MED HJARTET PÅ RETTE STADEN K R I N G KASTI N G SRI N G EN 50 ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MED HJARTET PÅ RETTE STADEN K R I N G KASTI N G SRI N G EN 50 ÅR"

Transkript

1 K R I N G KASTI N G SRI N G EN 50 ÅR 3/2005

2 Kringkastingsringen 2005 Boka er trykt med tilskot frå Norsk kulturfond, Sandefjord og Sandar Mållags legat, Anne Røflo og Alf Andre Longvas Fond og Oslo Nye Sparebanks Fond. Trykk: GAN Grafisk Omslag: Øystein Vidnes Typografi og ombrekking: Tormod Strømme ISBN

3 Med hjartet på rette staden Kringkastingsringen 50 år Redigert av Tormod Strømme og Marit Aakre Tennø Særnummer av Kringom 3/2005 Kringkastingsringen 2005

4 Føreord Med hjartet på rette staden «Med hjartet på rette staden» heiter ein serie som går på NRK 1 på laurdagskvelden. I beste sendetid sender den største fjernsynskanalen i Noreg ein serie teksta på nynorsk. Det får ikkje mykje merksemd, verken positiv eller negativ. Og kvifor skulle det få det? Er det ikkje like naturleg at NRK skal teksta programma på nynorsk som på bokmål? I dag kanskje, men det har ikkje kome av seg sjølv. Om ikkje Kringkastingsringen hadde teke til orde mot riksmålspropagandaen på femtitalet og kravd at NRK skulle spegla det språklege mangfaldet i Noreg, kunne situasjonen for det nynorske språket vore ein heilt annan. For halvanna år sidan sette Kringkastingsringen ned ei jubileumsnemnd med ansvar for å laga eit festskrift. Me ville minnast dei som med hjartet på rette staden, har stått på for at nynorsk, samisk og norske dialektar skal få eit rettkome rom i allmennkringkastinga og i media elles. Festskriftet er delt i to. Fyrste delen tek for seg soga til Kringkastingsringen. Ei soge som i liten grad er vorte handsama utfyllande tidlegare. Me meinte det var viktig og riktig å nytta jubileumsåret til å samla trådane i arbeidet til Kringkastingsringen dei siste 50 åra. Men festskriftet er ikkje berre eit historisk skrift. Like viktig som å sjå bakover er det å peika framover og gje kunnskap og kveik til vidare arbeid. I festskriftet har fagfolk skrive om språk i media. Korleis stoda er for nynorsk, samisk og dialektar i pressa og kringkastinga. Og fleire av dei kjende nynorskstemmene frå radio og fjernsyn fortel om sine erfaringar. Me håpar at tekstane i festskriftet Med hjartet på rette staden, kan gje eit innblikk i dei ulike sidene ved arbeidet til Kringkastingsringen og vera med å setja det inn i ein større samanheng. Ei stor takk går til alle bidragsytarar og til dei som har vore med i arbeidet med boka. Dei som har sete i jubileumsnemnda er Kjell Arve Straumsvåg, Alv Reidar Dale, Randi Alsnes, Jon Låte og Eli Ulvestad. Oslo, september 2005 Marit Aakre Tennø og Tormod Strømme 4

5 Innhald Føreord: Med hjartet på rette staden 4 Unn Aarrestad: Derfor trengst Kringkastingsringen 6 I. Om Kringkastingsringen Kjell Arve Straumsvåg: «Kringkastingsringen personleg» ein samtale med Magne Rommetveit 8 Erling Lægreid: Kristian Augusts gate Astrid Dypvik: Kringkastingsringen Eva Marie Mathisen: Kringkastingsringen Astrid Dypvik og Eva Marie Mathisen: Ein framtidsretta organisasjon 66 Kringkastingsprisen 68 Leiarar og skrivarar 68 Sigrun Høgetveit Berg: Eit godt og fruktbart samarbeid 70 II. Om media Jon Peder Vestad: Nynorsk i media 74 Arne Hjeltnes: Anonym nynorsk lyrikar søkjer publikum 86 Ola Jonsmoen: Ein retrospektiv morgonkåsør 88 Terje S. Skjerdal: Meir nynorsk i avisene 90 Egil Johan Ree: Nynorskbrukar i NRK 98 Lars Nyre: Prinsipp for massedialog i media 100 Linda Eide: Mottro om nynorsk og dialektar i radio 108 Nils Johan Heatta: Framveksten av Sámi Radio 110 Inger Johanne Sæterbakk: Ei framtid med nynorsk? Ja takk! 116 Ragnhild Sælthun Fjørtoft: «Grautmålet» 120 Olga Meyer: Torolf Elster ein sjeldan plante 122 Magni Øvrebotten: Nynorsk mediesenter frå idé til røyndom 124 Ingvild Bryn: Noreg eller Norge? 128 Tabellar: Nynorsk og dialekt i NRK 130 Helsingsliste 132 5

6 Derfor trengst Kringkastingsringen Unn Aarrestad Styreleiar i Kringkastingsringen Kringkastingsringen er 50 år. I den samanhengen er det naturleg å sjå tilbake, men like viktig er det å tenkja framover. Det er tid for å minnast dei som gjekk føre. Dei som såg at her måtte motkrefter til for å stansa propagandaen frå Riksmålsforbundet. Det trongst ei brei mobilisering for å styrkja nynorsken i NRK. Og i løpet av kort tid hadde Kringkastingsringen fått medlemer. Heilt utruleg sett frå vår tid. I 50 år har Kringkastingsringen vore pådrivar for at medieverksemdene skal føra ein politikk som speglar språkmangfaldet i Noreg. Mange av utfordringane har vore dei same gjennom alle desse 50 åra. Særleg gjeld det rekrutteringspolitikken til dei ulike medieverksemdene, der dei i alt for liten grad tek språklege omsyn. Det gjeld ikkje minst i barne- og ungdomsprogram som er så viktige for å skapa språkleg tryggleik og positive haldningar til nynorsk- og dialektbruk. Nynorsk som mediespråk må tryggjast for framtida. Store deler av teksten og talen me møter kvar dag kjem gjennom media. Det nynorske skriftspråket byggjer på det som er felles for alle oss som nyttar dialektar. Derfor må det vera ein demokratisk rett å bruka det i alle former i media. Opp gjennom tida har det ofte vorte harselert over alle oss som brukar dialektar. Då er det godt å ha målrørsla og kunna sitera tidlegare statsminister Per Borten: «Vi kainn takk målrørsla førr at folk slepp å stå med dialekthua i hainda». Ja, det er derfor me er til. Derfor trengst Kringkastingsringen for å fremja og styrkja nynorsk og dialektar i media. Det har med vår identitet, sjølvkjensle og kultur å gjera. Ikkje minst i desse tider med sterk engelsk påverknad, er det viktig å styrkja nynorsken og dialektane det norske språket. Språk-Noreg må få fram større sjølvtillit når engelsken pressar seg fram. Kvifor skal me i Noreg vera meir smålåtne enn folket i Frankrike og på Island! Ved 50-årsjubileet til Kringkastingsringen vil eg takka dei som starta det heile, dei som trudde på oppgåva og dei som ikkje gav opp. Eg vil takka for pågangsmotet, innsatsen og dugnadsarbeidet. Det er alle desse dei som gjekk føre og dei som står i striden i dag me kan takka for at Kringkastingsringen kan gå inn i dei neste 50 leveåra med tru på framtida og saka me arbeider for. Det var så viktig at dei som starta det heile hadde motet som trongst og ikkje gav opp. Nå trengst det at vaktbikkja Kringkastingsringen får driva på i mange år framover. Me har store oppgåver i åra som kjem me skal vinna folket for nynorsken i media. Me har ennå ein lang veg å gå før me kjem dit, men målet skal me ikkje tapa av syne. 6

7 Del 1 Om Kringkastingsringen

8 «Kringkastingsringen personleg» ein samtale med Magne Rommetveit Kjell Arve Straumsvåg På 50-talet var åtaka mot nynorsken i kringkastinga aukande, og Noregs Mållag var prega av indre strid. Nokre framsynte målfolk var leie av å krangla om normering og ville heller demma opp for åtaka frå riksmålsrørsla. Kringkastingsringen vart skipa og Magne Rommetveit tok til som skrivar for laget. Dette vervet hadde han fram til 1970, og i 15 år var det på mange vis han som var Kringkastingsringen. Våren 1955 vart Magne Rommetveit redaktør for Norsk landbruksordbok. Han fekk snart kontorplass på forkontoret til Det Norske Samlaget i andre etasje i Kr. Augusts gate 14. I dette bygget låg ei av kaffistovene, Parkstova, og Noregs Boklag i første høgda. I etasjane over hadde mellom anna Norsk Tidend, som då var ei sjølvstendig avis, og Det Norske Samlaget kontor. Det var før den store veksten i Samlaget kom. Då Rommetveit kom til huset, var Olav Langeland skrivar, og einaste tilsette i forlaget. Studentmållaget i Oslo hadde òg lagsrom her. Det sikra kontakt med framtidas aktive målfolk i ei brytingstid mellom mellomkrigstida og framtida. Etter at Kringkastingsringen var skipa flytta vi ned i første etasjen, til Noregs Boklag, fortel Rommetveit. Forlagssjef Øyvind Dybvad leigde ut eit større kontorrom til Kringkastingsringen og Studentmållaget i Oslo. I eit anna rom ved sida av fekk Landbruksordboka plass. Huseigar var Bondeungdomslaget i Oslo. Dette huset vart etter kvart eit «målreir», ein stikkinnom-plass for målfolk i Oslo eller på tur til Oslo. Skipinga På denne tida dreiv riksmålsrørsla gjennom Foreldreaksjonen mot samnorsk, ein hard kampanje mot bokmålsrettskrivinga, læreboknormalen og den statlege samnorskpolitikken. Men i bladet Frisprog og tidsskriftet Ordet hadde det meir og meir kome fram at Foreldreaksjonen i røynda var ein aksjon mot nynorsken, fortel Rommetveit. Alt i nummer 2 av tidsskriftet Ordet (1952) slo forfattaren Carl Keilhau fast at «Samnorsk er bare et annet navn på nynorsk.» Riksmålsforbundet arbeidde òg aktivt mot nynorsk som hovudmål i skulen. Formann i Riksmålsforbundet var den tidlegare radikale forfattaren Arnulf Øverland. Samstundes vart dei ganske få nynorskmedarbeidarane i NRK utsette for mykje sjikane. Føremålet var å få bort dei som brukte nynorsk og skremma nynorskbrukarar frå å søkja stillingar i NRK. Arthur Klæbo og Hartvig Kiran tok kontakt med Noregs Mållag for å få hjelp. Nokon laut ta att i 8

9 media, og Mållaget hadde tidlegare gjort eit vedtak om å starta Norsk lydarlag. Men det drog ut før Mållaget kom i gang med arbeidet. Rommetveit fortel at Hartvig Kiran og dei andre kringkastingsfolka vart utolmodige og at dei tok kontakt med fleire einskildpersonar i miljøet i Kr. Augusts gate 14 for å finna andre måtar å gjera arbeidet på. Den store aktiviteten til riksmålsrørsla saman med eit handlingslamma Noregs Mållag var bakgrunnen for at arbeidet med å starta ein ny organisasjon kom i gang. Skrivaren i Samlaget, Olav Langeland fortalde Rommetveit at han uformelt hadde teke opp på eit styremøte i Samlaget kva som kunne gjerast med hetsen som Foreldreaksjonen mot samnorsk og bladet Frisprog hadde sett i gang. Norsk Lytterforening var skipa og det vart varsla at kampanjen skulle skjerpast. Ein dag vart eg spurt om eg kunne ta på meg arbeidet med å førebu ein kringkastingsring, seier Magne Rommetveit smålåtent. Vi lodda stemninga litt mellom folk som var innom Samlaget. Eg vart rådd til å setja i gang i samarbeid med Arthur Klæbo, Hartvig Kiran og andre nynorskfolk i NRK. Etter nokre møte med Arthur Klæbo på restaurant «Håndverkeren» og heime hjå Klæbo, gjorde eg det meste arbeidet på fritida mi, fortel han. Det vart skrive framlegg til vedtekter og førebudd skipingsmøte. Programsekretær Eilif Heiberg Hanssen i NRK vart brukt som bod mellom Klæbo og meg. Ei skipingsnemnd vart sett ned i samråd med sentrale personar i målmiljøet i og utanfor Kr. Augusts gate 14. I skipingsnemnda sat dr. philos. Olav Bø, lærarinne Åsa Færavåg, stud. pilol. Olav N. Klonteig, sekretær Olav Langeland, landbruksdirektør Aslak Lidtveit, lektor Jørund Mannsåker, sekretær Rolf Nesje, cand. philol. Magne Rommetveit, professor Magne Skodvin og avdelingssjef Daniel Varen. Vi gjekk inn for at den nye organisasjonen skulle arbeida for nynorsken generelt og vera varsam med å ta stilling i rettskrivingsspørsmål. Dette for å unngå indre strid og splitting. Innbydingsfaldaren vart skriven av Arthur Klæbo. Han var den eigentlege opphavsmannen til Kringkastingsringen, hevdar Magne Rommetveit. Sidan han var sendeleiar i NRK kunne han ikkje stå fram med namn. Namnet Kringkastingsringen var det seinare sjef for Skulekringkastinga, Trygve Fosstveit, som fann på. Ikkje alle var like optimistiske når det galdt den nye organisasjonen. Sigmund Skard var redd prosjektet ikkje kunne tevla med Noregs Mållag, fortel Rommetveit. Men etter kort tid melde dei fleste av dei få «Ring»-motstandarane i Noregs Mållag seg inn i den nye organisasjonen, og Norsk lydarlag kom aldri i gang. Stor medlemspågang Det vart lagt vekt på å ikkje gå i vegen for Noregs Mållag, og det er hovudgrunnen til at det ikkje vart skipa lokallag i Kringkastingsringen. Det vart satsa på å få beinveges innmelde einskildpersonar. Danning av lokallag var aldri tema. Men eg verva medlemmer under landsmøtet i Noregs Mållag. Viktigast for medlemssankinga vart det tette samarbeidet med Noregs Ungdomslag, ved at mykje materiell vart spreidd gjennom deira lokallag. Det var lett å få medlemmer. Mange 9

10 var irriterte over at Noregs Mållag ikkje makta møta riksmålspropagandaen. Også mange bokmålsbrukarar som hadde sett seg leie på desse aksjonane, vart medlemmer. Trygve Bratteli vart medlem, og var det til han døydde. Til oppropet før skipingsmøtet vart det samla mange underskrifter på Stortinget, mellom profilerte bokmålsbrukarar og aktive nynorskfolk. Mellom desse var Bratteli, Helge Seip, Reidar Carlsen, Trond Hegna og Magne Schjødt. I alt 93 namn stod på lista. De fekk òg mange medlemmer? Ja, frå skipingsmøtet 1. desember 1955 til 27. juli året etter hadde vi fått om lag 7000 medlemmer. I 1957 hadde talet passert I 1970, då eg gjekk frå borde, viste medlemsbøkene at det samla talet på innmelde hadde auka til Før skipingsmøtet 1. desember 1955 var det verva fleire tusen medlemmer. Vi hadde vervetevlingar mellom medlemmene med premiar. Mange var svært dyktige og ivrige. Slik rekrutterte Ringen i miljø Noregs Mållag ikkje nådde. Tonen var tøffare og stilen aktivistisk. Magne Rommetveit redigerte ein skriftserie som vart sendt til medlemmene og brukt som motinformasjon og vervefaldarar. I alt 13 småskrifter vart utgjevne frå 1955 til Den første brosjyren vart trykt i eksemplar. Medlemsavis hadde vi ikkje dei første åra. Det kom først med særnummer av Norsk Tidend frå og med 1962, fortel Rommetveit. Professor Magne Oftedal skreiv i ein av brosjyrane ein artig parodi på propagandaen frå Foreldreaksjonen mot samnorsk. Teiknaren Bjarne Kristoffersen laga slåande karikaturteikningar til. Saman med Rommetveit plukka Kristoffersen ut setningar frå sjikanebrev Hartvig Kiran hadde fått, som skulle siterast i brosjyrane. Dette virka godt, fortel Rommetveit. Folk utover bygdene likte ikkje at målet deira vart karakterisert så nedsetjande. I brosjyre nummer 3 frå november 1956 ser vi at Johs. Kyvik i Haugesund har vunne 1. premien, etter hard kamp med lærar Per Engene i Valdres og lærarskuleelev Jakob Thingnes på Hamar. Kjell Snerte verva seg til ein bandspelar tidleg på 60-talet. Vart det verva på andre måtar? Ja, vi brukte telefonen. Eit par kveldar i veka kom Arthur Klæbo ned frå NRK og brukte Samlaget sin telefon til å sanka medlemmer. Han fekk ja frå mellom anna Edvard Drabløs, Jon Leirfall, Klaus Sunnanå og Lars Tvinde. Alfred Maurstad bad seg friteken sidan han arbeidde på Nationaltheatret. «Du er ei knehøne», svarte Klæbo. Kontakten med NRK Korleis arbeidde Kringkastingsringen den første tida? Vi skreiv brev til NRK om spørsmål vi ville ta opp, og vi hadde møte med NRK. Ofte hadde vi møte med avdelingssjefar og programredaktørar. Det var ofte fleire med frå Kringkastingsringen, alt etter kva avdeling ein skulle møta og kva saker som skulle drøftast. Både Dagfinn Mannsåker, Kåre Grytli og Einfrid Perstølen representerte Kringkastingsringen under møte med NRK, minnest Magne Rommetveit. Vi arbeidde òg for å skaffa dyktige nynorskbrukarar stillingar i NRK. Det gav resultat. Hartvig Kiran fekk Olga Meyer 10

11 inn i NRK. Andreas Skartveit var den første sportsreporteren som brukte nynorsk, etter påtrykk frå Kringkastingsringen. Kringkastingsringen tipsa òg NRK om Ragnhild Sælthun Fjørtoft, Ingebrigt Davik og Arne Grimstad, Ottar Odland, Egil Johan Ree, Sigvart Østrem og Per Øyvind Heradstveit, for å nemna nokre. Vi laga til og med ei plate med nynorske songar av Matias Orheim, som vi rådde NRK til å bruka i religiøse program. Vi arbeidde òg for å auka produksjonen av grammofonplater med tekster på nynorsk og dialekt. Fekk de gjennomslag for meir nynorsk i barneprogramma? Ingebrigt Davik, Arne Grimstad og Marie Takvam fekk sleppa til. Programma til Davik vart kjøpte av islandsk og svensk fjernsyn. Det er eit prov på at kvaliteten var god. Kva med dagsnytt og utanriksstoff? Vi skaffa i alt 20 studentar til mikrofonprøve. To av dei var dugnadsmedhjelparar på kontoret til Kringkastingsringen, og begge vart tilsette på lokalkontoret i Stavanger: Egil Johan Ree og Sigvart Østrem. Når det galdt utanriksstoff tilsette Toralv Øksnevad Per Riste som fast kronikør. Kringkastingsringen tok òg opp diskriminering av samisk? Ja, i 1961 vart det sendt eit ordskifteprogram der vi fekk høyra om mindretalsspråk i Norden. Svensk i Finland og finsk i Sverige vart drøfta. At vi her i landet hadde to målformer som kvar hadde offisiell status, vart ikkje nemnt. Vi påtala òg at diskrimineringa av samisk i alle dei tre landa var forbigått. Vi var den første store norske organisasjonen som påtala dette. Rommetveit fortel at kringkastingssjefen to gonger tok kontakt med han for underhandsmøte. Den eine gongen ringde Kaare Fostervoll til meg i romjula i 1961 og undrast på om vi kunne møtast. Fostervoll sa seg glad for arbeidet vi gjorde. Men han bad oss òg vera meir varsame. Bakgrunnen var nokre brev vi hadde sendt. Dei var noko kvasse i kantane. Neste gong var då første prøvenummeret av Dag og Tid hadde kome. Det hadde seg slik at NRK på den tida hadde ein programpost med det namnet. Då eg arbeidde ut eit utkast til det første nummeret av Dag og Tid sette eg berre det namnet på utteikningskladden. Og så vart avisa heitande det. Kringkastingssjefen var ikkje berre glad for det, men han likte avistiltaket. Viste nynorskmedarbeidarane i NRK like stor entusiasme for målarbeidet seinare som dei gjorde i starten? Ja, eg vil særleg nemna Olga Meyer og Erling Lægreid. Dei har gjort mykje godt arbeid for å fremja nynorsken i NRK. Olga Meyer høyrde til i Opplysningsavdelinga. Ho var ein uredd pådrivar for å få fleire nynorskmedarbeidarar, og kom med stadige påminningar om at jamstellingsomsyn måtte telja med i programsaker og tilsetjingar av nye folk. Elles hadde eg god kontakt med dei fleste nynorsktalande NRKfolka. Eg nemner her Trygve Fosstveit i Skulekringkastinga, sjefen for landbruksprogramma Steinar Brautaset og Ottar Odland, som seinare vart utanrikskorrespondent og distriktssjef i Stavanger. Kva med Olav Rytter? Eg hadde brevskifte med han i åra 1961 til 1963 medan han var direktør for FNs informasjonsteneste i Kairo. Eg prøvde å få han til å søkja stillinga som 11

12 utanriksredaktør etter Toralv Øksnevad. Men han måtte stå ut den kontraktsbundne tenestetida si i FN. Han kjende til at Fostervoll skulle gå av som kringkastingssjef i 1962 og søkte i staden på denne stillinga, men fekk ho ikkje. I brevskifte med Rytter kom eg etter kvart inn på planane for Dag og Tid og nemnde at mange ønskte han som redaktør. Bladstyrar Per Håland i Gula Tidend hadde høyrt rykte om dette og rådde ifrå. Dette av di Rytter hadde vore redaktør for dagsavisa Norsk Tidend halvtanna år før krigen. Avisa måtte då leggjast ned på grunn av økonomiske vanskar. Rytter vart vonbroten for dette, men han sa seg viljug til å vera utanriksredaktør og redaksjonell konsulent i Dag og Tid. Dag og Tid Kva rolle spela Kringkastingsringen og du i arbeidet med å dra i gang og halda liv i Dag og Tid dei første åra? Det var fleire som arbeidde for å få i gang ei ny avis tidleg på 1960-talet. Ivar Eskeland sytte for at Noregs Mållag stilte seg attom planane om å skipa eit nytt nynorsk blad i Det var stormøte i Teatersalen til BUL med dei røynde pressefolka Vegard Sletten og Anton Beinset. Skrivaren i Noregs Mållag, Olav Engan vart første disponenten i avisa. Kringkastingsringen var òg med og drog lasset. Eg var med i førebuingsnemnda, der Arne Haukvik var formann. Dei andre medlemmene var Olav Engan, Njål Kolbeinstvedt og Trygve Nørve. Olav Engan var det sjølvsagde midtpunktet i det førebuande arbeidet. Eg var den i nemnda som fekk i særoppgåve å førebu det redaksjonelle opplegget. Eg arbeidde då ut eit allsidig utkast, der baktanken var at avisa i ein viss mon skulle likna på seriøse publikasjonar av typen Times, Observer, Le Monde, men då sjølvsagt med sikte på at stoffet skulle vera interessevekkjande for norske lesarar. Arthur Klæbo vart også ein pådrivar for dei nye avisplanane, og baud seg til å redigera det første prøvenummeret i Utgjevaradressa ved dei to første prøvenummera var «Mellombels kontor for redaksjonen: Noregs Boklag, Kr. Augustsgt. 14, Oslo.» For å tryggja økonomien til Dag og Tid vart Riksfondet for nynorsk presse oppretta, etter tiltak frå Kringkastingsringen. Eg tok først kontakt med landbruksminister Lyngstad, som då var styreleiar i Dag og Tid. Han hadde ikkje noko imot tiltaket. Så utarbeidde eg i samarbeid med Erling Lægreid utkast til vedtekter for Riksfondet. Før dette hadde Kringkastingsringen sett i gang eit stort presselotteri med bilar som førstepremiar. Det var Arne Haukvik som skaffa bilane. Egil Ytre-Arne reiste land og strand rundt med ein av lotteribilane og selde lodd. Tidlegare kontorsjef i Bondeungdomslaget i Oslo, Njål Kolbeinstvedt førde rekneskapen til lotteriet. Overskotet gjekk til Dag og Tid via Riksfondet. Ein gong Dag og Tid var i stor beit for pengar lånte styreleiar Lyngstad kroner til avisa. Med pengar frå lotterioverskotet betalte Kringkastingsringen også tilbake lånet Lyngstad hadde gjeve. Miljøet i Kr. Augusts gate var spennande og fornyande. Er det spesielle personar du vil trekkja fram? Ja, tre av dei faste støttespelarane i boklagskontora til Ringen fortener særskilt omtale. Fyrst sjølve sjefen: Øyvind Dybvad. (Dybvad var forlagssjef i Noregs Bok- 12

13 lag i fleire tiår. Før det var han i Norsk Barneblad. Han var òg forfattar og teikneserieskribent. Han starta Tuss og Troll og skreiv Smørbukk-tekster, før han gjekk over til Noregs Boklag då Johannes Farestveit vart redaktør i Norsk Barneblad. Red. merknad). Han hadde eit arsenal av idéar og personalkunnskapar og fann på gode løysingar i vanskelege situasjonar. Adjunkt og lektor Jon Ous var den som førde dagbok til minste detalj og heldt orden på sakene. Han arbeidde i Norsk Tidend. Og så var det Erling Lægreid. Erling Lægreid var ein førande person mellom målstudentane, fortel Magne. Han starta studentbladet Apropos, og fekk i sin unge alder fleire viktige tillitsverv i målrørsla. Han var den fremste rådgjevaren min. Han var tidleg med i styret i Dag og Tid, etter kvart som formann, og i Riksfondet for nynorsk presse. Hestemøkk og godt lag Rykte om at riksmålspøbel tømde hestemøkk framfor inngangsdøra i bakgarden i Kr. Augusts gate 14, vil korkje Vida eller Magne Rommetveit kommentera. Andre som arbeidde i huset stadfestar soga om hestemøkka. Mistanken gjekk til damene i «Frisprog-miljøet». Den eine av damene hadde hest. Men det vart aldri stadfesta. Derimot så vart det ofte nytta nemningar på slikt som luktar vondt når nynorsk, arbeidarmål og bygdemål vart karakteriserte, seier Magne. Radiojournalistar som brukte noko anna enn konservativt bokmål, fekk ofte ufyselege brev i posten. Rommetveit fortel at det hende det vart praktiske forviklingar mellom riksmålsfolk og nynorskmiljøet i Kr. Augusts gate. Riksmålsrørsla heldt til rett rundt hjørnet, i Universitetsgata. Ein gong kom det ein riksmålsmann, lektor Arne Roll frå Narvik inn på kontoret til Magne Rommetveit. Han hadde gått seg vill. Vi fekk sendt han vidare til Riksmålsforbundet, dit han hadde ærend. Rommetveit humrar godt. Miljøet i Kr. Augusts gate 14 var både dynamisk og sosialt. I tillegg til at Kringkastingsringen, målungdommen, Dag og Tid, Noregs Boklag og Det Norske Samlaget utvikla seg der, og ein hadde ein målpolitisk opposisjon i Opplysningsnemnda for norsk mål, vart det 8. februar 1965 skipa eit nytt sosialt lag, Punsjarlaget. Laget vart starta av Øyvind Dybvad, Jon Ous, Erling Lægreid og meg, seier Rommetveit. På programmet stod fluidum (eldvatn) og klassisk musikk. Samtaleemna skifta, men var ofte bøker (ordbøker), aktuell litteratur og kringkastingsprogram. Rykta om dette laget har gått i alle år. Ein av dei sentrale medlemmene der var adjunkt Jon Ous, som arbeidde mykje i Norsk Tidend. Han samla i ettertid notatane frå dagboka si i eit referat frå aktivitetane i Punsjarlaget frå starten og til Her finn vi datoar, kven som var til stades og kva som var aktiviteten og kor lenge samkoma varde. Såleis står det for «22. november 1969 (laurdag): kl. 20 (19.30)-: Møte i Punsjarlaget, på NT-kontoret. Til stades: Øyvind Dybvad, Reidar Djupedal, Jon Ous, Magne Rommetveit, Bjarni Einarsson, Erling Lægreid, Anders Fjøsne (ny) og Jan-Magnus Bruheim (gjest). Fludium, spekekjøt, poteter (innkjøpt ved Rommetveit, Dybvad og Ous); musikk. Den fyrste (Rommetveit) måtte gå ca. kl , dei siste Fjøsne kl. 05 og Lægreid kl. 13

14 07! Så hadde eg 1 1/2 time opprydding og la meg kl » Jon Ous fortalde ein gong intervjuaren at han hadde ein sofa på bakrommet til Norsk Tidend. Der overnatta han rett som det var etter ein lang arbeidskveld eller sosialt lag. Arbeidet tek slutt Men Magne var ikkje åleine i familien som arbeidde med Kringkastingsringen. Kona Vida var òg med. Ho hadde ansvar for rekneskapen og heldt styr på dei andre som hjelpte til. Dei medlemmene i 1970 var det ho som fyrst hadde ført inn i medlemsregisteret for hand, sidan på etikettar. I 1970 slutta Magne Rommetveit i Kringkastingsringen. Eg måtte slutta då Norsk landbruksordbok flytta til Leksikografisk institutt i Chateau Neuf. Då tok eg òg over ei stilling som hjelpelærar i praktisk nynorsk på Det historisk-filosofiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Det vart då for mykje å halda fram med tilsynsarbeidet med Kringkastingsringen. Eg bad difor styret spørja cand. jur. Audun Heskestad om å ta over. Fekk de nokon gong betalt for arbeidet i Kringkastingsringen? Vida fekk litt løn for arbeidet. Men eg tok ikkje ut ei krone i løn den tida eg var skrivar i Kringkastingsringen. Du fekk arbeid i NRK òg? Ja, først var eg programkonsulent medan Torolf Elster var kringkastingssjef. Eg skulle få tak i fleire nynorskbrukarar til NRK. Det var interessant. Eg var med på møte heilt på topplanet i NRK. Seinare vart eg språkkonsulent frå 1973 til Først var eg underordna Finn-Erik Vinje. Seinare vart bokmåls- og nynorskkonsulentane jamstelte. Medan eg dreiv med dette arbeidet hadde eg permisjon i 1 1/2 år frå Norsk landbruksordbok. Kva utfordring vil du oppmoda Kringkastingsringen til å arbeida med no framover? Eg meiner Kringkastingsringen har ei stor oppgåve i å få kulturministeren til å krevja at alle riksdekkjande norske radioog fjernsynsstasjonar må bruka minst 25 % nynorsk i tekst og tale. Magne Rommetveit: Fødd på Stord Filologisk embetseksamen i Medarbeidar i Gyldendals Ibsen-ordbok Redaktør i Norsk landbruksordbok ( ) Hjelpelærar i praktisk nynorsk på Universitetet i Oslo i Fyrsteamanuensis i Dosent i nordisk målvitskap og leiar for arbeidet med dei nynorske ordboksverka på Leksikografisk institutt frå Professor i nordisk målvitskap frå 1985 til Medlem i Norsk språkråd med sete i fagnemnda frå 1972 til I NRK: konsulent for nynorske programspørsmål ( ), for nynorske språkspørsmål ( ). Har mellom anna gjeve ut ei rekkje nynorske ordbøker. For den største av dei, synonymordboka Med andre ord (820 sider) fekk han ordboksprisen frå Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening i året

15 Foto: Lars Aarønes, Dag og Tid 15

16 Kristian Augusts gate 14 Erling Lægreid Eg kom til Oslo hausten 1958 frå norrønlinja på Voss Landsgymnas. I utgangspunktet var eg målmann av arv. Tida på Voss forsterka mi eiga sjølvtillit til kultur og arv. Det var ingen undertrykt bondestudent som kom til tigerstaden, tvert imot. Folk som ikkje visste jentenamnet til mor si, måtte ikkje prøva å læra meg noko. Den berømte professor Selmer i fonetikk, som alle frykta, sa dessutan til meg i alles påhøyr at sognamaolet var det finaste i landet fordi vi sa r og a på same måten som folk i Toscana, og dei snakka finast av alle i Europa. A-en er nemleg språkets fersken og r-en språkets ryggrad, sa han. Eg vart medlem i Studentmållaget, og alt i september dette året kom eg til Målreiret i Kristian Augusts gate. Der hadde Studentmållaget kontor, Det Norske Samlaget, Bondeungdomslaget og Noregs Boklag like eins. Og ikkje minst Landbruksordboka og Kringkastingsringen. Magne Rommetveit styrte begge delar. Seinare fekk også Dag og Tid og Norsk Tidend plass. På kafeen Parkstova fekk vi nynorske fiskebollar i kvit saus til kr 1,80, og så mange poteter vi berre ville ha. Alt då var eg bestemt på at målarbeid skulle vera morosamt, utfordrande og spennande, det var noko eg ville driva med fordi eg hadde lyst. Magne Rommetveit var den heilt sentrale personen i dette miljøet, han var ein smålåten og sterkt sjølvbevisst mann, som til og med hadde humor når det vart for gale. Han var ikkje berre sentral i Kristian Augusts gate. Han var den sentrale personen i målarbeidet på denne tida. Han moderniserte tankegangen og skapte mot og aggressivitet i ei målrørsle som var splitta og gammaldags, knekt av indre strid. Han var inderleg lei av krangelen om ordformer, og eg hugsar han var godt nøgd då eg fekk gjennom ølsal på møta i Studentmållaget. Han oppmoda oss til å skaffa oss makt i studentpolitikken. Derfor prøvde vi å gjenskapa alliansen frå mellomkrigstida mellom sosialistane og målstudentane, og vi fekk alltid med ein av våre i styret i Samfundet. Og Rommetveit fekk Trygve Bratteli som medlem i Kringkastingsringen, og han var alltid ein god målpolitisk støttespelar. Ja, Rommetveit fekk også sine fingrar inn i LO. Og sjølvsagt dyrka han kontakten med folk på Stortinget og i partia. Han var ein stor sjakkspelar. Han var mannen bakom Dag og Tid, også namnet, og fekk det banka fast at Dag og Tid skulle skriva på målet og ikkje om målet. Eg skjønte aldri at han hadde tid til å skriva den svære Landbruksordboka si, for han hadde alltid tid til oss. Då eg same første hausten ymta frampå om å starta ei studentmållagsavis, var det 16

17 full støtte frå Rommetveit, gud veit om det ikkje var han som sådde ideen også, så utpå vinteren kom første nummeret av Apropos, som voks til å bli den største studentavisa i landet. Eg insisterte på å bruka glansa papir, for då ville ikkje studentane kasta ho i søpla, men ta vare på ho. Det var mangel på luksus den gongen. Sjølve namnet Apropos var ein provokasjon mot heile den tradisjonelle målrørsla, som helst ville ha namnet Fram då frendar eller noko liknande. Men Rommetveit og eg var samde om strategien, det viktigaste var at vi aldri skulle syta og klaga på målmanns vis, men vera frekke og moderne og friske. Eg for min del la vekt på «Snob Value» og la aldri skjul på at vi også fekk dei beste eksamenane. Mykje av det som skjedde i målstriden utover på sekstitalet hadde sitt utspring i Kristian Augusts gate. NRK var lagt under press, NRKs distriktskontor vart utbygde, og NRK bygde ut rekrutterings- og undervisningsavdelinga si. Ein må hugsa på at Journalistutdanninga var svært mangelfull på denne tida. Derfor la Kringkastingsringen opp ein langsiktig strategi for at målungdom skulle få trening og utdanning i journalistikk. Studentavisa Apropos var eit godt eksempel i denne strategien. Vi fekk prøva oss, og det var dei som hadde jobba i Apropos som seinare vart sentrale journalistar i Dag og Tid, fleire enda også i NRK eller hamna i andre journalistmiljø som t.d. i Bergens Tidende og Sunnmørsposten. Og vi og Kringkastingsringen nøydde oss ikkje med det, vi deltok aktivt i prosessen med å få lagt distriktshøgskular til bygdemiljø, og vi hadde nok mykje av æra for skulane i Bø og Volda. Vi dreiv hektisk og vellykka lobbyverksemd på Stortinget. Og som kjent har medielinja i Volda betydd mykje for nynorsk journalistikk. Vi var også med på å skipa nye nynorske lokalaviser fleire stader gjennom Riksfondet for nynorsk presse, som vi også starta. Og vi var aktive for å få statsstøtte til avisene. Det var så absolutt eit kreativt miljø i Kristian Augusts gate i desse åra, med Kringkastingsringen og Magne Rommetveit som eit naturleg midtpunkt. Det var eit slit, særleg å skaffa pengar, men det var moro også, for vi lukkast ofte på mirakuløst vis. Studentmållaget fekk mellom anna i stand ein stor internasjonal konferanse om minoritetsspråk. Det var utruleg spennande. Dette miljøet med aviser, forlag og organisasjonar, trekte også til seg mange spennande kunstnarar og personlegdommar. Rommetveit fekk tak i den store språkmannen og FN-direktøren Olav Rytter som redaktør i Dag og Tid. Vi greidde nesten gjera Olav Rytter til kringkastingssjef! Dit kom det unge og gamle, og særleg var det moro for oss at slike folk som Olav Dalgard, Ola Raknes og Arne Falk likte å vera i lag med oss. Det var altså eit spennande miljø, og ein gjeng slo seg saman til Pønskarlaget, vi samlast ved vekeslutt, drakk whisky og spela klassisk musikk. Det var folk som Magne Rommetveit, forlagssjef Øyvind Dybvad, diktaren Jan Magnus Bruheim, språkprofessoren Reidar Djupedal, adjunkt Jon Ous og fleire andre, og altså eg. Og eg sytte for at alle fekk kamferdrops å suga på før dei fór heim til kjerringane sine. Eg prøvde også å få med Olav H. Hauge, men han var for smålåten på den tida. Det er ingen tvil om at det var trivselen som var byggjesteinen i dette kreative mil- 17

18 jøet, og det var synd at det gjekk i oppløysing, hovudsakleg fordi BUL fekk økonomiske problem og flytta, og til slutt vart garden seld. Vi tenkte mykje på å få kjøpt eit Ivar Aasen-hus i Oslo for å gjenskapa miljøet, men det lukkast ikkje. Den moderniseringsprosessen Kringkastingsringen og Magne Rommetveit fekk gjennomført i målrørsla, var heilt nødvendig. Og det var ikkje tilfeldig at kampen måtte stå om media og sjølvsagt om NRK. Eg minner om at på denne tid fekk Hartvig Kiran utskjellingsbrev på brukte dopapir, og mange andre som arbeidde i NRK vart utsette for grov hets, både privat og offentleg. Så mange meinte at kampen om nynorskens framtid stod i NRK. Men i same strategi låg også kampen om norsk presse, og då vart rekruttering og opptrening avgjerande. Og derfor vart Apropos og Dag og Tid stifta. Enkelte var usamde i den strategien, dei meinte vi skulle ha satsa på Gula Tidend og/eller Norsk Tidend i staden. Men begge hadde framtida bak seg. Målpolitisk var Gula Tidend reaksjonær, heile målrørsla tok skade av den såkalla høgnorsken i Gula Tidend (og Bergens Tidende). Politisk var begge organa også langt ute på høgresida. I eit gryande ungdomsopprør levde dei i steinalderen. Då eg overtok som styreformann i Dag og Tid, skreiv Gula Tidend at ungkommunistane hadde overteke makta i avisa! Komponisten Sæverud var medlem av Vestmannalaget, og ein av sønene hans fortalde meg at då dei sat og trøkte på potta, så fekk dei ikkje lov å seia a! a!, dei måtte seia i! i! Kampen om makta i målrørsla hadde også sine komiske sider. Då alle dei unge og spennande diktarane dukka opp i sekstiåra, oversåg dei heile filologkrangelen og gjorde som Bjørnson som ung; dei skreiv brystnorsk! I Øverlands blå ordliste, som var gammaltestamentet for dei foreldrereaksjonære, betydde svart skitten, og sort betydde svart farge, medan musen betydde husmus og tilsvarande dyr, medan musa betydde fitte. Slik språkleg fascisme ville vi ikkje ha noko av, heller ikkje av våre eigne. Men vi kunne ikkje anna enn å le heller, slik vi har ledd av Flettfrid Andresen frå Singsaker. I Kringkastingsringens mange gode brosjyrar likte Magne Rommetveit å finna fram slåande sitat frå riksmålskoryfear, som til dømes dette av lyrikaren og åndshovdingen Alf Larsen: «Folket? Folket er til for å bære min koffert!» Men no har folket og folkemålet sigra på (nesten) alle frontar, dialektane blomstrar i alle samanhengar, slik at brystnorsk får riksmålsprisar. Eg trur Ivar Aasen hadde fryda seg. Som kjent nekta han å ta imot professorat og medaljar med ekeløv, sverd og majones, fordi han ikkje ville fjerna seg frå sin bondestand. I dag må til og med reklamen bruka folkemål, og 75 prosent av dei unge skriv dialekt på tekstmeldingane sine. Kringkastingsringen, med Magne Rommetveit som skipper, møtte mang ein brottsjø, men stod han av! 18

19 Foto: Norsk Tidend 19

20 Kringkastingsringen Astrid Sverresdotter Dypvik Kringkastingsringen vert til Fyrste desember 1955 klokka 19.00, møttest ei gruppe målfolk i Teatersalen til Bondeungdomslaget i Oslo. Ein kampanje mot nynorsk i eteren var sparka i gang på våren same året. No skulle målfolket gå til motaksjon. «Eg kjenner til at somme folk arbeider med å få skipa eit lydarlag som skal ta seg av nynorske interesser og vera som ei motvekt mot det riksmålslydarlaget som vi fekk for nokre dagar sidan. Som kringkastingsmann er eg ikkje berre glad i slike lydarlag eg får seie som sant er men er det no slik at riksmålsfolket skal bli likså aktive på denne fronten som dei lenge har vore det på skulefronten, då er det på tide at dei som vil nynorsken vel, slår seg ihop og vernar om interessene sine.» 1 Det skreiv NRK mannen Hartvig Kiran i eit brev til Hans Sørbø, 20. mai Ein månad seinare, kunne Norsk Tidend, målrørslas eiga avis, melde at noko var i ferd med å hende. «Etter det Norsk Tidend høyrer, har ein flokk av kjende og unge målfolk dei siste dagane arbeidt med å skipa ein ring til vern om norsk mål og kultur i kringkastinga», skreiv bladet laurdag 11. juni. I løpet av dei neste månadene skreiv 93 kjende menn og kvinner under på eit opprop der dei oppmoda folk om å vera med. Mellom underskrivarane var politikarane Trygve Bratteli frå Arbeidarpartiet, Kjell Bondevik frå Kristeleg Folkeparti og senterpartisten Jon Leirfall, kunstnarar som Magnhild Haalke, Tarjei Vesaas, Ragnvald Skrede, Tore Ørjasæter, Inge Krokann og Dyre Vaa, universitetsfolk som Halvdan Koht, Åse Gruda Skard og Sigmund Skard, ordboksredaktør Alf Hellevik og pressemannen Per Haaland. Kampanjen mot nynorsk i radioen var sett i gang av riksmålsorganisasjonen «Norsk Lytterforening». Organisasjonen sprang ut av riksmålsmiljøet i hovudstaden, og frå miljøet knytt til Foreldreaksjonen mot samnorsk. Etter at Lytterforeningen var grunnlagt, sette dei i gang ei bylgje av hets og regelrett mobbing av NRK-medarbeidarar som brukte nynorsk. Medarbeidarane fekk anonyme brev, og lesarbrevspaltene i hovudstadens konservative aviser var breiddfulle av nynorskhat. Kringkastingsringen skulle syta for svar på tiltale. Ballen byrjar rulla Initiativtakarane var unge, ambisiøse målfolk. Dei var alle knytte til krinsen som heldt til i Kristian Augusts gate 14. I denne bygarden hadde Det Norske Samlaget, Bondeungdomslaget, Noregs Boklag, Studentmållaget i Oslo og Landbruksordboka 20

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

SPRÅKLIG SAMLING. Litteraturprisen til Heidi Marie Kriznik. LSS gjennom femti år. Nytt på nett: samnorsk.no

SPRÅKLIG SAMLING. Litteraturprisen til Heidi Marie Kriznik. LSS gjennom femti år. Nytt på nett: samnorsk.no SPRÅKLIG SAMLING Nr. 1 2009 50. årgang kr 50, Litteraturprisen til Heidi Marie Kriznik Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål Nytt på nett: samnorsk.no LSS gjennom femti år Utgitt av Landslaget for språklig

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Klamme former og sær skriving?

Klamme former og sær skriving? Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving? Språklege rettar, sidemål og rettskriving i ein ny skulealder Sigfrid Tvitekkja (red.) Språkrådets skrifter Nr. 1 Klamme former og sær skriving?

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten.

DAG OG TID. «Ivar Aasen er målaren som går inn i sitt eige kunstverk og blir borte.» Dag og Tid feirar 200-årsjubilanten. minneord Kåre Lunden var ein sterk kampfelle SIDE 25 kommentar NTB har nullkompetanse i energispørsmål. side 6 fri vekeavis for kultur og politikk reportasje side 14 15 a-avis For å leggje ferien til Turkmenistan

Detaljer

Språknytt. Boblesnakket. s. 24

Språknytt. Boblesnakket. s. 24 Boblesnakket s. 24 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 3/2010 Lomheim går av, men «Sylfesten» er ikkje over, s. 6 Bokmålsordboka og Nynorskordboka i ny drakt, s. 10 Språkdetektivane i Tokke, s. 14

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

Innhald: Utgjevar: Sykkylven Sogenemnd Skrift: Times 11/12 (tekst). Times 30/31 (titlar). Sats, montasje og prent: Cylindertrykk A/S 1998

Innhald: Utgjevar: Sykkylven Sogenemnd Skrift: Times 11/12 (tekst). Times 30/31 (titlar). Sats, montasje og prent: Cylindertrykk A/S 1998 Innhald: Nils-Einar Rye: Barndom... side 3 Roald Solheim: Spelet om Sykkylven... side 4 Edel Pernille Ystenes: Inst inne vil eg alltid vere jordmor... side 5 Per Robert Tafjord: Seksti eller berre sju...

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

SPRÅKLIG SAMLING. språkligsamling.no. Nye nettsider: Samlenormalen på nett. Fra Språkrådet. Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken vinn

SPRÅKLIG SAMLING. språkligsamling.no. Nye nettsider: Samlenormalen på nett. Fra Språkrådet. Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken vinn SPRÅKLIG SAMLING Nr. 1 2004 45. årgang kr 50, Nye nettsider: Tidsskrift for aktuelle språkspørsmål språkligsamling.no Samlenormalen på nett Fra Språkrådet Braut, brøt eller brøyt? Nynorsken taper; nynorsken

Detaljer

Nynorsk innhald på Internett

Nynorsk innhald på Internett SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl Nynorsk innhald på Internett 0 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl

Detaljer

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz Framside: Follestaddalen før elveførebygginga. Follestaddalen

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT. Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18

Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT. Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18 Hvem smir nyordene? s. 22 SPRÅKNYTT UTGITT AV SPRÅKRÅDET 43. ÅRGANG 1/2015 Revitalisering av språk, s. 6 Klarspråk i næringslivet, s. 10 Dialekter på Facebook, s. 18 Om karate, SPRÅKNYTT karaoke 1/2014

Detaljer

SETT SLIKT! SANDNES OG ØGLÆND I NYLIBERALISMENS TID. Lars Gaute Jøssang

SETT SLIKT! SANDNES OG ØGLÆND I NYLIBERALISMENS TID. Lars Gaute Jøssang SETT SLIKT! SANDNES OG ØGLÆND I NYLIBERALISMENS TID Lars Gaute Jøssang DET NORDISKE HISTORIKARMØTET I TROMSØ 11.-14. AUGUST 2011 Nyliberalisme i arbeid og daglegliv 1 Bakgrunn og opptakt Sandnes i Rogaland,

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer