Eksempel: Bologna-prosessen og arbeidet for the European Higher Education Area (EHEA), Strategien Europe 2020 og flaggskipet Youth on the Move.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempel: Bologna-prosessen og arbeidet for the European Higher Education Area (EHEA), Strategien Europe 2020 og flaggskipet Youth on the Move."

Transkript

1 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID NOTAT Til: Fra: Arkivref.: Dat: Avdeling fr frskning g utviklingsarbeid Avdeling fr utdanning Håkn Fttland, senirrådgiver, AFU Tnje Merete Me, Erasmus krdinatr, UTA 2009/651-3 HF000/ MAUNIMO-knferanse i Osl, Det gjøres mye arbeid på tema internasjnalisering g mbilitet blant eurpeiske aktører, g med høyst frskjellige utgangspunkt g målsettinger. Prsjektet MAUNIMO ble igangsatt på grunnlag av EU-strategier med fkus på mbilitet fr studenter, frskere g ansatte. Spørsmålet var hvrdan nasjnale myndigheter g institusjner kan bidra til dette. Eurpean Universities Assciatin (EUA) inviterte disse dagene til sluttknferanse fr prsjektet MApping UNIversity MObility (MAUNIMO). Det tårige prsjektet ble støttet av EUs Lifelng Learning Prgramme g Universitetet i Osl var ett av fire universiteter i prsjektgruppen krdinert av EUA. MAUNIMO-prsjektet tk fr seg hvrdan en på institusjnsnivå kan måle g kartlegge mbilitet. I dette arbeidet ble både hvem sm er mbile g drivere g hindringer fr mbilitet diskutert inngående. Dette er infrmasjn sm er relevant fr vårt arbeid ved UiT. Nedenfr kmmer vi inn på følgende fra knferansen: 1. Hvrfr satsing på mbilitet 2. MAUNIMO Sluttrapprt 3. Andre prsjekt g rapprter 4. Mbilitet i de nye EU-prgrammene 1. Hvrfr satsing på mbilitet EU har erklært mbilitet sm sentralt fr eurpeisk utvikling 1. Utdanning skal bli mer relevant fr unges behv, unge skal ppfrdres til å bruke EU-stipend fr å studere i andre land, g vergangen fra studier til arbeid skal bli enklere. Fr vår sektr innebærer dette tanker m at flere valgmuligheter fr studier internasjnalt pluss samarbeid ver landegrensene m utdanningstilbud g frskning skal gjøre det enklere fr unge å skaffe seg mer relevant utdanning fr arbeidsmarkedet. Fr EU handler mbilitet like mye m hele gradsløp g ansettelser i andre land, sm utveksling g krtere utlandspphld sm del av en grad g en jbb hjemme. EHEA har sm mål at i 2020 skal hver femte student sm uteksamineres i Eurpa (20 %): bachelr, master g ph.d., ha hatt et utlandspphld på minst tre måneder. EU bevilger mye penger til dette frmålet. 1 Eksempel: Blgna-prsessen g arbeidet fr the Eurpean Higher Educatin Area (EHEA), Strategien Eurpe 2020 g flaggskipet Yuth n the Mve. NO-9037 Trmsø Sentralbrd: Faks: frskningsdirektør Pål Vegar Streheier Tlf: Faks:

2 Institusjner generelt g UiT kan ha andre synspunkt på g pririteringer fr hvrdan internasjnalisering, mbilitet, g andre tiltak styrker vårt bidrag til samfunnet. MAUNIMO-prsjektets kartleggingsverktøy har særlig fkus på hvrdan en på institusjnsnivå kan frhlde seg til 20 % -målet, hva slags infrmasjn g data sm faktisk finnes g hvilken infrmasjn sm må framskaffes. Ikke minst diskuteres behvet fr institusjnelle strategier fr en helhetlig tilnærming til mbilitet sm tiltak. Kartleggingsverktøyet var utfrmet sm et spørreskjema. 2. MAUNIMO Sluttrapprt - Mbility: clsing the gap between plicy and practice 2 innehlder interessant infrmasjn m mbilitet. Hvem er mbile - klassifisering Skal en treffe tiltak fr økt mbilitet må en vite m hvem sm er aktuelle mbilitetsgrupper g i hvilken studie-, arbeids g karrieremessig situasjn de befinner seg. Rapprten bruker følgende grupper: Studenter: Bachelr g Master, Frskere i tidlig karrierefase. Her ønsker en å få med både ph.d.-studenter sm i Eurpa defineres sm både ansatte g/eller studenter, g pst.dc. Ansatte, sm inkluderer både erfarne g mindre erfarne frskere, undervisere g administrativt ansatte. Den første gruppen er klart den enkleste g mest veldefinerte gruppen. Til denne knyttes det gså flest systemkrav g en har best data. De t andre t gruppene går både i planlegging g rapprtering ver i hverandre, g det er str diversitet særlig innen den siste. Her ønsker prsjektet klarere definerte undergrupper. Drivere, hindringer g resultater av mbilitet Rapprten viser på side 27 en tabell ver frhld mkring mbilitet, nedenfr er et utdrag: Studenter Persnlig realisering Akademisk verdi Utbytte i frhld til øknmi, stipend, kstnader, Språkkmpetanse Familiefrbindelser Frskere i tidlig karrierefase Manglende spesialistmuligheter hjemme Bedre lønn, frskningsstøtte g status i utlandet Bedre infrastruktur g tilrettelegging fr frskning Bedre ph.d.- g pst.dc.-prgram i utlandet Språkkmpetanse Ansatte Frskningssamarbeid Arbeidserfaring Språkkmpetanse, Familiefrbindelser 2 2

3 Institusjner, høgre utdanning Strategisk visjn Knkurranse/samarbeid Nasjnalt - innad: demgrafiske endringer, generere inntekt, medlem i knsrtium, frskingssamarbeid, kvalifisert arbeidskraft. Internasjnalt utad: frpliktelser i knsrtium, utvikle studieprgram, frskningssamarbeid Ekstern finansiering Indikatrer fr framdrift g ytelse Funn i rapprten 34 eurpeiske institusjner hadde brukt prsjektets kartleggingsverktøy g rapprten sammenfatter funn i analysearbeidet. Flere av funnene er kjent fr ss her ved UiT, nedenfr refererer vi frhld sm kanskje ikke er så kjent. Bachelr-studenter g administrativ stab er ambivalente g endatil ganske skeptiske til verdien av mbilitet. Frskere i tidlig karrierefase er derimt psitive g entusiastiske. En tredel av tilbakemeldingene mente at mbilitet på Bachelr-nivå ville gjøre det lettere fr kandidatene å få jbb, mens t tredeler mente dette fr ph.d.-nivået. Hindringer fr mbilitet: De fem viktigste hindringene fr studentmbilitet: Prblem med gdkjenning g verføring av grader g karakterer Kmplisert regelverk Bekymringer m utdanningskvalitet hs andre institusjner En administrativ belastning De fem viktigste hindringene fr ph.d.-mbilitet: Vanskelig g tidkrevende å rganisere Institusjnen kan miste de gde studentene En administrativ belastning Få sm finner det nyttig g sm reklamerer fr det De fem viktigste hindringene fr frskere/akademisk ansatte: Vanskelig å finne lærekrefter til erstatning Familiefrpliktelser Legger urimelig arbeidsbyrde på de sm er igjen hjemme Indifferent hldning til frskermbilitet, ikke priritert De fem viktigste hindringene fr administrativt ansatte: Indifferent hldning til mbilitet fr administrativt ansatte, ikke priritert Vanskelig å finne arbeidskraft til erstatning Få sm finner det nyttig g sm reklamerer fr det Familiefrpliktelser Utilstrekkelige ressurser er viktigste hindring fr samtlige grupper. Her er det ikke bare snakk m øknmiske ressurser, men gså veiledning, praktisk tilrettelegging, mbilitetsvinduer i studieprgram, g tilrettelegging av felles gradsprgram. Eksterne interessenter med innflytelse på mbilitet. Dette gjelder både via retningslinjer, plitiske vedtak, pengestøtte, samarbeid m.m.; rangert etter viktighet g med vervekt på de t første: EU-institusjner Nasjnale g reginale myndigheter Nasjnale rektrknferanser Institusjner med ansvar fr kvalitet Kmmunale g lkale myndigheter Fagfreninger g prfesjnsfreninger Arbeidsgivere 3

4 Statistiske byrå Private bidragsytere, givere Lkalsamfunnet Kvalitetsmål g evaluering av mbilitet var et tema mange kmmenterte, men der få hadde knkrete tiltak eller strategier. Blant frslagene var bedre språktrening (på frhånd), infrmasjn, administrativ g øknmisk støtte, tilrettelegging i studieprgrammene, valg av partnere g samarbeidsprgram, g å gjøre mbilitet mer meritterende g anerkjent. Rapprten legger str vekt på institusjnelle strategier g lederskap sm grunnlag fr å fremme mbilitet. Relasjn til UiT Ved UiT er vi kjent med mange av frhldene sm diskuteres i rapprten, bl.a. at infrmasjn m mbilitet finnes mange frskjellige steder sm ikke er enkle å pusle sammen. Et faktum er gså at vi på flere mråder har begynt å ta aktivt tak prblematikken med sammensetting av data, analyser g institusjnell læring. Rapprten g punktene venfr kan hjelpe ss til mer målrettet læring. Vi pplever i tillegg mer generelle hindringer sm bligmangel, frventninger m minimale språkterskler (partnerinstitusjner tilbyr ikke engelskspråklige kurs) g lav engelsk-kmpetanse hs lærere. En mfattende avtaleprtefølje i antall kan gjøre det vanskeligere å arbeide fr kvalitet i hver enkelt avtale. 3. Andre prsjekt g rapprter MAUNIMO er på langt nær det eneste prsjektet sm søker å klarlegge frhld mkring mbilitet i høgre utdanning g frskning i Eurpa. Rapprten venfr innehlder referanser til flere av dem, her vil vi nevne én rapprt i tillegg: Study n Mapping mbility in Eurpean higher educatin (June 2011) 3. Denne rapprten diskuterer utvikling g mønster i student- g ansatt-mbilitet i 32 eurpeiske land (EU-27, EFTA-4 g Tyrkia) ver det siste tiåret dette i tillegg til kvalitet g tilgjengelighet av data. Her diskuterer de gså pp hindringer fr mbilitet, samt insentiver: Grupper av hindringer fr mbilitet: Manglende infrmasjn m muligheter fr mbilitet Lav mtivasjn g lite interesse i å være mbile Utilstrekkelig øknmisk støtte Manglende, eller dårlige språkkunnskaper Utilstrekkelig tid eller muligheter i studieprgrammene Bekymring fr kvaliteten på mbilitetspphldet Frmelle barrierer, særlig relatert til visa Prblemer med gdkjenning/innpassing av studier i utlandet Insentiver fr mbilitet Øknmisk støtte, fr det meste i frm av mer midler til enkeltpersner eller til mbilitetsprgram Støtte i studieprgrammene med ulike tekniske virkemidler; økt bruk av Diplma Supplement and ECTS, bedre innpassing i studieprgrammene med bl.a. mbilitetsvinduer, m.m. Individuell støtte, særlig i frm av råd g veiledning fr å sikre at flere deltar i mbilitet g at en mer gjennmført sikrer at mbilitetspphldet får høy kvalitet fra start til slutt 3 Infrmasjn: Rapprten: 4

5 4. Mbilitet i de nye EU-prgrammene Maria Kristin Gylfadttir fra EU-kmmisjnen, DG Educatin and Culture deltk på knferansen g hadde flere innlegg m de nye EU-prgrammene. Erasmus fr All 4 - skal ha ppstart i 2014 med et planlagt budsjett på EUR 19 milliarder ver sju år. Prgrammet vil samle de fleste av de pågående LLP-prgrammene, Erasmus Mundus, etc. i ett tredelt prgram: Utdanningsmbilitet fr enkeltpersner, inkludert felles studieprgram på Master-nivå g lånegarantier. Samarbeidsprsjekt fr institusjner, bedrifter g resten av verden. Plicy-støtte fr å mdernisere g fremme eurpeisk høgre utdanning. Marie Skłdwska-Curie Actins under Hrizn Hrizn 2020 er EUs nye rammeprgram fr frskning med ppstart i Marie Skłdwska-Curie Actins vertar her fr det tidligere Marie Curie med støtte til mbilitet, utdanning/praksis g karriereutvikling fr frskere. Budsjettet er planlagt til EUR 5,75 milliarder ver sju år g en vil redusere antall støtterdninger frå åtte til fire: ITN - Early-Stage Researchers. Innvative netwrks supprting early-stage training (Including Industrial dctrates & Jint dctrates) IF - Experienced Researchers. Individual fellwship supprting experienced researchers undertaking mbility RISE - Exchange f Staff. Internatinal and inter-sectr cperatin thrugh research and innvatin staff exchange COFUND - C-funding. C-funding f reginal, natinal and internatinal prgrammes funding dctral and pstdctral researchers (slutt)

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer