Næringsutviklingsprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsutviklingsprosjektet"

Transkript

1 Næringsutviklingsprosjektet Hvor er vi? Hvor skal vi? Strategimøte Støtvig hotell Prosjektleder Hans Bjørn Paulsrud

2 Prosjektplan for perioden «Mosseregionen - mest attraktiv ved Oslofjorden» Prosjektplanen for næringsutvikling i regionen for perioden er laget blant annet med utgangspunkt i de fire kommunenes (Moss, Rygge, Råde og Våler) felles kommuneplaner og en strategisk utviklingsanalyse. I perioden vil vi sette fokus på fem utvalgte næringsområder: Logistikk- og maritimsektor, leverandørindustrien til olje og gass, helse og omsorgssektoren, næringsmiddelindustrien samt flyplassrelatert virksomhet. Hovedmålsettingen er å legge til rette for at næringslivet i Mosseregionen generelt, og innenfor utvalgte næringsområder spesielt, får optimale forutsetninger som bidrar til økt konkurransekraft, knoppskyting, etablering av nye virksomheter og innovasjon. Tiltakene som iverksettes vil danne grunnlag for ytterligere vekst fremover mot 2020.

3 Handlingsplan for perioden 2013 Handlingsplanen er en del av prosjektplan for perioden I 2013 er de overordnede målsetninger være å utvikle og etablere prosjekt- og handlingsplaner for prosjektet, etablere aktive nettverk innenfor tre av satsingsområdene og intensivere markedsføring, profileringsarbeidet og innsalget av Mosseregionen.

4 Få Mosseregionen Radaren! Vi og våre hemmeligheter kommunikasjon til omverden med rød tråd Her kan - og må alle gode krefter bidra *5 messer /seminarer *Et antall presentasjoner fra Trondheim i nord, Stavanger i vest og ikke minst i Oslo området Nøye utvalgte fora 11 nettverksmøter med deltagere fra hele Viken området Finne lavt hengende frukter og plukke disse kommunisere Fremoverlent AKTIV bruk av hjemmeside -Sosiale medier : Over 2100 likes på Facebook, Rygge Beredskapssenter på Twitter osv.. Kan flere bidra?

5 Indremedisin Nettverksbygging Aktiv dialog med bedriftene i regionen Aktiv dialog med kommunene og organisasjoner Støtte og hjelp til selskaper Utredninger og undersøkelser Pendlerundersøkelsen Rygge Beredskapssenter Vestby Railport mm

6 Utvalgte satsningsområder Legge til rette for at næringslivet generelt, og innen utvalgte næringer spesielt, får optimale forutsetninger som bidrar til økt konkurransekraft, knoppskyting, etablering av nye virksomheter og innovasjon Logistikk- og maritimsektor Leverandørindustrien til olje og gass Helse- og omsorgssektoren Næringsmiddelindustrien Flyplassrelatert virksomhet 5% økning per år i containertrafikken over Moss Havn. Minst to nyetablerte selskaper. Etablere et arbeidende nettverk der målet er en aktiv næringsklynge Etablere Mosseregionen som en synlig og interessant region for leverandørindustrien. Minimum doble virksomheten i markeds-segmentet fra 2012 Et grenseløst effektivt helse- og omsorgstilbud. To eller flere selskaper har startet ny eller vesentlig utvidet eksisterende virksomhet innen en velfungerende og aktiv næringsklynge Målsetning blir formulert ifm. forstudien Ha lagt til rette for betydelig flyplass-relatert virksomhet innen et bredt spekter av cargo, flyteknisk, sivil beredskap, politi og redning Øvrige satsingsområder Selv om MNU har valgt fem satsningsområder for perioden, innebærer dette ikke, at spennende prosjekter og tiltak utenfor disse næringene vil bli vurdert gjennomført. Spesielt gjelder dette prosjekter innenfor utviklingsprosjektets mandat om å tilrettelegge for vekst og verdiskaping med hovedfokus på kunnskapsintensive og produserende næringer noe som vil bli vurdert fortløpende.

7 Nettverkene Nettverkene skal skape vekst og innovasjon. Målsetting og strategier settes av bedriftene.

8 Hvor er vi i dag? Næringsmiddel Flyplassrelatert virksomhet

9 Helsenettverket GRO MNU Strategisamling Støtvig 12.nov.2013

10 Hvorfor helsenettverket GRO? Samhandlingsreformen = bakteppet for nettverkets arbeid Nettverket tar tak i de store utfordringene knyttet til aldrende befolkning og rehabilitering etter behandling av for eksempel livsstilsykdommer (kols, kreft, fedme, psykiske lidelser osv.). Målet er å bidra til at kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og private aktører sammen skaper helhetlige og kooridinerte behandlingsforløpene Gevinster: Kostnadseffektive løsninger for kommunene Forretningsmuligheter for næringslivet Mer fornøyde pasienter og pårørende

11 Styringsgruppe Leder Finn Grønseth (Enata Eiendom) Hans Bjørn Paulsrud (MNU) Trygve Kase (Ringvoll klinikken) Nicolai van der Lagen (Art Klinikken) Tone Yrvum (Rådgiver) Møtes ca. hver måned

12 Gjennomførte nettverksmøter Rygge Rådhus 19.november 2012 Tema: Hvordan skal nettverket jobbe for å skape verdier for medlemmene (aktiviteter)? Vertskap: Inger-Lise Skartlien Råde Rådhus 5.mars 2013 Tema: Hvilke helsefaglige områder skal nettverket jobbe innenfor? Vertskap: René Rafshol Moss Rådhus 30.mai 2013 Tema: Fallproblematikk knyttet til geriatri Vertskap: Tage Pettersen Jeløya Kurbad 10.oktober 2013 Tema: Rehabilitering samhandling offentlige og private aktører. Steffensrudmodellen Vertskap: Daniel J. Joensen

13 Kartlegging av aktører og muligheter Søkt og fått innvilget kroner fra Innovasjon Norge til et forstudie (Q1) Gjennomført forstudie ved bl.a intervjuer med private og offentlige aktører i regionen (Q2) Definert fokusområdene: Geriatri Rehabilitering Ortopedi

14 Veien videre Søke mer finansiering fra innovasjon Norge til et forprosjekt ( ) for å drille videre ned i hva nettverket skal bidra innenfor hvert av de tre områdene Geriatri, Rehabilitering og Ortopedi (tellekanter) og forplikte aktører. Definere konkrete prosjekter ( community projects ) og søke offentlig finansiering (eks. Helsedirektoratet, Oslofjordfondet osv.).

15 Våre ønsker og behov Nettverket har møtt stor entusiasme og støtte fra regionens ordførere. Mange takk!! Vi ønsker oss bredere deltakelse på nettverksmøtene fra kommunene. Gjerne fagpersoner med beslutningsmyndighet. Vi ønsker oss en representant fra kommunehelsetjenesten i styringsgruppen (eks. kommuneoverlege).

16 Mål % økning pr år i containertrafikken over Moss Havn. Minst to nyetablerte selskaper. Ha et velfunksjonerende nettverk som ønsker å bli en næringsklynge. Målsetting 2013 Tre viktigste indikatorer i Gjennomføre forprosjekt 2. Utvide med komplimenterende virksomheter 1. Minst tre dialogmøter med logistikkselskaper om etablering i regionen 2. To større markedsføringstiltak av regionen som et viktig logistikk-nav. 3. Nettverket revitaliseres og optimaliseres. Videreutvikling av Havnealliansen. Rieber Salt - Altus - Omlasting Skip/jernbane - Vestby railport - Daily Moss

17

18 Mål 2015 Ha etablert Mosseregionen som en synlig og interessant region for Leverandørindustrien til Olje & Gass markedet. Minst doblet virksomheten i markedssegmentet, sammenlignet med Målsetting 2013 Tre viktigste indikatorer i Etablere et levedyktig bedriftsnettverk for bedrifter innen leverandørindustrien til olje & gass markedet. 2. Tilrettelegge for minst to nyetableringer i markedssegmentet 1. Etablere et levedyktig bedriftsnettverk 2. Antall nye arbeidsplasser og bedrifter innen markedssegmentet 3. Antall konkrete forespørsler om nyetablering/prosjekter i regionen Agility Group Eureka Pumps Bandak Groups Mossekontor

19 Mål 2015 Et grenseløst effektivt helse- og omsorgstilbud To eller flere selskaper (offentlige eller private) har startet ny eller vesentlig utvidet eksisterende virksomhet innen en velfungerende og aktiv næringsklynge Målsetting 2013 Tre viktigste indikatorer i 2013 Formell etablering av Helse- og omsorgsnettverket GRO med fokus på å yte «world-class» rehabilitering og omsorg. Gjennomføring av forstudie og forprosjekt. Arrangere minimum 3 åpne møter med formål å utarbeide og forankre nettverkets strategi samt å sikre medlemmenes deltakelse. 1. Kartlegging av potensielle nettverksdeltakere. Analyse av nåsituasjonen; inkludert å avklare nettverkets behov 2. Formell etablering av nettverket, samt utarbeide en forretningsplan med visjon, konkrete mål og organisering 3. Sikre langsiktig finansiering til å drifte nettverket fra og med 2014 Tja!

20 HANDLINGSPLAN FOR FLYPLASSRELATERT VIRKSOMHET Mål 2015 Ha lagt til rette for betydelig flyplassrelatert virksomhet innen et bredt spekter av cargo, flyteknisk, sivil beredskap, politi og redning Målsetting 2013 Tre viktigste indikatorer i 2013 Gjennomført mulighetsstudie og besluttet aktiviteter. 1. Gjennomført mulighetsstudie - STARTET 2. Fatte beslutning om veien videre 3. Starte innsalg, oppsøkende virksomhet Air Cargo - AIM Norway - Flyteknisk virksomhet - Rygge Beredskapssenter

21 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN Mål 2015 Mål vil bli formulert ifm. forstudien Målsetting 2013 Tre viktigste indikatorer i 2013 Gjennomført kartlegging av eksisterende bedrifter og potensialet for utvikling, samt styrking av næringsmiddelindustrien i regionen. 1. Antall bedrifter og produktgrupper 2. Ønske om nye produktområder - FoU 3. Markedsstørrelse

22 KRITISKE SUKSESSFAKTORER Kritiske suksessfaktorer er faktorer som må være til stede for at prosjektet skal lykkes med sitt overordnende mål. Suksessfaktorene kan også omtales som prosjektets «kjøreregler» og elementer alle må ha fokus på. Suksessfaktorene vil endre seg i løpet av prosjektperioden. Alt avhengig av hvilke fase prosjektet befinner seg i og hvordan forutsetningene kan endre seg under veis. Utviklingsarbeidet /prosjektet er et «nybrottsarbeid». o Høy grad av fleksibilitet o Innovativt samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og kunnskapsmiljøer o Eierskap og forankring til vedtatt strategi og utvalgte satsingsområder o Aktivt bidrag fra fylkeskommunen og kommunene o Tilstrekkelig med midler

23 Oppsummering OVERORDNET MÅLSETTING FOR INNEVÆRENDE ÅR «Utvikle og etablere prosjekt- og handlingsplaner for prosjektet, etablere aktive nettverk innenfor tre av satsingsområdene og intensivere markedsføring, profileringsarbeidet og innsalget av Mosseregionen» VIKTIGSTE TILTAK I 2013 Oppstart av nettverksgrupper innen leverandørindustrien til olje og gass, logistikk- og maritimsektor og helse- og omsorgssektoren Utarbeide og implementere strategi for kommunikasjon og markedsføring av Mosseregionen generelt, og mot utvalgte bransjer spesielt. Dette arbeidet utføres som et delprosjekt Profilere Mosseregionen med Moss Havn som regionalt logistikk-nav (syd korridoren) Offensivt innsalg av regionen gjennom oppsøkende virksomhet ovenfor selskaper og næringer, samt være til stede på møteplasser for utvalgte næringer og i FoU miljøer Gjennomføre en mulighetsstudie for det militære flyplassområdet på Rygge Har vi nådd målsetningene?

24 Markedsføring av Mosseregionen KONKRETISERING AV MARKEDSFØRING Oppgave 3: Markedsføring av regionen er viktig for å tiltrekke seg nye arbeidsplasser og spennende bedrifter. Hvordan vurderer dere Mosseregionens posisjon blant potensielle bedrifter? Hva kan vi som organisasjon gjøre for å markedsføre regionene bedre? Hva er de viktigste arenaene for en slik markedsføring? Copyright 2012

25 Lavthengende frukter SKAPE NYE ARBEIDSPLASSER Oppgave 4: MNU ønsker hele tiden å fokusere på de tiltakene som gir mest effekt. Hvilke tre til fem prosjekter mener dere MNU bør satse spesielt på de neste månedene for å skape vekst i regionen? Motsatt, hvilke prosjekter har dere mindre tro på? Copyright 2012

26 Skape et godt klima for næringsvirksomhet og innovasjon MNU MANDAT Oppgave 5: Mandatet for MNU er å skape et godt klima for næringsvirksomhet og innovasjon. Hva mener dere er viktige faktorer for å skape et enda bedre klima og tilrettelegge for ytterligere næringsvirksomhet i Mosseregionen? Kan dere nevne eksempler på vellykkede tiltak som er gjennomført i regionen eller andre regioner? Copyright 2012

27 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten og lykke til med gruppearbeidet! Hans Bjørn Paulsrud Prosjektleder

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK Company Name A/S STRATEGIPLAN INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Potensielle produkter, marked, virksomhetsidé og profil for en samlokalisert helseklynge på Evjemoen Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kunnskap... 3 2.1 Klimaregnskap... 3 2.2

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer