Fig. 3.2 Utsetting av rett vinkel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fig. 3.2 Utsetting av rett vinkel"

Transkript

1 3 UTSETTING AV RETTE VINKLAR Den rette vinkelen spelar ei viktig rolle i landmålinga. Ved oppmåling skal ein felle ned normalar og ved utstikking reise normalar på måleliner. Arbeidet må gå snøgt, og vere tilstrekkeleg grannsamt. Det vert her gitt eit o versyn over dei metodane som er aktuelle for å setje ut ein rett vinkel, med unntak av teodolitt. I praktisk bruk vil ein i dag for det meste berre finne vinkelspegel og vinkelprisme. STENGER OG MÅLEBAND Ved enklare målearbeid kan ein setje ut ein rett vinkel nøye nok ved å nytte den pytagoreiske læresetninga. Dersom ein som på figuren skal reise ein normal i punkt A, kan ein ved å halde fast målebandsnull og vidare eit punkt på 12 måleeiningar i A, og dessutan gå om B, 3 måleeiningar borte, finne eit punkt på normalen, C, der ein les av 8 måleeiningar på målebandet. Ein lagar såleis ein rettvinkla trekant med målebandet, og ut frå Pythagoras har me: (Fig. 3.1) (4n)2 + (3n) 2 = (5n) 2 Fig. 3.1 Pythagoras. n er i dette tilfellet berre uttrykk for ei viss lengd. Ein annan måte å gå fram på er å setje ut to punkt i lina like langt på kvar side av C, punkta D og E, og deretter skape ein jamsida trekant med F som toppunkt F vil då liggje på normalen. Den likesida trekanten måler ein lettast ut ved å stramme målebandet frå midten, medan endane er feste i D og E. (Fig. 3.2) Fig. 3.2 Utsetting av rett vinkel Ved bruk av måleband kan òg vilkårlege vinklar målast i marka. Den enklaste måten å gjere det på er å måle frå skjeringspunktet mellom linene og nokre meter i kvar retning - avstandane XA og XB, til slutt måler ein avstanden AB. Ut frå den utvida pytagoreiske læresetninga kan ein då finne vinkelen α. (AB)2= (AX) 2 + (BX) 2-2(AX)(BX)cos(α) cos(α) = (AX) 2 + (BX) 2 - (AB) 2/ 2(AX)(BX) Vinkelen α kan lett reknast ut på kalkulator med trigonometriske funksjonar. (Fig. 3.3) Fig. 3.3 Måling av vilkårleg RETTVINKELAPPARAT vinkel Med rettvinkelapparat tenkjer ein her på særskilde remedier som ein kan nytte til å setje ut rette vinklar, utan å ta i bruk t.d. teodolitt. Vinkelkross, vinkeltrommel og vinkelspegel er slike gamle reiskapa r, som har svært einfelt konstruksjon, men vert knapt nytta i dag. Det vanlege reiskapet no er vinkelprismet som byggjer på det same prinsippet som dei eldre reiskapane, men er vesentleg meir stabilt og einfelt i bruk.

2 VINKELPRISMET Fig. 3.4 a) Vin kelprisme, b) skjematisk refleksjonsskisse og c) siktebilete Vinkelprismet er eit moderne reiskap som kan nyttast til utsetting av rette vinklar. Prinsippet er for så vidt det same som for vinkelspegelen, men dei reflekterande flatene er dei indre fl atene i eit femkanta prisme som er slipt i ein vinkel på 50 g til kvarandre. Etter som prismet ikkje har rørlege deler kan det ikkje kome ut av justering som vinkelspegelen. Vinkelprismet kan nyttast på same måte som vinkelspegelen, men mange vinkelprisme e r bygde opp med to prisme over kvarandre, vridde 100 g, slik at eit "ser" vinkelrett til venstre og det andre til høgre for siktelina frå auget. Dermed kan me nytte prismet til å stille oss på ei vilkårleg line mellom to punkt. I tillegg til dei to prisma er det opningar slik at me kan sjå direkte gjennom "huset" mot stonga som skal setjast ut i rett vinkel på lina, eller at det skal fellast ein normal frå denne stonga på lina. Fig. 3.4.b. syner skjematisk korleis stonga P1 (normalen) er innsikta over pris met. Lysstrålane frå stengene P2 og P3 går gjennom prisma til auget. Når dei tre stengene lagar ei rett line, er prismet i fotpunktet for normalen frå P1 til P2 P3, og vinkelpunktet kan loddast ned. Figuren (c) syner òg korleis siktebiletet er i eit vinkelprisme når ein har stilt seg på lina mellom to stenger og funne fotpunktet til normalen. MÅLEGRANNSEMD Alle målearbeid har ei viss feilgrense som ein må halde seg innanfor, og det er difor viktig å kjenne til kor grannsame dei apparata ein nyttar er. Teoretisk vil ein med vinkelspegel eller - prisme kunne setje ut vinklar med grannsemd på 2 C men etter som arbeidet ofte går litt fort er det meir realistisk å rekne med ei grannsemd på +/ - 4 C. For betre å kunne vurdere kor stor feil ein gjer må ein rekne o m denne vinkelfeilen til ein tverrfeil som sjølvsagt er proporsjonal med avstanden til det utsette punktet. Tverrfeilen x i avstand 40m: x = C 40 m = m = 2.5 cm C Eksempelet syner at ein med rettvinkelapparat ( -spegel - prisme) k an setje ut rette vinklar grannsamt nok til mange føremål, og med langt mindre arbeid enn ved bruk av teodolitt.

3 KOMPAS Rette vinklar kan òg setjast ut med kompas. Ved å sikte inn og lese av retninga i utgongslina, og g deretter setje ut ein vinkel som er 100 ulik retninga til utgongslina, får ein reist ein normal. Med kompas kan ein sjølvsagt òg setje ut eller måle vilkårlege vinklar. Med eit kompas vil ein ikkje få så gode resultat som ved bruk av rettvinkelapparat, jamvel om ein nyttar eit godt peilek ein knapt oppnå betre grannsemd enn ca 1 g. ompas vil 4. LENGDEMÅLING Måling av avstandar er ei vanleg oppgåve i landmåling. I prinsipp er det ein einfelt operasjon, ikkje minst med elektroniske avstandsmålarar som ein har i dag. I fyrste omgang skal me berre ta føre oss måling av avstandar med måleband. Det er det enklaste og billegaste reiskapet ein kan ta i bruk for grannsam måling av kortare avstandar. Ved dei fleste målingar av avstand i landmåling er det den horisontale avstanden mellom to punkt so m er søkt, jamvel om det er ein direkte skrå avstand ein måler i marka. Måleband finst i mange ulike lengder og ulike kvalitetar, alt etter dei krav som vert stilt til grannsemd. Til grannsame målingar nyttar ein stort sett måleband av stål, medan til røf måleoppdrag kan ein like godt nytte dei lettare glasfibermålebanda. Måleband av glasfiber er vedlikehaldsfrie, medan måleband av stål må tørkast av og oljast etter bruk. Lengda på måleband varierer, det vanlege er band med lengd på 10, 20 eller 50 met er, men det finst band på opptil 100 meters lengd. fe Korreksjonar ved bandmåling Dersom ein skal måle større avstandar med måleband og set krav til resultatet, må ein ta omsyn til at lengda av eit måleband varierer med endringar i temperaturen og strekket på bandet. Ved grannsame målingar må ein difor korrigere den avlesne avstanden. Dei viktigaste korreksjonane for å finne horisontal avstand er: - korreksjon for temperatur - korreksjon for elastisk tøying (strekk) - korreksjon for pil (nedheng) - korreksjo n for halling (skråavstand) På dei fleste måleband er det stempla den temperatur og det strekk som gir korrekt avstand. Eit typisk stålband kan ha stempelet: 50m - 5kp - 20 C Det tyder at bandet gir korrekt lengd når det på horisontalt underlag vert str temperatur på 20 C. I praksis nyttar ein nesten alltid fritthengande band, og må då korrigere for det nedheng som bandet får (pilkorreksjon). ekt med 5 kp ved Dersom ein skal nytte måleband til grannsame målingar, bør ein helst kontrollere lengda til band over ein kjend avstand med det strekk som ein skal nytte. et

4 Til mindre grannsame målingar held det som oftast å korrigere for halling (skråavstand), for lengre avstandar (50 meter) bør ein korrigere for pil (nedheng). MÅLEBANDSMÅLING I PRAKSIS - Bandet sk al ha konstant strekk, jfr. påstempla verde - I mellompunkta nyttar ein målepinnar - Lina bør vere godt innsikta med stikkstenger, avvik frå lina verkar som høgdeskilnad - Ved heile målebandslengder set ein ned målepinnar og les av - ein får det beste resultatet om ein les av etter at målepinne / stong er sett ned. Lengdemåling i hallande lende Ettersom det er dei horisontale avstandane ein er interessert i, må ein i hallande lende finne ein måte å finne horisontale avstandar på. Trappemåling går ut på å stramme opp bandet frå utgangspunktet og halde det mest mogeleg horisontalt medan ein måler seg nedoverbakke som om ein går ned ei trapp. Dette er ein lite grannsam metode, men dersom krava til resultatet er låge er den brukbar. - I punkt a vert målebandet halde fast ved bakken - I punkt b vert ei stikkstong el.l. nytta til å lodde avlesingspunktet ned på bakken. - Nullpunktet vert i neste trinn halde fast i det nedlodda punktet. Alternativet til trappemåling er skråmål (l) langs bakken med måling av høgdeskilnad h eller høgdevinkel a. Då kan ein lett rekne ut horisontal avstand (L). Med målt høgdevinkel: L 1 = l 1 cos a Med målt høgdeskilnad: L 1 = ( l h 2 ) Med "fallformelen": L 1 = l 1 h 2 /2l 1 Dette siste uttrykket er tilnærma, men etter som lengda l1 til vanleg er mykje større enn høgdeskilnaden Dh er det korrekt nok i dei fleste tilfelle.

5 KORREKSJONAR Pil Det er tidlegare nemnt at pilkorreksjonen for litt lengre avstandar kan gjere ein del av seg. I formelen er l = bandlengd, v = bandvekt av den delen av bandet som er i bruk, s = strekk og k 1 = pilkorreksjonen: k 1 = - l v 2 / 24 s 2 = 50 m (0.5 kg) 2 / 24 (5 kg) Dersom kravet til resultat er litt strengt, må ein ta omsyn til pilkorreksjon. 2 = 21 mm Strekk Korreksjon for strekk er berre aktuell dersom ein nyttar eit anna strekk enn det som bandet er komparert for. Storleiken på strekk korreksjonen (k ) er gitt ved: k 2 = l (s - s 0 ) / E T der l = bandlengd, s = aktuelt strekk, s 0 = komparering sstrekk, E = elastisitetsmodul og T = tverrsnittet til bandet. Stålmåleband har vanlegvis ein korreksjon på 0,3-0,5 mm/ s (kp). Glasfibermåleband kan ha korreksjon kanskje opp til 1 cm/ s (kp). Dersom strekket ikkje avvik alt for mykje frå kompareringsst rekket, kan ein sjå bort frå korreksjonen. Temperatur Lengda av eit stålmåleband vil variere med temperaturen i bandet. Utvidingskoeffisienten til stål er ca. 11,5 10-6, og for eit måleband får ein då temperaturkorreksjonen k : 3 k 3 = l 11, (t - t 0 ) der l = bandlengd, t = aktuell temperatur og t 0 - komparerings -temperatur. Det tyder at ei temperaturendring på 1 C svarar til ei endring på ca. 1mm pr 100m bandlengd. Halling Den vanlegaste måten å korrigere for halling på er å må og nytte fallformelen. INDIREKTE AVSTANDSMÅLING 2 le høgde skilnaden mellom endepunkta i lina, I dag har elektroniske avstandsmålarar sett oss i stand til å måle dei fleste avstandar direkte. Dersom ein ikkje har ein avstandsmålar til rådvelde, kan ein nytte indirekte måling av avstanden ved hjelp av ei basisline som ein kan måle. Fig. 4.4 syner eit eksempel der avstanden AC er søkt, men vanskeleg å måle direkte. Avstanden AB kan målast med måleband: Fig. 4.4 Indirekte avstandsmåling - måler avstanden A-B - signaliserer punkt C - måler vinklane α, βog γ med teodolitt - kontrollerer vinkelsummen i trekanten (200 g ) - fordeler eventuelt avvik likt på kvar vinkel reknar AC med sinusproporsjonen

6 AC AB = => AC = AB sin β / sin γ sin β sin γ BASISUTVIDING Indirekte avstandsmåling vart tidlegare nytta til å finne lengda på sider i det trigonometriske hovudnettet. Ei side på 1-2 km vart målt svært nøye, og ved hjelp av vinkelmålingar i eit trekantnett k unne denne sidelengda nyttast til å finne sidelengda mellom dei to trigonometriske punkta. Figur 4.5 syner eit døme på korleis eit slikt basisnett kan vere bygt opp. Fig. 4.5 Basisnett utviding av målt side med triangulering. 5. KARTLEGGING MED RETTVINKELMETODEN Metoden er eigna til oppmåling av eit areal i grunnriss. Det inneber fastlegging av storleik og form av eit område og innmåling av dei objekt som finst i lendet. Metoden er ikkje eigna til altfor store areal, og området bør vere rimeleg flatt slik at avstandsmålinga kan gjerast langs bakken utan å korrigere for skråavstand. Metoden gir brukbar grannsemd, og den er ganske rask når forma på området som skal kartleggjast er gunstig. Hovudføremonen med metoden er at ein berre treng enkle hjelpemedel; måleband, rettvinkelapparat og stikkstenger.

7 Framgangsmåte: - Rekognosere området, sjå korleis ein kan dekkje det med måleliner. - Eit langt og smalt område kan dekkjast med ei langsgåande måleline - Eit firkanta område kanskje med to kryssande eller fire liner i eit kvadrat. - Stikke ut målelina (setje ut dei rette linene) - Måle avstanden langs lina frå utgangspunktet (lokalt origo), setje ned pluggar eventuelt stikkstenger t.d. kvar 20 eller 50 meter. - Reise normalar og måle lengda av normalane - Ein legg ofte eit måleband fast ut mellom P1 og P2 (null i P1) og set stikkstenger i P1 og P2. - Flyttar oss langs lina med rettvinkelapparat, har hjelpar t.d. i A, finn normalen frå A på P1- P2, les av avstanden l A, og måler lengda på normalen N A. - Flyttar vidare til B,C,D osb. og tek om att prosessen. For punkt D må målebandet flyttast til seksjonen P2-P3. Det er praktisk å ha ei stor skisse, slik at avstanden kan noterast direkte på skissa. (jfr Fig. 5.1). Dersom det er naudsynt, kan ein nytte fleire måleliner, men det er viktig at deira retningar og lægje i høve til kvarandre vert fastlagde grannsamt. Dette arbeidet kan med fordel skje med meir grannsame metodar, teodolitt, presisjonsmåleband eller avstandsmålar. Fig. 5.2 syner ulike alternative opplegg av måleliner alt etter forma området som skal kartleggjast har. Arbeidsgangen vert i alle tilfelle: - Måle vinklar i hjørna; rette vinklar med vinkelprisme, elles med teodolitt. - Måle lengda på diagonalar eller sider i figuren. Ei ulempe med kartlegging med denne metoden er at kartet vert lokalt, utan orientering i eit koordinatsystem. Dette kan løysast ved å måle inn to punkt på basislina i høve til koordinatgitte punkt. Dermed er målelina fastlagd, og målepunkta i området vil kunne plottast i dette referansesystemet, eller ein kan transformere dei fastlagde punkta i "målelinekoordinatsystemet" til referansesystemet ved ein einfelt transformasjon.

8 Fig. 5.2 Ulike måleliner.

Hvor i all verden? Helge Jellestad

Hvor i all verden? Helge Jellestad «Lengdegrader og brede grader er noen streker som går på kryss og tvers rundt jorden. De er parallallallelle og møtes ved nordpolen. Hvis vi ikke har dem vet vi ikke hvor vi er.» Dette sitatet fra Stompa

Detaljer

RETTLEIING VED PLANLEGGING

RETTLEIING VED PLANLEGGING ORGANISERT BEITEBRUK: INVESTERINGSTILTAK I BEITEOMRÅDE RETTLEIING VED PLANLEGGING INNHALD: DEL A: ULIKE TYPAR INVESTERINGSTILTAK I ELLER I TILKNYTING TIL BEITEFELT 1 Sperregjerde 2 Grinder og klyv 3 Ferister

Detaljer

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet

GeoGebra 3.0. for. mellomtrinnet GeoGebra 3.0 for mellomtrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhald: Innhald:... 2 Kva er GeoGebra?...3 Kvar kan eg få tak i dette programmet?...3 Korleis kjem eg i gong med å bruke programmet?...4 Å hente og legge

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Kommunestruktur på Søre Sunnmøre Kommunale tenester og økonomi

Kommunestruktur på Søre Sunnmøre Kommunale tenester og økonomi Arbeidsrapport nr. 158 Inge Dyrhol Kommunestruktur på Søre Sunnmøre Kommunale tenester og økonomi VOLDA 2004 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Oppdragsgivar Forfattar Ansvarleg utgjevar ISBN

Detaljer

Reparasjon og vedlikehald av trebåtar

Reparasjon og vedlikehald av trebåtar Reparasjon og vedlikehald av trebåtar Av Peter Helland-Hansen Oversikt over omfanget Mange problemstillingar knytt til reparasjon og vedlikehald går igjen, og er etter måten greie å gjera noko med. I andre

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk S breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk 1 2 Breivik sementvarer Vårt sementvarespekter består av forskalingsblokk (heil, halv- og hjørneblokk), i tillegg til nopsastein.

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

med stor spenning. Også i kommende heftet får vi mer stoff om temaet. tangenten 4/2004 1

med stor spenning. Også i kommende heftet får vi mer stoff om temaet. tangenten 4/2004 1 Denne utgaven av TANGENTEN er et temahefte som tar opp forholdet mellom matematikk og naturfag. Ser man på den historiske utviklingen av naturfagene så kan en se sterke forbindelseslinjer til matematikkfagets

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne

1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne 1.1 Matematikk er meir enn berre Ô kunne rekne Du skal l re ^ kor viktig det er Ô gjere overslag og vurdere kor rimeleg svaret er ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhald i skriftlege framstillingar

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

BLI MED OSS Å SEGL I MIDDELHAVET. BÅTEN ER EIN BENETAU 50 FAMILY.

BLI MED OSS Å SEGL I MIDDELHAVET. BÅTEN ER EIN BENETAU 50 FAMILY. BLI MED OSS Å SEGL I MIDDELHAVET. BÅTEN ER EIN BENETAU 50 FAMILY. Dersom du kunne tenkja deg å segla i middelhavet, men treng litt erfaring først, eller kanskje du treng nokon til å ta ansvar for båt og

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Innhald. Vedlegg I. Vedlegg II

Innhald. Vedlegg I. Vedlegg II Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Definering av oppgåva...2 1.2 Begrensingar...3 2 Teoretisk referanseramme...3 2.1 Kognitiv kasusformulering ved rusavhengigheit...3 2.2 Endringsprosessen...5 3 Drøfting bruk

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Fem geometriproblem frå arkitekturen

Fem geometriproblem frå arkitekturen I fjor kom en matematisk nyhet til Norge. Den har spredt seg fra Japan via England til alle verdens kanter: sudoku. Det er sjelden at en matematisk fritidsbeskjeftigelse vinner innpass i alle aviser, magasiner

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer