HUSORDENSREGLAR Midtlia Burettslag, gjeldande frå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSORDENSREGLAR Midtlia Burettslag, gjeldande frå 28.05.15"

Transkript

1 1. Føremål Føremålet med husordensreglane er å fremje naboforhold ved å sikre ro, trivsel og tryggleik innomhus og utomhus i Midtlia Burettslag. 2. Husordensreglane, ansvar Alle andelseigarar og bebuarar i Midtlia burettslag pliktar å følgje husordensreglane. Kvar andelseigar er ansvarleg for at medlemane i hans/hennar husstand overheld husordensreglane. Det same gjeld andre personar han/ho har gitt tilgang til eigedomen, ved bruksoverlating og utleige. Brot på husordensreglane kan medføre erstatningsplikt og er sjå på som misleghald jf. vedtektene kap Ro Det skal vere ro i bustadane og på fellesområda frå kl til kl på kvardagar og fram til kl i helgane og på heilagdagar. Fest og selskap kan aksepterast, men då med varsel til næraste naboar i godt tid, slik at dei får høve til å innrette seg deretter. På same måte vert det venta at naboar blir varsla i god tid før det blir sett i verk av større vedlikehaldsarbeid, eksempelvis ved renovering av bad og kjøkken. 4. Bustaden 4.1 Fasaden Dersom andelseigar ynskjer å gjere fasadeendringar på si bueining, må det sendast skriftleg søknad om dette til styret. I einskilde tilfelle kan slik tiltak også krevje godkjenning av generalforsamlinga. Arbeidet kan ikkje settast i gong før styret har godkjent søknaden, og det ligg føre eventuelt nødvendige godkjenningar frå kommunen. Andelseigar er ansvarleg for at arbeidet blir gjort av, eller etter rettleiing frå fagfolk. Andelseigar kan påleggast vedlikehaldsansvar for utførte endringar, og slikt vedlikehaldsansvar går over på ny andelseigar ved sal. Andelseigar er pliktig å opplyse om slik vedlikehaldsplikt ved sal av bueininga. 4.2 Platting, skiljevegg, hagebod o.l. Dersom andelseigar ynskjer å bygge platting, skiljevegg, hagebod el.l., må det sendast skriftleg søknad om dette til styret. Arbeidet kan ikkje settast i gong før styret har godkjent søknaden. Andelseigar er ansvarleg for at arbeidet blir gjort av, eller etter rettleiing frå fagfolk, samt for at det ligg føre eventuelt nødvendige godkjenningar frå kommunen. Styret kan pålegge utbetring og/eller riving dersom desse reglane ikkje blir fylgt. Andelseigar har sjølv vedlikehaldsplikt for slike innrettingar, og vedlikehaldsplikta går over på ny andelseigar ved sal. Andelseigar er pliktig å opplyse om slik vedlikehaldsplikt ved sal av bueininga. 4.3 Våtrom/el-anlegg

2 VVS-installasjonar, elektrisk arbeid, samt legging av membran i våtrom skal utførast av autorisert fagpersonell og i samsvar med gjeldande føreskrifter og faglege standardar på området, samt i samsvar med våtromsnorma utarbeidd av fagrådet for våtrom (FFV) og tryggleikskrava i føreskrift om elektriske lågspenningsanlegg. Andelseigar skal kunne dokumentere for styret i burettslaget at vedlikehaldsarbeidet er utført på ein fagleg forsvarleg måte. For tiltak på det elektriske anlegget i bustaden er elektroentreprenøren forplikta å gje andelseigar samsvarserklæring ved installasjon av nytt anlegg og ved endringar i eksisterande anlegg. Andelseigar skal sjå til at han får samsvarserklæring samt eventuell underlagsdokumentasjon, og pliktar å oppbevare dette for seinare kontroll. 4.4 Varme og lufting Alle bebuarar pliktar å nytte avtrekksvifte etter behov for å sikre god ventilasjon/sirkulasjon av luft innandørs. Bebuarar pliktar også å nytte nødvendig oppvarming etter behov. Det er viktig at tilstrekkeleg varme står på også når bebuar er vekkreist, dette for å unngå skader på bustadane. 4.5 Ruter, varmepumpe og avtrekksvifte Andelseigar er sjølv ansvarleg for vedlikehald, samt eventuelt utskifting av varmepumpe og avtrekksvifte. Andelseigar er også ansvarleg for kostnader knytt til dette. Dersom burettslaget si forsikring blir nytta i høve denne type installasjonar, er andelseigar pliktig å dekke burettslaget sin eigenandel. Andelseigar er ansvarleg for å kople ut internett-ruter ved lyn og torden. Dersom ein ruter blir øydelag på grunn av lyn og torden, må andelseigar sjølv bære kostnaden for ny ruter. For øvrige reglar om andelseigar si vedlikehaldsplikt visast det til vedtektene kap. 5-1, samt til eige skriv om spesifiserte vedlikehaldsplikter. 4.6 Tre, planter, gras o.l. Andelseigar kan plante rundt eiga bueining etter eige ynskje, men det er ikkje tillate å plante vekstar som veks opp etter kledning. Andelseigar pliktar å klippe ned/beskjære tre, busker og liknande som veks opp etter kledning. Andelseigar kan haldast erstatningsansvarleg dersom pliktene ikkje blir overheldt, og det fører skade på bueininga. Dugnadsnemnda kan, etter å ha varsla andelseigar, fjerne tre, busker og liknande som veks opp etter kledning, eller som på anna måte er til sjenanse for naboar, trafikkantar o.l. 5. Bruksoverlating og utleige Dersom andelseigar ikkje skal bu i bustaden sjølv, men skal overlate bruken til andre, må det innhentast samtykke frå styret i burettslaget. Styret i burettslaget skal godkjenne bruksoverlating før denne fysisk skjer. Søknad om bruksoverlating skal sendast til styret via BOB Region Nord Vest. Andelseigar skal syte for at dei

3 som bur i bustaden til ei kvar tid har fått eit eksemplar av burettslaget sine husordensreglar. Det visast elles til vedtektene kap Fellesområde 6.1 Uteområde Burettslaget sine fellesområde står til fri disposisjon for bebuarane. Alle har eit felles ansvar for vedlikehald av desse områda. Bebuarane vert oppmoda om å verne om fellesområda, slik som leikeplassar, garasje- og carportanlegg, parkeringsplassar og vegetasjon elles. Vis omsyn til andre bebuarar ved leik og ballspel. Forlat alltid fellesområda slik du sjølv ynskjer å finne dei. Burettslaget sitt fellesutstyr blir oppbevart i felles reiskapsbod. Utstyret i boda kan nyttast av alle bebuarar. Ta kontakt med dugnadsleiar for å få opplyst kode til låsen på reiskapsboda. 6.2 Avfallshandtering Bebuarane skal til ei kvar tid rette seg etter gjeldande kommunalt regelverk for handsaming av hushaldningsavfall, papir og anna restavfall. Møblar, kvitevarer og liknande skal leverast på godkjent kommunal oppsamlingsplass. Det visast til skriv frå Sunnfjord Miljøverk i høve tider for tømming av søppeldunkane. Dunkane må ikkje trillast mellom kl og 07.00, dette på grunn av støy. Dunkane skal hentast att same dag som dei vert tømde. SUM eig dunkane og dei skal berre merkast med klistremerker eller anna som enkelt kan fjernast. Det er ikkje tillate å sette ut matavfall på burettslaget sin eigedom, dette for å unngå skadedyr. 6.3 Køyring i bustadfeltet Køyring inne på området i Kalvehammaren og Konglevegen er berre tillate for naudsynt servicekøyring. Parkering av køyretøy i området er forbode. I tida mellom kl og er køyring med motorkøyretøy inne på området i Kalvehammaren og Konglevegen heilt forbode. Vegane skal til ei kvar tid vere køyrbare for utrykkingskøyretøy. Det visast elles til burettslaget sitt parkeringsreglement. 6.4 Dugnad Burettslaget ventar at alle bebuarar deltek på dugnad. Dugnadar blir organisert av dugnadsnemnda, og annonserast med oppslag ved postkasser/lapp i postkassa. 6.5 Leikeplassar Det skal haldast orden på leikeplassane. Ballplassen ytst i Kalvehammaren er til for alle bebuarar og kan nyttast til ballaktivitetar og leik. Etter kl skal det vere stille på ballplassen.

4 6.6 Fyrverkeri Fyrverkeri er berre tillate i samsvar med kommunen sitt regelverk, og berre på nyårsaftan etter klokka 18:00. Alle bebuarar pliktar å rydde opp eige avfall etter fyrverkerioppskyting. Det visast elles til Førde kommune sine brannvernføresegner: https://www.forde.kommune.no/tenester/fyrverkeri-oppskyting-oppbevaring-ogsal.7160.aspx 6.7 Snømåking/brøyting Ved snømåking på privat eigedom er andelseigar pliktig å sjå til at snøen ikkje blir måka ut i tilkomstveg/kommunal veg. Andelseigar pliktar å sjå til at køyretøy ikkje er plasserte slik at dei er til hinder for brøyting på fellesområde/tilkomstveg/kommunal veg. For å sikre tilfredsstillande brøyting er det ikkje tillete å nytte gjesteparkeringane over lengre tid i vintersesongen. Dersom bebuar likevel har behov for å nytte gjesteparkering over lengre tid, skal slik parkering skje på gjesteparkeringsplassane oppå carportane. Alle bebuarar blir oppmoda om å legge til rette for brøyting og hjelpe kvarandre i høve parkeringssituasjonen i vintersesongen. 7. Husdyrhald Husdyrhald skal ikkje vere til ulempe for burettslaget eller dei andre bebuarane. Det er ein føresetnad at bebuar skriftleg orienterer styret i burettslaget om eventuelle husdyr, samt inngår ei avtale om ansvarleg husdyrhald med burettslaget. Alle hundar i burettslaget skal haldast i band gjennom heile året. Hundeeigarar skal ha med seg ein plastpose eller liknande for å plukke opp ekskrementa etter hunden sin og kaste i næraste boss-spann. Hannkattar i burettslaget skal vere kastrerte, og hokattar skal anten steriliserast eller gå på p-pillar. Kattar skal vere chip-merka og vaksinerte. Alle kattar skal ha tilgang til eigen kattedo. Dersom husdyr er til stor sjenanse for andre i burettslaget, kan styret krevje husdyret fjerna. Alle bebuarar pliktar å følgje mattilsynet sine retningslinjer i høve dyrehald 8. Fellesanlegg Burettslaget sitt felles antenne- og kabelanlegg er til fri bruk for bebuarane, men bebuar må sjølv skaffe eigen dekodar, samt gjere avtale med leverandør. Det er ikkje tillate å setje opp private radio- tv- eller parabolantenne utan skriftleg samtykkje frå styret i burettslaget.

5 9. Garasje, carport og parkeringsplassar Burettslaget disponerer 6 carportar som føljer bustadane i Nedre Granlia. Bustadane lenger oppe i Granlia eig garasje sjølv i tilknyting til bustadane. Dei 19 garasjane på fellesparkeringsplassen og i Nedre Granlia tilhøyrer Midtlia Garasjelag. På fellesarealet disponerer burettslaget 12 carportar, 17 reserverte parkeringsplassar og 12 gjesteplassar. Oppå carportane disponerer burettslaget 10 parkeringsplassar til gjesteparkering. Bebuarane kan søkje styret om carportplass. Tildeling av carport-plassar går etter ansiennitet. Motorkøyretøy skal ikkje parkerast utanom merka felt eller faste parkeringsplassar. Dette gjeld også for gjesteparkering. Uregistrete køyretøy, tilhengjarar og campingvogner skal ikkje parkerast på burettslaget sitt område, med unntak for kortare periodar og då etter skriftleg søknad til styret. Dersom ein ikkje kjem i kontakt med eigar av feilparkert køyretøy, eller køyretøyet ikkje blir flytta tross varsel, vil styret vurdere vekktauing av køyretøyet. Dersom styret finn grunnlag for vekktauing, vil dette bli gjort utan ytterlegare varsel og for eigar sin kostnad. Det visast elles til burettslaget sitt parkeringsreglement. 10 Søknadar Søknadar om bruksoverlating, carportplass, vedlikehaldstiltak eller andre tiltak i/utanfor bustaden samt andre saker som andelseigar ynskjer styret skal fatte vedtak om, skal skje skriftleg. Styret har teieplikt i alle saker som dei handsamar.

6 11 Skader Vasskader, lekkasjar, herverk, innbrot o.l. må meldast utan ugrunna opphald til styret. Andre skader som oppstår på burettslaget sin eigedom skal meldast til burettslaget sitt styre så snart som mogeleg, og seinast innan 3 dagar etter at skaden vart oppdaga.

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag.

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Lov om burettslag (burettslagslova). Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL Vedtak i xxxxx, xxxx2015 INNHALD: 1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL 3.1. Utleigereglane gjeld for 3.2. Utleigereglane

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.71 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014.

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT 2015. Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. Om dette dokumentet Målet

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer