Storebrand. 15. august Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1"

Transkript

1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår

2 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav finansavkastning og NOK 211 millioner i tapsavsetninger i Finansbanken Svake finansmarkeder har medført redusert salg av spareprodukter og resultatnedgang i bank og fond Fortsatt positiv utvikling i livsalg til storkundemarkedet Høy aktivitet innen innskuddspensjon Styrket markedsandel innen Unit Linked (21,1%) og netto nytegning verdipapirfond (30,6%) Forbedring i teknisk resultat i If og positivt resultatbidrag fra If Resultat 1.halvår

3 ... Positiv utvikling i kjernevirksomheten...bekrefter strategien på tross av svake aksjemarkeder Fortsatt godt salg innen storkundemarkedet Storebrand Kapitalforvaltning har 14 av 34 fond i 1. kvartil Netto nytegning eksterne midler til forvaltning NOK 280 millioner (inkl. Delphi) Nysalg sparing Storebrand Bank NOK 575 millioner, men nominell nedgang som følge av uro i kapitalmarkedene Private Banking plattform etablert Sterk kostnadsstyring i konsernet [Distribution] is the major concern of nearly all insurance companies. One consistent view has emerged within the industry that multi-channel distribution is the most effective way forward... UBS Warburg, Global Insurance Review June 2001 Resultat 1.halvår

4 ... Storebrand Liv Svak finansavkastning God utvikling i salg av kollektiv pensjon bekreftes av positiv bokført flytte-balanse. Samtidig opprettholdes det positive momentet i meldt flytting Styrket posisjon og fortsatt markedsleder med 21,1% av markedet innen Unit Linked Godt posisjonert for vekst i innskuddspensjon Positiv kostnadsutvikling med driftskostnad redusert fra 0,91% til 0.89% i forhold til 1. halvår ,96 % 0,94 % 0,92 % 0,90 % 0,88 % Driftskostnader målt mot kundefond (akkumulerte tall) 1Q2000 2Q2000 3Q2000 4Q2000 1Q2001 2Q2001 Resultat 1.halvår

5 ... Storebrand Liv Fokus Bedre utnyttelse av distribusjonskanalene Salg nye produkter (innskuddspensjon, Euroben) Flyttinger innen kommunemarkedet Justert uføreprising Fortsatt sterk kostnadsfokus Resultat 1.halvår

6 ... Storebrand Kapitalforvaltning Svak avkastning i Storebrand Livs portefølje gir lavere performance honorar Markedsvinner verdipapirfondssalg med 30,6% markedsandel* i første halvår, men nominelt salg ned Storebrand/Delphi har 3 av 8 norske aksjefond med ***** stjerner i Morningstars rating Fortsatt positiv tilgang eksterne midler, men midler til forvaltning redusert 2,7% til NOK 146,5 mrd. p.g.a. negativ avkastning Endring eksterne midler NOK mrd 13,8 20,5 37,6* * 2,5-1,8 38,2** Delphi * Netto nysalg (inkl. Delphi) Netto Verdiendring tilgang 2001 Resultat 1.halvår

7 ... Storebrand Kapitalforvaltning Fokus Styrke posisjon som nummer 1 i nysalg fond Fortsette utvikling av investormiljøet - sektorfokus, transparens, strategisk allokering Styrke posisjon innenfor institusjonelt salg - eksterne konsulenter, kommunesektor, internasjonalt Prosessfokus - forbedringstiltak og automatisering Igangsatte kostnadstiltak vil gi resultater i 2. halvår Resultat 1.halvår

8 ... Storebrand Bank Svakt nominelt salg og sviktende provisjonsinntekter i et vanskelig finansmarked Opprettholdt markedsandeler innen viktige produktområder Lansering av Fondskonto, Finansiell Plan, Partnerprogram og fordelsprogram godt mottatt Rekruttert rådgivere i henhold til plan, samt gjennomført omfattende kompetanseutvikling Økt markeds- og salgsaktivitet i rådgivningskanalen Utvikling rådgivere i SB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Resultat 1.halvår

9 ... Storebrand Bank Fokus Realisere etablert multikanalmodell Gjennomføre langsiktig sparekonsept i utfordrende marked Målrettet markedsføring innen risiko & sparing Økt salgsproduktivitet med kompetent rådgiverkorps Lansering av nye høymarginprodukter Økt kostnadsfokus Resultat 1.halvår

10 ... Finansbanken Store nye tapsavsetninger knyttet til enkeltengasjementer innen spesialtonnasje i shipping porteføljen Ny organisasjon med interne & eksterne ressurser etablert Nedbygging av ikkestrategisk del av portefølje og foredling av øvrig låneportefølje ligger i forkant av plan Prognose Faktisk des.00 jan.01 feb.01 mar.01 apr.01 mai.01 jun.01 jul.01 aug.01 sep.01 okt.01 nov.01 des.01 Lavt salg av spareprodukter grunnet svake finansmarkeder Etablering to separate fokuserte forretningsenheter for henholdsvis kreditt/innskudd og private banking Resultat 1.halvår

11 ... Finansbanken Fokus Foredling låneportefølje Realisere strategi innenfor formuende/velstående nisjen Fortsatt nedbygging av ikke-strategisk shippingportefølje Realisere potensialet innen velstående segmentet Oppgradering rutiner og kontroll Forsatt kostnadskontroll Resultat 1.halvår

12 ... Storebrand Skade If Bidrar med positiv resultat, combined ratio 2. kvartal ned fra 111% til 109% Kostnadsprosent 22% ned fra 24% Bedret finansresultat Oslo Re Aktiv kommutering har redusert sum forpliktelser betydelig Reduserte sikkerhetsavsetninger Combined ratio - bransjer Combined ratio utvikling Q Q Q1 Q2 Q Q Privat Bedrif Storkunde Sjø og energi 1 Resultat 1.halvår

13 ... Storebrand sterk soliditet og likviditet Økt kapitaldekning i annet kvartal med 1,1%-poeng til 13,1% 14,0 % Konsernets kapitaldekning Kjernekapitaldekning i konsernet på 8,5% i annet kvartal 13,0 % 12,0 % Egenkapitalandel i morselskapet på 76% Likvide midler i morselskapet utgjør ca NOK 1.9 milliarder Utrukket trekkfasilitet i morselskapet på EUR 225 millioner 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % Q201 Resultat 1.halvår

14 ... Storebrand posisjonert for lønnsom vekst Ny organisasjon og styringsmodell gir transparent og fokusert drift Betydelig produktutvikling innen alle strategiske satsingsområder Rådgiverbanken etablert og rådgiverkorpset har gjennomgått omfattende kompetanseheving Multikanal distribusjonssystemet er operativt og kostnadsført løpende. Økt salgseffektivitet Fokusert Private Banking plattform etablert i Finansbanken, og organisasjonen rundt shipping styrket Sterk posisjon i nysalg fond Utvikling av internasjonal nisjestrategi innen kapitalforvaltning Resultat 1.halvår

15 ... Storebrand / Sampo Resultat 1.halvår

16 ... Sterk industriell logikk.. Sampo/Storebrand Fokusert nordisk finansinstitusjon med sterke markedsposisjoner i Norge og Finland Sparemarkedet Kapitalforvaltning Innskudds- og ytelsesordninger Unit linked Nordiske konsepter mot velstående- og private banking segmentet Internasjonal livsforsikring Nordisk leverandør av et bredt produkt- og tjenestetilbud innen kapitalforvaltning Internasjonal nisjestrategi Investmentbank med nordisk fokus Nordiske/Baltiske ambisjoner Strategisk kjerne Skadeforsikring Det ledende nordiske skadeselskapet Resultat 1.halvår

17 ..... med overveldende aksjonærstøtte 86,3% av Storebrands aksjer støtter budet Aksepter uten forbehold på 54,6% Sampo har forlenget tilbudsperioden til 28. september Støtte fra enstemmig styre i Storebrand Status Sterk støtte fra ansatte og ledelse Godkjennelse fra EU Kommisjonen Avventer konsesjon fra norske myndigheter Resultat 1.halvår

18 ... Resultat 1.halvår

19 ... Resultat 1. halvår 2001 Lars Løddesøl Finansdirektør Resultat 1.halvår

20 ... Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 2001 Driftsresultatet redusert fra NOK mill. til NOK 79 mill. sammenlignet med 1. halvår 2000, hovedsaklig som følge av utviklingen i finansmarkedene samt styrking av tapsavsetningen i Finansbanken Konsernresultatet er redusert fra NOK 561 mill. til minus NOK 343 mill. hvorav minus NOK 154 mill. i andre kvartal Lav verdijustert finansavkastning i livvirksomheten, men tilfredstillende risikobærende evne Kostnadsprosenten i livselskapet forbedret fra 0,91% til 0,89% sammenlignet med 1. halvår 2000 Styrket tapsavsetningene i Finansbanken med NOK 234 mill. mot NOK 57 mill. sammenlignet med 1. halvår 2000 Redusert salg i markedet for spareprodukter har svekket resultatet i Storebrand Bank Forbedret forsikringsresultat og styrket finansavkastning i If har gitt et positivt skaderesultat i 2. kvartal Resultat 1.halvår

21 ... Storebrand Konsern Driftsresultat 1. halvår 2001 med utskilt skadevirksomhet NOK mill Premieinntekter f.e.r Renteinntekter o.l. bank Finansinntekter forsikring Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Rentekostnader o.l. bank Finanskostnader forsikring Driftskostnader Øvrige kostnader Sum kostnader Resultat skadevirksomheten Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat Resultat 1.halvår

22 ... Storebrand Konsern Konsernresultat 1. halvår NOK mill Livsforsikring Skadeforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank konsern Finansbanken Øvrig virksomhet Konsernresultat Resultat 1.halvår

23 ... Storebrand Konsern Resultat etter skatt 1. halvår NOK mill Konsernresultat Endring sikkerhetsavs. m.v. skade Resultat før skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet Resultat for perioden Resultat 1.halvår

24 ... Storebrand Konsern Overskudd pr. aksje NOK mill Resultat for perioden Sikkerhetsavsetninger m.v. * Beregningsgrunnlag Overskudd pr. aksje * -1,12 1,39 1,67 *) Fra og med er sikkerhetsavsetninger m.v. korrigert for skatt i beregningsgrunnlaget. Sammenlignigstall er omarbeidet. Resultat 1.halvår

25 ... Storebrand Konsern Konsernbalanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler % % Fast eiendom % % Eierandel i tilknyttede selskaper % % Utlån % % Obligasjoner % % Sertifikater % % Aksjer og andeler % % Andre finansielle eiendeler % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Minoritetens andel av EK 12 0 % 12 0 % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond 0 0 % % Forsikringstekniske avsetninger % % Gjeld til kredittinstitusjoner % % Innskudd fra og gjeld til kunder % % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer % % Øvrige avsetninger og gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % Resultat 1.halvår

26 ... Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill. balanse kapital Storebrand ASA ,3 % 83,3 % Storebrand Livsforsikring ,2 % 10,5 % Storebrand Fondsforsikring AS ,5 % 11,2 % Storebrand Skadeforsikring ,0 % 32,2 % Storebrand Bank ,1 % 12,5 % Finansbanken ,1 % 9,7 % Storebrand Konsern ,1 % 12,7 % Resultat 1.halvår

27 ... Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Konsernbidrag og utbytte Renteinntekter Realisert gevinst/tap verdipapirer Urealisert gevinst/tap verdipapirer Rentekostnader Andre finansinntekter/kostnader Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Resultat 1.halvår

28 ... Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag 2001 NOK mill Endring i % Forfalt premie % Netto overført premiereserve mv % Netto inntekter finansielle eiendeler % Utbetalte erstatninger % Endr. forsikringsmessige avsetninger % -812 Driftskostnader Storebrand Livsforikring AS % -930 Øvrige poster % -354 Til/fra kursreguleringsfond % Driftsresultat % Resultat til kunder % Resultat til eier % 838 Resultat 1.halvår

29 ... Storebrand Bank Konsern Resultat Mill. kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Andre inntekter Driftskostnader Driftsresultat Tapsavsetninger Nedskrivning anleggsmidler Resultat før skatt Skattekostnad ordninært resultat Resultat etter skatt Resultat 1.halvår

30 ... Storebrand Kapitalforvaltning Konsern Kapitalforvaltningsvirksomhet NOK mill Storebrand Kapitalforvaltning ASA Storebrand Fondene Storebrand kapitalforvaltning Holding AS Sum kapitalforvaltningsvirksomheten Resultat 1.halvår

31 ... Finansbanken Konsern Resultatregnskap 1. halvår 2001 H1 H1 (NOK mill.) Renteinntekter og lignende inntekter 842,6 594, ,7 Rentekostnader og lignende kostnader -626,8-409,6-992,6 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 215,8 185,1 401,1 Sum andre driftsinntekter 87,5 76,0 161,7 Sum driftskostnader -171,9-107,8-250,1 Driftsresultat før tap og nedskrivninger 131,4 153,3 312,7 Tap på utlån, garantier mv. -234,3-56,6-294,9 Resultat av ordinær drift -102,9 96,7 17,8 Skatt på ordinært resultat *) 23,4-30,2-13,3 Resultat av ordinær drift -79,5 66,5 4,5 *) Høy skatt grunnet GW-avskrivninger og konsolidering av minoritetsinteresser etter EK-metoden. Resultat 1.halvår

32 ... If Group Result Highlights (MSEK) Group result highlights Q Q H (MSEK) Premiums earned Claims incurred Operating expenses Underwriting result Normalised investment result Operating result including normalised investment result One-time launching expenses Q Statutory investment result adjustment Statutory operating result Claims ratio 87.2% 86.9% 87.5% 86.8% Expense ratio 21.8% 24.3% 22.4% 23.4% Combined ratio 109.0% 111.2% 109.9% 110.2% Expense and combined ratios excluding Q one-time launching expenses of MSEK 170 Resultat 1.halvår

33 ... Storebrand livvirksomheten 1. halvår 2001 Espen Klitzing Adm. direktør Resultat 1.halvår

34 ... Fremgang i kjernevirksomheten Fortsatt godt salg innen storkundemarkedet, positiv flyttebalanse i 2. kvartal. Markedsvinner i Unit Linked, økt markedsandel i 2. kvartal. Lansering av innskuddspensjon fullført. Produkter og løsninger i normal drift på nyutviklet plattform. Oppmuntrende resultater fra employee benefit -initiativer. Betydelig interesse, de første kundene har tatt i bruk Wincome-løsningen. Fortsatt positiv kostnadsutvikling. Kostnadsprosent på 0,89, og klar reduksjon i kostnadene i forhold til 1. halvår Risikobærende evne er redusert i 1. halvår og aksjeandelen justert tilsvarende. Tilfredsstillende risikobærende evne. Resultat 1.halvår

35 ... Storebrand er fortsatt klart største livselskap - Markedsandeler, kundefond* til forvaltning Sparebank 1/VÅR Norske Liv Vesta KLP MNOK % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 26.0 % 27.7 % 26.0 % Vital 16.9 % 16.9 % 17.6 % Gjensidige / NOR 16.6 % 16.3 % 16.8 % Storebrand 31.2 % 29.8 % 30.3 % Q 2001 *Forsikringsfond for tradisjonelle selskap (post til i balansen) ekskl. årets overskudd. Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Resultat 1.halvår

36 ... Stabil utvikling i premieinntekter - Markedsandeler, løpende premieinntekter inkl. Unit Linked MNOK Sparebank 1/VÅR Norske Liv Vesta KLP 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 4 % 8 % 4 % 3 % 4 % 4 % 10 % 6 % 8 % 10 % 9 % 5 % 22 % 19 % 23 % 22 % 23 % 27 % Vital 19 % 17 % 15 % 16 % 16 % 16 % Gjensidige / NOR 20 % 19 % 20 % 18 % 18 % 17 % Storebrand 27 % 25 % 25 % 26 % 24 % 23 % Q2000-1Q2001 Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Skandia Unit Linked. Resultat 1.halvår

37 ... Livvirksomheten, sum premie og overførte reserver - Totalt, Forfalt premie* inkl. Unit Linked MNOK Sparebank 1 Norske Liv VÅR Vesta KLP 4 % 5 % 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 7 % 4 % 5 % 5 % 6 % 10 % 8 % 6 % 10 % 9 % 7 % 19 % 19 % 19 % 16 % 21 % 21 % Vital 17 % 17 % 19 % 17 % 18 % 20 % Gjensidige/ NOR 24 % 20 % 18 % 17 % 18 % 17 % Storebrand 25 % 26 % 27 % 31 % 25 % 23 % *Inkl. overført reserve. Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Skandia Unit Linked Q2000-1Q2001 Resultat 1.halvår

38 ... Unit Linked Storebrand markedsvinner - Markedsandeler Unit Linked, forfalt premie 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 16,0 % 15,6 % Markedsandeler målt etter forfalt premie pr. første halvår mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill 2,8 0,7 % 2,6 1,5 % 4,3 % 4,1 % Andre 5,4 % 1,7 5,3 % 5,3 % 7,3 % 2,7 6,1 % 5,9 % 5,6 % 5,6 % 3,5 % 3,7 % 7,7 % 7,3 % 4,1 % 4,1 % 4,9 % 6,3 % 5,7 % 11,1 % 7,5 % 9,6 % 5,6 % 6,2 % 10,5 % 13,7 % Vår/Sparebank1 13,6 % 20,3 % 20,4 % 12,6 % 12,0 % 12,9 % 40,4 % 30,1 % 27,5 % K- Fondsfors./Vesta 22,4 % 15,3 % 21,7 % 15,1 % 20,7 % 51,6 % 21,6 % Gjensidige NOR 24,5 % 23,5 % 20,1 % 19,6 % 19,8 % 21,0 % 21,4 % Vital 19,9 % 25,2 % 13,3 % 11,8 % 12,4 % Skandia 1.kv.99 T.o.m. 2.kv.99 26,2 % 28,7 % 29,6 % 26,1 % 25,2 % 22,0 % 20,4 % 21,1 % T.o.m. 3.kv.99 T.o.m. 4.kv.99 1.kv.2000 T.o.m. 2..kv.00 T.o.m. 3.kv.00 T.o.m. 4.kv.00 1.kv T.o.m. 2.kv. 01 Storebrand Kilde: Utveksling mellom selskapene Resultat 1.halvår

39 ... Storebrand Livsforsikring AS - Premie (inkl. tilflytting) NOK mill Kollektiv herav tilflyttede reserver Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Kritisk sykdom m.m Sum herav tilflyttede reserver Resultat 1.halvår

40 ... Storebrand livvirksomheten - Flyttebalanse inkl. Unit Linked MNOK 1kv kv halvår halvår 2000 Tilflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Unit Linked Sum Fraflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Unit Linked Sum Netto Resultat 1.halvår

41 ... Risikoprodukter utenfor overskuddsdelingen* Forfalt premie (millioner NOK) 107** * Inkluderer ikke gruppeliv og skadeprodukter **Estimat basert på korreksjon av feiltransaksjon i januar H 2001 Resultat 1.halvår

42 ... Driftskostnader - Prosent av gjennomsnittlig forsikringsfond 1,2 1,0 0,8 1,10 1,02 0,9 0,86 0,94 0,96 0,94 0,89 0,6 0,4 0,2 0, kv 2001 Resultat 1.halvår

43 ... Storebrand Livsforsikring AS - Resultat til eier Mill. kroner OVERSKUDDSMODELLEN REGULERING AV MAKSIMUM Avkastning EK, ansv. lån og sikkerhetsfond 51 Ek-betjening kundefond % av driftsresultat 227 Ek-betjening risiko 25 Overskudd på produkter Øvrig 15 uten overskuddsdeling 13 Sum overskuddsmodell 247 Er tilført eier mill. kroner er tilført eier Resultat 1.halvår

44 ... God start for Storebrand Innskuddspensjon Stort markedspotensial bekreftet av høy interesse etter lansering Rammebetingelser ennå ikke endelig avklart, men tilfredsstillende Fullført produktlansering, kunder bruker løsningene Inngåtte kontrakter omfatter bedrifter med fra 2 til 400 ansatte i en lang rekke industrier f.eks., konsulentfirmaer, papir- og kraftprodusenter Markedets mest fleksible produktløsninger Storebrand har som mål å være markedsleder. Etter vår oppfatning er vi meget godt posisjonert Resultat 1.halvår

45 ... Utvikling risikokapital 1. halvår 2001 (NOK millioner) des.00 jan.01 feb.01 mar.01 apr.01 mai.01 jun.01 Kjernekap.margin Tilleggsavsetninger Driftsresultat Kursreguleringsfond Merk: Samlede tilleggsavsetninger utgjør 4729, figuren inkluderer bare tilleggsavsetninger lik ett års rentegaranti i 2001-tallene. Resultat 1.halvår

46 ... Utvikling kursreguleringsfond 2001 (millioner NOK) Resultat 1.halvår

47 ... Utvikling i kursreguleringsfondet (millioner NOK) Kursreguleringsfond Endring fond Realisert gevinst Resultat 1.halvår Realisert tap Nedskriving Kursreguleringsfond 30.06

48 ... Etablert bånd i risikokapitalutnyttelse Følsomhet i risikobærende evne er uttrykt ved hjelp av risikokapitalutnyttelse Risikokapitalutnyttelse angir hvor mye av risikokapitalen som blir redusert gitt stress-test scenario Storebrand har etablert bånd for vurdering av tiltak for å opprettholde en god risikobærende evne Sjekkpunkt mot risikobærende evne: Forvalters diskresjon Løpende dialog med oppdragsgiver Vurdering Risikokapitalutnyttelse Resultat 1.halvår

49 ... Utvikling risikokapital og aksjeandel ,0 % MNOK ,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Driftsresultat Kjernekapitalmargin Aksjeandel ,0 % Resultat 1.halvår

50 ... Bufferkapital i prosent av kundefond - I henhold til definisjon benyttet i Vitals halvårspresentasjon MNOK ,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Sikkerhetsfond Ansvarlig kapital Års og delårsresultat Tilleggsavsetninger Merverdier I % av kundefond Resultat 1.halvår

51 ... Utvikling indekser siden Utvikling indekser siden MSCI World MSCI NAM MSCI Norway MSCI Europe MSCI Pacific Resultat 1.halvår

52 ... Storebrand Livsforsikring Konsern - Avkastning 1. halvår 2001 *) Bokført avkastning 2,77 % annualisert 5,52 % Verdijustert avkastning -0,05 % annualisert -0,10 % *) Prosent av sum eiendeler Resultat 1.halvår

53 ... Tradisjonelle konkurransefaktorer i livsforsikring Kapitalavkastning Risikoresultat Kostnader Trender Reduserte forskjeller mellom selskapene over tid Kundene vil selv kunne velge aktivaallokering i foreslått nytt regelverk Kraftig svekkede uføreresultater for hele bransjen Større forskjeller mellom kundegrupper Kunder med lav uførhetsrisiko ikke lenger villig til å subsidiere kunder med høy uførhetsrisiko Reduserte forskjeller mellom selskapene over tid Storebrands posisjon Høyest avkastning til kunder siste 5 år Ikke fornøyd med verdijustert avkastning i 2000 og 1. halvår 2001 Målsetting er å være best over tid og blant de beste hvert enkelt år Størst datagrunnlag Ledende fagmiljø Så utviklingen tidlig Innfører differensiert prising og underwriting Har, og skal fortsatt ha, lavest kostnader Resultat 1.halvår

54 ... Nye konkurransefaktorer i livsforsikring Bedriften krever at ansattegoder (pensjon) blir synliggjort Større valgfrihet for bedriften og de ansatte Enkelhet og effektivitet i betjening Integrering mot øvrige ansattegoder Internett-baserte selvbetjeningsløsninger for bedrifts- og privatmarkedet Samfunnsansvar Resultat 1.halvår

55 ... Kunder i Storebrand kan velge å... Gi hver enkelt ansatt en oversikt over hans bedrifts- og privatbetalte forsikrings- og spareordninger i Storebrand integrert i bedriftens intranett Selv bestemme aktivaallokering gjennom å velge Euroben La hver enkelt ansatt velge aktivaallokering og endre allokering når det er ønskelig nettbasert. Tilgang til totalt 37 fond, Storebrands og eksterne forvalteres fond Kommunisere med Storebrand og oppdatere sin pensjonsordning gjennom B2B-løsninger. Løsningen gir også innsyn i status for kundebehandlingen i Storebrand Få rådgivning, sjekke priser og bestille pensjonsordninger på nett Integrere pensjonsordninger med øvrige ansattegoder (eksisterende eller nye) gjennom vår Wincome-løsning I sum er dette unikt for Storebrand Resultat 1.halvår

56 ... Eksempel: Internett-basert spare- og forsikringsoversikt for bedrifts- og privatprodukter Resultat 1.halvår

57 ... Eksempel: Internett-basert beslutningsguide for ansatte med Storebrand Innskuddspensjon Resultat 1.halvår

58 ... Eksempel: Internett-løsning bedriften kan bruke til enkel administrasjon av pensjonsordningen Resultat 1.halvår

59 ... Eksempel: Nett-pensjon; få rådgivning, sjekke priser og bestille bedriftspensjon på Internett Resultat 1.halvår

60 ... Eksempel: Wincome; Full oversikt over alle ansattegoder, finansiell rådgivning, artikler om personlig økonomi, formidling av tjenester som gjør hverdagen enklere for de ansatte Resultat 1.halvår

61 ... Etiske kriterier i forvaltning av pensjonsmidler Nei, fordi: Kriteriene alltid vil være omstridt Store datamangler/evalueringsproblemer Vi ikke er formyndere Risiko for redusert avkastning Ja, fordi: Det er tross alt bedre å gjøre noe enn å gi opp før man har begynt Naturlig del av et samfunnsansvar Kunder ønsker det og kan ikke selv velge Avkastning behøver ikke å bli skadelidende Forretningsmulighet Resultat 1.halvår

62 ... Avkastningssammenligning Storebrand Principle Global og MSCI verdens indeks SPGF Index Jul-99 Sep-99 Nov-99 Jan-00 Mar-00 May-00 Jul-00 Sep-00 Nov-00 Jan-01 Mar-01 May-01 Jul-01 May-99 Mar-99 Jan-99 May-96 Jul-96 Sep-96 Nov-96 Jan-97 Mar-97 May-97 Jul-97 Sep-97 Nov-97 Jan-98 Mar-98 May-98 Jul-98 Sep-98 Nov-98 Note: Avkastning før forvaltningshonorar (1,25% p.a.) Resultat 1.halvår

63 ... Miljø- og sosiale investeringskriterier Tobakk Selskaper som produserer og distribuerer tobakksprodukter Selskaper som får mer enn 10% av sin inntekt fra tobakksindustrien. Landminer Selskaper som ikke etter beste evne prøver å forhindre at deres produkter benyttes til produksjon, distribusjon eller salg av landminer. Menneskerettigheter Selskaper som beskyldes for å ha begått alvorlige brudd på menneskerettigheter; barnearbeid, tvangsarbeid, bruk av slaver, feil bruk av sikkerhetsutstyr, krenkelse av innfødtes rettigheter og innskrenket rett til fagorganisering. Kjemiselskaper For den europeiske delen av porteføljen; selskapene må hevde seg blant de 30% beste i verden miljømessig. Resultat 1.halvår

64 ... Livsforsikringsvirksomheten med en Sampo-løsning Hovedkontor/kompetansesenter i Oslo Større marked for Storebrands produkter & løsninger Finland Baltikum og Polen Ressurser til internasjonal ekspansjon Lansere nye produkter/tjenester Kjøp av etablerte selskaper/porteføljer? Videre ekspansjon i Norden Økt kompetanse i bruk av nettløsninger/ny teknologi Internasjonale muligheter for ansatte og ledere Systematisk overføring av beste praksis mellom landene Økt kapitalbase Resultat 1.halvår

65 ... Storebrand Kapitalforvaltning 2. kvartal 2001 Allan Åkerstedt Resultat 1.halvår

66 ... Internasjonale aksjemarkeder ytd ( ) 104 MSCI World Price Index local currency ,6% -8,0% -5,0% +6,8% -0,9% -2,6% YTD -7,5% /29/ /29/ /28/ /29/ /29/01 5/29/ /29/ Resultat 1.halvår

67 ... Internasjonale aksjemarkeder* ytd ( ) 2 QTD YTD -0.2% -1.0% JAPAN PACIFIC -1.3% Norway -6.9% USA -7.1% Germany -7.3% NORTH AMERICA -7.5% THE WORLD INDEX -8.8% United Kingdom -10.4% EUROPE -23.4% NORDIC COUNTRIES -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% *MSCI Price index in local currency Resultat 1.halvår

68 ... Global sektor avkastning* - ytd ( ) YTD 2 QTD 4.1% 6.1% 2.5% 6.3% 1.8% 3.7% Consumer Discretionary Materials Energy -3.4% -6.1% -7.2% -7.5% -7.5% 6.1% 3.2% 0.3% 3.1% 0.8% Industrials Financials Utilities THE WORLD INDEX Consumer Staples -11.6% 0.3% Health Care -16.8% -8.6% Telecom -19.4% 8.2% Info. Technology -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% *MSCI Price index in local currency Resultat 1.halvår

69 ... International bond markets - ytd ( ) 104 JPM GLOBAL GOVT BOND IN LOCAL CURR. - TOT RETURN IND HIGH / 3/01 LOW /12/00 LAST DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN Resultat 1.halvår Source: DATASTREAM

70 ... International bond markets - ytd ( ) Japan 3.9 World 2.0 USA 1.8 Germany/ Euro 1.5 Norway 1.4 UK (1.4) INTERNATIONAL BOND YIELDS 29-Dec 29-Jun Change Norway USA Germay/Euro Resultat 1.halvår 2001 UK Japan (0.50) %

71 ... Storebrand Kapitalforvaltning Konsern Hovedtrekk 1. halvår Svakt aksjemarked bidrar til svakt halvårsresultat hittil i år NOK 3,5 mill Utvikling totale midler under forvaltning. NOK mrd Ikke tilfredsstillende totalavkastning for Storebrand Liv: - 0,1% - men meravkastning i 5 av 8 delporteføljer Vinnere av netto nytegning i verdipapirfond 14 av 34 aksje- og obligasjonsfond i øvre kvartil Netto nysalg NOK 900 mill fra eksterne kunder (ekskl. If) Lansering av Private Equity fond ifond i Sverige , Q 2001 Verdipapirer konsernkunder Eiendom Eksterne, diskresjonære Verdipapirfond Resultat 1.halvår

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Storebrand 3. kvartal 2001

Storebrand 3. kvartal 2001 Storebrand 3. kvartal 2001 31. oktober 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør 1 Hovedtrekk Finansiell utvikling 3. kvartal 2001 Konsernresultat minus NOK 891 mill i 3.kvartal Bokført resultat påvirkes direkte

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001 DnB-konsernet Tre første kvartaler 2001 1 Et spesielt kvartal God utvikling i driften Rentenetto øker Stabile kostnader God porteføljekvalitet Solid resultatutvikling i DnB Markets Men tredje kvartal ble

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 2. kvartal 2002

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 2. kvartal 2002 Kvartalsrapport 2. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 2. kvartal Hovedtrekk Storebrand konsernets resultat på minus 1.223 mill. kroner i 2. kvartal påvirkes i betydelig grad av utviklingen

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i. Konsernresultatet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 2. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat -39 mill i 2. kvartal, 239 mill hittil i år Aksjemarkedsfallet

Detaljer

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16

Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Storebrand Resultat 2. kvartal 2005 10. august 2005 Analytiker-presentasjon Analytiker-presentasjon 2. kvartal 2005 Side nr.: Bilde nr.: Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer 2-8 3-16 Back-up:

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Storebrand. 9. mai Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Analytiker 1kv2001 1

Storebrand. 9. mai Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Analytiker 1kv2001 1 ... Storebrand 9. mai 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Analytiker 1kv2001 1 ... Storebrand 1. kvartal 2001 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat minus NOK 189 millioner som følge av

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Storebrand. Analytikerpresentasjon 2. kvartal Resultat 2. kvartal 2003

Storebrand. Analytikerpresentasjon 2. kvartal Resultat 2. kvartal 2003 Storebrand Resultat 2. kvartal 2003 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2003 Side nr. Bilde nr. Storebrand Konsern Adm. direktør Idar Kreutzer side 2-13 3-25 Backup Storebrand Konsern side 14-17 27-34 Storebrand

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If)

1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk. Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand ekskl. If) Storebrand Resultat 1. kvartal 2002 Storebrand eksklusiv If 30. april 2002 Idar Kreutzer Administrerende direktør 1 1. kvartal 2002 Finansielle hovedtrekk Positivt resultat for kjernevirksomheten (Storebrand

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007

Presentasjon av 2. kvartals regnskap august 2007 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007 17. august 2007 Solide resultater første halvår Gode aksje- og eiendomsmarkeder bidrar til høy avkastning på pensjonsmidlene Styrking av resultat før fordeling

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003

Global Reports LLC. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 1. kvartal Hovedtrekk Storebrand oppnådde et konsernresultat på minus 47 mill. kroner i 1. kvartal, mot minus 62 mill. kroner i samme

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Storebrand ASA. 1. kvartal Åge Korsvold Konsernsjef. Analytikerpresentasjon 1kv

Storebrand ASA. 1. kvartal Åge Korsvold Konsernsjef. Analytikerpresentasjon 1kv ... Storebrand ASA 1. kvartal 2000 Åge Korsvold Konsernsjef Analytikerpresentasjon 1kv 2000 1 ... Storebrand - 1. kvartal 2000 Storebrand befester sin posisjon som ledende spareselskap økning i markedsandeler

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA

Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA Velkommen til generalforsamling i Storebrand ASA Storebrand Ordinær generalforsamling 25. april 2007 Idar Kreutzer Konsernsjef Utvikling i Storebrand-aksjen 500 400 + 387% + 310% 300 200 + 130% 100 0 31.12.02

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer