Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl Fredag 22. november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013"

Transkript

1 Det odontologiske fakultet Nasjonalt fakultetsmøte 2013 Universitetet i Oslo Nasjonalt fakultetsmøte i odontologiske fag 2013 Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl Fredag 22. november 2013 Tilstede Universitetet i Oslo Dekan Pål Barkvoll, instituttleder Jan Eirik Ellingsen, prodekan for studier Anne Merete Aass Prodekan for forskning Ståle Petter Lyngstadaas, fakultetsdirektør Tove Langhaug, seksjonssjef TPU Kristin Beathe Hansen, førsteamanuensis Bente Brokstad Herlofson (sak 7), ass fak dir Leif E. Jensen (referent). Universitetet i Bergen Instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm, prodekan for undervisning (for odontologi m.fl.) v/det medisinsk-odontologiske fakultet Inge Fristad og leder for Nasjonal arbeidsgruppe for praksisstudier i odontologiske fag Kristin S. Klock. Universitetet i Tromsø Instituttleder Claes-Göran Crossner og kontorsjef Kirsten P Amundsen Universitets og Høyskolerådet (UHR) Underdirektør Guri Bakken Helsedirektoratet Seniorrådgivere Ragnhild Nordengen/Aleidis Løken (delte på møtet) HIOA og Tannteknikerutdanning Instituttleder Trude Myhrer, Generalsekretær Cecilie Holgersen og styremedlem Petter Dahl Tannlegeforeningen President Camilla Steinum og fagsjef Aril Jul Nilsen Kunnskapsdepartementet Rådgiver Hege Landmark-Høyvik Helse- og omsorgsdepartementet Seniorrådgiver Siv Svardal Norsk Tannpleierforening Leder NTpF Hilde Aga Det odontologiske fakultet Kontoradr.: Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo Telefon: Telefaks:

2 2 1. Orientering fra de enkelte utdanningsinstitusjoner Utdanningen i Tromsø v/ Instituttleder Claes-Göran Crossner Tromsø har for tiden et stort rekrutteringsproblem og er cirka 50 % underbemannet på vitenskapelige stillinger. Dette gir en utfordring mht neste 5 årige periode. Problemet er høy alder på nåværende ansatte som fører til en naturlig avgang allerede de neste årene. Utfordring også ift rekruttering til dobbeltkompetanseløpet og spesialistkandidater. Utdanningen i Tromsø har hatt en effekt på tannlegedekningen i landsdelen fordi 90 % av de hittil 129 ferdig utdannede tannleger har søkt arbeid i nord Norge og det nå ikke lenger er vakante stillinger i den offentlige tannhelsetjenesten. I forhold til egen bemanning ser UiT med bekymring på den samtidige oppbygging av 5 regionale kompetansesentre. Det blir konkurranse om kvalifisert kompetanse på landsbasis. Det er et behov og ønske om samarbeid og utveksling av kompetanse på landsbasis mellom Universitetene. Tromsø ønsker å diskutere dette i ettermiddag. Det er viktig å utdanne spesialister i nord fordi det er utgangspunktet for å rekruttere for fremtiden (de som utdannes der vil trolig i større grad ha interesse av å bli værende der). Har for tiden -8 PhD kandidater, samt 3 som skal begynne i forskningsgrupper, starter en forskerlinje i grunnutdanningen i Utdanningen i Bergen v/ Instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm Nytt odontologisk bygg ble offisielt åpnet 15. august 2012 samtidig ble ny organisasjonsstruktur for IKO implementert. Innebar en sammenslåing av institutt og Odontologisk Universitetsklinikk. Utfordringer det siste året har vært problemer knyttet til uferdige lokaler og utstyr. I følge Statsbygg flyttet man inn 3 måneder for tidlig. Det første året har på grunn av dette vært utfordrende. Det ble stilt spørsmål om dimensjoneringen av det nye bygget. Det er for lite, spesielt når det gjelder kontorplass for spesialistkandidatene.. Vanskelig å ta i bruk kontorlandskapene. Pål Barkvoll kommenterte bakgrunn for spesialistutdanningen. Det å legge spesialistutdanningen til kompetansesenteret er å gi fra seg noe man selv har utviklet for eget behov. Claes-Gõran Crossner utrykte at man bør kunne ha ulike modeller avhengig av hvilket utgangspunkt man har på de ulike lærestedene. Det er forskjellig for Oslo, Bergen og Tromsø. Det er også en utfordring når man har ulike ansettelsesforhold som skal jobbe med samme pasient. Krever mye kommunikasjon for at alle som skal håndtere den enkelte pasient har den nødvendige oversikten, «transaksjonskostnader».

3 3 I Bergen har man fått ny fast arbeidstid for tannhelsesekretærene som innebærer en 8 ukers vaktskjema med sterilarbeid på slutten av ettermiddagsøktene. Dette arbeidet krever fleksibilitet når det gjelder bemanning på tvers av seksjonene noe som igjen har vist seg også å være en utfordring på IKO. IKO har inngått en samarbeidsavtale med kompetansesenteret som regulerer bemanning, pasientflyt og økonomiske forhold. Opprettet en teamstruktur; Instruktør og en tannhelsesekretær betjener 6 stoler. Har i høst drevet lederutvikling for instituttleders ledergruppe, seksjonsledere, overtannleger og overtannpleiere. Inngått Samarbeidsavtale med tannhelsetjenesten Hordaland. Avtalen regulerer blant annet spesialistutdanningen, henvisning, kombinerte stillinger, resepsjon, tannlegevakt, Barneavdelingen, behandling av prioritert klientell, Gerodontologi og Ansikts-kjeveradiologi. Utfordring at kompetansesentrene lønner bedre. Kompetansesentrene driver produksjon, mens organisering av spesialistutdanningen ligger på instituttnivå. Utfordring mht å få dette til å bli en godt integrert ordning. Løsning finnes blant annet gjennom kombinerte stillinger. Forskning: 4 forskergrupper: Biomaterialer, Oral infeksjon og inflammasjon, Pasientnær og samfunnsrettet klinisk odontologisk forskning og Vevsregenerasjon. Alle forskningslederne er medlemmer av forskningsutvalget ved IKO. Noen grupper er mer aktive enn andre, men det er aktivitet i alle grupper. Eksterne prosjekter: 3 EU prosjekter, noe NFR og Helse-Vest midler. Aktiviteten på vei opp, men fremdeles en vei å gå. Bergen vil prioritere forskningssamarbeid nasjonalt/internasjonalt, flerfaglige og tverrfaglig. Tiltak som kan styrke publisering Nivå 2 tidsskrift. Også oppfølging av NFR s fagevaluering 2012 Bedret koordinasjon av forskningsgruppene, mer samarbeid eksternt. Antall faste vitenskapelige årsverk har økt fra fra henholdsvis 26.1 til 26.5 Har et mål om 2 professorer ved hvert fagområde, ikke helt i mål. 13 øremerket PhD stillinger, hvorav 1 med bakgrunn i tannpleier. Totalt 32 spesialistkandidater. 3 odontologi studenter på Forskerlinjen. Avlagte dr grader: 6 i 2013 ved IKO. Publisering: Stabil, også økning på nivå 2. Utdanning/fullførte studieprogram: 37 i 2013(master), 18 på Bachelor. Mange på bachelor som slutter første året. Tannpleierutdanningen er bekymret for denne utvikling og man skal se på ulike tiltak. Viktig for tannpleierne å skape sin egen identitet og at praksis skjer tidlig i utdanningen. Informere i forkant om hva utdanningen er, med oppfølging under studiet. Innspill fra Tromsø om at de har tilrettelagt for et integrert løp med masterutdanning. Oslo har også et stort frafall på TPU utdanningen, har nedsatt et utvalg for å se på dette.

4 4 Universitetet i Oslo v/ dekan Pål Barkvoll Internasjonaliseringsåret 2012: Fokus på 1)Evaluering av utvekslingsavtalene, 2) Nedsatt et utvalg for internasjonaliseringsstrategi, 3) Fokus å etablere nye strategiske partnere, blant annet Kings College i London og Jagellonske Universitet i Krakow. Innovasjonsåret 2013: 1) Forskningskomponenten økes i grunnutdanningen på masterstudiet, 2) Avsluttet et stort prosjekt NewBone, 3) Forskningsportalen UHN videreutvikles og antall brukere utvides, 3) Offisiell åpning av Ferdighetssenteret, ett av Europas mest moderne treningssentre for tannleger. Rekrutteringssituasjonen: 1) Bra i noen disipliner kritisk i andre pga. alderssammensetningen, 2) Innstegsstillinger har ikke blitt fult opp med finansiering, 2) Kjønnsbalansen på studentsiden er fremdeles en utfordring, men har fokus på tiltak. Også fokus på gjennomføringsgrad på master- og bachelorprogrammene (blant annet lekkasjer til medisin på masterstudiet). Ett av tiltakene som settes i gang er suppleringsopptak fra utlandet fra 5 semester, første opptak høsten Etablerer nytt Masterprogram i Livsvitenskap i samarbeid med MatNat og Med. Godt samarbeid med kompetansesentrene TKØ, TKV, TKS, TKNN. NFR evalueringen gir grunnlag for å se nærmere på organisering av forskningen. Det er også interessant å se på muligheter for samarbeid mellom de ulike lærestedene. Ny studieplaner for masterstudiet og bachelorstudiet med oppstart H Målsetting om at dette gir grunnlag for å løfte oss opp blant de beste studieprogrammene i Europa. Gir robuste studieplaner for de neste 15 årene. Begge studieplaner bygger på Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten. Ny studieplan for Master inneholder mindre tannteknikk og plateprotetikk, og mer fokus på forskning, innovasjon, sedasjon, implantologi, og digitale teknikker. For TP- utdanningen gjelder det første og fremst økt fokus på Folkehelsevitenskap. Innfører karakterer på skriftlig eksamen med ekstern sensor og ukjent pasient. Skjer også en endring når det gjelder fellessemestrene i odontologi/medisin. Fakultetet er i gang med en gjennomgang av de administrative ressursene ved fakultet og forskningsorganiseringen, sistnevnte i tråd med NFR evalueringen. Fokus på omdømmebygging (styrker blant annet informasjonsarbeid internt og eksternt). KVU-utredning for ny klinisk bygg er sendt til ekstern kvalitetssikrer. Vedtar ny publikasjonsstrategi i desember. Tannteknikerutdanningen, HIOA v/ Instituttleder Trude Myhrer Institutt for radiografi og tannteknikk er foreslått slått sammen med Institutt for farmasi og bioingeniørfag. Det er fire veldig ulike utdanninger med lite felles. Tannteknikere ønsker å være i en tannhelsefaglig utdanningsinstitusjon. Her vil det finnes flere samarbeidsmuligheter og fokuset

5 5 på tannhelse vil være en samlende faktor. Ved å samle tannteknikk under odontologisk fakultet vil alle tannhelseutdanninger i høyere utdanning i Norge være samlet. NOKUT er på besøk ved HIOA. Helsefag er utvalgt for en grundigere gjennomgang. Kvalitetssikringssystemene til HIOA er noe de vil gå igjennom. NOKUT vil blant annet se på evalueringer av utdanningene, men ikke tannteknikk spesielt. En master i tannteknikk i Norge har vært diskutert i flere sammenhenger, men fagmiljøet i Norge er så pass lite at det vil være svært lite sannsynlig at det vil bli en realitet. For at mastere skal bli økonomisk bærende må det være god tilstrømning til disse, god gjennomstrømning og robust over tid. Av den grunn vil et samarbeid med andre land være mer aktuelt, der man for eksempel kan kjøre enkeltemner ved flere institusjoner. 2. Orientering om nominering av tidsskrift nivå 2 Presentert av forskningsdekan Ståle Petter Lyngstadaas 20 % av de odontologiske publikasjoner på nasjonalt nivå skal ligge på nivå 2 (inntil nå har ca 10 % ligger på nivå 2). Har vært en god prosess på dette, hvor lærerstedene har blir forespurt. Listen er primært basert på kvalitet, men også på hvor de er publisert. Viktig at alle fagfelt har et sted å publisere på nivå 2 tidsskrift. Noen tidsskrifter er fjernet fra nivå 2 grunnet lav impactfactor. 3. Praksisstudier i odontologiske fag - oppdatert nasjonal plan og videreføring av nasjonal arbeidsgruppe Presentert av professor Kristine S. Klock Praksisstudier har eksistert i studieplanen for tannpleierstudiet siden oppstart ved lærestedene, mens studieplanfestet for odontologistudiet i 1995 (UiB), 1998 (UiO) og siden oppstart som en integrert del av klinisk praksis i 2004 (UiT). Første Nasjonale plan for praksisstudier ble vedtatt i Bakgrunnen for innføring av praksisstudiene var tilbakemelding fra tannhelsetjenesten om at det var behov for erfaring fra yrkeslivet, samt å kjenne til tannhelsetjenesten og det tilbudet befolkningen får. Det var et behov for å erstatte tidligere plan grunnet fullstendig opptak av 40 studenter til odontologistudiet v/uit, samt etablering av TPU-utdanning ved Høyskolen i

6 6 Hedmark. Dette har bidratt til at det er økende aktører i praksisfeltet, økt behov for koordinering og antall praksisplasser i DOT. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe fra lærerstedene hvis mandat var å ivareta nasjonal koordinering på praksisfeltet, og bidra til å drøfte og utarbeide felles kjøreregler mellom utdanningsinstitusjonene og DOT. Arbeidsgruppens sammensetning: Studiedekan/professor Morten Rykke(Studiedekan/professor Anne Merete Aass (fra 2013) Professor Claes Göran Crossner (inst. for klinisk odontologi, UiT) Fylkestnl. Kirsten Nerheim Alfsen (DOT, Akershus) Høyskolelektor Bjørg Bugdø-Pedersen (DOF, Tannpleierutd, UiO) Seksjonsleder studieadm. Kristin Walter (MOF/UiB) sekretær Professor Kristin S. Klock (MOF/IKO, UiB) leder Arbeidet er blant annet fundert på UHR rapport 2010;«Fokus på praksisstudiene i helse og sosial utdanningen», Stortingsmelding nr.13 ( ): «Utdanning for velferd» og Stortingsmelding nr.16 ( ): «Nasjonal helse- og omsorgsplan». Arbeidsgruppen har vurdert: Faglig innhold i praksisstudiet; Tnl- og tpl.studiet, Krav til veiledere/praksisklinikker, Tidsmessig plassering i studieplanene og geografisk spredning og finansiering. Det ble en diskusjon om finansieringsbidrag til studentenes merutgifter ved praksisstudiet. Innspill fra leder for Tannlegeforeningen om at det anmodes om at odontologistudentene ved UiO får styrket finansiering av merutgifter slik som planen foreslår. Vedtatt i nasjonalt fakultetsmøte: Nasjonal arbeidsgruppe for praksisstudier i odontologiske fag videreføres for perioden Arbeidsgruppen fortsetter som tidligere, og hvor det anbefales at Kristine Klock forsetter som leder. 4. Felles stipendiatsamlinger (Geiloseminaret). Evaluering Presentert av forskningsdekan Ståle Petter Lyngstadaas I år var det ingen deltakere fra Bergen og Tromsø og kun halvparten av stipendiatene fra Oslo deltok. Samlingen er en fin mulighet for samspill mellom institusjonen på forskning/phd nivå. Seminaret savner tilstedeværelse av veiledere.

7 7 Oslo foreslår at man løfter møtet opp til et høyere nivå, som et forskningssamarbeid hvor også veilederne deltar, som et kontaktmøte for odontologisk forskning. Vedtak i nasjonal fakultetsmøte Koordinering av seminaret deles mellom institusjonene, som en roteringsordning. Støttes fra Bergen og Tromsø. Møtested blir et mer egnet (ikke Geilo). Det nedsettes en arbeidsgruppe for å planlegge seminaret. Hvert studiested spiller inn til Leif Jensen en kandidat til arbeidsgruppen innen 5. desember. Forskningsdekan fra Oslo planlegger første gang. 5. Rekruttering av vitenskapelige tilsatte/spesialister Presentert av instituttleder Claes-Göran Crossner Tromsø har vanskeligheter med rekruttering de neste fem årene og er avhengig av bistand fra Oslo og Bergen. Spesielt i forhold til grunnutdanningen. Ønske om dugnadsarbeid for Tromsø i ett 5 års perspektiv. Finnes allerede et veilednings- og undervisningssamarbeid(med kariologi i Oslo). Ønsker særlig bistand innen fagene kjeveortopedi, kariologi, gerodontologi. Men gjelder tilnærmet innen alle fagdisipliner. Oslo: Har bidratt med det man kan, prøver å ta et nasjonalt ansvar for faget. Men finnes begrenset kapasitet innen klinisk kompetanse og dr grad. Bør legges sterkere føringer på geografisk styrt opptak til spesialistutdanning/dobbeltkompetanse. Bergen: Bør prøve kortsiktige og langsiktige løsninger(tildeling av midler fra dept). Styre spesialistutdanningen ved opptak. Bindingstid med arbeidsplass. Bergen og Oslo vil overfor Tromsø, om mulig, bistå med veilednings/undervisningsressurser. 6. Evaluering av dobbeltkompetanseprogrammet Presentert av Prodekan for studier, Anne M. Aass Har noen utfordringer ved at det er få kandidater som oppfyller kravene for opptak og til hvordan ordningen praktiseres. Ønsker mer dialog med institusjonene Opplever ordningen som autonom.

8 8 Bergen: Den økonomiske satsningen er viktig. Ordningen og regelverket er for rigid og det er et fastlåst system. Høyere frihetsgrad hadde gjort dette mer attraktivt. Tromsø: Systemet er for rigid. Ved siste opptak ble kun 2 av 6 tatt opp. Vi sier nei til kandidater selv om miljøet trenger dette. Problemet er man ikke får lønn på spesialistdelen. Ser også at kandidatene må forholde seg til to utdanninger som presser på og gir kollisjoner. For stor diskrepans mellom spesialistutdanningen og PhD utdanningen(kommet for langt i PhD utdanningen). Tannlegeforeningen: Regelverket må mykes opp. Må også se på finansieringen på spesialistutdanningen. Bør tas opp med bevilgende myndigheter. Møtet ønsker å fortsette med utdanningen, men at ordningen er for rigid og bør sees nærmere på dette. Bør rette en melding til dept./dir. at regelverket virker for rigid, og bør mykes opp. Helsedir/HOD som var tilstede under møtet tar innspillet med videre. Helsedir vil tilstrebe at evalueringen skjer så raskt som mulig. 7. Bruk av karakterskalaene i odontologi og tannpleie i Norge 1) UHR karakterundersøkelse 2013 for de 5- og 6-årige profesjonsstudiene Presentert av førsteamanuensis Bente Brokstad Herlofson Overordnet mål for karakterpanelene har vært å identifisere avvik i karaktergivingen innad og mellom institusjonenes programmer for femårsperioden, samt å drøfte om det kommer fram problemstillinger som bør diskuteres i og på tvers av de nasjonale UHR-organene i 2014 Bruken av bestått/ikke-bestått vs bokstavkarakterer varierer mye mellom utdanningsinstitusjonene. Ved UiT blir 35 % av eksamene vurdert med bestått/ikke-bestått, ved UiB er tallet 59 % og hele 95 % ved UiO. Tallene viser ingen store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene i de karaktervurderte emnene, men viktig å presisere at UiO kun bruker bokstavkarakterer ved Ex.phil. UiB har den laveste strykprosenten totalt på 2,3%, UiT har 6,9% og UiO den høyeste 11,0%. Mulig årsak til den lave strykprosenten ved UiB kan være at de har flere små emner og eksamener sammenliknet med de andre universitetene noe som kan gjøre det lettere å bestå.

9 9 Aktuelle diskusjoner: a) UiB har flere emner som vurderes med bokstav-karakterer, og flere små emner, noe som kan gjøre det lettere for studentene å bestå eksamen. b) Lettere å bestå med bokstavkarakter, siden en D eller E, normalt ville ført til stryk ved en bestått/ikke bestått vurdering. Innføring av karakterer har flere fordeler: 1) stimulerer studentene til å lese mer før eksamener, 2) en rolle for (fremtidig) arbeidsgiver, 3) gjør det lettere å sammenligne utdannet i Norge, utdanning fra andre land. Dersom karakter E ikke videreføres Ved karakteren E - Er kandidaten kvalifisert til yrket? «Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. A, B, C og F beholdes som i dag. Karakter D: Omformuleres til «En akseptabel prestasjon med noen mangler. kandidaten viser en tilstrekkelig grad av vurderingsevne og selvstendighet, slik at det kommer klart fram at en kandidat med karakteren D kan praktisere faget sitt. E skal her ikke brukes. Hvis E må brukes? Gjennomsnitt eller «hovedkarakter» bør være minst C. I noen store, essensielle fag skal karakteren være minst C. Kan ha E, men ikke i noen forhåndsdefinerte store, essensielle fag. Felles nasjonal eksamen ved studieavslutning før man får autorisasjon en autorisasjonseksamen?» Det er opp til profesjonsstudiene å bestemme hvor grensen skal gå mellom bestått eller ikke bestått. Skikkethetsvurderingens rolle og betydning for karaktersettingen. Det er behov for løpende skikkethetsvurdering som bør skjerpes og konkretiseres. Den hjemler for utestenging/bortvisning for grovt klanderverdig eller grovt usømmelig oppførsel. Noen kulturelle utfordringer, samt studenter med ulike former for mentale og fysiske funksjonshemninger, dette kan variere fra profesjon til profesjon. Kommunikasjonsferdigheter (norsk skriftlig og muntlig). Enkeltepisoder bør dokumenteres. 2) UHRs karakterundersøkelse. Karakterpanel C (sykepleie og tannpleie) Presentert av seksjonssjef Kristin B. Hansen Karakterpanelet kom sent i gang med arbeidet, og arbeidet er ikke sluttført per i dag. Det er planlagt en intensiv innspurt i helgen og kommende uke for å få levert sluttrapport til UHR innen

10 10 fristen 1. desember. Det betyr at panelet verken har trukket noen klare linjer eller kommet fram til noen anbefalinger ennå. Litt kan likevel nevnes i tilknytning til arbeidsprosessen. Panelet har valgt å se på karakterstatistikk for BA-oppgaver og emneeksamener. Siden emnene er til dels svært ulikt sammensatt har sykepleierne valgt å fokusere på BA-oppgavene. Tannpleierutdanningene har på sin side valgt å se på emneeksamener da det er her karaktersettingen mellom de ulike utdanningene spriker mest. Funnene vil diskuteres. Panelet har valgt å se på ett lengre praksisfelt både ved sykepleier- og ved tannpleierutdanningene. Sykepleierutdanningene har valgt ut en av praksisperiodene i spesialisthelsetjenesten gitt at det aller meste av praksis jo foregår i sykehus. Tannpleierutdanningene har valgt å se på et lengre praksisopphold i Den offentlige tannhelsetjenesten. Panelet ønsker å identifisere bl.a. i hvilken grad skjønnsmessig vurdering blir benyttet, i hvilken grad vurdering av studenter i praksisfeltet er harmonisert innen hver utdanningstype og mellom utdanningene, den enkeltes vurderingskompetanse osv. Panelet vil i sluttrapporten drøfte identifiserte funn og variasjoner som ikke er godt begrunnet, og vurdere behovet for eventuelle tiltak og oppfølging i form av nye kvalitetssikringssystemer eller nasjonale føringer. Funn av vesentlige avvik innad og mellom utdanningstyper og UH-institusjoner kan framover medføre et behov for nærmere undersøkelser og prinsipielle diskusjoner i UHR om kriterier for vurdering. 8. Mulighetene for forskningssamarbeid mellom de tre universitetene UiO har et pågående prosjekt vedrørende faglige prioriteringer og spissing av forskningen. Saken diskutert i sak Oppfølging fra fakultetsmøte 2012 om forskningsinfrastruktur og UHN Forskningsportal e-infrastruktur. Incentiv for forskeren informasjon til ledelsen. University Health Network (UHN), utviklet ved Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet. Det var behov for et verktøy som kunne gjøre det lettere for forskerne å arbeide med de store mengder pasientdata som blir generert på et klinisk institutt med pasientbesøk pr. år. For ledelsen på Institutt for klinisk odontologi var det nødvendig å ha oversikt over de ulike prosjektene i forhold til Personopplysningsloven, NSD, REK, Datatilsynet og Helseforskningsloven.

11 11 Noen av fakultetets internasjonale partnere så det samme behovet. Samtidig ønsket forskerne et verktøy som kunne legge til rette for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Utviklingen av portalen har vært brukerstyrt og har vært organisert som et e-infrastrukturprosjekt. Forskningsdata kan nå sikkert og anonymisert overføres mellom forskningsinstitusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Portalen gir forskerne oversikt over egne dokumenter, samt registrerings- og spørreskjemaer knyttet til de ulike prosjektene. Kort sagt, forskerne kan få en enklere hverdag med mindre byråkrati og rapportering. Portalen er også et verktøy for operativ bruk i praksisnær klinisk forskning. Fakultets- og instituttledelsen ved universitetene (eller tilsvarende andre ledelsesnivåer) får effektivisert sin lovpålagte internkontroll etter Helseforskningsloven. Portalen ble utviklet i samarbeid med Kings College i London, University of Hong Kong, Universidad Complutense de Madrid og University of Birmingham, Alabama. De kommersielle rettighetene eies i dag av UiO gjennom Inven2. UHN-portalen har fått mye positiv oppmerksomhet fra en rekke forskningsmiljøer. Den ble installert i fullversjon på New York University på Manhatten i januar i år. Et universitet i Sør Afrika står for tur. Og Det medisinske fakultet ved UiO vil få den installert på sine tre institutter i løpet av året. Planen er at alle potensielle brukere skal få full tilgang i 2014 etter grundig kvalitetssikring. Oslo, desember 2013 Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111.

Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111. 1: Status ved utdanningsinstitusjonene: Oslo presenterades av Dekan Pål Brodin Økonomi: budsjett realnedgang 2012 0.7% pga flatt kutt, må

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Panel A Medisin, ernæring, odontologi, psykologi. Jarle Vaage MEDFAK, Universitetet i Oslo

Panel A Medisin, ernæring, odontologi, psykologi. Jarle Vaage MEDFAK, Universitetet i Oslo Panel A Medisin, ernæring, odontologi, psykologi Jarle Vaage MEDFAK, Universitetet i Oslo Morten Erik Berge, odontologi, Universitetet i Bergen Christine Henriksen, klinisk ernæring, Universitetet i Oslo

Detaljer

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi?

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Hildur Cecilie Søhoel, seniorrådgiver/tannlege i Helsedirektoratet 16.06.2015 1 For 17 år siden. Stortinget ber regjeringen. Legge

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag Tid: Fredag 13.11. 2009 kl.11.00-13.00 Sted: Møterommet 2.etasje, Årstadveien

Detaljer

Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?

Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning? Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning? «Når er godt nok, godt nok? Hva er ikke godt nok?» Faglig Rådgiver for

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag

Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Utredning om sammenslåing av Institutt for radiografi og tannteknikk og Institutt for farmasi og bioingeniørfag Bakgrunn for arbeidet: Mandat Utredningsgruppen har fra dekan fått følgende mandat: 1) Utrede

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2013. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

Karakterbruk i UH-sektoren 2013. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Karakterbruk i UH-sektoren 2013 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 2 Kapitteloversikt I Innledning 1 Bakgrunn 1.1 Analysegruppen 1.2 Premisser for bruk av karakterskalaen

Detaljer

REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004

REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004 REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004 Tilstede: Dekanus Magne Raadal, UiB Dekan Hans R. Haanæs, UiO Faglig leder Harald Eriksen, UiTø

Detaljer

Rapport fra karakterpanel F:

Rapport fra karakterpanel F: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel F: Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Desember 2013 Rapport fra karakterpanel F Ergoterapi- og fysioterapiutdanningene i Norge Denne

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Programutvalget for ernæring mottok rapporten i februar 2012.

Programutvalget for ernæring mottok rapporten i februar 2012. Årsrapport fra programsensor for ernræingsstudiene 2012. Programutvalget for ernæring mottok rapporten i februar 2012. Rapporten ble behandlet ved utvalgets møte 24.4.2013, og det ble bemerket at følgende

Detaljer

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding Kjetil Søren Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, UiB: Jørund Støre Bergrem, Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Ove C. Borge, NTNU: Leif Edward Kennair, Lars Kristian Fossum, Odin Hjemdal, Ute Gabriel, UHR: Tor Rynning

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 4. desember 2013 kl. 12-13.30. Til stede: Ingrid Narum Prodekan (leder) Hilde Kjærnet Haugen Inst. for

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

REFERAT. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim

REFERAT. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG REFERAT Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim Deltakere: Medlemmer: Dekan Knut Helland,

Detaljer

Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Hovedutfordringer og strategiske satsinger Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: 37 07 53 00 Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal www.tksor.no Hovedutfordringer og strategiske

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for NGS-møte 8. mai 2014 Arnfinn Sundsfjord Helsefak, Universitetet i Tromsø (C: Ola Stave, Generalsekretær, UHR) Dagens organisering;

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

Utfordringer med de to karakterskalaene.

Utfordringer med de to karakterskalaene. Utfordringer med de to karakterskalaene. Karakterbeskrivelse av D og E uegnet for profesjonsutdanningene? Behov for nasjonal samordning av krav til bestått når skalaen B/IB velges brukt? Unni Vågstøl,

Detaljer

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Pr. 31.10. 2007 HANDLINGSPLAN 1 20 %. Antall publikasjonspoeng 2008 Tilhører mål: Endring publikasjonspoeng (utg.pkt. 2005): 20% Deltakelse i forskningssentra i Legge

Detaljer

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Trine B. Haugen 16.9.2015 Kompetanse for framtiden - hvorfor skal profesjonene forske og på hva? 1 Bekymringer Konkurranse om ressurser Fragmentering

Detaljer

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE NTNU Forvaltningsutvalget for Norges teknisk-naturvitenskapelige sivilingeniørutdanningen universitet ved NTNU 5. 10. 2005/KEM/OF/ÅS og GB (FUS) VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN. Rapport fra arbeidsgruppen for odontologiske fag

UNIVERSITETET I BERGEN. Rapport fra arbeidsgruppen for odontologiske fag UNIVERSITETET I BERGEN Rapport fra arbeidsgruppen for odontologiske fag Delrapport i prosjektet Kvalitet i praksis UHR, september 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Særskilte utfordringer

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder.

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder. Kjernefasiliteter ved UiB og Det medisinsk- odontologiske fakultet etter FUGE 2 FUGE 2 (2007-2012) FUGE 2 og UiB Etablering av teknologiplattformer har vært et hovedsatsingsområde i FUGE UiB har i FUGE

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Profesjonsråd for sykepleie, 16.-17. mars Scandic Oslo City

Profesjonsråd for sykepleie, 16.-17. mars Scandic Oslo City Profesjonsråd for sykepleie, 16.-17. mars Scandic Oslo City Deltakere: se deltakerliste Møteleder: Marit Kirkevold Velkommen. Praktisk informasjon vedr. betaling og deltakerliste. Innkalling og saksliste

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato:

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: 2-3. sept. 2015 Møtevarighet 2. sept. kl.12.15-16.30 3. sept. kl. 8.30-12.50 Møtested: Hotell Park Inn Gardemoen Neste møte: 15. mars 2016 Møteleder:

Detaljer

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Smuler og brød Forskningsmidler og forskningsinfrastruktur i primærhelsetjenesten ( smuler ) vs. spesialisthelsetjenesten ( brød

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieplan forskerlinjen odontologi

Studieplan forskerlinjen odontologi Studieplan forskerlinjen odontologi Det helsevitenskapelige fakultetet, Institutt for klinisk odontologi Fører til graden Candidatus Odontologicae i studieprogrammet XY Studieplanen beskriver det som er

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Høringssvar fra Universitetet i Bergen: Vurdering av sensorordningene innen høyere utdanning

Høringssvar fra Universitetet i Bergen: Vurdering av sensorordningene innen høyere utdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsledelsen Universitets- og høgskolerådet Stortorvet 2 0155 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/3165-TOVST 23.04.2015 Høringssvar fra Universitetet i Bergen:

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer