Plan for idrett og friluftsliv Fitjar kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune"

Transkript

1 Plan for idrett og friluftsliv Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato]

2 INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN FOR PLANEN PLANPROSESSEN GENERELLE UTVIKLINGSTREKK/FOLKETALSUTVIKLING RESULTATVURDERING AV FØRRE PLAN STATUS IDRETTSANLEGG I FITJAR KOMMUNE MED ØKONOMIPLAN STATUS OG BEHOV FOR OPPGRADERING AV ANLEGG MÅLSETTING OG PLANAR FOR NY ANLEGGSBYGGING FORHOLD TIL ANDRE PLANAR SPELEMIDLAR ORGANISERT IDRETT I FITJAR KOMMUNE EIGENORGANISERT FYSISK AKTIVITET FRILUFTSLIV SIKRA AREAL FOR FRILUFTSLIV OG FORSLAG TIL NYE OMSYNSSONER GENERELL LANGTIDSPLAN FOR FØRESLEGNE/PLANLAGDE TILTAK I PLANPERIODEN AVSLUTTANDE KOMMENTAR 1

3 Plan for idrett og friluftsliv FØREORD (v/ Ordførar. Kjem etter høyringa) SAMANDRAG Fitjar kommune, ved Kulturkontoret, har arbeidd fram ein ny plan for idrett og fysisk aktivitet. Planen fokuserer i mindre grad enn tidlegare på anlegg, og følgjer elles rettleiaren om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet som legg føringar på å halda fokus på sjølve aktiviteten som føregår på anlegga. (Kultur- og kirkedepartementet 2007) Planen tek før seg tre hovudområde; idrett (organisert), fysisk aktivitet (eigenorganisert) og friluftsliv. Målet med denne planen er at innbyggjarane i Fitjar skal kunne oppleva å få driva idrett og fysisk aktivitet, både gjennom organisert idrett, uorganisert aktivitet og gjennom friluftsliv. Ein vil og legge til rette for å auka den fysiske aktiviteten, særleg til menneske og grupper som treng meir tilrettelagte tilbod. For å nå det målet vil ein stimulere til at meir informasjon om dei ulike aktivitetstilboda når fram til alle, men med særleg vekt på dei prioriterte målgruppene, som er barn, unge og menneske med nedsett funksjonsevne. Det må og satsast på å finne gode metodar og verktøy for å nå dei inaktive, og dei me veit vil ha nytte av helsefremjande fysisk aktivitet. Med utgangspunkt i individperspektiv så vel som folkehelseperspektiv, er det ynskjeleg å spegle korleis samfunnet har endra seg over de siste 15 åra, korleis det er grunn til å anta at det kjem til å endra seg dei neste ti åra, og korleis det er naudsynt at tilboda vert endra i takt med dette. Ein har så langt det let seg gjera kartlagt det aktivitetstilbodet som finst i kommunen i dag, og kva tilbod ein ynskjer å utvikla. Vidare er planen tenkt som eit strategidokument for avklaring av eksisterande behov blant kommunen sine innbyggjarar. Dette for å sikra at tiltaka som vert sette i verk er hensiktsmessige og kostnadseffektive. Avslutningsvis kjem ein inn på langtidsplanlegging når det gjeld anlegg, både føreslegne og planlagte tiltak. Planen er arbeidd fram med eit godt samarbeid med idrettslag, og andre aktørar i det frivillige arbeidet med fysisk aktivitet. Dette samarbeidet er det særs viktig å halda fram med, for å nå måla om auka fysisk aktivitet for innbyggjarane i Fitjar Kommune 2

4 INNLEIING Fysisk aktivitet i befolkninga er viktig. Mennesket si oppleving av glede, meistring og velvære gjennom trening gir positive effektar for den mentale og fysiske helsa. Fysisk aktivitet har og mykje å bety for utvikling av barn sine motoriske dugleikar. Staten har som mål å leggja til rette for at flest mogleg skal kunne driva med idrett og fysisk aktivitet, med særleg fokus på barn og unge som prioritert målgruppe (St.meld. 26, Den norske idrettsmodellen 2012) Fysisk inaktivitet og fråfall i idrettssamanheng er eit veksande samfunnsproblem. Det er først og fremst ein meir stillesitjande kvardag som er årsak til at berre 20 prosent av befolkninga oppfyller staten sine tilrådingar om daglig fysisk aktivitet. Helsedirektoratet si tilråding til vaksne og eldre er å vera i aktivitet minst 30 minutt kvar dag. Barn bør få dobbel dose, minst 60 minutt. Den delen av folket som seier dei trenar eller mosjonerer regelmessig har aldri vore høgare enn i dag. Idrett, trening og mosjon er difor eit vesentlig bidrag for å nå nasjonale helsepolitiske mål. Idrett er viktig i seg sjølv, som ein arena for fellesskap, og på grunn av at den har eit potensial til å vera med å løysa utfordringar på andre samfunnsområde. Ei stor utfordring i dag er at idretten ikkje klarar å halda på ungdomen. Undersøkingar syner at av alle som startar med idrett er omlag halvparten slutta når dei er 13 år. Rapportar syner og at 70- åringar er meir aktive enn 15- åringar. Populære mosjonsløp og sykkelritt blir fullteikna av vaksne utøvarar med god økonomi og kan spegla seg att i eit klassedelt idrett. Idretten slit med å tilpassa sitt tilbod til ungdom som vil driva idrett, men ikkje på konkurransenivå. Mangel på lågterskeltilbod i idretten vert etterlyst. Desse utfordringane vil nok og gjelda for Fitjar, og er viktig å ha med som eit bakteppe når ein planlegg aktivitet for å hindra stort fråfall i idretten. Alt som skal til... og 30 min for vaksne...er 60 min dagleg aktivitet for born 3

5 Fysisk aktivitet i befolkninga ein oversikt (Stortingsmelding26 ( ) BAKGRUNN FOR PLANEN Det førre kommunedelplanen for anlegg og område for idrett og friluftsliv, vart laga i 1999 og gjekk ut i Det vart politisk vedteke å forlenga planen ut Ambisjonen for den nye planen er å svara på dei statlege, regionale og lokale føringane for planfeltet. I tillegg er det lagt føringar frå Kirkedepartementet at ein i langt større grad enn før skal halde fokus på sjølve aktiviteten som føregår innan idrett og friluftsliv, samt kartlegge aktiviteten til lag og organisasjonar som driv med fysisk aktivitet. Det er lagt særleg vekt på folkehelse og universell utforming. Det er ein føresetnad for at ein skal ha rett til å søkja spelemidlar frå Kulturdepartementet og fylkeskommunen at ein har ein kommunal plan for idrett og friluftsliv der alle anlegg må inngå. Desse skal registrerast i idrettsanlegg.no. Mål må formulerast slik at dei underbygger statlege og fylkeskommunale føringar. Planen er arbeidd fram med eit godt samarbeid med idrettslag, og andre aktørar i det frivillige arbeidet med fysisk aktivitet. 4

6 PLANPROSESSEN Som første steg i planprosessen vart det laga ein planstrategi. I formannskapet vart det gjort oppstartsvedtak på at det skulle lagast ny kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Kulturkontoret har ansvaret for planprosessen. Ei tverrfagleg arbeidsgruppe som består av leiar i idrettsrådet Sigbjørn Aarland, dagleg leiar i idrettslaget Geirmund Aga, folkehelsekoordinator Kari Raunholm, brannsjef Tore Nesbø, og kultur- og informasjonssjef Fitjar kommune Bente Bjelland. Gruppa har hatt jamlege arbeidsmøte frå april Det er lagt stor vekt på å hente innspel frå lag/organisasjonar, enkeltpersonar og andre relevante instansar via spørjeskjema og direkte kontakt. Det er føreteke ei kartlegging av planar for anlegg og aktivitetar. Eldrerådet og ungdomsrådet samt representant for formannskapet vart invitert inn på møte for å komma med innspel. Styringsdokument: St.meld. nr 16 ( ) «Resept for et sunnere Norge» St.meld. nr. 20 ( ) «Nasjonal strategi for å utjevne helseforskjeller» St.meld. nr. 47 ( ) «Samhandlingsreformen» Handlingsplan for fysisk aktivitet Saman for fysisk aktivitet Lov om folkehelsearbeid av St.meld 26, Den norske idrettsmodellen Mål med planen Planen skal legge grunnlag både for ei kort- og langsiktig utvikling og satsing innan feltet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Fitjar kommune med hovudfokus på aktivitetar, men òg anlegg. Den skal i tillegg gje tilråding om arealdisponering til kommuneplanen sin arealdel. Ein tek sikte på eit fireårig, prioritert handlingsprogram som skal rullerast kvart år. Det er lagt vekt på at planen skal vere ein styringsreiskap for å nå kommunen sine mål og satsingsområde. 5

7 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK Til tross for at ein aukande del av befolkninga rapporterer at dei trenar og mosjonerer på fritida, kompenserer ikkje dette i tilstrekkelig grad for den reduserte aktiviteten i kvardagen. Fysisk inaktivitet svekkjer funksjonsdugleiken og aukar risikoen for sjukdom og skader. Mange er heilt inaktive. Forsking syner at ei beskjeden auke i aktivitetsnivået gir inaktive ein stor helsegevinst i form av redusert sjukdomsrisiko, betre livskvalitet og auka funksjonsdugleik i eldre år. Rettferdig fordeling av velferdsgode er grunnleggjande for god helse i befolkninga. Helseplager knytt til fysisk inaktivitet rammar sosialt skeivt og fører til auka sosiale helseskilnader. Folkehelsearbeid handlar om å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, førebyggje sjukdom og hindre skader, og det handlar om å utvikle eit samfunn som legg til rette for sunne levevanar og beskyttar mot helsetruslar. Dette krev systematisk og langsiktig innsats i alle samfunnssektorar. Å fremja god helse, førebyggja sjukdom og redusera helseskilnader er heilt sentralt i Samhandlingsreforma. Dei som slit med inaktivitet har og gjerne andre utfordringar, t. d rus, psykiatri, fysisk eller psykisk funksjonshemming, og vil dermed ha større sjanse for å få fleire år med dårleg helse pga låg deltaking i tilbod om fysisk aktivitet. Kommunehelseprofilen for Fitjar som blei lagt fram i 2013 peikar på nokre særlege utfordringar for Fitjar når det gjeld folkehelse. Den syner at kommunen har ein noko høg andel unge som ikkje fullfører utdanning, og ein har utfordringar på rus og psykiatri. Forsking syner at størstedelen av aktiviteten føregår organisert gjennom skule og idrettslag. Aktiviteten fell dramatisk i helgar og feriar i Noreg. Dei siste barnevekststudiane på landsbasis syner at overvekt og fedme er eit større og aukande problem i bygdestrok enn i bystrok. Ei sannsynleg årsak til det er at fleire i bygdestrok nyttar oftare bil og buss i transport, spesielt på fritida. Friluftsliv er ei viktig kjelde til fysisk aktivitet og rekreasjon. I eit vidare perspektiv er friluftsliv ein sentral del av den norske kulturarva og ei kjelde til flotte naturopplevingar. Det gjer at friluftsliv er eit viktig bidrag for å kunne nå målsettinga om å legge til rette for fysisk aktivitet for alle. Fysisk aktivitet i form av friluftsliv når gjerne andre enn den organiserte idretten, og vert difor eit viktig område i kommunal planlegging. 6

8 Forventa folketalsutvikling i Fitjar Kommune Statistisk sentralbyrå Framskrevet folkemengde, etter region, kjønn, alder, tid og statistikkvariabel. Menn år år år år år år år år og eldre Kvinner 0-5 år år år år år år år år og eldre Her ser ein tydeleg ei utfordring når det gjeld tal på eldre i Fitjar dei neste 7 åra. I gruppa frå 67 til 80 år vil talet auka med 60 personar, slik prognosane syner pr. i dag. Dei nasjonale utfordringane er at me vert fleire eldre, og fleire lever med kroniske sjukdomar og fleire vert ramma av demens og kreft. Samstundes kan ein mindre del av befolkninga yta omsorg. Det vert viktig at denne store gruppa førebyggjer funksjonsfall med fysisk aktivitet. Det bør difor vera ein auke i tilbod om fysisk denne gruppa. I dei andre aldersgruppene er det mindre variasjonar, men likevel viktig å oppretthalde tilbod til alle. EVALUERING AV FØRRE PLAN Kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv hadde eit tydeleg fokus på idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Planen skulle føre til planmessig utbygging av idretts/friluftsanlegg, mellom anna som del av den generelle kommunale planprosess. 7

9 Den skulle òg vera til hjelp for lag/organisasjonar og kommunen si detaljplanlegging, samt fungere som dokumentasjon for kommune og fylkeskommune/stat i høve til løyvingar til anlegg. Planen skulle òg danna grunnlag for økonomiplan for kommunen i utbygging av anlegg til idrett- og friluftsføremål Tiltak etter førre plan som er utført: Allsidig kultur og idrettsbygg Skytebane Utandørs bane i Årskog med 8 skiver på 100m og 8 skiver på 200m. Standplass med ekstra støydemping ( miljøpakke) Skyttarhus Rehabilitering av symjehall Kunstgrasbane Lysanlegg ved kunstgrasbane Skal oppgraderast i 2014 Toalettanlegg Breiavika badeplass Skal byggast nytt i 2015 Oppgradering Breiavika badeplass P-plass tursti Dalshaugane P-plass tursti Rydlandssaga Tursti Surefjell Ballplass Sælevik Ballplass Bakken Tursti Rossneset Badeplass Vestbøstad Balløkke/akebakke Fitjarstølane Aktivitetsplass Koløyholmen Ballbinge Øvrebygda skule Ballbinge sentrum Ballbinge Vestbøstad Ballbinge Hageberg Ballbinge Rimbareid skule BMX bane Vestbøstad To brygger Smedholmen Brygge Teløy Flytebrygger. Lendingsplass for båtutfart. Kai ved tilrettelagt badeplass. Som ein ser av opplistinga har lag og organisasjonar vore aktive i arbeidet med tilrettelegging, både innan friluftsliv, nærmiljøanlegg, og idrettsanlegg. Førre 8

10 plan har fungert godt som politisk og administrativt styringsverktøy, sjølv om planen har vore noko utdatert dei siste åra. Tiltak førre plan som ikkje er vorte utført: Akebakke i Sælevik Hestesportsbane Skeiseanlegg Ein har i stor grad nådd måla for førre plan. OVERORDNA MÅLSETJING FOR KOMMUNEN SI SATSING PÅ FYSISK AKTVITET. I alle fasar i livet skal vi kunne drive idrett og friluftsliv gjennom trening eller mosjon på fritida. All form for fysisk aktivitet er til det beste, og vil auke helsegevinsten og trivselen. Utfordringa er å vidareutvikle attraktive aktivitetstilbod og anlegg som svarar til ønske og behov for alle i kommunen. Prioriterte målgrupper i Fitjar er barn og ungdom, og menneske med nedsett funksjonsevne. STATUS IDRETTSANLEGG I FITJAR KOMMUNE Anleggstype Lokalisering Mål Eigar Fotballbane, gras Fitjar idrettspark 65 x 105 Fitjar komm Friidrettsanlegg Fitjar idrettspark Fitjar komm Fotballbane, kunstgras Fitjar idrettsplass 60 x 100 Fitjar komm Andre komm. Anlegg Tennisbane Fitjar idrettspark Fitjar komm Orienteringskart Rydland/Årbø Fitjar idrettslag Orienteringskart Tveita/Årskog Fitjar idrettslag Orienteringskart Midtfjellet Fitjar idrettslag Orienteringskart Rossnes/sentrum Fitjar idrettslag Innandørsanlegg Gymnastikksal Rimbareid Fitjar komm Gymnastikksal Øvrebygda Fitjar komm Symjehall Rimbareid 12.5x8.5m Fitjar komm Skytebanar Skytebane Årskog 200m Fitjar skyttarlag Skyttarhus Årskog 9

11 Innandørs skytebane Kjellar i Fitjartun Fitjar b. u. l. Årlege driftskostnader Kostnad Anleggstype Merknad Idrettsanlegg Drift/vedlikehaldsavtale med FIL kr. (Gjeld grusbane og grasbane, inkl. bygningar) Friluftsanlegg Medlemsavgift til friluftsråd kr Symjehall Drift/vedlikehald Fitjar kommune STATUS OG BEHOV FOR OPPGRADERING AV ANLEGG Fitjar idrettslag: Maskinparken bør fornyast då den byrjar å eldast. Maskinparken består av ein liten traktor med tilhøyrande reiskap, som klippeutstyrgrasoppsamlar- vertikalskjerar, sandutleggjar og gjødselstrøar. Bygging av nytt klubbhus ved kunstgrasbanen. Ny lyssetting av kunstgrasbane, då eksisterande lyssetting er berekna for grusbane. Status O-kart: Nordre Stokken (frå Sælevik til Øvrebygda), Sæterbø og Sentrum/Rossneset treng oppgradering Midtfjellet treng oppgradering med nye vegar og vindmøller. Det meste av det gamle Fitjar aust er ein del av kartet over Midtfjellet, men mykje av denne delen bør òg synfarast på nytt. HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogrammet for ordinære anlegg og nærmiljø anlegg skal reviderast kvart år og takast opp til politisk handsaming i samband med kommunebudsjettet. I den årlege rulleringa av handlingsprogrammet vil økonomi, tidsplan og meir detaljar om anlegga vere med. Når det skal setjast opp prioriteringsliste over anlegg som skal finansierast med spelemidlar og eventuelt tilskot frå Fitjar kommune, må det leggjast stor vekt på at ein satsar på variasjon og breidde over anlegga i kommunen. Anlegg for leik, mosjon og friluftsliv skal prioriterast. 10

12 2014 Ordinære anlegg; Fitjar Idrettslag, fotballgruppa: Klubbhus (spelemiddelsøknad 2014) Lyssetting av kunstgrasbanen. (spelemiddelsøknad 2014) Nærmiljøanlegg: O-Kart Tveitafjellet og Fitjarstølane Aktivitetsområde på den gamle brannstasjonstomten ved rådhuset. Fotballmål og badmintonstolpar til Fitjar idrettslag Skatepark Rossneset (spelemiddelsøknad 2014) Ballbinge Rossneset (spelemiddelsøknad 2014) Grusbane Rossneset (spelemiddelsøknad 2014) 2015 Nytt uteområde til Rimbareid skule Mangfaldig og stimulerande uteområde/ aktivitetsområde med tarzanløype, apejungel, bordtennis. Volleyballbaner, div. balleik, turnhage, m.m Sunnhordland padleklubb klubbhus Eit bordkledd grindverksbygg som kan integrerast med ei isolert brakke som har innebygd toalett, dusj og opphaldsrom på friområdet ved stranda på Lambatøkje, eller Steingardseid ved kanalen mot Hellandsfjorden.Treng parkering for 4-5 biler. Gymnastikksal/grendahus på Sælevik skule Eit bygg som kan brukast som gymnastikksal med basket-bane 28x15m og 7m takhøyde, scene toalett/garderobe og kjøkkenkrok. Skulen eig tomt. Bruksnr: 50/171. Tomta er ca. 10,5 mål. Aktivitets område i Bakken. Området der aktivitetsløkka skal byggjast på er opparbeida tidlegare og er klar til utbygging. Om vinteren er det planen å ha skeiseaktivitet, og om sommaren vert det høve til å gå på rulleskøyter, køyre radiostyrte bilar og andre sommaraktivitetar. Det vil og bli laga sitjeplassar med bord og benker samt anna felles utstyr som grillområde og bålplass. O-kart under planlegging, Fitjar idrettslag. O- kart for tur- og kulturorientering i Stokksneset. 11

13 FORHOLD TIL ANDRE PLANAR Fitjar kommune er ein allsidig organisasjon, og andre planar i kommunen vil ha innverknad på kommunal planlegging for fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er difor viktig at dei ulike planane har mål som forsterkar kvarandre og dreg i same retning. Kommuneplanen sin arealdel legg til grunn at store deler fjellområdet, samt store deler av Fitjarøyane, har status som regionalt viktige friområde. Omsynssoner for friluftsliv er vidareført i plankartet, og ein legg vekt på tiltak som fremjar friluftslivet. Arealdelen legg og føringar for aktivitetsanlegg i utbyggingsområde for bustad, heimla i plan og bygningslova, det er og sett rekkjefylgjekrav til utbygging. I reguleringsplan for E-39, er det ved Vistvik sett av areal, og planlagt opparbeiding av P-plass for utfartsområde til fjells. I Kommuneplanen for Fitjar, arealdelen, er det gjort ei registrering av barnetråkk i kommunen. Barnetråkk er ein metode for å sikre barn og unge sin medverknad i kommunal planlegging. Det er viktig at desse registreringane vert gjort kjent, og at det vert lagt føringar for å sikre areal som i dag vert nytta til fysisk aktivitet og leik. Omsorgsplanen skal rullerast i 2013/14, og er under arbeid. Denne legg og vekt på fremjing av fysisk aktivitet for å førebyggje sjukdom. Den har som mål å leggje til rette for auka livskvalitet og trivsel hos innbyggjarane, og spesielt for utsette grupper når det gjeld folkehelseutfordringar. Barnetråkk (kommuneplan arealdelen) Parkeringsplass Vistvik (Trafikksikringsplan). I reguleringsplanen for E-39 er det vist til parkeringsplass ved utfartsområde til Fitjarfjellet frå Vistvik. SPELEMIDLAR Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mogleg kan drive idrett og fysisk aktivitet. Dei viktigaste målgruppene for bruk av spelemidlar til idrettsføremål, er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Spelemidlar til idrettsanlegg skal bidra til ein infrastruktur som gjer det mogleg for befolkninga å drive både med eigenorganisert aktivitet, og aktivitet i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barn sine behov for fysisk aktivitet, blir særskilt prioritert. Når det gjeld ungdom, er det eit mål å utvike anlegg som tek omsyn til ungdom sine behov for utfordringar og variasjon. Ungdom må få vere med å medverke i utforminga av anlegg. Anlegga bør fungere som gode sosiale møteplassar i lokal-samfunnet (V-0732 B 06/2012). Staten krev at anlegg skal ha universell utforming. 12

14 Søknader om tilskot til anlegg, idrett og annan fysisk aktivitet, med aktuelle vedlegg, skal leverast elektronisk gjennom nettstaden Det blir søkt gjennom den kommunen der anlegget er geografisk plassert. Anlegget skal vere innarbeidd i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen sitt vedtak og søknad skal sendast til fylkeskommunen innan 15. januar kvart år. Ordinære anlegg: Med ordinære anlegg meiner ein anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Anlegg må på førehand vere gitt ei idrettsfunksjonell godkjenning av departementet. Dette gjeld både for nybygg, rehabilitering og ombygging. Ein kan normalt søke om 1/3 av godkjend kostnad, og maksimalt tilskot er kr Om ikkje anna er bestemt, er det nedre grense kr For idrettshallar og andre større anlegg, er eigne satsar Til turvegar og turstiar kan tilskotet vere på halvparten av godkjend kostnad, inntil kr Leigeavtale av grunn må minst vere på 20 år. Nærmiljøanlegg: Med nærmiljøanlegg meiner ein anlegg eller område for eigenorganisert, fysisk aktivitet nær bustadområde, og/eller område der folk i alle aldrar ferdast. Med nærmiljøanlegg meiner ein berre anlegg ute. Søkar må ha rett til bruk av grunnen der anlegget skal plasserast, og avtalen må minst vere på 20 år. Eigar av anlegget pliktar at det er ope for eigenorganisert, idrettsleg, fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg skal på førehand ha idrettsfunksjonell godkjenning frå kommunen før byggearbeidet startar. Det kan normalt søkast om halvparten av godkjend kostnad, øvre grense kr , og nedre grense kr Ein kan søke spelemidlar i inntil tre omgangar (tre byggetrinn). Nærmiljøanlegg, med ei kostnadsramme over kr , skal vere med i ein kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, og anlegget kan takast med i planen ved rullering av handlingsprogrammet. Mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg: Denne ordninga fell bort ved årsskiftet 2013/14. 13

15 FITJAR IDRETTSRÅD Alle kommunar med meir enn tre idrettslag er lovpålagt å ha eit idrettsråd. I Fitjar har ein eit idrettslag som organiserer mesteparten av aktiviteten og medlemsmassen innan idrett. Dette syner også tala frå Idrettsregistreringa frå 2012: LAG Medlemstal I prosent Fitjar Idrettsråd IR % Fitjar Idrettslag % Fitjar hestelag 20 3 % Fitjar modellflyklubb 7 1 % Fitjar karateklubb 29 4 % Mål for det vidare arbeidet til Idrettsrådet vil vera: Få på plass vedtekter som er i tråd med Noregs idrettsforbund sine retningslinjer Få på plass eit styre som dekker alle laga i kommunen ikkje berre frå idrettslaget, slik status er i dag. Vera aktive pådrivarar i kommunen sine planar og vera ein høyringsinstans i følgje lover og føreskrifter Vera eit talerøyr for idrettslaga inn mot kommunal forvaltning og politisk leiing Delta på samlingar og ting der viktige idrettsspørsmål blir drøfta Få i stand ein samarbeidsavtale med kommunen med faste dialogmøte ein gong i året, gjerne før budsjettprosessar startar Idrettsrådet vil vera ein naturleg samarbeidspart ved utarbeiding av nye idrettsanlegg og vedlikehald/rehabilitering av gamle. Idrettsrådet må vera ein aktør i rullering av kommunedelplanen for idrett- og friluftsliv. 14

16 AKTIVITET I FITJAR KOMMUNE Dei nye føringane frå kultur- og kyrkjedepartementet for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet vektlegg grundig registrering av den fysiske aktiviteten både når det gjeld organisert idrett og eigenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv. På denne måten kan ein lettare leggja vidare strategiar for kommunen sitt engasjement på aktivitetar og vurderingar for anleggsbehovet i kommunen. Folk som bur på bygda er mindre fysisk aktive enn folk i byar ORGANISERT IDRETT I FITJAR KOMMUNE Idrett: Idrett vert definert som aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten Mål: Alle innbyggarane i Fitjar skal kunne oppleve å få drive idrett og fysisk aktivitet. Idretten skal vere ein arena for leik og konkurranse, utfordringar og opplevingar Satsingsområde: Stimulere til at meir informasjon om dei ulike aktivitetstilboda når fram til alle, men med særleg vekt på dei prioriterte målgruppene. Kartlegge behovet for eit breiare aktivitetstilbod innan organisert idrett. Aktivitet i Fitjar idrettslag (FIL) 2013 H- Laget Badminton Bordtennis Fotball Friidrett Handball Idrettskulen Orientering Turn Kvinner FIL 0-5 år år

17 Menn 0-5 år år Alle Tabell: Tal på medlemmar i dei ulike gruppene i idrettslaget Fotball: Fotballgruppa har rundt 300 medlemmer. Dei fleste av desse spelar i dei aldersfastsette klassane, og er frå 6 år og oppover. Arrangement: Spar Fitjar Cup, miniturnering med fleire hundre deltakarar. Dei siste 12 åra har fotballgruppa skipa til TINE fotballskule i byrjinga av sommarferien. Rundt 100 ungar i alderen 7-12 år deltar, under leiing av unge instruktørar frå eigne rekkjer. Sidan 1992 har fotballgruppa arrangert vintercup, vanlegvis den første helga i november. Wärtsilä Cup blir arrangert i idrettshallen saman med Fitjar kultur- og idrettsbygg kvar vinter Handball: I 2013/2014- sesongen har ein meldt på 9 lag i alderen 9-15 år. Det er 4 gutelag og 4 jentelag i tillegg til eit damelag som i vår rykka opp og spelar no i 4.divisjon. Arrangement: Dei eldste handball-laga har delteke på handballcup i Danmark. Alle laga får tilbod om å delta på Handballfestivalen på Stord kvar pinse. Handballgruppa har 16

18 siste året og arrangert Hafo-cup lokalt, for å få opp interessa for idretten. Etter at handballgruppa og idrettslaget har jobba målmedvite med rekrutteringa har medlemsmassen auka noko hausten Orientering: Orienteringsgruppa hadde i betalande medlemar, men fleire er aktive og med på løp. Aktiviteten så langt i 2013 viser ei auke i medlemsmasse. Aktivitet: Ein har i løpet av året tilbod om m.a. turorientering, sju løp i Fitjarkarusellen, to Finn fram-dagar (familie-turdagar), opplegg for idrettsskulen (2. og 3. klasse), DNB Challenge (60 Nord) for 4. klasse og aktivitetsdag for storskulen i juni. Dei samarbeidar òg med Stord og Solid om ulike aktivitetar (leirar og sosiale tilstellingar) og reise til løp. Felles O-troll leir for 9-14 åringar. Framtidsplanar mogleg kulturorientering i Stokksneset Friidrett: Friidrettsgruppa har 26 medlemmar i Aldersgruppa er frå 9 år og oppover. Aktivitet/Arrangement: Friidrettsgruppa arrangerer 2 årlege løp, Fitjar halvmaraton og Fitjardalten Fitjar Idrettslag fekk i 2013 ei bompengebu frå Trekantsambandet som vil bli nytta som tidtakarbu. Idrettslaget får då nytta tidtakarutstyret som ein eig i lag med Stord og Bømlo. Medlemstalet har auka sterkt i friidrett. Det har lukkast å få fleire vaksne med som skapar stabilitet og gode rammer rundt treningane. Badminton: Denne gruppa her 27 betalande medlemmar Det er treningar 2 gonger i veka og tilbodet er for alle ifrå 4. Klasse og oppover. Her ser ein at fleire som har slutta med andre organiserte idrettar finn seg til rette. Det kan sjå ut til at det er eit godt tilbod på tvers av alder og kjønn, og at ein kan delta her med dei føresetnadane den einskilde har. Aktivitet/Arrangement: 17

19 For å skape interesse for idretten har gruppa arrangert kurs for ungdomsskuleelevar. Gruppa var i oktober 2012 med og arrangerte Vestlandsmeisterskap i Fitjar Kultur- og idrettsbygg. Symjing: Det er tilbod om offentleg bading ein kveld i veka i bassenget på Rimbareid skule. Tilbodet rettar seg mot barn opp til 10 år i lag med vaksne og ungdom/vaksen- bading. Idrettslaget har ilag med Frivilligsentralen ansvar for at det er godkjende badevakter som rullerar på den oppgåva. Bordtennis: Denne gruppa har per i dag ikkje aktivitet. Dette er ein idrett som kan femna om dei som ikkje finn andre idrettar, og fanga opp fråfall i idrettssamanheng. Det vil vera viktig å kunna få eit slikt tilbod tilbake igjen. Turn/Idrettsskule: Tilbodet rettar seg til dei yngste. For mange er det det første møtet med FIL og organisert aktivitet. Hausten 2013 har turngruppa 3 grupper ; foreldre og barn, 4-6 år og 1. klasse. Idrettskulen har tilbod til 2. og 3. Klasse. Alle gruppene i idrettslaget har nokre treningar kvar, der dei presenterer sin idrett. Turnaktivitetane føregår i gymnastikksalen på Rimbareid skule. Turngruppa arrangerer årleg juleoppvisning i Fitjar kultur og idrettsbygg. Treningssenter: Idrettslaget kjøpte i 2011 Fitjar treningssenter, og har sidan vore ei gruppe i Fitjar Idrettslag. Gruppa tel i dag om lag 200 medlemmer. Dette skal vere eit tilbod for alle, spesielt dei som ikkje er med i andre grupper i idrettslaget. Fråfall i idretten ei utfordring i frå 13 års alder, og treningssenteret kan væra med å motverka dette fråfallet. I tillegg har treningssenteret eit tilbod til seniorar, med eigne gruppetimar for damer og menn. Dette er eit ledd i det førebyggjande helsearbeidet, for å halde den aukande gruppa pensjonistar i fysisk aktivitet lengst mogleg. Dette kan gi gevinst i at eldre held seg friske lenger og unngår funksjonsfall, og at dei er lengst mogleg heimebuande. Treningssenteret ilag med FIL kan og vera ein arena for frisklivstilbod og ha eit tettare samarbeid med helsetenestene og Frivilligsentral. Dette bør ein sjå nærare på i komande planperiode. Fitjar Karatesenter Fitjar Karatesenter har 34 medlemmer 7 vaksne frå 19 år og oppover 10 ungdomar mellom år 17 barn mellom 7 14 år 18

20 Fitjar karateklubb er ein idrettsklubb i vekst som satsar på barn og ungdom. Dei trenar i gymnastikksalen på Øvrebygda skule Fitjar skyttarlag Aktivitetsnivået er varierande, men interessa er aukande. På miniatyrskyting i Fitjartun er det høg aktivitet. I 2013 vart det arrangert skyteskule, og ein tar sikte på å starte opp på ny i løpet av vinteren. Skyttarlaget har arrangert to opne stevner i 2013 med totalt deltok 250 deltakarar. Ein har óg arrangert lagmeisterskap for felt - og baneskyting. Ein tek sikte på å arrangere banestemnet Sunnhordlandtreffen årleg og felt stemne når anlegg vert klart på Midtfjellet. Aldersgrensa for å delta på stevner i DFS sin regi er det året ein fyller 10 samt at ein må vera Norsk statsborgar. I kjellaren på Fitjartun er aldersgrensa ca 8 år. Medlemmer under 12 er: 27 Medlemmer 12 til 19 er: 19 Fitjar Racingteam Fitjar Racing team består av rundt 40 aktive medlemmar i alderen 7 60 år som driv med Bilcross junior, Bilcross senior, Rallycross og Crosskart. Det er ingen aldersgrenser, men motorsportsgreinene har egne aldersgrenser for deltagelse. Fitjar racingteam har vunne fleire titlar i Vestlands- og Norgesmesterskapet i Crosskart og Rallycross de siste åra. Dei heldt eit høgt nasjonalt nivå, spesielt i crosskart. Trening føregår på NMK Vikedal og i Bergen. Reiser elles rundt på løp. Sunnhordland Padleklubb Sunnhordland Padleklubb er ein klubb med ca. 60 medlemmer frå Fitjar, Stord, Tysnes og Bømlo. Hovudaktivitetar er kurs, turar og aktivitetsdagar. Dei har i dag ein stall med to barnekajakkar, fire enkle kajakkar og ein tandem som dei nyttar til kurs og låner ut til medlemmar som har våtkort. KRIK KRIK (Kristen idrettskontakt) sin visjon er å ta vare på, inspirera og vinna ungdomar til eit sunt og aktivt kristent liv, og skapa eit inkluderande miljø blant ungdomar på Fitjar. Dei ynskjer og å hjelp ungdomane til å vera fysisk aktive både inne i idrettshallen og ute i naturen. KRIK Fitjar har utstyr til idrettsaktiviteter i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg. KRIK Fitjar Havkajakk har ein kajakk og ein del padleutstyr. Kulturskule: Danseundervisning 4 grupper med inntil 15 elevar i kvar gruppe. Kvar gruppe har undervisning i 60 min. Undervisninga er lagt til tysdag ettermiddag i kultursalen, FKIB. 19

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Framlegg til: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2016-2019 Kvinnherad Kommune

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2021. 1 Vedtak, dato, saksnummer Innhald planprogram 1 HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN. 1.1 Om

Detaljer

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/21484-4 Saksbehandlar: Britt Karen Spjeld og Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016 Framlegg

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Idrett og fysisk aktivitet

Idrett og fysisk aktivitet MIDSUND KOMMUNE Idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsplanen 2016 Innhold 1. Forankring i Nasjonale og regionale føringar... 2 2. Forankring i Midsund sine planar... 2 3. Rullering av Handlingsplan...

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Øystre Slidre kommune Saksframlegg

Øystre Slidre kommune Saksframlegg Øystre Slidre kommune Saksframlegg Saksbehandlar: Marit Karlberg Arkivsaksnr: 17/595 Arkiv: 144 Behandla av: Møtedato Saksnr: Formannskapet 07.09.2017 081/17 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil»

Planprogram. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Balestrand «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Planprogram Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet «Saman er vi sterke og får til det vi vil» Balestrand 10.06.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Føremål og bakgrunn med planarbeidet. 4 2.1. Føremål

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse Planprogram. Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse Planprogram. Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/ Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2014-2017 Planprogram Vedteke av kommuneplannemnda sak 06/14 06.03.14 Innhald Innhald... 2 1 Innleiing... 3 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-245 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 23.03.2004 044/04 AGNH Kvam heradsstyre 20.04.2004 037/04 AGNH Avgjerd av: Saksh.: Agnar Høysæter Arkiv:

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld. www.hordaland.no

Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld. www.hordaland.no Regionale føringar og utfordringar knytt til idrett og fysisk aktivitet Britt Karen Spjeld Kvifor skal personar innan psykisk helsevern vere i fysisk aktivitet? Kvifor skal personar innan psykisk helsevern

Detaljer

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande?

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Presentasjon av anlegg og tiltak i 2014-2015 i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Rådgjevar fysisk aktivitet, Atle Skrede Askvoll kommune Aurland kommune Anlegg;

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis?

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? Sunn framtid Erfaringskonferanse Stord 26.03.12 Tove Vikanes Agdestein Folkehelsekoordinator Stord kommune Health is usually described in medical language, but it also

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal. Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet

Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal. Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet Innovasjonskonferansen Helse- og omsorg 20. 21. mai 2014 - Sogndal Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet Spørsmål til refleksjon Vil mangelfullt vedlikehaldne anlegg innby til eigenorganisert fysisk

Detaljer

REGIONALE IDRETTSANLEGG

REGIONALE IDRETTSANLEGG SAK 53/13 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksopplysning I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak: Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Søkje om spelemidlar Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Hausten 2015 A) Spelemidlar 1. Saksgang 2. Fristar 3. Planforankring 4. Kven kan søkje? 5. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Detaljer

Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes

Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes Øystre Slidre kommune Sektor for kultur utvikling og næring 2940 Heggenes Til: Beito skyttarlag Heggenes Vel Høvshaugen Vel Krøsshaugen Vel Oppland fylkeskommune Oppland Idrettskrets Rogne Idrettslag Skulane

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR Saksnummer Utval Vedtaksdato 016/15 Utval for drift, utvikling og kultur 03.03.2015 Saksbehandlar: Kalstveit, Eva Sak - journalpost: 15/406-2015002367 KOMMUNEDELPLAN IDRETT,

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 13.12.2012 021/12 SH Kommunestyret 07.02.2013 003/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: 143

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

1. Søkjar. 2. Namn, type anlegg og evt. anleggsnr på prosjektet. 3. Underskrift. For kommunen

1. Søkjar. 2. Namn, type anlegg og evt. anleggsnr på prosjektet. 3. Underskrift. For kommunen Sogndal kommune Sogndal Kommune Søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar Føresegn om idrettsfunksjonell førehåndsgodkjenning er oppgitt nederst på dokumentet Skildring av krav til vedlegga

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

Fysisk aktivitet og kosthald

Fysisk aktivitet og kosthald Liabygda skule Liabygda skule er ein 3-delt barneskule i Stranda kommune. Skuleåret 2006/2007 er det 34 elevar ved skulen. Fysisk aktivitet og kosthald står sentralt i skuledagen på Liabygda skule. Vi

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Handlingsplan 2010-2013 (forslag vedtatt på årsmøte 11.03.2010)

Handlingsplan 2010-2013 (forslag vedtatt på årsmøte 11.03.2010) Handlingsplan 2010-2013 (forslag vedtatt på årsmøte 11.03.2010) Prioriteringar for BIR i perioden er - Finansiering av tippemidlar - Vedlikehald av anlegg - Opplæring av personar med verv Finansiering

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM...

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... INNHALD 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... 3 1.1 BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.2 KVA ER EIT PLANPROGRAM... 3 2. FØRINGAR... 4 2.1 KOMMUNEPLAN FOR VÅGSØY KOMMUNE 2013 2025, SAMFUNNSDELEN... 4 2.2 PLANSTRATEGI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept.

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Giske kommune Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Frisklivssentralen i Giske vart åpna 01.10.2012 Organisering/ Lokalisering: Vi held til i Fysioterapi avdelinga ved Giske omsorgssenter,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Rådmannen - Kultur og fritid Vår ref: 2009/ Dato:

Rådmannen - Kultur og fritid Vår ref: 2009/ Dato: Side 1 Rådmannen - Kultur og fritid Vår ref: 2009/2373-35 Dato: 02.05.2013 Til: Frå: Styringsgruppa Kristian Bringedal KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Merknadssamandrag Nr. Avsendar Innhald

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer