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i og ansvaret for tilvirkningen av alkohol. Følgende dokumentasjon skal vedlegges pkt. 1: Firmaattest fra Foretaksregisteret. Må ikke være eldre enn 1 år. Dette gjelder også bakenforliggende selskap. Pkt. 2 Kontaktperson Her skrives navn og telefonnummer på den person bevillingssøker ønsker skal være kontaktperson for søknadsbehandlingen. Pkt. 3 Sentrale personer Alkoholloven 6-2 nr 1. stiller krav om såkalt uklanderlig vandel i forhold til lovgivning som anses relevant for utøvelsen av bevillingen. Vandelskravet retter seg mot bevillingshaver og person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller oppebærer en vesentlig del av dens inntekter eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, jf. 6-2 nr. 1. Dette vil i praksis si de personer som har en sentral stilling i virksomheten i egenskap av å være eier, leder eller lignende. Det understrekes at dersom et selskap søker om bevilling, må også ledelsen i selskapet og de personene som har vesentlige økonomiske interesser i, eller på annen måte en dominerende innflytelse over selskapet, oppfylle kravet om uklanderlig vandel. Også bakenforliggende eierselskaper og eierne av disse selskapene må oppgis. Ved vurderingen av hvem som har økonomiske interesser og innflytelse i et selskap er det de underliggende forholdene som er avgjørende, ikke hvordan selskapets eierstruktur og ledelse fremstår i det ytre. Dersom forholdene tilsier det, kan direktoratet vurdere vandelen til flere personer enn de som er oppgitt som sentrale personer i søknaden. Som sentrale personer anses blant annet: Eiere Styreleder Daglig leder Andre personer med vesentlig innflytelse på virksomheten 1

2 Med uklanderlig vandel menes at de aktuelle personer ikke må ha forbrutt seg mot lovgivning av betydning for hvordan virksomheten skal utøves. Alkoholloven 6-2 nr. 1 nevner følgende eksempler på relevante lover: Alkohollovgivningen, tollovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskaps- og selskapslovgivningen og næringsmiddellovgivningen. I tillegg til de nevnte lovene kan det være aktuelt å legge vekt på andre typer lovbrudd. Helsedirektoratet gjør i denne sammenheng oppmerksom på at vi er pålagt å innhente uttalelse fra politiet, avgiftsmyndighetene, skattemyndighetene, tollmyndighetene og Mattilsynet, jf. alkoholloven 6-4. Følgende dokumentasjon skal vedlegges pkt. 3: Opplysninger om virksomhetens organisasjon, eventuelt organisasjonsplan. Attest om restanser på skatt og avgift m.m. (Skatteattest fra Kemneren/skatteoppkrever). Slik attest må innhentes både for bevillingssøker, sentrale personer (også for eiere som er bakenforliggende selskap) og øvrige personer med vesentlig innflytelse. Utskrift av aksjeeierbok med oversikt over selskapets aksjonærer pr. d.d. Selskapsavtale, eventuelt stiftelsesdokument. Pkt. 4 og 6 Tilvirkningsanlegg og lager Tilvirkningsbevilling gir rett til tilvirkning, import, eksport og engrossalg av alkoholholdig drikk, se alkohollovens 2-1 og engrosforskriften (forskrift av 8. juni 2005 nr. 539) 5-2. Tilvirkning er fremstilling av alkoholholdig drikk eller videreforedling/bearbeiding av allerede fremstilt alkoholholdig drikk gjennom tilsetting eller blanding, eller på annen måte som endrer produktets karakter. I pkt 4 krysses det av for de typer alkoholholdig drikk man ønsker tilvirkningsbevilling for. Oppgi adresse(r) hvor tilvirkning skal skje. Alkoholloven krever ikke at søkeren skal ha eget lager. En mulighet er å kjøpe lagertjenester av utenforstående lagerholder. Når bevillingssøker skal ha eget lager, skal det i pkt 6 oppgis adresser til disse lagrene. Skjer lagringen hos andre enn bevillingssøker, skrives firmanavn, adresser, organisasjonsnummer og kontaktperson hos lagereier/holder. Med hensyn til fysisk sikring av tilvirkningsanlegget gjelder for øvrig de samme regler som for varelager. Loven stiller krav om at tilvirkningsanlegget skal være innrettet på tilfredsstillende måte og at varelageret er tilfredsstillende sikret, se alkoholloven ledd og 6-2 nr. 3., sammenholdt med engrosforskriften kap. 2. Forskriftens krav skal forebygge innbrudd, svinn og lignende, men tar også sikte på å muliggjøre kontroll. Det er opp til Helsedirektoratet å vurdere om sikkerhetskravene er oppfylt. I denne sammenheng er både den fysiske sikringen og rutinene for lagerhold og adgangskontroll av betydning, jf engrosforskriften kap 2 Sikringskravet retter seg mot bygninger der tilvirkningen foregår, varelager og tilvirkningsanlegget som sådant. Det må foreligge tekniske og fysiske sikringstiltak som bidrar til å redusere farer for lekkasje. 2

3 Kravet om tilfredsstillende sikring av tilvirkningsanlegg og varelager er bevillingshavers ansvar. Av engrosforskriften 2-5 fremgår det at varelager og tilvirkningsanlegg, der det skal tilvirkes og oppbevares brennevin eller sats og gjærende væske til fremstilling av brennevin, som hovedregel skal være sikret med forsvarlig alarmsystem. I følge Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd (FG-121-6) skal produksjonsanlegg for alkoholholdig drikk sikres som følger: Alkoholholdig drikk opp til 4,7 vol % sikres i B1 Alkoholholdig drikk over 4,7 60 vol % skal sikres i B2 Dersom lagerholdet er overlatt til andre, har bevillingshaver likevel ansvaret for at det skjer i forsvarlige former og i samsvar med de fastsatte krav. Dette er et objektivt ansvar, og gjelder selv om bevillingshaver ikke kan klandres for at kravene ikke er oppfylt hos ekstern lagerholder/eier. Bevillingshaver har altså det hele og fulle ansvaret for lagerholdet. Følgende dokumentasjon skal vedlegges pkt. 4 og 5: Plantegninger over lager- og tilvirkningsanlegg Kopi av forsikringsdokument/polise fra forsikringsselskap som bekrefter at lager- og tilvirkningsanlegg er forsikret. Ved tilvirkning og lagring av brennevin kreves fremlagt ferdigattest for FG-godkjent B2 alarmsystem Dokumentasjon som viser at virksomheten har sendt registrering til Mattilsynet for produksjon og omsetning av næringsmidler, eller søkt om godkjenning av en ny næringsmiddelvirksomhet. Internkontrollsystem som inneholder rutiner for lagerhold, adgangskontroll, forebygging av svinn, manko, tyveri osv. Hvis lagring settes bort til utenforstående lagerholder må det foreligge bekreftelse fra lagerholder hvor Helsedirektoratet gis adgang til å foreta kontroll. Pkt. 5 Tapping Hvis tappingen skal overlates til andre, skal det i pkt 5 opplyses om hvor tappingen skal foregå. Følgende dokumentasjon skal vedlegges pkt. 5: Bekreftelse fra eksternt tapperi hvor Helsedirektoratet gis adgang til å foreta kontroll. Dersom tappingen er overlatt til andre, har bevillingshaver objektivt ansvar. Bevillingshaver har altså det hele og fulle ansvar for at tappingen skjer i betryggende former og i samsvar med alkohollovens bestemmelser. Ta kontakt med direktoratet ved ytterligere spørsmål. Pkt. 7 Distribusjon Enten søkeren skal sørge for distribusjon av varene selv eller overlate dette til andre, skrives opplysninger om distribusjonen i pkt. 7. Med distribusjon menes både transport og eventuell mellomlagring. Det er bevillingshaver som har ansvaret for varene selv om transport og mellomlagring overlates til en distributør, se alkoholloven 6-2, 2. ledd. Bevillingshaver har ansvaret for at innleide tjenester utføres i 3

4 betryggende former og i samsvar med de krav loven stiller for å forhindre svinn, lekkasje, tyveri og lignende. Som hovedregel kreves det at det benyttes såkalte skapbiler til distribusjon. Biler med gitter og presenning oppfyller ikke lovens krav. Ved egen nærtransport godtas alminnelige biler, forutsatt at vinduer er tildekket for å hindre innsyn. Følgende dokumentasjon skal vedlegges pkt. 7: Beskrivelse av transportsystem og av hvilke biler som skal benyttes Beskrivelse av den fysiske sikringen av varene under transport og eventuell mellomlagring Internkontrollsystem som viser at det foreligger rutiner for forsvarlig sikring av varene under transport og eventuell mellomlagring Hvis distribusjonen skal settes bort må det foreligge bekreftelse fra ekstern distributør hvor Helsedirektoratet gis adgang til å foreta kontroll. Pkt. 8 Andre tjenester I tillegg til lagring, distribusjon og tapping av alkoholholdig drikk (se punktene 5, 6 og 7 ovenfor), kan også andre deler av virksomheten overlates til andre, se alkohollovens 6-6, tredje ledd. Som eksempler kan nevnes regnskapsførsel, renhold, fakturering og vakthold. Bevillingshaveren har uansett ansvaret også for deler av virksomheten som er satt bort til tredjemann. Følgende dokumentasjon skal vedlegges pkt. 8 så langt det passer: Dersom andre deler av virksomheten enn nevnt i punktene 5, 6 og 7 skal overlates til andre, skal bevillingssøker gi opplysninger om følgende: hvilke deler av virksomheten er overlatt til andre, oppdragstakers navn og adresse, samt kontaktperson hos oppdragstaker. Det må videre foreligge bekreftelse fra oppdragstaker hvor Helsedirektoratet gis adgang til å foreta kontroll. Pkt. 9 Salgs- eller skjenkebevilling Har søkeren eller sentrale personer (se pkt. 3) salgs- eller skjenkebevilling etter alkoholloven, skal det opplyses om dette i pkt. 9. Pkt. 10 Annen virksomhet Ifølge alkoholloven 6-2 nr. 4 er det et vilkår for å kunne få bevilling at søker ikke driver annen virksomhet som er uforenlig med tilvirkning av alkoholholdig drikk. Pkt. 11 Sikkerhet for alkoholavgift Tilfredsstillende sikkerhetsstillelse for oppfyllelse av krav på alkoholavgift er ett av vilkårene for tildeling av bevilling, jf. alkoholloven 6-2 nr 2. Det forutsettes at det er stilt tilfredsstillende sikkerhet overfor tollmyndighetene før bevillingen tas i bruk. 4

5 Bevillingshaver må ta kontakt med tollmyndighetene for å få fastsatt størrelsen på sikkerheten og opplysninger om hvordan bankgarantien skal være utformet. Pkt. 12 Kontonummer Her oppgis søkerens bankkontonummer. Pkt. 13 Kopi av kvittering for betalt søknadsgebyr Kopi av kvittering som viser at søknadsgebyr er betalt skal vedlegges søknaden, se alkoholloven 6-3 og engrosforskriften kap. 3 vedrørende størrelsen på søknadsgebyret. Behandling av søknaden vil ikke bli påbegynt før søknadsgebyret er betalt. Søknadsgebyret innbetales til Helsedirektoratet, bankgirokonto nr: Innbetalingen skal merkes Gebyrinntekter til kapittel Pkt. 14 Tidspunkt for bruk av bevilling Her bes opplyst på hvilket tidspunkt bevillingssøker planlegger å starte opp den bevillingspliktige virksomheten. Helsedirektoratet krever konkrete planer for utøvelse av bevillingen. Bevillinger som står ubenyttet over en lengre tidsperiode skal inndras, jfr. alkoholloven 6-10, annet ledd. Pkt. 15 Øvrige merknader Dersom søker har ytterligere merknader til søknaden kan dette skrives her. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Helsedirektoratet, tlf , e-post: Søknaden skal sendes til: Helsedirektoratet Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 OSLO 5

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06. STEIGEN KOMMUNE Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201412425-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Versjon: 16 (Produksjon) Status endret : 27.06.2012 09:50:48 Innledning Bevillingssøker er Privatperson Arrangementstype Åpent arrangement (Enkeltanledning)

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Postboks 720 Sentrum 0106 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 UTTALELSE - FORSKJELLSBEHANDLING PÅ GRUNN AV UTNYTTELSE AV PERMISJONSRETTIGHETER FORBEHOLDT

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Ansvar Lokaler Sikkerhet Matservering Alkoholservering Trafikkforhold Vakthold Renhold Generelt om tillatelser til offentlige arrangement

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer