Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage"

Transkript

1 Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1

2 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3 Leik... 9 KAP 4 Læring... 9 KAP 5 Barn sin medverknad KAP 6 Inkluderande fellesskap KAP 7 Kommunikasjon, språk og tekst KAP 8 Kropp, rørsle og helse KAP 9 Kunst, kultur og kreativitet KAP 10 Natur, miljø og teknikk KAP 11 Etikk, religion og filosofi KAP 12 Nærmiljø og samfunn KAP 13 Tal, rom og form KAP 14 Kultur og tradisjonar KAP 15 Plan for overgang barnehage skule Kap 16 Samarbeid barnehage heim KAP 17 Vurdering Godkjenning av årsplanen

3 Forord Årsplanen er eit offentleg dokument og har fylgjande funksjonar: Arbeidsreiskap for barnehagen sitt personale for å styra Utgangspunkt for føresette til å påverka innhaldet i barnehagen. Grunnlag for kommunen sitt tilsyn med barnehagen. Informasjon om barnehagen sitt pedagogiske arbeid til eigar, politikarar, kommune, barnehagen sine samarbeidspartar, med meir. Årsplanane til Stord kommune sine barnehagar vert skrivne ut frå krav i Rammeplan for barnehagar og kommunal satsing. Barnehagen si årsplan har eit tidsperspektiv på 1 år og han følgjer barnehageåret. Årsplanen vert utarbeida i samarbeid med barnehagen sitt personale, barn og føresette, og han er grunnlag for samarbeid gjennom året. Årsplanen skal innehalda informasjon om korleis barnehagen skal fremja barn si allsidige utvikling gjennom omsorg, danning, leik og læring i nært samarbeid og forståing med barna sin heim. Planen beskriv mål og satsingsområde og gjev informasjon om korleis dei vert følgt opp, dokumentert og vurdert. STORD KOMMUNE ved Utviklingsgruppa 3

4 Organiseringa av barnehagen Furuly barnehage er ein kommunal barnehage som ligg på Ådland i flotte omgjevnader med skog og sjø i nærområdet. Me har 9 årsverk fordelt på styrar, pedagogiske leiarar, og fagarbeidarar/assistentar. Me samarbeidar med PPT, helsestasjonen og barnevern. Me er opplæringsbedrift for lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Me er øvingsbarnehage for barnehagelærarstudentar ved Høgskulen Stord/Haugesund Barnehagen har plass til 45 born i alderen 1-6 år. Maurtua Grøn gruppe Raud gruppe 1-3 år 3-4 år 5-6 år Visjonen vår «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» Me jobbar for at alle barna skal få positive opplevelsar i barnehagen ved å høyre til i eit fellesskap, utvikle venskap og sosial kompetanse. Arbeidet vårt byggjer på eit heilheitleg læringssyn der omsorg og leik, læring og danning saman er grunnlaget for barna si utvikling. Opningsstida er

5 Dagsrytmen vår barnehagen opnar. Frileik fram til frukost frukost gruppetid lunsj uteleik fruktstund barnehagen stengjer. Om morgonen samlast me på Allrommet. Fram til frukost er det frileik og barna er blanda på tvers av alder. I gruppetida er det tid for pedagogiske aktivitetar som t.d samling, forming, språkstimulering eller tur. Etter lunsj går dei barna ut som har vore inne på føremiddagen. Årstida og veret avgjer kor lenge me er ute. Om våren og sommaren er me ofte ute resten av dagen. Verdiane våre Personalet i Furuly skal vere: Demokratiske Kompetente Likeverdige Glade Samarbeidande Lyttande Respekterande Ansvarleg Strukturerte Rettferdige Tolerante Likeverdige Empatiske Løysingsorienterte Lyttande Fagleg og erfarne Nyskapande Tydelege Engasjerte Gode modellar Leikande Rause Anerkjennande Respekterande Samarbeidande Løysingsorienterte Empatiske Lyttande og observerande Fleksibel Anerkjennande Positive Spontane Initiativrike Begeistra Humørfylte /le Leikande Satsingsområde Me har valt å jobbe med fagområde Natur, miljø og teknikk, med særskilt fokus på miljø dette året. Gjennom året vil gruppene på ulike måtar, etter alder og modning, jobbe med dette fagområde. Mål: Lære barna gode haldningar kring handtering av boss Lære om kjeldesortering. Slik gjer me det: Dei vaksne er gode førebilete 5

6 Me kjeldesorterer i barnehagen Me samlar inn og nyttar gjenbruksmateriell i leik og formingsaktivitetar Sosial kompetanse Sosial kompetanse handlar om å lukkas i å omgås andre. Inkludering i eit fellesskap, venskap og leik med jamaldrande styrkjer barnet si sosiale- og personlege utvikling. Kvar dag reagerer barn på ei rekkje sosiale krav, og dei nyttar ulike handlingsmønster for å meistre ulike situasjonar. Dersom barn ikkje lukkas med sosiale krav kan det føre til avvising og tap av status og gje grunnlag for mobbing. Sosial kompetanse er med andre ord viktig både for å unngå - og å stoppe mobbing. Like viktig som å stoppe mobbing når det har oppstått blir det å bygge opp sosial kompetanse for å vere føre var.. Me jobbar dagleg med å styrkje barna sin sosiale kompetanse. Me jobbar for å førebyggje mobbing og utestenging, og fremje venskap og deltaking gjennom å leggje til rette for den gode leiken. Dette legg me til rette for gjennom små leikegrupper. Gjennom året vil me dele barna inn i faste leikegrupper. Leikegrupper gir barna betre muligheit til å bli skikkeleg kjend med kvarandre, involvere seg og opparbeide venskapskjensle. Mogligheita til å løyse konfliktar på ein verbal måte aukar, og barn som ikkje meistrar ulike handlingar får gode modellar i dei andre barna. Grunnleggjande føresetnader for å førebyggja mobbing i barnehagen er positive opplevingar av fellesskap, leik med jamaldringar og erfaringar med å meistra. Ein føresetnad for eit varmt og inkluderande miljø er at personalet er aktive og tydelege. Barnehagane i Stord kommune har nulltoleranse for mobbing og me følgjer Stord kommune sin plan, «Plan for arbeid mot mobbing i barnehagen» i dette arbeidet Konflikthandtering Det kan oppstå små og store konfliktar i ei barnegruppe. Mange av konfliktane i barnehagen er knyta til barna sin leik. Nokre barn er tydelege på kva dei synst er greitt at andre seier/gjer mot dei, medan andre barn treng hjelp til å setje eigne grenser. Me har innført «STOPP-regelen». Når eit barn tek opp handa og seier STOPP, då må dei andre respektere det. Me snakkar om at me må sjå på andletet til dei andre for å sjå om dei ser ut som dei likar det me gjer eller om dei ser lei seg ut. Det handlar om å gjere barna bevist på handlingane sine og på kva konsekvensar dei kan få. 6

7 Når ein vaksen må hjelpe til å løyse ein konflikt mellom barn er det viktig at den vaksne lyttar til alle dei involverte. Me har god erfaring med at barna sjølv seier til den/dei som det er i konflikt med at det ikkje likar det som vert gjort mot det. Det har større effekt enn at ein vaksen seier det for barnet. Kompetanseutvikling Dei kommunale barnehagane har to felles satsingsområder: Pedagogisk leiing-barnehagen ein lærande organisasjon Danning og kulturelt mangfald i barnehagen Pedagogisk leiing Me vil jobbe vidare med prosjektet «Pålogga vaksne». t eles Mål: Organisere dagen sånn at den er forutsigbar og at alle klarer å utføre dei oppgåvene dei skal på ein god måte. Slik gjer me det: Pedagogisk leiar lagar tydelege planar Kvar og ein har ansvar for å utføre sine oppgåver Alle har ansvar for å søkje informasjon Rettleiing i personalgruppa Danning og kulturelt mangfald i barnehagen Me er ein fleirkulturell barnehage med mange minoritetsspråklege barn og me jobbar for at alle barn, uansett kulturell-eller språkleg bakgrunn skal føle at dei er ein del av fellesskapet der alle vert respektert og inkludert. Mål: Barna skal lære å forholda seg til og bidra til mangfaldet på ein konstruktiv og inkluderande måte. Slik gjer me det: me snakkar om kva land som er representert i barnegruppa me har flagg frå dei ulike nasjonalitetane me markerer dei ulike landa sin nasjonaldag me legg vekt på å skape fellesskapskjensle i gruppene me jobbar for at «alle kjenner alle» i barnehagen KAP 1 Omsorg 7

8 Lov om barnehager 1, Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Omsorg handlar om å møta kvart einskild barn med nærleik og samspel. I barnehagen er det viktig at barnet opplever at det er verdifullt og at personalet bryr seg om det. Mål: Glade og trygge barn i leik og samspel med barn og vaksne Slik gjer me det: me møter barnet med eit smil og eit hei når det kjem om morgonen me anerkjenner og bekrefte barnet sitt humør og kjensler me trøster og oppmuntre barnet når det treng det me har eit fang og ei hand til barna som treng det me tek oss tid til å samtala og undre oss saman me er støttande i leiken me er trygge og forutsigbare vaksne me har positive grenser me har ein fast dagsrytme KAP 2 Danning Danning er normer, verdiar og haldningar me har og handlingar me gjer. Danning er ein kontinuerleg prosess som går føre seg i samspel mellom mennesker. Mål: Barna skal gjennom erfaringar frå samspel med andre bli trygg på seg sjølv og oppleve at dei er ein del av eit fellesskap. Slik gjer me det: me er vaksne som ser barnet og deira behov me lyttar til det barnet fortel me tek barnet på alvor me snakkar om rett og galt me nyttar leikegrupper til å jobbe med leik og venskap i smågrupper me nyttar samspelsmetoden «Steg for steg». me øver på å vente på tur me lar barna få trening i å løyse konfliktar me øver på at barnet skal forstå at eigne handlingar kan gå ut over andre 8

9 KAP 3 Leik Barnehagen skal gje barn høve til leik, livsutfalding og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Leiken skal ha ein viktig plass i barnehagen. Han er ei grunnleggjande læringsform som barn uttrykkjer seg gjennom. Leiken er det viktigaste utgangspunktet for læring, og barnehagen skal legge til rette for eit variert leike- og læringsmiljø. Mål: Gje tid og rom for gode leikeopplevelsar Slik gjer med det: me legg til rette for leik på avdelingane: tid, rom og lekemateriell me har faste leikegrupper me seier ja til kreative innspel fra barna me observerer, støtter og veileder barna i leiken me hjelper barn inn i leiken me er deltakande vaksne som gjev impulsar til leiken me legg til rette for leik ute og på tur me gjev barna mulighet til å avslutte leiken på en bra måte me gjev barna erfaringar og opplevelsar som stimulerer til leik me fokuserer på venskap og sosial kompetanse me har rettleiing i personalgruppa KAP 4 Læring Barn lærer gjennom alt dei opplever og erfarer. Eit godt samspel mellom barn og vaksne og barn/barn er sjølve fundamentet for læring. Arbeidet i barnehagen vert bygd på et heilheitleg læringssyn, der omsorg og leik, læring og danning saman er grunnlaget for barna si utvikling. Gjennom tida i barnehagen vil barnet stadig møte nye utfordringar. Me vil jobbe for at barna skal utvikle seg til sjølvstendige menneske, som er trygge på seg sjølv og på andre, og har motivasjon til å lære ved å prøve nye ting gjennom leikprega aktivitetar. Støtte og annerkjenning frå nære vaksne er med å utvikla eit positivt sjølvbilete hjå barnet. Eit barn som opplever at eg kan, er mindre redd for å kasta seg ut i nye situasjonar. Barn si lærelyst og læreevne er i stor grad knytt til sjølvbiletet deira. Mål: Barnehagen legg til rette for leikprega aktivitetar som gjev barna utfordringar og mestringskjensle 9

10 Slik gjer me det: me gjev barna varierte sanseinntrykk og opplevingar me tek barna sine initiativ og interesser på alvor me stiller spørsmål me tek utgangspunkt i kva barna kan me legg til rette for både formelle og uformelle læringssituasjonar me planlegg aktivitetar inne og ute sånn at barna har noko å strekkje seg etter me er utfordrande og utforskande vaksne me arbeider med tema og fagområda me observerer det enkelte barn og finne ut kvar det er i si utvikling KAP 5 Barn sin medverknad Barn har rett til å gje uttrykk, få delta i planlegging av det daglege livet i barnehagen. FN sin barnekonvensjon vektlegg at barn har rett til å sei si meining i alt som vedgår dei. Korleis og kor mykje medverknad vil vere avhengig av barnet sin alder og modning. Barn gjev uttrykk for kva dei meiner både gjennom munnlege tilbakemeldingar og gjennom kroppsspråk. Observasjon og samtale med barna gir informasjon og kunnskap om barn sine ønskjer og behov. Det er dei vaksne sitt ansvar å ivareta og arbeide vidare med denne informasjonen. Mål: Barna skal bli møtt med respekt og anerkjennelse for sine synspunkt og kjensler. Slik gjer me det: -me lyttar, spør, ser og tolkar barna sine uttrykk gjennom dagen me deler barna i små grupper me ser det enkelte barn og deira behov me er fleksible vaksne i forhold til barna sine innspel me møter barna med forståing sjølv om me ikkje alltid kan innfri ynskjer. me har fleksible planer me har barnesamtalar / samlingar / velgerunde me har tett samarbeid med foreldra me gjev barna ansvar ut frå alder og modning 10

11 KAP 6 Inkluderande fellesskap Barnehagen skal fremja demokrati og likestilling og motarbeida alle former for diskriminering. Mål: Barna skal oppleve at dei sjølv og alle i gruppa er viktige personar for fellesskapen Slik gjer me det: me nyttar «Steg for Steg» me har samtalar om at alle er like viktige me snakkar om likt og ulikt Mål: Gutar og jenter skal ha like mogelegheiter til å delta i alle aktivitetar og leik. Slik gjer me det: me har like grenser for alle barn me ser på barna som likeverdige individ me tilbyr gutar og jenter like aktivitetar me respekterer og anerkjenner barna for den dei er 11

12 KAP 7 Kommunikasjon, språk og tekst Barnehagen skal bidra til at barn får: lytta, observera og gje respons i gjensidig samhandling med barn og vaksne vidareutvikle omgrepsforståinga og bruke eit variert ordforråd bruke språket for å uttrykkja kjensler, ønske og erfaringar, til å løyse konfliktar og til å skapa positive relasjonar i leik og anna samvær eit positivt forhold til tekst og bilete som kjelde til estetiske opplevingar og kunnskapar, samtalar og som inspirasjon til fabulering og nyskaping lytta til lydar og rytme i språket og blir fortruleg med symbol som tal og bokstavar verta kjende med bøker, songar, bilete, media o.a Alder Mål Metode 0-3 år -Namngje og sette ord på det me gjer -Skape eit godt språkstimulerande miljø for barna -Leggje til rette for språkstimulerande aktivitetar gjennom leik, samlingsstund og kvardagsaktivitetar -Bevisst val av bøker -Bruke konkreter og bilete til formidling og bruke språkposar. 3-6 år -Barna kan uttrykke eigne ynskjer og behov munnleg -Leike med språket -Rim og regler -Barna kan kjenne att namnet sitt -Øve på å skrive namnet sitt -Ha bøker lett tilgjengeleg -Høgtlesing under måltid -Ha språkstimulerande aktivitetar minst ein gong i veka, t.d Språksprell, Snakkepakken og Språkkista. -Nytta biblioteket på Nordbygdo ungdomsskule 12

13 KAP 8 Kropp, rørsle og helse Barnehagen skal bidra til at barn får: ei positiv sjølvoppfatning gjennom kroppsleg meistring skaffa seg gode erfaringar med varierte og allsidig rørsle og utfordringar vidareutvikla kroppskontroll, grovmotorikk, finmotorikk, rytme og motorisk kjensleevne positive erfaringar med friluftsliv og uteliv til ulike årstider utvikla glede over å bruka naturen til utforsking og kroppslege utfordringar og få forståing av korleis ein brukar og samtidig tek vare på miljøet og naturen utvikla forståing og respekt for eigen og andre sin kropp og for at alle er forskjellige kunnskap om menneskekroppen og forståing for kor viktig det er med gode vanar og sundt kosthald Alder Mål Metode 0-3 år - Gje rom for rørsleleik ute og inne - Barna blir glad i å vere ute i allslags ver - Vaske hender før måltid -Me er ute kvar dag -Små turar i ulendt terreng -Barna er kledd etter veret. 3-6 år -Barna skal få erfaring med allsidige og utfordrande rørsler i naturen og sanseinntrykk. -Bli glad i å vere ute og gå på tur -Lære om kroppen. -Lære om eit sunt kosthald -Fast turdag i all slags ver - Utforske nye turplassar -Heildagsturar -Toppturar -Barna er kledd etter veret 13

14 KAP 9 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen skal bidra til at barn får: læra å lytta, observera og uttrykkja seg gjennom allsidige møte med refleksjon over kultur, kunst og estetikk styrkja den kulturelle identiteten sin og det personlege uttrykket ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaparglede utvikla evna til å bearbeida og kommunisera inntrykk og gje varierte uttrykk gjennom skapande verksemd utvikla elementær kunnskap om verkemiddel, teknikk og form for å kunna uttrykkja seg estetisk i visuelt språk, musikk, song, dans og drama oppleva at kunst, kultur og estetikk bidreg til nærleik og forståing Alder Mål Metode 0-3 år -Barna får eksperimentera med ulike typar formingsmateriell -Barna opplever glede og samhald gjennom song og musikk -Personalet legg til rette for ulike formingsaktivitetar - Personalet legg til rette for drama og musikk til faste tider og som spontan aktivitet. -Fellessamling kvar fredag 3-6 år -Barnet kan etter alder og modning håndtere blyant, pensel, saks - Barnet kan synge åleine, eller samen med andre barn og voksne -Barna opptrer for kvarandre -Barnet vert rettleia i aktivitetane av ein vaksen - Personalet legg til rette for drama og musikk til faste tider og som spontan aktivitet. -Personalet legg til rette for ulike formingsaktivitetar -Fellessamling kvar fredag 14

15 KAP 10 Natur, miljø og teknikk Barnehagen skal bidra til at barn får: oppleva naturen og undra seg over kor mangfaldig han er oppleva glede ved å ferdast i naturen og får grunnleggjande innsikt i natur, miljøvern og samspelet i naturen erfaring med og kunnskap om dyr og vekstar og at dei er avhengige av kvarandre og viktige for matproduksjonen læra å observera, undra seg, eksperimentera, systematisera, beskriva og samtala om fenomen i den fysiske verda erfara korleis teknikk kan brukast i leik og kvardagsliv Alder Mål Metode 0-3 år -Uteleik i all slags ver -Leik på barnehagen sitt område -Tur til Drømmeplassen» -Plukke boss på uteområdet 3-6 år -Oppleve glede ved å vere ute i all slags ver -Leik på «Drømmeplassen» -Lære om kjeldesortering -Plukke boss i nærområdet -Dagleg utetid -Lære gode haldningar rundt handtering av avfall -Vaksne som er nysgjerrig på det som lever i naturen -Dagleg utetid og fast turdag -Ha miljø og handtering av avfall som tema 15

16 KAP 11 Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal bidra til at barn får: erfare at grunnleggjande spørsmål er vesentlege, ved at dei får høve til ro og undring og tenking, samtalar og forteljingar tileigna seg grunnleggjande samfunnsnormer og verdiar utvikla toleranse og interesse for kvarandre og respekt for bakgrunnen til kvarandre, uavhengig av den kulturelle og religiøse eller livssynsmessige tilhøyrsla innsikt i grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deira plass i kulturen kjennskap til kristne høgtider og tradisjonar, og tradisjonar knytt til høgtider i religionar og livssyn som er representert i barnegruppa bli kjende med religion, etikk og filosofi som ein del av kultur og samfunn Alder Mål Metode 0-6 år -Ha positive grenser -Refleksjon over kva som er rett og galt - Legge til rette for at venskap vert knyta -Bli kjend med innhaldet i dei viktigaste kristne høgtidene og tradisjonane våre -La barna undre seg over eksistensielle spørsmål -Ha fokus på det som er lov -Nytta «Steg for steg» -Samtale og undring ilag med barna -Ha faste leikegrupper -Adventssamling, påskesamling, kyrkjebesøk, 17-mai markering -Vaksne som er tilgjengelege for barna og som har tid til undring og samtale 16

17 KAP 12 Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra med at barn får: utvikla tillit til eiga deltaking i og påverknad på fellesskapen erfara at alle menneske, uavhengig av alder og føresetnader, inngår i og bidreg til barnehagefellesskapet verta kjend med og deltek i samfunnet gjennom opplevingar og endringar i nærmiljøet oppleva at det vert teke like mykje omsyn til gutar og jenter vert kjend med nokre historiske endringar i lokalmiljø og samfunn utvikla forståing for ulike tradisjonar og levesett vert kjend med at samane er urfolket i Noreg, og får kjennskap til samisk forteljing, segner og andre delar av den samiske kulturen og det samiske kvardagslivet Alder Mål Metode 0-3 år -Bli kjend på barnehagen sitt område -Gå til Drømmeplassen -Oppleve å vere ein del av fellesskapet - Danne gruppekjensle -Går kortare turar i nærområdet -Fast turdag -Samlingsstund, fellessamlingar 3-6 år -Utforske nærområdet -Oppleve å vere ein del av fellesskapet -Lære om andre kulturar -Går lengre turar i nærområdet -Fast turdag -Besøkja skulane i nærområdet, butikken og sjukehuset -«Sommarfugl-gruppa» besøkjer Jens bonde -Samlingsstund, fellessamlingar -Me samlar inn pengar til venskapsbarnehagen vår i Guatemala 17

18 KAP 13 Tal, rom og form Barnehagen skal bidra med at barn får: oppleva glede over å utforska og leika med tal og former tileigna seg gode omgrep som er greie å bruka erfara, utforska og leika med former og mønster erfara ulike typar storleikar, former og mål gjennom å sortera og samanlikna erfara plassering og orientering og utvikla lokaliseringsevner Alder Mål Metode 0-3 år -Få erfaring med å sortere og samanlikne -Byggje og konstruere -Ha ulike konstruksjonsleiker tilgjengeleg -Puttekasse, puslespel 3-6 år -Lære matematiske omgrep -Leik og aktivitetar med fokus på tall, antall, mønster og matematiske former -Lære fargane - Ha ulike konstruksjonsleiker tilgjengeleg -Nytta ulike brettspel og puslespel, Mattepakken, Mattekista m.m 18

19 KAP 14 Kultur og tradisjonar Barnehagen er ein møteplass for barn og småbarnsforeldre med ulik kulturell, språkleg, etnisk, religiøs og sosial bakgrunn. Barnehagen er difor ein sentral arena for å formidla, skapa og fornya kultur og for å utvikla kulturell identitet. Kultur vert utvikla i spenning mellom tradisjon og fornying. Barnehagen har ei viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet. Barnekultur vert forstått som kultur av, med og for barn. Barn deltek i kultur og skapar sin eigen kultur. Tradisjonar er med å skape ei kjensle av fellesskap for barna, personale og foreldre. Våre tradisjonar er både i form av samlingar og festar av ulike slag. Dei fleste tradisjonane gjeld berre for barna og personale i barnehagen, men me har og tradisjonar som innlemmar foreldregruppa. Faste tradisjonar i Furuly barnehage: Haustfest Luciafest Nissegraut Kyrkjevandring Karneval Barnehagedagen Påskesamling Påskelunsj 17-mai markering Open Dag Markering av borna sin bursdag Me har samarbeid med Høgskulen Stord-Haugesund, Fitjar Vidaregåande, Sunnhordland Folkemuseum og Kulturskulen 19

20 KAP 15 Plan for overgang barnehage skule Barnehagen skal, i samarbeid med skulen, leggja til rette for overgang frå barnehage til fyrste klasse og eventuelt SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnet sin heim. Mål: Rutinar og ansvarsplassering gjev det enkelte barn ein god overgang frå barnehage til skule. Slik gjer me det: Stord kommune har fastsett rutinar for overgang og samanheng barnehage til skule. Jf eigen plan. Desse rutinane skal alle barnehagane og skulane følgja. Rutinar for overgang og samanheng legg m.a. opp til at: Barnehagen arbeider med språkstimulering etter fastsett plan. Skulen følgjer opp når barna kjem der, slik at barna opplever samanheng i språkstimulering frå barnehage til lese- og skriveopplæring i skule. Barnehagen leverer ei mappe til skulen med informasjon om kva barnet sjølv meiner det er god til og kva det likar. Pedagogisk leiar skriv og kva barnet meistrar og kva det må øva på. Førestette skriv under på samtykke før mappa vert levert til skulen. I mai/juni er det bli kjent dagar saman med føresette på skulen. OVERGANGSPLAN BARNEHAGE SKULE STORD KOMMUNE Tid Fastlagde rammer Ansvar August / september September Foreldremøte i barnehagen - Informera om samarbeid med skulen Innskrivingsmøte for føresette - Orientera om overgangsplan barnehage-skule Styrar Rektor Mars / april Barnesamtale mappeutvelging Styrar April Foreldresamtale i barnehagen Styrar/ped.leiar Mai / juni -Erfaringsutveksling mellom pedagogar i barnehage og nye 1 klasselærarar -Overføringsmøte - Bli kjent dag, nye 1. trinn elevar besøkjer skulen saman med føresette Styrar Rektor Rektor 20

21 Kap 16 Samarbeid barnehage heim Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta barna sine behov for omsorg, leik og fremja læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Arbeidet i barnehagen skal ta utgangspunkt i ein grunnleggjande respekt for foreldra sin kompetanse som foreldre, og den retten og det ansvaret dei har for å oppdra barna sine på den måten som er rett i høve deira tradisjonar, normer og vurderingar. Foreldra er dei som best kjenner barnet og familien sin kvardag, og dei har kjennskap til og informasjon om barnet sitt som er heilt uunnverleg for personalet. Me legg vekt på å møta barn og foreldre med eit smil og eit hei! Me ser barnet og brukar barnet sitt namn. Det er viktig at barnet føler seg velkomen i barnehagen kvar einaste dag. Me møtes på «Allrommet» om morgon fram til kl Foreldra følgjer då barnet inn der og den vaksne registrerer at barnet er komt og tek imot eventuelle beskjedar og skriv dei ned. Det er viktig at barnet tek skikkeleg avskjed med foreldra før dei forlet barnehagen om morgonen. For nokre barn er dette vanskeleg i periodar og då er me der og hjelper og trøstar barnet og finn på noko kjekt i lag. Mål: Samarbeide med dei føresette om barnet sitt beste. Slik gjer me der: me sender velkomstbrev ved plasstildeling me har oppstartsamtale me har samtalar og tett dialog med foreldra i hente-/bringesituasjonen me deler ut periodeplanar me har to foreldresamtaler me har to foreldremøter me har brukarundersøking anna kvart år me inviterer foreldra på sosiale samkomer me nyttar samarbeidsmodellen BTI me nyttar kartleggingsverktøyet ASQ Samarbeidsmodellen Betre tverrfagleg innsats BTI Stord kommune har vedteke at barnehagar og skular skal nytta samarbeidsmodellen BTI når ein er uroa for eit barn. Det kan vere bekymring knytta til fysiske, sosiale eller følelsemessige forhold. Utfordringa kan også være i forbindelse med akutt, kronisk eller anna alvorleg sjukdom hos foreldra. Modellen skal nyttast for å sikre tidleg innsats i arbeid med barn og unge. Modellen har ein fast samarbeidsstruktur. Den skal sikre at fagpersonar tidleg oppdagar barn og unge som har utfordingar, og at dei og foreldra skal få den hjelpa dei har behov for til rett tid. 21

22 Det skal ikkje gå meir enn 4 veker frå ei bekymring oppstår før personalet i barnehagen tek kontakt med dei føresette. Då skal ein møtast og gjennomføre den «Nødvendige samtalen» og saman prøve å finne ut kva årsakene til vanskane til barnet kan vere. BTI-modellen beskriver korleis samarbeidet kan tilretteleggast på tre ulike nivå, avhengig av innsatsen sitt omfang og antall tenester og instansar som er involvert. Målgruppe: Born, unge og deira familiar Målsetting: Kvalitetssikre heilheitleg og koordinert innsats. Ages & Stages Questionnaires ASQ Furuly barnehage er ein av fire barnehagar i Stord kommune som er med i utprøvinga av dette foreldrebaserte kartleggingsverktøyet. Kartlegginga vert gjort på dei nye barna på «Maurtua» i samarbeid med dei føresette. ASQ er foreldreutfylte skjema som skal kartlegge barna si utvikling. Skjemane vert nytta i første foreldresamtalen om hausten der foreldra vert aktive partnerar både i vurdering, utforming og iverksetting av eventuelle tiltak. Målet med å nytta ASQ er å fokusere på tidleg intervensjon, ha auka fokus på tilstander som kan oppdagast tidleg og komme tidleg i gang med hjelpetiltak dersom det er nødvendig. Sosiale samkomer som føresette vert invitert på: Haustfest i september Luciafeiring i desember Open dag i mai/juni 22

23 KAP 17 Vurdering Systematisk vurderingsarbeid legg grunnlaget for barnehagen som lærande organisasjon. Vurderingsområde Mål Vaksenrolla -i leik og aktivitet med barna i utetida Meir beviste og kompetente tilsette Me skal forske på påstanden: Dei tilsette i Furuly barnehage er «pålogga» i samspelet med barna også i utetida. Kven delteke? Heile personalet Korleis? Bruke SMTTE -ein metode til bruk i forskning og utviklingsarbeid Personalet skal observere kvarandre og skrive praksisforteljingar som vert tatt opp på gruppemøter og personalmøter Kor tid? Oppstart haust 2014, evaluering desember 2014 og mai 2015 Barnehagen som organisasjon vert fornya og utvikla gjennom: Korrigering Planlegging Vurdering Gjennomføring Dokumenta sjon 23

24 Godkjenning av årsplanen Årsplanen vart godkjent av samarbeidsutvalet fylgjande dato: Furuly barnehage, Olvikvegen 50a, 5416 Stord Tlf: Mob: E-post: 24

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

INNHOLD Del 1. Del 2 gis ut årlig, den inneholder opplysninger bl.a. om personale, barn og årets innhold.

INNHOLD Del 1. Del 2 gis ut årlig, den inneholder opplysninger bl.a. om personale, barn og årets innhold. INNHOLD Del 1 s.1 Innhold s.2 Barnehageloven s.3 Årsplan, den gode barnehage s.4 Historikk, beliggenhet s.5 Skjøtselsplan s.6 Pedagogisk grunnsyn s.7 Reggio Emilia s pedagogiske filosofi s.8 Kommunikasjon,

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer