Helsa i nord hvordan står det til, og hvordan legge til rette for et godt helsearbeid i kommunene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsa i nord hvordan står det til, og hvordan legge til rette for et godt helsearbeid i kommunene?"

Transkript

1 Helsa i nord hvordan står det til, og hvordan legge til rette for et godt helsearbeid i kommunene? Svein Steinert, fylkeslege i Troms KS-konferanse i Bodø april 2015

2 Tema i presentasjonen Folkehelseloven Folkehelseprofiler Befolkningsutviklingen Helse- og omsorgsloven Pasientenes i sentrum Morgendagens omsorgstjeneste Husbanken som samarbeidspartner Akuttmedisinforskriften Samhandlingsreformen Kompetansebehov og behov for omstilling Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene

3 Folkehelsa i Nord-Norge Myter om Nord-Norge: De dypeste magesårene De største hjerteinfarktene De hardeste hjerneslagene Virkelighet i Nord-Norge: Tøffere klima og livsvilkår enn landsgjennomsnittet Farligere arbeidsplasser (f.eks. sjarkfiske) Lavere utdanningsnivå (obs frafall fra videregående skoler) Større andel uføretrygdede Flere dagligrøykere Mer muskelskjellettlidelser Ingen overvekt av hjertekar-sykdommer

4 Folkehelseloven 5.Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter 20 og 25, b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 3-3 og c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Nasjonalt tilsyn med folkehelseloven i 2014 (Gratangen, Kåfjord og Lenvik i Troms)

5 Folkehelseprofiler Nye profiler fra 16. mars 2015! 34 indikatorer innen 6 hovedtema: Befolkning Levekår Miljø Skole Levevaner Helse og sykdom (obs rus og psykiatri) Har din kommune tilstrekkelig samfunnsmedisinsk kompetanse?

6 Store forskjeller i folkehelseprofiler Vardø Dårligere enn landet på 10 av 34 indikatorer Bodø Dårligere enn landet på 10 av 34 indikatorer Bedre enn landet på 1 indikator (drikkevann) Bedre enn landet på 9 indikatorer (inntekt, uføretrygdede, røyking, levealder, hjertesykdom, diabetes, lungekreft, antibiotikabruk, vaksinasjon)

7 Fem prinsipper for folkehelsearbeid Utjevning av sosiale forskjeller (sosiale betinger påvirker helsa) Helse i alt vi gjør (ansvaret hos kommunen - ikke hos helsetjenesten) Bærekraftig utvikling (hvor mye av budsjettet bør brukes i helsesektoren?) Føre-var-prinsippet (ROS-analyser, miljørettet helsevern) Medvirkning (Ingenting om oss uten oss!)

8 Befolkningsutvikling kilde: Folketallet i Norge vokser, men det skyldes i hovedsak netto innvandring 86 % av veksten i 2014 kom i kommuner som SSB betegner som sentrale Aldringen i Norge forsetter, og noen kommuner har en langt eldre befolkning enn andre Leka, Ibestad og Bø i Nordland har høyest omsorgsbyrde med rundt 50 eldre per 100 i yrkesaktiv alder. Tranøy, Loppa og Tjeldsund nummer 8, 9 og 10 nedenfra på denne listen. Tromsø har 4. lavest omsorgsbyrde med bare 16 eldre per 100 yrkesaktive

9 Pasienten i sentrum Helse- og omsorgstjenesteloven kommunens ansvar: Tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester Tjenestene skal være tilgjengelige Tjenestene skal være tilpasset den enkeltes behov Tjenestene skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet Tjenestetilbudet skal være forsvarlig Utfordringene størst inne PLO-sektoren!

10 Kapasitet og tilgjengelighet NRK Troms 19. februar 2015: Utskrivningsklare pasienter har ligget her i flere måneder Birgitte Nordgaard, seksjonsleder på geriatrisk seksjon på UNN, forteller om utskrivningsklare pasienter som blir liggende lenge på sykehuset. De blir ikke friskere av å ligge her, sier hun. Utskrivningsklare pasienter på UNN blir flyttet rundt på sykehuset fordi kommunene ikke har kapasitet til å gi dem et tilbud.

11 Respekt for integritet og verdighet? Avisa Tromsø 19. februar 2014: Legger pasienter på peisestua Utskrivningsklare pasienter på UNN flyttes fra korridorene på sykehuset, og rett inn på peisestua i Kroken. POSITIV: Kristoffer Kanestrøm, byråd for helse og omsorg mener løsningen er uproblematisk: Vi kan ikke ha det sånn at utskrivningsklare pasienter ligger og hemmer kapasiteten på sykehuset til en sånn grad at man har vært nødt å avlyse operasjoner, konstaterer han.

12 Kroken sykehjem godt nok?

13 Fremtidens sykehjem? NRK Troms 31. oktober 2014: Norges fineste sykehjem? Styrer ved Bergsodden sykehjem, Baard Haugen mener det nye sykehjemmet i Harstad, setter ny standard for omsorgsinstitusjoner. Det er ikke tvil om at dette er fremtidens sykehjem. I tillegg til at det er lagt vekt på at det ikke skal være institusjonspreget, er sykehjemmet innredet med avansert utstyr.

14 Bergsodden sykehjem fremtidens sykehjem?

15 Problemer ved Bergsodden sykehjem NRK Troms 11. desember 2014: Det er bare vel en måned siden sykehjemmet ble åpnet med brask og bram, med påstander om at det er Norges fineste sykehjem. Men i det siste har det vært rettet mye kritikk mot det nye sykehjemmet. Det er blitt hevdet at det har vært flere tilfeller der beboerne ikke har fått nok væske, at det er for få ansatte og at beboerne blir låst inn på rommet. Det sier seg selv at når man har oppstartsproblemer så er det en risiko for at det kan skje feil. Men vi er sikre på at man jobber for å forbedre sikkerheten, sier Steinert til NRK etter befaringen på sykehjemmet i dag.

16 Bedring på Bergsodden sykehjem Harstad Tidene 4. mars 2015: Det jobbes med å gjøre Bergsodden sykehjem til et Livsgledesykehjem Det skriver enhetsleder Baard Haugen til Fylkeslegen i Troms. Enhetslederen skriver at negative medieoppslag ikke lenger preger sykehjemmets hverdag. Dermed kan sykehjemmet fokusere på vekst og utvikling til beste for pasienter og pårørende.

17 Morgendagens omsorg Morgendagens utfordringer inne helse- og omsorg krever nye løsninger: Fra passiv pleie til aktiv omsorg Riktige holdninger og riktig personell Fra institusjon til tilpasset botilbud (Husbanken) Fastlegene må integreres bedre i PLO-tjenesten Samhandling med frivillige organisasjoner og «friske eldre» Hvordan kan «Inn på tunet» brukes og videreutvikles? Rus, psykiatri, demens Kan næringslivet bidra til bedre helse? Integrering av flere uføre i arbeidslivet

18 Den kommunale legevakten en tjeneste i bakleksa Akuttmedisinforskriften: Trer i kraft 1. mai 2015 Nye krav til organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. Nye kompetansekrav til leger, sykepleiere og ambulansepersonell Overgangsregler - men tiden går fort!

19 UNN HF AMBULANSETJENESTEN pr Døgnambulanse Dagambulanse Ambulansebåt

20 Teknologisk utvikling en viktig premiss for samhandling mellom helseforetakene og kommunene

21 Nytt helsehus i Harstad? - nye muligheter for samhandling

22 Helsehuset i samarbeid med HiH, UiT og UNN? Intermediær 9 (+7) døgnplasser KAD (Harstad, Kvæfjord, Lødingen) 5 døgnplasser Avdeling for ReHabilitering - Hverdagsrehabilitering Rehabilitering 9 døgnplasser Forebyggende Helsestasjon/ skolehelsetjeneste Folkehelse Psykiske vansker barn og unge 0-20?? Rus og psykiatri?? Palliasjon?? Respiratorbehandling?? Felles fagressurser: Leger Sykepleiere Helsesøstre Ergoterapeuter Fysioterapeuter Kommunepsykologer Jurist Samfunnsviter Ingeniør Sosionom Logoped Ernæringsfysiolog? Synspedagog? Audiopedagog? Info - og opplæringssenter Kafe/ møtelokaler Bruker- og pårørende (LM) Frisklivssentral, LMS HK, UiT, HiH og UNN?? Kommunalt legesenter Legevakt døgn/dag??? Koordinerende enhet

23 Samhandlingsreformen - avtaler Overordnet samarbeidsavtale Tjenesteavtaler: 1. Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre 2. Retningslinjer for inn- og utskriving for områdene rehabilitering, habilitering samt læring og mestring 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus 4. Kommunens ø-hjelpstilbud 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra sykehus 6. Retningslinjer for kunnskapsoverføring 7. Samarbeid om forskning, utdanning m.v. 8. Samarbeid om jordmortjenester 9. Samarbeid om IKT-løsninger 10. Samarbeid om forebygging og folkehelse 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske beredskapsskjeden

24 Slik kan helseprioriteringer bli bedre (Norheim-utvalget) Fire prinsipper for prioriteringer: 1.Bør bidra til flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt 2.Bør følge klare kriterier 3.Bør gjøres systematisk, åpent og med brukermedvirkning 4.Bør gjennomføres med et helhetlig sett med effektive virkemidler Tre nye prioriteringskriterier: 1. Helsegevinst prioritet øker med forventet helsegevinst fra tiltaket 2. Ressursbruk prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på 3. Helsetap prioritet øker med forventet helsetap over livsløpet hos den eller de som får helsegevinst (f.eks. MS, cystisk fibrose, rusavhengighet)

25 Takk for oppmerksomheten!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3703 3751, 5572 og 5631 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer