Deanu gielda - Tana kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Innstilling i PS 4/2009 Regjeringens tiltakspakke fra formannskapet ettersendes Frank M. Ingilæ Ordfører

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/2009 PS 2/2009 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 3/2009 Godkjenning av protokoll fra PS 4/2009 Regjeringens tiltakspakke 2009/222 PS 5/2009 Lån til refinansiering 2007/2534 PS 6/2009 Veiplan Saksordfører: Børre Steinar Børresen (VU) PS 7/2009 Forvaltning av innlandsfisk i Finnmark- høring - Saksordfører: Karen Inga Vars (TAFE) PS 8/2009 PS 9/2009 PS 10/2009 PS 11/2009 PS 12/2009 Bredbandsutbyggingen i Tana - status og videre strategi - Saksordfører: Kåre Breivik (H) Nye veinavn i Tana kommune - Retningslinjer, kriterier og forslag - Saksordfører: Ulf Ballo (AP) Miniatyrskytebane i Tana flerbrukshall - Saksordfører: Karen Inga vars (TAFE) Høring- søknad om forpaktning av Julelva og Hanaelva (Julelvvassdraget) - Saksordfører: Trond- Are Anti (SANUV) Valg av leder, nestleder og 3.medlem/varamedlem i havneutvalget 2008/ / / / / / /1707 PS 13/2009 Referatsaker/Orienteringer 2009/75

4 PS 1/2009 Godkjenning av innkalling

5 PS 2/2009 Godkjenning av saksliste

6 PS 3/2009 Godkjenning av protokoll fra

7 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2009/222-1 Saksbehandler: Frans Eriksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 4/ Regjeringens tiltakspakke Rådmannens innstilling Regjeringens ekstrabevilgning til Tana kommune fremlagt 26. januar med kr ,- til vedlikeholdstiltak og kr ,- i frie inntekter skal brukes etter følgende prinsipper: Vedlikehold: Vegvedlikehold, gang og sykkelstier kr ,- Vedlikehold kommunale bygg kr ,- Vedlikehold av idrettsanlegg kr ,- Sum kr ,- Formannskap får myndighet til å fordele avsatte midler til enkeltprosjekter innenfor dette fordelingsprinsippet. Midlene skal brukes i henhold til regjeringens føringer på området. Frie midler: Bevilgning til andre trossamfunn kr ,- Til formannskapets frie disposisjon kr ,- Sum kr ,- Midler til formannskapets disposisjon skal brukes etter de føringer som er fastsatt i regjeringens tiltakspakke. Andre tiltak: Andre nye tiltak skal prioriteres og søkes gjennom egne finansieringsordninger. Det gjelder f.eks. ENØK-tiltak. Formannskapet får myndighet til å godkjenne og prioritere prosjekter som kan relateres til tiltakspakken av , herunder bruk av frie midler som egenandel i prosjekter.

8 SAKSOPPLYSNINGER Regjeringen fremmet 26. januar en krisepakke med tiltak for arbeid. Forslagene fra regjeringen er i stor grad rettet mot kommunesektoren. Det viktigste enkelttiltaket er satsingen på vedlikehold rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Nedgangen i økonomien generelt vil trolig gi kommunesektoren rundt 2 mrd kroner i lavere skatteinngang i 2009 enn det som er forutsatt i nasjonalbudsjettet. Anslaget for kostnadsveksten i kommunal sektor (deflatoren) justeres ned fra 4,5 pst til 4,1 pst. Netto virkningen på de frie inntektene av redusert skatt og reduserte kostnader er beregnet til 1,2 mrd koner. Dette foreslås kompensert gjennom økt rammetilskudd. Det foreslås også en hel del andre endringer i kommuneopplegget, som innebærer at kommunesektoren samlet får over 6,4 mrd kroner i økte inntekter i Regjeringen har vært opptatt av å få på plass tiltak som virker raskt og venter rask effekt. Nye ordninger er derfor gjort enkle og ubyråkratiske. Endringene i inntekter innenfor kommuneopplegget (beløp i 1000 kr): Rammetilskudd kommuner Rammetilskudd fylkeskommuner Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering Rentekompensasjon skole og svømmebasseng Rentekompensasjon kirker Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Tilskudd til digital fornying i kommunene Kompensasjon for merverdiavgift Økte bevilgninger innenfor kommuneopplegget Virkning av lavere skatteinngang og kostnader i Netto virkning kommuneopplegget Rammetilskudd for kommuner foreslås økt med 1,97 mrd. kroner, hvorav 1,01 mrd kroner er kompensasjon for netto virkning av forventet skattesvikt og redusert kostnadsvekst og 960 mill kroner er generell styrking som bl.a. legger til rette for økte investeringer. Økninger i rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommunene er fordelt etter kostnadsnøkkelsen i inntektssystemet: Kommune Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall (1000 kr) Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen (1000 kr) Sum av kolonne 1-2 (1000 kr) Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen (1000 kr) Tana

9 Vedlikeholdstilskudd (1): Et midlertidig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner på 4 milliarder kroner. Tilskuddet fordeles med et likt beløp per innbygger og gis til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling. Tiltakene som finansieres under ordningen skal komme i tillegg til vedtatte prosjekter i kommunenes budsjetter for Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009, som skal fullfinansiere kommunale vedlikeholdsprosjekter som kommer i tillegg til vedtatt budsjett for Tilskuddet gis uten forutgående søknadsbehandling, men kommunen skal rapportere om anvendelsen av midlene til fylkesmannen (revisorattest for anvendelsen inngår i rapporteringen). Midler som eventuelt står ubrukt ved utgangen av 2009 må tilbakebetales. Rentekompensasjon: Kommunene har vist stor interesse for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg og har allerede planlagt mange prosjekter. Rentekompensasjonsordningene for skolebygg og kirker foreslås økt med til sammen 42 mill. kroner ved at rammen for investeringer er utvidet med henholdsvis 1 mrd. kroner for skoler og 0,4 mrd kroner for kirker. Investeringstilskudd: Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Bevilgningen til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger økes med 156,6 millioner kroner, tilsvarende ytterligere 1500 plasser i tillegg til de 1000 som allerede ligger i statsbudsjettet for Den økte satsingen på vedlikehold og investeringer forusettes i hovedsak å være rettet mot eksterne leverandører. Denne ekstra satsingen er anslått å gi kommunesektoren 800 mill. kroner i økt kompensasjon for merverdiavgift Frie inntekter (2): Kommunesektorens frie inntekter økes med 1,2 milliarder kroner. I tillegg kommer økte frie inntekter fra merverdikompensasjon på 0,8 milliarder kroner knyttet til økt kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken. Som regjeringen varslet før jul, vil kommunesektoren kompenseres for det reelle inntektsbortfallet knyttet til lavere anslåtte skatteinntekter i Det reelle inntektsbortfallet er på usikkert grunnlag anslått til rundt 1,2 milliarder kroner, når det også tas hensyn til lavere anslag for lønns- og kostnadsveksten i kommunesektoren. Dette kompenseres i en tilsvarende økning i rammeoverføringene. Læreplasser: For å bidra til å opprettholde antall læreplasser, økes fylkeskommunenes lærlingtilskudd til bedrifter i 2009 med 185 millioner kroner. Tilskuddsordning: En midlertidig, søknadsbasert tilskuddsordning for digital fornying i kommunene med sikte på effektivisering av de kommunale tjenestene. Bevilgningen skal dekke tilskudd til prosjekter med utviklingskarakter og læringseffekt for andre kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Tilskudd gis til prosjekter som starter opp innen utgangen av Det forutsettes en egnefinansiering på 80 pst fra kommuner/fylkeskommuner som mottar tilskuddet. Rammen for tilskuddet er 60 mill kroner.

10 Tiltak utenfor kommuneopplegget: Energitiltak: Enova får 1,2 milliarder kroner ekstra til ordninger for energitiltak (energiøkonomiseringstiltak). Dette er ordninger kommuner og fylkeskommuner kan søke på. Utleieboliger: Regjeringen bevilger 250 millioner kroner til 1500 nye utleieboliger for vanskeligstilte grupper og øker lånerammen i Husbanken med to milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til pakken på 6,4 milliarder til kommunene. Dette gir mulighet for større bruk av disse virkemidlene i kommunenes boligsosiale innsats. Betingelsene knyttet til ordningene er ikke endret. Husbankens rammer for startlån foreslås utvidet med 2 mrd kroner og økt ttilskudd til utleieboliger for å dekke tilsagn om rundt flere boliger i Det foreslås bevilget 15 mill. kroner til utvidelse av ordningen Ny sjanse, som er et lønnet kvalifiseringsprogram rettet mot innvandrere. Idrettsanlegg: Regjeringen foreslår et tilskudd på 250 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg over Kulturdepartementets budsjett. Det blir lagt særlig vekt på anlegg for barn og ungdom. Disse pengene kommer i tillegg til de 6,4 milliardene til kommunene. Arbeidsmarkedstiltak: Det foreslås en økning i arbeidsmarkedstiltak med plasser, som skal rettes inn mot registrerte ledige. Dette vil isolert kunne bidra til å redusere veksten i kommunenes utgifter til økonomisk sosialhjelp. Virkningen av den sterkere økonomiske nedgangen, som nå legges til grunn, må forutsettes å gi betydelig økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram. KST-vedtak (utdrag): 14. I forbindelse med finanskrisa er det signalisert fra regjeringen at det vil komme midler til ulike tiltak. Kommunestyret ber formannskapet være årvåken for hurtig å kunne igangsette eventuelle prosjekter, og refererer til plan B i Investeringsbudsjettet for Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å iverksette investeringer på inntil kr ,- iht. investeringsbudsjett når prosjektplan er ferdiggjort og begrunnet i akutt behov. Prosjekter som kan bli finansiert gjennom eventuelle statlige tiltak skal prioriteres. Administrasjonen bes identifisere aktuelle prosjekter. Formannskapet vurdere plan B fortløpende. 17. Tana kommunestyre ber administrasjonen å fortsette arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunale bygg. I den sammenhengen bes administrasjonen også vurdere behovet for gatelys langs veier i kommunen. Nye tiltak: (Plan B) Under forutsetning av at sentrale myndigheter innfører ekstratiltak for investeringer i kommunal sektor, vil kommunestyre prioritere investeringer gjennomført raskere enn tidligere forutsett i fremlagt investeringsplan. Følgende områder prioriteres: Kommunale veger, gang- og sykkelstier Skoler, barnehager og institusjoner Idrettsanlegg Sum kr. 5 mill kr. 3 mill kr. 2 mill kr. 10 mill.

11 VURDERING Vedlikehold (1): Rådmannen har lagt til grunn en streng fortolkning av vedlikeholdsbegrepet. I foreslåtte tiltak ligger det derfor ikke inn nyinvestering, men vedlikehold og oppgradering av eksisterende bygg og anlegg. Rådmannens innstilling er satt opp med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak Vedtaket er fortolket slik at ekstra midler i forbindelse med tiltakspakken skal følge samme fordeling som satt opp i kst-vedtaket av ( fair share prinsipp). Det innebærer en fordeling mellom veger, bygg, og idrettsanlegg med hhv. 50 %, 30 % og 20 % andel av tiltakspakken. Innenfor denne rammen vil det være rom for en rekke enkeltprosjekter. For at prosjektene hurtig skal kunne bli realisert i løpet av året, tilrås det at formannskapet får myndighet til å disponere en fordelt ramme til enkeltprosjekter. Frie midler (2): Kommunen får også ekstra frie midler på kr ,-. Dette kommer i tillegg til en skattekompensasjon (4) på kr ,- som skal dekke en forventet skattesvikt i Skattekompensasjonen er derfor ikke regnet med som nye midler som kan brukes på nye tiltak. Det er behov for ekstra bevilgning til andre kirkesamfunn på kr ,- fordi tidligere støtte til livssynssamfun har hatt feilt beregningsgrunnlag. Tilskudd skal være så stort at det etter måten svarer om lag til det som staten har budsjettert til Den norske kirken og skal regnes ut etter kor mange som hører til samfunnet. Alle livssynssamfunn som får rikstilskudd, kan hvert år kreve tilsvarende tilskudd fra kommuner der det bor noen som hører til livssynssamfunnet. Dette tilskuddet blir regnet ut med grunnlag i de budsjetterte utlegg kommunen har til Den norske kirke. I Tana er det 158 personer som tilhører andre trossamfunn. Den norske kirke får kr 811,- pr. medlem fra Tana kommune. Dette tilsier at andre kirkesamfunn har rett på kr 158 x 811 = kr ,-. Det er avsatt kr ,- på budsjettet, slik at det er en underdekning på ,-. Det foreslås at resten av de frie midlene blir stilt til formannskapets disposisjon, men at regjeringens føringer i forbindelsen med tiltakspakke skal legges til grunn for bruk av midlene. Relatert til tiltakspakken kan slik bruk være egenandeler og mindre investeringer i forbindelse med ENØK-tiltak og kan da være et tillegg til foreslått ramme til vedlikehold av kommunale bygg, jfr. punkt 17 i kommunestyrets vedtak av 18. desember Andre tiltak Andre nye tiltak må søkes finansiert med lån eller eksterne tilskudd. Tiltak som vil være aktuelle for prioritering befinner seg i kategoriene som regjeringen har gitt ekstrabevilgninger til: rentekompensasjon (skole, svømmeanlegg, kirke), investeringstilskudd (omsorgsboliger og sykehjemsplasser), digital fornying (kommunale tjenester), energitiltak, utleieboliger (jfr. boligsosial handlingsplan) og idrettsanlegg. Kommunestyret ønsker ytterligere satsing på ENØK-tiltak. En del tiltak kan søkes finansiert fra Enova som har fått 1,2 milliarder ekstra til tiltak. Det er ikke lagt noen føringer på disse pengene, og det betyr at disse ekstra midlene går inn i de eksisterende programmer til Enova. I praksis vil det bety at flere prosjekter får støtte innenfor programmene til Enova og at det blir mindre konkurranse om å få støtte. Enova gir i liten grad støtte til investeringer i ENØK-tiltak.

12 Eventuell støtte skal være utløsende og må konkurrere med andre prosjekt. Enova vil også prioritere prosjekter som totalt sett har høyt innsparingspotensial. Det innebærer at ENØK-investeringstiltak som allerede er godt utredet i stor grad må påregnes finansiert på ordinær måte (egenkapital og/eller låneopptak) eller gjennom denne tiltakspakken (rammen for vedlikeholdsmidler eller frie midler). Enova kan som tidligere, støtte tiltak som utredning, analyser og planarbeid. Kommunen har igangsatt planarbeid med klima- og energi. Dette forventes foreligge i løpet av året. Dersom det er ønskelig med raskere iverksettelse av konkrete tiltak, bør man bruke denne tiltakspakken til det enten gjennom vedlikeholdsmidlene eller frie midler. Jørn Aslaksen rådmann

13 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2007/ Saksbehandler: Sissel Marie Saua Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 5/ Lån til refinansiering Rådmannens innstilling Tana kommune tar opp lån til refinansiering på kr Lånets avdras med like store beløp over 20 år Saksopplysninger Tana kommune har to lån i DnB nor. Disse ble opptatt til investeringer da DnB Nor var hovedbankforbindelse. Tana kommune gikk over til Sparebank1 Nord Norge i Disse lånene ble igjen i DnB Nor. Nå er alle konti unntatt foliokonto avsluttet i DnB Nor. Dette har medført at disse to lånene må refinansieres og gjøres opp. Kommunestyret har tidligere godkjent dette låneopptaket til investeringer. Da dette er flere år siden vil det være krevende å finne disse vedtakene igjen. Banken kan ikke utbetale lån til kommunen uten å få ett vedtak fra kommunestyret.

14 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Miljø- og kulturkomiteen 50/ Kommunestyret 125/ Kommunestyret 6/ Veiplan Saksprotokoll saksnr. 125/2008 i Kommunestyret Behandling Saken utsatt til første kommunestyremøte i Votering Vedtak Saksprotokoll saksnr. 50/2008 i Miljø- og kulturkomiteen Behandling Nestleder Karen Inga Vars (TAFE) fremmet rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til veiplan for perioden Vedtak om gjennomføring av de enkelte tiltak gjøres i kommunestyrets budsjettvedtak.

15 3. Takten i gjennomføringen må vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjett og økonomiplan. 4. Søknad om tilskudd til vedlikehold eller standardheving av bygde- og jordbruksveier behandles av rådmannen innenfor budsjettrammen. 5. Gjennomføring av drift og vedlikehold i henhold til Drifts- og vedlikeholdsinstruksen er avhengig av de årlige bevilgninger til sommer- og vintervedlikehold av veier. 6. Rådmannen prioriterer drifts- og vedlikeholdstiltak i forhold til de årlige budsjett. VU v/børre St. Børresen fremmet følgende fellesforslag: Til 7.1. Prioriteringsliste: 1. Nordre Luftjok (1,5 mill.kr) 2. Sirma 2010 (0,25 mill kr) 3. Masjokdalen (0,5 mill kr) 4. Båteng 2010 (0,3 mill kr) 5. Høyholmen 2010 (0,6 mill kr. samfiansiering FeFo/fylkesmannen) 6. Persenveien 2012 (0,1 mill kr) 7. Lahmveien 2013 (0,1 mill kr) 8. Tyttebærsletta 2013 (0,1 mill kr) Som saksordfører for saken i kommunestyret velges: Børre St. Børresen (VU) Votering Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt. Fellesforslag: Enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til veiplan for perioden Vedtak om gjennomføring av de enkelte tiltak gjøres i kommunestyrets budsjettvedtak. 3. Takten i gjennomføringen må vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjett og økonomiplan. 4. Søknad om tilskudd til vedlikehold eller standardheving av bygde- og jordbruksveier behandles av rådmannen innenfor budsjettrammen. 5. Gjennomføring av drift og vedlikehold i henhold til Drifts- og vedlikeholdsinstruksen er avhengig av de årlige bevilgninger til sommer- og vintervedlikehold av veier. 6. Rådmannen prioriterer drifts- og vedlikeholdstiltak i forhold til de årlige budsjett. Til 7.1. Prioriteringsliste: 1. Nordre Luftjok (1,5 mill.kr) 2. Sirma 2010 (0,25 mill kr) 3. Masjokdalen (0,5 mill kr) 4. Båteng 2010 (0,3 mill kr)

16 5. Høyholmen 2010 (0,6 mill kr. samfiansiering FeFo/fylkesmannen) 6. Persenveien 2012 (0,1 mill kr) 7. Lahmveien 2013 (0,1 mill kr) 8. Tyttebærsletta 2013 (0,1 mill kr) Som saksordfører for saken i kommunestyret velges: Børre St. Børresen (VU) Rådmannens innstilling 7. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til veiplan for perioden Vedtak om gjennomføring av de enkelte tiltak gjøres i kommunestyrets budsjettvedtak. 9. Takten i gjennomføringen må vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjett og økonomiplan. 10. Søknad om tilskudd til vedlikehold eller standardheving av bygde- og jordbruksveier behandles av rådmannen innenfor budsjettrammen. 11. Gjennomføring av drift og vedlikehold i henhold til Drifts- og vedlikeholdsinstruksen er avhengig av de årlige bevilgninger til sommer- og vintervedlikehold av veier. 12. Rådmannen prioriterer drifts- og vedlikeholdstiltak i forhold til de årlige budsjett. Saksopplysninger Veiplan er videreføring/rullering av Vegplan for jordbruksveier i Tana kommune som ble vedtatt den Ettersom planen omfatter alle kommunalt eide veier i Tana har administrasjonen valgt å endre planens navn til Veiplan for I rulleringen er endringen som ble vedtatt av kommunestyret i 2005 innarbeidet. Videre er veiene inndelt i jordbruksveier og kommunale veier. Kommunale veier i boligfelt er nevnt spesielt i den grad det er foreslått iverksatt tiltak i planperioden. Tiltaks- og prioriteringslisten er oppdatert. Vedlikeholdsinstruksen er endret når det gjelder utløsende standard og tidsfrister. Vurdering Veiplanen er et nødvendig verktøy for planlegging av tiltak i økonomiplanperioden, spesielt når det gjelder heving av standarden (breddeutvidelse, forsterknings- og bærelag og fast dekke). Etterlevelse av vedlikeholdsinstruksen er i høyeste grad avhengig av de årlige bevilgningene til veivedlikehold. Selv om en del av sommervedlikeholdet kan gjøres i egenregi, så medfører det kostnader til innkjøp av materialer (grus, asfalt, skilt, rekkverksmateriell etc). Mer drift i egenregi krever investering i ny traktorgraver.

17 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE VEGPLAN FOR PERIODEN BYGG- OG ANLEGGSAVDELINGEN NOVEMBER 2008 Godkjent av kommunestyret

18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 2 Om planen 2.1 Oppbygging av planen 2.2 Plandokumentet omhandler 2.3 Organisering 3 Definisjoner 4 Gjennomføring 4.1 Kommunestyrets ansvar 4.2 Rådmannens ansvar Veg standard - nå situasjon 5 Oversikt over veier 5.1 Jordbruksveier 5.2 Kommunale veier 6 Plan for standardheving 7 Kostnader og prioriteringsliste 7.1 Prioriteringsliste 7.2 Finansiering 8 Drifts og vedlikeholdsinstruks 8.1 Definisjoner 8.2 Generell beskrivelse 8.3 Utløsende standard Vedlegg: Kart over jordbruksveier 2

19 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Denne planen er en rullering av Vegplan for jordbruksveger som ble vedtatt av kommunestyret den Tana kommune har som mange andre kommuner tidligere ikke hatt noen helhetlig plan for kommunale veger. Vegplan for jordbruksveier omhandlet kun det som tidligere var definert som jordbruksveier Denne rulleringen har tatt hensyn til kommunestyrets vedtak av , sak nr 10/05. I vedtaket ble status for veiene fastsatt: kommunal-, bygde- eller jordbruksvei. Samtidig ble det vedtatt hvem som har vedlikeholdsansvaret for de enkelte veikategorier. I denne rulleringen er samtlige veier der kommunen har vedlikeholdsansvaret tatt med. Planen er retningsgivende for ressursbruk og bevilgninger til veiformål i kommunen. 2 Om planen 2.1 Oppbygging av planen Veiplanen består av todelt, en strategiplan og en handlingsplan. Handlingsplanen gjelder for et år om gangen, iverksetting av tiltak vedtas hvert år av kommunestyret som en del av kommunens investeringsbudsjett. Endring av prioritet for de enkelte veier gjøres i budsjettvedtakene. 2.2 Plandokumentet omhandler Plandokumentet omhandler kommunale veier. Jordbruksveiene er opplistet selv om vedlikeholdsansvaret tilligger grunneierne. Planen har status som sektorplan, dvs. at den ikke har juridisk status, men vil legge føringer for utbedring av veier i perioden. Veier der det ikke er nødvendig å iverksette tiltak er ikke spesielt nevnt i planen. 2.3 Organisering Opprinnelig veiplan ble utarbeidet av bygg- og anleggsavdelingen i samråd med landbrukskontoret. Rulleringen er gjennomført av BA. 3

20 3 Definisjoner Kommunal vei: Hovedvei med primært betydelig allmenn- og offentlig trafikk. Kommunale veier vedlikeholdes av kommunen. Jordbruksvei Jordbruksvei er som hovedregel en vei som benyttes hovedsakelig til transport innen jordbruksnæringen. Jordbruksveier vedlikeholdes av grunneierne som bruker veien. Privat vei: Vei som eies, vedlikeholdes og forvaltes av privatpersoner eller privatrettslige foretak. Kan være en samlevei som går over eller fører til en eller flere private eiendommer. Bygdevei Kan være en samlevei som fører til flere eiendommer langs eller ved veitrasèen. 4 Gjennomføring 4.1 Kommunestyrets ansvar Kommunestyret gir i veiplanens handlingsplan føringer for prioritering av vedlikeholdet av kommunale veier. Ut fra planen kan rådmannen legge inn investeringstiltak i sitt budsjettforslag. 4.2 Rådmannens ansvar Rådmannen har i henhold til budsjettvedtak hvert år ansvaret for planlegging og gjennomføring av tiltakene i veiplanen. 5 Oversikt over veier Her inngår begrepet veiformål som sier noe om formålet veien ble byget for. Jordbruksveiene er tatt med i oversikten som orientering selv om vedlikeholdsansvaret ligger hos grunneierne 5.1 Jordbruksveier: Vei fra Rv 98 til Golggotjohka Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei 4

21 Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk Vei lengde totalt: 1,8 km Vei lengde jordbruksfonnål: 1,6 km Veidekke: Grus, ok standard Veibredde: 3 m Stikkrenner: Ingen Bru: l stk med armert betongplate støpt på DIP bjelker Grøfter: Delvis, mye vegetasjonsvekst mot veiskulder Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: Ingen Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne. Jordbrukseiendommer: Ja, store jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdsbruk Merknader: Eksisterende rekkverk er av planker og bør snarest skiftes til rekkverk av stål. Det er et relativt høyt fall ned i elva, så utforkjøring på brua kan føre til en alvorlig ulykke. Vei fra Rv98 til Golggotjeakkit (gartneriveien) fra øverste husstand Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk Vei lengde totalt: 2,1 km Vei lengde jordbruksformål: 0,9 km Veidekke: Grus, ok standard, lite hullet Veibredde: 3 3,5 m Stikkrenner: Ingen Grøfter: Delvis, mye vegetasjonsvekst Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: Ingen Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne. Jordbrukseiendommer: Ja, jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdbruk Merknader: Ikke behov for standardhevning Vei fra Rv98 - vestre Seida (sør for Mohkeveaijelva) Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk Veilengde totalt: ca 0,9 km Veilengde jordbruksformål: ca 0,35 km Veidekke: Grus i hjulspor, for øvrig er veg dekke befengt med vegetasjon Veibredde: Ca 2,5 m Stikkrenner: Generell Grøfter: Ingen Skilting: ingen Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneiere Jordbrukseiendommer: Ja, flere eiendommer som høstes Merknader: Ikke behov for standardhevning 5

22 Vei fra søndre Luftjok til Gorzi Veiformål: Jordbruksvei Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk Veilengde totalt: Ca 1 km Veilengde jordbruksformål: Ca 1 km Veidekke: Grus/sand Vei bredde: 2,5 3 m Stikkrenner: Ingen Bru: 1 stk over Luftjok Grøfter: Delvis Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: Ingen Vedlikehold: Vedlikeholdes av grunneierne. Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes tilknyttet flere bruk. Merknader: Ikke behov for standard hevning. Vei fra Luftjok til søndre Luftjok Veiformål: Jordbruksvei. Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk Veilengde totalt: 1,1 km Veilengde jordbruksformål: 1,1 km Veidekke: Grus Veibredde: Ca 3 m Stikkrenner: Antall 2 stk. Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter. Fartsgrense: Generell. Øvrig skilting: Ingen. Vedlikehold: Vedlikeholdes av grunneierne Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes. Merknader: Ikke behov for standard hevning. Vei fra Rv895 opp Polmakdalen Veiformå1: Antatt opparbeidet som bygde vei Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk Veilengde totalt: 5,4 km Veilengde jordbruksformål: 2,8 km Veidekke: Grus med stedvis sand, veien fremtrer stedvis hullet Veibredde: 3,5-4 m Stikkrenner: Antall 5 stk. Grøfter: Ja, noe vegetasjonsvekst, stedvis mangler grøfter mot langsgående bakkekant Fartsgrense: 50 km/t Øvrig skilting: Skilt 146 sauer Vedlikehold: Kommunalt, kun sommer Jordbrukseiendommer: Ja, store eiendommer som høstes av ulike bruk 6

23 Merknader: Minimalt slitelag av grus, bør stedvis forsterkes med grusmasser. Behov for grøfting av enkelte strekninger. Vei fra E6 til vestre Skiippagurra (Hedeguohppi) Veiformål: Opprinnelig opparbeidet som bygdevei Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk Veilengde totalt: ca. 1 km Veilengde jordbruksformål: ca 1 km Veidekke: Grus Veibredde: 3,5-4 m Stikkrenner: Antall 2 stk. Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: Ingen Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien. Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes, veien er også transportvei for innhøsting av eiendommer vest for E6. Merknader: Grusdekket på veien bør få en oppjustering. Vei fra E6 til Hillagurra moen Veiformål: Antatt opprinnelig opparbeidet som jordbruksvei Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenntrafikk Veilengde totalt. 1,7 km Veilengde jordbruksformål: 1,7 km Veidekke: Grus, stedvis sand Veibredde: varierende 3 3,5 m Stikkrenner. Antall 1 stk. Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter, vegetasjonsvekst. Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: 202 vikeplikt, 320 akseltrykkgrense, 146 dyr (sau) Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien Jordeiendommer: Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk. Merknader: Ikke behov for standard hevning. Vei fra boligfelt Sirma til Bjellemyra Veiformål: Antatt bygd som bygdevei Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport Veilengde totalt: 1,8 km Veilengde jordbruksfonnål: 1,8 km Veibredde: 3 m Vegdekke: Sand blandet grus, ujevn vegbane Stikkrenner: Antall 3 stk Grøfer: Ja, stedvis vegetasjonsvekst Fartsgrense: 30 km/t 7

24 Øvrig skilting: Vedlikehold: Jordeiendommer: Merknader: Ingen Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk. Ikke behov for standard hevning. Vei fra Rv890 til Austertana (gammelveien) Veiformål: Antatt bygd som bygdevei Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport Veilengde totalt: km Veilengde jordbruksfonnål: km Veibredde: 3-4 m Vegdekke: Sand blandet grus, ujevn vegbane Stikkrenner: Grøfer: Ja, stedvis vegetasjonsvekst Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: Ingen Vedlikehold: Ingen vedlikehold Jordeiendommer: Ja? Merknader: Ikke behov for standard hevning. 5.2 Kommunale veier: Sirma fra E6 gjennom boligfelt (mot Bjellemyra) Veiformål: Antatt bygd som bygdevei Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport Veilengde totalt: 0,7 km Veibredde: ca. 3,5 m Vegdekke: Nytt grusdekke lagt sommeren 2007 Stikkrenner: Antall 3 stk Grøfter: Veien grøftet sommeren 2007 Fartsgrense: 30 km/t Øvrig skilting: 202 vikeplikt Vedlikehold: Vedlikeholdes av kommunen Merknader: Behov for fast dekke for å hindre utvasking av grusen i vårløsningen. Vei fra Rv98 til Masjokdalen Veiformål: Antatt bygd som bygdevei Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig trafikk Veilengde totalt: 4,2 km Veidekke: Fast dekke Veibredde: 3 3,5 m 8

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer