INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4"

Transkript

1 Årsrapport 2000

2 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M PILOT... 7 PLUTO - PROSJEKT LÆRERUTDANNING MED TEKNOLOGISK-PEDAGOGISK OMSTILLING... 8 PLUTO PROSJEKTER... 9 ITUS HOVEDPROSJEKTER FRA KAOS TIL KUNNSKAP DOCTA NSS WISE RESEPSJON OG RETORIKK IKT SOM MEDIATOR FOR KUNNSKAPSPRODUKSJON EDUACTION II UTVIKLINGSAKTIVITETER ITUS SKRIFTSERIE ITUS UTREDNINGSSERIE ITU-MAGASINET ITU-WEBEN ITU-LISTEN DR. GRADS STIPENDIATER NASJONALT HOVEDFAGSFORUM FUTURAMA/ EPEDEMIC EPEDemic KVINNERS BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI I SKOLE SAMMENHENG (KISS) HOTSYNC BINDING ELLER BRUDD: IKT OG SELVFORSTÅELSE BLANT FLERKULTURELL UNGDOM I SKOLE, HJEM OG FRITID INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER OG BIBLIOTEKET ITU-KONFERANSEN SO WHAT? KRITISKE REFLEKSJONER OM IKT I UTDANNING WORKSHOP, SEMINARER FOREDRAG, FAGLIGE KONTAKTER, NETTVERKSMØTER OG KONFERANSEDELTAKELSE

3 Innledning Det nasjonale Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdannings (ITU) oppdrag fra Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet (KUF) må sies å være en omfattende utfordring: Å bidra til en modernisering av det norske utdanningssystemet med bruk av IKT. ITU ble etablert med to medarbeidere i september 1997, for nettopp å løse dette oppdraget. I de neste årene ekspanderte ITU i takt med igangsatte prosjekter og aktiviteter. I år 2000 gikk ITU inn i en ny prosjektperiode ( ), noe som har medført at vi gjennom ITU-nettverket utgjør en relativt omfattende prosjektgruppe (ITUs stab utgjør per i dag seks fulltidsansatte, en rekke deltidsstidstillinger og engasjementer, internasjonal gjesteforsker, forsker II-stillinger og forskningsassistenter). ITU er med andre ord på vei til å bli det nettverket vi hadde som målsetning å bli; vi fungerer med noder ved ulike universiteter og høgskoler nasjonalt, samt at vi har et godt fungerende internasjonalt samarbeid, særlig mot Canada og USA. KUFs oppdrag til ITU er ennå ikke ferdig utført. Oppdraget er omfattende og mange vil kunne mene at vi er stilt ovenfor et oppdrag som kan betegnes som Mission Impossible. Det er vel og merke ikke i ITUs ånd å mene at noe er umulig, vi har i stedet latt blant annet erfaringene og resultatene fra våre tidligere prosjekter vise oss hvilken retning vi bør følge. I det perspektivet mener vi at vi i dag har en rekke spennende prosjekter, som nettopp kan vil være med på å løse oppdraget fra KUF. Erfaringene har lært oss at utdanningssektoren ikke kan forandres på kort tid, men vi mener likevel at vi er midt i en slags langsom eksplosjon. ITUs årsrapport dokumenterer et høyt aktivitetsnivå. Etter en forprosjektfase ble det i starten av året initiert seks nye hovedprosjekter: EduACTION II, Docta NSS, Fra kaos til kunnskap, IKT som mediator for kunnskapsproduksjon, Resepsjon og retorikk, WISE. Prosjektene representerer et vidt spekter av innfallsvinkler i feltet IKT og læring, noe som er en viktig målsetning ved ITUs enhet. I mars ble vinnerne av ITUs lærerutdanningskonkurranse valgt ut: Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Østfold og Institutt for lærer- og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Disse ble etablert som ITUs PLUTO-prosjekt (Prosjekt LærerUtdanning med Teknologisk-pedagogiske Omstilling). I siste halvår ble PLUTO utvidet til også å omfatte prosjekter utviklet innen ADL (Arbeidsgruppen for digitale læremidler). Samt at nye miljøer er blitt integrert gjennom en ny utlysning i desember. PLUTO representerer per i dag KUFs spiss-satsning på lærerutdanning Samtidig ble følgende større prosjekter videreført: Innovative læringsmiljøer, PILOT og SITES M2. Videre bør det understrekes at det er en viktig målsetning for ITU å synliggjøre våre erfaringer og resultater. Forskningsresultater er formidlet gjennom publisering av ITUs rapportserie. Samt at aktiviteter og erfaringer også er formidlet gjennom ITUs web-magasin. Årets ITU-konferanse So What? Kritiske refleksjoner om IKT i utdanning samlet ca 400 deltagere, og fremstår per i dag som et samlingspunkt i et nasjonalt forsknings- og kompetansenettverk for IKT i utdanning. 2

4 I september 2000 flyttet ITU inn Forskningsparken II i Gaustadbekkdalen. Samlokaliseringen med IKT- og mediefaglige miljøer ved Universitetet i Oslo kan bidra til å gi ITU den nødvendige tverrfaglige synergien i det videre arbeid som nasjonal endringsagent. I tildelingsbrevet fra KUF for år 2000 ble ITUs funksjonstid forlenget med fire år. ITU har frem til nå vært et dynamisk og ikke-byråkratisk nettverk. Det er en forutsetning at dette videreutvikles, slik at det innovative trykket i nettverket kan bidra til å skape nye erfaringer knyttet til læring med IKT. ITU ansatte i 2000 o Prosjektleder o Rådgiver Vibeke Kløvstad * o Forsker Ola Erstad o Førsteamanuensis Sigmund Lieberg o Førstekonsulent Trude Haram Frølich o Førstekonsulent Louise Mifsud o Forskningsassistent Cecilie Falleth Flo (50%) o Førstekonsulent Torill K. Landgraff Bratlie (60%) o Økonomikonsulent Raveendranathan Mahesan (50%) o Gjesteforsker Alain Breuleux o Forsker II Jens Haugan (NTNU 20%) o Forsker II Eva Songe Paulsen (Høgskolen Stord-Haugesund 20%) * Vibeke Kløvstad har vært i svangerskapspermisjon fra 12. mai 2000 til 2.februar

5 ITUs faglig komité I forbindelse med opprettelsen av ITU utarbeidet KUF "Rammebetingelser og resultatkrav vedrørende etablering og drift av forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen" ( ). Her heter det: "UiO skal opprette et faglig råd eller utvalg, bestående av 5-9 representanter fra sentrale fagmiljøer, samarbeidspartnere og skoleverket. Rådet eller utvalget skal ha en rådgivende rolle for enheten, basert på tildelinger og føringer fra KUF. KUF forbeholder seg retten til å møte som observatør". ITUs faglige komité består per i dag av: Førsteamanuensis Espen Aarseth, Seksjon for humanistisk informatikk, Universitetet i Bergen. Professor Gunnar Grepperud, UniKom, Universitetet i Tromsø. Rådgiver Eldar Dybvik, Statens utdanningskontor, Vestfold. Pedagogisk sjef Tove Kristiansen, IT Fornebu Knowation. Professor Svein Lorentzen, Program for lærerutdanning, NTNU. Avdelingsdirektør Fred-Arne Ødegaard, Næringsdepartementet. Dekan Lise Vislie, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Internasjonalisering ITU er medlem av Telelearning Network Centres of Excellence (Canada) som har følgende målsetning: "The TeleLearning Network of Centres of Excellence (TL NCE) stimulates and tracks leading telelearning research advances in collaboration with university and industry partners throughout the world. Over 60 faculty from 28 Canadian universities are evaluating the effectiveness of new learning models, analyzing the cost-benefits and social impact of implementing telelearning, and creating new educational technologies". Alain Breuleux har vært gjesteforsker ved ITU i Breuleux er Associate Professor ved McGill University i Montreal, Canada. Han er sentral i kanadiske FoUprosjekter innen IKT i lærerutdanning. Ved ITU har han vært delaktig i ulike ITUprosjekter, blant annet bidratt med veiledning inn i PLUTO-prosjektet. 4

6 Forskning - ITUs prosjekter ITUs hovedprosjekter presenteres i årsrapporten i kortversjon. Informasjonen og presentasjonene av de enkelte prosjektene i denne årsrapporten er ufullstendige i forhold til prosjekt beskrivelsene og prosjektrapporter. Prosjektbeskrivelsene ligger samlet på ITUs websider: Bidragene som er representert i denne rapporten er skrevet av prosjektene selv og har derfor noe ulike form. Innovative Læringsmiljøer Institusjon: ITU Prosjektleder: Ola Erstad (våren 2000)/ Trude Haram Frølich (høsten 2000) Kontaktpersoner: Trude Haram Frølich Ola Erstad Louise Samarbeidspartnere: Nesodden videregående skole, Akershus fylkeskommune, Sandefjord videregående skole, Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR). Mål/problemfokus: Vårt primære siktemål er å studere pedagogisk innovasjon. I utgangspunktet inntok vi en holistisk tilnærmingsmåte for å kunne se sammenhenger mellom organisatoriske, pedagogiske og teknologiske prosesser og endringer. Gjennom dette søker vi å belyse premisser for en bedre og mer moderne skole, samtidig som det fokuseres mot elevenes læring. Et kjernepunkt i denne sammenhengen er å studere hvordan bruk av IKT kan skape nye premisser for utviklingen av læringsmiljø innen norsk utdanning. Delmål for prosjektet er: I) Organisatorisk innovasjon: Å vurdere hvordan skolen som organisasjon må endres for bedre å tilpasses nye rammer for læringsvirksomhet. II) Pedagogisk innovasjon: Studere hvordan bruken av IKT kan være med på å stimulere og fremme elevenes læring. III) Teknologisk innovasjon: Kartlegge hvordan ulike teknologiske hjelpemidler bidrar til å skape et fleksibelt og kunnskapsrikt læringsmiljø. To skoler er involvert: BOT - Bærbar og trådløs skole ved Nesodden videregående skole. Her har elever og lærere tatt bærbare maskiner i bruk og det er etablert et trådløst nett på skolen. InnsIKT Innovativ skole og IKT ved Sandefjord videregående skole. Her har lærerne tatt bærbare maskiner i bruk, mens elevene har tilgang på stasjonære maskiner i klasserom og på bibliotek. I år 2000 har arbeidet i prosjektet hovedsakelig vært rettet mot Nesodden vgs. Dette har sammenheng med at prosjektet ved Sandefjord vgs. er tonet ned i forhold til 5

7 aktiviteten innledningsvis. Ved Nesodden har vi dokumentert prosesser i klasserommet gjennom bruk av videofilming, samt at vi har intervjuet lærere og elever. Denne andre fasen viser et prosjekt som begynner å etablere seg. Lærere prøver seg frem med teknologiske og pedagogiske muligheter, selv om en del fremdeles nøler og føler seg usikre. Skolen har opplevd store problemer med det trådløse nettet. Det er igangsatt en rekke tiltak for å løse dette, uten at man har lykkes helt. Dette har skapt en god del frustrasjon både blant lærere, elever og ledelse. Uten et stabilt nett blir det vanskelig å drive frem gode læringsprosesser basert på bruk av IKT. Intensjonen om å følge to årskull over tre år opprettholdes. Forskningsfokus er rettet mot konkrete læringssituasjoner med integrert bruk av IKT. SITES M2 Institusjon ITU Nasjonal forskningskoordinator: Ola Erstad, ITU Kontaktpersoner: Ola Erstad Cecilie Falleth Flo SITES II er et IEA-initiert (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) forskningsstudie som omhandler innovativ pedagogisk praksis med bruk av IKT. 30 land deltar i studien på verdensbasis. Prosjektet ledes fra Stanford University i USA, med samarbeidepartnere i Nederland og Canada. Analyseenheten for studien er klasserommet, videre fokuserer man på konkrete prosjekter der bruk av teknologi spiller en vesentlig rolle. I Norge deltar vi med 12 case hentet fra to ulike utdanningsnivåer (grunnskole og videregående skole) innhentet fra hele landet. Casene er hentet fra følgende skoler: Godøy skole Huseby ungdomsskole Bokn skole Mølladammen ungdomsskole Karlsøy skole Charlottenlund ungdomsskole Røyse skole Ringstabekk ungdomsskole Nesodden videregående skole Haram videregående skole Sandefjord videregående skole Oscarsborg videregående skole Status: Rapportskriving skal være ferdigstilt sensommeren I løpet av høsten 2001 vil en selvstendig nasjonal rapport bli ferdigstilt. 6

8 PILOT Institusjon: Prosjektleder: Kontaktpersoner: ITU Ola Erstad, ITU. Ola Erstad Trude Haram Frølich Samarbeidsfylker: Hedmark Finnmark Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Nordland Vestfold Vest Agder Troms Samarbeidende forskningsmiljøer: Høgskolen i Agder Høgskolen i Vestfold Høgskolen Stord Haugesund Høgskolen i Volda Universitetet i Tromsø, UNIKOM PILOT er et omfattende nasjonalt prosjekt initiert av KUF, knyttet til pedagogisk bruk av IKT i grunnskole og videregående opplæring. ITU har hovedansvar for forskningsog evalueringsdelen, mens Læringssenteret har hovedansvar for utviklingsdelen. Mer spesifikt har ITU ansvaret for koordineringen av forskningsmiljøene, samt for forskernes webforum. Hovedproblemstillingene i PILOT er: - Utvikle og vinne erfaring med læringsformer og organisasjonsformer hvor bruk av IKT er integrert, og med fokus på elev- og lærerrollen - Opprettholde og videreutvikle små lokale skoler og et desentralisert og mangfoldig utdanningssystem gjennom bruk av IKT - Utvikle skolen som ressurssenter i nærmiljøet gjennom bruk av IKT - Utvikle fleksible, IKT -baserte opplæringstilbud både for barn, unge og voksne - Øke IKT -kompetansen i det pedagogiske personalet Status per i dag: Utviklingsmiljøene er nå godt i gang og aksjonsforskning i fylkene følger utvalgte skoler. Evalueringsrapporter publiseres fortløpende i prosjektet. Sluttrapport vil foreligge i desember Workshops: Oppstartsworkshop i PILOT 17. mars med Jon Frod Blikkfeldt, Arbeidsforskningsinstitutt og Kirsti Klette fra UiOs Pedagogisk forskningsinstitutt. Workshop for forskermiljøene i PILOT i Oslo 4. og 5. september Deltagere fra Vestfold, Stord Haugesund, Agder, Volda og Tromsø (UNIKOM) forskningsmiljøer. Temaet var aksjonsforskning og endagskurs i Imaker. Leif Lahn fra UiO (PFI) var invitert som veileder. 7

9 PLUTO - Prosjekt LærerUtdanning med Teknologisk-pedagogisk Omstilling Institusjon: Prosjektansvarlig: Leder av programstyre Kontaktpersoner: ITU Vibeke Kløvstad, ITU Sten Ludvigsen, Intermedia Vibeke Sten Ludvigsen Fra omtale i Computerworld 2001: PLUTO skal bringe IT inn i skolen. Høgskolen i Østfold har som den første i Norge gitt lærerskolestudentene hver sin PC, og studentene er mer motivert enn noensinne. PLUTO er ITUs sin treårige nasjonale satsning på lærerutdanning og er plassert under KUFs spiss-satsning på lærerutdanning. Satsningen ble igangsatt høsten 1999 gjennom en nasjonal konkurranse som fokuserte på nye pedagogiske innovasjoner i lærerutdanningen, basert på organisasjonsmessig og helhetlig integrering av IKT. To allmennlærerutdanningsmiljøer og et praktisk pedagogisk utdanningsmiljø (henholdsvis Høgskolen i Østfold, Avd. for lærerutd., Høgskolen Stord/Haugesund, Avd. for lærerutd. og Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling) fikk i første omgang muligheter til å igangsette sine prosjekter. Høsten 2000 ble PLUTO ytterligere videreført og oppskalert, og et programstyre ble opprettet for å ivareta den faglige styringen og oppfølgingen av de ulike prosjektene. Tre prosjekter ble overført fra LUT-programmet (Høgskolen i Bergen, Avd. for lærerutd., Høgskolen i Vestfold, NTNU) som tidligere var plassert under Arbeidsgruppen for digitale lærermidler (ADL), USIT, UiO. LUT-prosjektene ble overført til PLUTO, fordi ADL ble lagt ned høsten 2000 samt at man ønsket å samle satsningen på lærerutdanning i et prosjekt. Tre nye prosjekter ble deretter integrert i PLUTO gjennom en utlysning i desember 2000 (To prosjekter ved Universitetet i Bergen, Pedagogisk-Praktisk utdanning ved NTNU samt Avd. for lærerutdanning ved Høgskolen i Volda). Ved utgangen av 2000 omfattet PLUTO ni ulike prosjekter ved fem høgskoler og tre universiteter med en foreløpig ramme på rundt 20 millioner over tre år. PLUTOs programstyre har i 2000 bestått av, ITU, Ann-Mari Presthus, HiA, Sigmund Lieberg, ITU/PFI, UiO og Sten Ludvigsen, Intermedia, UiO som også er leder for programstyre. PLUTOs WORKSHOPS Det er en fremtredende målsetning ved PLUTO prosjektet at prosjektene skal samarbeide og utveksle erfaringer, samt at de faglig veiledes og følges opp av ITU og nettverket rundt enheten. I den forbindelse ble det i 2000 arrangert en oppstartsworkshop i regi av ITU, hvor miljøene presenterte sine prosjekter samt at de ble gjennomført et faglig og nettverksorientert program. Deretter ble stafettpinnen sendt videre ved at de ulike prosjektene arrangerer workshop integrert i sine miljøer innenfor prosjektperioden. ILS/UiO arrangerte i august 2000 en workshop, hvor 8

10 mange fokuserte på ulike faglige problemstillinger i de ulike prosjektene. Et hovedfokus var oppfølgning av forsknings- og evalueringsdelen i prosjektene. PLUTO PROSJEKTER Praktisk pedagogisk utdanning i digitale læringsomgivelser Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, prosjektleder Trond Eiliv Hauge Fokus i prosjektet er å bygge opp en felles problemorientert og praksisnær læringsplattform ved hjelp av IKT som et integrert organisasjons- og læringsverktøy. IKT i lærerutdanninga Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning, prosjektleder Odd Eriksen Prosjektet har som målsetting å bli en praksisbasert og fleksibel grunnutdanning med nær kontakt med grunnskolemiljøene rundt seg. Både studenter, lærere og praksisskolene har bærbare PC-er og fungerer i et trådløst nett. Organisatoriske og pedagogiske innovasjonar basert på heilskapleg integrering av IKT Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for lærerutdanning, prosjektleder Knut Steinar Engelsen Prosjektet setter fokus på å prøve ut IKTs rolle som mediator i studentenes refleksjonsprosess og som hjelpemiddel og verktøy i fag i tverrfaglig arbeid; det vil si som partner i kognisjon. Det Åpne rommet for læring Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, prosjektleder Odd Inge Steen Fokus for prosjektet er bruk av IKT spesielt rettet mot matematikk og pedagogikk, samt hvordan en økt integrasjon mellom fag og IKT vil påvirke organiseringen av lærerutdanningen. Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap Universitetet i Bergen, PPU, prosjektleder Stein D. Kolstø Prosjektet setter fokus på hvordan bruk av gruppevare og digitale verktøy som støtter argumentasjon kan bidra til økt kvalitet på læring innen naturvitenskap. Innovasjons med IKT i språklærerutdanningen Universitetet i Bergen, PPU, prosjektleder Turid Trebbi I prosjektet tar man i bruk internett og gruppevare for å skape autentiske språkmiljøer for lærerstudentene. IKT i lærerutdanningen Høgskolen i Volda, prosjektleder Roy-Asle Andreassen Prosjektet har fokus på å skape nye modeller for lærerutdanning, spesielt rettet mot engelsk, naturfag og matematikk. IKT og organisering av fag er sentrale elementer. IKT og nye lærerprosesser Høgskolen i Vestfold, prosjektleder Mattias Øhra Fokus i prosjektet er hvordan IKT, organisatoriske endringer og nye perspektiver på fag kan skape nye typer av lærerprosesser innen lærerutdanning. Fleksibel praktisk pedagogisk utdanning NTNU, PPU, prosjektleder Ove K. Haugaløkken I prosjektet prøves IKT ut i forhold til pedagogikk, norsk, samfunnsfag og naturfag. Nye organisatoriske modeller og hvordan integrere pedagogikk og fagene utgjør de sentrale forhold. 9

11 ITUs hovedprosjekter Fra kaos til kunnskap Institusjon: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) Prosjektleder: Fagkonsulent Kristine Enger, NSD. Kontaktpersoner Kristine Enger Britt Unni Wilhelmsen Agnethe Weisæth Samarbeidspartnere: Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning HEMIL-senteret, Psykologisk fakultet Universitetet i Bergen Bakgrunn NSD har arbeidet med utvikling av programvare og læremateriell til skoleverket fra midten av 1980-tallet. Allerede i 1985 utviklet NSD statistikkprogrammet NSDstat som har spilt en viktig rolle for bruken av IT ved et stort antall videregående skoler, spesielt innenfor samfunnsfagene. På begynnelsen av 1990-tallet innledet NSD et samarbeid med HEMIL-senteret om utvikling av IT-baserte lærepakker med utgangspunkt i senterets forskning om helsevaner blant skolebarn. Mål/problemfokus Prosjektet utvikler og evaluerer to ulike pedagogisk-teknologiske modeller. Disse modellene bygger på teori om problembasert læring og på bruk av statistikkprogrammet NSDstat Skole og NSD/HEMIL-senterets lærepakker. En overordnet målsetting med prosjektet er å utvikle gode pedagogisk-teknologiske modeller som kan fremme bruk av IKT blant lærere og elever/studenter på ungdomstrinnet, i videregående skole og i lærerutdanningen. I Fra kaos til kunnskap deltar lærere og elever fra seks videregående skoler i Vest- Agder, tolv ungdomsskoler og tolv videregående skoler i Hordaland, i tillegg til studenter ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen. For mer informasjon om Fra kaos til kunnskap, se: 10

12 DOCTA NSS Background Lessons from the first phase of DoCTA indicate that theoretical underpinnings, telelearning artefacts and evaluation of artefacts need to mutually inform each other in pedagogical design. To address this we will extend the sociocultural evaluation perspectives taken in phase I with discourse- and conversation analysis. This will enable the evaluation of collaboration telelearning scenarios at different levels of activity. The extended theoretical basis will inform the design and development of technology that is tailor-made for various collaborative learning approaches aimed at natural science education (biology or physics) at the high school level (vidergående). The students collaboration will be grounded both in hands on real world experiences and on reflections based on expert opinions. The basic technological infrastructure will be the World Wide Web (WWW), which will be extended with a tailor-made discussion tool that is integrated with pedagogical software agents. The tool will be employed in a number of case studies where student activities are evaluated both in small-scale experiments and in field trials in high schools. Aims The aims for the DoCTA II project is to understand how students learn in different web-based collaborative learning environments. By following up the experiences and results from DoCTA I we will be able to differentiate between what can be learned in different types of learning environments under what kind of condition. This will then have implication for further design of tools for creating powerful learning environments. Four main objectives can be identified: To understand the relation between artifacts and learning in collaborative environment To understand the relation between collaboration patterns and students conceptual development To understand the relation between discourse and students understanding of a specific knowledge domain To understand how state of art technology can support learning in specific knowledge domains Collaborators Institution InterMedia, University of Bergen & Department of Information Science, University of Bergen Department of Applied Education University of Bergen InterMedia, University of Oslo University of Oslo Department of Teacher Education and School Development University of Oslo Institute for Educational Research University of Oslo Telenor R&D & InterMedia, University of Oslo Contact Person Professor Barbara Wasson Project Leader Associate Professor Stein D. Kolstø Associate Professor Sten R. Ludvigsen Associate Professor Anders Isnes Ph.D Student Hans Chr. Arnseth Associate Professor II Annita Fjuk 11

13 WISE Prosjektets tittel: Nettbasert læringsmiljø i naturfag Prosjektets subtittel: Integrering av WISE-prosjektet (Web-Based Integrated Science Environment ) til norske læreplaner og undervisning Kontakt personer: Doris Jorde Alex Strømme WISE-prosjektet (Web-based Integrated Science Environment) er blitt utviklet over en tiårsperiode ved University of California, Berkeley. Prosjektet hadde sitt utspring i bruk av IT til å bearbeide og tolke data knyttet til laboratorieforsøk i naturfag. I de siste årene er det blitt utviklet programvare og prosjekter som i stor grad benytter seg av Internett til å formidle informasjon, samle og lagre svar fra elevene, samt til å formidle diskusjoner mellom elever. Nå har WISE kommet til Norge. WISE er godt egnet i naturfagundervisningen fordi konseptet gjør det mulig for lærere og elver å delta i aktuelle naturfaglige problemstillinger og debatter, i tillegg til at det legges opp til en konstruktiv vekselvirkning mellom ny teknologi og tradisjonelle læremidler. Man bruker Internett på en kontrollert måte der forskere, lærere og fagdidaktikere går sammen om å utvikle lærestoffet. Internett brukes til å formidle informasjon, men elevene slippes primært ikke fritt løs på egen hånd. Internettsidene er spesiallaget og tilpasset et bestemt tema. I tillegg til informasjonsinnhenting blir nettverket også brukt til informasjons og meningsutveksling der det bla. er mulig å føre diskusjoner med andre elever. Elevene kan skrive notater og løse forskjellige typer oppgaver. Elevenes arbeid blir lagret på en sentral "server" (tjener) og kan bedømmes av læreren. Lærerne er også en viktig del av WISE prosjektet. Vi skal utvikle Internett sider for å hjelpe lærere å komme i gang, og for å knytte dem opp mot andre lærere og forskere gjennom diskusjonsgrupper. Forskningsdelen av prosjektet vil hjelpe oss å forstå hvordan vi best kan implementere WISE i naturfagundervisningen. Web page: viten.no 12

14 Resepsjon og retorikk Institusjon: Prosjektleder: Kontaktpersoner: Samarbeidspartnere: Høgskolen i Oslo Margareth Sandvik Margareth Sandvik, Høgskolen i Oslo Bengt Engan, Høgskolen i Bodø Hildegunn Otnes, Høgskolen i Vestfold Ture Schwebs, Høgskolen i Bergen Lise Alant, Oslo Horten, Granly skole: Stian Ludvigsen og Elin Moskvil Bodø, Østbyen skole: Leif-Ingar Pettersen, Anne Grethe Sivertsen, Sverre Eriksen Oslo, Kampen skole: Kari Lise Hove, Stina Haukerud, Camilla Hoholm Løren skole: Liv Bakke, Mette Brødholt Bakgrunn: Prosjektet har sin bakgrunn i vår interesse for barns forståelse, opplevelse og bruk av digitale tekster. Resepsjonsteori og teori om hypertekstorganisering er sentralt i prosjektet. Det samme er problemstillinger som angår kvalitet i digitale tekster. Mål/problemfokus: Fokus for prosjektet er barns bruk av digitale tekster i en læringssammenheng der en tekstlingvistisk og pragmatisk-retorisk resepsjon av leke- og læringsaktiviteter står sentralt. Vi vil sette søkelys på hvordan barn bruker og opplever disse tekstene i samband med prosjektorganisert temaarbeid i 1., 2. og 3. klasse. IKT som mediator for kunnskapsproduksjon Institusjon: Prosjektleder : Kontaktpersoner : Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Høgskolelektor Carl F. Dons Rektor Per Egil Toldnes, Høgskolelektor Carl F. Dons Samarbeidspartnere : Samarbeid mellom Huseby skole og Høgskolen i Sør- Trøndelag. Kjernen i prosjektet er organisert rundt utvalg på 40 elever (en stor klasse) som startet i 8. klasse skoleåret 2000/01 og et lærerteam på 5 som er knyttet til denne klassen. Fra Høgskolen i Sør-Trøndelag er forskere fra flere fag involvert. Bakgrunn: IKT som mediator for kunnskapsproduksjon er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal bidra til innovasjon i en bestemt skole, samtidig skal aksjonene i utviklingsprosjektet forskningsmessig dokumenteres slik at en blant annet kan gi et bidrag til ufordringer i KUFs handlingsplan for IKT i norsk utdanning hvor nettopp dette etterlyses. 13

15 Mål/problemfokus: Forskningstema for prosjektet er elevers opplevelse av læring og kunnskapsproduksjon ved bruk av IKT i prosjektarbeid på grunnskolens ungdomstrinn. Målene for prosjektet er : 1. Å identifisere kritiske faktorer knyttet til bruk av IKT i prosjektarbeid 2. Å prøve ut teknologiformer som kan gi elevene større muligheter for reformulering og kunnskapsproduksjon. 3. Å gjøre erfaringer med bruk av IKT knyttet til organiseringsformer og elev- /lærerroller som kan utvikle ulike former for læringsfellesskap. Eduaction II Institusjon: Prosjektleder: Kontaktpersoner: Samarbeidspartnere: Telenor Forskning og Utvikling Anniken Larsen Anniken Larsen Annita Fjuk Ringstabekk ungdomsskole Nordberg ungdomsskole Bakgrunn/Mål/Problemfokus: Prosjektet EduAction fokuserer på utvikling og bruk av nettbaserte 3D-omgivelser som stimulerer til aktiv deltakelse og samarbeid i læringsprosesser. Nasjonal og internasjonal forskning og utvikling, relatert til interaktiv 3D-teknologi, har vært preget av ensidig teknologifokusering. Samspillet mellom sentrale prinsipper for læring, faglig innhold og de unike egenskapene ved 3D-teknologi og andre supplerende medier, har i liten grad vært vektlagt både i forhold til analyse av bruk og som utgangspunkt for design og utvikling. Prosjektet EduAction er et bidrag i retning av å forstå et slikt samspill. Sosiokulturelle perspektiver på læring utgjør det teoretiske fundamentet for prosjektet. Dette gir oss retningslinjer for hvilken betydning samarbeid og sosial interaksjon har for læringsprosesser, samtidig som teknologi betraktes som integrerte elementer i disse prosessene. Målsettingen for prosjektet er å utvikle en nettbasert 3D-omgivelse som eksplisitt integerer komplekse problemområder hentet fra naturfag, mer spesifikt DNAproblematikk. Videre vil prosjektet gjennomføre studier der fokus er å belyse hvordan elevers opplevelse og forståelse av DNA-problematikk kan understøttes gjennom samarbeid i nettbaserte 3D-omgivelser. Den nettbaserte 3D-omgivelsen vil utvikles på bakgrunn av erfaringer hentet fra bruk og utviking av 3D-omgivelsen Corpus Callosum. Gjennom samhandling og kommunikasjon i denne 3D-omgivelsen løste elever praktiske oppgaver relatert til å forhindre miljømessige katastrofer på planeten Corpus Callosum. Flere brukerforsøk i ungdomsskolen viser at interaktive 3D-omgivelser har et stort potensiale for å fremme produktive læringsprosesser. Erfaringer fra brukerforsøkene viser også at interkative 3D-omgivelser er sælig egnet til elevers konstruksjon av kunnskap relatert til abstrakte og komplekse fenomener. 14

16 Utviklingsaktiviteter ITUs skriftserie Skriftserien inneholder prosjektrapporter og artikkelsamlinger som alle tar opp temaer knyttet til IKT i utdanning. I 2000 er rapportene 5 11 utkommet, samt at rapport 1 og 2 er kommet ut i nytt opplag pga stor etterspørsel. Disse utgivelsene er gjort i samarbeid med UniPub forlag, og designer er Jørn Jøntvedt/Adcore. Det totale antall abonnenter er nå 172, noe som inkluderer både enkeltpersoner og institusjoner. Det er utsendt totalt 1209 rapporter til abonnentene. Det er solgt 265 rapporter via Akademika, enten direkte til kunder eller til biblioteker og andre bokhandlere. Enkelte av rapportene er gått inn på pensumlistene ved UiO. Alle utgitte rapporter er i løpet av 2000 lagt ut på ITUs websider, fritt nedlastbart i pdfversjoner, samt at man kan kjøpe enkeltrapporter via Akademikas nettbokhandel. Utgitte rapporter i ITUs skriftserie: Rapport 1. Ola Erstad. Innovasjon eller tradisjon? Evaluering av prosjektvirksomhet under KUFs handlingsplan: "IT i norsk utdanning - Plan for " Opplag nr 2: 500 eks. Rapport 2. Sten Ludvigsen, Hans Christian Arnseth og Svein Østerud. Elektronisk ransel. Ny teknologi og nye praksisformer. En evaluering av et pilotprosjekt med innføring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i videregående skole. Opplag nr. 2: 500 eks. Rapport 3. Svein Østerud, Anniken Larsen og Ola Erstad. Når ideer flyter sammen En studie av implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i grunnskolen i Hole kommune Rapport 4. Mona Hovland Jakobsen. Skoleveien videre Strategier og utfordringer for IKT-bruk i skolen etter prosjektperioden. Basert på erfaringer fra Tjøme ungdomsskole. Rapport 5. Barbara Wasson, Frode Guribye og Anders Mørch. Project DoCTA. Project DoCTA focuses on understanding interaction in a set of collaborative telelearning scenarios aimed at teacher training. Opplag: 1000 eks. Rapport 6. Geir Haugsbakk. Interaktivitet, teknologi og læring. Begrepet interaktivitet belyses ut fra læringsteoretiske, utdanningspolitiske og samfunnsmessige perspektiver. Opplag: 1000 eks. 15

17 Rapport 7. Harald Haugen m.fl. SULDAL. SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø. To kommuner og høgskole- og universitetsmiljøer samarbeider i et aksjonsforskningsdesign, hvor utnyttelse av IKT i skole- og opplæringssammenheng står i fokus. Opplag: 1000 eks. Rapport 8. Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud (red). Ny teknologi - nye praksisformer. Tredje rapport fra prosjektet "Ny teknologi - nye praksisformer". Forskningsfokuset her er læring med teknologi innenfor skolen som institusjon. Bidragsytere er, i tillegg til redaktørene, Hans Christian Arnseth, Camilla Wiig og Anniken Larsen. Opplag: 1000 eks. Rapport 9. Ingeborg Krange, Tove Kristiansen, Lars Helljesen, Ola Ødegaard og Annita Fjuk. Samarbeidsorientert læring i skolen med distribuert bruk av interaktiv 3D. Rapporten bygger på erfaringer fra prosjekt EduAction. Temaet er samarbeidsrettet læring med bruk av pedagogisk tilrettelagte tredimensjonale dataprogrammer. Opplag: 1000 eks. Rapport 10. Geir Haugsbakk og Yvonne Fritze (red). Workshop: Interaktivitet, teknologi og læring. 5 bidragsytere presenterer sine perspektiver på interaktivitet, teknologi og læring. I tillegg til redaktørene er det følgende bidradgsytere: Daniel G. Apollon, Jens F. Jensen og. Opplag: 1000 eks. Rapport 11. Ola Erstad, Trude Haram Frølich, Vibeke Kløvstad og Guri Mette Vestby. Den langsomme eksplosjonen. Rapporten er den første fra ITUs prosjekt "Innovative læringsmiljøer" og fokuserer mot implementeringsprosessene ved Nesodden og Sandefjord videregående skoler. I rapporten er de teknologiske, pedagogiske og organisatoriske sider ved implementering belyst. Opplag: 1000 eks. Rapport 12. Gunnar Liestøl m.fl var ikke klar for trykking i 2000, men vil bli det i begynnelsen av ITUs utredningsserie I 2000 har vi opprettet en ny serie for tekster av en noe lettere sjanger, som for eksempel utredninger og scenarietenkning. Av de tre utredningene som er igangsatt, er det en som er ferdig og utgitt i år: Utredning 1. Leikny Øgrim, Henni Urdal og Monica Johannesen. Scenarier: Lærerutdanning 2005 Tre fremtidsbilder presenteres, hvor henholdsvis lærerutdanningen som profesjonsutdanning, lærerutdanningen som springbrett til næringslivet og erfaringer fra en kvinne/ikt klasse står i fokus. Opplag:

18 ITU-magasinet ITU-magasinet presenterer med jevne mellomrom aktuelle artikler i popularisert form. Temaene spenner vidt, men omhandler på forskjellige måter ny teknologi, ny pedagogikk og nye organisasjonsformer. Det kan også være intervjuer av sentrale personer på disse feltene. ITU-Magasinets journalister jobber free-lance. ITU-weben ITUs websider ble gjennomsnittlig besøkt ca 4000 ganger per dag i Aktiviteten varierte i løpet av året, og var klart høyest i ukene før og under konferansen. Det ble registrert treff på ITU-sidene til alle døgnets tider gjennom ukeen. ITU-listen ITU-listen har per i dag 226 deltagere. Listens deltagere er hovedsakelig representanter fra de ulike forskningsmiljøene i Norge, i tillegg til forlag, skoler, biblioteker, SU-kontorer, IT-sentre på kommuneplan med flere. Listen fungerer som en informasjonsspreder for viktig informasjon om konferanser, utlysninger, events, og liknende. Listen oppsøkes også av andre institutter og liknende som ønsker å spre informasjon om sine aktiviteter. Alle henvendelser krever godkjenning av ITU før de sendes ut til listens medlemmer, slik at man unngår reklame og liknende. Dr. grads stipendiater ITU lyste ut tre doktorgradsstillinger innen feltet IKT og læring knyttet til ITUs prosjekter. Den ene stillingen er besatt og tiltredelse er i Utlysningen var knyttet til to arbeidsområder som ITU er opptatt av: Den ene omhandler innovasjon og omstilling i koblingen mellom organisasjonsutvikling, pedagogisk utviklingsarbeid og bruk av IKT. Det andre området omhandler ulike applikasjoner for å fremme læring og læringsaktiviteter i og utenfor skole og i lærerutdanning. Det er generelt behov for forskning som både kan gi relevante empiriske data, stimulere metodeutvikling og legge grunnlag for teoriutvikling for dette området. ITU lyste ut stipendiatstillinger med tilknytning til prosjekter som allerede har fått støtte fra ITU. Dels er det for å styrke forskningskomponenten ved aktuelle ITU-prosjekter, men samtidig også for å definere starten av et nasjonal satsing på forskning om digitale medier, utdanning og læring innen rammene av ITUs øvrige virksomhet. 17

19 Nasjonalt hovedfagsforum ITUs hovedfagsforumet er et nasjonalt nettverk for studenter som skriver hovedoppgave innen feltet IKT og utdanning. Hovedfagsforumet er ment å ivareta et faglig og sosialt fellesskap for studentene samt å bidra til økt rekruttering innen feltet. Forumet ble gang satt i 1998, og bestod da av åtte studenter. I 1999 støttet ITU 15 hovedfagstudenter, hvorav fire av disse leverte ferdige oppgaver i I mars 2000 ble det utlyst nye stipender. Følgende ni nye studenter fikk stipend fra ITU: Karianne Omdahl, UiB Silje Jondahl, UiB Tina Rebecca Hov Gylthe, UiO Kyrre Øygarden, NTNU Eskild Høyem, NTNU Knut Augedal, UiO Jo Singstad, UiO Per Tellef Wirsching, UiO Asgjerd Vea Karlsen, HiVe Tre av disse er tilknyttet ITUs prosjektportefølje. I løpet av 2000 har følgende levert sine oppgaver, og dermed avsluttet sitt engasjement i hovedfagsforum: Per Tellef Wirsching, UiO Hauge, Brit, UiO Hegerholm, Hallstein, HiNesna Jogeir Storås, UiO Hovedfagsforum møtes et par ganger årlig i arbeidsworkshops. I mai ble det avholdt en workshop for nye og etablerte medlemmer. Det ble holdt innlegg ved Ola Erstad, ITU og Hans Christian Arnseth, UiO. I tillegg deltok Alain Breuleux, McGill University, Canada, som veileder og diskusjonspartner under deler av workshopen. Temaene fokuserte på metodiske utfordringer i nye medier, samt at man mer konkret var opptatt av selve teknologien. I år, som i fjor, ble studentene utfordret til å holde innlegg under den såkalte Morningbirds-sesjonen ved ITU-konferansen. To av studentene ble valgt ut til å holde kortpresentasjoner. 18

20 Futurama/ epedemic Prosjektansvarlig: Kontaktpersoner: Samarbeidspartnere: og Trude Haram Frølich, Trude Haram Frølich. Futurama-nettverket, Communicating Science, Huseby skole i Trondhjem, Ulike freelance journalister. I løpet av 2000 er det inngått samarbeid med fremtidsportalen Futurama. Formålet med Futurama er å samle kompetanse innen ulike områder, hvor det presenteres innhold om fremtiden knyttet til såkalte arenaer. ITU har påtatt seg redaktøransvaret for arenaen Utdanning. Dette anser vi som en mulig økning av vårt nedslagsfelt. Vi ønsker å gjenbruke noe av det som legges ut på ITU-sidene, men også produsere tekster, multimedier og liknende spesielt for Futurama. Det er planlagt å opprette en redaksjon. EPEDemic Som del av denne satsningen har ITU igangsatt arbeidet med et nettbasert spill om bioteknologi. Her ønsker ITU at ungdommer skal medvirke i produksjonsprosessen. Det ble utbetalt ,- i forprosjektmidler, og forprosjektet ble levert ITU 31. januar I tillegg er det tenkt opprettet et samarbeid med Huseby skole, hvor tanken er at elever skal få muligheten til å gjøre prosjektarbeid innen temaet bioteknologi. Ønsket er at dette skal munne ut i videoer på tre minutter som kan presenteres under ITU-konferansen Kvinners bruk av informasjonsteknologi i skole sammenheng (KISS) Fiskeridata og Apriori har gjennomført et prosjekt som hadde som mål å Videreutvikle og formalisere metoder, teknikker og verktøy fra prosjektet ved Alta videregående skole Forsterke prosesser ved skolene som gjør at kvinnelige lærere i større grad tar ansvar for læreplanens mål om integrering av IKT i undervisningen Utvikle en erfaringsdatabase for deling av undervisningsopplegg og erfaringer om bruk av IKT i undervisningen Teste en del hypoteser relatert til innføring av IKT i skolen Utvikle og gjennomføre valgfaget Jenter og IT ved Andøy videregående skole. Prosjektet er gjennomført i henhold til planene og et oppfølgingsprosjekt som videreutvikler erfaringsdatabasen er finansiert og igangsatt. I oppfølgingsprosjektet vil det også bli arbeidet med oppbygging av innhold i databasen, samt utredning av grunnlaget for drift. Kontaktperson: Tore Berg, Fiskeridata 19

Den langsomme eksplosjonen Innovative læringsmiljøer med bruk av IKT to kasusstudier fra videregående skole

Den langsomme eksplosjonen Innovative læringsmiljøer med bruk av IKT to kasusstudier fra videregående skole Kapittel 1 På vei mot fremtiden Den langsomme eksplosjonen Innovative læringsmiljøer med bruk av IKT to kasusstudier fra videregående skole Ola Erstad, Trude Haram Frølich, Vibeke Kløvstad og Guri Mette

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse

Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse Samhandling med, foran og via skjermen Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse FORFATTERE Lise Alant Bengt Engan Hildegunn Otnes Margareth Sandvik Ture Schwebs FORSKNINGS- OG KOMPETANSENETTVERK FOR

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer

Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer Prosjektleder: Etternavn: Fornavn: Tittel: Arbeidssted: Saakvitne Jostein 1. amanuensis Mediesenteret, HiB Adresse: Nygårdsgaten 112 Postnr.:

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk

Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk Redigert av Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud Pedagogisk Forskningsinstitutt Universitetet i Oslo 1 Skriftserie for Forsknings-

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Resultatrapport 2000 LAVA Læring Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Norwegian Computing Center/Applied Research and Development RAPPORT/REPORT NR/IMEDIA 2001 NR

Detaljer

Patrik Hernwall Guri Mette Vestby

Patrik Hernwall Guri Mette Vestby ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 29 KULTUR FOR FORANDRING? IKT i flerkulturelle skoler, Oslo indre øst FORFATTERE Patrik Hernwall Guri Mette Vestby Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no

Detaljer

DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen

DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) Pb 1161 Blindern 0317 Oslo www.itu.no Design og produksjon:

Detaljer

Master i skoleledelse

Master i skoleledelse Torkild Svorkmo-Lundberg: Prosjekter i medvind eller motvind? En studie av faktorer som påvirker etableringsfasen av et skoleutviklingsprosjekt Master i skoleledelse NTNU 2014 Forord Min første jobb som

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Visjoner!og!realiteter!!!

Visjoner!og!realiteter!!! !! Geir!Ottestad!!! Visjoner!og!realiteter!!! Bruk!av!IKT!i!matematikk!og!naturfag!på!åttende!trinn.!! IEA!SITES!2006.!Norsk!rapport!! Forsknings- og kompetansenettverk for IT i Utdanning Universitetet

Detaljer

Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS)

Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS) Innovasjon med IKT i språklærerutdanningen (INVITIS) Institutt for praktisk pedagogikk Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Sluttrapport 30.11.2003 Prosjektgruppe Turid Trebbi, franskdidaktikk

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

1 Om Overhalla kommune.

1 Om Overhalla kommune. 1 Om Overhalla kommune. Overhalla kommune har ca 3700 innbyggere, 250 ansatte og ca 500 elever. Kommunen er lokalisert med 3 tettsteder, sentrum med Overhalla barne- og ungdomsskole, Skage med Hunn skole

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

Digitale mapper i høyere utdanning -

Digitale mapper i høyere utdanning - Forfatter: Yngve Troye Nordkvelle Digitale mapper i høyere utdanning - Omfang, bruk og trender for framtida Norgesuniversitetets skriftserie nr. 3/2007 II Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf.

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

KUL Kunnskap, utdanning og læring

KUL Kunnskap, utdanning og læring KUL Kunnskap, utdanning og læring forskningsprogrammer Kunnskap, utdanning og læring Tre temaer og 14 prosjekter 1. Læring på mange arenaer forskningsprogrammer Resultatforskjeller i norsk skole...........................................................

Detaljer