Innledning. Lykke til med arbeidet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Lykke til med arbeidet!"

Transkript

1

2 Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som vi kan lære å ta i bruk på nye og mer effektive måter. I dette studieheftet vil vi presentere noe av verktøyet, sammen med tips til hvordan det kan brukes. Derfor har vi laget praktiske arbeidsoppgaver, både med tanke på lokal valgkamp og saker som kan være aktuelle i den politiske hverdagen. Senterpartiets har en stor utfordring, hvis vi ser det i et «merkevareperspektiv». Selv om målsetningen er at partiet og politikken skal være godt gjenkjennelig både sentralt og lokalt, blir vi ofte oppfattet som utydelige. Dette gjelder både form og innhold og hvordan vi totalt sett fremstår i det politiske landskapet. Bruk derfor både logo og design for å synliggjøre og tydeliggjøre de politiske hovedområdene i valgkampen. Dette vil også bidra til å visualisere Senterpartiet som politisk merkevare. Det skal ikke være noen tvil om hva som er Senterpartiet - både i politikk og profil. Derfor er det viktig at logo og designprogram brukes aktivt i alt medie- og kommunikasjonsarbeid. Senterpartiet skal synes! Formålet er at partiet skal bli en tydeligere merkevare, og at partiet skal settes i stand til å kommunisere mer strategisk og samlet. Gjennom dette skal vi vise hvordan store samfunnsmessige utfordringer skaper økt relevans for Senterpartiets politiske løsninger i framtiden. Lokal- og fylkesleddet er viktig i dette arbeidet. Dere er Senterpartiets ansikt utad lokalt, og når vi sammen tegner bildet av det samfunnet vi ønsker oss er sjansen større for at det setter seg hos velgerne. Studieheftet er laget med bakgrunn i Senterpartiets kommunikasjonsstrategi, og retter seg spesielt inn mot lokal- og fylkestingsvalgene i Samtidig kan verktøy og oppskrifter også brukes for å jobbe målretta med medie- og kommunikasjonsarbeid mer generelt. Lykke til med arbeidet! Dette studieheftet inngår i Senterpartiskolen, og er utarbeidet av kommunikasjonssjef Christina Søgård (Sp) og generalsekretær Kristin Madsen (SpS). Senterpartiets Studieforbund (SpS) oktober Telefon:

3 Praktisk informasjon om studieopplegget spesielt for deg som er studieleder/kursleder: Studieplan for valgkomitéarbeid og nominasjonsprosesser ligger her: Se gjennom studieplanen før dere går i gang. Innmelding av kurs i Senterpartiskolen For at vi skal få registrert studieaktivitet og studietimer, er det viktig at kurset meldes inn i Senterpartskolen. Viktig: Studielederen i lokallaget har ansvar for å føre frammøteliste og sende inn denne på e-post til eller som brev til SpS Grensen 9b 0159 OSLO snarest mulig etter at studieopplegget er gjennomført. Arbeidsformer og antall studietimer Arbeidsformene kan variere, og metodikken kan være studiering eller dialog- og debattmøter, som eventuelt kombineres med innledninger. For å få godkjent studieopplegg, må det være med minst to deltagere, som er tilstede minst 75 % av tiden. Det må være minimum åtte klokketimer. En klokketime inkluderer pause, men halve klokketimer blir ikke registrert så bruk kun hele klokketimer. Studieheftet kan gjerne deles opp i f.eks. fem til seks møter eller samlinger à 2 3 timers varighet. Tidsbruk kan variere, så her må dere selv justere tidsplan for gjennomføring. Forslag til gjennomføring kan allikevel være: Samling 1: Den overordnede diskusjonen: hvordan løfter vi en politisk sak? Samling 2: Utspillsplan og kommunikasjonsstrategi: hvordan komme på i mediene? Samling 3: Markedsføring, synlighet og innsalg i alle medier. Samling 4: Beredskap og krisehåndtering Dette er ment som et forslag til gjennomføring. Studieopplegget er fleksibelt, og kan tilpasses til lokalt medie- og kommunikasjonsarbeid. Det er tillatt å gjennomføre en liten del av studieopplegget elektronisk, ved bruk av telefon, Skype etc. Alle deltagerne må da være tilstede samtidig. Kursbevis Alle som gjennomfører kurset (dvs. er til stede på minst 75 % av tiden) får kursbevis. Kursbeviset kan bestilles fra Senterpartiskolen. Gi beskjed til Elise Fylling hvis det er ønskelig at kursbeviset sendes direkte til hver enkelt deltager på e-post. 3

4 Spørsmål? Ta kontakt Senterpartiets Studieforbund, tel Elise Fylling, eller Kristin Madsen Generell informasjon: Her finnes også flere tips og råd til gjennomføring av studiearbeidet. Noen enkle pedagogiske tips Tenk gjennom hvordan du håndterer starten og innledningen på studiearbeidet, og derved arbeidet med programmet. Skap god stemning, studiearbeid og programutvikling skal være artig å drive med. God tilgang til post-it-lapper, papir og skriveredskap er viktig for å visualisere og dokumentere arbeidet underveis. Still tydelige, enkle spørsmål som gir mulighet for diskusjon, samtale og ettertanke. Sørg for at alle kommer til orde i diskusjoner. Forsøk å stimulere og støtte gruppen hvis dialog og diskusjon kjører seg fast. Gå eventuelt videre hvis det blir «stille» når du stiller spørsmål. Vær lyttende og oppmerksom, og vær nøye på å se den enkelte deltager. Spill på de ressursene som deltagerne utgjør det er viktig å utveksle erfaringer og dele kunnskap. Husk pauser! Lykke til med studiearbeidet Senterpartiets etiske forpliktelser Allmenngyldige etiske verdier og normer som åpenhet, sannferdighet, ærlighet, pålitelighet, lojalitet, og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet, ligger til grunn for vårt arbeid. Politisk arbeid er basert på gjensidig tillit mellom velger og folkevalgte. Partiets representanter skal opptre slik at det aldri kan være tvil om at de både som tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte etterstreber å leve opp til, og praktiserer, en høy etisk standard og utføre sine oppgaver med høy grad av integritet. Fra Senterpartiets etiske retningslinjer, vedtatt av Senterpartiets landsstyre 17. mars

5 Innhold 1. Tenke med hodet, snakke til hjertene. Hvordan løfter vi en politisk sak?...s. 6 Verktøy nummer 1: Start med en overordnet diskusjon..s. 7 2: Sett medie- og kommunikasjonsarbeidet i system! Utspillsplan og kommunikasjonsstrategi, hvordan komme på i mediene?...s. 11 Verktøy nummer 2: Lag en utspillsplan.s.11 3: Hvordan selges inn et politisk budskap? Markedsføring, synlighet og innsalg i ulike typer medier.. s. 13 Verktøy nummer 3: Bruk nett og sosiale medier aktivt..s.18 4: Alltid beredt? Om beredskap og krisehåndtering.s. 20 Verktøy nummer 4: Medieservice som krisehåndtering. s. 21 5: Mer informasjon? Lenker og boktips s. 22 5

6 1. Tenke med hodet, snakke til hjertene. Hvordan løfter vi en politisk sak? Senterpartiet mener det er god samfunnsøkonomi å utnytte naturgitte og menneskelige ressurser i hele landet Det er et politiske ansvar å sørge for balansert regional utvikling, en aktiv distriktspolitikk og tilgang til kompetent arbeidskraft i hele landet. (Utdrag fra Sp prinsipp og handlingsprogram, , kap. 1.) Hovedsakene som peker seg ut foran valgkampen 2015 er norsk mat, kommunestruktur og gode nærmiljøer. Disse enkeltsakene må settes inn i en større sammenheng, slik at vi klarer å kommunisere vårt politiske budskap i et helhetsperspektiv. Da trenger vi å fokusere sterkere på viktige begreper som visjon, verdier og egenskaper. Bevissthet omkring dette gir mulighet for å innta en posisjon i det politiske landskapet. Slik kan vi bidra til at Senterpartiet kan fremstå som det unike, logiske og naturlige valget. I tillegg må sakene settes i en lokal eller regional kontekst. Norsk mat kan lokalt handle om jordvern, og kommunestruktur kobles opp mot smådriftsfordeler, nærhet og beredskap. Et godt nærmiljø er viktig enten en bor i byen eller på landet. Senterpartiet har dessuten et visst eierskap til begreper som «lokaldemokrati», «lokalsamfunn» og «nærmiljø», og er tradisjonelt et parti med stor troverdighet i distriktspolitikken. Visjonen Vi tar hele Norge i bruk ble hentet fram fra tidligere tider, og er resultatet av et lengre arbeid både i partiorganisasjonen, arbeidsutvalget og sentralstyret. Visjonen er benyttet med hell tidligere, og fyller kriteriet om å være særegen for oss - og dermed logisk og naturlig for andre. Referansen til Norge har vist seg å skape engasjement, og gi høy scoring i målinger av hvilke verdiord som griper hjerter. Med visjonen på plass er det viktig at vi gjør referanser til denne så ofte vi kan. Kommunikasjonsfaglig gripes folk både fornuftsmessig på sak, men kanskje mest på verdi og følelser eller på «hjertefaktoren». Derfor må vi fokusere på både visjon og hovedsaker hvis vi ønsker å gi et komplett budskap. Dette handler kort sagt om hvilke verdivalg vi mener må tas når det gjelder retningen i samfunnsutviklingen framover. Med gode begrunnelser for hvorfor Senterpartiet vil ta hele Norge i bruk, markerer dermed viktige politiske skillelinjer mellom oss og våre hovedmotstandere. Med dagens politiske situasjon, vil klare politiske motstandere være Høyre og Frp og den «blå-blå» politikken. Den verdimessige begrunnelsen for Senterpartiets politikk må brukes aktivt, fordi velgere nås både gjennom hode og hjerte. Derfor må vi tenke med hodet men snakke til hjertene! 6

7 Verktøy nummer 1: Start med en overordnet diskusjon All kommunikasjon, dersom den skal være målrettet, dreier seg om mål. Før man iverksetter må man vite svar på banale spørsmål som: Hvem, hva, hvorfor og hvordan. Alt for ofte ser vi utspill der disse spørsmålene ikke er godt nok besvart. Hvem skal du nå ut til? (Målgrupper) Ethvert fylke har sine utfordringer, og sin aktualitet. Det betyr også at aktørene er ulike, og at lokalkunnskapen om både sak og person er vesentlig. For å lykkes med å spre Senterpartiets hovedsaker, er det viktig at det legges ned tid til å finne de aktuelle vinklingene og eksemplene i hvert fylke. En analyse av hvem som er målet for kommunikasjonstiltak kan med fordel settes i system. Fig. Metodisk tilnærming til kartlegging av målgrupper og virkemidler Målgruppe Mål/strategi Utfordringer Arenaer Tiltak/-virkemidler Velgere Samarbeidspartnere/- ambassadører Opinionsdannere Våre egne Velgere/potensielle velgere Kunnskap om våre velgere og potensielle velgere har generelt sett bestått av en for stor grad av synsing, på hva vi tror er våre velgere og hva vi tror er viktig for dem. Sentralt jobbes det nå for en mer systematisk innhenting av objektiv kunnskap som gir oss mer presis informasjon om hva som er viktig for de som har partiet som sin 1. preferanse, men også de som har Sp som 2. preferanse og som ikke har bestemt seg for hvilket parti til vil stemme på. Fordelen ute i landet, er at man i mindre grad trenger stor statistikk for å kjenne forholdene, men at man har en rimelig god oversikt over hvem, hva og hvorfor. Likevel bør man vurdere: - Hvilke møtesteder bør vi være til stede på? - Aktuelle arrangementer? - Hvilke budskap er viktig lokalt? - Hvilke virkemidler fungerer best til saken (-e)? 7

8 Medlemskommunikasjon Medlemmene våre trenger jevnlig påfyll slik at de engasjeres til å bli gode ambassadører for partiet. Dette må skje gjennom kontakt, informasjon og kompetansebygging på alle nivåer og gjennom ulike kanaler. Samarbeidspartnere og opinionsdannere Alle kulturer enten de er på en arbeidsplass eller i frivillige kretser har opinionsdannere eller det noen kaller lokale høvdinger. Fellestrekket er at disse gjerne er sterke i diskusjoner, har tydeligere meninger og at de klarer å påvirke andre. Det betyr at man bør gi disse informasjon først slik at de føler eksklusivitet og får lyst til å markedsføre saken. Tilsvarende bør man lete etter samarbeidspartnere eller alliansepartnere. Aktører som har felles interesse i nettopp din sak. Kan man få til felles utspill, felles deltakelse og markeringer når man bredere og bidrar til at budskapet forsterkes. Kunnskap En politisk sak må være kunnskapsbasert, og diskusjonen må ta utgangspunkt i hva som er Senterpartiets politikk på det eller de områdene vi diskuterer. Partiprogrammet er en viktig rettesnor, sammen med nødvendig sakkunnskap og ikke minst: god kunnskap om lokale forhold. Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram Senterpartiets verdigrunnlag Notat og studieopplegg på reformer i kommunesektoren og politiske aktualitetsnotater: 8

9 Design og logo Gjennom designprogrammet skal Senterpartiet ha lik fremtoning, uavhengig hvor i organisasjonen vi befinner oss. Programmet forplikter. Suksessen ligger i at alle følger og bruker det, for hvis ikke undergraver vi hele hensikten som er å jobbe inn en profesjonell fremtoning visuelt og saklig. Designmanualen ligger på Sprint, og logo og dekorelementer kan hentes der. Se: https://sprint.senterpartiet.no/logg-inn/category8899.html (Følg instruksjonene på siden for å opprette bruker og få passord.) Designmanualen inneholder logo, som er unik og håndtegnet, en logo med forkortelsen Sp og en med hele navnet. Manualen viser også hvordan logo skal brukes og hvordan den ikke skal brukes. I tillegg har manualen en fargepalett som er de fargene vi skal bruke nå vi produserer materiell, lager nettsider osv. Lokal- og fylkeslag skal bruke logo og designmanual når de lager sitt materiell og presenterer organisasjonen utad. Det er først når den grafiske profilen er gjennomgående i hele organisasjonen at den blir gjenkjennbar og et godt kjennetegn på Senterpartiet. Eksempler på logo og dekorelement, i farger og svart/hvitt. 9

10 Oppgave 1: Hvordan løfte en politisk sak? Ta utgangspunkt i en aktuell politisk sak lokalt eller i regionen (enten dagsaktuell eller en kommende valgkampsak). Beskriv saken ved hjelp av tabellen under: Hva er problemet (problembeskrivelse)? Hva er løsningen (politisk produkt)? Hvilket historisk eierskap har Sp til saken, og i hvilken grad er det behov for politisk nytenkning? Hvilke konfliktlinjer fins, og hvilke motstandere har vi? Eventuelle allianser/alliansepartnere i saken? Hvem er publikum (målgruppe) og hvordan vinne sympati i debatten? Beskriv saken, her er identifikasjon det viktigste. Man må bruke fortellerkunstens grep i beskrivelsen av problemet slik at folk kan nikke på hodet og føle gjenkjennelse. En problembeskrivelse er det som trekker folk til saken og er en forutsetning for at de skal kjøpe produktet og din løsning etterpå. Geografisk tilknytning, relevans, opplevelse osv. Hva vil du gjøre og hvordan vil dette avhjelpe problemopplevelsen? Hva har Sp ment om dette tidligere og hva er forskjellen på oss og andre i forhold til problemet. Hva har andre ment og gjort tidligere, og hva vil de gjøre nå? Kartlegg ikke bare partier eller organisasjoner men også navn på personer du ønsker å debattere eller utfordre. Beskriv hvem dere vil nå. Hva fins av styrker/svakheter, eksternt/internt? Gi en beskrivelse 10

11 2. Sett medie- og kommunikasjonsarbeidet i system! Et systematisk kommunikasjonsarbeid øker sjansene for å komme på i media. Bak tilsynelatende «tilfeldige» nyhetsoppslag ligger det svært ofte godt planlagt mediearbeid. Medie- og kommunikasjonsplanlegging må derfor planlegges. Det er dessuten nyttig å tenke gjennom ulike sider av en sak, før denne «slippes» i nyhetsmedier. Så enkel kan en kommunikasjonsstrategi se ut: 1. Hva er «nå-situasjonen» vår? 2. Hvor vil vi hvilke mål setter vi oss for kommunikasjonsarbeidet? 3. Hvordan kommer vi dit vi vil? 4. Når skal hvilke saker spilles ut? En kommunikasjonsplan trenger derfor ikke å være komplisert og omfattende. Den enkleste varianten kan skrives på et A4-ark (eller en «Post-it- lapp» for den saks skyld) med stikkordene hva, hvor hvordan og når. Det viktige er at kommunikasjonsarbeidet systematiseres. Om dette gjøres enkelt eller mer omfattende, er mindre viktig. Vær praktiske! Flere tips til kommunikasjonsplanlegging: Kommunikasjonsforeningen: Strategisk kommunikasjonsplanlegging i 10 trinn Verktøy nummer 2: Lag en utspillsplan For å sikre at partiet løfter hovedsakene og timer utspillene sine er en plan et nyttig verktøy. Start arbeidet med å finne ut hvilke saker som skal spilles ut og når det passer tidsmessig i forhold til lokalpolitikken og det som er aktuelt. Husk at man også må ha tid til å håndtere løpende debatter og diskusjoner som plutselig dukker opp i media. En utspillsplan bør inneholde: Hva er saken? Hva er budskapet? Hvorfor mener Sp at saken er viktig (hva skal den løse)? Medium Når skal utspillet skje? (Hvem skal ta den ut?) Kanaler Det er viktig å være observant på kanaler man selv kontrollerer og de man ikke kontrollerer. Med teknologisk utvikling er det i dag mange muligheter for å drive valgkamp gjennom egne kanaler enn tidligere. 11

12 Nett og sosiale medier Internettsider og sosiale medier kan ikke undervurderes. Innsatsen her kan gi uttelling, dersom kanalene brukes riktig. Minimumskravet er at dersom man tar verktøyene i bruk så forplikter de oppdatert informasjon og aktiv tilstedeværelse. De viktigste for oss i valgkampen er hjemmesidene, Facebook og for noen Twitter. Mer om hvordan disse best skal brukes, se eget studiehefte om sosiale medier: Media Uansett hvor vant man er til å arbeide opp imot mediene er de viktige for politikken. Utspill regionalt og lokalt er generelt lite samordnet med de riksdekkende media, noe som vi sentralt vil styrke gjennom en kopling fra sentrale utspill på hovedsaker til mulighet for lokal forsterkning og oppfølging. Imidlertid er det viktig å ha i mente at det er store velgergrupper i det ganske land, og at lokale medier er takknemlig å komme på i. For partiet er en utnyttelse av disse strategisk. Media er en aktør som man må jobbe med akkurat som andre grupper. Hensynet som er viktig å ta er at man tar på alvor deres arbeidsbetingelser og tilpasser deg disse. Det gjelder deadlines, tilgjengelighet, underhånden, varsel om ting som kommer, synspunkter og ikke minst at man jevnlig er i kontakt med dem. Oppgave 2: Lag en utspillsplan basert på saken dere diskuterte i kapittel 1. Hva er saken? Hva er budskapet? Hvorfor mener Sp at saken er viktig (hva skal den løse)? Medium hvilken/hvilke mediekanaler? Når skal utspillet skje? Hvem tar ut saken? 12

13 3. Hvordan selge inn et politisk budskap? Markedsføring, synlighet og innsalg. Hvordan komme på i media? For at en sak skal bli vurdert som interessant for media, må den oppfylle ett eller flere kriterier for hva som er godt stoff. Listen nedenfor viser noen nyhetskriterier som media går etter når de presenterer stoff. Det er nyttig å kjenne til disse når vi ønsker å fange medias oppmerksomhet. Ved å vinkle stoffet vårt mot disse kriteriene blir vi mer offensive i forhold til media. EKSKLUSIVITET - innsalg til ett medium om gangen gir ofte bedre mulighet for oppslag. VIKTIGHET - får saken store følger? Er den betydningsfull for mange? NÆRHET - hører saken hjemme i mediets nedslagsfelt - geografisk/ følelsesmessig/ profilmessig? FERSKHET - er saken en nyhet, noe som nettopp har skjedd, eller som ikke er kjent fra før? DRAMATIKK - er det snakk om voldsomme eller dramatiske hendelser? KONFLIKT - for media er uenighet mye mer spennende enn enighet. KURIOSITET - betydningsløse saker kan få gode oppslag bare de er uvanlige nok. AKTUALITET - er saken på dagsorden, kan den knyttes til en debatt som pågår? POSITIVITET - en gladmelding om noe nytt, uvanlig, til glede for mange? 13

14 Innsalg media Ethvert lokal- og fylkeslag bør ha en liste over de viktigste mediene og kontaktpersoner. Innsalg til mediene er som et hvert annet salg. De må få lyst på produktet! Tips: Ha en eksklusiv sak Finn det rette mediet Ring den du kjenner, viktig å finne den rette journalisten. Legg inn tel.nr. til journalisten på mobiltelefonen din. Vær hyggelig. Får du journalisten til å le er du nesten i mål Formuler en god pressemelding på forhånd som du kan sende Journalisten rett etter samtalen. Flere tips. Fortell hva er du opptatt av del din entusiasme! Finn aktuelle datoer/hendelser Pek på hvem som er uenig Finn fram tall med nyhetsverdi - gjerne tall som er ferske og dramatiske Finn fram aktuell forskning/bestill egne rapporter! Finn noen personer med tyngde kan Let opp journalister/medium du vet er opptatt av spørsmålet Angrip kjente personer i ledende stillinger Bestill meningsmålinger Kreativitet er mediearbeidets viktigste egenskap! støtte ditt syn. 14

15 Hold seminar/temadag der du inviterer kjente personer, arranger debatter, stå på stand, demonstrer (natur og ungdom), SMS aksjoner, postkort aksjoner. Sykle fylket ditt på langs. Lek med ord. Finn fram til originale overskrifter som skaper interesse for saken Så tvil om etablerte sannheter. Pressemelding Pressemeldinger er en effektiv og lite ressurskrevende kontaktmåte. Pressemeldinger vil bli vurdert av redaksjonslederne, evt. av deskmedarbeiderne. Nyhetsverdien av informasjon i en pressemelding er relativt liten for redaksjonen, fordi samme melding blir sendt hele pressen. Det er stort sett bare meldinger om store og viktige nyheter redaksjonen går videre med. Pressemeldinger egner seg derfor best for store nyheter som redaksjonen er nødt til å gjøre noe med for å dekke det daglige nyhetsbildet. En pressemelding egner seg også for mindre saker som uansett ikke er verd mer enn en notis. For å øke sjansen for at pressemeldingen får oppslag, er det viktig å utforme den på tilsvarende måte som journalister utformer sine artikler. Pressemeldinger må alltid ha en overskrift, som på en enkel måte opplyser om nyheten i saken. I motsetning til journalisters overskrifter bør våre overskrifter være så saklige og nøkterne som mulig. Det er viktigere å lage en korrekt og informativ tittel enn å finne en sprek en som man antar redaksjonen vil bruke. De første setningene skal være skrevet som en nyhetsvinklet ingress og gi svar på spørsmålene «hva, hvem, hvordan, hvorfor, hvor og når. Hovedpoenget og konklusjonene skal komme først, deretter konsekvenser, premisser, detalj- og bakgrunnsinformasjon det viktigste skal på toppen. Å legge inn sitater fra f.eks. fraksjonsleder eller representant gjør pressemeldingen bedre språklig. Varier mellom indirekte/direkte form, og husk at pressemeldinger ikke bør være for tettskrevne og sammentrengt. Vær kort, bruk helst halvannen linjeavstand. (Dersom saken er lang er det bedre å bruke to ark, enn at alt trykkes sammen på en side uten luft. Dersom pressemeldingen består av flere sider, husk å nummerere sidene.) Pressemeldinger skal dateres. Ha alltid med fornavn, etternavn og tittel på personer som siteres eller nevnes i pressemeldingen. (Stortingsrepresentant og leder av.komiteen, B.B) Oppgi alltid kontaktpersoner, og sørg for at disse er tilgjengelige for direkte spørsmål. Pressemeldingen må være ryddig og ordentlig. Overstrykninger, stavefeil og utydelig trykk tar seg dårlig ut. Unngå grafiske virkemidler som understreking, skrift i store bokstaver og skrift i kursiv. Språket skal være enkelt: unngå lange ord, fremmedord, faguttrykk, forkortelser. Setningene skal være korte, og stilen så kortfattet og aktiv som mulig. Unngå «substantivsyken», bruk verb der det er mulig. 15

16 Hva gjør du når media kontakter deg? Noe overraskende skjer. Du blir kontaktet av media. Ikke få panikk, men benytt muligheten. Forsøk heller å være på offensive. Her er noen tips: Når journalisten ringer, og du tar telefonen: Vær hyggelig og imøtekommende, og behold fatningen uansett hva spørsmålet er. Stol aldri på de påstandene journalisten kommer med. Still kontrollspørsmål (hvem, hvor, når, hvilken sammenheng osv.) Få mest mulig ut av journalisten. Vurdere om du er den rette til å svare på dette, eller er det andre som heller bør svare? Du takker for samtalen, og sier du ringer tilbake. Når du blir spurt om et intervju: Forberedelser: Hva er temaet, og i hvilken sammenheng skal reporteren bruke dette? Budskap: Tenk nøye igjennom på forhånd hva slags budskap vi skal ha fram i intervjuet. Formulering: Jo mer velformulert og slående et budskap er, desto større er sjansen for at journalisten gir det en framtredende plass i artikkelen og gjengir det korrekt. Formuleringen bør utarbeides på forhånd. Budskapet skal være enkelt, bruk korte setninger. Vær sterk og klar! Journalisten har særlig behov for gode poeng og spenstige vendinger som kan brukes i overskrift, ingress og billedtekst. En one-liner er en setning som på en kortfattet, treffende og kraftfull måte uttrykker et budskap, slik som «Møllers tran». Journalister alltid er på jakt etter «one-linere». Gode forberedelser innebærer at du prøver å tenke deg fram til hvilke spørsmål som kan bli stilt, og ha svarene klare på forhånd. Lag en liste over de vanskeligste og mest ubehagelige spørsmålene som kan bli stilt. Å skrive ned det du ønsker skal komme på trykk, er en god regel. Ha all nødvendig informasjon for hånden, og skaff til veie fakta-ark og relevant tallbasert informasjon som kan gis til journalisten. Det kan være klokt å gjennomføre et prøveintervju, der representanten drilles på forhånd. Dette er særlig viktig foran deltakelse i debatter. 16

17 Vær folkelig, og snakk tydelig slik at du blir forstått. Skal du uttale seg i fjernsynet i forbindelse med en dårlig sak, bør du prøve å opptre mest mulig folkelig. Snakk så alle kan forstå, og vis entusiasme og engasjement. Husk på kroppsspråket ditt, det kan være avslørende hvis du «sier en ting med munnen, og noe annet med hjertet». Vær ærlig! Flere tips: Gå rett på sak. Begynn med konklusjonen, og gjenta denne til slutt. Men tenk gjennom hva du ikke må gi inntrykk av! Den beste måten å forberede seg til et intervju på, er å kunne leksa si godt. Når du føler deg faglig trygg, vil du også føle deg trygg i intervjusituasjonen. Hold ditt eget tempo, og snakk rolig. Vær forsiktig med tall, spesielt mange tall. Ett litterært bilde sier mer enn tusen ord. Smil, vær levende, vær mest mulig deg selv. Ikke godta ville premisser, og ikke vær bøllete tilbake. Da får du all sympatien hvis journalisten er bøllete. Si stopp hvis det bærer ut på viddene! Journalisten trenger bare én «overskrift», så vær gjerrig på punktene du vil ha frem. Hvis du får et spørsmål du ikke kan eller vil svare på, er det greit at du sier nettopp det, forutsatt at spørsmålet ikke gjelder opplagte ting du bør kunne. Ikke gå i forsvar, men «ta tyren ved hornene». Husk sitatsjekk! Dreier det seg om et større personorientert intervju eller en komplisert eller kontroversiell sak, bør du avtale med journalisten før intervjuet starter at sitater skal leses opp eller gjennomleses, og at du skal ha rett til å endre egne uttalelser. «Snakk til naboen», det vil si enkelt, naturlig og vennlig Flere nyttige tips og råd kan du finne på sidene til Kommunikasjonsforeningen. 17

18 Verktøy nummer 3: Bruk nettsider og sosiale medier aktivt Nett og sosiale medier blir stadig viktigere. Alle politiske partier benytter disse mediene, og spesielt de største partiene er effektive og kompetente på nett. For Senterpartiet har nok nett vært et område hvor vi har ligget litt bakpå. Nå er vi imidlertid godt i gang med tiltak som skal hjelpe oss til å bli flinkere til å bruke både digitalt verktøy og sosiale medier. Bedre nettsider Den digitale hverdagen er radikalt endret, og nettsider og sosiale nettverk gir flere muligheter til å kommunisere direkte med både velgere og medlemmer. I tillegg bidrar brukere, bloggere og webkommentariat - eller nettavisdebattanter i økende grad til informasjon, og til å sette premissene i nettbaserte medier. Derfor må vi være tilstede på de plattformene folk flest bruker. Nettsidene til Senterpartiet er en naturlig del av dette, og både fylkeslag og lokallag må være tilstede på nett. Det viktigste dere kan gjøre er å oppnevne en nettansvarlig for laget en person som ønsker å drive aktiv markedsføring av partiet på nett. Hvis dere ønsker å dele oppgaven på flere, er det selvsagt ingenting i veien for det. Bruk gjerne senterungdommer der det er naturlig. Colt kommunikasjon gjorde for en tid tilbake en studie som viser med all mulig tydelighet hvor viktig tilstedeværelse på nettet er: 92% av journalistene bruker nettet for å finne ideer til artikler 73% undersøker jevnlig pressemeldingssidene til ulike firmaer 66% av all trafikk til norske nettsteder genereres fra søkemotorene 80% bruker Google-søk For egne brukere virker gode nettsider identitetsbyggende, nettverksbyggende informative og underholdende. Husk at nettsiden og andre sosiale kanaler er de eneste stedene der du kan være 100% sikker på at det er dine meninger som presenteres. Her er det du som har full kontroll over innhold og presentasjon. Nettsiden bør brukes til internkommunikasjon og involvering og/eller påvirkning av målgruppen, både velgere, medlemmer og potensielle velgere/medlemmer. Vær oppmerksom på hvordan du fremstår, og ta gjerne en titt på for gode råd og vink om oppførsel og kjøreregler. Hvis du er usikker på noe du vil skrive eller publisere, bruker du følgende tommelfingerregel: Ville jeg likt å lese dette om meg selv eller noen jeg er glad i?. Da vil magefølelsen din i de fleste tilfeller fortelle deg hva du bør publisere og hva du bør la være. 18

19 Sosiale medier Sosiale medier brukes av mange, og er en svært effektiv form for kommunikasjon. Vi snakker i hovedsak om Facebook, Twitter og blogger. Målgruppene er noe ulike, og plattformene fungerer litt forskjellig. I følge Metronet statitstikk for sosiale medier 2014 er tre millioner nordmenn på Facebook, og 62 % av sjekker kontoen sin hver dag. Størstedelen av brukerne er mellom 25 og 44 år. Facebook er et stort sosialt felleskap på en effektiv plattform, som gir svært avanserte muligheter for segregering og målrettet informasjon. Twitter, som er et sted for meninger, brukes av rundt nordmenn. 28% tvitrer daglig, og majoriteten av brukerne finner vi i aldersgruppen år. Twitter har utviklet seg fra å være en plattform som i første rekke ble brukt av journalister, kjendiser og samfunnsdebattanter til et mer bredt og tilgjengelig forum for alle. Twitter kan fungere både som nettverksbygger og driver, noe blant annet TV og mediebransjen utnytter. Også plattformer som Snapchat, Instagram, Google+, Pinterest og LinkedIn er sosiale, digitale nettverk med mange brukere. Bilder er viktig i sosiale medier. Gode bilder som viser situasjoner, mennesker, steder og aktiviteter er gull verdt når vi skal profilere partiet og politiske saker. Samtidig må vi huske på at det ikke er fritt fram på sosiale medier, og at både personvern og opphavsrett skal respekteres. Internett og sosiale medier er ikke lovløst territorium! Les mer om bilder på internett hos Datatilsynet. Oppgave 3: Hvordan vil dere selge inn saken dere jobbet med i oppgave 1 og 2 til mediene? Hvordan vil dere bruke sosiale medier i forbindelse med innsalg? Sjekk nettsidene til lokal- eller fylkeslaget, se spørsmålene i boksen til høyre. Hvordan kan dere bruke nettsiden deres til markedsføring og innsalg av saker? o o o o o o Hvem har ansvar for nettsidene i ditt lokaleller fylkeslag? Har sidene korrekt kontaktinformasjon? Hvor relevant er stoffet på sidene? Hvordan kan du bidra til sidene blir bedre, og får flere treff? Er du selv fornøyd med ajourholdet av sidene? Senterpartiet bruker Corepublish som publiseringsverktøy. For å få hjelp kan du ta kontakt med fylkeslaget eller 19

20 4. Alltid beredt? Om beredskap og krisehåndtering «En virksomhet (organisasjon, institusjon, myndighet eller menneske) er i en krise når det oppstår en situasjon som truer eller kan true virksomhetens kjernevirksomhet og/eller troverdighet." (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) I blant dukker det opp saker som er vanskelig å håndtere og som kan være skadelig for partiet. Da er det ingen god strategi å gjemme seg og håpe at det går over av seg selv. Å nekte å svare på spørsmål fører fort til at journalistene løper i flokk, fordi de tror det er mer krutt i saken enn det faktisk er. I en vanskelig situasjon har man mest å vinne på et åpent forhold til pressen. Hvor forberedt kan vi være når slike krise oppstår, hva bør vi gjøre og hva bør vi unngå`? Først og fremst bør vi ta eierskapet over informasjonen. Det har en dempende virkning å være raskt ute med egen versjon av saken. Det er viktig å unngå å komme i en forsvarsposisjon, og da kan vi i større grad bestemme premissene. Gi derfor ærlig og korrekt informasjon, og unngå for all del spekulasjoner. Hvis det er gjort en klar feil eller tabbe, er det alltid best å legge seg flat med én gang og ta selvkritikk. Det er fort gjort å gjøre stor skade på egen troverdighet ved å prøve å unnskylde eller bortforklare en pinlig situasjon. Spesielt gjelder dette i TV, som er et sterkt medium. Forsøk heller å avdramatisere situasjonen, men uten å bagatellisere. Si aldri ingen kommentar til journalister. Uansett hvor lite du har å komme med, forsøk alltid å gi journalister noe. Hvis det er helt umulig å komme med en konkret uttalelse, så gi alltid en forklaring på hvorfor. Vær ærlig og lyv aldri! Pressekonferanser er en kontrollert og effektiv måte å formidle informasjon på. Dette kan være hensiktsmessig hvis flere medier kommer til å dekke en negativ nyhet. Det er viktig å sette strek for antall spørsmål som vil bli besvart, og å begrense konferansens varighet. Fyll informasjonstomrommet selv. Ikke overlat til andre å dekke journalistenes oppfølgingsbehov i etterkant av en negativ nyhet. Sett av tid for én talsperson til å gi kommentarer, ring gjerne rundt og avtal tidspunkt for kommentarer. Unngå å bli kjørt over på defensiven og låst fast i en forsvarsposisjon. Gå heller offensivt ut, og fortell om alt som gjøres, og som vil bli gjort for å rette opp situasjonen. Tenk «skadebegrensning», og husk at politiske saker ofte handler om både partiets omdømme, og om enkeltpersoner. I en slik situasjon må vi derfor være i stand til å ta vare på hverandre. Det er tøft for den eller de som står i stormen! 20

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

MØT MEDIENE Medieråd for forskere

MØT MEDIENE Medieråd for forskere MØT MEDIENE Medieråd for forskere INNHOLD Når journalisten tar kontakt...4 Når du vil ut i media...6 Formulering av budskap.... 10 Intervju... 12 Pressemelding... 18 Konferanser og formidling... 20 Kronikk....

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser

Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser 1.0 Innledning - Min jobb er å få frem et klikk. Jeg skal ikke lure frem et klikk. Det er et prinsipp: Luring er ikke lov. Men pirring er veldig

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer