MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART"

Transkript

1 MERKNADSKART VED VARSEL OM OPPSTART Plannavn: Årstad, gnr. 15 bnr. 169 m.fl., Eikeveien. Plan ID: Saksnummer: Det er ikke mottatt private merknader med avsender utenfor kartutsnittet.

2 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER PLANOPPSTART Side1 Plannavn Årstad, gnr. 15 bnr. 169 m.fl., Eikeveien. Arealplan-ID Saksnummer Utarbeidet av OG arkitekter AS Datert/Revidert 8. november 2013, revidert 26. mars 2014 PRIVATE MERKNADER Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar #1: Unni Nerdal Eikeveien BERGEN Gnr 15 bnr 214 Viser til tidligere klagebrev, jfr. fagnotat i sak /179. Mener vedtatt byggehøyde for S2 på kote 42,5 tilsvarende 7 etasjer allerede er for mye. En ytterligere økning til kote 46,5 betyr 8 etasjer. Hun kan ikke godta noen av alternativene da hun vil miste både lys og solforhold mot sør. Hennes eiendom er i vedtatt reguleringsplan område S1 regulert til tilsvarende høyde som S2. Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for økt byggehøyde på S2. Denne er godt tilpasset den framtidige utnyttingen i S1. Forslagsstiller planlegger ut fra at grunneier nå eller senere kommer til å realisere denne utnyttingen. Det har vært drøftet i undervegsmøte med planmyndigheten om man skal dokumentere sol/skygge-virkning overfor eksisterende boliger, men man konkluderte med at dette vises ut fra vedtatt utnytting. Videre påpekes det at selv om dette kan medføre noen ulemper for denne naboen, er dette helt i tråd med vedtatt regulering. Eksisterende bolig kan stå selv om S2 realiseres i hht. reguleringsendringen, se drøfting i planbeskrivelsen. Tas ikke til følge. Utsnitt gnr 15 bnr 214

3 Side2 #2: Elinor Bartle Stein Unger Hitland Eikeveien BERGEN Gnr 15 bnr 183, 184 De kan ikke se at det i gjeldende reguleringsplan er lagt til rette for ekspropriasjon av eiendommer. På det grunnlag protesterer de mot økt byggehøyde for S2 som ligger på deres eiendomsgrense i sørvest. De påpeker at denne delen av Bergensdalen er undersolt og at det påtenkte bygget vil ta mye sol og utsikt fra dem og deres naboområder og slik redusere deres livskvalitet. De mener også at en økt utnyttelsesgrad med til dels små leiligheter vil øke faren for støy og gettofisering. De mener internasjonal forskning viser at blandet bebyggelse, med nytt sammen med gammelt og tilliggende grøntområder er det mest bærekraftige og gir den høyeste kvaliteten for innbyggerene. [Eikeveien] er et etablert grøntområde med flere hundre år gamle trær og de kan ikke se at planen tar hensyn til dette. Videre peker de på at kapasiteten i bybanen allerede er sprengt i rushtiden og at det forventes økt trafikk ved etablering av Høyskolen i Bergen på Kronstad og når banen forlenges til Flesland. De ønsker også å sette søkelyset på flom. De viser til at det går et underjordisk vassdrag gjennom området og at det er viktig med alternativ passasje for vannet som følge av økt fare for store nedbørsmengder. De stiller spørsmål ved hvorvidt prosjektet i det hele tatt lar seg realisere uten å måtte ta i bruk deler av deres eiendom under byggeperioden og senere. Eiendommen inngår i reguleringsformålene S3 og o_g1 og o_g2 i vedtatt reguleringsplan Planen krever at offentlig infrastruktur, herunder gatetunet skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor blant annet S2. Reguleringsendringen endrer ikke dette rekkefølgekravet. Siden gatetunet er offentlig infrastruktur, foreligger det dermed grunnlag for å ekspropiere tomten dersom dette ikke kan løses gjennom minnelig avtale eller skjønn, jfr. plan- og bygningsloven I Boligen på tomen må rives skal gatetunet gjennomføres, se figur. Det vises til drøfting av evt. rivning samt bruk av eiendommen i anleggstiden i planbeskrivelsen. Utsnitt gnr 15 bnr 183, 184 i vedtatt reguleringsplan Det har vært kontakt med grunneier etter at merknaden ble mottatt vedr. evt. salg av eiendommen til Bergen kommune og/eller forslagsstiller/andre utbyggere i området. Størrelsen på leiligheter, endrede forutsetninger for støy, solforhold, endrede forhold til planlagt nabobebyggelse vil bli utredet. Vedtatt reguleringsplan inneholder bestemmelser som søker at det tas hensyn til eksisterende grøntstruktur i planområdet. I reguleringsendringen er dette hensynet styrket slik at muligheten for å bevare store trær skal dokumenteres og vurderes i utomhusplanen for gatetunene. Påstand om at området gettofiseres imøtegås. Tvert i mot, vil det nye plangrepet skape et område som åpner opp Wergeland ned til Mindemyren som planlegges utbygget med et annet og mer bymessig utbyggingsmønster enn i dag. Med getto forstås også mer sosioøkonomisk betinget, ensidig sammensetning av innbyggere. Endringen skal gjøre det mulig å gjennomføre gatetun med høy bokvalitet slik at en slik virkning ikke inntreffer. Bybanen forutsettes å ha ubenyttet kapasitet da frekvensen kan økes til avganger hvert 2. minutt og togene som kjøres kan forlenges. Bergen kommune har som målsetting at transportveksten i byområdet skal tas gjennom slik fortetting nær kollektivknutepunkter. Det underjordiske vassdraget forstås som den delen av kanalen i Kanalveien som går i tunnel under Storetveitåsen til Fjøsangerbukten. Denne forutsettes planlagt i

4 Side3 områdereguleringsplan for Mindemyren. Overvann var et viktig tema i kommunens arbeid med reguleringsplan for Wergeland. Det vil bli arbeidet videre med å skape gode overvannsløsninger i området, da kommunen ikke kom helt i mål med dette arbeidet, se referat fra oppstartsmøte 8. august Tas delvis til til følge #3: Ellen Moe, Stig Johannessen Eikevegen 12 Bnr 15 gnr 181 De har noen innvendinger som de ber om blir tatt i betraktning. Disse er at flere mennesker betyr flere biler, mer forurensning og mer press i området. De lurer på hvilke miljøhensyn som tas. Videre peker de på at det skal etableres en russtasjon i Fanahallen fra 1. juli Dette mener de vil bety en kraftig forverring av bomiljøet i området. Ellers forutsetter de at endringen medfører 50% økning av antall etasjer, dette vil medføre mindre dagslys til omgivelsene, dårligere utsikt og mer støy. Forslagsstiller viser til vedtatt reguleringsplan Denne legger til rette for at Eikevegen 12 bygges om eller rives. Garasje må også rives, skal gatetunet kunne etableres i samsvar med rekkefølgekravet. Forslagstiller planlegger ut fra at dette skjer. Denne fortettingen har til hensikt å redusere transportbehov når innbyggertallet i Bergen øker. Følgelig vil støy og miljøforhold som følge av biltrafikk bli bedre enn om denne utbyggingen ville kommet i randsonen av Bergen. Dette ligger også til grunn for Bergen kommunes fortettingspolitikk. I planbeskrivelsen vises det også til reisevaneundersøkelsen for Utsnitt for gnr 15 bnr 181 Videre økes byggehøyden med fra henholdsvis 3 m på en del av bygget og 6 m på to deler av bygget. Dette medfører en økning i antall etasjer tilsvarende en og to etasjer, fra henholdsvis fire til fem etasjer, fem til sju etasjer og sju til åtte etasjer. Dette utgjør ikke en økning i antall etasjer på 50%, men fra 14-40% avhengig av hvilke deler av bygget som omtales. Prosentøkning i antall etasjer vurderes som en ikke relevant betegnelse for å beskrive den foreslåtte økningen i utnyttingen. Det vises til figurer i brev ved varsel om oppstart.

5 Side4 Tas ikke til følge #4 Katrine Sæverud Storetveitveien 19G Gnr 15 bnr 543 Grunneier protesterer på endring i byggehøyde fordi de mener den vil stenge fullstendig for lys og utsikt fra deres bolig, samt forringe både økonomisk verdi og trivsel drastisk. Det protesteres også på mangelfull informasjon. Det beskrives hvordan situasjonen med pågående planlegging oppleves. Videre beskrives det at privat eiendomsrett ikke respekteres når kommunen oppfordrer forslagstiller til å øke byggehøydene. Grunneier har spurt etter informasjon om kotehøyden for eget hus både hos plankonsulent og planmyndighet, men etterspør svar. Eier savner et faktagrunnlag som kan brukes til å vurdere konsekvensene på egen eiendom. Vedtatt reguleringsplan legger til rette for at aktuelt bolighus kan bygges om. I planbeskrivelsen beskrives virkningene overfor planlagt bebyggelse. Utsnitt for gnr 15 bnr 543 Plankonsulent har drøftet med Bergen kommune om de har gitt tilstrekkelig informasjon i sitt arbeid med vedtatt reguleringsplan Det er gitt god informasjon om de endringene som reguleringsplanen legger til rette for, men det kan diskuteres om presisjonsnivået overfor den enkelte grunneier vedr. evt. rivning og gjennomføring kunne vært bedre. Forslagsstiller utdyper derfor forholdet mellom rivning og rekkefølgekravet i planbeskrivelsen. Den aktuelle eiendommen trenger ikke bygges om skal S2 eller G2 realiseres. Grunner bestemmer følgelig selv når de vil realisere den vedtatte reguleringen, men de kan ikke hindre at forslagsstiller ønsker å bygge ut S2 nå. Vedrørende informasjon om kotehøyden for eksisterende hus, kan denne framskaffes i egne målinger eller fra kartverket. Forslagstiller har oppgitt planlagte endringer i byggehøyde i varsel om oppstart. Det er sendt epost til grunneieren den 7. november 2013 med opplysninger om kotehøyde for terrenglinje rundt bygg og mønehøyde hentet fra Bergen kommunes sosikart.

6 Side5 Anmodning om informasjon er tatt til følge. #5: Norges miljøvernforbund Pb BERGEN #6: Minde Velforening v/ Trygve Kalgraff Ønsker regelendring slik at det ikke kan bygges bygg med flate tak for å oppnå fordeler med [høyere] arealutnyttelse og byggehøyder. Frem til det foreligger slik regelendring, oppfordrer NMF [forslagstiller] til å ta sosialt ansvar. Innledningsvis mener NMF at illustrasjoner viser [en bygning] som vil gi en gettovirkning i området. Videre mener de at dersom bygging tillates her, må den være tilpasset klimaendringene og oppføres med skråtak uten at byggehøyden økes. NMF mener også at det ikke bør benyttes gesimshøyde for å fastslå byggehøyde da det åpner for flate tak. Forbundet uttaler også at flate tak er visuelt forsøplende og advarer mot at eldre, flotte trehus nå er i ferd med å omgjøres til et urbant landskap med stygge blokker. NMF ber også om at det settes av parkeringsplasser for sykler på bekostning av parkering for bil. De peker på kort avstand til sentrum og et godt kollektivtilbud. Velforeningen protesterer mot at det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og viser blant annet til at den har mottatt signaler om at utbyggere på Wergeland vil søke om dette for byggehøyder og utnyttelsesgrad. De ber kommunen hode seg strengt til de planer som er vedtatt. Det vises til illustrasjoner og at forslagsstiller er i ferd med å bygge en ny ghetto. Det vises til erfaringer fra Landås «Chicago» og Mannsverk, samt Danmarksplass. Beboerene er svært bekymret for hva som skjer med private eiendommer. De kan derfor ikke godta stadige endringer som bryter med reguleringsplaner. Det vises til at endringsforslaget fremmes tett opp til bebygget, delvis verneverdig område med gamle villaer. Det er ikke gitt bestemmelser om takvinkel verken i kommuneplanens arealdel eller vedtatt reguleringsplan som skal endres. Byggehøyden vil bli foreslått økt slik at den gir best mulig utnytting av tomtene innenfor de føringene som ligger i overordnede planer og i vedtatt regulerings Forslagsstiller vil ikke fremme ønske om regelendring vedrørende skråtak. Forslagstiller kan ikke se at deres karakteristikk av illustrasjonene om gettovirkning er faglig godt begrunnet. For øvrig fortettes området nettopp for å imøtekomme de ventede klimaendringene. Disse forholdene er utredet og avklart i overordnede planer og i vedtatt regulering Det vil bli avsatt parkeringsplasser for sykkel i garasjeanlegget. Innspillet tas reelt delvis til følge da det inngår i overordnet planlegging for å imøtekomme klimaendringene og sykkelplasser innarbeides i garasjeanlegget. Det er meldt oppstart for en reguleringsendring, ikke en søknad om dispensasjon fra gjeldende plan. Forslagsstiller ønsker å øke byggehøydene og utnyttelsesgraden og bystyret har bedt om å få dette belyst gjennom en reguleringsendring. Det planlegges et byggeprosjekt som skal bidra med et godt bymiljø på Wergeland. Vedrørende private eiendommer, vises det til vedtatt reguleringsplan Denne legger til rette for ny utnytting. Grunneier bestemmer selv når dette skjer, men kan ikke hindre naboer i å realisere denne nye reguleringen som vil bidra til transformasjonen på Wergeland. De områder eller bygg som vurderes som verneverdige, forutsettes regulert slik. Tas ikke til følge

7 Side6 Velforeningen mener det ikke kan være utbyggers profittbegjær som skal styre utviklingen.

8 Side7 HØRINGSINSTANSER Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar #7: Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga, planseksjonen #8: Statens vegvesen, region vest Fylkeskommunen vurderer at formålet i hovedsak samsvarer med kommuneplanens arealdel, der Wergeland er sett av til lokalsenterområde. Fortetting i kollektivknutepunkt samsvarer også med regionale planer. Fylket oppfordrer til helhetlig planlegging der manglende oppfølging av gjeldende planer undergraver fortettingsarbeidet og langsiktige løsninger. Siden kommunens arbeid med reguleringsplan nylig er avsluttet, er fylket kritisk til at det allereie nå fremmes forslag om endring av deler av planområdet utan å se det i sammenheng. Fylket kan ikke se at det har kommet nye moment siden den forrige prosessen som tilsier at reguleringsplan nr bør endres. På dette grunnlaget stiller fylket seg kritisk til at planendringen blir gjennomført som en mindre endring. De mener det ikke har kommet fram nye momenter som ikke var kjent i arbeidet med områdereguleringsplanen. Fylket anbefaler derfor at planarbeidet ikke gjennomføres. Dersom kommunen likevel velger å gå videre med planarbeidet, må dette gjøres gjennom en full planprosess. Statens vegvesen vil bli orientert før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, dersom endringer av parkeringsanlegg og adkomst vil ha betydning for fylkesveg. Vegvesenet ønsker også informasjon om overvannshåndtering dersom det påvirker fylkesveganlegg i nærheten. Avslutningsvis informeres det om at vegvesenet nå starter arbeidet med prosjektering av vegløsningene som er vist i reguleringsplan for Wergeland. De vil avklare med Bergen kommune om dette krever reguleringsendring og om disse bør samkjøres med reguleringsendring for S2. Det er avklart med planmyndigheten at det gjennomføres en full planprosess med hjemmel i plan- og bygningsloven første ledd, ikke en mindre endring som følger av andre og tredje ledd, slik fylkeskommunen skriver. Det vises til referat fra oppstartsmøte 8. august Det er klaret opp i misforståelsen i telefonsamtale med saksbehandler Bjercke den 6. november Fylket vil få anledning til å uttale seg ved offentlig ettersyn. Det ble fremlagt nye momenter før bystyret skulle behandle reguleringsplanen i sitt møte 24. august Det vises til deputasjonsmøte med Bergen kommune den 9. april Bystyret vedtok en merknad om at det ønsker disse momentene behandlet i en reguleringsendring. Det vises til dette deputasjonsmøtet i varselet om oppstart. Kommunens vurdering var at de ikke kunne vedta innspillet uten å legge planen ut til nytt offentlig ettersyn. Dette danner bakgrunnen for flertallsmerknaden. Siden øvrige deler av planen ikke kan gjennomføres uten at dette prosjektet gjennomføres grunnet rekkefølgekravene knyttet til gatetunene, besluttet bystyret at det imøteser en reguleringsendring samtidig som resten av reguleringsplanen ble stadfestet. Merknaden bygger på feil forutsetninger, men tas i praksis til følge. Ønske om informasjon om forhold som berører fylkesveg vil bli tatt til følge. Det ble avholdt et møte med Statens vegvesen den 5. mars, der det ble delt informasjon om overvannshåndtering, parkering og adkomst samt øvrige tema som er nødvendig å avklare undervegs i planarbeidet.

9 #9: BIR Bergen interkommunale renovasjonsselskap Generell merknad vedrørende avfallshåndtering. For denne typen planarbeider med fleire funksjoner, krever BIR god renovasjonsteknisk planlegging som fastlegger rammebetingelser og krever moderne avfallsløsninger forut for byggesaken. BIR ber om at det innarbeides krav i bestemmelsene om utarbeidelse av en renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP) mtp arealbehov og utforming av avfallsløsning vist på situasjonsplan/utomhusplan. Det skal benyttes felles nedgravd avfallsløsning for avfallstypene restavfall, papir og plast. Returpunkt og innsamling av farlig avfall/grovavfall skal være del av planprosessen. Nærområdet skal vurderes for integrering av felles avfallsplan/avfallsløsning. BIR ber om at kravet innarbeides i fellesbestemmelser sammen med rekkefølgekrav om ferdigstillelse av avfallsanlegg før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. BIR skal uttale seg til RTP før byggesaken godkjennes. Kravene innarbeides i bestemmelsene og innspillet tas til følge. Nedkast til beholderene tenkes plassert inne i bygget, men det kan være aktuelt å plassere nedgravde beholdere som en del av gatesituasjonen. Det avklares undervegs med planmyndigheten. Side8

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer