Plan for idrett og friluftsliv Fitjar kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune"

Transkript

1 Plan for idrett og friluftsliv Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato]

2 INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN FOR PLANEN PLANPROSESSEN GENERELLE UTVIKLINGSTREKK/FOLKETALSUTVIKLING RESULTATVURDERING AV FØRRE PLAN STATUS IDRETTSANLEGG I FITJAR KOMMUNE MED ØKONOMIPLAN STATUS OG BEHOV FOR OPPGRADERING AV ANLEGG MÅLSETTING OG PLANAR FOR NY ANLEGGSBYGGING FORHOLD TIL ANDRE PLANAR SPELEMIDLAR ORGANISERT IDRETT I FITJAR KOMMUNE EIGENORGANISERT FYSISK AKTIVITET FRILUFTSLIV SIKRA AREAL FOR FRILUFTSLIV OG FORSLAG TIL NYE OMSYNSSONER GENERELL LANGTIDSPLAN FOR FØRESLEGNE/PLANLAGDE TILTAK I PLANPERIODEN AVSLUTTANDE KOMMENTAR 1

3 Plan for idrett og friluftsliv FØREORD (v/ Ordførar. Kjem etter høyringa) SAMANDRAG Fitjar kommune, ved Kulturkontoret, har arbeidd fram ein ny plan for idrett og fysisk aktivitet. Planen fokuserer i mindre grad enn tidlegare på anlegg, og følgjer elles rettleiaren om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet som legg føringar på å halda fokus på sjølve aktiviteten som føregår på anlegga. (Kultur- og kirkedepartementet 2007) Planen tek før seg tre hovudområde; idrett (organisert), fysisk aktivitet (eigenorganisert) og friluftsliv. Målet med denne planen er at innbyggjarane i Fitjar skal kunne oppleva å få driva idrett og fysisk aktivitet, både gjennom organisert idrett, uorganisert aktivitet og gjennom friluftsliv. Ein vil og legge til rette for å auka den fysiske aktiviteten, særleg til menneske og grupper som treng meir tilrettelagte tilbod. For å nå det målet vil ein stimulere til at meir informasjon om dei ulike aktivitetstilboda når fram til alle, men med særleg vekt på dei prioriterte målgruppene, som er barn, unge og menneske med nedsett funksjonsevne. Det må og satsast på å finne gode metodar og verktøy for å nå dei inaktive, og dei me veit vil ha nytte av helsefremjande fysisk aktivitet. Med utgangspunkt i individperspektiv så vel som folkehelseperspektiv, er det ynskjeleg å spegle korleis samfunnet har endra seg over de siste 15 åra, korleis det er grunn til å anta at det kjem til å endra seg dei neste ti åra, og korleis det er naudsynt at tilboda vert endra i takt med dette. Ein har så langt det let seg gjera kartlagt det aktivitetstilbodet som finst i kommunen i dag, og kva tilbod ein ynskjer å utvikla. Vidare er planen tenkt som eit strategidokument for avklaring av eksisterande behov blant kommunen sine innbyggjarar. Dette for å sikra at tiltaka som vert sette i verk er hensiktsmessige og kostnadseffektive. Avslutningsvis kjem ein inn på langtidsplanlegging når det gjeld anlegg, både føreslegne og planlagte tiltak. Planen er arbeidd fram med eit godt samarbeid med idrettslag, og andre aktørar i det frivillige arbeidet med fysisk aktivitet. Dette samarbeidet er det særs viktig å halda fram med, for å nå måla om auka fysisk aktivitet for innbyggjarane i Fitjar Kommune 2

4 INNLEIING Fysisk aktivitet i befolkninga er viktig. Mennesket si oppleving av glede, meistring og velvære gjennom trening gir positive effektar for den mentale og fysiske helsa. Fysisk aktivitet har og mykje å bety for utvikling av barn sine motoriske dugleikar. Staten har som mål å leggja til rette for at flest mogleg skal kunne driva med idrett og fysisk aktivitet, med særleg fokus på barn og unge som prioritert målgruppe (St.meld. 26, Den norske idrettsmodellen 2012) Fysisk inaktivitet og fråfall i idrettssamanheng er eit veksande samfunnsproblem. Det er først og fremst ein meir stillesitjande kvardag som er årsak til at berre 20 prosent av befolkninga oppfyller staten sine tilrådingar om daglig fysisk aktivitet. Helsedirektoratet si tilråding til vaksne og eldre er å vera i aktivitet minst 30 minutt kvar dag. Barn bør få dobbel dose, minst 60 minutt. Den delen av folket som seier dei trenar eller mosjonerer regelmessig har aldri vore høgare enn i dag. Idrett, trening og mosjon er difor eit vesentlig bidrag for å nå nasjonale helsepolitiske mål. Idrett er viktig i seg sjølv, som ein arena for fellesskap, og på grunn av at den har eit potensial til å vera med å løysa utfordringar på andre samfunnsområde. Ei stor utfordring i dag er at idretten ikkje klarar å halda på ungdomen. Undersøkingar syner at av alle som startar med idrett er omlag halvparten slutta når dei er 13 år. Rapportar syner og at 70- åringar er meir aktive enn 15- åringar. Populære mosjonsløp og sykkelritt blir fullteikna av vaksne utøvarar med god økonomi og kan spegla seg att i eit klassedelt idrett. Idretten slit med å tilpassa sitt tilbod til ungdom som vil driva idrett, men ikkje på konkurransenivå. Mangel på lågterskeltilbod i idretten vert etterlyst. Desse utfordringane vil nok og gjelda for Fitjar, og er viktig å ha med som eit bakteppe når ein planlegg aktivitet for å hindra stort fråfall i idretten. Alt som skal til... og 30 min for vaksne...er 60 min dagleg aktivitet for born 3

5 Fysisk aktivitet i befolkninga ein oversikt (Stortingsmelding26 ( ) BAKGRUNN FOR PLANEN Det førre kommunedelplanen for anlegg og område for idrett og friluftsliv, vart laga i 1999 og gjekk ut i Det vart politisk vedteke å forlenga planen ut Ambisjonen for den nye planen er å svara på dei statlege, regionale og lokale føringane for planfeltet. I tillegg er det lagt føringar frå Kirkedepartementet at ein i langt større grad enn før skal halde fokus på sjølve aktiviteten som føregår innan idrett og friluftsliv, samt kartlegge aktiviteten til lag og organisasjonar som driv med fysisk aktivitet. Det er lagt særleg vekt på folkehelse og universell utforming. Det er ein føresetnad for at ein skal ha rett til å søkja spelemidlar frå Kulturdepartementet og fylkeskommunen at ein har ein kommunal plan for idrett og friluftsliv der alle anlegg må inngå. Desse skal registrerast i idrettsanlegg.no. Mål må formulerast slik at dei underbygger statlege og fylkeskommunale føringar. Planen er arbeidd fram med eit godt samarbeid med idrettslag, og andre aktørar i det frivillige arbeidet med fysisk aktivitet. 4

6 PLANPROSESSEN Som første steg i planprosessen vart det laga ein planstrategi. I formannskapet vart det gjort oppstartsvedtak på at det skulle lagast ny kommunedelplan for idrett- og friluftsliv. Kulturkontoret har ansvaret for planprosessen. Ei tverrfagleg arbeidsgruppe som består av leiar i idrettsrådet Sigbjørn Aarland, dagleg leiar i idrettslaget Geirmund Aga, folkehelsekoordinator Kari Raunholm, brannsjef Tore Nesbø, og kultur- og informasjonssjef Fitjar kommune Bente Bjelland. Gruppa har hatt jamlege arbeidsmøte frå april Det er lagt stor vekt på å hente innspel frå lag/organisasjonar, enkeltpersonar og andre relevante instansar via spørjeskjema og direkte kontakt. Det er føreteke ei kartlegging av planar for anlegg og aktivitetar. Eldrerådet og ungdomsrådet samt representant for formannskapet vart invitert inn på møte for å komma med innspel. Styringsdokument: St.meld. nr 16 ( ) «Resept for et sunnere Norge» St.meld. nr. 20 ( ) «Nasjonal strategi for å utjevne helseforskjeller» St.meld. nr. 47 ( ) «Samhandlingsreformen» Handlingsplan for fysisk aktivitet Saman for fysisk aktivitet Lov om folkehelsearbeid av St.meld 26, Den norske idrettsmodellen Mål med planen Planen skal legge grunnlag både for ei kort- og langsiktig utvikling og satsing innan feltet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Fitjar kommune med hovudfokus på aktivitetar, men òg anlegg. Den skal i tillegg gje tilråding om arealdisponering til kommuneplanen sin arealdel. Ein tek sikte på eit fireårig, prioritert handlingsprogram som skal rullerast kvart år. Det er lagt vekt på at planen skal vere ein styringsreiskap for å nå kommunen sine mål og satsingsområde. 5

7 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK Til tross for at ein aukande del av befolkninga rapporterer at dei trenar og mosjonerer på fritida, kompenserer ikkje dette i tilstrekkelig grad for den reduserte aktiviteten i kvardagen. Fysisk inaktivitet svekkjer funksjonsdugleiken og aukar risikoen for sjukdom og skader. Mange er heilt inaktive. Forsking syner at ei beskjeden auke i aktivitetsnivået gir inaktive ein stor helsegevinst i form av redusert sjukdomsrisiko, betre livskvalitet og auka funksjonsdugleik i eldre år. Rettferdig fordeling av velferdsgode er grunnleggjande for god helse i befolkninga. Helseplager knytt til fysisk inaktivitet rammar sosialt skeivt og fører til auka sosiale helseskilnader. Folkehelsearbeid handlar om å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, førebyggje sjukdom og hindre skader, og det handlar om å utvikle eit samfunn som legg til rette for sunne levevanar og beskyttar mot helsetruslar. Dette krev systematisk og langsiktig innsats i alle samfunnssektorar. Å fremja god helse, førebyggja sjukdom og redusera helseskilnader er heilt sentralt i Samhandlingsreforma. Dei som slit med inaktivitet har og gjerne andre utfordringar, t. d rus, psykiatri, fysisk eller psykisk funksjonshemming, og vil dermed ha større sjanse for å få fleire år med dårleg helse pga låg deltaking i tilbod om fysisk aktivitet. Kommunehelseprofilen for Fitjar som blei lagt fram i 2013 peikar på nokre særlege utfordringar for Fitjar når det gjeld folkehelse. Den syner at kommunen har ein noko høg andel unge som ikkje fullfører utdanning, og ein har utfordringar på rus og psykiatri. Forsking syner at størstedelen av aktiviteten føregår organisert gjennom skule og idrettslag. Aktiviteten fell dramatisk i helgar og feriar i Noreg. Dei siste barnevekststudiane på landsbasis syner at overvekt og fedme er eit større og aukande problem i bygdestrok enn i bystrok. Ei sannsynleg årsak til det er at fleire i bygdestrok nyttar oftare bil og buss i transport, spesielt på fritida. Friluftsliv er ei viktig kjelde til fysisk aktivitet og rekreasjon. I eit vidare perspektiv er friluftsliv ein sentral del av den norske kulturarva og ei kjelde til flotte naturopplevingar. Det gjer at friluftsliv er eit viktig bidrag for å kunne nå målsettinga om å legge til rette for fysisk aktivitet for alle. Fysisk aktivitet i form av friluftsliv når gjerne andre enn den organiserte idretten, og vert difor eit viktig område i kommunal planlegging. 6

8 Forventa folketalsutvikling i Fitjar Kommune Statistisk sentralbyrå Framskrevet folkemengde, etter region, kjønn, alder, tid og statistikkvariabel. Menn år år år år år år år år og eldre Kvinner 0-5 år år år år år år år år og eldre Her ser ein tydeleg ei utfordring når det gjeld tal på eldre i Fitjar dei neste 7 åra. I gruppa frå 67 til 80 år vil talet auka med 60 personar, slik prognosane syner pr. i dag. Dei nasjonale utfordringane er at me vert fleire eldre, og fleire lever med kroniske sjukdomar og fleire vert ramma av demens og kreft. Samstundes kan ein mindre del av befolkninga yta omsorg. Det vert viktig at denne store gruppa førebyggjer funksjonsfall med fysisk aktivitet. Det bør difor vera ein auke i tilbod om fysisk denne gruppa. I dei andre aldersgruppene er det mindre variasjonar, men likevel viktig å oppretthalde tilbod til alle. EVALUERING AV FØRRE PLAN Kommunedelplan for anlegg og område for idrett og friluftsliv hadde eit tydeleg fokus på idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Planen skulle føre til planmessig utbygging av idretts/friluftsanlegg, mellom anna som del av den generelle kommunale planprosess. 7

9 Den skulle òg vera til hjelp for lag/organisasjonar og kommunen si detaljplanlegging, samt fungere som dokumentasjon for kommune og fylkeskommune/stat i høve til løyvingar til anlegg. Planen skulle òg danna grunnlag for økonomiplan for kommunen i utbygging av anlegg til idrett- og friluftsføremål Tiltak etter førre plan som er utført: Allsidig kultur og idrettsbygg Skytebane Utandørs bane i Årskog med 8 skiver på 100m og 8 skiver på 200m. Standplass med ekstra støydemping ( miljøpakke) Skyttarhus Rehabilitering av symjehall Kunstgrasbane Lysanlegg ved kunstgrasbane Skal oppgraderast i 2014 Toalettanlegg Breiavika badeplass Skal byggast nytt i 2015 Oppgradering Breiavika badeplass P-plass tursti Dalshaugane P-plass tursti Rydlandssaga Tursti Surefjell Ballplass Sælevik Ballplass Bakken Tursti Rossneset Badeplass Vestbøstad Balløkke/akebakke Fitjarstølane Aktivitetsplass Koløyholmen Ballbinge Øvrebygda skule Ballbinge sentrum Ballbinge Vestbøstad Ballbinge Hageberg Ballbinge Rimbareid skule BMX bane Vestbøstad To brygger Smedholmen Brygge Teløy Flytebrygger. Lendingsplass for båtutfart. Kai ved tilrettelagt badeplass. Som ein ser av opplistinga har lag og organisasjonar vore aktive i arbeidet med tilrettelegging, både innan friluftsliv, nærmiljøanlegg, og idrettsanlegg. Førre 8

10 plan har fungert godt som politisk og administrativt styringsverktøy, sjølv om planen har vore noko utdatert dei siste åra. Tiltak førre plan som ikkje er vorte utført: Akebakke i Sælevik Hestesportsbane Skeiseanlegg Ein har i stor grad nådd måla for førre plan. OVERORDNA MÅLSETJING FOR KOMMUNEN SI SATSING PÅ FYSISK AKTVITET. I alle fasar i livet skal vi kunne drive idrett og friluftsliv gjennom trening eller mosjon på fritida. All form for fysisk aktivitet er til det beste, og vil auke helsegevinsten og trivselen. Utfordringa er å vidareutvikle attraktive aktivitetstilbod og anlegg som svarar til ønske og behov for alle i kommunen. Prioriterte målgrupper i Fitjar er barn og ungdom, og menneske med nedsett funksjonsevne. STATUS IDRETTSANLEGG I FITJAR KOMMUNE Anleggstype Lokalisering Mål Eigar Fotballbane, gras Fitjar idrettspark 65 x 105 Fitjar komm Friidrettsanlegg Fitjar idrettspark Fitjar komm Fotballbane, kunstgras Fitjar idrettsplass 60 x 100 Fitjar komm Andre komm. Anlegg Tennisbane Fitjar idrettspark Fitjar komm Orienteringskart Rydland/Årbø Fitjar idrettslag Orienteringskart Tveita/Årskog Fitjar idrettslag Orienteringskart Midtfjellet Fitjar idrettslag Orienteringskart Rossnes/sentrum Fitjar idrettslag Innandørsanlegg Gymnastikksal Rimbareid Fitjar komm Gymnastikksal Øvrebygda Fitjar komm Symjehall Rimbareid 12.5x8.5m Fitjar komm Skytebanar Skytebane Årskog 200m Fitjar skyttarlag Skyttarhus Årskog 9

11 Innandørs skytebane Kjellar i Fitjartun Fitjar b. u. l. Årlege driftskostnader Kostnad Anleggstype Merknad Idrettsanlegg Drift/vedlikehaldsavtale med FIL kr. (Gjeld grusbane og grasbane, inkl. bygningar) Friluftsanlegg Medlemsavgift til friluftsråd kr Symjehall Drift/vedlikehald Fitjar kommune STATUS OG BEHOV FOR OPPGRADERING AV ANLEGG Fitjar idrettslag: Maskinparken bør fornyast då den byrjar å eldast. Maskinparken består av ein liten traktor med tilhøyrande reiskap, som klippeutstyrgrasoppsamlar- vertikalskjerar, sandutleggjar og gjødselstrøar. Bygging av nytt klubbhus ved kunstgrasbanen. Ny lyssetting av kunstgrasbane, då eksisterande lyssetting er berekna for grusbane. Status O-kart: Nordre Stokken (frå Sælevik til Øvrebygda), Sæterbø og Sentrum/Rossneset treng oppgradering Midtfjellet treng oppgradering med nye vegar og vindmøller. Det meste av det gamle Fitjar aust er ein del av kartet over Midtfjellet, men mykje av denne delen bør òg synfarast på nytt. HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogrammet for ordinære anlegg og nærmiljø anlegg skal reviderast kvart år og takast opp til politisk handsaming i samband med kommunebudsjettet. I den årlege rulleringa av handlingsprogrammet vil økonomi, tidsplan og meir detaljar om anlegga vere med. Når det skal setjast opp prioriteringsliste over anlegg som skal finansierast med spelemidlar og eventuelt tilskot frå Fitjar kommune, må det leggjast stor vekt på at ein satsar på variasjon og breidde over anlegga i kommunen. Anlegg for leik, mosjon og friluftsliv skal prioriterast. 10

12 2014 Ordinære anlegg; Fitjar Idrettslag, fotballgruppa: Klubbhus (spelemiddelsøknad 2014) Lyssetting av kunstgrasbanen. (spelemiddelsøknad 2014) Nærmiljøanlegg: O-Kart Tveitafjellet og Fitjarstølane Aktivitetsområde på den gamle brannstasjonstomten ved rådhuset. Fotballmål og badmintonstolpar til Fitjar idrettslag Skatepark Rossneset (spelemiddelsøknad 2014) Ballbinge Rossneset (spelemiddelsøknad 2014) Grusbane Rossneset (spelemiddelsøknad 2014) 2015 Nytt uteområde til Rimbareid skule Mangfaldig og stimulerande uteområde/ aktivitetsområde med tarzanløype, apejungel, bordtennis. Volleyballbaner, div. balleik, turnhage, m.m Sunnhordland padleklubb klubbhus Eit bordkledd grindverksbygg som kan integrerast med ei isolert brakke som har innebygd toalett, dusj og opphaldsrom på friområdet ved stranda på Lambatøkje, eller Steingardseid ved kanalen mot Hellandsfjorden.Treng parkering for 4-5 biler. Gymnastikksal/grendahus på Sælevik skule Eit bygg som kan brukast som gymnastikksal med basket-bane 28x15m og 7m takhøyde, scene toalett/garderobe og kjøkkenkrok. Skulen eig tomt. Bruksnr: 50/171. Tomta er ca. 10,5 mål. Aktivitets område i Bakken. Området der aktivitetsløkka skal byggjast på er opparbeida tidlegare og er klar til utbygging. Om vinteren er det planen å ha skeiseaktivitet, og om sommaren vert det høve til å gå på rulleskøyter, køyre radiostyrte bilar og andre sommaraktivitetar. Det vil og bli laga sitjeplassar med bord og benker samt anna felles utstyr som grillområde og bålplass. O-kart under planlegging, Fitjar idrettslag. O- kart for tur- og kulturorientering i Stokksneset. 11

13 FORHOLD TIL ANDRE PLANAR Fitjar kommune er ein allsidig organisasjon, og andre planar i kommunen vil ha innverknad på kommunal planlegging for fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er difor viktig at dei ulike planane har mål som forsterkar kvarandre og dreg i same retning. Kommuneplanen sin arealdel legg til grunn at store deler fjellområdet, samt store deler av Fitjarøyane, har status som regionalt viktige friområde. Omsynssoner for friluftsliv er vidareført i plankartet, og ein legg vekt på tiltak som fremjar friluftslivet. Arealdelen legg og føringar for aktivitetsanlegg i utbyggingsområde for bustad, heimla i plan og bygningslova, det er og sett rekkjefylgjekrav til utbygging. I reguleringsplan for E-39, er det ved Vistvik sett av areal, og planlagt opparbeiding av P-plass for utfartsområde til fjells. I Kommuneplanen for Fitjar, arealdelen, er det gjort ei registrering av barnetråkk i kommunen. Barnetråkk er ein metode for å sikre barn og unge sin medverknad i kommunal planlegging. Det er viktig at desse registreringane vert gjort kjent, og at det vert lagt føringar for å sikre areal som i dag vert nytta til fysisk aktivitet og leik. Omsorgsplanen skal rullerast i 2013/14, og er under arbeid. Denne legg og vekt på fremjing av fysisk aktivitet for å førebyggje sjukdom. Den har som mål å leggje til rette for auka livskvalitet og trivsel hos innbyggjarane, og spesielt for utsette grupper når det gjeld folkehelseutfordringar. Barnetråkk (kommuneplan arealdelen) Parkeringsplass Vistvik (Trafikksikringsplan). I reguleringsplanen for E-39 er det vist til parkeringsplass ved utfartsområde til Fitjarfjellet frå Vistvik. SPELEMIDLAR Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mogleg kan drive idrett og fysisk aktivitet. Dei viktigaste målgruppene for bruk av spelemidlar til idrettsføremål, er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Spelemidlar til idrettsanlegg skal bidra til ein infrastruktur som gjer det mogleg for befolkninga å drive både med eigenorganisert aktivitet, og aktivitet i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barn sine behov for fysisk aktivitet, blir særskilt prioritert. Når det gjeld ungdom, er det eit mål å utvike anlegg som tek omsyn til ungdom sine behov for utfordringar og variasjon. Ungdom må få vere med å medverke i utforminga av anlegg. Anlegga bør fungere som gode sosiale møteplassar i lokal-samfunnet (V-0732 B 06/2012). Staten krev at anlegg skal ha universell utforming. 12

14 Søknader om tilskot til anlegg, idrett og annan fysisk aktivitet, med aktuelle vedlegg, skal leverast elektronisk gjennom nettstaden Det blir søkt gjennom den kommunen der anlegget er geografisk plassert. Anlegget skal vere innarbeidd i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen sitt vedtak og søknad skal sendast til fylkeskommunen innan 15. januar kvart år. Ordinære anlegg: Med ordinære anlegg meiner ein anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Anlegg må på førehand vere gitt ei idrettsfunksjonell godkjenning av departementet. Dette gjeld både for nybygg, rehabilitering og ombygging. Ein kan normalt søke om 1/3 av godkjend kostnad, og maksimalt tilskot er kr Om ikkje anna er bestemt, er det nedre grense kr For idrettshallar og andre større anlegg, er eigne satsar Til turvegar og turstiar kan tilskotet vere på halvparten av godkjend kostnad, inntil kr Leigeavtale av grunn må minst vere på 20 år. Nærmiljøanlegg: Med nærmiljøanlegg meiner ein anlegg eller område for eigenorganisert, fysisk aktivitet nær bustadområde, og/eller område der folk i alle aldrar ferdast. Med nærmiljøanlegg meiner ein berre anlegg ute. Søkar må ha rett til bruk av grunnen der anlegget skal plasserast, og avtalen må minst vere på 20 år. Eigar av anlegget pliktar at det er ope for eigenorganisert, idrettsleg, fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg skal på førehand ha idrettsfunksjonell godkjenning frå kommunen før byggearbeidet startar. Det kan normalt søkast om halvparten av godkjend kostnad, øvre grense kr , og nedre grense kr Ein kan søke spelemidlar i inntil tre omgangar (tre byggetrinn). Nærmiljøanlegg, med ei kostnadsramme over kr , skal vere med i ein kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, og anlegget kan takast med i planen ved rullering av handlingsprogrammet. Mindre kostnadskrevjande nærmiljøanlegg: Denne ordninga fell bort ved årsskiftet 2013/14. 13

15 FITJAR IDRETTSRÅD Alle kommunar med meir enn tre idrettslag er lovpålagt å ha eit idrettsråd. I Fitjar har ein eit idrettslag som organiserer mesteparten av aktiviteten og medlemsmassen innan idrett. Dette syner også tala frå Idrettsregistreringa frå 2012: LAG Medlemstal I prosent Fitjar Idrettsråd IR % Fitjar Idrettslag % Fitjar hestelag 20 3 % Fitjar modellflyklubb 7 1 % Fitjar karateklubb 29 4 % Mål for det vidare arbeidet til Idrettsrådet vil vera: Få på plass vedtekter som er i tråd med Noregs idrettsforbund sine retningslinjer Få på plass eit styre som dekker alle laga i kommunen ikkje berre frå idrettslaget, slik status er i dag. Vera aktive pådrivarar i kommunen sine planar og vera ein høyringsinstans i følgje lover og føreskrifter Vera eit talerøyr for idrettslaga inn mot kommunal forvaltning og politisk leiing Delta på samlingar og ting der viktige idrettsspørsmål blir drøfta Få i stand ein samarbeidsavtale med kommunen med faste dialogmøte ein gong i året, gjerne før budsjettprosessar startar Idrettsrådet vil vera ein naturleg samarbeidspart ved utarbeiding av nye idrettsanlegg og vedlikehald/rehabilitering av gamle. Idrettsrådet må vera ein aktør i rullering av kommunedelplanen for idrett- og friluftsliv. 14

16 AKTIVITET I FITJAR KOMMUNE Dei nye føringane frå kultur- og kyrkjedepartementet for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet vektlegg grundig registrering av den fysiske aktiviteten både når det gjeld organisert idrett og eigenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv. På denne måten kan ein lettare leggja vidare strategiar for kommunen sitt engasjement på aktivitetar og vurderingar for anleggsbehovet i kommunen. Folk som bur på bygda er mindre fysisk aktive enn folk i byar ORGANISERT IDRETT I FITJAR KOMMUNE Idrett: Idrett vert definert som aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten Mål: Alle innbyggarane i Fitjar skal kunne oppleve å få drive idrett og fysisk aktivitet. Idretten skal vere ein arena for leik og konkurranse, utfordringar og opplevingar Satsingsområde: Stimulere til at meir informasjon om dei ulike aktivitetstilboda når fram til alle, men med særleg vekt på dei prioriterte målgruppene. Kartlegge behovet for eit breiare aktivitetstilbod innan organisert idrett. Aktivitet i Fitjar idrettslag (FIL) 2013 H- Laget Badminton Bordtennis Fotball Friidrett Handball Idrettskulen Orientering Turn Kvinner FIL 0-5 år år

17 Menn 0-5 år år Alle Tabell: Tal på medlemmar i dei ulike gruppene i idrettslaget Fotball: Fotballgruppa har rundt 300 medlemmer. Dei fleste av desse spelar i dei aldersfastsette klassane, og er frå 6 år og oppover. Arrangement: Spar Fitjar Cup, miniturnering med fleire hundre deltakarar. Dei siste 12 åra har fotballgruppa skipa til TINE fotballskule i byrjinga av sommarferien. Rundt 100 ungar i alderen 7-12 år deltar, under leiing av unge instruktørar frå eigne rekkjer. Sidan 1992 har fotballgruppa arrangert vintercup, vanlegvis den første helga i november. Wärtsilä Cup blir arrangert i idrettshallen saman med Fitjar kultur- og idrettsbygg kvar vinter Handball: I 2013/2014- sesongen har ein meldt på 9 lag i alderen 9-15 år. Det er 4 gutelag og 4 jentelag i tillegg til eit damelag som i vår rykka opp og spelar no i 4.divisjon. Arrangement: Dei eldste handball-laga har delteke på handballcup i Danmark. Alle laga får tilbod om å delta på Handballfestivalen på Stord kvar pinse. Handballgruppa har 16

18 siste året og arrangert Hafo-cup lokalt, for å få opp interessa for idretten. Etter at handballgruppa og idrettslaget har jobba målmedvite med rekrutteringa har medlemsmassen auka noko hausten Orientering: Orienteringsgruppa hadde i betalande medlemar, men fleire er aktive og med på løp. Aktiviteten så langt i 2013 viser ei auke i medlemsmasse. Aktivitet: Ein har i løpet av året tilbod om m.a. turorientering, sju løp i Fitjarkarusellen, to Finn fram-dagar (familie-turdagar), opplegg for idrettsskulen (2. og 3. klasse), DNB Challenge (60 Nord) for 4. klasse og aktivitetsdag for storskulen i juni. Dei samarbeidar òg med Stord og Solid om ulike aktivitetar (leirar og sosiale tilstellingar) og reise til løp. Felles O-troll leir for 9-14 åringar. Framtidsplanar mogleg kulturorientering i Stokksneset Friidrett: Friidrettsgruppa har 26 medlemmar i Aldersgruppa er frå 9 år og oppover. Aktivitet/Arrangement: Friidrettsgruppa arrangerer 2 årlege løp, Fitjar halvmaraton og Fitjardalten Fitjar Idrettslag fekk i 2013 ei bompengebu frå Trekantsambandet som vil bli nytta som tidtakarbu. Idrettslaget får då nytta tidtakarutstyret som ein eig i lag med Stord og Bømlo. Medlemstalet har auka sterkt i friidrett. Det har lukkast å få fleire vaksne med som skapar stabilitet og gode rammer rundt treningane. Badminton: Denne gruppa her 27 betalande medlemmar Det er treningar 2 gonger i veka og tilbodet er for alle ifrå 4. Klasse og oppover. Her ser ein at fleire som har slutta med andre organiserte idrettar finn seg til rette. Det kan sjå ut til at det er eit godt tilbod på tvers av alder og kjønn, og at ein kan delta her med dei føresetnadane den einskilde har. Aktivitet/Arrangement: 17

19 For å skape interesse for idretten har gruppa arrangert kurs for ungdomsskuleelevar. Gruppa var i oktober 2012 med og arrangerte Vestlandsmeisterskap i Fitjar Kultur- og idrettsbygg. Symjing: Det er tilbod om offentleg bading ein kveld i veka i bassenget på Rimbareid skule. Tilbodet rettar seg mot barn opp til 10 år i lag med vaksne og ungdom/vaksen- bading. Idrettslaget har ilag med Frivilligsentralen ansvar for at det er godkjende badevakter som rullerar på den oppgåva. Bordtennis: Denne gruppa har per i dag ikkje aktivitet. Dette er ein idrett som kan femna om dei som ikkje finn andre idrettar, og fanga opp fråfall i idrettssamanheng. Det vil vera viktig å kunna få eit slikt tilbod tilbake igjen. Turn/Idrettsskule: Tilbodet rettar seg til dei yngste. For mange er det det første møtet med FIL og organisert aktivitet. Hausten 2013 har turngruppa 3 grupper ; foreldre og barn, 4-6 år og 1. klasse. Idrettskulen har tilbod til 2. og 3. Klasse. Alle gruppene i idrettslaget har nokre treningar kvar, der dei presenterer sin idrett. Turnaktivitetane føregår i gymnastikksalen på Rimbareid skule. Turngruppa arrangerer årleg juleoppvisning i Fitjar kultur og idrettsbygg. Treningssenter: Idrettslaget kjøpte i 2011 Fitjar treningssenter, og har sidan vore ei gruppe i Fitjar Idrettslag. Gruppa tel i dag om lag 200 medlemmer. Dette skal vere eit tilbod for alle, spesielt dei som ikkje er med i andre grupper i idrettslaget. Fråfall i idretten ei utfordring i frå 13 års alder, og treningssenteret kan væra med å motverka dette fråfallet. I tillegg har treningssenteret eit tilbod til seniorar, med eigne gruppetimar for damer og menn. Dette er eit ledd i det førebyggjande helsearbeidet, for å halde den aukande gruppa pensjonistar i fysisk aktivitet lengst mogleg. Dette kan gi gevinst i at eldre held seg friske lenger og unngår funksjonsfall, og at dei er lengst mogleg heimebuande. Treningssenteret ilag med FIL kan og vera ein arena for frisklivstilbod og ha eit tettare samarbeid med helsetenestene og Frivilligsentral. Dette bør ein sjå nærare på i komande planperiode. Fitjar Karatesenter Fitjar Karatesenter har 34 medlemmer 7 vaksne frå 19 år og oppover 10 ungdomar mellom år 17 barn mellom 7 14 år 18

20 Fitjar karateklubb er ein idrettsklubb i vekst som satsar på barn og ungdom. Dei trenar i gymnastikksalen på Øvrebygda skule Fitjar skyttarlag Aktivitetsnivået er varierande, men interessa er aukande. På miniatyrskyting i Fitjartun er det høg aktivitet. I 2013 vart det arrangert skyteskule, og ein tar sikte på å starte opp på ny i løpet av vinteren. Skyttarlaget har arrangert to opne stevner i 2013 med totalt deltok 250 deltakarar. Ein har óg arrangert lagmeisterskap for felt - og baneskyting. Ein tek sikte på å arrangere banestemnet Sunnhordlandtreffen årleg og felt stemne når anlegg vert klart på Midtfjellet. Aldersgrensa for å delta på stevner i DFS sin regi er det året ein fyller 10 samt at ein må vera Norsk statsborgar. I kjellaren på Fitjartun er aldersgrensa ca 8 år. Medlemmer under 12 er: 27 Medlemmer 12 til 19 er: 19 Fitjar Racingteam Fitjar Racing team består av rundt 40 aktive medlemmar i alderen 7 60 år som driv med Bilcross junior, Bilcross senior, Rallycross og Crosskart. Det er ingen aldersgrenser, men motorsportsgreinene har egne aldersgrenser for deltagelse. Fitjar racingteam har vunne fleire titlar i Vestlands- og Norgesmesterskapet i Crosskart og Rallycross de siste åra. Dei heldt eit høgt nasjonalt nivå, spesielt i crosskart. Trening føregår på NMK Vikedal og i Bergen. Reiser elles rundt på løp. Sunnhordland Padleklubb Sunnhordland Padleklubb er ein klubb med ca. 60 medlemmer frå Fitjar, Stord, Tysnes og Bømlo. Hovudaktivitetar er kurs, turar og aktivitetsdagar. Dei har i dag ein stall med to barnekajakkar, fire enkle kajakkar og ein tandem som dei nyttar til kurs og låner ut til medlemmar som har våtkort. KRIK KRIK (Kristen idrettskontakt) sin visjon er å ta vare på, inspirera og vinna ungdomar til eit sunt og aktivt kristent liv, og skapa eit inkluderande miljø blant ungdomar på Fitjar. Dei ynskjer og å hjelp ungdomane til å vera fysisk aktive både inne i idrettshallen og ute i naturen. KRIK Fitjar har utstyr til idrettsaktiviteter i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg. KRIK Fitjar Havkajakk har ein kajakk og ein del padleutstyr. Kulturskule: Danseundervisning 4 grupper med inntil 15 elevar i kvar gruppe. Kvar gruppe har undervisning i 60 min. Undervisninga er lagt til tysdag ettermiddag i kultursalen, FKIB. 19

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer