Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen"

Transkript

1 Bystyret Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF Formannskapet Sentraladministrasjonen Rådmannen Eiendomskontoret Bodø Byggservice TEKNISK AVDELING OPPVEKST- OG KULTUR AVDELINGEN HELSE- OG SOSIAL AVDELINGEN Kommunalteknikk Brann- og beredskap Byplan Byggesak Geo-data Bodø Bydrift Grunnskoler Barnehager Bibliotek Kultur Barnevern Flyktninger Helsesøstre Utekontakten PPT Helsetjenster Pleie- og omsorg Sosialtjenester ReHabliltering Dagsenter Kjøkken Avlastning /dagtilbud Tildeling

2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar 4 Rammebetingelser og utviklingstrekk 6 Omstilling og effektivisering 8 Oppvekst- og kulturtjenester 10 Helse- og sosialtjenester 16 Byutvikling 22 Tekniske tjenester 24 Næringsutvikling 25 Internasjonal virksomhet 26 Bolig- og eiendomsforvaltning 28 Service og fellestjenester 30 Økonomi og budsjettgjennomføring 32 Investeringer 36 Kommunale foretak og selskaper 40

3

4 Rådmannens kommentar Regnskapet for 2006 er avsluttet med et overskudd på 78,55 mill kroner. Av dette er ca 40 mill kr et positivt premieavvik som er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. I perioden er det positive premieavviket som er ført som inntekt i driftsregnskapene på til sammen 129 mill kr med en tilsvarende gjeldspost i balansen. Kommunen fikk 29 mill kr mer i skatt på formue og inntekt, og 4 mill kr mer i rammetilskudd enn anslått i regulert budsjett. Veksten i skatt og rammetilskudd er i all hovedsak i tråd med regjeringens anslag over skatt og rammetilskudd. I følge regjeringen er inntektsutviklinga ekstraordinær god i Kommunene kan ikke regne med like sterk skattevekst de kommende årene. Det er særlig skatt på aksjeutbytte og formuer som bidrar til den sterke skatteveksten. For 2007 har regjeringen redusert det kommunale skatteøret med 0,7 prosentpoeng. Regnskapsført skatteinntekt i 2006 er omtrent like stor som budsjettert skatt for Inntektene i 2006 gir som følge av premieavviket og ekstraordinær god skatteinngang et feilaktig bilde av hva kommunen kan forvente av inntekter de kommende årene. Utgiftene til drift ble netto 3,7 mill kroner høyere enn budsjettert. Regnskapet viser også i 2006 for store avvik i forhold til budsjettet både for driftsutgifter og driftsinntekter. I likhet med 2005 er nettoutgiftene til helse- og sosialformål høyere enn budsjettert. Netto merforbruk til formålet er omtrent av samme størrelse som overskuddet innen oppvektog kulturformål. Kommunen har over flere år arbeidet med å forbedre kvaliteten i tjenestetilbudet og å brukerorientere organisasjonen. Arbeidet er videreført i Det er lagt ned stor innsats i å sette ut i livet arbeidet med Handlingsplanen for forebyggende oppveksttiltak. Oppfølgingsansvaret for tiltakene er lagt ut til de fagansvarlige og nedfelt i egne arbeidsprogrammer. Våren 2006 ble forutsetningene for læring og trivsel i skolene kartlagt. Undersøkelsen viser at elevene trives. Men motivasjon for læring er for svak. Derfor er det i samarbeid med Læringslabben satt i gang tiltak for å bedre læringsmiljøene i skolen 2006 var et godt år for kulturlivet i Bodø, med en rekke arrangementer som var godt besøkt og som også fikk god omtale i riksmedia. Bodø har over år opparbeidet et bredt kultur og idrettstilbud. Kommunen støtter opp under, og bidrar til disse formålene, i større utstrekning enn hva andre kommuner som det er naturlig å sammenlikne seg med. Gjennom kommunens deltakelse i EU prosjektet Våre liv om gamle og St. melding nr 25, er det rettet oppmerksomhet på utfordringene kommunen står overfor i framtidas eldreomsorg. Det legges nå vekt på å bruke erfaringene fra dette prosjektet og anbefalingene i stortingsmeldinga i den videre planlegging og utvikling av omsorgstjenestene. Et av tiltakene er å overføre kunnskap og erfaringer fra Mørkved sykehjem, som har status som utviklingssykehjem, til de andre institusjonene. Et annet tiltak er å videreføre samarbeidet mellom skolene og eldreinstitusjonene. Kvaliteten i tjenestetilbudet er avhengig av både god kompetanse hos ansatte og ledere, og dyktige og myndigjorte medarbeidere. Derfor ble det i fjor startet et flerårig lederprogram med vekt på forhold som er viktige for god ledelse og tjenesteutøvelse. Myndiggjøring av medarbeidere, samarbeide og omdømmebygging er sentrale elementer i programmet. Arbeidsmiljøet er kartlagt som del av programmet, og det er utarbeidet forslag til lederavtaler. I programmet legges det stor vekt på medvirkning fra ledere og ansatte. I 2006 har kommunen ansatt flere nye medarbeidere enn hva tilfelle har vært de siste årene. De kommende årene vil det være behov for å ansette en rekke nye medarbeidere både som følge av at flere kommer til å slutte som følge av oppnådd pensjonsalder, og et økende behov for flere hender til lå utøve omsorgstjenester. I 2006 ble det satt i gang tiltak for å styrke kommunens innsats for å rekruttere nye medarbeidere, og for å få flere til å stå i tjenesten til oppnådd pensjonsalder. Kommunen har fortsatt et for høyt sykefravær. I 2006 var det på 9,7 pst. Fraværet er høyere blant kvinner enn blant menn, og er størst i omsorgsyrkene. Det er også for mange som av helsemessige grunner slutter i kommunen før det har oppnådd pensjonsalder. Både sykefraværet og uførepensjonering er

5 et alvorlig problem og utfordring for kommunen. I fjor ble det lagt ned en betydelig innsats for å analysere årsakene og komme fram til adekvate tiltak. Målet er å bringe fraværet ned til 8 pst i løpet av Aktivitetsnivået er generelt høyt i kommunen, og Bodø kommune hadde også i 2006 et høyt investeringsnivå. Siden sparinga er lav, bidrar investeringene til kommunens gjeld øker mer enn det som er forsvarlig i et langsiktig perspektiv med det rentenivået vi nå kan forvente framover. Samlet er det gjennomført investeringer i bygg og anlegg for 422 mill kr mot 481 mill kr i Det største enkeltprosjektet er hovedvannverket. Vann og avløpsinvesteringer står for ca halvparten av det samlede investeringsvolumet. Det er gjennomført investeringer i skoler og barnehager for vel 51 mill kr. De mest krevende prosjektene er nye skoleanlegg i Løpsmark og Rønvik, og investeringer i nye barnehager før å kunne følge opp regjeringens løfte om full barnehagedekning. Gjennom egne tiltak og private prosjekter, vil kommunen i 2007 makte å nå målet om full barnehagedekning. Sentrum sykehjem ble ferdigstilt ved årsskiftet 2005/06 og tatt i bruk to måneder senere. Arbeidene med både å planlegge nytt sykehjem på Hovdegjordet, og utbedre Vollen sykehjem slik at deler av bygget fortsatt kan brukes til sykehjem, ble påbegynt i Sykehjemsplassene på Vollen skal tas i bruk i mai i år, og sykehjemmet på Hovdegjordet i I februar 2006 ble debatten om sentrums utforming videreført gjennom vedtak i kommunedelplanen for sentrum. Arbeidene er videreført gjennom reguleringsplanarbeide for Nerbyen og Kulturkvartalet. Ny reguleringsplan for området skal vedtas ved årsskiftet 2007/08. Arbeidene med å utrede romprogrammet for kulturbyggene har pågått parallelt med arbeidene med å regulere området, og er koordinerte arbeidsprosesser. Også arbeidet med Vegpakke Salten og havnebruksplanene er videreført, og har medført betydelig arbeidsinnsats i Anleggsarbeidene med ny riksvei 17 mellom Tverlandet og Godøynes skal etter planen komme i gang i løpet av høsten 2007, og arbeidene på riksvei 80 et år senere. Kommunen står overfor en rekke store utfordringer de neste årene. Den største er å bidra til at både Bodø som by og kommune framstå som en attraktiv i et arbeidsmarked der det vil være knapphet på dyktige yrkesutøvere. Kommunen må derfor regne med at lønns- og pensjonskostnadene vil kunne øke mer enn tidligere anslått. Kommunen har allerede nå et aktivitetsnivå som grenser opp mot det forsvarlige i forhold til påregnelige inntekter. Både budsjett 2007 og økonomiplanen for bærer preg av det. Investeringsplanene og behovene for vedlikehold og fornyelse er også større enn det kommunen makter å finansiere gjennom opptak av lån. Sammenliknet med tidligere år er det nå større usikkerhet rundt forutsetningene for kommunens inntekter. Det knytter seg usikkerhet til viktige næringer og arbeidsplasser i Bodø. Også inntektssystemet for kommunesektoren kan i løpet av få år bli endret til ugunst for Bodø kommune. Tilbakeslag på disse områdene vil kunne framtvinge reduksjoner både i drift og investeringer. Derfor er det viktig for kommunen å finne fram til en god balanse mellom optimisme og realisme, og handtere usikkerhet på en måte slik at kommunen holder kontroll over egen virksomhet i et langsiktig perspektiv, og dekke primære behov til innbyggerne på en god måte.

6 Rammebetingelser og utviklingstrekk Befolkning Bodø kommune opplevde nok et godt år i 2006, og fikk til sammen 583 nye innbyggere i løpet av Dette er en økning på 1,3 % i forhold til året før, og noe over landsgjennomsnittet for 2006 som var på 0,9 %. Dette er jevnt fordelt på fødselsoverskudd og netto tilflytting av personer i alderen Tilflyttingen skjer i stor grad fra andre kommuner i Nordland, og Bodø fungerer derfor som en demper på den samlede fraflyttingen fra fylket. Økningen fordeler seg slik: Fødselsoverskuddet, det vil si antall fødte minus antall døde, ble i 2006 på 292 personer. Nettoflyttingen, som er innflytting minus utflytting, ble i 2006 på 291 personer. Herav utgjorde innflytting fra utlandet 158 personer. Totalt bor det pr til sammen personer i Bodø kommune. Dette til tross for at samlet befolkning i Nordland fylke stadig blir redusert. I 2006 flyttet det ut hele 821 personer (-0,3 %), og bare Finnmark og Sogn og Fjordane hadde en prosentmessig høyere andel som flyttet ut (-0,4 %). I Nordland var det kun 5 av 44 kommuner som hadde befolkningsøkning i Alder Endring Endring 05/06 06/07 Kvinner Menn Sum Tabellen over bekrefter tidligere antakelser om at kommunen får mange unge innflyttere fra nabokommunene (Nordland), sannsynligvis knyttet til oppstart av utdanning, og at vi har fraflytting til andre fylker når de blir noe eldre (26-35 år), muligens etter endt utdanning. Det er en stor utfordring for kommunen i kommende år å legge bed re til rette for at unge nyutdannede velger Bodø som bosted. Dette kan omfatte tiltak spesielt rettet mot yngre kvinner og småbarnsfamilier, i form av arbeidsplasser eller familie- /barnetilbud. Selv om det er store variasjoner i de forskjellige aldersgruppene pga flytting ser det ikke ut til at dette påvirker antallet kvinner i fertil alder. Antall kvinner i alderen år har økt fra i 2005 til i Bodø Endring innbyggere -06/ år år år år år over 90 år Innbyggere i alt Som det framkommer av tabellen over er det den eldre befolkningen som øker mest. Innenfor aldersgruppen 16 til 66 er det gruppen og som øker mest. Tabellen under viser at av en økning på 583 personer i 2006, var hele år og eldre (66,67 %). Økt kompetanse blant unge arbeidstakere gir bedre jobbmuligheter. (Foto: OK-avdelingen)

7 Arbeidsledighet 2006 ble et godt år også for de som var på jobbjakt. Ved årsskiftet var det registrert kun 537 helt arbeidsledige i Bodø kommune. Vi må helt tilbake til 1998 for å finne et år med lavere antall arbeidsledige enn hva som var tilfelle ved utgangen av fjoråret. Helt arbeidsledige Figuren viser utviklingen av antall helt arbeidsledige fra 2000 til Den svarte linjen viser gjennomsnittet for hvert år, mens den røde linjen viser utviklingen pr måned. Det er spesielt i det siste halvåret av 2006 at arbeidsledigheten har stupt markant. Arbeidsledigheten var ved utgangen av 2006 blitt redusert med 21 % siden samme tid i fjor, eller 147 færre arbeidsledige. Nedgangen i ledigheten dekker bredt både blant kvinner og menn, innen alle yrker og bransjer, på alle utdanningsnivåer og i alle aldersgrupper. Langtidsledige og yrkeshemmede merker også konjunkturoppgangen Ant. Innbyggere Sysselsatte* Helt arbeidsledige** Arbeidsstyrken Arbeidsledighet i % 2,8 3,0 3,6 3,8 3,6 2,7 * Tall hentet fra SSB, sysselsatte pr 4. kvartal ** Tall hentet fra NAV, årsgjennomsnitt Det må fødes flere barn dersom det ikke skal bli stor mangel på arbeidskraft i framtida. (Foto: Jan Wasmuth)

8 Omstilling og effektivisering Kompetanseplan Det er utarbeidet kompetanseplan for fellesopplæring for perioden PO-kontoret har i forbindelse med omlegging til ny IT-plattform gjennomført en rekke kurs i Outlook 2003 og Ephorte web. Videre har det vært arrangert kurs i forvaltningsrett. Lederutviklingsprogram Lederutviklingsprogrammet startet opp i januar 2006, med de første samlinger i mars. Hovedfokus har vært arbeid med videreutvikling av mal for lederavtale, og implementering av denne blant rådmannens ledergruppe og virksomhetslederne. Videre har det vært fokus på arbeidsmiljø, der medarbeiderkartlegging gjennomført på våren var utgangspunkt. Det har vært nedsatt forskjellige arbeidsgrupper, som har jobbet med lederhåndbok, stab / støttefunksjoner, myndighetsområder, innspill til lønnspolitisk plan, fellesskap og felles verdier. Myndiggjøring, samhandling og omdømmebygging er sentrale begreper i programmet. Medarbeiderkartlegging Det er gjennomført medarbeiderkartlegging i hele organisasjonen. Konklusjonen er at medarbeiderne hovedsakelig mener at Bodø kommune er en god arbeidsplass, at vi har kompetente og dyktige medarbeidere som er stolt av arbeidsplassen sin og mange medarbeidere som gjerne anbefaler arbeidsplassen sin til andre. Det kommer også fram at medarbeiderne ønsker større medvirkning. Medarbeiderne er minst fornøyd med lønn og arbeidstidsordninger. Hver virksomhet har ansvar for å følge opp medarbeiderkartleggingen med konkrete tiltak. Rekruttering Bodø kommune står overfor store utfordringer i forhold til rekruttering av personell i Det er behov for å rekruttere sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og assistenter til HS-avdelingen. Videre er det behov for å rekruttere ingeniører, arkitekter og rørleggere til teknisk avdeling samt pedagoger og assistenter til barnehagene. Lærlinger Bodø kommune har hatt ansvar for 68 lærlinger i av disse lærlinger har gått opp til fagprøve der alle har bestått. Det er tatt i bruk metoden alternativ vurdering og prøveform der lærlingene blir vurdert underveis med karakterer. Vi har tro på at det er denne metoden som kvalitetssikrer at lærlingene består fagprøven. Måltallet for Bodø kommune var i lærlinger til enhver tid. Kommunen fikk nye kontrakter med ni i omsorgsfag, syv i barne- og ungdomsarbeiderfag, en i feierfag og en i institusjonskokkfag. I desember 2006 hadde vi 43 lærlinger. Bodø kommune har forpliktet seg til å øke antallet lærlinger til 80 i Ledere samles for å lære av hverandre. (Foto: Jan Wasmuth) Sykefravær Sykefraværet for 2006 var på 9,7 % totalt for Bodø kommune. Dette er en negativ utvikling i forhold til de to foregående år. Totalt sykefravær viser

9 en økning fra 2005 på ca 10%. Sykefraværet har økt i hele organisasjonen. Som i fjor er fraværet høyest i HS-avdelingen og i Bodø byggservice, med henholdsvis 11,9 og 19.2 %. Det skal jobbes systematisk for å få ned sykefraværet til 8 % i Yrkesskader og sykdommer Tallene over yrkesskader/sykdommer for 2006 viser en økning på 21 skader sammenlignet med Det er i all hovedsak HS-avdelingen som har en økning i antall skader. De øvrige avdelingene har ingen vesentlige endringer. Det er 4 typer skader som peker seg ut: - Skader som oppstår i stell/forflytning av bruker - Vold og trusler om vold - Fall - Støt/treff av gjenstand. Det igangsettes tiltak som opplæring, gjennomgang av rutiner og forebygging. Statistikk over yrkesskader og sykdommer fordelt på enheter i perioden ÅR: Sentraladm HS-avdelingen OK-avdelingen Tekn. avdeling Bodø Bydrift BE-etaten: Byggservice: Sum Avdeling 1-8 dager 9-16 dager dager >57 dager Totalt sykefravær Mulige dagsverk Fravær i % Sentraladm 471, ,2 1450,6 2613, ,2 6,4 4,6 3,6 Byggservice 411,2 302, ,3 3109, ,8 19,2 17,1 12,7 HS-avdelingen 4148,3 2211,4 6494, , , ,9 11,9 10,6 11,3 Teknisk avdeling ,1 735,8 1287, ,1 8 4,6 4,9 Bydrift ,9 598, , ,4 7,1 6,2 8,8 OK-avdelingen 6597,1 2802,2 6091, , , ,9 8,6 8,3 8,1 Totalt 12387,7 6046, , , , ,3 9,7 8,7 8,8 En god tone skaper god samhandling Kvalitet: Kompetanse, utvikling og vekst Omsorg: Grunnlag for godt arbeidsmiljø Respekt: Fundament for all samhandling Hver stemme teller KOR Det har vært satset stort rekruttering og kommunens stillingsannonser har stått fram i ny og friskere form. Lederne i Bodø kommune har vært gjennom en krevende korøvelse i 2006

10 Oppvekst- og kulturtjenester Kommunen satser stort på lederutvikling i skolene. Det har vært et år med suksess for flere musikkfestivaler og oppvekstprosjektet setter spor i form av bedre og varige tiltak. kommunen har bidratt med egne midler for å utvide tilbudet. Oppfølging av ungdomsundersøkelsen fra 2005 ble gjort områdevis med nyttige innspill til videre bearbeiding. Oppvekstplanen Handlingsplanen for forebyggende oppveksttiltak ble vedtatt i Planen skisserer mange tiltak som senere er bearbeidet videre og inndelt i fem fokusområder for 2006: - Systematiske tiltak til barn og unge vi bekymrer oss for. - Familiestøtte - Ungdomstilbud - Samarbeid med frivillig sektor - Sektorovergripende tiltak Dette arbeidet er koordinert med den forebyggende opptrappingsplanen for psykisk helse og rusmiddelpolitisk handlingsplan - delplan for forebygging, som nå er vedtatt og over i iverksettelsesfasen. I 2006 ble mange av de tverrfaglige gruppene ferdige med sine forslag til nye måter å arbeide på. Oppfølgingsansvaret er lagt over i det enkelte fagområde og synliggjøres i avdelingens virksomhetsplan. Et eksempel på dette er brosjyren Trivsel i barnehage og skole sjekkpunkter. Mørkved familiesenter har utviklet mange nye tilbud: Ung mor-gruppe, tvillinggruppe, minoritetsgruppe, ordinære helsestasjonsgrupper og tirsdagstreffet, som er et tilbud til foreldre som strever psykisk, og deres barn. Når det gjelder ungdom er den nye nettsida: ungdomma.no et positivt bidrag. Den har hatt over en million treff, og utvikles stadig i forhold til de innspill ungdommen kommer med. Kulturkortet for ungdom ble realisert og er blitt populært blant ungdommene. 65 % av ungdommene i Bodø har skaffet seg kortet. Næringslivet har bidratt positivt med rabattordninger, og Bratt`n modellen - som vektlegger samhandling med frivillig sektor, har gjort det mulig å følge opp enkeltbarn i forhold til fritid. Det er blant annet arrangert en fritidsaktivitetsmesse for videregående skoles elever før skolestart. På bakgrunn av en kartlegging av kompetansebehov ble den første tverrfaglige kompetanseplanen i avdelingen utviklet og iverksatt. Det er startet fem forskningsprosjekter innenfor oppvekst som skal videreutvikles i Disse prosjektene vil kunne gi oss ny viten om vi er på rett vei. I utviklingen av det forebyggende oppvekstarbeidet har representantene for politiet og fylkesmannen i tillegg til foreldre og brukere, gitt verdifulle bidrag underveis. Informasjon til befolkningen er gitt gjennom jevnlige presseoppslag. Satsing på ungdom gjennom prosjektene på Bratten gir positive resultater. Ungdomma.no har hatt over en million treff. (Foto: OKavdelingen) 10

11 Skole, nøkkeltall fra GSI Hele landet Nordland Bodø 2004/5 2005/6 2006/7 2004/5 2005/6 2006/7 2004/5 2005/6 2006/7 Elevtall grunnskole Antall årsverk Av dette lærerårsverk , Elever pr. lærerårsverk 12,2 12,2 12,1 10,6 10,4 10,3 12,8 12,3 12,3 Antall barn i SFO Elevtallet er stabilt i Bodø, litt stigende i landet som helhet og en del synkende i Nordland. Samme tendens gjelder for årsverk og lærerårsverk. Bodø ligger over både landsgjennomsnittet og fylkessnittet når det gjelder elever pr. lærerårsverk. Antall SFO-barn stiger i Bodø og i landet for øvrig. STRAKS-prosjektet STRAKS-prosjektet er en del av Bodø kommunes arbeid med det nasjonale prosjektet Gi rom for lesing. Alle grunnskoler, kommunale og private barnehager har deltatt - totalt 18 skoler og 60 barnehager. Prosjektperioden varte fra 2003 til våren STRAKS er nå etablert som et fast tiltak i samarbeid mellom grunnskolekontoret og barnehagekontoret. Resultater: 11 skoler leverte resultater i Totalt viser kartleggingsprøven at 77,5 % av elevene hadde resultater over kritisk grense. Til sammenlikning var 80 % av elevene i normeringsutvalget over kritisk grense. I 2006 meldte 16 skoler inn kartleggingstallene med følgende resultat: 88 % av elevene var over kritisk grense, mot 80 % i normeringsutvalget. Sammenlikninger 2003/2006: 11 av 19 skoler leverte resultater begge år. Disse skolene viser en fremgang på ca. 12 %. Kommunen som helhet viser en fremgang fra på 10 %. Elevtallet er stigende i landet som helhet. I Bodø er det satbilt og i Nordland synker elevtallet. (Foto: Klasse 10 e Hunstad ungdomsskole.) 11

12 Lederutviklingsprogrammet for skolelederne I lederutviklingsprogrammet for skolelederne ble 2 av i alt 9 moduler gjennomført i Ledelse av skoler i endring og skolen som organisasjon har hatt fokus dette året. Lederutviklingsprogrammet gjennomføres i samarbeid med HIBO og omfatter alle rektorer, undervisningsinspektører, ansatte på grunnskolekontoret og i PP-tjenesten. Programmet omfatter ca. 80 personer. Ved å formalisere de forskjellige modulene kan programmet føre fram til mastergrad i skoleledelse. Ca. 35 av deltakerne følger masterløpet. Samarbeid med LæringsLaben om skolevurdering Våren 2006 innledet OK-avdelingen et samarbeid med LæringsLaben i Oslo om et program for skolevurdering. Programmet bygger på en stor elevog personalundersøkelse og setter fokus på læringsmiljø, motivasjon, medvirkning og samspill. Samtlige skoler fikk en gjennomgang av forskjellige sider ved sin virksomhet, og har i ettertid satt seg utviklingsmål. Undersøkelsene viser at elevene trives godt i skolen, men svært mange har liten motivasjon for å lære. Det er i ettertid satt i gang arbeid for å øke motivasjonen gjennom større medvirkning fra elevene. Samarbeidet med LæringsLaben fortsetter også i Musikklivet i Bodø 2006 var et særdeles godt år for musikklivet i Bodø, og kommunen var sterkt delaktig i mye av det som skjedde: Rockefestivalen Parken ble arrangert for første gang med over publikummere. Nordland Musikkfestuke ble en suksess med over 3000 på konsert med verdenskjente Leif Ove Andsnes på Keiservarden. Komponisten Fridthjov Anderssens 130 årsdag ble markert under åpningen av Bodø Internasjonale Orgelfestival. Komponisten Sigmund Lillebjerka fylte 75 år med egen konsert. Bodø Sinfonietta gjorde stor suksess i Göteborg og Oslo, i tillegg til utgivelse av CD med verker av jubilanten Sigmund Lillebjerka. Komponisten og musikeren Jan Gunnar Hoff fikk nasjonal oppmerksomhet gjennom tildeling av Edvard-prisen og Nordlysprisen. Det ble inngått samarbeidsavtaler med det profesjonelle kammerkoret VocalART, Bodø Internasjonale Orgelfestival og Stiftelsen Ragnhilds Drøm. Disse har nå fast støtte over kommunebudsjettet. Bodø kommunes kulturpris for 2006 ble tildelt den allsidige musikeren og plateprodusenten Are Bredahl Simonsen. Undersøkelser viser at elever trives godt i skolen. (Foto: Klasse 10 e Hunstad ungdomsskole.) 12

13 Bratt n Aktivitetspark Byggeaktiviteten i Bratt n aktivitetspark var stor i I tillegg til lagerbygg for trafikk, motorsport og friluftsliv er et baneanlegg for radiostyrt bil av internasjonal standard kommet på plass. Børre og Amanda Buss transporterte ca barn og ungdommer fra barnehager og grunnskoler til forskjellige reisemål i kommunen. En stor del av dette var knyttet til Den kulturelle skolesekken. Det ble satt opp gratis transport for ungdommer til Vestvatn alpinanlegg hver lørdag i vintermånedene, et meget populært tilbud som vil bli gjentatt i Bibliotekets virksomhet Planleggingen av Kulturkvartalet er kommet godt i gang, og som en sentral aktør i det kommende bygget spiller biblioteket en aktiv rolle i arbeidet. Biblioteket har utvidet åpningstiden med 10 timer pr uke. Aktivitet Resultat 2006 Resultat 2005 Utlån Besøk Info/ref.tjenester Mediabestand Fjernlån Ventelister i barneverntjenesten Barneverntjenesten ble tilført 4 stillinger fra juni -06. Bakgrunnen var ventelister pga. mange meldinger, lovpålagt utvidelse av oppfølging av fosterhjem Endring Meldinger Undersøkelser Det har vært en økning på 63 meldinger og 61 nye undersøkelser. Dette har ført til for mange saker med fristoverskridelser. Lovens frist på tre måneder for gjennomføring av undersøkelser ble overskredet i 79 saker. For å få ned fristoverskridelser er det tilført ressurser i undersøkelses-/vaktteamet. Aldersfordeling av tilmeldte barn og unge Endring 0-6 år år år Det registreres flere meldinger i forhold til spedog småbarn der foreldrene har store rus-/psykiske problemer, eller en kombinasjon av dette. Det kan skyldes at det ved bekymring blir tatt kontakt med barnevernet tidligere, eller at utviklingen i Bodø er negativ i forhold til rus-/psykiatriproblematikken hos svært unge foreldre. Det positive er at barnevernet kommer tidlig inn i sakene og kan gi rett hjelp til rett tid, slik at barna slipper å leve i alvorlig omsorgsvikt over lang tid. Det er en alvorlig og urovekkende økning i gruppen 13 til 18 år med 73 meldinger. Dette er en gruppe som krever mye ressurser fra barnevernet. Aktivitetene på Bratten er populære. (Foto: OK-avdelingen.) 13

14 Mange av disse meldingene er begrunnet i atferdsproblemer og dårlig oppfølging fra foreldrenes side. Fylkesnemnd og rett Endring Saker i Fylkesnemd Akuttplasseringer Rettsapparat var etablert 88 plasser for barn under 3 år i privat og kommunal regi. Det har ikke vært flere barnefødsler i 2006 enn tidligere år. Årskullene i den aktuelle barnehagealder er på gjennomsnittlig 600 barn. Full barnehagedekning i 2007 defineres som at alle som søker innen fristen til hovedopptaket skal få plass i løpet av året. Nedenstående tabell viser utviklinga av barnehagedekningen de 4 siste årene: Det har vært en nedgang i saker til fylkesnemnda på 16 barn, og rettsapparatet på 5 saker. Dette kan ha flere årsaker. Tidligere har familier med behov for plassering utenfor hjemmet bestått av flere barn, flere får nå tilbud om hjelp i eget hjem, og vi har en stor andel barn som er plassert utenfor hjemmet med foreldrenes samtykke. Det har vært 80 barn plassert i fosterhjem over år. Nedgang i saker til rettsapparatet kan delvis forklares ved at det kommer få saker til Hålogaland lagmannsrett på grunn av strengere krav til ankende part i lovendringen som skjedde i PPT gikk PPT over fra å være en interkommunal virksomhet til å bli kommunal. I en overgangsfase til 1. april -06 ble det likevel solgt tjenester til Nordland fylkeskommune, for at fylket skulle få på plass sin PP-tjeneste og sikre ivaretakelse av elever med behov som søkte videregående opplæring. Organisatorisk er arbeidsfordelingen tilpasset oppvekstplanens områdeinndeling. I arbeidet med å fjerne ventelister gjennom dugnad, har tjenesten veiledet skolene i utredning av dysleksi. Av viktige systemrettede aktiviteter har PPtjenesten vært med som deltakere og bidragsytere i kommunens STRAKS-satsing, lederutvikling i skolen, Mørkved familiesenter, utvikling av områdebasisteam, rutinemessig vurdering av prematurfødte barn ved 2- og 5-årsalderen og deltakelse i oppvekstplangrupper. Tjenesten har en sentral rolle i implementering av PALS - (Positivt Adferdsog Læringsmiljø i Skolen) som startet Barnehagedekning I løpet av 2006 fikk 87 % av alle barn i alderen 1-5 år barnehageplass og 3 % under 1 år. Fordelingen over og under 3 år er på henholdsvis 98 % og 71 %. Ved barnehageårets begynnelse august 2006 sto 180 under 3 år på venteliste. Den var økt til 223 barn under 3 år ved nyttår dette til tross for at det Andel barn i barnehage 1 5 år ,7 % 80% 84,6 % 87 % Forskrift om økonomisk likeverdig behandling der ikke-kommunale barnehager er sikret et driftstilskudd på minimum 85 % av det tilsvarende kommunale barnehager mottar, er fulgt. Dersom barnehagen har høyere utgifter enn 85 %, skal kostnadsdekning gjelde begrenset til det en kommunal barnehage koster. For 2006 var det 7 barnehager som fikk full kostnadsdekning og 2 fikk avkortet sitt tilskudd etter gjeldende regler. I 2006 fikk barnehagene en ny rammeplan. Det ble gitt midler av fylkesmannen for implementering av den nye rammeplanen der kommunen skulle forplikte seg til å jobbe med 3 fokusområder. I Bodø arbeides det spesielt med barns rett til medvirkning, tverrfaglig samarbeid og rammeplanens 7 fagområder der språkutvikling og matematiske begrep vektlegges. To barnehager er med på et prosjekt om entreprenørskap i barnehagen. Formålet med prosjektet er å styrke kunnskap, ferdigheter og personlige egenskaper og holdninger som trengs for å utøve entreprenørskap. Unge entreprenører formes i Bodøbarnehagene. (Foto: Jan Wasmuth.) 14

15 Det skal ha funksjon som referansegruppe i saker som berører flerkulturelle forhold, særlig der offentlige tjenester er involvert. Dialogforum ble konstituert i et første møte under den internasjonale uken i oktober. Det ble lagt planer for faste møter 2 ganger i halvåret. Møtene vil bli ledet av ordføreren. Utekontaktens mål er å forebygge sosiale og psykiske problemer gjennom oppsøkende arbeid på ungdommens arena. (Foto: OK- avd.) Utekontakten Utekontaktens hovedmål er å forebygge sosiale og psykiske problemer, vesentlig gjennom oppsøkende arbeid på ungdommens arena. Tjenesten har i dag seks stillinger, fem feltarbeidere og leder. Daglig drift preges i hovedsak av feltarbeid, åpent kontor i Parkveien og ved tre ungdomsskoler, deltakelse i samarbeid og oppvekstplanarbeid. Utekontakten hadde i 2006 over 2000 kontakter fordelt på ca. 350 ungdommer. Av disse mottar 51 tettere oppfølging av Utekontakten. Videre betjenes hjemmesiden utekontakten.no. I 2006 hadde nettsiden over treff, og 1053 spørsmål ble besvart. Dette utgjør en fordobling fra Tilbakemeldingen fra brukerne er at de opplever å få svært gode svar på sine spørsmål. Utekontakten ønsker å utvikle metoden videre for å sikre høy kvalitet på tjenesten og samtidig beherske det raskt økende antall kontakter. Utekontakten er også engasjert i forholdene til hybelboende elever i videregående skole og bidro i 2006 til opprettelsen av tiltaket Hybelboer i Bodø. Tiltaket står nå på egne ben, og har tett tilknytning til Psykiatrisk dagsenter. Dialogforum for innvandrere I 2006 ble det ble vedtatt å etablere et bredt sammensatt dialogforum med 10 representanter 5 innvandrere, 2 politikere, 3 fra næringsliv, arbeidstakerorganisasjonene og videregående skole. Andre personer og instanser inviteres inn etter behov. Dialogforum skal være et forum for gjensidig informasjon og gi råd til politiske og administrative myndigheter. Det skal videre være verksted for utvikling av tiltak som bidrar til mangfold, inkludering og deltakelse der effektiv språkopplæring, inkluderende arbeidsmarked og gode oppvekstvilkår skal være i fokus. Familiesenter Mørkved familiesenter er videreført etter at prosjektet ble avsluttet i desember Senteret er utvidet til å omfatte barn i alderen 0-12 år. Foruten det vanlige arbeidet i helsestasjon, er den åpne barnehagen godt besøkt. Det drives i tillegg mange grupper for småbarnsforeldre med ulike tema og problemstillinger. Familiestøtte har høy prioritet i oppvekstplanen. Erfaringen fra familiesenteret som et tverrfaglig lavterskeltilbud viser at foreldre og samarbeidspartnere lettere tar kontakt. Det er bevilget midler til utvidelse av familiesenteret til også å omfatte Hunstad helsestasjon. En alternativ driftsform av familiesenter er under utredning i sentrum (samordning av tjenester). Det er videre bevilget investerings- og driftsmidler til et familiesenter i Rønvik. Helsestasjonen rolle i oppveksten Bodø kommune har 9 helsestasjoner, samt utestasjoner på Kjerringøy og Helligvær. I helsestasjonene jobber jordmødre, helsesøstre, leger og sekretærer. I 2006 registrerte Helsesøstertjenesten 585 fødsler. førstegangsfødende prioriteres for hjemmebesøk, og helsesøster tar kontakt med alle nybakte foreldre for oppfølging. Ved helsestasjonen får brukergruppen tilbud om vaksinering, informasjon og samtale individuelt og i grupper. Tema kan være skadeforebygging, kost, barnets utvikling og behov, aktivitet, samspill, omsorg, foreldreskap og samliv, språk, tannhelse og andre emner. Personalet i helsestasjonen er de eneste faggruppene som har fast kontakt fra svangerskapet og i det første leveåret. Rett hjelp på et tidlig tidspunkt er viktig for mange familier. Kontakten med barn og familie fortsetter med tett oppfølging opp til 2 års alder, fast oppfølging fram til skolestart og individuell oppfølging etter behov. Våren før skolestart overtar helsesøster i skolen, og barnet med foreldre får sitt første møte med skolehelsetjenesten på førskoleundersøkelsen med helsesøster og lege. 15

16 Helse- og sosialtjenester Gjennom kommunens deltakelse i EU prosjektet Våre liv som gamle, og fremlegg av St.meld. nr. 25 ( ) om framtidas omsorgsutfordringer er det satt et sterkt fokus på fremtidens eldreomsorg. Antall brukere i pleie- og omsorgstjenesten fortsetter som forventet å øke, samtidig som det registreres en gledelig nedgang i antall sosialklienter. Avdelingens virksomhetsledere har i 2006 deltatt i kommunens lederutviklingsprogram hvor alle ledere har bidratt til utvikling, bevisstgjøring og forbedring av den kommunale organisasjonen. Helse- og sosialavdelingen har i tillegg hatt fokus på arbeidsmiljø og myndiggjøring av medarbeiderne. Fire virksomheter har etablert egne arbeidsmiljøgrupper. I tillegg er ledernettverk etablert for å sikre erfaringsutveksling og kollegastøtte for den enkelte leder. Kartlegging av behov for støtte hos ledere og oppgaver som ivaretas av merkantilt personell er gjennomført. Utvikling av gode ledere og støttefunksjoner er meget viktig i en avdeling som i hovedsak består av virksomheter med døgndrift og mange ansatte. Tildelingskontoret flyttet sammen med Sosialkontoret og Servicetorget til nye lokaler i Postgården 12. juli. Medarbeiderne er godt fornøyd med de nye lokalene. Det tilrettelegges for et godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling. Pleie- og omsorgstjenesten Nye Sentrum sykehjem ble åpnet 19. april. I løpet av en uke i februar flyttet 60 beboere og 110 ansatte fra Vollen sykehjem til det nye sykehjemmet. Flytteprosessen var nøye planlagt, og både personell, beboere og pårørende bidro til at den gikk veldig bra. Sykehjemmet har 60 sykehjemsplasser i 10 bogrupper fordelt på 4 etasjer. I første etasje er det aktivitetsarealer tilrettelagt for dagtilbud for hjemmeboende, kantine og mottakskjøkken. Utearealet er godt tilgjengelig, og hagen er en oase i området. I tillegg er det en takterasse med utgang fra 4. etg. I 5.etasje er det arealer til administrasjonen. Gjennom prosjektene i HS-bygg har helse- og sosialavdelingen de senere år fått modernisert sin bygningsmasse. Stadiontunet sykehjem som åpnet i oktober 1993 er nå byens eldste sykehjem. I sommer var utvidelsen og ombygging av basen for virksomhet Vestbyen ferdig med en dobling av arealet. På forsommeren tok personalet ved Trollmyra bokollektiv også i bruk ny personalbase etter mange år i trangboddhet. I september var nødvendig personell på plass slik at avdelingen kunne ta i bruk 6 nye sykehjemsplasser ved Hovdejordet sykehjem, i tillegg til de 18 plassene sykehjemmet hadde fra før. Hovdejordet sykehjem er et tilbud for urolige demente fordelt på 4 bo-grupper. Det har videre pågått en mindre rehabilitering av 1. etg. på Vollen sykehjem med tanke på midlertidig drift av 27 nye sykehjemsplasser fra EU prosjektet Våre liv som gamle avholdt nasjonal konferanse i Bodø november. Konferansen med hovedtema Framtidas omsorgsutfordringer ble avholdt med over 100 deltakere. Etter prosjektavslutningen rettes nå fokus på implementering av resultatet som er basert på innbyggernes ønsker og fremtidsvisjoner. Erfaringene spesielt fra Mørkved utviklingssykehjem vil formidles og overføres til andre virksomheter i Bodø kommune. Tiltakene vil innarbeides i kommunens planverk i årene framover. En nasjonal brosjyre med funn og prioritering vil bli utarbeidet. Det foreligger også avsluttende rapporter i alle delprosjekt som blir å finne på Demensforeningen i Bodø er som en følge av prosjektet nå etablert i samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelsen. Dette er et tilbud til pårørende til personer med demens og andre interesserte. Foreningen har hatt åpne møter med temaer som blant annet Alzheimers sykdom omsorg og behandling, og hjelpevergeordningen. Prosjektet Frivillige for eldre er også et resultat av Våre liv som gamle. Prosjektet mobiliserer frivillige til å bidra med aktivitet i kommunens sykehjem. Aktører er frivillighetsentralen, kulturkontoret, eldrerådet, dagsentervirksomheten, Bodø røde kors, Bodø sanitetsforening, Sentrum sykehjem og Mørkved sykehjem. 16

17 Aktivitet med status Endring 05/06 Langtidsopphold i institusjon Korttidsopphold i institusjon Dagplass Hjemmesykepleie Hjemmehjelp betalingspliktig Hjemmehjelp, bistand og opplæring Personlig assistent (BPA) Trygghetsalarmer Omsorgslønn Registrerte brukere totalt *) *) Totalt antall brukere mottar flere tjenester Retningslinjene for beboerråd og trivselsråd i Bodø kommune er endret av bystyret. I sykehjemmene etableres ett felles råd for beboer/trivselsråd som i fremtiden skal benevnes brukerråd. I tillegg til eksisterende råd ble det oppnevnt brukerråd ved Hovdejordet sykehjem, Straumbo og rehabiliteringsbygget i Gamle riksvei 18. Det er behov for økt aktivitet for beboere i sykehjem. Etter egen sak i bystyret ble det gjennom budsjettbehandlingen bevilget midler til to stillinger slik at tiltak kan iverksettes. Institusjon Netto driftsutgifter pr. institusjonsplass Antall institusjonsplasser Andel beboere 80 år og over i institusjon 64,2 69,5 70,5 I arbeidet for å rekruttere sykepleiere og hjelpepleiere og omsorgsarbeidere til Bodø kommune er nye grep tatt i bruk. I vår ble det invitert til pizzatreff for potensielle arbeidssøkere. Erfaringen er at Bodø kommune må lage flere arenaer hvor potensielle arbeidssøkere kan få kontakt med ansatte som kan fortelle om hva som gjør at Bodø kommune oppleves som en spennende og utviklende arbeidsplass. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten økte i omfang. Liggetiden i sykehusene reduseres og fokusering på om pasienten er utskrivningsklar samt hva som er det riktige tjenestetilbud i kommunen er viktig. I 2006 måtte Bodø kommune betale for 95 liggedøgn for utskrivningsklare pasienter ved Nordlandssykehuset. Tildelingskontoret har hatt et spesielt tett samarbeid med hjemmetjenesten for å sikre at vedtakene er riktige når det gjelder vurdering av pleietyngde og tid for tjenesteytingen. Dette sett opp mot utmåling av budsjett til virksomhetene i budsjettfordelingssystemet Buddha. Hjemmetjenesten Netto driftsutgifter hjemmebaserte tjenester pr. innbygger Mottakere av hjemmetjenester i alt Andel personer over 80 år og oppover som mottar tjenester 32,5 36,1 38,4 Uværet Narve skapte en spesiell utfordring da ansatte ble isolert på Straumbo, og andre ikke kom seg på vakt da Saltstraumbrua og Gøybrua ble stengt på grunn av uvær. Medarbeiderne berømmes for velvillighet og kreativitet gjennom to døgn for å betjene vedtak og ivareta brukere under de vanskelige forhold stormen medførte. Gerica er integrert som dokumentasjonssystem i hele omsorg- og rehabiliteringstjenesten. Det jobbes kontinuerlig med kvalitetssikring av de data som registreres i programmet. I hele 2006 har det vært kjørt både nybegynner-, vedlikehold- og temakurs for virksomhetene. Prosjektet med håndholdet/mobile enheter i Gerica har tatt lenger tid enn planlagt. Nå er imidlertid de to virksomhetene i prosjektet i godt gjenge med arbeidet. IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) er innført som et obligatorisk verktøy for alle landets kommuner i Registreringen er hjemlet i egen forskrift. IPLOS- informasjon er en del av den relevante og nødvendige dokumentasjon for saksbehandling og tjenesteutøvelse. Det skal også være et styringsverktøy for kommuneledelse og statlige myndigheter. Avdelingen skal også bruke dataene som et hjelpemiddel i budsjettfordelingen mellom virksomhetene. Gammel og ung i aktivitet ved Mørkved eldresenter. (Foto: HSavdelingen.) 17

18 Korttidsavdelingen har høy aktivitet og stor turnover av pasienter. Avdelingen tar imot alle utskrivingsklare pasienter fra Nordlandssykehuset. Ulike pasientgrupper gir til tider store utfordringer. Avdelingen gir også avlastning og korttidsopphold til hjemmeboende. To plasser er øremerket til palliativ pleie hos kreftsyke i livets sluttfase. Disse pasientene krever svært mye både av kompetanse og personell. Vikartjenesten har gjennomført sitt første år som selvstendig virksomhet og gjort seg mange nye erfaringer. Vikartjenesten betjener nå de fleste virksomheter i avdelingen med unntak av Skjerstad og Tverlandet. Virksomhetene har gitt veldig gode tilbakemeldinger på tjenesten og på vikarenes kompetanse og egnethet. Vikartjenesten hadde 22 ansatte ved utgangen av Kjøkkendriften består av kjøkkenet ved Vollen, Stadiontunet, Sentrum og produksjonskjøkkenet ved Mørkved sykehjem. Driften på Vollen opphørte i februar. Det ble produsert middager til hjemmeboende brukere med vedtak. Avisa Nordland testet ut en ukemeny som var produsert på Mørkved. Dette resulterte i terningkast 4. ReHabilitering Rehabiliteringsavdelingen driver døgnbasert rehabilitering med 15 sengeplasser og en treningsleilighet. Formålet med avdelingen er å ta inn pasienter som trenger institusjonsbasert rehabilitering etter sykdom eller skade. Over 90% av brukerne kommer fra Nordlandssykehuset. Rundt 95% av brukerne blir utskrevet til eget hjem. Avdelingen hadde i utskrivninger mot 110 i Av de som ble utskrevet til eget hjem flyttet 6 personer til ny tilrettelagt bolig. Mange eldre i institusjon har et et godt tilbud. (Foto: HS-avdelingen.) Det er trivelig når ung og gammel møtes. (Foto: HS-avdelingen) ReHabiliteringssenteret har ansvar for ergoog fysioterapitjenester, forebyggende arbeid, utviklingsarbeid tilknyttet re- og habilitering, samt formidling av syn- og hørselstekniske hjelpemidler. Tjenesten ytes der tjenestemottakeren har behov for den eller poliklinisk ved senterets lokaler. Behandlingen/tiltakene utøves individuelt eller i grupper. Det er stor etterspørsel etter ergo- og fysioterapitjenester. Mange av vedtakene er omfattende og ressurskrevende for tjenesten. Det ble totalt registrert 232 revurderte og nye fysioterapi og 247 ergoterapivedtak i Ved utgangen av året var status 150 fysioterapi og 160 ergoterapivedtak. I løpet av året ble 146 fysioterapi og 214 ergoterapivedtak avsluttet. 8 av 15 terapeuter har koordinatoransvar for 1-3 individuelle planer. I 2006 har det vært opptil 3 måneders ventetid på ergoterapitjenester og 1 måneds ventetid på fysioterapitjenester. Etterspørselen etter hørsel - og synstekniske hjelpemidler gikk noe ned i løpet av året sammenlignet med året før. Det ble registret 25 (-7) nye henvendelser på synstekniske og 82 (-15) henvendelser på hørselstekniske hjelpemidler. Totalt ble det registrert 49 brukere med synstekniske og 114 brukere med hørselstekniske behov i løpet av året. 18

19 Helsetjenesten Bodø kommune hadde ved årskiftet inngått driftsavtaler med 28 privatpraktiserende leger. I tillegg er 7 leger tilsatt på fast lønn ved Havna og Rønvik legesenter. Kommunen har også 3 stillinger som turnusleger. Det er registrert en merkbar bedring i rekrutteringssituasjonen. Det er stor etterpørsel etter legevaktens tjenester. Legevakta mottar gjennomsnittelig ca 200 telefonhenvendelser pr. døgn fra publikum. Samlet antall telefonhenvendelser i 2006 var Det har vært gjennomført konsultasjoner og 74 sykebesøk. En av hovedutfordringene i 2006 har vært rekruttering av leger, både fastleger og andre legere som kan delta i arbeidet ved legevakta. Mangelen på leger som deltar i legevakta førte til at man julen 2006 i betydelig grad ble nødt til å beordre fastlegene til ekstravakter. Havna legesenter hadde 7804 konsultasjoner og sykebesøk og Rønvik legesenter 8500 konsultasjoner. Aktivitet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr. Legeårsverk pr innbyggere ,5 7,1 7,9 Det interkommunale overgrepsmottaket som er den nye nasjonale betegnelsen på volds- og voldtektsmottak åpnet 2. oktober ved Bodø legevakt. Et team av spesielt skolerte sykepleiere og leger vil ha beredskap døgnet rundt året rundt. Mottaket skal være et lavterskel akutt-tilbud til personer som har vært utsatt for voldtekt eller annen grov vold. Totalt i 2006 har det vært 10 overgrepssaker ved legevakten. Hvert år gis det tilbud om influensavaksine til personer over 65 år og de med kroniske sykdommer. Nytt av året var massevaksinering i Bodø kulturhus november. Bakgrunnen var å trene på beredskapssituasjoner hvor massevaksinering kan være aktuelt. Norge har en nasjonal pandemiplan der massevaksinasjon er ett av tiltakene. Den årlige samlingen av helse- og miljøkommuner var lagt til Bodø september. Nettverket har 17 kommuner og 3 fylkeskommuner som medlemmer og har jobbet siden Det var stor oppslutning om samlingen i år med over 100 deltakere. Mange temaer som er svært aktuelle for folkehelsearbeidet i kommunene ble belyst. Møtet gav Bodø kommune en god anledning til å vise fram satsingen på folkehelsearbeid bla knyttet til forebyggende oppvekstplan. Saltstraumen legekontor var planlagt gjenåpnet høsten 2006, men ble av ulike grunner noe forsinket slik at kontoret åpnes for publikum 10.januar Kontoret er organisert som et utekontor til Tverlandet legekontor og betjenes av de 3 legene der. Kontoret vil bli åpent hver onsdag. Flyktningehelsetjenesten ble i siste del av 2006 overført til OK-avdelingen hvor flykningekontoret har vært plassert organisasjonsmessig de siste årene. Apotek 1 Mørkved : Apotek 1 Tordenskiold: Apotek 1 City Nord: Vitusapotek Svanen: Vitusapotek Tverlandet: Tannlegevakt: lør-søndag: Fastlegekontoret: Nordlandssykehuset Bodø: Krisesenteret: Politi: Kirkens SOS : Giftinformasjonssentralen: Bodø kommune sentralbord: Overgrepsmottak Ved Bodø legevakt har vi et eget akuttmottak for deg som har vært utsatt for voldtekt, andre seksuelle overgrep eller alvorlig vold / mishandling. Du kan kontakte mottaket direkte, via politiet eller via Krisesentert. If you are in need of medical help/advice call the local emergency service: Nordlandshallen City Nord Bodø legevakt Tlf Åpen for telefonhenvendelser hele døgnet Åpningstid hverdager, ellers døgnåpen Bodø legevakt Tlf Åpen for telefonhenvendelser hele døgnet Åpningstid hverdager, ellers døgnåpen Alle telefonsamtaler blir tatt opp på bånd. Det ble delt ut ei brosjyre om legevaktordningen i Bodø til alle kommunens husstander. Legevakten krever betaling etter faste takster. Hvis du betaler kontant eller med kort, unngår du faktureringsgebyr. Ta med eventuelt frikort. I noen tilfeller kan du få refundert transportutgifter. Det kommer an på hvor alvorlig tilstanden din er. Telefonrådgivning er gratis. 19

20 Dagsenter og avlastningstilbud Dagsentervirksomheten består nå av 6 enheter; Tverlandet bo- og servicesenter, Bodø dagsenter, Mørkved dagsenter, Stadiontunet dagsenter, Sentrum dagsenter og Skjerstad dagsenter. Tjenestetilbudet inneholder trening, sosiale tiltak, kulturtilbud, opplæring, møteplasser og ulike typer service. Tilbudet skal gjøre det mulig for folk å bo hjemme og unngå eller utsette behovet for institusjonsplass. Totalt ca personer benytter tilbudet. Virksomheten har samarbeidet med lydarkivet i Arkiv i Nordland i forbindelse med Fortellerstua på Tverlandet bo- og Sevicesenter. Fortellingen som metode og som tiltak har en enestående forebyggende effekt og stor lokalhistorisk verdi. Virksomheten har i året som gikk vært med i en rekke prosjekter bla Våre liv som eldre og Frivillige for eldre. Stadion- og Tiurveien avlastning er avlastningsinstitusjoner som gir heldøgns omsorgstjenester til barn/unge som i det daglige bor i foreldrehjemmet. I 2006 ble det gitt tilbud til 23 funksjonshemmede barn og unge, samt 54 døgn ekstra avlastning og 21 døgn kriseavlastning. Symra dagsenter gir arbeids- og aktivitetstilbud til 13 voksne med funksjonsnedsettelse. Brukerne får en meningsfull hverdag gjennom et individuelt tilpasset tilbud alene eller i små grupper. Ved utgangen av året var det 222 vedtak på støttekontakt og 77 vedtak på privatavlastning. Psykiatrisk dagsenter har som formål å tilrettelegge for ulike aktiviteter for voksne innbyggere med psykiske lidelser. Målsettingen er å høyne den enkeltes egenomsorg, livskvalitet og deltagelse i samfunnet. Antall brukere økte fra 124 personer i 2005 til 143 personer (83 kvinner og 60 menn) i Gjennomsnittsalderen var 40 år. Det ble registrert 4765 frammøter i dagsenteret mot 4608 i 2005 noe som betyr at flere av brukerne er der oftere enn før. Psykiatrisk dagsenter har hatt behov for større lokaler i flere år. Etter utredning der også alternativ lokalisering er vurdert ønsker nå brukerorganisasjoner, brukere og ansatte fortsatt å være i Torvgt. 16. Hybelprosjektet på psykiatrisk dagsenter startet opp og ble på kort tid et godt mottatt tilbud for unge hybelboere i Bodø. I gjennomsnitt har 28 personer deltatt i hybelboerprosjektet hver uke siden oppstart 29. august. Prosjektet vurderer utvidelse og formalisering av samarbeidet både med de frivillige deltakerne, frivillige organisasjoner, videregående skoler og oppvekst- og kulturavdelingen. Bodø kommune samarbeidet også i fjor med Nordlandssykehuset, avd. psykiatri og Mental helse Bodø og Mental helse ungdom Bodø. (Foto: 10 e, Hunstad ungdomsskole.) Sosialtjenesten Antall sosialklienter gikk ned i 2006 noe som medførte en budsjettmessig innsparing på 4,6 mill kr. Antall norske klienter gikk ned fra 944 i 2005 til 833 i Andelen av unge klienter mellom 18 og 25 utgjør fortsatt ca 30% av alle brukerne. Aktivitet Antall sosialhjelpsmottakere Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Brutto driftsutgifter pr. mottaker i kr. Endring 05/ Boligsosial handlingsplan ( ) ble vedtatt av bystyret i juni. Handlingsplanen omhandler boliger og botiltak for personer som har vanskeligheter med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. Bodø kommune legger en solidarisk boligpolitikk til grunn i sitt boligsosiale arbeid. Hovedmålet er at alle skal kunne disponere en god bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger. Det arbeides videre bl.a. med bruken av kommunens boliger for rusmiddelavhengige for å få til en best mulig boligløsning for den enkelte og gode bomiljø for alle. Prosjektgruppe er etablert og har startet utredningsarbeidet med forsterket vernet botilbud for målgruppen rus/psykiatri. Oppfølgning av boligtiltak for gruppen unge med stort omsorgsbehov vil bli vurdert ved utbygging av nye boliger på Vollsletta. 20

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Helhetlig hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Helhetlig hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Helhetlig hjemmetjeneste Presentasjon av: - Bodø kommune sitt psykiske helsearbeid og arbeid med ruslidelser - Hvilke

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre.

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr. Saksframlegg PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN 2006-2009 Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 06/14822 Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner Plan for fysioterapitjenesten

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid?

Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid? Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid? Kommunaldirektør Tor Åm NSH, kommuner og psykisk NSH-konferanse; Kommuner og psykisk helse, Oslo 12 februar 2007 helsearbeid, Oslo 12.2.07, Tor Åm Utfordringer

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging

Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Inn på tunet Gården som arbeidsplass en arena for individuell oppfølging Handlingsplan 2013 2017 Prioriterte tjenestesektorer for videreutvikling av IPT I handlingsplanperioden skal det spesielt arbeides

Detaljer