Storebrand. 15. august Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ... Storebrand. 15. august 2001. Idar Kreutzer Adm.direktør. Resultat 1.halvår 2001 1"

Transkript

1 ... Storebrand 15. august 2001 Idar Kreutzer Adm.direktør Resultat 1.halvår

2 ... Storebrand 2. kvartal 2001 sammendrag Bokført konsernresultat minus NOK 154 millioner, hovedsaklig som følge av lav finansavkastning og NOK 211 millioner i tapsavsetninger i Finansbanken Svake finansmarkeder har medført redusert salg av spareprodukter og resultatnedgang i bank og fond Fortsatt positiv utvikling i livsalg til storkundemarkedet Høy aktivitet innen innskuddspensjon Styrket markedsandel innen Unit Linked (21,1%) og netto nytegning verdipapirfond (30,6%) Forbedring i teknisk resultat i If og positivt resultatbidrag fra If Resultat 1.halvår

3 ... Positiv utvikling i kjernevirksomheten...bekrefter strategien på tross av svake aksjemarkeder Fortsatt godt salg innen storkundemarkedet Storebrand Kapitalforvaltning har 14 av 34 fond i 1. kvartil Netto nytegning eksterne midler til forvaltning NOK 280 millioner (inkl. Delphi) Nysalg sparing Storebrand Bank NOK 575 millioner, men nominell nedgang som følge av uro i kapitalmarkedene Private Banking plattform etablert Sterk kostnadsstyring i konsernet [Distribution] is the major concern of nearly all insurance companies. One consistent view has emerged within the industry that multi-channel distribution is the most effective way forward... UBS Warburg, Global Insurance Review June 2001 Resultat 1.halvår

4 ... Storebrand Liv Svak finansavkastning God utvikling i salg av kollektiv pensjon bekreftes av positiv bokført flytte-balanse. Samtidig opprettholdes det positive momentet i meldt flytting Styrket posisjon og fortsatt markedsleder med 21,1% av markedet innen Unit Linked Godt posisjonert for vekst i innskuddspensjon Positiv kostnadsutvikling med driftskostnad redusert fra 0,91% til 0.89% i forhold til 1. halvår ,96 % 0,94 % 0,92 % 0,90 % 0,88 % Driftskostnader målt mot kundefond (akkumulerte tall) 1Q2000 2Q2000 3Q2000 4Q2000 1Q2001 2Q2001 Resultat 1.halvår

5 ... Storebrand Liv Fokus Bedre utnyttelse av distribusjonskanalene Salg nye produkter (innskuddspensjon, Euroben) Flyttinger innen kommunemarkedet Justert uføreprising Fortsatt sterk kostnadsfokus Resultat 1.halvår

6 ... Storebrand Kapitalforvaltning Svak avkastning i Storebrand Livs portefølje gir lavere performance honorar Markedsvinner verdipapirfondssalg med 30,6% markedsandel* i første halvår, men nominelt salg ned Storebrand/Delphi har 3 av 8 norske aksjefond med ***** stjerner i Morningstars rating Fortsatt positiv tilgang eksterne midler, men midler til forvaltning redusert 2,7% til NOK 146,5 mrd. p.g.a. negativ avkastning Endring eksterne midler NOK mrd 13,8 20,5 37,6* * 2,5-1,8 38,2** Delphi * Netto nysalg (inkl. Delphi) Netto Verdiendring tilgang 2001 Resultat 1.halvår

7 ... Storebrand Kapitalforvaltning Fokus Styrke posisjon som nummer 1 i nysalg fond Fortsette utvikling av investormiljøet - sektorfokus, transparens, strategisk allokering Styrke posisjon innenfor institusjonelt salg - eksterne konsulenter, kommunesektor, internasjonalt Prosessfokus - forbedringstiltak og automatisering Igangsatte kostnadstiltak vil gi resultater i 2. halvår Resultat 1.halvår

8 ... Storebrand Bank Svakt nominelt salg og sviktende provisjonsinntekter i et vanskelig finansmarked Opprettholdt markedsandeler innen viktige produktområder Lansering av Fondskonto, Finansiell Plan, Partnerprogram og fordelsprogram godt mottatt Rekruttert rådgivere i henhold til plan, samt gjennomført omfattende kompetanseutvikling Økt markeds- og salgsaktivitet i rådgivningskanalen Utvikling rådgivere i SB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Resultat 1.halvår

9 ... Storebrand Bank Fokus Realisere etablert multikanalmodell Gjennomføre langsiktig sparekonsept i utfordrende marked Målrettet markedsføring innen risiko & sparing Økt salgsproduktivitet med kompetent rådgiverkorps Lansering av nye høymarginprodukter Økt kostnadsfokus Resultat 1.halvår

10 ... Finansbanken Store nye tapsavsetninger knyttet til enkeltengasjementer innen spesialtonnasje i shipping porteføljen Ny organisasjon med interne & eksterne ressurser etablert Nedbygging av ikkestrategisk del av portefølje og foredling av øvrig låneportefølje ligger i forkant av plan Prognose Faktisk des.00 jan.01 feb.01 mar.01 apr.01 mai.01 jun.01 jul.01 aug.01 sep.01 okt.01 nov.01 des.01 Lavt salg av spareprodukter grunnet svake finansmarkeder Etablering to separate fokuserte forretningsenheter for henholdsvis kreditt/innskudd og private banking Resultat 1.halvår

11 ... Finansbanken Fokus Foredling låneportefølje Realisere strategi innenfor formuende/velstående nisjen Fortsatt nedbygging av ikke-strategisk shippingportefølje Realisere potensialet innen velstående segmentet Oppgradering rutiner og kontroll Forsatt kostnadskontroll Resultat 1.halvår

12 ... Storebrand Skade If Bidrar med positiv resultat, combined ratio 2. kvartal ned fra 111% til 109% Kostnadsprosent 22% ned fra 24% Bedret finansresultat Oslo Re Aktiv kommutering har redusert sum forpliktelser betydelig Reduserte sikkerhetsavsetninger Combined ratio - bransjer Combined ratio utvikling Q Q Q1 Q2 Q Q Privat Bedrif Storkunde Sjø og energi 1 Resultat 1.halvår

13 ... Storebrand sterk soliditet og likviditet Økt kapitaldekning i annet kvartal med 1,1%-poeng til 13,1% 14,0 % Konsernets kapitaldekning Kjernekapitaldekning i konsernet på 8,5% i annet kvartal 13,0 % 12,0 % Egenkapitalandel i morselskapet på 76% Likvide midler i morselskapet utgjør ca NOK 1.9 milliarder Utrukket trekkfasilitet i morselskapet på EUR 225 millioner 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % Q201 Resultat 1.halvår

14 ... Storebrand posisjonert for lønnsom vekst Ny organisasjon og styringsmodell gir transparent og fokusert drift Betydelig produktutvikling innen alle strategiske satsingsområder Rådgiverbanken etablert og rådgiverkorpset har gjennomgått omfattende kompetanseheving Multikanal distribusjonssystemet er operativt og kostnadsført løpende. Økt salgseffektivitet Fokusert Private Banking plattform etablert i Finansbanken, og organisasjonen rundt shipping styrket Sterk posisjon i nysalg fond Utvikling av internasjonal nisjestrategi innen kapitalforvaltning Resultat 1.halvår

15 ... Storebrand / Sampo Resultat 1.halvår

16 ... Sterk industriell logikk.. Sampo/Storebrand Fokusert nordisk finansinstitusjon med sterke markedsposisjoner i Norge og Finland Sparemarkedet Kapitalforvaltning Innskudds- og ytelsesordninger Unit linked Nordiske konsepter mot velstående- og private banking segmentet Internasjonal livsforsikring Nordisk leverandør av et bredt produkt- og tjenestetilbud innen kapitalforvaltning Internasjonal nisjestrategi Investmentbank med nordisk fokus Nordiske/Baltiske ambisjoner Strategisk kjerne Skadeforsikring Det ledende nordiske skadeselskapet Resultat 1.halvår

17 ..... med overveldende aksjonærstøtte 86,3% av Storebrands aksjer støtter budet Aksepter uten forbehold på 54,6% Sampo har forlenget tilbudsperioden til 28. september Støtte fra enstemmig styre i Storebrand Status Sterk støtte fra ansatte og ledelse Godkjennelse fra EU Kommisjonen Avventer konsesjon fra norske myndigheter Resultat 1.halvår

18 ... Resultat 1.halvår

19 ... Resultat 1. halvår 2001 Lars Løddesøl Finansdirektør Resultat 1.halvår

20 ... Storebrand Hovedtrekk 1. halvår 2001 Driftsresultatet redusert fra NOK mill. til NOK 79 mill. sammenlignet med 1. halvår 2000, hovedsaklig som følge av utviklingen i finansmarkedene samt styrking av tapsavsetningen i Finansbanken Konsernresultatet er redusert fra NOK 561 mill. til minus NOK 343 mill. hvorav minus NOK 154 mill. i andre kvartal Lav verdijustert finansavkastning i livvirksomheten, men tilfredstillende risikobærende evne Kostnadsprosenten i livselskapet forbedret fra 0,91% til 0,89% sammenlignet med 1. halvår 2000 Styrket tapsavsetningene i Finansbanken med NOK 234 mill. mot NOK 57 mill. sammenlignet med 1. halvår 2000 Redusert salg i markedet for spareprodukter har svekket resultatet i Storebrand Bank Forbedret forsikringsresultat og styrket finansavkastning i If har gitt et positivt skaderesultat i 2. kvartal Resultat 1.halvår

21 ... Storebrand Konsern Driftsresultat 1. halvår 2001 med utskilt skadevirksomhet NOK mill Premieinntekter f.e.r Renteinntekter o.l. bank Finansinntekter forsikring Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Rentekostnader o.l. bank Finanskostnader forsikring Driftskostnader Øvrige kostnader Sum kostnader Resultat skadevirksomheten Til (fra) kursreguleringsfond Driftsresultat Resultat 1.halvår

22 ... Storebrand Konsern Konsernresultat 1. halvår NOK mill Livsforsikring Skadeforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank konsern Finansbanken Øvrig virksomhet Konsernresultat Resultat 1.halvår

23 ... Storebrand Konsern Resultat etter skatt 1. halvår NOK mill Konsernresultat Endring sikkerhetsavs. m.v. skade Resultat før skatt Skatt Minoritetens andel av resultatet Resultat for perioden Resultat 1.halvår

24 ... Storebrand Konsern Overskudd pr. aksje NOK mill Resultat for perioden Sikkerhetsavsetninger m.v. * Beregningsgrunnlag Overskudd pr. aksje * -1,12 1,39 1,67 *) Fra og med er sikkerhetsavsetninger m.v. korrigert for skatt i beregningsgrunnlaget. Sammenlignigstall er omarbeidet. Resultat 1.halvår

25 ... Storebrand Konsern Konsernbalanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler % % Fast eiendom % % Eierandel i tilknyttede selskaper % % Utlån % % Obligasjoner % % Sertifikater % % Aksjer og andeler % % Andre finansielle eiendeler % % Andre eiendeler % % Sum eiendeler % % Egenkapital % % Minoritetens andel av EK 12 0 % 12 0 % Ansvarlig lånekapital % % Kursreguleringsfond 0 0 % % Forsikringstekniske avsetninger % % Gjeld til kredittinstitusjoner % % Innskudd fra og gjeld til kunder % % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer % % Øvrige avsetninger og gjeld % % Sum gjeld og egenkapital % % Resultat 1.halvår

26 ... Storebrand Konsern Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill. balanse kapital Storebrand ASA ,3 % 83,3 % Storebrand Livsforsikring ,2 % 10,5 % Storebrand Fondsforsikring AS ,5 % 11,2 % Storebrand Skadeforsikring ,0 % 32,2 % Storebrand Bank ,1 % 12,5 % Finansbanken ,1 % 9,7 % Storebrand Konsern ,1 % 12,7 % Resultat 1.halvår

27 ... Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Konsernbidrag og utbytte Renteinntekter Realisert gevinst/tap verdipapirer Urealisert gevinst/tap verdipapirer Rentekostnader Andre finansinntekter/kostnader Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden Resultat 1.halvår

28 ... Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag 2001 NOK mill Endring i % Forfalt premie % Netto overført premiereserve mv % Netto inntekter finansielle eiendeler % Utbetalte erstatninger % Endr. forsikringsmessige avsetninger % -812 Driftskostnader Storebrand Livsforikring AS % -930 Øvrige poster % -354 Til/fra kursreguleringsfond % Driftsresultat % Resultat til kunder % Resultat til eier % 838 Resultat 1.halvår

29 ... Storebrand Bank Konsern Resultat Mill. kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Andre inntekter Driftskostnader Driftsresultat Tapsavsetninger Nedskrivning anleggsmidler Resultat før skatt Skattekostnad ordninært resultat Resultat etter skatt Resultat 1.halvår

30 ... Storebrand Kapitalforvaltning Konsern Kapitalforvaltningsvirksomhet NOK mill Storebrand Kapitalforvaltning ASA Storebrand Fondene Storebrand kapitalforvaltning Holding AS Sum kapitalforvaltningsvirksomheten Resultat 1.halvår

31 ... Finansbanken Konsern Resultatregnskap 1. halvår 2001 H1 H1 (NOK mill.) Renteinntekter og lignende inntekter 842,6 594, ,7 Rentekostnader og lignende kostnader -626,8-409,6-992,6 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 215,8 185,1 401,1 Sum andre driftsinntekter 87,5 76,0 161,7 Sum driftskostnader -171,9-107,8-250,1 Driftsresultat før tap og nedskrivninger 131,4 153,3 312,7 Tap på utlån, garantier mv. -234,3-56,6-294,9 Resultat av ordinær drift -102,9 96,7 17,8 Skatt på ordinært resultat *) 23,4-30,2-13,3 Resultat av ordinær drift -79,5 66,5 4,5 *) Høy skatt grunnet GW-avskrivninger og konsolidering av minoritetsinteresser etter EK-metoden. Resultat 1.halvår

32 ... If Group Result Highlights (MSEK) Group result highlights Q Q H (MSEK) Premiums earned Claims incurred Operating expenses Underwriting result Normalised investment result Operating result including normalised investment result One-time launching expenses Q Statutory investment result adjustment Statutory operating result Claims ratio 87.2% 86.9% 87.5% 86.8% Expense ratio 21.8% 24.3% 22.4% 23.4% Combined ratio 109.0% 111.2% 109.9% 110.2% Expense and combined ratios excluding Q one-time launching expenses of MSEK 170 Resultat 1.halvår

33 ... Storebrand livvirksomheten 1. halvår 2001 Espen Klitzing Adm. direktør Resultat 1.halvår

34 ... Fremgang i kjernevirksomheten Fortsatt godt salg innen storkundemarkedet, positiv flyttebalanse i 2. kvartal. Markedsvinner i Unit Linked, økt markedsandel i 2. kvartal. Lansering av innskuddspensjon fullført. Produkter og løsninger i normal drift på nyutviklet plattform. Oppmuntrende resultater fra employee benefit -initiativer. Betydelig interesse, de første kundene har tatt i bruk Wincome-løsningen. Fortsatt positiv kostnadsutvikling. Kostnadsprosent på 0,89, og klar reduksjon i kostnadene i forhold til 1. halvår Risikobærende evne er redusert i 1. halvår og aksjeandelen justert tilsvarende. Tilfredsstillende risikobærende evne. Resultat 1.halvår

35 ... Storebrand er fortsatt klart største livselskap - Markedsandeler, kundefond* til forvaltning Sparebank 1/VÅR Norske Liv Vesta KLP MNOK % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 26.0 % 27.7 % 26.0 % Vital 16.9 % 16.9 % 17.6 % Gjensidige / NOR 16.6 % 16.3 % 16.8 % Storebrand 31.2 % 29.8 % 30.3 % Q 2001 *Forsikringsfond for tradisjonelle selskap (post til i balansen) ekskl. årets overskudd. Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Resultat 1.halvår

36 ... Stabil utvikling i premieinntekter - Markedsandeler, løpende premieinntekter inkl. Unit Linked MNOK Sparebank 1/VÅR Norske Liv Vesta KLP 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 4 % 8 % 4 % 3 % 4 % 4 % 10 % 6 % 8 % 10 % 9 % 5 % 22 % 19 % 23 % 22 % 23 % 27 % Vital 19 % 17 % 15 % 16 % 16 % 16 % Gjensidige / NOR 20 % 19 % 20 % 18 % 18 % 17 % Storebrand 27 % 25 % 25 % 26 % 24 % 23 % Q2000-1Q2001 Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Skandia Unit Linked. Resultat 1.halvår

37 ... Livvirksomheten, sum premie og overførte reserver - Totalt, Forfalt premie* inkl. Unit Linked MNOK Sparebank 1 Norske Liv VÅR Vesta KLP 4 % 5 % 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 7 % 4 % 5 % 5 % 6 % 10 % 8 % 6 % 10 % 9 % 7 % 19 % 19 % 19 % 16 % 21 % 21 % Vital 17 % 17 % 19 % 17 % 18 % 20 % Gjensidige/ NOR 24 % 20 % 18 % 17 % 18 % 17 % Storebrand 25 % 26 % 27 % 31 % 25 % 23 % *Inkl. overført reserve. Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Skandia Unit Linked Q2000-1Q2001 Resultat 1.halvår

38 ... Unit Linked Storebrand markedsvinner - Markedsandeler Unit Linked, forfalt premie 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 16,0 % 15,6 % Markedsandeler målt etter forfalt premie pr. første halvår mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill 2,8 0,7 % 2,6 1,5 % 4,3 % 4,1 % Andre 5,4 % 1,7 5,3 % 5,3 % 7,3 % 2,7 6,1 % 5,9 % 5,6 % 5,6 % 3,5 % 3,7 % 7,7 % 7,3 % 4,1 % 4,1 % 4,9 % 6,3 % 5,7 % 11,1 % 7,5 % 9,6 % 5,6 % 6,2 % 10,5 % 13,7 % Vår/Sparebank1 13,6 % 20,3 % 20,4 % 12,6 % 12,0 % 12,9 % 40,4 % 30,1 % 27,5 % K- Fondsfors./Vesta 22,4 % 15,3 % 21,7 % 15,1 % 20,7 % 51,6 % 21,6 % Gjensidige NOR 24,5 % 23,5 % 20,1 % 19,6 % 19,8 % 21,0 % 21,4 % Vital 19,9 % 25,2 % 13,3 % 11,8 % 12,4 % Skandia 1.kv.99 T.o.m. 2.kv.99 26,2 % 28,7 % 29,6 % 26,1 % 25,2 % 22,0 % 20,4 % 21,1 % T.o.m. 3.kv.99 T.o.m. 4.kv.99 1.kv.2000 T.o.m. 2..kv.00 T.o.m. 3.kv.00 T.o.m. 4.kv.00 1.kv T.o.m. 2.kv. 01 Storebrand Kilde: Utveksling mellom selskapene Resultat 1.halvår

39 ... Storebrand Livsforsikring AS - Premie (inkl. tilflytting) NOK mill Kollektiv herav tilflyttede reserver Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Kritisk sykdom m.m Sum herav tilflyttede reserver Resultat 1.halvår

40 ... Storebrand livvirksomheten - Flyttebalanse inkl. Unit Linked MNOK 1kv kv halvår halvår 2000 Tilflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Unit Linked Sum Fraflyttede midler Kollektiv pensjon Individual liv Unit Linked Sum Netto Resultat 1.halvår

41 ... Risikoprodukter utenfor overskuddsdelingen* Forfalt premie (millioner NOK) 107** * Inkluderer ikke gruppeliv og skadeprodukter **Estimat basert på korreksjon av feiltransaksjon i januar H 2001 Resultat 1.halvår

42 ... Driftskostnader - Prosent av gjennomsnittlig forsikringsfond 1,2 1,0 0,8 1,10 1,02 0,9 0,86 0,94 0,96 0,94 0,89 0,6 0,4 0,2 0, kv 2001 Resultat 1.halvår

43 ... Storebrand Livsforsikring AS - Resultat til eier Mill. kroner OVERSKUDDSMODELLEN REGULERING AV MAKSIMUM Avkastning EK, ansv. lån og sikkerhetsfond 51 Ek-betjening kundefond % av driftsresultat 227 Ek-betjening risiko 25 Overskudd på produkter Øvrig 15 uten overskuddsdeling 13 Sum overskuddsmodell 247 Er tilført eier mill. kroner er tilført eier Resultat 1.halvår

44 ... God start for Storebrand Innskuddspensjon Stort markedspotensial bekreftet av høy interesse etter lansering Rammebetingelser ennå ikke endelig avklart, men tilfredsstillende Fullført produktlansering, kunder bruker løsningene Inngåtte kontrakter omfatter bedrifter med fra 2 til 400 ansatte i en lang rekke industrier f.eks., konsulentfirmaer, papir- og kraftprodusenter Markedets mest fleksible produktløsninger Storebrand har som mål å være markedsleder. Etter vår oppfatning er vi meget godt posisjonert Resultat 1.halvår

45 ... Utvikling risikokapital 1. halvår 2001 (NOK millioner) des.00 jan.01 feb.01 mar.01 apr.01 mai.01 jun.01 Kjernekap.margin Tilleggsavsetninger Driftsresultat Kursreguleringsfond Merk: Samlede tilleggsavsetninger utgjør 4729, figuren inkluderer bare tilleggsavsetninger lik ett års rentegaranti i 2001-tallene. Resultat 1.halvår

46 ... Utvikling kursreguleringsfond 2001 (millioner NOK) Resultat 1.halvår

47 ... Utvikling i kursreguleringsfondet (millioner NOK) Kursreguleringsfond Endring fond Realisert gevinst Resultat 1.halvår Realisert tap Nedskriving Kursreguleringsfond 30.06

48 ... Etablert bånd i risikokapitalutnyttelse Følsomhet i risikobærende evne er uttrykt ved hjelp av risikokapitalutnyttelse Risikokapitalutnyttelse angir hvor mye av risikokapitalen som blir redusert gitt stress-test scenario Storebrand har etablert bånd for vurdering av tiltak for å opprettholde en god risikobærende evne Sjekkpunkt mot risikobærende evne: Forvalters diskresjon Løpende dialog med oppdragsgiver Vurdering Risikokapitalutnyttelse Resultat 1.halvår

49 ... Utvikling risikokapital og aksjeandel ,0 % MNOK ,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Driftsresultat Kjernekapitalmargin Aksjeandel ,0 % Resultat 1.halvår

50 ... Bufferkapital i prosent av kundefond - I henhold til definisjon benyttet i Vitals halvårspresentasjon MNOK ,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Sikkerhetsfond Ansvarlig kapital Års og delårsresultat Tilleggsavsetninger Merverdier I % av kundefond Resultat 1.halvår

51 ... Utvikling indekser siden Utvikling indekser siden MSCI World MSCI NAM MSCI Norway MSCI Europe MSCI Pacific Resultat 1.halvår

52 ... Storebrand Livsforsikring Konsern - Avkastning 1. halvår 2001 *) Bokført avkastning 2,77 % annualisert 5,52 % Verdijustert avkastning -0,05 % annualisert -0,10 % *) Prosent av sum eiendeler Resultat 1.halvår

53 ... Tradisjonelle konkurransefaktorer i livsforsikring Kapitalavkastning Risikoresultat Kostnader Trender Reduserte forskjeller mellom selskapene over tid Kundene vil selv kunne velge aktivaallokering i foreslått nytt regelverk Kraftig svekkede uføreresultater for hele bransjen Større forskjeller mellom kundegrupper Kunder med lav uførhetsrisiko ikke lenger villig til å subsidiere kunder med høy uførhetsrisiko Reduserte forskjeller mellom selskapene over tid Storebrands posisjon Høyest avkastning til kunder siste 5 år Ikke fornøyd med verdijustert avkastning i 2000 og 1. halvår 2001 Målsetting er å være best over tid og blant de beste hvert enkelt år Størst datagrunnlag Ledende fagmiljø Så utviklingen tidlig Innfører differensiert prising og underwriting Har, og skal fortsatt ha, lavest kostnader Resultat 1.halvår

54 ... Nye konkurransefaktorer i livsforsikring Bedriften krever at ansattegoder (pensjon) blir synliggjort Større valgfrihet for bedriften og de ansatte Enkelhet og effektivitet i betjening Integrering mot øvrige ansattegoder Internett-baserte selvbetjeningsløsninger for bedrifts- og privatmarkedet Samfunnsansvar Resultat 1.halvår

55 ... Kunder i Storebrand kan velge å... Gi hver enkelt ansatt en oversikt over hans bedrifts- og privatbetalte forsikrings- og spareordninger i Storebrand integrert i bedriftens intranett Selv bestemme aktivaallokering gjennom å velge Euroben La hver enkelt ansatt velge aktivaallokering og endre allokering når det er ønskelig nettbasert. Tilgang til totalt 37 fond, Storebrands og eksterne forvalteres fond Kommunisere med Storebrand og oppdatere sin pensjonsordning gjennom B2B-løsninger. Løsningen gir også innsyn i status for kundebehandlingen i Storebrand Få rådgivning, sjekke priser og bestille pensjonsordninger på nett Integrere pensjonsordninger med øvrige ansattegoder (eksisterende eller nye) gjennom vår Wincome-løsning I sum er dette unikt for Storebrand Resultat 1.halvår

56 ... Eksempel: Internett-basert spare- og forsikringsoversikt for bedrifts- og privatprodukter Resultat 1.halvår

57 ... Eksempel: Internett-basert beslutningsguide for ansatte med Storebrand Innskuddspensjon Resultat 1.halvår

58 ... Eksempel: Internett-løsning bedriften kan bruke til enkel administrasjon av pensjonsordningen Resultat 1.halvår

59 ... Eksempel: Nett-pensjon; få rådgivning, sjekke priser og bestille bedriftspensjon på Internett Resultat 1.halvår

60 ... Eksempel: Wincome; Full oversikt over alle ansattegoder, finansiell rådgivning, artikler om personlig økonomi, formidling av tjenester som gjør hverdagen enklere for de ansatte Resultat 1.halvår

61 ... Etiske kriterier i forvaltning av pensjonsmidler Nei, fordi: Kriteriene alltid vil være omstridt Store datamangler/evalueringsproblemer Vi ikke er formyndere Risiko for redusert avkastning Ja, fordi: Det er tross alt bedre å gjøre noe enn å gi opp før man har begynt Naturlig del av et samfunnsansvar Kunder ønsker det og kan ikke selv velge Avkastning behøver ikke å bli skadelidende Forretningsmulighet Resultat 1.halvår

62 ... Avkastningssammenligning Storebrand Principle Global og MSCI verdens indeks SPGF Index Jul-99 Sep-99 Nov-99 Jan-00 Mar-00 May-00 Jul-00 Sep-00 Nov-00 Jan-01 Mar-01 May-01 Jul-01 May-99 Mar-99 Jan-99 May-96 Jul-96 Sep-96 Nov-96 Jan-97 Mar-97 May-97 Jul-97 Sep-97 Nov-97 Jan-98 Mar-98 May-98 Jul-98 Sep-98 Nov-98 Note: Avkastning før forvaltningshonorar (1,25% p.a.) Resultat 1.halvår

63 ... Miljø- og sosiale investeringskriterier Tobakk Selskaper som produserer og distribuerer tobakksprodukter Selskaper som får mer enn 10% av sin inntekt fra tobakksindustrien. Landminer Selskaper som ikke etter beste evne prøver å forhindre at deres produkter benyttes til produksjon, distribusjon eller salg av landminer. Menneskerettigheter Selskaper som beskyldes for å ha begått alvorlige brudd på menneskerettigheter; barnearbeid, tvangsarbeid, bruk av slaver, feil bruk av sikkerhetsutstyr, krenkelse av innfødtes rettigheter og innskrenket rett til fagorganisering. Kjemiselskaper For den europeiske delen av porteføljen; selskapene må hevde seg blant de 30% beste i verden miljømessig. Resultat 1.halvår

64 ... Livsforsikringsvirksomheten med en Sampo-løsning Hovedkontor/kompetansesenter i Oslo Større marked for Storebrands produkter & løsninger Finland Baltikum og Polen Ressurser til internasjonal ekspansjon Lansere nye produkter/tjenester Kjøp av etablerte selskaper/porteføljer? Videre ekspansjon i Norden Økt kompetanse i bruk av nettløsninger/ny teknologi Internasjonale muligheter for ansatte og ledere Systematisk overføring av beste praksis mellom landene Økt kapitalbase Resultat 1.halvår

65 ... Storebrand Kapitalforvaltning 2. kvartal 2001 Allan Åkerstedt Resultat 1.halvår

66 ... Internasjonale aksjemarkeder ytd ( ) 104 MSCI World Price Index local currency ,6% -8,0% -5,0% +6,8% -0,9% -2,6% YTD -7,5% /29/ /29/ /28/ /29/ /29/01 5/29/ /29/ Resultat 1.halvår

67 ... Internasjonale aksjemarkeder* ytd ( ) 2 QTD YTD -0.2% -1.0% JAPAN PACIFIC -1.3% Norway -6.9% USA -7.1% Germany -7.3% NORTH AMERICA -7.5% THE WORLD INDEX -8.8% United Kingdom -10.4% EUROPE -23.4% NORDIC COUNTRIES -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% *MSCI Price index in local currency Resultat 1.halvår

68 ... Global sektor avkastning* - ytd ( ) YTD 2 QTD 4.1% 6.1% 2.5% 6.3% 1.8% 3.7% Consumer Discretionary Materials Energy -3.4% -6.1% -7.2% -7.5% -7.5% 6.1% 3.2% 0.3% 3.1% 0.8% Industrials Financials Utilities THE WORLD INDEX Consumer Staples -11.6% 0.3% Health Care -16.8% -8.6% Telecom -19.4% 8.2% Info. Technology -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% *MSCI Price index in local currency Resultat 1.halvår

69 ... International bond markets - ytd ( ) 104 JPM GLOBAL GOVT BOND IN LOCAL CURR. - TOT RETURN IND HIGH / 3/01 LOW /12/00 LAST DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN Resultat 1.halvår Source: DATASTREAM

70 ... International bond markets - ytd ( ) Japan 3.9 World 2.0 USA 1.8 Germany/ Euro 1.5 Norway 1.4 UK (1.4) INTERNATIONAL BOND YIELDS 29-Dec 29-Jun Change Norway USA Germay/Euro Resultat 1.halvår 2001 UK Japan (0.50) %

71 ... Storebrand Kapitalforvaltning Konsern Hovedtrekk 1. halvår Svakt aksjemarked bidrar til svakt halvårsresultat hittil i år NOK 3,5 mill Utvikling totale midler under forvaltning. NOK mrd Ikke tilfredsstillende totalavkastning for Storebrand Liv: - 0,1% - men meravkastning i 5 av 8 delporteføljer Vinnere av netto nytegning i verdipapirfond 14 av 34 aksje- og obligasjonsfond i øvre kvartil Netto nysalg NOK 900 mill fra eksterne kunder (ekskl. If) Lansering av Private Equity fond ifond i Sverige , Q 2001 Verdipapirer konsernkunder Eiendom Eksterne, diskresjonære Verdipapirfond Resultat 1.halvår

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

Fire organisasjoner som arbeider for bekjempelse av narkotika inngår avtale med Storebrand som oppretter fond for narkotikabekjempelse.

Fire organisasjoner som arbeider for bekjempelse av narkotika inngår avtale med Storebrand som oppretter fond for narkotikabekjempelse. Året 1997 Januar: Februar: April: Omfattende evakueringer i Troms p.g.a. snøskred. Storebrand beslutter å ville dekke folks merutgifter. Storebrand offentliggjør samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet.

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet. Dette er Storebrand Storebrand er 230 år i 1997. Foruten å være landets eldste forsikringsselskap, er Storebrand også Norges største innen både livs- og skadeforsikring. Selskapet etablerte bankvirksomhet

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer