Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november /015/MILBERT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november /015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i fylkesutvalet TORSDAG 5. DESEMBER 2013 i Fylkeshuset, møterom 367 Hordaland, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Det vert lagt opp til slikt program: kl Kl Business Region Bergen- orientering v/adm. dir. Ole Hope og styreleiar Gunnar Bakke Saksbehandling Til dette møtet har Sveinung Valle (A) og Mona Røsvik Strømme (H) meldt forfall. Siri Klokkerstuen og Einar Lutro vert kalla inn. Dersom nokon av utvalet sine medlemmer elles ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å fylle ut skjemaet på Eventuelt kan ein nytte vedlagde forfallskjema (kan ikkje nyttast på ipad). Returner skjemaet på e-post til eller send det på fax til Tom-Christer Nilsen fylkesordførar

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE DELEGERTE SAKER - Fylkesutvalet Periode: 20. november desember 2013 Saknr.: 34/13-35/13 Saknr. Arkivsak Saktittel 34/ LÅNEAVTALE MED BYSTASJONEN AS VEDTAK Låneavtale av 15. november 2013 på 60 mill. kr mellom Bystasjonen AS og Hordaland fylkeskommune vert godkjent. 35/ REVISJON AV FULLMAKTSREGLEMENTET, INNLEIING OG FØRSTE DEL "GENERELT OM DELEGASJON" VEDTAK Fullmaktsreglementet, innleiing og første del vert endra i samsvar med vedlagte tekst. Endringane vert gjort gjeldande frå 1. januar

3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MELDINGAR - Fylkesutvalet Periode: 20. november desember 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 281/ Takkebrev for en minnegave 282/ Hardangerviddarådet - møtereferater fra 11. oktober / Førespurnad om møte 284/ Rapport frå generalforsamling i CPMR / Pilgrimssenter i Røldal 286/ Møteplan 1. halvår 2015 for folkevalde organ - utkast 287/ Redd Barna FILIPPINENE KATASTROFE - ønske om donasjon 288/ Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr desember / Oversikt over større saker til politisk behandling hausten pr desember 5

4

5 Hardangerviddarådet Referat fra møte 11. oktober 2013 Møtested: Skinnarbu høyfjellshotell Møtetid: 11. oktober 2013 Til stede Ingjerd Almås Anfinset, Hol kommune Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal kommune Dag Lislien, Rollag kommune Steinar Bergsland, Tinn kommune Arne Vinje, Vinje kommune Eivind Tokheim, Odda kommune Steinar Langesæter, Ullensvang herad Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune Øyvind Holm, Fylkesmannen i Buskerud Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland Terje Vegard Kopperud, Buskerud fylkeskommune Anne Sandum, Buskerud fylkeskommune Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune Karin S. Mathisen, Telemark fylkeskommune Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune Olav H. Opedal, villreinnemda Forfall fra Rådet Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad Repr. fra Fylkesmannen i Telemark Rasmus Laupsa Rasmussen, Hordaland fylkeskommune Til stede fra Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune kontaktutvalget: Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune Ellen Skarsten, Rollag kommune Oddmund Olesrud, Tinn kommune Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune Dorthe Huitfeldt, Vinje kommune Gunnar Elnan, Eidfjord kommune Lars Præstin, Ulvik herad Even Knutsen Fylkesmannen i Buskerud Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland Ingrid Strande, Telemark fylkeskommune Eva Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune Møteleder og referent: Ellen Korvald 1. Konstituering Følgende ble enstemmig valgt: Leder: Nestleder: Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune Arbeidsutvalg: leder, nestleder og Eli Hoved Prestegården, Nore og Uvdal kommune 2. Meningsutveksling om Rådets rolle Rådets rolle er i Handlingsprogrammet skissert slik: 1. Følge opp Regional plan for Hardangervidda. Bl.a. være styringsgruppe for rullering av arealdelen årlig behandling av handlingsprogram

6 oppfølging av prosjekter (omtalt i handlingsprogrammet) 2. Erfaringsutveksling om praktisk oppfølging av regional plan på kommunalt nivå andre kommunale forvaltningsoppgaver på Hardangervidda med sikte på mest mulig lik praksis annet om Hardangervidda som medlemmene ønsker å drøfte 3. Dialog med eksterne aktører. Viktige tema er: forbedre vegnettet over Hardangervidda (Rv 7 og E134) både mht. framkommelighet og villreinens trekkmuligheter. tale fjellandbrukets sak overfor sentrale myndigheter med sikte på å styrke forståelsen for dets spesielle utfordringer og arbeide for å få etablert særskilte rammevilkår og virkemidler for dette landbruket. Noen momenter fra diskusjonen: Dette er et oppdrag fra fylkeskommunene der en viktig oppgave er å gi råd til den årlige behandlingen av handlingsprogrammet og etterhvert også være styringsgruppe for rullering av selve planen. Det gis med dette også en mulighet for en arena for løpende gjensidig dialog mellom de offentlige aktørene rundt Vidda. En ekstern henvendelse om de private rettighetshavernes plass i Rådet ble entydig konkludert med at Rådet slik det nå er satt sammen, er riktig. Dialog med andre aktører bør kunne løses mer hensiktsmessig gjennom f.eks. i åpne møter. Fylkesmennene ønsker å delta, men ser likevel at deres rolle i Rådet kan være noe problematisk. Ordførerutvalgets rolle framover må ordførerutvalget selv ta stilling til. Dersom Rådet etter hvert blir ei "postkasse" for henvendelser om ulike spørsmål knyttet til Hardangervidda, må disse besvares. Per i dag har Rådet fått en henvendelse fra grunneiere i Vinje og Odda kommuner. Brevet ble delt ut i møtet. Avsenderne vil få et svar om at deres spørsmål vil bli drøftet i handlingsprogrammets prosjekt "friluftsliv og villrein". Det ble reist spørsmål om hva Rådet kan uttale seg om. Her er ikke noe klart svar, og dette vil trolig utvikle seg over tid. Men man bør tilstrebe å ikke gjøre Rådet til et nytt arbeidskrevende byråkratisk ledd. Rådet vil likevel gjerne bidra til å "løse floker" lokalt og dessuten føre dialog med, og påvirke, sentrale myndigheter om viktige fellesutfordringer. Det ble gitt understreket at sekretariat og møtehyppighet bør holdes på et beskjedent nivå. Rådet er bekymret for et "ambulerende" sekretariat som skifter hvert 2. år. Leder vil ta dette opp med fylkeskommunene, med sikte på en mer stabil løsning. 3 Handlingsprogrammet Det ble gikk en kort presentasjon av bakgrunn for planarbeidet, planarbeidet og handlingsprogrammets hovedpunkter. Presentasjonen sendes ut sammen med referatet. 4. Neste møte Neste møte planlegges til forsommeren 2014 i Eidfjord.

7 HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordførar Kommunal- og fornyingsminister Jan Tore Sanner Kommunal og fornyingsdepartementet Akersgata 59 Postboks 8112 dep 0032 Oslo Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 13. november /053/Bealind Førespurnad om møte Den 29.oktober 2013 sendte Bergen kommune eit brev til Kommunal- og regionaldepartementet med ein førespurnad om å overta drifta av dei vidaregåande skulane i Bergen. Med bakgrunn i brevet og dei signal som er gitt i regjeringsplattforma når det gjeld forsøksordningar, ønskjer Hordaland fylkeskommune ved fylkesordførar Tom-Christer Nilsen eit møte med statsråden for å komme tidleg i ein god dialog om kva dette inneber for våre elevar og lærar. For ytterligare informasjon om saken og praktiske avklaringar om møtet kan de kontakte rådgjevar Beate Lindgård på e-post eller mobil Med venleg helsing Tom-Christer Nilsen fylkesordførar Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks Direkte telefon: E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

8 HORDALAND FYLKESKOMM NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 04. november 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /CHALIL Kopi til: Arkivnr.: 010 Rapport frå generalforsamling i CPMR 2013 Generalforsamling for organisasjonen Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), der Hordaland fylkeskommune er medlem, vart i 2013 arrangert frå september i Saint-Malo, i den franske regionen Bretagne. Generalforsamlinga markerte 40-årsjubileeet til CPMR på same staden som organisasjonen vart stifta i I høve jubileet vart det i etterkant av den ordinære generalforsamlinga organisert ein eigen «jubileumssesjon» med deltaking av ein EU-kommissær, presidenten for EU-kommisjonen (via video), samt tidlegare og noverande presidentar i organisasjonen. Generalforsamlinga elles følgde same oppsett som tidlegare år, med ulike tematiske sesjonar og sesjonar for aktivitetsrapport, rekneskap, budsjett, slutterklæring og resolusjonar. Det var tematiske sesjonar om EUs samhøyrepolitikk, den indre marknaden, makroregionale strategiar, maritim politikk og transport. Generalforsamlinga vart og i år arrangert med den pågåande finanskrisen som bakteppe, og fokuserte på korleis EU sin politikk for den neste budsjettperioden kan bidra til å hjelpe Europa ut av krisa. Dei politiske bodskapane frå generalforsamlinga kan summerast som følgjer: Misnøye med at langtidsbudsjett for EU er redusert i forhold til Kommisjonen sitt forslag. CPMR er særlig misnøgde med at det har blitt kutta såpass mykje frå samhøyrepolitikken (cohesion politics) når det er dette som burde vere vegen ut av uføret for Europa ikkje innstrammingspolitikk (austerity politics) Ein er godt nøgd med at den maritime politikken har fått eit løft i retningslinjene for EUpolitikken etter 2014 i tråd med tidlegare innspel frå CPMR, men budsjettet må styrkast. Ein vil fremje mangfald og omstillingsevne i maritime næringar, særleg styrking av skipsbygging og utstyrssektoren Rammevilkåra for fiskerisektoren må styrkast, inkludert støtte til fornying av flåten og til yngre fiskarar. Støtte til vidareutvikling av eksisterande makroregionale strategiar for Østersjøen, Donau og Atlanterhavet. CPMR vil og støtte utviklinga av strategiar i andre områder som Middelhavet, Nordsjøen og Svartehavet. Det regionale nivået må vere involvert i utviklinga og styringa av makroregionale strategiar CPMR vil vere involvert i gjennomføringa av multimodale transportkorridorar, ruter som støttar ein kombinasjon av transportformer, under det transeuropeiske nettverket TEN-T. Maritim transport må særleg oppmodast og støttast. CPMR vil fortsetje arbeidet med å mobilisere støtte frå EU for å lette gjennomføringa av svoveldirektivet som gir sterke avgrensingar på utslepp av svovel frå skipsfarten i Nordsjøen og Østersjøen frå Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks BERGEN - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

9 EU sin regionalkommissær Johannes Hahn oppmoda CPMR til å formulere prinsipp for kva for minstemål av kompetanse/ansvar som bør ligge hos regionene. I fråværet av slike prinsipp ville det i følgje Hahn, vere vanskeleg å krevje sterkare medverknad frå regionane si side i utforminga og gjennomføringa av regionalpolitikken slik som CPMR gjer. CPMR fikk i tillegg ny president; Annika Anneby Jansson frå region Skåne, valt for eitt år etter Jean Yves Le Drian frå Bretagne som ikkje kunne fortsette i vervet fordi han vart fransk forsvarsminister. Jansson blir dermed den første kvinnelege presidenten i CPMR. Ho tar mellom anna til orde for å involvere dei geografiske kommisjonane (slik som Nordsjøkommisjonen) meir aktivt i CPMR sitt arbeid både for å styrke forankringa og for å lette arbeidsbyrden for sekretariatet som har noe redusert kapasitet som følgje av kraftige kostnadskutt det siste året. Deltaking frå Hordaland fylkeskommune Frå Hordaland fylkeskommune deltok Mona Røsvik Strømme (gruppeleiar for Høyre) og Sveinung Valle (påtroppande gruppeleiar for Arbeiderpartiet), samt Charlotte Lillefjære-Tertnæs frå internasjonal seksjon. Merete Mikkelsen, direktør ved Vest-Norges Brusselkontor (VNB), var med som observatør. Det ligg i Hordaland fylkeskommune sin nye internasjonale strategi at VNB skal ta ein meir aktiv rolle i forhold til CPMR som har ein del av sine aktiviteter i Brussel. Innleiande møte Før generalforsamlinga var det innleiande møte for grupper av delegater frå ulike land og i dei geografiske kommisjonane som CPMR er delt inn i (der vi er medlem av Nordsjøkommisjonen). På begge møta med dei norske delegatane og møtet med medlemmane i Nordsjøkommisjonen gjekk ein gjennom saksfelt som kunne vere av særleg relevans for deltakarane. I år var det først og fremst resolusjonsforslaget som var kome inn frå Østersjøkommisjonen og kommisjonen for øyregionar som vart diskutert. Denne tok til orde for auka tilgang til å gje offentleg støtte til flyplassar og flyselskap i «grisgrendte strøk» - ein relevant problemstilling for fleire regionar, både i Nordsjøen og i Noreg. Frå Noreg deltok politikarar og tenestemenn frå Aust-Agder, Buskerud, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder og Vestfold i tillegg til Hordaland. Dette representerer 10 av 14 medlemsfylke og er det same som i På det norske delegatmøtet i forkant av generalforsamlinga vart det bestemt at Ellen Solheim frå Rogaland erstattar Kent Gudmundsen frå Troms som norsk varamedlem til CPMR sitt styre (Political bureau) etter som sistnemnte er valt inn på Stortinget. Gunn Marit Helgesen frå Telemark er fremdeles norsk styremedlem, men har p.t. en sjølvstendig plass i styre i eigenskap av å være 1. visepresident. Hovudinntrykk Generalforsamlinga vitnar om at CPMR er ein ambisiøs og aktiv organisasjon som engasjerer seg på ei lang rekke politikkområde som betyr mykje for maritime regionar i utkanten av det økonomiske maktbeltet (som oftast definert frå London, via Brussel og Frankfurt til Milano). CPMR-sekretariatet overvakar EU sin politikk kontinuerleg og gir omfattande og fagleg gode innspel til politikkutvikling i EU, i tett dialog med Europakommisjonen og Europaparlamentet. Deltaking av høgtståande representantar for EU-institusjonane på generalforsamlinga stadfestar CPMR si sentrale rolle i europeisk politikk. Det å vere med på generalforsamlinga er eit godt høve for norske fylkeskommunar til å bli oppdatert på og til å kunne påverke politikkutviklinga i EU. Vedlegg 1. Slutterklæring frå generalforsamlinga (på link) 2. Presentasjonar og sakspapir frå generalforsamlinga (på link) 2

10 ODDA KOMMUNE ^' %. Hordonger HOR DAL AND FYLKESKOMMUNE Til: Hordaland fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Agder bispedømme Stavanger bispedømme Bjørgvin bispedømme 3 1 OKT 2013 Axkivnr- ^ ^^ Saksh. iifesp. Deres ref. Arkivsakid-doknr: 13/ Saksbeh: Journalpostid: Telefon: Arkivkode Dato: K1-223, K D13 Pilegrimssenter i Røldal Odda kommune ønsker å få reist et pilegrimssenter ved gamle Røldal stavkyrkje. En arkitektkonkurranse er gjennomført, og vinnerutkastet ble «Treklang» av Lund -i- Slaatto arkitekter. I tillegg er arkeologiske og hydrogeologiske prøver tatt på tomta. Det gjenstår et områdeplanarbeid, kjøp av tomt og oppfinansiering av selve byggeprosjektet anslått til ca kroner. Miljøverndepartementet har den siste tiden hatt ansvaret for den nasjonale pilegrimssatsingen, et arbeid som så langt i all hovedsak har løftet fram Nidaros og veiene som leder dit. Men Røldal er også et historisk svært viktig pilegrimsmål, og det bør være en styrke for landet å bygge opp to solide pilegrimsmål og -miljøer. En realisering av Pilegrimssenter i Røldal vil ha en sterk, regional betydning. Det kulturhistoriske nedslagsfeltet til senteret vil dekke de gamle vandringsveiene til Røldal fra Suldal, Vest-Telemark, Setesdal og Stavanger, m.fl. En ensrettet, nasjonal vekting av Nidaros som pilegrimsmål vil ikke kunne fange opp hverken Røldal eller miljøene rundt på en tilfredsstillende måte. Røldal bør løftes fram og bli et Nasjonalt Pilegrimssenter, en naturlig kandidat nummer to etter Nidaros, med relevante, regionale oppgaver. En forutsetning for å få realisert Pilegrimssenter i Røldal ser ut til å være at prosjektet kommer inn på statsbudsjettet. For å få en større tyngde i appellen vi må rette mot statlige myndigheter tror vi det ville være en stor fordel å få en rekke fylkeskommuner og bispedømmer med i promoteringsarbeidet rundt Pilegrimssenter i Røldal. Med medvirkning fra flere sentrale, offentlige og kirkelige aktører i det kulturhistoriske nedslagsfeltet til pilegrimsmålet Røldal vil vi lettere kunne bli hørt. Telefaks: Opheimsgata ODDA Et levende kraftsenter Org.nr: Bankgiro: Innbetaling skatt: Telefon: Telefaks: Epost:

11 Odda kommune har videre sendt søknad til åtte kommuner og tre regionale råd om økonomisk og verbal støtte i saken denne høsten, og har i tillegg innhentet en støtteerklæring fra Vest-Telemark museum. Vi håper at alle fylkeskommuner og bispedømmer vi nå henvender oss til vil se viktigheten i å støtte denne saken. Vennlig hilsen John Opdal Ordfører

12 HORDALAND FYLKESKOMM Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen NOTAT Til: Kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet, Dato: 26. november 2013 samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /HEGG Kopi til: Arkivnr.: 015 Møteplan 1. halvår 2015 for folkevalde organ - utkast Vedlagt følgjer utkast til møteplan 1. halvår 2015 for fylkestinget, fylkesutvalet, kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet, samferdselsutvalet og administrasjonsutvalet. Dei andre fylkeskommunale utvala fastset møteplanen sin sjølve. Planen er å leggja forslaget til møteplan fram for fylkesutvalet i desember. Premissar for forslaget: Vinterferie for dei fleste skulane i veke 9 Påske 30. mars 6. april Kr. himmelfartsdag 14. mai Pinse mai Festspela 20. mai 3. juni (truleg slik, ikkje annonsert så langt) Vedtak i FU-sak 228/12 om at kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet og samferdselsutvalet skal ha møte i same veka. Forslaget til møteplan følgjer i det vesentlege den strukturen som har vore dei siste åra men slik at møta i utvala er lagt til same veka, jfr. vedtaket i fylkesutvalet. I utkastet til møteplan har ein prøvd å leggja opp til at opplærings- og helseutvalet og kultur- og ressursutvalet som hovudregel får tysdag som fast møtedag, samferdselsutvalet har onsdag og fylkesutvalet torsdag som før. Når møteplanen skal leggjast, er saksgangen utval fylkesutval fylkesting eit viktig utgangspunkt, med tanke på at innstilling frå relevante organ skal vera klar før det skal gjerast vedtak. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

13 UTKAST TIL MØTEPLAN 1. halvår 2015 Jan. Febr. Mars April Mai Juni Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Administrasjonsutvalet Klagenemnda Kontrollutvalet Fylkeseldrerådet Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Valnemnda Fylkesvalstyret 28. 2

14 Fra: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak Sendt: 21. november :23 Til: Fylkesordførar Emne: VS: Redd Barna FILIPPINENE KATASTROFE Vedlegg: Redd Barnas nødhjelpsarbeid i Filippinene 2013.pdf; Redd Barna i Filippinene pdf Fra: Erik Undseth Sendt: 21. november :18 Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak Emne: Redd Barna FILIPPINENE KATASTROFE Oslo Hordaland Fylkeskommune. Fylkesordfører.Tom Christer Nilsen. STOR INNSATS FOR Å REDDE LIV PÅ FILIPPINENE. Jeg takker for en informativ samtale med deres sekretær og sender som lovet over en søknad om hjelp på Filippinene. Redd Barna Norge har allerede bevilget kr. 3 millioner fra sitt katastrofefond, men målsetningen er 180 millioner kroner. Redd Barna hadde allerede et stort antall ansatte, på flere hundrede stedlige ansatte, ingen av disse er omkommet i katastrofen. I Oktober ble flere hundretusen mennesker rammet av jordskjelv på øya Bohol. Tusenvis har bodd i telt siden. Redd Barna har arbeidet intens med midlertidig beskyttelse. Store deler av Filippinene er rasert og mange tusen er fryktet omkommet. Redd barna har ett stort lager av mat, vann, medisiner, tepper og utstyr lagret i Dubai. Dette vil nå bli fløyet inn til Filippinene. Vennligst les våre vedlegg hvor det er mange flere daterte opplysninger om katastrofen. Vi håper dere kan hjelpe oss å hjelpe med en donasjon etter eget ønske til dette meget vanskelige arbeidet, fakturering etter eget ønske. Alle bidrag er meget viktige for Redd barnas arbeid Vi håper på en positiv behandling av vår forespørsel og en tilbakemelding fra dere.

15 Jeg vil ta kontakt slutten av uken, da du er tilbake. Er det spørsmål, vennligst ring meg på / Epost. Bankkonto Med Vennlig Hilsen Erik Undseth For. Redd Barna

16 HORDALAND FYLKESKOMM Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 26. november 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /HEGG Kopi til: Arkivnr.: 015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr desember 2013 Frå oversikten gitt Svart på Ansvaret for den vidaregåande opplæringa i Hordaland skriv til Kommunal- og regionaldepartementet Møtedato. Sakark.nr Spørsmål Trafikkavvikling på Rv555 Sotra/Bergen vest sak til fylkesutvalet (Aud Karin Oen, SV) Samordning av statlege motsegner til kommunale planar konsekvensar for HFK (Ruth Grung, A) Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningslova verknad for HFK sine ansvarsområde (Ruth Grung, A) Stenging av Tellevikvegen for gjennomkøyring i rushtida sak (Nils-Olav Nøss, A) Oversendt Svar innan Fylkesrådmannen Fylkesrådmannen Fylkesrådmannen Fylkesrådmannen Fylkesordføraren Meld. 283/13 Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

17 HORDALAND FYLKESKOMM Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 26. november 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /HEGG Kopi til: Arkivnr.: 041 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten pr desember Det har vore praksis at fylkesutvalet ved starten av kvart halvår har fått framlagt ein oversikt over saker som administrasjonen arbeider med og som det er planen å leggja fram for politisk behandling i løpet av halvåret. Fylkesrådmannen vil no gå over til å rapportera til kvart møte slik at nye saker som kjem til, vert tatt med i oversikten. Saker som er avslutta vert tatt ut av lista. Saker Kultur- og ressursutvalet Opplæringsog helseutvalet Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Kultur- og idrettsavdelinga Stønad til kulturtiltak frå rådveldekonto Utviklingsstipend idrett/utdeling av stipend Merknader Opplæringsavdelinga NDLA vedtektsendring IT-strategi for opplæringsavdelinga x x Dato ikkje fastsett Klassesak/tilbodsstruktur Tilstandsrapport vgs Regionalavdelinga Klimaplanens Handlingsprogram Retningsliner for tilskot til frivillige organisasjonar innan folkehelsearbeid Tømmerkaien i Lindås, finansieringssak Driftstøttesaken, vurdering av de enkelte aktørene Statusrapport - planlegging i Hordaland Høyring diverse endringar i plan- og bygn.l Organisasjonsavdelinga Sak nytt slagord Jan. Sak/Melding strategi leiarrekruttering Jan/febr. Adm-utval Samferdselsavdelinga Reklamefinansiering i kollektivtrafikk Prioritering av rassikringsmidlar Miljøstrategi i kollektivstrategien NTP - handlingsprogram Økonomiavdelinga Budsjett 2014 økonomiplan Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

18 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkesutvalet Saknr. Arkivsak Saktittel 278/ Godkjenning av møtebok - fylkesutvalet / Miljøstrategi for Skyss 280/ Regional transportplan Hordaland - handlingsprogram 2013 / rapportering 281/ Fråsegn til høyring om forslag til endringer i plan- og bygningslova 282/ Rehabilitering - Ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren Budsjettendring nr / Opprusting av tannklinikkar - Budsjettendring / Nordsjøkommisjonen - fritak frå verv i arbeidsgruppe og nyval 285/ Planrapport Regional og kommunal planlegging i Hordaland - Orientering 286/ Ny 420kV kraftline Mongstad - Modalen - fråsegn til NVE si innstilling 287/ Parkplan for Nærøyfjorden Verdsarvpark 288/ Endring i retningsliner for tilskotsordninga vern og vøling av faste kulturminne 289/ Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2012/13 for Hordaland fylkeskommune 290/ Justering av undervisningstilbodet / Møteplan 1. halvår 2015 for fylkeskommunale organ 292/ SAKA ER UNNATEKE FRÅ OFFENTLEGGJERING 18 Vert sendt ut på raudt papir Helleren Tvist om erstatningsansvar - 4

19 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 278/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Fylkesutvalet /13 Godkjenning av møtebok - fylkesutvalet Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 7

20 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet GODKJENNING AV MØTEBOK - FYLKESUTVALET SAMANDRAG Møteboka frå fylkesutvalet sitt møte vert med dette lagt fram for godkjenning. FORSLAG TIL VEDTAK Møteboka frå fylkesutvalet vert godkjend. Rune Haugsdal fylkesrådmann Ingrid Kristine Holm Svendsen fylkesdirektør organisasjon Vedlegg: Møteboka frå

21 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 20. november november 2013 Kl.: Stad: Fleischers Hotel, Voss Saknr.: 256/13-277/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen DESSE MØTTE Valle, Sveinung (A) Selsvold, Astrid F. (A) Søviknes, Terje (Frp) Hjemdal, Silje (Frp) Framnes, Sigbjørn (Frp) Strømme, Mona Røsvik (H) Kallevåg, Inge Reidar (H) Eriksen, Birthe (H) Nyborg, Torill Selsvold (KrF) Bondhus, Benthe (Sp) Oen, Aud Karin (SV) Hellesnes, Mona Haugland (V) Klokkerstuen, Siri (A) Kvåle, Atle (A) FORFALL Nøss, Nils-Olav (A) Malones, Marte (A) DESSUTAN MØTTE Fylkesrådmann Rune Haugsdal Fylkesdirektør regional utvikling Bård Sandal Fylkesdirektør samferdsel Håkon Rasmussen Fylkesdirektør kultur og idrett Anna Elisa Tryti Fylkestannlege Arne Åsan Fylkesdirektør opplæring Svein Heggheim Fylkesdirektør organisasjon Ingrid Kristine Holm Svendsen Informasjonssjef Stanley Hauge Seniorrådgjevar Gro Stien Thorvaldsen som sekretær 1

22 MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. FYLKESUTVALET Årsbudsjett 2014 Økonomiplan : Orientering og drøfting. Fylkesdirektør for økonomi, opplæring, samferdsel, kultur og idrett, regional utvikling og fylkestannlegen presenterte sine fagområde. Presentasjonane er sendt til fylkesutvalet. FYLKESUTVALET OPEN TIME Aud Karin Oen hadde sendt inn slikt spørsmål til fylkesordføraren: "Passasjerer som tek toget frå Arna og vil ha sykkel med seg må løysa billett for sykkelen. Det er dyrt, og då kan ein like godt ta bilen. Bergen treng ikkje fleire bilar, men derimot fleire som vel sykkel. Kva kan gjerast med dette på kort og lang sikt?" Fylkesdirektør for samferdsel svarte at det er NSB som fastset takstane på toget. På lengre sikt kan fylkeskommunen arbeide for at NSB skal endre takstreglane sine. Aud Karin Oen hadde sendt inn slikt spørsmål til fylkesordføraren: " Viser til vedtak i om Regional transportplan , "Nautnes bru i Øygarden vert lysregulert". Når kan ein forventa at dette vert gjennomført?" Fylkesordføraren svarte slik: "Fylkestinget gjorde i samband med handsaminga av RTP vedtak om at Nautnes bru i Øygarden kommune skal lysregulerast ( ). I samband med innføring av lysregulering vil det og vere naudsynt å utbetre vegen inn mot brua, for å sikre tilstrekkeleg plass til kømagasin for bilar som ventar på grønt lys. Tiltaket er førebels ikkje er prioritert i fylkesrådmannen sitt forslag til plan- og byggeprogram for fylkesvegane i Hordaland i Statens vegvesen har derfor førebels ikkje utarbeidd nøyaktig kostnadsoverslag, men tiltaket (inkludert kømagasin for bilar) vert ut frå erfaringstal rekna til 4-5 mill. kr. Det vert streka under at dette kostnadsoverslaget ikkje er kvalitetssikra." Aud Karin Oen hadde sendt inn slikt spørsmål til fylkesordføraren: "Viser til svar på spørsmål om sikring av Askøybrua. "Fylkesrådmannen orienterte fylkesutvalet , i melding 208/13, at han legg opp til å setja av midlar til dette utgreiingsarbeidet i "Plan- og byggeprogram Fylkesvegane i 2

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Årsmelding 2009 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland blei godkjent i kongeleg resolusjon 11. Januar 1974. Korsmotivet er inspirert av steinkorset

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer