Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1

2 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning AS den forskningsvirksomheten som siden 1984 hadde vært drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning. Østlandsforskning AS eies av Stiftelsen Østlandsforskning foruten Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Høgskolen i Lillehammer og Sparebanken Hedmark. Selskapets formål er å organisere, drive og formidle forskning, utredningsog utviklingsarbeid. Selskapet skal i sin virksomhet drive forskning med høy relevans for aktuelle brukergrupper og med kvalitet som normalt stilles til anvendt forskning. Selskapet formål omfatter også eierskap i andre tilsvarende virksomheter og i øvrig virksomhet hvor eierskapet bidrar til oppnåelse av selskapets formål. Bakgrunnen for ønsket om å organisere driften av Østlandsforskning (ØF) i et nytt aksjeselskap var behov for et tydeligere eierskap blant aktører med ambisjoner om å bidra til å videreutvikle ØF som et slagkraftig kompetansemiljø og nyttig virkemiddel i regional utvikling. En tettere kopling til høgskolene gjennom eierskap vil bidra til å samle og utvikle fagmiljøene i regionen med sikte på økt gjennomslag i nasjonale og internasjonale FoUprogrammer. Fylkeskommuner og næringsliv vil gjennom eierskap bidra til at ØF kan spille en sterkere rolle som regional utviklingsaktør tilpasset de oppgaver de regionale instituttenes er tiltenkt fremover i det nasjonale forskningssystemet. Lokalisering og ansatte Østlandsforskning har hovedsete i Lillehammer hvor vi etter en brann i våre lokaler på Storhove i november 2007 har hatt midlertidig tilhold i Storgata 56. Det ble høsten 2012 igangsatt et prosjektarbeid med mål om å bygge en forskningspark på Storhove. Dette vil i så fall kunne muliggjøre en tilbakeflytting. Østlandsforskning har også virksomhet i Hamar hvor vi i 2011 flyttet fra Torggata 32 til Skolegata 1 og dermed er samlokalisert med Høgskolen i Hedmarks Campus Hamar. Den daglige ledelsen forestås av direktør Morten Ørbeck. Den faglige ledelsen er delt mellom forskningslederne Svein Erik Hagen (næringsliv og regional utvikling) og Trude Hella Eide (velferd, organisasjon og kommune). Ved utgangen av 2012 hadde ØF totalt 29 ansatte, hvorav 27 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruksog ingeniørfag. Fem ansatte har professorkompetanse, ytterligere 8 forskere har doktorgrad, mens to andre er i doktorgradsutdanning. Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdragsforskning. Foto: Birgitta Ericsson Forskningsområder ØF mottar basisbevilgning fra Norges Forskningsråd og kompetanse- og utviklingstilskudd fra Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Den faglige virksomheten ved Østlandsforskning er organisert i to hovedområder som ledes av hver sin forskningsleder. Disse områdene er: 2

3 Virksomhetsområder innen Regional- og næringsforskning (RN) Reiselivs, kultur og opplevelsesnæringer: Her inngår analyser av kulturnæringer, festivaler/arrangementer, reiselivsnæringer, fritidsboliger og rekreasjonssamfunnet, mm. Naturressursbaserte næringer: Jordbruk, skogbruk og disse næringenes foredlingsindustri er her i fokus. Vi har prosjekter rettet mot landbrukets verdiskaping og ringvirkninger, fornybar energi, næringsmiddelindustri, treindustri, skogbruk med mer. Fjellregionens utfordringer: Fjellregionene har store utfordringer knyttet til nærings- og befolkningsutvikling. Planlegging og forvaltning av fjellregionenes arealer, og lokal deltakelse og innflytelse, er sentrale tema i Østlandsforsknings arbeid på dette området. Et viktig mål er å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for fjellpolitiske virkemidler som kan bidra til å styrke den næringsøkonomiske utviklinga i disse regionene. Klassiske regionale analyser: Dette omfatter analyser av befolkning, flytting, pendling, sysselsetting, verdiskaping, næring, klynger, innovasjon, infrastruktur, med mer. Utviklingsmuligheter i grenseområdene: I de senere år har vi utført analyser av utvikling og omstilling i grenseområdene mellom Østlandet og de vestre deler av Sverige. Disse analysene har et bredt perspektiv i forhold til blant annet næringsutvikling, befolkning, demokrati, kjønn/likestilling og infrastruktur. Evaluering, planlegging og forvaltning: Evalueringene er ofte nasjonale, mens vår virksomhet på planlegging og forvaltning ofte retter seg mot det lokale eller regionale nivået, eller til forholdet mellom forvaltningsnivåene. Virksomhetsområder innen Velferds-, organisasjons- og kommunalforskning (VOK) Mangfold i organisasjoner: I løpet av det siste året har vi etablert en betydelig forskning med bakgrunn i oppdrag for Forsvaret, hvor vi undersøker sammenhengen mellom sosialiserings- og rekrutteringsrutiner og utviklingen av mangfold i organisasjonen. Som et resultat av studiene i Forsvaret skal vi utarbeide og analysere indikatorer for mangfold i organisasjoner. Dette har vært et av våre profilerte områder de senere årene. Entreprenørskap i opplæringen: Vi har over mange år hatt en betydelig posisjon når det gjelder forskning på entreprenørskap i barneskoler, videregående skole og høyere utdanning. Dette er ett av de områdene hvor vi både jobber med regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter (eksempelvis evalueringer av Ungt Entreprenørskap i Europa, samt prosjekter i Namibia og Uganda). Barn og unges oppvekst og kompetanseutvikling: Innenfor forskningsfeltet om barn og unge i velferdsstaten er vi opptatt av barn og unge i barnehage, skole, fritid og i overgangen til arbeid. Vi arbeider med problemstillinger knyttet til barns velferdstjenester blant annet gjennom å utvikle et tettere samarbeid med regionens høgskoler. Temaet er også sentralt i flere av våre forskeres doktorgradsprosjekter. Folkehelse og velferdstjenester: Velferdsforskning har siden etableringen vært et viktig forskningsfelt ved ØF. I de senere årene har vi arbeidet mest med folkehelseperspektivet. Som en følge av samhandlingsreformen er vi nå inne i flere prosjekter som ser på samhandling og innovasjon i velferdstjenestene. Evaluering, følgeevaluering og egenevaluering: Det er stor etterspørsel etter bistand til små og store evalueringer. VOK har spesielt god kompetanse på følgeevalueringer hvor vi både har rollen som evaluator og som faglig pådriver i utviklingen av prosjektet eller tiltaket som evalueres. Og i tillegg til 3

4 at vi påtar seg evalueringer for oppdragsgivere på vanlig måte, har vi utviklet et eget konsept for egenevalueringsstøtte for virksomheter som ønsker å gjennomføre evalueringene selv, men med bistand fra oss. Formidlingsformer Vår forskning formidles på ulike måter. Det ble i våre skriftserier utgitt i alt 25 rapporter og notater i 2012 og våre ansatte sto bak 31 publiserte artikler i internasjonale eller norske tidsskrifter med fagfellevurdering eller i antologier utgitt på vitenskapelig forlag. Dette tilsvarer 1,24 publiseringspoeng per forskerårsverk og plasserer Østlandsforskning helt i toppen blant norske forskningsinstitutt i vitenskapelig publisering. De ansatte bidro i tillegg i 14 fagartikler, bokkapitler og bidrag i eksterne rapportserier, presenterte 7 vitenskapelige konferansepaper og holdt 76 populærvitenskapelige foredrag både i og utenfor regionen. Våre ansatte skrev også kronikker i både lokal og nasjonal presse og representerer og fremmer Innlandets interesser i nasjonale råd og utvalg. Internasjonalt samarbeid ØF har samarbeidsavtale med Centrum for forskning om regional utveckling ved Karlstads Universitet og har de siste 10 år samarbeidet med dem, etter hvert også med Högskolan i Dalarna, om flere EU-Interreg finansierte regionalforskningsprosjekter. ØF har også de senere årene hatt flere prosjekter finansiert av Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation Centre med nordiske samarbeidspartnere. I 2012 arbeidet vi videre på to EU-Interreg IVC-finansierte prosjekter: BUTTON er et grenseregionsamarbeid som ser på mulighetene for å tiltrekke og beholde attraktiv og høyt utdannet arbeidskraft. "Best Practice in Cluster Management" komparerer strategier for clusterorganisering og -ledelse mellom land. I tillegg har vi internasjonale samarbeidspartnere på flere av våre nasjonalt finansierte prosjekter, spesielt NFR-prosjektene. Forskningssamarbeid nasjonalt ØF har samarbeidsavtaler med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark og deltar i ulike samarbeidsprosjekter med en rekke forskningsinstitusjoner. I 2012 gjaldt dette Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik, Norsk Institutt for By- og Regionalforskning (NIBR), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Bioforsk, NORUT samfunn, NORUT- Alta, Trøndelag forskning og utvikling, Universitetet i Oslo, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). I 2012 har vi hatt konkret prosjektsamarbeid med Karlstads Universitet, Uppsalas Universitet, Umeå Universitet, Högskolan i Dalarna, Copenhagen Business School, Radboud University Nijmegen, Nederland, Twente University, Nederland, The Institute for Work and Technology, Tyskland, Navarra de Suelo Residencial, S.A. Nasursa, Spania, Regio Basiliensis, Sveits, MONTURBAN Regionalforschung, Sveits, University of higlands and islands, Perth College, Centre for Mountain Studies, Scotland og International Amenety Migration Centre, Canada. I tillegg er 35 partnere fra en rekke europeiske land involvert i en søknad til EUs 7. rammeprogram innenfor skogforskning. 4

5 Regional rolle ØFs "slagord" Nasjonal ekspert og regional ressurs oppsummerer vår virksomhetside: "Østlandsforskning (ØF) er en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikler nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder". En viktig oppgave for ØF er derfor å ivareta regionale FoU-behov for både næringsliv og offentlige institusjoner og slik bidra til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping i Innlandet. ØF kombinerer solid forskningskompetanse med god lokalkunnskap og kjennskap til lokale utfordringer. Instituttet bidrar til Innlandets innovasjons- og kompetansesystem på flere måter. En vesentlig del av prosjektporteføljen er enten finansiert av ulike aktører i Innlandet eller gjennom nasjonale programmer som retter seg mot regionen. Sentrale regionale oppdragsgivere er fylkeskommuner, fylkesmenn, regionråd, kommuner, Innovasjon Norge, NHO Innlandet og noen større private bedrifter, mens Regionalt nettverk/norges Bank og VRI/NFR er eksempler på regionalt rettede nasjonale prosjekter/oppdragsgivere. ØF har også en rekke prosjekter for nasjonale oppdragsgivere som Norges Forskningsråd, ulike departementer og direktorater og Innovasjon Norge sentralt. Slike prosjekter kommer regionen til gode blant annet ved at studieområdene ofte legges til Innlandet, og at de bidrar til kompetanseoppbygging som regionale oppdragsgivere kan nyttiggjøre seg direkte i senere prosjekter. Vi prioriteter også populærvitenskapelige og brukerrettede formidlingsformer. ØFs regionale rolle kan oppsummeres i følgende punkter: Setter Innlandet og Innlandets muligheter og utfordringer på dagsorden Videreutvikler og formidler nasjonal og internasjonal forskning til regionen Gir regionens næringsliv og forvaltning tilgang til mye kunnskap om og for regionen Gir regionens næringsliv og forvaltning en tilgjengelig og kompetent kunnskapsleverandør Trekker kompetansepersoner til regionen Driver kompetanseutvikling for regionen (dr.gradsutdanning mv.) Trekker nasjonale FoU-midler til regionen Bidrar til forskningsbasert undervisning i Innlandet gjennom bistillinger i høgskolene Utgjør et operativt bindeledd mellom utdannings- og mer grunnforskningsfokuserte universiteter og høgskoler, regionalt næringsliv, regional forvaltning og nasjonale og internasjonale FoU-finansieringskilder Oppdragsgivere ØF arbeider årlig på om lag 100 ulike prosjekter som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning. Viktige oppdragsgivere og finansieringskilder er Norges forskningsråd, statsforvaltningen, fylker, kommuner og næringsorganisasjoner. I 2012 hadde vi oppdrag for i alt 11 ulike departementer og/eller deres underliggende etater (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet). Videre hadde vi prosjekter for ti ulike fylkeskommuner (Hedmark, 5

6 Oppland, Østfold, Akershus, Hordaland, Aust- Agder, Vest-Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark) foruten en rekke kommuner og organisasjoner. Østlandsforskning har i dette oppdraget både hatt rollen som evaluator og prosessveileder i utviklingen av undervisningen. På bakgrunn av funn fra evalueringen har instruktørene utviklet sin undervisningspraksis til å bli mer prosessorientert, og kadettene tar i større grad i bruk strategier for dybdelæring. Evalueringen baserer seg på observasjoner av smågruppeundervisning ved Krigsskolen, samt gruppeintervjuer av instruktører og kadetter. Hensikten med evalueringen har vært å vurdere resultater av læringsmetoden «60 Seconds» som Krigsskolen har innført og som de har ønsket å utvikle videre. Prosjektet har vist at kadettene opplever «60 Seconds» som en læringsfremmende metode som stimulerer til dybdelæring, samt hvor det å inngå i et læringsfellesskap med andre kadetter bidrar til videre utvikling av egen forståelse av strategifaget. Prosjektet har også dokumentert hvilke grep instruktørene kan gjøre for å utvikle egen praksis, slik at målet om aktiv deltakelse fra kadettenes side, samt utviklingen av et kritisk forholdningssett til fagstoff og problemstillinger blir fremmet. Kunnskap fra prosjektet er dokumentert i to ØF-rapporter. Forskerne ved Østlandsforskning utfører dermed hvert år en rekke prosjekter som tilfører oppdragsgivere, beslutningstakere og allmennheten for øvrig relevant og nyttig kunnskap og kompetanse. Prosjekteksempler Mye av den faglige aktiviteten i 2012 har vært knyttet til flerårige prosjekter som vi har presentert i tidligere årsberetninger, eksempelvis innenfor sykefravær, fjellpolitikk, reiseliv, innovasjon, grenseregionale analyser, militærsosiologi og entreprenørskap i utdanningen. Under presenteres noen prosjekter/prosjektområder fra 2012 som viser noe av bredden i vår virksomhet, og som ikke tidligere er omtalt. Studentaktive læringsformer ved Krigsskolen: Krigsskolen har brukt Østlandsforskning som støtte i utviklingen av en læringsmetode, «60 Seconds», som anvendes i strategifaget ved skolen. Foto: Jan Egil Kvam Prosjekter rettet mot landbruket: Østlandsforskning har hatt ulike prosjekter rettet mot landbruket i 2012 og denne aktiviteten videreføres i På oppdrag fra fylkeskommunene i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har Østlandsforskning gjennomført et prosjekt innenfor temaet framtidig kompetansebehov i landbruket i dette området. I prosjektet ses det bl.a. på 6

7 naturbruksskolene og deres mulig rolle i innovasjonssystemet i landbruket. På oppdrag fra fylkesmennene og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland er det gjort en kartlegging av verdiskaping og sysselsetting i landbruket og landbruksbasert virksomhet. Resultatene ble presentert på fylkes- og kommunenivå. Beregningene av verdiskaping fra landbruket og landbruksbasert industri ble sett i forhold til verdiskapingen i den enkelte kommune. Dette synliggjorde landbrukets og den landbruksbaserte industriens betydning i den enkelte kommune. Tilsvarende kartlegginger skal gjennomføres for Buskerud og Telemark. I Rogaland var det gjennomført en kartlegging av verdiskapingen, mens Østlandsforskning har ansvaret for å gjennomføre en ringvirkningsanalyse av landbruk og landbruksbasert virksomhet. Foto: Sigmund Norderhus Evaluering av Intro-fondet i Tromsø: I skarp konkurranse fikk Østlandsforskning sammen med Norut oppdraget med å evaluere og følgeforske INTRO-fondet i Tromsø (www.introfondet.no). INTRO-fondet er et kommunalt næringsfond i Tromsø kommune som arbeider for å skape arbeidsplasser i kultursektoren og gjøre Tromsøregionen mer attraktiv gjennom tiltak som fokuserer på innovasjon, kommersialisering, infrastruktur og talentutvikling. INTRO gir ikke støtte til kulturproduksjon, men velger ut prosjekter ut fra prosjektenes nærings- og forretningsmessig potensial. INTRO er et pilotprosjekt og et av mandatene er kunnskapsutvikling i og om kulturnæringene, og hvilken rolle det offentlige kan ha som støttespiller for disse næringene. Forskningsprosjektet skal gi konkret kunnskap om næringsutvikling innen kultursektoren generelt, og vurdere innretning og resultater av INTRO spesielt. I en tid hvor utvikling av kulturnæringer er et satsingsområde både regionalt og nasjonalt, kan slik kunnskap være svært viktig for hvilke grep bransjen selv og virkemiddelapparatet må ta for å få best mulige resultater. INTRO-fondet er organisert slik at det kan opptre relativt autonomt i forhold til bevilgende myndigheter. Dette kan være både en styrke og en svakhet. Det gir fleksibilitet og handlingsrom, men man kan også bidra til å svekke virksomhetens forankring i kommunen og fylkeskommunen. Evalueringen så langt tyder på at fondet har spilt en viktig rolle i arbeidet med å profesjonalisere og kommersialisere nyetablerte foretak i kulturnæringene i Tromsøregionen. Forskningsprosjektet avsluttes i

8 Styretsberetning 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Publisering 2012 ØF-rapporter Alnes, P.K., Gløtvold-Solbu, K., Hagen, S.E. & Ørbeck, M. (2012). Gjøviks rolle som regionsenter. (Østlandsforskning Rapport nr. 18, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Arnesen, T. & Lerfald, M.(2012). Evaluation of IEE project. (Østlandsforskning Rapport nr. 16, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Arnesen, T., Ericsson, B. & Hagen, S.E. (2012). Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Kvitvola i Engerdal kommune. (Østlandsforskning Rapport nr. 11, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Arnesen, T., Ericsson, B. & Hagen, S.E. (2012). Fritidseiendommer, næringsliv og et mulig vindkraftverk på Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner. (Østlandsforskning Rapport nr. 12, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Bråtå, H.O., Ericsson, B. & Lerfald, M. (2012). Evaluering av utviklingsprogrammet for innlandsfiske. (Østlandsforskning Rapport nr. 5, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Bråtå, H.O. & Lerfald, M. (2012). Maten og matressursene i Gudbrandsdalen historiske hovedtrekk siden steinalderen. (Østlandsforskning Rapport nr. 3, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Eide, T.H. & Mathisen, T. (2012). Dialogue with Diaspora. (Østlandsforskning Rapport nr. 13, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Eide, T.H. & Lauritzen, T. (2012). Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg - 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. (Østlandsforskning Rapport nr. 9, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Eide, T.H., Lauritzen, T., Olsvik, V.M., & Stokke, M. (2012). Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Et forprosjekt om strukturer, prosesser og forståelser av mangfold i Forsvaret. (Østlandsforskning Rapport nr. 6, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Hagen, S.E. & Johansen, V. (2012). Entreprenørskap i utdanningen - samfunnseffekter. (Østlandsforskning Rapport nr. 17, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Johansen, V. & Mathisen, T. (2012). Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål. (Østlandsforskning Rapport nr. 14, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Lerfald, M. & Arnesen, T. (2012). Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet. (Østlandsforskning Rapport nr. 8, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Lofthus, A.S. & Olsvik, V.M. (2012). Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppfølging av slagrammede med synsforstryrrelser. (Østlandsforskning Rapport nr. 4, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Selstad, T. (Red.), Dølvik, T., Ringholm, T., Lesjø, J.H. & Hompland, A. (2012). Kommunesektorens framtid (Østlandsforskning Rapport nr. 1, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Stokke, M. & Mathisen, T. (2012). «Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i strategiundervisningen ved Krigsskolen. Del II. (Østlandsforskning Rapport nr. 7, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Sæther, B., Lerfald, M. & Stokke, M. (2012). Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet. (Østlandsforskning Rapport nr. 15, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. 17

18 ØF-notater Alnes, P.K. (2012). Bygg- og anleggsnæringens geografi. (Østlandsforskning Notat nr. 8, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Alnes, P.K. & Mathisen, T. (2012). Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen. (Østlandsforskning Notat nr. 7, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Arnesen, T. & Nilsen T. (2012). Situasjon og muligheter for innlandsregionens næringsliv: leveranser til markedet for undervannsinstallasjoner i olje- og gassmarkedet og betydningen av kontraktsstrategier og nettverksbygging. [InnUnder]. (Østlandsforskning Notat nr. 4, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Batt-Rawden, K.B. (2012). Samhandlingsprosjektet. En evaluering av et omstillingsprosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter AS og Ringen Rehabiliteringssenter AS. (Østlandsforskning Notat nr. 5, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Gløtvold-Solbu, K. & Ørbeck, M. (2012). Cross border region Hedmark and Dalarna. (Østlandsforskning Notat nr. 9, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Gløtvold-Solbu, K. & Ørbeck, M. (2012). EUs 5 mål for 2020 i Indre Skandinavia. (Østlandsforskning Notat nr. 6, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Hauge, A. (2012). Regional fact sheets a «Brain flow» report. (Østlandsforskning Notat nr. 2, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Hauge, A., Alnes, P.K., Gløtvold-Solbu, K. & Ørbeck, M. (2012). Indre Skandinavia i et Florida-perspektiv. (Østlandsforskning Notat nr. 1, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Lerfald, M. & Alnes, P.K. (2012). Elevers kjennskap til naturbruksutdanning. Spørreundersøkelse gjennomført blant ungdomsskoleelever i Oppland. (Østlandsforskning Notat nr. 3, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Vitenskapelige publisering (artikler i vitenskapelige tidsskrifter med referee eller antologier på vitenskapelig forlag eller monografier) Alnes, P. K., Gløtvold-Solbu, K., & Hauge, A. (2012). Indre Skandinavia i et Florida-perspektiv. I E. Olsson, A. Hauge & B. Ericsson (Red.), På gränsen interaktion, attraktivitet og globalisering i Inre Skandinavien (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Arnesen, T., Overvåg, K., Skjeggedal, T. & Ericsson, B. (2012). Transcending ortodoxy: the multi-house home, leisure and the transformation of core periphery relations. In M. Danson & P. de Souza (Eds.), Regional development in Northern Europe. Peripherality, marginality and border issues (pp ). London/New York: Routledge. Askheim, O.P., Guldvik, I., Andersen, J. & Johansen, V. (2012). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included? Disability & Society (ifirst, August 2012), doi: / Batt-Rawden, K. & Tellnes, G. (2012). Social Causes to Sickness Absence among Men and Women with Mental Illnesses. Psychology, 3(4) Batt-Rawden, K. & Tellnes, G. (2012). Social factors of sickness absences and ways of coping: a qualitative study of men and women with 18

19 mental and musculoskeletal diagnoses, Norway. International Journal of Mental Health Promotion 14(2), Bergum, S. (2012) Proximity and distributed innovations: innovations "in the shadow of clusters". I M. Danson & P. de Souza (Eds.), Regional development in Northern Europe: peripherality, marginality and border issues (s ). London: Routledge. Bråtå, H.O. & Lerfald, M. (2012). G 35 i et innovasjonsperspektiv. I B. Sæther & M. Haugum (Red.), Samhandling, innovasjon og identitet fra jord til bord (s ). Trondheim: Tapir forlag. Ericsson, B., Overvåg, K. & Hagen, S.E. (2012). Å bo flere steder fritidsboligeiere i Indre Skandinavia. I E. Olsson, A. Hauge, & B. Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Indre- Skandinavien (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Ericsson, B., Hauge, A. & Olsson, E. (2012). Indre Skandinavia hva nå?. I E. Olsson, A. Hauge & B. Ericsson (Red.), På gränsen interaktion, attraktivitet og globalisering i Inre Skandinavien (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Ericsson, B & Hagen, S.E. (2012). De mobile sesongarbeidernes rolle i reiselivsbedriftenes innovasjonsarbeid. I H.Teigen & T.Slåtten (Red.), Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Bergen: Fagbokforlaget. Gløtvold-Solbu, K. & Ørbeck, M. (2012). Regiondannelser og -forstørring, og konsekvenser av det. I E. Olsson, A. Hauge & B. Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Hauge, A. (2012). Richard Floridas teori om den Kreative Klasse. I E. Olsson, A. Hauge & B. Ericsson (Red.), På gränsen interaktion, attraktivitet og globalisering i Inre Skandinavien (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Hauge, A. & Power, D. (2012). Quality, Difference and Regional Advantage: the case of the winter sports industry. European Urban and Regional Studies. Published online before print July 5, 2012, doi: / Hauge, A. & Thulemark, M. (2012). Florida i fjället. I E. Olsson, A. Hauge & B. Ericsson (Red.), På gränsen interaktion, attraktivitet og globalisering i Inre Skandinavien (s ). Karlstad University Press. Hendriks Moe, S., Rønningen, M., Lien, G. & Mehmetoglu, M. (2012). Innovasjon i tjeneste- og vareproduserende næringer. I M. Rønningen & T. Slåtten (Red.), Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst (s ). Bergen: Fagbokforlaget. Johansen, V. (2012). Entrepreneurship education and academic performance. Scandinavian Journal of Educational Research (ifirst, October 2012), doi: / Johansen, V. (2012). Sickness presenteeism in Norway and Sweden. Nordic Journal of Social Research 3,, Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/njsr/article/viewfile/ 265/352. Johansen, V. & Schanke, T. (2012). Entrepreneurship education in secondary education and training. Scandinavian Journal of Educational Research, (ifirst, March 2012), doi: / Johansen, V., Schanke, T. & Clausen, T.H. (2012). Entrepreneurship education and pupils' attitudes towards entrepreneurs. In T. Burger- Helmchen (Ed.) Entrepreneurship born, made and educated (s ). Rijeka: InTech. 19

20 Johansen, V. & Schanke, T. (2012). Entrepreneurship education in secondary education and training. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: / Johnstad. T. (2012). Raufoss Creation of Collaborative Advantage Creating Collaborate. I H. C. Johnsen & R. Ennals (Eds). Creating Collaborative Advantage (s ). Farnham: Advantage Gower. Johnstad, T. (2012). Regional innovasjon noen erfaringer og perspektiver. I S. Hansen, J.E. Klaussen & O. Langeland (Red.), Det Regionale Norge 1950 til 2050 (s ). Oslo: Abstrakt forlag. Kumbhakar, S. C., Baardsen, S. & Lien, G. (2012). A New Method for Estimating Market Power with an Application to Norwegian Sawmilling. Review of Industrial Organization 40(2), Möller, C., Ericsson, B., & Overvåg, K. (2012). Säsongsarbetare i svenska och norska skidorter tillfällig arbetskraft eller potentiella inflyttare? I E. Olsson, A. Hauge, & B. Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Indre-Skandinavien (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Mønness, E. & Arnesen, T. (2012). A Domicile Principle in Farmland Policy? On Farm Settlement Policy and Experience in Norway. In M. Danson and P. de Souza (Eds.) Peripherality, Marginality and Border Issues in Northern Europe. Routledge: Regions and Cities series Oxon: Routledge. Overvåg, K. (2012). Fritids- og naturbasert utenlands flytting til Indre Skandinavia illustrert med hundekjørere i Folldal. I Olsson, E., Hauge, A., & Ericsson, B. (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Indre- Skandinavien (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Overvåg, K. & Skjeggedal, T. (2012). Reisemålsutvikling som stedsutvikling i norske fjellkommuner? I M. Rønningen & T. Slåtten (Red.), Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst (s ). Bergen: Fagbokforlaget. Sæther, B. & Gjefsen, T. (2012). Regionale utviklingsstrategier innen jordbrukssektoren. I B. Sæther & M. Hembre Haugum (Red.), Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder (s ). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Sæther, B. & Haugum, M. Hembre. (2012). Bakgrunn for framveksten av alternative matverdikjeder, I B. Sæther & M. Hembre Haugum (Red.), Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder (s. 9-21). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Ørbeck, M., Olsson, E., Hauge, A. & Ericsson, B. (2012). Att göra regionala skillnader till en styrka. I E. Olsson, A. Hauge & B. Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Ørbeck, M. & Gløtvold-Solbu, K. (2012). Svensker på jobb i Norge. I E. Olsson, A. Hauge & B. Ericsson (Red.), På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Bøker og bokkapitler Clausen, T. & Johansen, V. (2012). Cronbachs alpha. I T. Eikemo & T.H. Clausen (Red.) Kvantitativ analyse med SPSS. 2. utgave (s ). Trondheim: Tapir. Johnstad, T. Giæver, Holtskog, H. & Stand, T. (2012). Lean på norsk med erfaringer fra Raufoss industrien. Gjøvik: Oplandske Bokforlag. 20

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges landbrukshøgskole

Detaljer

Ex phil, Universitetet i Tromsø Årstudium i historie, Høgskolen i Lillehammer

Ex phil, Universitetet i Tromsø Årstudium i historie, Høgskolen i Lillehammer CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Per Kristian Alnes Stilling: Forsker II Telefon: 951 093 94 E-post: pa@ostforsk.no Utdanning: 1994: Cand. Oecon, Universitetet i Oslo (UiO) 1988: Sosiolologi (10 vekttall),

Detaljer

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forskningsleder (forsker 2) Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

CV for Svein Erik Hagen. Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no.

CV for Svein Erik Hagen. Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no. CV for Svein Erik Hagen Adresse arbeid: Østlandsforskning, postboks 223 2601 Lillehammer E-post: sh@ostforsk.no Telefon: 47409596 UTDANNELSE: Sivilingeniør fra NTH (1973). Spesialisering i kommunal og

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn?

hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? østlandsforskning Eastern Norway Research Institute hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? Terje Skjeggedal Nasjonalparkkommune; hvem, hva, hvorfor og hvordan? Konferanse 17.

Detaljer

Årsberetning. Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS

Årsberetning. Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS Årsberetning Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble etablert som et allmennyttig aksjeselskap i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998 00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Presentasjon av resultater fra kartlegging med vekt på Lom /Nord Gudbrandsdal Merethe Lerfald 29.april 2013 Litt om Østlandsforskning Regionalt

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene?

Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene? Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene? Heiplansamlinga 2016, 21. 22. september, Haukeliseter Terje Skjeggedal, Institutt for byforming og planlegging Vassdalseggi, mars 2010 1965 Basert

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg

ØF-notat nr. 11/2005. Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004. Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg ØF-notat nr. 11/2005 Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927-2004 Av Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Årsberetning. Årsberetning 2014 Østlandsforskning AS

Årsberetning. Årsberetning 2014 Østlandsforskning AS Årsberetning Årsberetning 2014 Østlandsforskning AS Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble etablert som et allmennyttig aksjeselskap i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Regionforstørring over grensen

Regionforstørring over grensen Regionforstørring over grensen Morten Ørbeck, Østlandsforskning, Oslo Militære Samfunn, 7. juni 2012 1. Om prosjektet Å gjøre regionale forskjeller til styrke 2. Noen nasjonale og regionale utviklingstrekk

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Mandat og oppgavebeskrivelse

Mandat og oppgavebeskrivelse Evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene: Mandat og oppgavebeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de samfunnsvitenskapelige instituttene. Evalueringen skal gjennomføres av

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Hva tenker du? ÅPNE www.kahoot.it 6 prosjekter og mange forskningsmiljøer

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Personalnettverkene i KS Midt-Norge Brussel 14. september 2017 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa Seks norske regionskontor

Detaljer

Evaluering av Arbeidslivets kulturseilas (AKS)

Evaluering av Arbeidslivets kulturseilas (AKS) Evaluering av Arbeidslivets kulturseilas (AKS) Litteraturhuset Oslo 16. januar 2014 Østlandsforskning Ett av landets 11 regionale og 25 samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter Hovedbølet på Lillehammer

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Verdiskaping i blå-grønn sektor

Verdiskaping i blå-grønn sektor Verdiskaping i blå-grønn sektor Reid Hole, Prorektor Forskning og Utvikling 15. Mars 2017 «Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns- og arbeidslivet skaper vekst»

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personal information. Main position. Part time position. Selected projects. Education

CURRICULUM VITAE. Personal information. Main position. Part time position. Selected projects. Education CURRICULUM VITAE Personal information Name: Vegard Johansen Position Research Professor Telephone: +47 90743388 E mail: vj@ostforsk.no Education 2009: PhD in Political Science, Norwegian University of

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Birgitta Ericsson Stilling: Forsker I Telefon: +47 452 26 928 E-post: be@ostforsk.no Utdanning, grader og bedømminger: 2011 Tilkjent kompetanse for forsker-1-stilling,

Detaljer

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det?

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det? Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det? Einar Lier Madsen Reiselivskonferansen 2017 Stormen kulturhus, Bodø 19. sept. 2017 Innhold 1. Hvorfor er det viktig? 2. Erfaringer fra forskningsprogrammet

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2002-2014: PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-2000: Hovedfag

Detaljer

Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad

Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Bioenergi i Innlandet (Utefra mitt perspektiv) Samlet kompetanse under ca 5 år ABI kompetansegruppa

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning 1 UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning http://www.utmark.org 1/2007 Skriv ut html-fil / Print html-file Last ned pdf-fil / Download pdf-file Fritidsboliger og villreinens leveområde i Rondane Hans

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Benchmarking reiseliv Innlandet

Benchmarking reiseliv Innlandet ØF-notat 08/2015 Benchmarking reiseliv Innlandet Hovedresultater på ni valgte indikatorer av SFR Senter for reiselivsforskning SFR Senter for reiselivsforskning Birgitta Ericsson, Xiang Ying Mei, Svein

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Torhild Andersen, Østlandsforskning Utviklingsprogrammet for byregioner Lillehammer

Detaljer

Frie og likestilte valg?

Frie og likestilte valg? ØF-rapport 9/2012 Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Trude Hella Eide Tonje Lauritzen ØF-rapport 9/2012

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar

RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling. Hamar RFF Innlandet -Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Hamar. 08.06.2015 Bakgrunn og formål: Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU- innsats

Detaljer

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Hvordan kan Forskningsrådet bidra styrking av forskning i høgskolesektoren? Adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad

Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Bioenergi i Innlandet Samlet kompetanse under ca. 6 år (min horisont) ABI kompetansegruppa Forstudier

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling.

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. VÅGÅ LOM SKJÅK SEL LESJA DOVRE Oppland fylkeskommune Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. Fjellregionen østlandsforskning Eastern Norway Research

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Kommunalkomiteen Besøk i Oppland. Mangfold og muligheter Kort veg til store opplevelser

Kommunalkomiteen Besøk i Oppland. Mangfold og muligheter Kort veg til store opplevelser Kommunalkomiteen Besøk i Oppland Mangfold og muligheter Kort veg til store opplevelser Mer muligheter og mindre skygge. Hvilke drivkrefter og trender har vi? 10-15% nye arbeidsplasser pr. år. Nye bedrifter

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Vi fusjonerer fordi * vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Regionforstørring som utviklingsstrategi Morten Ørbeck, Østlandsforskning - Rica Hell Hotell, 21. mai 2014

Regionforstørring som utviklingsstrategi Morten Ørbeck, Østlandsforskning - Rica Hell Hotell, 21. mai 2014 Regionforstørring som utviklingsstrategi Morten Ørbeck, Østlandsforskning - Rica Hell Hotell, 21. mai 2014 1. Hva mener vi med regionforstørring? 2. Hvorfor ønsker vi regionforstørring? 3. Hva er potensialet

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Maria Røhnebæk Stilling: Forsker 3 Telefon: +47 922 10 952 E post: maria.rohnebak@ostforsk.no Utdanning: 2014: Ph.d. i Teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet

Detaljer

Forskningspolitikk for en bærekraftig bioøkonomi. Hurtigruteseminar 28. november 2011 Svein Knutsen

Forskningspolitikk for en bærekraftig bioøkonomi. Hurtigruteseminar 28. november 2011 Svein Knutsen Forskningspolitikk for en bærekraftig bioøkonomi Hurtigruteseminar 28. november 2011 Svein Knutsen Fra olje- og gassøkonomi til bioøkonomi LMD legger til grunn EUs definisjon av bioøkonomi: Bærekraftig

Detaljer

Interreg Sverige-Norge delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring

Interreg Sverige-Norge delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring Saknr. 13/7492-26 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge 2007-2013 delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Stedsutvikling og folkehelse

Stedsutvikling og folkehelse Stedsutvikling og folkehelse Sammenhenger og grenseganger + forskningens rolle Vigdis Nygaard, seniorforsker SEMINAR STEDSUTVIKLING DET GODE SAMFUNN KIRKENES, 5. SEPTEMBER 2017 Disposisjon Norut og regional

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Publikasjoner. Forskningsrapporter. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring:

CURRICULUM VITAE. Publikasjoner. Forskningsrapporter. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Per Olav Lund Stilling: Forsker 2 Telefon: 97 67 07 11 E-post: pol@ostforsk.no Utdanning: 2009 13: Høyskolen i Hedmark. Master of Public administration 2004-05: Handelshøyskolen

Detaljer

Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi. Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013

Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi. Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013 Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013 Utbygging infrastruktur større tempo Temperaturmåling gjennom Sparebanken Hedmark Med vår

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Kommunestyre Formannskap

Kommunestyre Formannskap Kommunestyre 8.11.2016 - Formannskap 25.10.16 Trysil kommune skal bidra til å videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv med utgangspunkt i lokale ressurser. Hovedutfordring for Trysil Siden 2000 har

Detaljer

Forskningen i VRI Buskerud. Forskersamling VRI - Ålesund 09 Etty Nilsen 1

Forskningen i VRI Buskerud. Forskersamling VRI - Ålesund 09 Etty Nilsen 1 Forskningen i VRI Buskerud Etty Nilsen 1 Oppdrag fra forskningsrådet: Vi tenker oss at du innen en ramme av 15 minutter presenterer noen funn fra Buskerud VRI-forskningsprosjekt, og så si noe om den regionale

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Kommunereform i Oppland Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre,

Detaljer

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Erik Hagen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus- Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1. Politikk

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer