Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november /015/MILBERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november /015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i fylkesutvalet TORSDAG 5. DESEMBER 2013 i Fylkeshuset, møterom 367 Hordaland, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Det vert lagt opp til slikt program: kl Kl Business Region Bergen- orientering v/adm. dir. Ole Hope og styreleiar Gunnar Bakke Saksbehandling Til dette møtet har Sveinung Valle (A) og Mona Røsvik Strømme (H) meldt forfall. Siri Klokkerstuen og Einar Lutro vert kalla inn. Dersom nokon av utvalet sine medlemmer elles ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å fylle ut skjemaet på Eventuelt kan ein nytte vedlagde forfallskjema (kan ikkje nyttast på ipad). Returner skjemaet på e-post til eller send det på fax til Tom-Christer Nilsen fylkesordførar

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE DELEGERTE SAKER - Fylkesutvalet Periode: 20. november desember 2013 Saknr.: 34/13-35/13 Saknr. Arkivsak Saktittel 34/ LÅNEAVTALE MED BYSTASJONEN AS VEDTAK Låneavtale av 15. november 2013 på 60 mill. kr mellom Bystasjonen AS og Hordaland fylkeskommune vert godkjent. 35/ REVISJON AV FULLMAKTSREGLEMENTET, INNLEIING OG FØRSTE DEL "GENERELT OM DELEGASJON" VEDTAK Fullmaktsreglementet, innleiing og første del vert endra i samsvar med vedlagte tekst. Endringane vert gjort gjeldande frå 1. januar

3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MELDINGAR - Fylkesutvalet Periode: 20. november desember 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 281/ Takkebrev for en minnegave 282/ Hardangerviddarådet - møtereferater fra 11. oktober / Førespurnad om møte 284/ Rapport frå generalforsamling i CPMR / Pilgrimssenter i Røldal 286/ Møteplan 1. halvår 2015 for folkevalde organ - utkast 287/ Redd Barna FILIPPINENE KATASTROFE - ønske om donasjon 288/ Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr desember / Oversikt over større saker til politisk behandling hausten pr desember 5

4

5 Hardangerviddarådet Referat fra møte 11. oktober 2013 Møtested: Skinnarbu høyfjellshotell Møtetid: 11. oktober 2013 Til stede Ingjerd Almås Anfinset, Hol kommune Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal kommune Dag Lislien, Rollag kommune Steinar Bergsland, Tinn kommune Arne Vinje, Vinje kommune Eivind Tokheim, Odda kommune Steinar Langesæter, Ullensvang herad Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune Øyvind Holm, Fylkesmannen i Buskerud Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland Terje Vegard Kopperud, Buskerud fylkeskommune Anne Sandum, Buskerud fylkeskommune Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune Karin S. Mathisen, Telemark fylkeskommune Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune Olav H. Opedal, villreinnemda Forfall fra Rådet Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad Repr. fra Fylkesmannen i Telemark Rasmus Laupsa Rasmussen, Hordaland fylkeskommune Til stede fra Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune kontaktutvalget: Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune Ellen Skarsten, Rollag kommune Oddmund Olesrud, Tinn kommune Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune Dorthe Huitfeldt, Vinje kommune Gunnar Elnan, Eidfjord kommune Lars Præstin, Ulvik herad Even Knutsen Fylkesmannen i Buskerud Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland Ingrid Strande, Telemark fylkeskommune Eva Katrine Taule, Hordaland fylkeskommune Tore Gilhuus, Buskerud fylkeskommune Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune Møteleder og referent: Ellen Korvald 1. Konstituering Følgende ble enstemmig valgt: Leder: Nestleder: Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune Arbeidsutvalg: leder, nestleder og Eli Hoved Prestegården, Nore og Uvdal kommune 2. Meningsutveksling om Rådets rolle Rådets rolle er i Handlingsprogrammet skissert slik: 1. Følge opp Regional plan for Hardangervidda. Bl.a. være styringsgruppe for rullering av arealdelen årlig behandling av handlingsprogram

6 oppfølging av prosjekter (omtalt i handlingsprogrammet) 2. Erfaringsutveksling om praktisk oppfølging av regional plan på kommunalt nivå andre kommunale forvaltningsoppgaver på Hardangervidda med sikte på mest mulig lik praksis annet om Hardangervidda som medlemmene ønsker å drøfte 3. Dialog med eksterne aktører. Viktige tema er: forbedre vegnettet over Hardangervidda (Rv 7 og E134) både mht. framkommelighet og villreinens trekkmuligheter. tale fjellandbrukets sak overfor sentrale myndigheter med sikte på å styrke forståelsen for dets spesielle utfordringer og arbeide for å få etablert særskilte rammevilkår og virkemidler for dette landbruket. Noen momenter fra diskusjonen: Dette er et oppdrag fra fylkeskommunene der en viktig oppgave er å gi råd til den årlige behandlingen av handlingsprogrammet og etterhvert også være styringsgruppe for rullering av selve planen. Det gis med dette også en mulighet for en arena for løpende gjensidig dialog mellom de offentlige aktørene rundt Vidda. En ekstern henvendelse om de private rettighetshavernes plass i Rådet ble entydig konkludert med at Rådet slik det nå er satt sammen, er riktig. Dialog med andre aktører bør kunne løses mer hensiktsmessig gjennom f.eks. i åpne møter. Fylkesmennene ønsker å delta, men ser likevel at deres rolle i Rådet kan være noe problematisk. Ordførerutvalgets rolle framover må ordførerutvalget selv ta stilling til. Dersom Rådet etter hvert blir ei "postkasse" for henvendelser om ulike spørsmål knyttet til Hardangervidda, må disse besvares. Per i dag har Rådet fått en henvendelse fra grunneiere i Vinje og Odda kommuner. Brevet ble delt ut i møtet. Avsenderne vil få et svar om at deres spørsmål vil bli drøftet i handlingsprogrammets prosjekt "friluftsliv og villrein". Det ble reist spørsmål om hva Rådet kan uttale seg om. Her er ikke noe klart svar, og dette vil trolig utvikle seg over tid. Men man bør tilstrebe å ikke gjøre Rådet til et nytt arbeidskrevende byråkratisk ledd. Rådet vil likevel gjerne bidra til å "løse floker" lokalt og dessuten føre dialog med, og påvirke, sentrale myndigheter om viktige fellesutfordringer. Det ble gitt understreket at sekretariat og møtehyppighet bør holdes på et beskjedent nivå. Rådet er bekymret for et "ambulerende" sekretariat som skifter hvert 2. år. Leder vil ta dette opp med fylkeskommunene, med sikte på en mer stabil løsning. 3 Handlingsprogrammet Det ble gikk en kort presentasjon av bakgrunn for planarbeidet, planarbeidet og handlingsprogrammets hovedpunkter. Presentasjonen sendes ut sammen med referatet. 4. Neste møte Neste møte planlegges til forsommeren 2014 i Eidfjord.

7 HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordførar Kommunal- og fornyingsminister Jan Tore Sanner Kommunal og fornyingsdepartementet Akersgata 59 Postboks 8112 dep 0032 Oslo Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 13. november /053/Bealind Førespurnad om møte Den 29.oktober 2013 sendte Bergen kommune eit brev til Kommunal- og regionaldepartementet med ein førespurnad om å overta drifta av dei vidaregåande skulane i Bergen. Med bakgrunn i brevet og dei signal som er gitt i regjeringsplattforma når det gjeld forsøksordningar, ønskjer Hordaland fylkeskommune ved fylkesordførar Tom-Christer Nilsen eit møte med statsråden for å komme tidleg i ein god dialog om kva dette inneber for våre elevar og lærar. For ytterligare informasjon om saken og praktiske avklaringar om møtet kan de kontakte rådgjevar Beate Lindgård på e-post eller mobil Med venleg helsing Tom-Christer Nilsen fylkesordførar Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks Direkte telefon: E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

8 HORDALAND FYLKESKOMM NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 04. november 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /CHALIL Kopi til: Arkivnr.: 010 Rapport frå generalforsamling i CPMR 2013 Generalforsamling for organisasjonen Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), der Hordaland fylkeskommune er medlem, vart i 2013 arrangert frå september i Saint-Malo, i den franske regionen Bretagne. Generalforsamlinga markerte 40-årsjubileeet til CPMR på same staden som organisasjonen vart stifta i I høve jubileet vart det i etterkant av den ordinære generalforsamlinga organisert ein eigen «jubileumssesjon» med deltaking av ein EU-kommissær, presidenten for EU-kommisjonen (via video), samt tidlegare og noverande presidentar i organisasjonen. Generalforsamlinga elles følgde same oppsett som tidlegare år, med ulike tematiske sesjonar og sesjonar for aktivitetsrapport, rekneskap, budsjett, slutterklæring og resolusjonar. Det var tematiske sesjonar om EUs samhøyrepolitikk, den indre marknaden, makroregionale strategiar, maritim politikk og transport. Generalforsamlinga vart og i år arrangert med den pågåande finanskrisen som bakteppe, og fokuserte på korleis EU sin politikk for den neste budsjettperioden kan bidra til å hjelpe Europa ut av krisa. Dei politiske bodskapane frå generalforsamlinga kan summerast som følgjer: Misnøye med at langtidsbudsjett for EU er redusert i forhold til Kommisjonen sitt forslag. CPMR er særlig misnøgde med at det har blitt kutta såpass mykje frå samhøyrepolitikken (cohesion politics) når det er dette som burde vere vegen ut av uføret for Europa ikkje innstrammingspolitikk (austerity politics) Ein er godt nøgd med at den maritime politikken har fått eit løft i retningslinjene for EUpolitikken etter 2014 i tråd med tidlegare innspel frå CPMR, men budsjettet må styrkast. Ein vil fremje mangfald og omstillingsevne i maritime næringar, særleg styrking av skipsbygging og utstyrssektoren Rammevilkåra for fiskerisektoren må styrkast, inkludert støtte til fornying av flåten og til yngre fiskarar. Støtte til vidareutvikling av eksisterande makroregionale strategiar for Østersjøen, Donau og Atlanterhavet. CPMR vil og støtte utviklinga av strategiar i andre områder som Middelhavet, Nordsjøen og Svartehavet. Det regionale nivået må vere involvert i utviklinga og styringa av makroregionale strategiar CPMR vil vere involvert i gjennomføringa av multimodale transportkorridorar, ruter som støttar ein kombinasjon av transportformer, under det transeuropeiske nettverket TEN-T. Maritim transport må særleg oppmodast og støttast. CPMR vil fortsetje arbeidet med å mobilisere støtte frå EU for å lette gjennomføringa av svoveldirektivet som gir sterke avgrensingar på utslepp av svovel frå skipsfarten i Nordsjøen og Østersjøen frå Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks BERGEN - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

9 EU sin regionalkommissær Johannes Hahn oppmoda CPMR til å formulere prinsipp for kva for minstemål av kompetanse/ansvar som bør ligge hos regionene. I fråværet av slike prinsipp ville det i følgje Hahn, vere vanskeleg å krevje sterkare medverknad frå regionane si side i utforminga og gjennomføringa av regionalpolitikken slik som CPMR gjer. CPMR fikk i tillegg ny president; Annika Anneby Jansson frå region Skåne, valt for eitt år etter Jean Yves Le Drian frå Bretagne som ikkje kunne fortsette i vervet fordi han vart fransk forsvarsminister. Jansson blir dermed den første kvinnelege presidenten i CPMR. Ho tar mellom anna til orde for å involvere dei geografiske kommisjonane (slik som Nordsjøkommisjonen) meir aktivt i CPMR sitt arbeid både for å styrke forankringa og for å lette arbeidsbyrden for sekretariatet som har noe redusert kapasitet som følgje av kraftige kostnadskutt det siste året. Deltaking frå Hordaland fylkeskommune Frå Hordaland fylkeskommune deltok Mona Røsvik Strømme (gruppeleiar for Høyre) og Sveinung Valle (påtroppande gruppeleiar for Arbeiderpartiet), samt Charlotte Lillefjære-Tertnæs frå internasjonal seksjon. Merete Mikkelsen, direktør ved Vest-Norges Brusselkontor (VNB), var med som observatør. Det ligg i Hordaland fylkeskommune sin nye internasjonale strategi at VNB skal ta ein meir aktiv rolle i forhold til CPMR som har ein del av sine aktiviteter i Brussel. Innleiande møte Før generalforsamlinga var det innleiande møte for grupper av delegater frå ulike land og i dei geografiske kommisjonane som CPMR er delt inn i (der vi er medlem av Nordsjøkommisjonen). På begge møta med dei norske delegatane og møtet med medlemmane i Nordsjøkommisjonen gjekk ein gjennom saksfelt som kunne vere av særleg relevans for deltakarane. I år var det først og fremst resolusjonsforslaget som var kome inn frå Østersjøkommisjonen og kommisjonen for øyregionar som vart diskutert. Denne tok til orde for auka tilgang til å gje offentleg støtte til flyplassar og flyselskap i «grisgrendte strøk» - ein relevant problemstilling for fleire regionar, både i Nordsjøen og i Noreg. Frå Noreg deltok politikarar og tenestemenn frå Aust-Agder, Buskerud, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder og Vestfold i tillegg til Hordaland. Dette representerer 10 av 14 medlemsfylke og er det same som i På det norske delegatmøtet i forkant av generalforsamlinga vart det bestemt at Ellen Solheim frå Rogaland erstattar Kent Gudmundsen frå Troms som norsk varamedlem til CPMR sitt styre (Political bureau) etter som sistnemnte er valt inn på Stortinget. Gunn Marit Helgesen frå Telemark er fremdeles norsk styremedlem, men har p.t. en sjølvstendig plass i styre i eigenskap av å være 1. visepresident. Hovudinntrykk Generalforsamlinga vitnar om at CPMR er ein ambisiøs og aktiv organisasjon som engasjerer seg på ei lang rekke politikkområde som betyr mykje for maritime regionar i utkanten av det økonomiske maktbeltet (som oftast definert frå London, via Brussel og Frankfurt til Milano). CPMR-sekretariatet overvakar EU sin politikk kontinuerleg og gir omfattande og fagleg gode innspel til politikkutvikling i EU, i tett dialog med Europakommisjonen og Europaparlamentet. Deltaking av høgtståande representantar for EU-institusjonane på generalforsamlinga stadfestar CPMR si sentrale rolle i europeisk politikk. Det å vere med på generalforsamlinga er eit godt høve for norske fylkeskommunar til å bli oppdatert på og til å kunne påverke politikkutviklinga i EU. Vedlegg 1. Slutterklæring frå generalforsamlinga (på link) 2. Presentasjonar og sakspapir frå generalforsamlinga (på link) 2

10 ODDA KOMMUNE ^' %. Hordonger HOR DAL AND FYLKESKOMMUNE Til: Hordaland fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Agder bispedømme Stavanger bispedømme Bjørgvin bispedømme 3 1 OKT 2013 Axkivnr- ^ ^^ Saksh. iifesp. Deres ref. Arkivsakid-doknr: 13/ Saksbeh: Journalpostid: Telefon: Arkivkode Dato: K1-223, K D13 Pilegrimssenter i Røldal Odda kommune ønsker å få reist et pilegrimssenter ved gamle Røldal stavkyrkje. En arkitektkonkurranse er gjennomført, og vinnerutkastet ble «Treklang» av Lund -i- Slaatto arkitekter. I tillegg er arkeologiske og hydrogeologiske prøver tatt på tomta. Det gjenstår et områdeplanarbeid, kjøp av tomt og oppfinansiering av selve byggeprosjektet anslått til ca kroner. Miljøverndepartementet har den siste tiden hatt ansvaret for den nasjonale pilegrimssatsingen, et arbeid som så langt i all hovedsak har løftet fram Nidaros og veiene som leder dit. Men Røldal er også et historisk svært viktig pilegrimsmål, og det bør være en styrke for landet å bygge opp to solide pilegrimsmål og -miljøer. En realisering av Pilegrimssenter i Røldal vil ha en sterk, regional betydning. Det kulturhistoriske nedslagsfeltet til senteret vil dekke de gamle vandringsveiene til Røldal fra Suldal, Vest-Telemark, Setesdal og Stavanger, m.fl. En ensrettet, nasjonal vekting av Nidaros som pilegrimsmål vil ikke kunne fange opp hverken Røldal eller miljøene rundt på en tilfredsstillende måte. Røldal bør løftes fram og bli et Nasjonalt Pilegrimssenter, en naturlig kandidat nummer to etter Nidaros, med relevante, regionale oppgaver. En forutsetning for å få realisert Pilegrimssenter i Røldal ser ut til å være at prosjektet kommer inn på statsbudsjettet. For å få en større tyngde i appellen vi må rette mot statlige myndigheter tror vi det ville være en stor fordel å få en rekke fylkeskommuner og bispedømmer med i promoteringsarbeidet rundt Pilegrimssenter i Røldal. Med medvirkning fra flere sentrale, offentlige og kirkelige aktører i det kulturhistoriske nedslagsfeltet til pilegrimsmålet Røldal vil vi lettere kunne bli hørt. Telefaks: Opheimsgata ODDA Et levende kraftsenter Org.nr: Bankgiro: Innbetaling skatt: Telefon: Telefaks: Epost:

11 Odda kommune har videre sendt søknad til åtte kommuner og tre regionale råd om økonomisk og verbal støtte i saken denne høsten, og har i tillegg innhentet en støtteerklæring fra Vest-Telemark museum. Vi håper at alle fylkeskommuner og bispedømmer vi nå henvender oss til vil se viktigheten i å støtte denne saken. Vennlig hilsen John Opdal Ordfører

12 HORDALAND FYLKESKOMM Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen NOTAT Til: Kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet, Dato: 26. november 2013 samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /HEGG Kopi til: Arkivnr.: 015 Møteplan 1. halvår 2015 for folkevalde organ - utkast Vedlagt følgjer utkast til møteplan 1. halvår 2015 for fylkestinget, fylkesutvalet, kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet, samferdselsutvalet og administrasjonsutvalet. Dei andre fylkeskommunale utvala fastset møteplanen sin sjølve. Planen er å leggja forslaget til møteplan fram for fylkesutvalet i desember. Premissar for forslaget: Vinterferie for dei fleste skulane i veke 9 Påske 30. mars 6. april Kr. himmelfartsdag 14. mai Pinse mai Festspela 20. mai 3. juni (truleg slik, ikkje annonsert så langt) Vedtak i FU-sak 228/12 om at kultur- og ressursutvalet, opplærings- og helseutvalet og samferdselsutvalet skal ha møte i same veka. Forslaget til møteplan følgjer i det vesentlege den strukturen som har vore dei siste åra men slik at møta i utvala er lagt til same veka, jfr. vedtaket i fylkesutvalet. I utkastet til møteplan har ein prøvd å leggja opp til at opplærings- og helseutvalet og kultur- og ressursutvalet som hovudregel får tysdag som fast møtedag, samferdselsutvalet har onsdag og fylkesutvalet torsdag som før. Når møteplanen skal leggjast, er saksgangen utval fylkesutval fylkesting eit viktig utgangspunkt, med tanke på at innstilling frå relevante organ skal vera klar før det skal gjerast vedtak. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

13 UTKAST TIL MØTEPLAN 1. halvår 2015 Jan. Febr. Mars April Mai Juni Fylkestinget Fylkesutvalet Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Administrasjonsutvalet Klagenemnda Kontrollutvalet Fylkeseldrerådet Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Valnemnda Fylkesvalstyret 28. 2

14 Fra: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak Sendt: 21. november :23 Til: Fylkesordførar Emne: VS: Redd Barna FILIPPINENE KATASTROFE Vedlegg: Redd Barnas nødhjelpsarbeid i Filippinene 2013.pdf; Redd Barna i Filippinene pdf Fra: Erik Undseth Sendt: 21. november :18 Til: Hordaland Fylkeskommune - Postmottak Emne: Redd Barna FILIPPINENE KATASTROFE Oslo Hordaland Fylkeskommune. Fylkesordfører.Tom Christer Nilsen. STOR INNSATS FOR Å REDDE LIV PÅ FILIPPINENE. Jeg takker for en informativ samtale med deres sekretær og sender som lovet over en søknad om hjelp på Filippinene. Redd Barna Norge har allerede bevilget kr. 3 millioner fra sitt katastrofefond, men målsetningen er 180 millioner kroner. Redd Barna hadde allerede et stort antall ansatte, på flere hundrede stedlige ansatte, ingen av disse er omkommet i katastrofen. I Oktober ble flere hundretusen mennesker rammet av jordskjelv på øya Bohol. Tusenvis har bodd i telt siden. Redd Barna har arbeidet intens med midlertidig beskyttelse. Store deler av Filippinene er rasert og mange tusen er fryktet omkommet. Redd barna har ett stort lager av mat, vann, medisiner, tepper og utstyr lagret i Dubai. Dette vil nå bli fløyet inn til Filippinene. Vennligst les våre vedlegg hvor det er mange flere daterte opplysninger om katastrofen. Vi håper dere kan hjelpe oss å hjelpe med en donasjon etter eget ønske til dette meget vanskelige arbeidet, fakturering etter eget ønske. Alle bidrag er meget viktige for Redd barnas arbeid Vi håper på en positiv behandling av vår forespørsel og en tilbakemelding fra dere.

15 Jeg vil ta kontakt slutten av uken, da du er tilbake. Er det spørsmål, vennligst ring meg på / Epost. Bankkonto Med Vennlig Hilsen Erik Undseth For. Redd Barna

16 HORDALAND FYLKESKOMM Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 26. november 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /HEGG Kopi til: Arkivnr.: 015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr desember 2013 Frå oversikten gitt Svart på Ansvaret for den vidaregåande opplæringa i Hordaland skriv til Kommunal- og regionaldepartementet Møtedato. Sakark.nr Spørsmål Trafikkavvikling på Rv555 Sotra/Bergen vest sak til fylkesutvalet (Aud Karin Oen, SV) Samordning av statlege motsegner til kommunale planar konsekvensar for HFK (Ruth Grung, A) Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningslova verknad for HFK sine ansvarsområde (Ruth Grung, A) Stenging av Tellevikvegen for gjennomkøyring i rushtida sak (Nils-Olav Nøss, A) Oversendt Svar innan Fylkesrådmannen Fylkesrådmannen Fylkesrådmannen Fylkesrådmannen Fylkesordføraren Meld. 283/13 Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

17 HORDALAND FYLKESKOMM Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 26. november 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /HEGG Kopi til: Arkivnr.: 041 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten pr desember Det har vore praksis at fylkesutvalet ved starten av kvart halvår har fått framlagt ein oversikt over saker som administrasjonen arbeider med og som det er planen å leggja fram for politisk behandling i løpet av halvåret. Fylkesrådmannen vil no gå over til å rapportera til kvart møte slik at nye saker som kjem til, vert tatt med i oversikten. Saker som er avslutta vert tatt ut av lista. Saker Kultur- og ressursutvalet Opplæringsog helseutvalet Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Kultur- og idrettsavdelinga Stønad til kulturtiltak frå rådveldekonto Utviklingsstipend idrett/utdeling av stipend Merknader Opplæringsavdelinga NDLA vedtektsendring IT-strategi for opplæringsavdelinga x x Dato ikkje fastsett Klassesak/tilbodsstruktur Tilstandsrapport vgs Regionalavdelinga Klimaplanens Handlingsprogram Retningsliner for tilskot til frivillige organisasjonar innan folkehelsearbeid Tømmerkaien i Lindås, finansieringssak Driftstøttesaken, vurdering av de enkelte aktørene Statusrapport - planlegging i Hordaland Høyring diverse endringar i plan- og bygn.l Organisasjonsavdelinga Sak nytt slagord Jan. Sak/Melding strategi leiarrekruttering Jan/febr. Adm-utval Samferdselsavdelinga Reklamefinansiering i kollektivtrafikk Prioritering av rassikringsmidlar Miljøstrategi i kollektivstrategien NTP - handlingsprogram Økonomiavdelinga Budsjett 2014 økonomiplan Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

18 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkesutvalet Saknr. Arkivsak Saktittel 278/ Godkjenning av møtebok - fylkesutvalet / Miljøstrategi for Skyss 280/ Regional transportplan Hordaland - handlingsprogram 2013 / rapportering 281/ Fråsegn til høyring om forslag til endringer i plan- og bygningslova 282/ Rehabilitering - Ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren Budsjettendring nr / Opprusting av tannklinikkar - Budsjettendring / Nordsjøkommisjonen - fritak frå verv i arbeidsgruppe og nyval 285/ Planrapport Regional og kommunal planlegging i Hordaland - Orientering 286/ Ny 420kV kraftline Mongstad - Modalen - fråsegn til NVE si innstilling 287/ Parkplan for Nærøyfjorden Verdsarvpark 288/ Endring i retningsliner for tilskotsordninga vern og vøling av faste kulturminne 289/ Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2012/13 for Hordaland fylkeskommune 290/ Justering av undervisningstilbodet / Møteplan 1. halvår 2015 for fylkeskommunale organ 292/ SAKA ER UNNATEKE FRÅ OFFENTLEGGJERING 18 Vert sendt ut på raudt papir Helleren Tvist om erstatningsansvar - 4

19 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 278/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Fylkesutvalet /13 Godkjenning av møtebok - fylkesutvalet Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 7

20 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet GODKJENNING AV MØTEBOK - FYLKESUTVALET SAMANDRAG Møteboka frå fylkesutvalet sitt møte vert med dette lagt fram for godkjenning. FORSLAG TIL VEDTAK Møteboka frå fylkesutvalet vert godkjend. Rune Haugsdal fylkesrådmann Ingrid Kristine Holm Svendsen fylkesdirektør organisasjon Vedlegg: Møteboka frå

21 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 20. november november 2013 Kl.: Stad: Fleischers Hotel, Voss Saknr.: 256/13-277/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen DESSE MØTTE Valle, Sveinung (A) Selsvold, Astrid F. (A) Søviknes, Terje (Frp) Hjemdal, Silje (Frp) Framnes, Sigbjørn (Frp) Strømme, Mona Røsvik (H) Kallevåg, Inge Reidar (H) Eriksen, Birthe (H) Nyborg, Torill Selsvold (KrF) Bondhus, Benthe (Sp) Oen, Aud Karin (SV) Hellesnes, Mona Haugland (V) Klokkerstuen, Siri (A) Kvåle, Atle (A) FORFALL Nøss, Nils-Olav (A) Malones, Marte (A) DESSUTAN MØTTE Fylkesrådmann Rune Haugsdal Fylkesdirektør regional utvikling Bård Sandal Fylkesdirektør samferdsel Håkon Rasmussen Fylkesdirektør kultur og idrett Anna Elisa Tryti Fylkestannlege Arne Åsan Fylkesdirektør opplæring Svein Heggheim Fylkesdirektør organisasjon Ingrid Kristine Holm Svendsen Informasjonssjef Stanley Hauge Seniorrådgjevar Gro Stien Thorvaldsen som sekretær 1

22 MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. FYLKESUTVALET Årsbudsjett 2014 Økonomiplan : Orientering og drøfting. Fylkesdirektør for økonomi, opplæring, samferdsel, kultur og idrett, regional utvikling og fylkestannlegen presenterte sine fagområde. Presentasjonane er sendt til fylkesutvalet. FYLKESUTVALET OPEN TIME Aud Karin Oen hadde sendt inn slikt spørsmål til fylkesordføraren: "Passasjerer som tek toget frå Arna og vil ha sykkel med seg må løysa billett for sykkelen. Det er dyrt, og då kan ein like godt ta bilen. Bergen treng ikkje fleire bilar, men derimot fleire som vel sykkel. Kva kan gjerast med dette på kort og lang sikt?" Fylkesdirektør for samferdsel svarte at det er NSB som fastset takstane på toget. På lengre sikt kan fylkeskommunen arbeide for at NSB skal endre takstreglane sine. Aud Karin Oen hadde sendt inn slikt spørsmål til fylkesordføraren: " Viser til vedtak i om Regional transportplan , "Nautnes bru i Øygarden vert lysregulert". Når kan ein forventa at dette vert gjennomført?" Fylkesordføraren svarte slik: "Fylkestinget gjorde i samband med handsaminga av RTP vedtak om at Nautnes bru i Øygarden kommune skal lysregulerast ( ). I samband med innføring av lysregulering vil det og vere naudsynt å utbetre vegen inn mot brua, for å sikre tilstrekkeleg plass til kømagasin for bilar som ventar på grønt lys. Tiltaket er førebels ikkje er prioritert i fylkesrådmannen sitt forslag til plan- og byggeprogram for fylkesvegane i Hordaland i Statens vegvesen har derfor førebels ikkje utarbeidd nøyaktig kostnadsoverslag, men tiltaket (inkludert kømagasin for bilar) vert ut frå erfaringstal rekna til 4-5 mill. kr. Det vert streka under at dette kostnadsoverslaget ikkje er kvalitetssikra." Aud Karin Oen hadde sendt inn slikt spørsmål til fylkesordføraren: "Viser til svar på spørsmål om sikring av Askøybrua. "Fylkesrådmannen orienterte fylkesutvalet , i melding 208/13, at han legg opp til å setja av midlar til dette utgreiingsarbeidet i "Plan- og byggeprogram Fylkesvegane i 2

Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-17. Vedtak i Hordaland fylkesting 10.12.2013.

Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-17. Vedtak i Hordaland fylkesting 10.12.2013. Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-17. Vedtak i Hordaland fylkesting 10.12.2013. VEDTAK (10.12.2013) Budsjett 2014 økonomiplan 2014-17 1. Innledning Koalisjonen FrP/H/V legger med dette fram sitt budsjettforslag

Detaljer

SV sitt alternative fylkesbudsjett 2014

SV sitt alternative fylkesbudsjett 2014 SV sitt alternative fylkesbudsjett 2014 Innleiing Meir ekstremvêr er ein konsekvens av dei menneskapte klimaendringane. Vi kan ikkje peike ut ei ekstremhending som menneskeskapt, men at hendingane kjem

Detaljer

Arbeiderpartiet legg fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett til grunn, med følgjande endringar:

Arbeiderpartiet legg fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett til grunn, med følgjande endringar: Fylkestinget 10.12.13 Sveinung Valle sette på vegner av A og Sp fram slikt forslag: "Budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-17 Hordaland er framtidas fylke og Vestlandet er framtidas region. Vi har gode

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Fylkestinget. Dato: 10. desember 2013 kl. 11.00 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen INNHALD

Fylkestinget. Dato: 10. desember 2013 kl. 11.00 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 10. desember 2013 kl. 11.00 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen INNHALD SAKLISTE - Fylkestinget... 2 MELDINGAR - Fylkestinget... 4 Årsbudsjett 2014 / økonomiplan

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

SV sitt alternative fylkesbudsjett 2015

SV sitt alternative fylkesbudsjett 2015 SV sitt alternative fylkesbudsjett 2015 Som rådmannen med desse endringane: Innleiing Meir ekstremvêr er ein konsekvens av dei menneskapte klimaendringane. Vi kan ikkje peike ut ei ekstremhending som menneskeskapt,

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Verbalforslag budsjett 2016

Verbalforslag budsjett 2016 : - Side 1 av 6 Verbalforslag budsjett Opplæring og helse Auka gjennomførings grad i den vidaregåande skulen Auke gjennomføringsgraden frå 70% til 80% Dette skal reflekterast i årsbudsjettet Notat som

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved.

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved. BØMLO KOMMUNE vår s saksbehandlar: Njål Gimnar Slettebø Direkte telefonnr.: 53 42 3132 Vår dato: Vår referanse: 26.03.2010 2008/388-4606156/2010 Dykkar dato: Dykkar referanse: Hordaland Fylkeskommune strategi

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP)

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

MØTEBOK. Vestlandsrådet. Møtestad Quality Hotell, Florø Møtedato 26.02.2009 Kl. 0900 1400. Faste medlemer til stades

MØTEBOK. Vestlandsrådet. Møtestad Quality Hotell, Florø Møtedato 26.02.2009 Kl. 0900 1400. Faste medlemer til stades MØTEBOK Organ Vestlandsrådet Møtestad Quality Hotell, Florø Møtedato 26.02.2009 Kl. 0900 1400 Faste medlemer til stades Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med tale-/framleggsrett: Sekretariat

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Fylkesutvalssalen, Fylkeshuset. Dato: 28.04.2014.

Møteinnkalling. Side1. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Fylkesutvalssalen, Fylkeshuset. Dato: 28.04.2014. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Fylkesutvalssalen, Fylkeshuset Dato: 28.04.2014 Tid: 09:30 13:00 Møteprotokoll forrige møte ligg på hordaland.no Saksliste:

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Statusrapport 2015 Handlingsprogram 2016-2019

Statusrapport 2015 Handlingsprogram 2016-2019 Buskerud Fylkeskommune Hordaland fylkeskommune Telemark fylkeskommune Regional plan for Hardangervidda Statusrapport 2015 Handlingsprogram 2016-2019 Hardangerviddarådet 13. mai 2015 Innhold Innhold side

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13

Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.25 14.35 Stad: Fylkeshuset, møterom 4 etg.nordhordland Saknr.: 16/13-19/13 MØTELEIAR Bertheussen, Margot (PF)

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Resterande val til styre, råd og utval valperioden 2015-2019

Resterande val til styre, råd og utval valperioden 2015-2019 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8173-101 Saksbehandlar: Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Valnemnda 19.12015 Fylkestinget 08.12015 Resterande val til styre,

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Kollektivtilbod må prioriterast for å binde folk og fylke saman. Arbeiderpartiet vil prioritere skole, idrett og kollektiv.

Kollektivtilbod må prioriterast for å binde folk og fylke saman. Arbeiderpartiet vil prioritere skole, idrett og kollektiv. Fylkesutvalet 21.11.12 Ruth Grung sette fram slikt forslag: «Merknad frå Ap: Arbeiderpartiet vil skjerme skolane, idrett og i størst mogleg grad tenestene til befolkninga. Inndekninga ved å redusere administrasjon,

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 2011-2025

VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 2011-2025 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200702612-59 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Bakke, Tord, Bjørgo, Tore Saksgang Samferdselsutvalet Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS):

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS): HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 05. juni 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201304785-2/OYDRYD Kopi til: Arkivnr.: 520 Kjøp av nytt skuleadministrativt system (SAS)

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer