Kommunestyresalen, Vestre Toten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyresalen, Vestre Toten"

Transkript

1 MØTE NR. 4 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: kl.08:30 11:00 Sted: Kommunestyresalen, Vestre Toten SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER TIL ORIENTERING

2 M Ø T E I N N K A L L I N G Utvalg : Regionrådet for Gjøvikregionen Møtested: Kommunestyresalen, Vestre Toten kommune Møtedato: Tid: 08:30-11:00 Åpent møte SAKSLISTE Utvalg-saknr Arkivsaknr Tittel 12/14 14/3098 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET /14 14/3067 POLITIREFORMEN - PODS INNSTILLING OG VIDERE BEHANDLING 14/14 14/3069 KOMMUNEREFORMEN - GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMEN I OPPLAND OG I REGIONEN 15/14 14/3070 SYKEHUSREFORMEN - STATUS-PROSESS-STRUKTUR-ENDRINGER 16/14 14/3071 EVALUERING AV PARTNERSKAPET I OPPLAND SPESIFIKK FOKUS PÅ HVORDAN POLITIKERNE I GJØVIKREGIONEN OPPLEVER NYTTEN AV SAMARBEIDET Avslutningsvis presentasjon av utvalgt, igangværende regionale partnerskapsprosjekt med påfølgende muligheter for innspill til kommende års handlingsplan.

3 Sak 12/14 Løpenr..: 46553/14 Arkivsaksnr.: 14/3098 Emnekode: 022 Regionrådet for Gjøvikregionen Saksbehandler: Grete Hagen Sevaldsen Møtedato: Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Vedtak 14/12 Regionrådet for Gjøvikregionen Sak 12/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET Forslag til vedtak: Protokoll fra møte i Regionrådet godkjennes. Fakta: Vedlegg: Protokoll fra møte i Regionrådet Gjøvik, Tore Jan Killi

4 PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Gjøvikregionen Møtedato: Åpent møte Tilstede: Gerd M Vang, Bjørn Iddberg, Torvild Sveen, Svein H Korshavn, Hans Seierstad, Mildrid Lunden, Jon Odden, Terje Odden, Tore Stensrud, Bernt Øistad, Svein Rønningsveen, Hans Petter Olsen, Eivind Brenna, Aslaug Dæhlen, Bjørn Evensen, Nils Hesthagen, Magnus Mathisen, Bjørn Bollum, Bjørn Mæhlum, Gunn M Rusten, Kai Glæserud, Helge Øye, Tore J Killi SAKSLISTE Utvalg-saknr Arkivsaknr Tittel 9/14 14/1919 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET /14 14/1858 MØTEDATOER FOR HØSTHALVÅRET /14 14/1860 KOMMUNALT SAMARBEID OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - SKAL VI BLI 100% KOMMUNER?

5 Sak 9/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET Vedtak: Protokoll fra møte i Regionrådet godkjennes. FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN: Enstemmig godkjent. Sak 10/14 MØTEDATOER FOR HØSTHALVÅRET 2014 Vedtak: 26.september i Vestre-Toten 31.oktober Regionting i Østre-Toten 27.november i Søndre-Land FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN: Forslaget om å flytte møte fra 19.september til 26.september fikk tilslutning. Sak 11/14 KOMMUNALT SAMARBEID OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - SKAL VI BLI 100% KOMMUNER? Vedtak: 1.Regionrådet vedtar å starte arbeidet med å motta direkte tildeling av DKS-midlene. 2.Regionrådet setter ned en arbeidsgruppe med to representanter fra hver av kommunene som arbeider videre med ideene og utfordringene som reises. Gjøvikregionen gis sekretariatsfunksjon. 3.Regionrådet bes om at det legges fram en sak for regionrådet i desember. FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN: Innstillingen enstemmig vedtatt.

6 Orienteringer Utøving av handlingsplan -14, oppdateringer og muligheter for tilbakemeldinger: Musikkregionen Gjøvik v/ Symfoniorkester Innlandet e re mulig? v/ Helge Øye Byregionutvikling regionalt samarbeid om å tilrettelegge for arbeidsplassvekst, eller? Status, organisering og framdrift samt sentrale funn i ny samfunns- og næringsanalyse fra Telemarksforskning som kan gi retning på utviklingsarbeidet. v/prosjektleder Gunn M Rusten og leder for styringsgruppa Bjørn Iddberg En mer næringsvennlig region? datainnsamlingen i næringslivet er i startfasenkommunene har fått sine oppdrag felles målsettinger og krav til kvalitet i tjenestene v/tore J Killi Etablering av Campus Gjøvik Science Network når, hva, hvem, hvorfor og hvordan? v/tore J Killi Stor Oslo Nord anbudsutlysning av mulighetsstudie ny, framtidig jernbanetrase skal utredes kommende år. v/tore J Killi Kommunestruktur og prosess: Status i Oppland -framdrift og målsettinger. Skal vi sitte sammen i førersetet? v/ Bjørn Iddberg. Gjøvik, Tore Jan Killi

7 Sak 13/14 Løpenr..: 46406/14 Arkivsaksnr.: 14/3067 Emnekode: Regionrådet for Gjøvikregionen Møtedato: Saksbehandler: Tore Jan Killi Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Vedtak 14/13 Regionrådet for Gjøvikregionen Sak 13/14 POLITIREFORMEN - PODS INNSTILLING OG VIDERE BEHANDLING Forslag til vedtak: 1.Regionrådet i Gjøvikregionen er tilfreds med at Politidirektoratet anbefaler å etablere ett politidistrikt i Hedmark og Oppland 2.Regionrådet viser til sin høringsuttale i regionrådssak 18/13 og står fast ved at Gjøvik skal ha ansvar for administrasjon og ledelse av det nye distriktet. 3.Regionrådet ber om at det utarbeides et notat som synliggjør argumentene og fordelene ved ett felles politidistrikt for Oppland og Hedmark der administrasjonen legges til Gjøvik. Videre ber regionrådet om at det utarbeides en strategi for å gjøre beslutningstakerne kjent med fordelene ved å velge Gjøvik som administrasjonssted. Fakta: Se vedlagt saksframstilling Vedlegg: Høringsuttale sak 18/13 og saksframstilling Gjøvik, Tore Jan Killi

8 Vedlegg 1 sak 13/14 Regionrådssak 13/14 POLITIREFORMEN PODs innstilling og videre behandling. politifaglig vurdering og politisk engasjement Bakgrunn I sin høringsuttale til «NOU 2013:9 ETT POLITI «anbefalte Regionrådet i Gjøvikregionen følgende organisasjonsmodell; «Regionrådet i Gjøvikregionen mener at et nytt politidistrikt bestående av Hedmark og Oppland - der Gjøvik får ansvar for administrasjon og ledelse - vil kunne bli et politidistrikt som tilfredsstiller kravene til kapasitet på operasjonssentraler, i analysemiljøer, på det kriminaltekniske området og innen etterforskning av organisert kriminalitet. «Regionrådssak 18/13 (saken er vedlagt i sin helhet). Når nå Politidirektoratet i følge politidirektør Odd Reidar Humlegård har anbefalt Justisdepartementet å etablere inntil ti politidistrikter, der Hedmark og Oppland skal utgjøre ett av distriktene, er dette i tråd med regionrådets anbefaling. Vurdering Fram til Justisdepartementet vedtar den nye organisasjonsmodellen - inkludert hvor administrasjon og ledelse skal være for hvert av distriktene vil en anbefale at politikerne gis god politifaglig innsikt over hva denne reformen vil ha for muligheter og utfordringer. Politimesteren i Vest-Oppland vil derfor gi en orientering om dette. En er spesielt opptatt av å finne argumenter for å legge administrasjonen til Gjøvik og på bakgrunn av orienteringen og synspunkter fra regionrådets medlemmer ber en om at det utarbeides et notat om fordelene ved å legge hovedkvarteret til Gjøvik, samt en strategi for hvordan budskapet skal formidles til beslutningstakerne. Forslag til vedtak 1. Regionrådet i Gjøvikregionen er tilfreds med Politidirektoratet anbefaling om å etablere ett politidistrikt i Hedmark og Oppland. 2. Regionrådet viser til sin høringsuttale i regionrådssak 18/13 og står fast på at Gjøvik skal ha ansvar for administrasjon og ledelse for det nye distriktet. 3. Regionrådet ber om at det utarbeides et notat etter møtet som synliggjør argumentene og fordelene ved ett felles politidistrikt for Oppland og Hedmark der administrasjonen legges til Gjøvik. Videre ber regionrådet om at det utarbeides en strategi for å gjøre beslutningstakerne kjent med fordelene ved å velge Gjøvik Tore J Killi Vedlegg 2 Regionrådssak 18/13.

9 Vedlegg 2 til sak 13/14 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Vedtak 13/18 Regionrådet for Gjøvikregionen Sak 18/13 NOU 2013:9 ETT POLITI - HØRINGSUTTALE FRA GJØVIKREGIONEN Forslag til vedtak: Regionrådet slutter seg til regionsjefens forslag til høringsuttale og oversender denne som Gjøvikregionens høringsuttale. Fakta: Saksdokumenter NOU 2013:9 «Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer» kan lastes med fra: Saksopplysninger: Justis og beredskapsdepartementet har sendt NOU 2013:9 «Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer» på høring. Utredningen inneholder forslag til en ny organisering av politiet. For å utvikle et politi som møter fremtidens behov anbefaler utvalget to reformer i norsk politi; en strukturreform og en kvalitetsreform. Høringsfrist er 1. oktober 2013 Strukturreformen har som formål å frigjøre ressurser til løsning av kjerneoppgavene og legge forutsetninger for et kompetent og robust lokalt politi samt robuste fagmiljøer og spesialister, regionalt og nasjonalt. Strukturreformen omfatter forslag om endringer i politiets oppgavesett og en ny struktur og organisering av politiet. Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen vil omfatte forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner. Selv om strukturreformen og kvalitetsreformen er fremstilt som to adskilte reformer, understreker utvalget at disse i stor grad både henger sammen og også i noen grad danner forutsetninger for hverandre. Etter utvalgets mening er det flere årsaker til utfordringene i politiet. På den ene side har ikke politiet fått de rammevilkårene som er nødvendig. På den andre siden har heller ikke politiet evnet å utnytte de mulighetene som faktisk har vært til stede. Utvalget viser at dagens lokale struktur ikke gir et effektivt lokalpoliti eller gode nok publikumstjenester lokalt. Den lokale strukturen er i mange tilfeller et hinder for politiets mulighet til å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste lokalt. Mange små tjenestesteder med få ansatte knyttet opp i andre gjøremål enn kjerneoppgavene, gir verken effektiv forebygging, god responsevne eller effektiv kriminalitetsbekjempelse. Det skaper derfor også i liten grad trygghet for befolkningen. Den lokale strukturen må derfor styrkes gjennom økt politibemanning og færre små tjenestesteder. 1

10 Vedlegg 2 til sak 13/14 Utvalget mener at de sivile tilleggsoppgavene binder opp for mye ressurser og trekker oppmerksomhet vekk fra kjerneoppgavene. Struktur og organisering legger ikke godt nok til rette for å utvikle verken spesialistmiljøer eller et effektivt og kompetent lokalt politi. Dagens organisering i 27 politidistrikter gir ikke de nødvendige forutsetninger for å utvikle spesialistfunksjoner og kapasitet til å håndtere større og alvorlige saker og hendelser godt nok. Utvalget anbefaler: - At politiets oppgavesett avgrenses til kjerneoppgavene. (Opprettholde lov og orden forebygge straffbare forhold beskytte borgerne - og etterforske og straffeforfølge lovbrudd) - At det settes i gang utredningsarbeid for å overføre oppgaver innen sivil rettspleie og forvaltning til andre etater. - En geografisk organisering av politiet i seks politidistrikter, fra dagens 27. Dette innebærer en tre-deling av Østlandet: - Distrikt Øst - bestående av fylkene Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold. Distrikt Stor-Oslo - bestående av Oslo, Asker og Bærum. Distrikt Sør - bestående av Agderfylkene, Telemark, Buskerud og Vestfold. Etter utvalgets vurdering er dette den løsningen som gir best forutsetninger for å utvikle god kvalitet og skape sterke fagmiljøer for utøvelsen av politiets kjerneoppgaver i det enkelte politidistrikt. Dette gir politidistrikter som har noenlunde lik størrelse med hensyn til kriminalitet, bemanning, budsjett og antall tjenestesteder. Ved at lokale tjenestesteder slås sammen skal frigjorte ressurser skal brukes til å styrke bemanningen på de gjenværende tjenestestedene for å gi økt grunnberedskap, styrkede fagmiljøer og en bedre publikumstjeneste lokalt. Antallet lokale tjenestesteder foreslås redusert fra 354 til om lag 210. Utvalget peker på at det må være en helhetlig tilnærming til struktur, dvs. at en reduksjon i politidistrikter må følges av en tilsvarende endring av lokale tjenestesteder. Det skal utredes behov for endringer av særorganstrukturen i politiet; - Nødvendigheten og hensiktsmessigheten av et eget styre for Politihøgskolen bør vurderes. - Nærere og mer direkte styring fra Politidirektoratet foreslås. - Det bør opprettes en egen enhet for administrative støttefunksjoner i politiet. Den bør omfatte blant annet lønn, regnskap, anskaffelser og materiellforvaltning. - Politiets data- og materielltjeneste bør nedlegges og funksjonene overflyttes til Politidirektoratet, politiets nye felles støttetjenester og til en egen enhet for IKT drift og leveranse underlagt Politidirektoratet Politidirektoratet utvikles og organiseres med sikte på å ta et helhetlig ansvar for strategisk utvikling og ledelse av etaten. Utvalget har identifisert følgende tiltak for en bedre styring av etaten: - Tydeligere rolle-, ansvars- og oppgavedeling - Bedre samsvar mellom ansvar og myndighet 2

11 Vedlegg 2 til sak 13/14 - Styrket strategisk planlegging og styring - Bedret virksomhetsstyring - Styrket kunnskapsutvikling og organisatorisk læring Tiltakene over skal i første rekke bidra til klarere roller og ansvarsfordeling mellom departement, Politidirektorat, politidistrikt, særorgan og det enkelte politikammer/lensmannskontor. Utvalget anbefaler en satsing på IKT og en samling av alle som arbeider med IKT i en avdeling i Politidirektoratet. Det anbefales at alle som arbeider med IKT i PDMT overføres til denne IKT avdelingen, og at de øvrige tjenestene i dagens Politiets data- og materielltjeneste knyttet til anskaffelser og materialforvaltning legges til en ny enhet for fellestjenester. Utvalget anbefaler at politiet utvikler et system som sikrer en helhetlig, langsiktig og faktadrevet kompetanseforvaltning i hele etaten. Forslag til uttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen. Regionrådet støtter utvalgets helhetlige blikk på norsk politi og ser positivt på analysen i NOU 2013:9 «Ett politi rustet til å møte framtidens utfordringer». Det er nødvendig å se på strukturen og organiseringen av politiet i et samfunn i utvikling. Det har skjedd store endringer i samfunnet de siste årene uten at endringer i Politiets struktur og oppgaver har vært vurdert på et helhetlig grunnlag. Økt vekt på kjerneoppgavene Regionrådet i Gjøvikregionen støtter utvalget fokus på politiets kjerneoppgaver. Det er viktig å fremheve de oppgavene som politiet alene kan utføre i samfunnet for å bekjempe kriminalitet og øke tryggheten for innbyggerne. Regionrådet er likevel usikker på om det er riktig å overføre alle sivile oppgaver til andre forvaltningsorganer. Det er ikke gitt noe fullstendig svar på dette i rapporten. Det er vanskelig å konkludere med om det vil være rett å fjerne de sivile oppgavene fra politiet før en har anvist hvordan disse oppgavene skal løses utenfor politiet. Det må derfor utredes videre hvordan man skal løse de sivile politioppgavene og hvilke offentlige organer som skal ha ansvar for disse før man konkluderer. Bl.a. må det gjennomføres en kost/nytte vurdering av hva det innebærer å flytte sivile oppgaver ut av politiet. Det er også slik i dag at det i praksis er sivilt personale og de sivile oppgavene til politiet som sikrer åpningstidene på de lokale tjenestestedene. Det kan være en fare for at en får et mindre tilgjengelig politi hvis en flytter sivile oppgaver til andre forvaltningsorganer. De sivile oppgavene er også et viktig kontaktpunkt mellom politiet og det øvrige samfunn. Dette er også et moment som må vurderes nærmere. Politidistriktstruktur og lokal struktur Regionrådet støtter en reduksjon av antall politidistriktet og reduksjon av lokale tjenestesteder. Men mener en struktur med seks politidistrikter vil kunne føre til svekkelse av beredskapen ute i distriktene og bidra til økt sentralisering. Større avstand til ledelse og administrasjon fører oftest til begrensede muligheter til innflytelse og dialog. I dag sysselsetter Vest-Oppland og Gudbrandsdal politidistrikter 350 ansatte og en må også påregne at sentralisering og reduksjon av politidistrikt vil føre til tap av mange statlige arbeidsplasser i utkantregioner. Regionrådet vil argumentere for at «Mellomalternativet» med 10 politidistrikter blir lagt til grunn for den nye organiseringen - dette til tross for at utvalget mener at noen av de nye politidistriktene i denne modellen blir svake når det gjelder kapasitet på operasjonssentraler. Utvalget sier imidlertid ikke noe om hvilke av disse politidistriktene som blir svake eller sterke nok. Slik sett kan man si at det er en svakhet ved utvalgets arbeid at de ikke har sett på muligheter av at de regionene (5 stk) som er sterke og kunne etableres som nye regioner, mens de som ansees som svake (5 stk) kan innlemmes i større regioner 3

12 Vedlegg 2 til sak 13/14 på tvers av fylkes/regionsgrenser. Et politidistrikt bestående av Hedmark og Oppland skal dekke store geografiske områder med et stort antall loggførte oppdrag. En sammenslåing med Akershus og Østfold vil i denne sammenheng virke unaturlig både i forhold til avstandsproblematikk og befolknings- og infrastrukturulikheter. 1. Regionrådet i Gjøvikregionen mener at et nytt politidistrikt bestående av Hedmark og Oppland - der Gjøvik får ansvar for administrasjon og ledelse - vil kunne bli et politidistrikt som tilfredsstiller kravene til kapasitet på operasjonssentraler, i analysemiljøer, på det kriminaltekniske området og innen etterforskning av organisert kriminalitet. Lokal struktur Utvalget har ikke utarbeidet et detaljert forslag til lokal struktur for hvert av de seks foreslåtte politidistriktene. Forutsetningene og innsikten for å gjøre dette ligger i det enkelte politidistriktet og lokalt. Men utvalget har illustrert effektene over gjennom å bruke Vestoppland politidistrikt som eksempel. Politidistriktet har i dag om lag 200 ansatte fordelt på 13 tjenestesteder. Gjennomsnittlig kjøreavstand mellom tjenestestedene er i dag 28 minutter, og lengste kjøretid mellom to tjenestesteder er 42 minutter. Dette vil si at personer som bor mellom to tjenestesteder vil ha inntil 21 minutter å kjøre til nærmeste tjenestested. Ved å øke lengste kjøretid fra 21 minutter til 36http:// - note1 minutter kan man samle ressursene på seks tjenestesteder i politidistriktet. Gjennomsnittlig kjøretid for de som bor mellom tjenestestedene vil da øke fra 14 minutter til 20 minutter. Med disse seks tjenestestedene vil 97 pst. av de som bor i politidistriktet ha mindre enn 45 minutter å kjøre til nærmeste tjenestested. Gjennom å samle ressursene på seks tjenestesteder vil gjennomsnittlig bemanning på tjenestestedene utenom Gjøvik politistasjon øke fra 7 til 17 årsverk. Dette gir større mulighet til å disponere politiutdannet personell der og når det er behov for dem og bedrer beredskapen i politidistriktet. I tillegg vil man frigjøre administrative ressurser og effektivisere oppgaveløsingen tilsvarende en styrking på 15 politistillinger. Disse vil kunne brukes til å styrke politidistriktet gjennom f.eks. nærmere en dobling av dedikerte personer på analyser, forebygging, økonomisk kriminalitet og kriminalteknikk, samt en vesentlig styrking innen spesialisert etterforskning slik som organisert kriminalitet samt vold og sedelighet. I sum betyr dette at publikum må kjøre noe lengre for å få tjenester de sjelden har behov for, eksempelvis pass og våpenkort. På den annen side vil publikum få en vesentlig bedre polititjeneste på områder som betyr mye, som f.eks. økt tilstedeværelse og hurtigere respons ved alvorlige hendelser. Utvalget konkluderer med at «å utvikle den lokale strukturen for å oppnå de effektene som er skissert i utredningen, er en oppgave som krever meget god innsikt i lokale forhold og muligheter.» En reduksjon av politidistriktene til 6 vil føre til at denne lokalkunnskapen vil svekkes og er i seg selv et argument for å gå for en struktur med flere politidistrikt. 2.Regionrådet støtter utvalgets intensjoner om å samle ressursene på noen tjenestesteder, og er i god dialog med politimesteren for å sørge for at dette skjer på en måte som fører til styrking av det lokale politiet gjennom økt politibemanning og færre små enheter 4

13 Vedlegg 2 til sak 13/14 Rapporten peker på at det er viktig at en får en bedre strategisk fokus i Politidirektoratet på oppfølging av IKT. Det er viktig at dette sentrale området får større fokus. Det er imidlertid inkonsekvent å samle alle administrative støttefunksjoner i en egen enhet for fellestjenester og så skille ut IKT fra denne. IKT er grunnlaget for å kunne samle politiets administrative fellestjenester. Når en lager en ny enhet for fellestjenester innen politiet vil det være naturlig at de operative IKT funksjonene knyttes til denne. Det er riktig å satse på å ha en strategisk IKT enhet i Politidirektoratet og styrke denne vesentlig. Dersom strategisk ledelse av IKT organiseres sammen med den operative IKT virksomheten er det en fare for at det strategiske fokuset vi lide i forhold til håndtering av utfordringer i daglig drift. Nedleggelse av PDMT i Gran vil være i strid med nasjonale målsettinger. 3.Regionrådet i Gjøvikregionen vil påpeke at en eventuell nedleggelse av PDMTs virksomhet i Gran vil være i sterk strid med stortingets og regjeringens målsetting om å spre statlige arbeidsplasser til hele landet. En slik nedleggelse vi også stå i sterk motsetning til konklusjonene i NOU 2011:3 «Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet». Gjøvik, Tore Jan Killi 5

14 Sak 14/14 Løpenr..: 46417/14 Arkivsaksnr.: 14/3069 Emnekode: Regionrådet for Gjøvikregionen Møtedato: Saksbehandler: Tore Jan Killi Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Vedtak 14/14 Regionrådet for Gjøvikregionen Sak 14/14 KOMMUNEREFORMEN - GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORMEN I OPPLAND OG I REGIONEN Forslag til vedtak: Regionrådet tar saksframstillingen og informasjonen fra regionrådsleder til orientering Fakta: Se vedlagt saksframstilling Gjøvik, Tore Jan Killi

15 1 Sak 14/14 Kommunereformen - Gjennomføring av kommunereformen i Oppland og i regionen Regionrådslederen vil orientere om status og framdrift i kommunereformen for Oppland og dele noen erfaringer fra studieturen til Finland. Bakgrunn Det ble avholdt felles formannskapsmøte på Gjøvik 29.septmber. Formannskapene gav rådmennene i oppdrag å strukturere og videreføre arbeidet som kan gjøres i fellesskap. Etter en drøfting på hva som kan tas felles, ble det opprettet en arbeidsgruppe som skal forberede det som kan tas felles i en sak: Geir Steinar Loeng, Sigmund Egner, Aslaug Dæhlen, Pål Rønningen og Bjørn Fauchald. o Følgende deler av saken kan utarbeides i fellesskap: Faktainformasjon Informasjonsarbeid Felles tidsplan jfr Fylkesmannens frister o Avventer veileder o Den enkelte kommune må gjøre sine vurderinger. I møtet med Fylkesmannen 16.9 ble det gjort kjent at arbeidet med reformen deles inn i tre faser; Planlegging Utredning Gjennomføring Planleggingsfasen skal vare fra 16.sept 10.desember 2014 og Fylkesmannen ber om at alle kommuner, alene eller i fellesskap, utarbeider en foreløpig plan for arbeidet med kommunereformen. Planen må inneholde: Hvordan kommunen vil arbeide med faktagrunnlag og utredninger Administrative og politiske forankringer og prosesser Hvordan tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling, kommuneøkonomi og lokaldemokrati skal diskuteres i forhold til målene for reformen Hvordan kommunen vil ivareta forankring og involvering av innbyggere, næringsliv og eventuelt andre interessentgrupper i kommunen Kort beskrivelse av kommunens utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv. Vedtak i hvilke fora og når prosess med nabokommuner, og hvilke kommuner de konkret vil jobbe med Framdriftsplan og milepæler

16 2 Vurdering Fylkesmannen gjorde det på møtet 16.9 klart at vekst og utvikling er målet og at kommunereformen er verktøyet. Fylkesmannen i Oppland vil i sin vurdering legge vekt på følgende: Hvordan ny kommunestruktur kan bidra til vekst og utvikling av Oppland, gjennom mer robuste fagmiljøer (vil også gjelde nye statlige arbeidsplasser) Om prosessen bidrar til mer innovative og attraktive kommuner. I den sammenheng vil Fylkesmannen legge vekt på muligheten for videreutvikling av kommunens egne fortrinn og ressursgrunnlag. Framtidig kommunestruktur i Oppland må ha et langsiktig og helhetlig perspektiv. Framtidig struktur må være basert på faglige og brede prosesser, der innbyggerne er involvert og har uttrykt vilje og forståelse for endringer. Framtidig struktur må bidra til å nå regjeringens mål i reformen. Særskilte utfordringer i Oppland skal også tillegges vekt. For kommunene i Gjøvikregionen vil det være avgjørende at de får ta del i framtidig vekst og utvikling i den sammenhengen framstilles kommunereformen som en mulighet der det tilbys både økonomisk og faglig bistand- tilpasset den enkelte kommunes spesifikke utfordring. Det antas at alle kommunene i regionen uavhengig av syn på kommunereformen - vil ha stor nytte av å gjøre de vurderinger som er nevnt i oppdraget fra Fylkesmannen Etablering av mer robuste fagmiljøer, synes å være en viktig faktor i Fylkesmannens strategi for å oppnå vekst og utvikling. I denne sammenheng vil en vise til at man ved interkommunalt samarbeid i regionen i liten grad har lykkes med å slå sammen fagmiljøer bl a fordi man frykter utarming av kompetansearbeidsplasser i egen kommune. Tilgang på kompetanse- og kompetansearbeidskraft synes allerede i dag å være en utfordring for flere kommuner, og etablering av nye strukturer vil kunne medfører økt attraktivitet og virke tiltrekkende på personer med etterspurt kompetanse. Videre bør det etter vår mening være en forutsetning at kommunene allerede i planleggingsfasen drar inn næringsdrivende og utviklingsaktører i prosessen nye strukturer skal etableres og da må det offentlige bla lytte til hva private aktører har å si. Tidsrammen for planleggingsfasen synes snau, og når man i Gjøvikregionen ikke har kommet særlig langt med dette arbeidet, krever det en stram tidsplan hvor etablerte møteplasser muligens må suppleres med nye, samt at det må jobbes strukturert i fellesskap med faktainnhenting og informasjonsdeling. Hver enkelt kommune må

17 3 vurdere å avsette tid og ressurser, slik at man i den korte planleggingsfasen får kontinuitet i arbeidet. Forslag til vedtak Regionrådet tar saksframstillingen og informasjonen fra regionrådslederen til orientering Tore Jan Killi

18 Sak 15/14 Løpenr..: 46420/14 Arkivsaksnr.: 14/3070 Emnekode: Regionrådet for Gjøvikregionen Møtedato: Saksbehandler: Tore Jan Killi Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Vedtak 14/15 Regionrådet for Gjøvikregionen Sak 15/14 SAK 15/14 SYKEHUSREFORMEN - STATUS-PROSESS-STRUKTUR-ENDRINGER Forslag til vedtak: 1.Regionrådet i Gjøvikregionen tar saksutredningen og informasjonen fra styrerepresentanten til orientering og ber om at synspunkter framkommet i behandlingen av saken bringes inn for styret 2.Regionrådet vil følge nøye med i utviklingen og framdriften av omstillingsarbeidet og vil uttrykke bekymring for at ledende styrerepresentant forskutterer løsninger i mediene Fakta: Se vedlagt saksframstilling Gjøvik, Tore Jan Killi

19 Sak 15/14 Sykehusreformen status - prosess-struktur endringer Styrerepresentant Hans Seierstad vil orientere, sammen med regionrådslederen Bakgrunn 10 viktige områder for kvaliteten på pasienttilbudet i Sykehuset Innlandet er satt under lupen i høst. Stikkord for arbeidet er høynet kvalitet, færre enheter og samlokalisering. Styret i Sykehuset Innlandet har gitt klarsignal til "mandat omstillingsarbeid somatikk" og som skal legges fram på det avgjørende styremøtet 28. november. Blant de ti områdene som skal utredes er intensivenhetene, akuttmottakene, traumemottakene (større skader eks, ulykker), ortopedi og revmakirurgi, medisinsk onkologi (cellegiftbehandling), kreftkirurgi (tarmkreft, endetarmskreft og gynekologisk kreft, prostatasenter, produksjon av blodprodukter, samorganisering av rehabilitering og habilitering. Utredningene skal bidra til at pasientsikkerheten styrkes og at kvaliteten på arbeidet skal bli bedre. Mye av kvalitetsarbeidet skal bygge på nasjonale føringer. Om akuttmotakene heter det at en "skal vurdere om antall akuttmottak bør reduseres basert på helseforetakets pasientgrunnlag og gjeldende kvalitetskrav". Noenlunde de samme formuleringene finner en igjen på andre områder. Det skrives om færre enheter, samlokalisering osv. Og da kan det i neste omgang handle om nedlegging og flytting av ansatte. Andre fagområder vil også kunne bli omfattet av endringene som en konsekvens av endringene som er nevnt ovenfor. Vurdering Sett fra sidelinja kan det være vanskelig å få tak i helheten og framdriften i sykehusreformen. Det kan synes som det mangler tilgang på objektiv informasjon og i noen grad synes det som revirkamp og posisjonering. Dette illustreres med to ferske eksempler fra mediene; «Kommende året blir helt avgjørende for om et nytt storsykehus for Innlandet lar seg realisere, mener en stadig mer skeptisk fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap). (HA ) Han innrømmer i dagens Østlendingen at tiden er i ferd med å renne ut for storsykehuset. Utredningsfasen har stått i stampe siden 2010, mener han. - Det er tidskritisk viktig å komme videre neste år, sier han til samme kilde. BYGGE NYTT PÅ MIDTSTRANDA

20 Fylkesrådslederen i Hedmark går ikke så langt som til å støtte ordførerkandidat Einar Busterud (BBL) i Hamar, som overfor HA i forrige uke lanserte ideen om et nytt Hedmarksykehus på Midtstranda i stedet for det planlagte innlandssykehuset, som han har mistet helt troen på at noen gang vil komme. LØPET KAN VÆRE KJØRT Men i ferd med å miste troen ser det ut til at også Sveen er nå. - Lite eller ingenting har skjedd på snart fem år. Mange er utålmodige. Ikke uten grunn, er det flere som nå er usikre på om storsykehuset lar seg realisere, sier han til Østlendingen. Som leder for fylkesprogrammet til Hedmark Ap for står han likevel fast ved at komiteen går inn for det lenge planlagte storsykehuset. Men: - Det kan bli endringer i løpet av programprosessen, sier han. Sveen mener konklusjonene må komme i Hvis ikke er løpet kjørt, tror han.» «Dette sykehuset skal bestå» (Glåmdalen ) KONGSVINGER: «Det er aldri uttalt fra ledelsen i Sykehuset Innlandet, men nå sier toppsjefen i helseregionen det: Kongsvinger sjukehus skal bestå. Det er helt unødvendig å skape usikkerhet om framtida for Kongsvinger sjukehus, sier administrerende direktør Peder Olsen i Helse Sør-Øst til Glåmdalen. Dermed rydder han av veien den tvilen som har hersket rundt framtida til Kongsvinger sjukehus de siste årene. Og selv om driften av sykehuset langt på vei er avhengig av trange økonomiske rammer og stram styring, er Peder Olsens forsikringer som balsam på sjela til både sykehusdirektør Dagny Sjaatil og ordfører Øystein Østgaard. Oversikt i september Men om Kongsvinger sjukehus skal tilhøre Ahus og Oslo/Akershus eller Sykehuset Innlandet vil han ikke gi noe svar på. Etter at Sykehuset Innlandet for et års tid siden samtykket i at Kongsvinger sjukehus' sin tilhørighet skal utredes, har saken stoppet i Helse Sør-Øst. Vi arbeider med en gjennomgang av kapasiteten i hele helseregionen. Hva som er situasjonen nå og hva som vil være behovene fram til 2030 vil vi ha en bedre oversikt over i løpet av september. Inntil da kan jeg ikke si noe om en framtidig tilhørighet for Kongsvinger sjukehus, sier Peder Olsen. Men hvis vi skal vurdere spørsmålet om

21 tilhørighet vil vi legge til grunn at det skal være god sykehusdrift i Kongsvinger, og at det i overskuelig framtid vil være sykehus i byen. Ikke store endringer Uavhengig av om sykehuset vil være underlagt Ahus eller Sykehuset Innlandet? Ja, uavhengig av tilhørighet. Og ingenting tyder på at Kongsvinger sjukehus vil ha et dårligere innhold ved å være knyttet til Sykehuset Innlandet. Sykehuset skal ha et så meningsfullt innhold som mulig for befolkningen det skal tjene. Hvis Kongsvinger sjukehus skal bestå, vil det også være med de samme funksjoner som i dag? Det vil alltid være en dynamikk i sentraliseringer og desentraliseringer, og jeg kan ikke spå om detaljer. Men jeg ser ikke for meg store endringer i sykehusdriften i Kongsvinger, sier toppsjefen i Helse Sør-Øst.» I denne sammenhengen vil det være viktig å lytte til «vår» representant i styret og få klargjort hvordan det jobbes og om framdriftsplan og hovedmålet fastholdes. Det kan oppfattes slik at støyen blir høy når framdriften er liten og interessene er kryssende. Forslag til vedtak 1.Regionrådet i Gjøvikregionen tar saksutredningen og informasjonen fra styrerepresentanten til orientering og ber om at synspunkter framkommet i behandlingen av saken bringes inn for styret. 2.Regionrådet vil følge nøye med i utviklingen og framdriften i omstillingsarbeidet og vil uttrykke bekymring for at ledende styrerepresentanter forskutterer løsninger i mediene Tore J Killi

22 Sak 16/14 Løpenr..: 46547/14 Arkivsaksnr.: 14/3071 Emnekode: Regionrådet for Gjøvikregionen Møtedato: Saksbehandler: Tore Jan Killi Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Vedtak 14/16 Regionrådet for Gjøvikregionen Sak 16/14 EVALUERING AV PARTNERSKAPET I OPPLAND SPESIFIKK FOKUS PÅ HVORDAN POLITIKERNE I GJØVIKREGIONEN OPPLEVER NYTTEN AV SAMARBEIDET Forslag til vedtak: 1.Regionrådet er tilfreds med at Fylkesutvalget foreslår å videreføre det regionale partnerskapssamarbeidet. 2. Regionrådet ber om at ordførerne og regionsjef utarbeider rutiner som fører til forankring og mer involvering av formannskap og kommunestyrer. 3.Regionrådet ber OFK om å øke andelen av utviklingsmidlene til regioner med størst verdiskaping og folketall. 4.Regionrådet vektlegger viktigheten av strategisk og langsiktig planlegging og ber om at man i arbeidet med kommende års handlingsplan prioriterer tiltak og større satsinger som er vedtatt i strategisk plan. Fakta: Vedlegg: Saksframstilling. En viser ellers til link i saksframstillingen til hele rapporten fra Østlandsforskning. Strategisk plan for Gjøvikregionen ligger på våre hjemmesider. Se vedlagte saksframstilling. I saksframlegget er det hentet ut relevante utdrag av vurderinger og kommentarer fra Østlandsforsknings rapport. Egenvurdering: Det blir vurdert som hensiktsmessig å legge fram evalueringen i forbindelse med oppstart med ny handlingsplan. En er kjent med at OFK vil komme tilbake til regionen for å drøfte hvordan en ytterligere kan bedre samarbeidet og partnerskapet. Gjøvik, Tore Jan Killi

23 Vedlegg 1 sak 16/14. EVALUERINGEN AV PARTNERSKAPSSAMARBEIDET I OPPLAND SPESIFIKK FOKUS PÅ HVORDAN POLITIKERNE I GJØVIKREGIOEN OPPLEVER NYTTEN AV SAMARBEIDET Sak 16/14 EVALUERING AV PARTNERSKAPSARBEIDET I OPPLAND SPESIFIKK FOKUS PÅ HVORDAN POLITIKERNE I GJØVIKREGIOEN OPPLEVER NYTTEN AV SAMARBEIDET Bakgrunn Fylkesutvalget vedtok i sak 30/13 følgende: «Det bør gjøres en utredning om partnerskapsarbeidet generelt, herunder organisering og finansiering.» Det er ønsket en dypere forskningsevaluering, for å finne svar på om arbeidsformen gir de resultatene og effektene som er intensjonen med partnerskapet». Østlandsforskning ble engasjert ut fra å belyse følgende problemstillinger: 1. Hvilke resultater og effekter har partnerskapsarbeidet gitt? styringsdokumentet og mål regionenes satsingsområder samhandling med andre parter ressursinnsats og virkemidler 2. Hvordan fungerer arbeidsformen? felles virkelighetsforståelse involvering i planlegging og gjennomføring engasjement og relasjoner mellom partene 3. Hvordan fungerer organiseringen? politisk engasjement og representasjon i regionrådene total ressursbruk internt og eksternt - Region og internkoordinatorenes rolle og ansvar Det ble foretatt en surveyundersøkelse blant 632 politikere i Oppland der ca 55% besvarte et stort antall spørsmål, samtidig ble det foretatt dybdeintervju i Gjøvik, Midt Gudbrandsdalog Hadelandsregionen. Fylkesutvalgets konklusjoner Hovedkonklusjonen sier at det er en god tilfredshet med partnerskapsarbeidet i Oppland. Det er imidlertid store regionale forskjeller. Gjennom spørreundersøkelsen kommer det frem at Valdresregionen generelt er mest fornøyd, mens Nord Gudbrandsdalen er minst fornøyde. Noen av disse forskjellene kan muligens til en viss grad forklares (eks tidspunkt for surveyen i forhold til skolesaken i Nord Gudbrandsdalen). Merverdier og muligheter Rapporten slår fast at regionrådene bidrar til å etablere felles virkelighetsforståelser regionalt. Ved å samle kompetanse, kapasitet i regionale partnerskap og å dele beslutningsmyndighet gjør dette regionene bedre rustet til å håndtere utviklings og planleggingsoppgaver. Partnerskapene har etablert tette bånd mellom kommunene regionvis og fylkeskommunen, der fylkeskommunen har styrket sin innflytelse. 1

24 Vedlegg 1 sak 16/14. EVALUERINGEN AV PARTNERSKAPSSAMARBEIDET I OPPLAND SPESIFIKK FOKUS PÅ HVORDAN POLITIKERNE I GJØVIKREGIOEN OPPLEVER NYTTEN AV SAMARBEIDET Regionrådene har ført til mindre konflikter mellom kommunene og etablert arenaer for interkommunalt samarbeid, også utenfor regionrådets domene. Utfordringer Østlandsforskning / HiL setter ord på noen utfordringer for partnerskapsarbeidet ; Alle regioner, bortsett fra Valdres, har synspunkt på regionenes geografiske innretning. Det påpekes manglende politisk forankring og tilbakekopling av regionrådets arbeid i det enkelte kommunestyre. Det etterlyses en klargjøring av regionkoordinatorens ansvar og oppgaver, og for enkelte regioner inkludert arbeidsgiveransvar og instruksjonsmyndighet. Ordfører og rådmannsmøtene har funksjon som portvakt og kan avgrense muligheten for gode drøftinger. Planleggings og styringsdokumentene oppfattes som uoversiktlig. Mangel på en omforent policy på fylkesnivå om hvordan den regionale planleggingen skal utvikles, nedfelles og praktiseres Regionrådets arbeid er i for liten grad målrettet og ikke i tilstrekkelig grad svar på regionens utfordringer. Strategisk planarbeid med utvikling av langsiktig handlingsprogram mangler i flere regioner. Det er mangel på møteplasser mellom regionrådene og næringslivet/bedrifter samt forsknings og utviklingsaktører (FOU sektoren). Unntakene er Gjøvik og Valdres. Byområdene har ekstra utfordringer knyttet til regionrådets arbeid og synlighet, ved at det finnes mange utviklingsaktører i tillegg til regionrådet. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen mener evalueringen konkluderer med at partnerskapet i Oppland får generelt gode tilbakemeldinger, og det anbefales at ordningen fortsetter i den formen den har i dag. Samtidig gir funnene tilbakemeldinger om at det er elementer i ordningen som gir grunn til gjennomgang og videre prosess sammen med kommunene. Dette er elementer av ulik form og på ulike nivå, som eksempelvis geografisk inndeling, roller og ansvarsområder, strategisk styring og dokumenter, store regionale forskjeller og kommunal forankring. Disse elementene er tilstede i ulik grad i de ulike regionene, men fylkesrådmannen mener at det uansett må tas en grundig gjennomgang av de fleste av tilbakemeldingene for å følge opp evalueringen. Kommune Norge står foran flere store politiske prosesser som både er forutsigbare og mer uforutsigbare, men som vil kunne påvirke eventuelle endringsprosesser. Fylkesrådmannen tenker da på kommunevalget, og ikke minst på den varslede kommunereformen. For å 2

25 Vedlegg 1 sak 16/14. EVALUERINGEN AV PARTNERSKAPSSAMARBEIDET I OPPLAND SPESIFIKK FOKUS PÅ HVORDAN POLITIKERNE I GJØVIKREGIOEN OPPLEVER NYTTEN AV SAMARBEIDET kunne ta tak i rapporten og funnene på en god måte anbefaler fylkesrådmannen at man forsøker å holde kommunereformen utenfor denne gjennomgangen. Begrunnelsen for dette er at det vil vanskeliggjøre å sette evalueringen på dagsorden i løpet av året 2014, og også for 2015, dersom en eventuell kommunereform skal legge overordnede føringer som gir begrensninger i handlingsrommet for enkelte ønskede endringer for partnerskapet. Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget får mandat til å gjennomgå hvilke elementer man ønsker å gå inn i og på hvilke måter, og deretter går i prosess og dialog sammen med kommunene. Det er viktig at resultatene av evalueringen ikke ligger for lenge, men at det tas tak i og tas på alvor. Det forutsettes at prosessen blir ferdigstilt til behandling i fylkestinget i desember. Østlandsforsknings spesifikke kommentarer til partnerskapssamarbeidet i Gjøvikregionen. Strategisk plan for regionen, satsingsområder og prosjekter i forhold til regionens utfordringer og behov. Den strategiske planen for Gjøvikregionen og de årlige handlingsprogrammene der samsvarer I stor grad med tilsvarende for fylket. Dette skyldes at det er de regionale prioriteringer og satsinger som påvirker fylkets dokumenter heller enn at det er Oppland fylkeskommune sin strategiske handlingsplaner som påvirker regionens. 80 % av medlemmene av regionrådene, formannskapene og kommunestyrene mener at det i stor middels grad gjenspeiler utfordringene i regionen. På regionnivå mener mellom 70 % og 80 % av respondentene fra Gjøvikog Lillehammerregionen at strategisk plan gjenspeiler utfordringene i regionene. For Nord-Gudbrandsdalen er tendensen at en er mindre grad enn for resten av fylket synes at strategisk plan gjenspeiler regionens utfordringer. For Oppland som helhet så mener 70 % at prosjektene er passe store. I Gjøvikregionen er en mer fornøyd med dette, mens en i Nord-Gudbrandsdalen er misfornøyde med prosjektenes størrelse. Omkring 70 % av medlemmene av regionrådene ser i stor eller middels stor grad positive effekter på utviklingen av regionen som følge av arbeidet i regionrådet. Når en kommer til kommunestyremedlemmene som helhet så mener vel 60 % det samme, hvilket er omtrent samme fordeling som i Gjøvikregionen. I Lillehammerregionen er det færre som ser positive effekter, og for Nord- Gudbrandsdalen ser en minst positiv effekt. Det er lagt for lite til rette for møteplasser mellom mange aktører. Høy score for Gjøvikregionen sammenlignet med andre, kan skyldes det arbeidet de i Gjøvikregionen har lagt opp til via strategisk plan, og at de har innført et regionting som skal favne ulike aktører. Lillehammer har tilsvarende en lavere andel tilrettelegging enn det generelle bildet. 3

26 Vedlegg 1 sak 16/14. EVALUERINGEN AV PARTNERSKAPSSAMARBEIDET I OPPLAND SPESIFIKK FOKUS PÅ HVORDAN POLITIKERNE I GJØVIKREGIOEN OPPLEVER NYTTEN AV SAMARBEIDET Regionkoordinatoren Ved intervjuene kommer det fram at regionalkoordinatorene har en viktig oppgave fordi, som en sier det; «Regionrådsledere kommer og går, men koordinatorene består». I dette ligger det at koordinatoren har oppgaven med å holde fast på det faglige og administrative, og vedkommende sin oppgave ses på som utfordrende. Grunnen er at han har det løpende administrative ansvaret med saker, organisering mv. Samtidig må han være oppdatert og følge med på saker som regionen bør uttale seg om, og ellers ha oversikt og være «på hugget» for regionen. Formell arbeidsgiver er Gjøvik kommune, men vedkommende er ansatt for hele regionen. Han har delegert rådmannsmyndighet i enkelte saker. Regionrådet for Gjøvik er lokalisert på Gjøvik skysstasjon, der det i tillegg til de flere administrasjoner også sitter ledere av ulike prosjekter som regionrådet har vedtatt gjennomført. Dette gir et relativt stort miljø. Det er stor tilfredshet med måten koordinatoren løser sin oppgave på. Effekten av regionalt utviklingsarbeid 80 % av medlemmene av regionrådet og formannskapene i middels/stor grad mener at regionrådet tar initiativ til å utvikle regionen. 70 % av medlemmene av kommunestyrene og de fleste regionene mener det samme. Omkring 80 % av kommunestyremedlemmene fra Valdres og 78 % i Gjøvikregionen mener at regionrådet i middels eller større grad tar initiativ til å utvikle regionen 70% av medlemmer av kommunestyret mener at det regionale utviklingsarbeidet er blitt mer målrettet. Selve formannskapet og kommunestyret sin styring av utviklingsarbeidet er imidlertid i liten grad styrket, mens fylkestingets styring er blitt styrket i større grad Over 80 % av medlemmene av regionrådene og formannskapsmedlemmene mener at regionrådet i middels eller bedre grad har bidratt til en mer felles virkelighetsforståelse i regionen. Kommunestyremedlemmene er litt mer lunkne i dette spørsmålet, her mener rundt 65 % at regionrådet har bidratt i middels eller bedre grad til en felles virkelighetsforståelse i regionen. Det er Gjøvikregionen som scorer høyest i dette spørsmålet, mens Nord Gudbrandsdal scorer lavest Utvikling av samarbeidsarenaer og møteplasser Det er lagt for lite til rette mht møteplasser mellom regionråd/ region- kontor og bedrifter. I Lillehammerregionen mener de det er spesielt lite tilrettelagt. Det er bedre tilrettelagt i Valdres og Gjøvikregionen. Det kan nok knyttes til organiseringen via Valdres Natur - og Kulturpark og de strategiske satsingene i Gjøvikregionen 4

27 Vedlegg 1 sak 16/14. EVALUERINGEN AV PARTNERSKAPSSAMARBEIDET I OPPLAND SPESIFIKK FOKUS PÅ HVORDAN POLITIKERNE I GJØVIKREGIOEN OPPLEVER NYTTEN AV SAMARBEIDET I følge respondentene er det i for liten grad lagt til rette for møteplasser mellom FoUmiljø og ulike aktører. Gjøvikregionen skiller seg ut ved at 60 % synes det i passende grad er lagt til rette for slike møteplasser. Dette stemmer godt med de satsinger som en har i den regionen, hvor koblingen til Høgskolen i Gjøvik og FoU -miljøer på Raufoss er prioritert. Spesifikke synspunkter framkommet i dybdeintervju i Gjøvikregionen Bedret kontakt med fylkeskommunen «tidligere var Oppland fylkeskommune bare interessert i regionene nord for Lillehammer, men nå har de også oppdaget våre regioner i denne delen av fylket». I dette ligger det at man i Gjøvikregionen som følge av det regionale partnerskapet nå har fått bedre og mer systematisk kontakt med fylkeskommunen» Mer involvering av kommunestyrene Ved intervjuer kommer det fram at spesielt deltakelse, og påvirkning fra kommunestyrene og dels også formannskapene er for svak. Når det gjelder manglende deltakelse fra særlig kommunestyret så er det også påpekt at det kan være varierende interesse for det som skjer i regionrådet. En grunn er at i en del kommuner så er de midlene som forvaltes via regionrådet små i forhold til de totale driftsbudsjettene. Debatter i kommunestyret vil derfor ofte dreie seg om fordeling av mye mer midler innad i kommuner enn den potten som er til rådighet for regionen. Videre er en del kommunale politikere mer interessert i det som skjer i kommunen, og de nære saker på kort sikt, enn det langsiktige perspektivet der effekten kanskje kommer om mange år. Andre sier at det er liten interesse for regionrådet politisk, fordi det ikke er et beslutningsfattende organ, men er avhengig av at alt skjer via konsensus. Oppsummert er det likevel enighet om at det er en for svak formell og faktisk deltakelse fra kommunestyrer og formannskap, og at dette er en utfordring. Mer midler til Gjøvikregionens regionale utviklingsarbeid Når det gjelder de tilførte midlene så er disse relativt små i forhold til at f.eks. Gjøvik kommune har et budsjett på 1.8 milliarder. De fleste anser imidlertid midlene fra fylkeskommunen og de kommunale midlene som svært viktige. Det er en del penger i seg selv, og det er midler som er avsatt til langsiktig utviklingsarbeid. Dersom en ikke hadde fått midler fra fylkeskommunen, så er det mindre trolig at kommunene ville satt av penger til et felles langsiktig utviklingsarbeid. Videre ønsker de mer midler og synes at regioner med mange innbyggere og en positiv utvikling bør få mer penger 5

28 Vedlegg 1 sak 16/14. EVALUERINGEN AV PARTNERSKAPSSAMARBEIDET I OPPLAND SPESIFIKK FOKUS PÅ HVORDAN POLITIKERNE I GJØVIKREGIOEN OPPLEVER NYTTEN AV SAMARBEIDET enn en del andre regioner der det motsatte preger utviklingen. Samtidig påpekes det at kommunene burde sette av mer penger til dette arbeidet. De tilførte midlene via fylkeskommunen og fra kommunene blir altså viktige for det langsiktige utviklingsarbeidet. Mer målrettet samarbeid gir økt synlighet og styrke «Mer målrettet samarbeid som følge av det regionale partnerskapet. Nå har de en strategisk plan og de har årlige handlingsplaner.» Det er også informanter som påpeker at dette har ført til at fylkeskommunens arbeid i forhold til regionene er blitt mer målrettet. En annen side som kommer fram ved intervjuer er at en via dette arbeidet også får en del andre effekter, som er fordelaktige. En av disse effektene er at det blir større tyngde bak uttalelser når en samlet region med mange innbyggere og bedrifter står bak den, enn når mange enkeltkommuner kommer med uttalelser hver for seg. Det gjelder bl.a. overfor de sentrale myndigheter, Stortinget mm. Konsensusprinsippet og langsiktighet er en utfordring Når det gjelder utfordringer for det regionale partnerskapet så nevnes konsensus prinsippet og noe sprikende interesser, og samtidig ser en at så lenge dette er organisert som i dag med indirekte valg, så er det vanskelig med andre løsninger. «Ett alternativ er at det blir større kommuner, som får tildelt midler direkte fra staten, slik at en slipper å gå gjennom fylkeskommunen.» En grunnleggende utfordring er også å klare å holde fokus på det langsiktige og å kunne forfølge dette over tid - altså å sette seg langsiktige strategiske mål og følge disse. Som en del av dette er det viktig å se på hva en kan gjøre noe med utfra et langsiktig regionalt perspektiv, og hva en ikke kan gjøre så mye med, og prioritere i forhold til det. I et slikt perspektiv blir en kommunestyreperiode et «blaff». Regioninndelingen må ikke være til hinder for samarbeid utover regionsgrensene Ved intervjuer kommer det fram at en ikke må bli for fokusert på regioninndelingen, og at en i utviklingssammenheng ikke må låse seg til dagens grenser ved 6

29 Vedlegg 1 sak 16/14. EVALUERINGEN AV PARTNERSKAPSSAMARBEIDET I OPPLAND SPESIFIKK FOKUS PÅ HVORDAN POLITIKERNE I GJØVIKREGIOEN OPPLEVER NYTTEN AV SAMARBEIDET «praktiseringen» av regionen. Konkret gjelder dette spesielt satsingen i forhold til Stor-Oslo Nord, og i reiselivssamarbeidet med Hadeland og Ringerike. Tilgang til hele rapporten fra Østlandsforskning får du ved å gå inn på OFKs hjemmeside: i menyen på venstre side kan rapporten lastes ned. Forslag til vedtak 1.Regionrådet er tilfreds med at Fylkesutvalget foreslår å videreføre det regionale partnerskapssamarbeidet. 2. Regionrådet ber om at ordførerne og regionsjef utarbeider rutiner som fører til forankring og mer involvering av formannskap og kommunestyrer. 3.Regionrådet ber OFK om å øke andelen av utviklingsmidlene til regioner med størst verdiskaping og folketall, 4.Regionrådet vektlegger viktigheten av strategisk og langsiktig planlegging og ber om at man i arbeidet med kommende års handlingsplan prioriterer tiltak og større satsinger som er vedtatt i strategisk plan. Tore J Killi

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommentarer til Høring NOU : Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommentarer til Høring NOU : Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Selbu kommune Arkivkode: X30 Arkivsaksnr: 2013/898-2 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommentarer til Høring NOU 2013-9: Ett politi - rustet til

Detaljer

Saksbehandler: Anne Berit Berge Ims Saksfremlegg Arkivsaksnr: 05/2319

Saksbehandler: Anne Berit Berge Ims Saksfremlegg Arkivsaksnr: 05/2319 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Anne Berit Berge Ims Saksfremlegg Arkivsaksnr: 05/2319 Arkiv: 31 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 10.10.2013 090/13 ABBI

Detaljer

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 Overordnede konklusjoner Norge har i dag ikke ett politi. Det er store variasjoner i den

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: X31 &20 Arkivsaksnr.: 16/43

Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: X31 &20 Arkivsaksnr.: 16/43 Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: X31 &20 Arkivsaksnr.: 16/43 HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Mandag 26.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Mandag 26.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Mandag 26.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Arkivsaksnr.: 06/667-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE.

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Mange av oss har nettopp møttes på nok et vellykka

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/02643-28 008 9.9.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning Det vises

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 / Kommunestyret Forslag til vedtak:

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/ Dato: VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE

Saksframlegg. Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/ Dato: VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE Lillehammer-regionen Regionrådet Saksframlegg Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 15/1889-1 Dato: 07.04.2015 VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE Vedlegg: Høringsdokument «Aktivt lagspill

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13. Saksbeh.: Per Kristian Vareide 2010/677-25

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13. Saksbeh.: Per Kristian Vareide 2010/677-25 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 01.10.2013 53/13 Avgjøres av: Sektor: Rådmann Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Per Kristian Vareide 2010/677-25 X31 HØRINGSUTTALELSE NOU 2013/9:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 8601/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-39 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - GAUSDAL, LILLEHAMMER, RINGEBU OG ØYER - FULLFØRING AV INTENSJONSPLAN OG AVSLUTNING AV PROSESSEN

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

Møtereferat. 1. Velkommen ønskes av Margareth Solbakken (leder ØRV)

Møtereferat. 1. Velkommen ønskes av Margareth Solbakken (leder ØRV) Møtereferat Type møte : Informasjonsmøte i Øvre Rælingen Vel Tema : Storkommune Fordeler og Ulemper Tid : Mandag 11. april 2015 - kl 19:00 Sted : Torva Barnehage Tilstede : Fra Rælingen kommune: Foredragsholder

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Øyer kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Quality Hotel & Resort Møtedato: 29.10.2015 Tid: 15.15 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 26 81 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET MELLOM OPPLAND FYLKESKOMMUNE OG KOMMUNENE: HØRINGSUTTALELSE

VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET MELLOM OPPLAND FYLKESKOMMUNE OG KOMMUNENE: HØRINGSUTTALELSE Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/581 VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET MELLOM OPPLAND FYLKESKOMMUNE OG KOMMUNENE: HØRINGSUTTALELSE Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Dagny Sjaatil Kongsvinger, 05.11.2010 Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier (navn og enhet) Prosjektleder deltaker NTP (navn og

Detaljer

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Sør-Aurdal kommune postmottak@sor-aurdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling REFERATSAKER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling REFERATSAKER Lillehammer kommune Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Lillehammer rådhus, møterom Wiese Møtedato: 07.09.2018 Tid: 08:30-13:00 Eventuelt forfall meldes til: hanne.mari.nyhus@lillehammer.kommune.no

Detaljer

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol SAMMENDRAG Bakgrunn Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammenslutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG. Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal 1 MØTEINNKALLING FYLKESMØTE I NORD TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 16:00 18:00 Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal Medlemmer som kalles inn til møtet: Valgte representanter til fylkesmøtet.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg kommunereform 9/15 15.09.2015 Halsa kommunestyre 51/15 19.11.2015

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg kommunereform 9/15 15.09.2015 Halsa kommunestyre 51/15 19.11.2015 Halsa kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/234-46 Saksbehandler: Ola E. Rognskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg kommunereform 9/15 15.09.2015 Halsa kommunestyre 51/15 19.11.2015

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

Saksbehandler: regionrådskoordinator, Sigmund Hagen VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE. Hjemmel:

Saksbehandler: regionrådskoordinator, Sigmund Hagen VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1275-6 Arkivnr.: 025 Saksbehandler: regionrådskoordinator, Sigmund Hagen VIDEREUTVIKLING AV PARTNERSKAPET - HØRINGSUTTALELSE Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse om kommunereformen BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.05.2016 J.postID: 2016104062 Arkivsaksnr: 15/129339 Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Vedrørende: Orientering - gjennomføring av innbyggerundersøkelse

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Våler, Grue og Åsnes kommuner post@våler.kommune.no post@grue.kommune.no post@åsnes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner over Politidirektoratets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014 PKF-konferansen 2014 Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen Gardermoen, 12. mars 2014 Politianalysens definisjon av forebygging Holdningsskapende arbeid blant ungdom gjennom tett oppfølging av personer

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Politireform hva skjer, og når

Politireform hva skjer, og når Politireform hva skjer, og når Informasjonsmøte for KS og kommuner i Sogn- og Fjordane Førde, 28. oktober 2015 Prosjektleder Prosjekt nye politidistrikter Håkon Skulstad Innhold NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen.

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Vedlegg 1: Innspill til gruppearbeid Vedlegg 2: Spørsmål Vedlegg 3: Svar fra gruppene 1 Resyme av

Detaljer

Kommunestruktur i Valdres. Prosessplan fram mot kommunestyresak høsten 2015

Kommunestruktur i Valdres. Prosessplan fram mot kommunestyresak høsten 2015 Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Kommunestruktur i Valdres Prosessplan fram mot kommunestyresak høsten 2015 Prosjektplan Vedtatt i politisk styringsgruppe 22.05.2015 Innhold

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr. Saktittel/-innhold Ansvar 1. 1.juni 2015 kl 1600-1830 (VLMS) Innledning kl 1600-1615

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Saknr. Saktittel/-innhold Ansvar 1. 1.juni 2015 kl 1600-1830 (VLMS) Innledning kl 1600-1615 MØTEREFERAT Møte: Møte i referansegruppen for tidligfaseplanlegging Sted/dato: Valdres lokalmedisinske senter, Fagernes, 1. juni kl 1600 til 2.juni kl 1500, 2015 Møteleder: Gro Lundby Til stede: Se vedlagte

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 26.08.2014 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 26.08.2014 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 26.08.2014 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

Nærpolitireformen Valdres

Nærpolitireformen Valdres Nærpolitireformen Valdres Overordnet mål for nærpolitireformen Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig Som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 07.10.2013 kl. 14.30. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 07.10.2013 kl. 14.30. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 07.10.2013 kl. 14.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 07.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

Innlandet politidistrikt

Innlandet politidistrikt Innlandet politidistrikt Innlandet politidistrikt Omfatter alle kommuner i fylkene Hedmark og Oppland minus Jevnaker kommune 47 kommuner, 25 i Oppland og 22 i Hedmark 377.710 innbyggere (1.1.2016) 182.354

Detaljer

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst

Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger. 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Erfaringer fra byprosesser - Langsiktige areal- og transportløsninger 27.08.15 - Kongsvinger Paul Berger Statens vegvesen Region øst Hva kommer først! Arealbruk eller transportløsninger? Hva gjør vi?

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hvem er vi til for? Foto : Alstad Politidistrikt Sør-Øst 25.04.2016 Side 2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk Deres ref. Vår ref. Dato 2015/2348-12 17/2926 24.05.2017 Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Regionrådet Møtested: Vestre Toten, Bygning nr.1 i Raufoss Industripark. Dato: Tid: Kl. 08:30

Møteprotokoll. Utvalg: Regionrådet Møtested: Vestre Toten, Bygning nr.1 i Raufoss Industripark. Dato: Tid: Kl. 08:30 Møteprotokoll Utvalg: Regionrådet Møtested: Vestre Toten, Bygning nr.1 i Raufoss Industripark. Dato: 09.11.2018 Tid: Kl. 08:30 Møtedeltakere: Even Hagen, Thorleif Bang, Bjørn Iddberg, Finn Olav Rolijordet,

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN. Innkalling til møte den: kl Sted: Hov, Søndre Land - kommunestyresalen

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN. Innkalling til møte den: kl Sted: Hov, Søndre Land - kommunestyresalen MØTE NR. 4 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 30.09.16 kl. 08.30 Sted: Hov, Søndre Land - kommunestyresalen SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER

Detaljer

Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv

Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv Tidenes politireform? Nærpolitireformen i et historisk perspektiv Birgitte Ellefsen Doktorgradsstipendiat og høgskolelektor, Politihøgskolen 06.02.2017 Historiske ambisjoner «Vi har bedt om, og dere har

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer