Deanu gielda - Tana kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Innstilling i PS 4/2009 Regjeringens tiltakspakke fra formannskapet ettersendes Frank M. Ingilæ Ordfører

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/2009 PS 2/2009 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 3/2009 Godkjenning av protokoll fra PS 4/2009 Regjeringens tiltakspakke 2009/222 PS 5/2009 Lån til refinansiering 2007/2534 PS 6/2009 Veiplan Saksordfører: Børre Steinar Børresen (VU) PS 7/2009 Forvaltning av innlandsfisk i Finnmark- høring - Saksordfører: Karen Inga Vars (TAFE) PS 8/2009 PS 9/2009 PS 10/2009 PS 11/2009 PS 12/2009 Bredbandsutbyggingen i Tana - status og videre strategi - Saksordfører: Kåre Breivik (H) Nye veinavn i Tana kommune - Retningslinjer, kriterier og forslag - Saksordfører: Ulf Ballo (AP) Miniatyrskytebane i Tana flerbrukshall - Saksordfører: Karen Inga vars (TAFE) Høring- søknad om forpaktning av Julelva og Hanaelva (Julelvvassdraget) - Saksordfører: Trond- Are Anti (SANUV) Valg av leder, nestleder og 3.medlem/varamedlem i havneutvalget 2008/ / / / / / /1707 PS 13/2009 Referatsaker/Orienteringer 2009/75

4 PS 1/2009 Godkjenning av innkalling

5 PS 2/2009 Godkjenning av saksliste

6 PS 3/2009 Godkjenning av protokoll fra

7 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2009/222-1 Saksbehandler: Frans Eriksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 4/ Regjeringens tiltakspakke Rådmannens innstilling Regjeringens ekstrabevilgning til Tana kommune fremlagt 26. januar med kr ,- til vedlikeholdstiltak og kr ,- i frie inntekter skal brukes etter følgende prinsipper: Vedlikehold: Vegvedlikehold, gang og sykkelstier kr ,- Vedlikehold kommunale bygg kr ,- Vedlikehold av idrettsanlegg kr ,- Sum kr ,- Formannskap får myndighet til å fordele avsatte midler til enkeltprosjekter innenfor dette fordelingsprinsippet. Midlene skal brukes i henhold til regjeringens føringer på området. Frie midler: Bevilgning til andre trossamfunn kr ,- Til formannskapets frie disposisjon kr ,- Sum kr ,- Midler til formannskapets disposisjon skal brukes etter de føringer som er fastsatt i regjeringens tiltakspakke. Andre tiltak: Andre nye tiltak skal prioriteres og søkes gjennom egne finansieringsordninger. Det gjelder f.eks. ENØK-tiltak. Formannskapet får myndighet til å godkjenne og prioritere prosjekter som kan relateres til tiltakspakken av , herunder bruk av frie midler som egenandel i prosjekter.

8 SAKSOPPLYSNINGER Regjeringen fremmet 26. januar en krisepakke med tiltak for arbeid. Forslagene fra regjeringen er i stor grad rettet mot kommunesektoren. Det viktigste enkelttiltaket er satsingen på vedlikehold rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Nedgangen i økonomien generelt vil trolig gi kommunesektoren rundt 2 mrd kroner i lavere skatteinngang i 2009 enn det som er forutsatt i nasjonalbudsjettet. Anslaget for kostnadsveksten i kommunal sektor (deflatoren) justeres ned fra 4,5 pst til 4,1 pst. Netto virkningen på de frie inntektene av redusert skatt og reduserte kostnader er beregnet til 1,2 mrd koner. Dette foreslås kompensert gjennom økt rammetilskudd. Det foreslås også en hel del andre endringer i kommuneopplegget, som innebærer at kommunesektoren samlet får over 6,4 mrd kroner i økte inntekter i Regjeringen har vært opptatt av å få på plass tiltak som virker raskt og venter rask effekt. Nye ordninger er derfor gjort enkle og ubyråkratiske. Endringene i inntekter innenfor kommuneopplegget (beløp i 1000 kr): Rammetilskudd kommuner Rammetilskudd fylkeskommuner Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering Rentekompensasjon skole og svømmebasseng Rentekompensasjon kirker Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Tilskudd til digital fornying i kommunene Kompensasjon for merverdiavgift Økte bevilgninger innenfor kommuneopplegget Virkning av lavere skatteinngang og kostnader i Netto virkning kommuneopplegget Rammetilskudd for kommuner foreslås økt med 1,97 mrd. kroner, hvorav 1,01 mrd kroner er kompensasjon for netto virkning av forventet skattesvikt og redusert kostnadsvekst og 960 mill kroner er generell styrking som bl.a. legger til rette for økte investeringer. Økninger i rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommunene er fordelt etter kostnadsnøkkelsen i inntektssystemet: Kommune Vedlikeholdstilskudd fordelt etter innb.tall (1000 kr) Frie inntekter etter kostnadsnøkkelen (1000 kr) Sum av kolonne 1-2 (1000 kr) Skattekomp. fordelt etter Kostnadsnøkkelen (1000 kr) Tana

9 Vedlikeholdstilskudd (1): Et midlertidig tilskudd til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner på 4 milliarder kroner. Tilskuddet fordeles med et likt beløp per innbygger og gis til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling. Tiltakene som finansieres under ordningen skal komme i tillegg til vedtatte prosjekter i kommunenes budsjetter for Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009, som skal fullfinansiere kommunale vedlikeholdsprosjekter som kommer i tillegg til vedtatt budsjett for Tilskuddet gis uten forutgående søknadsbehandling, men kommunen skal rapportere om anvendelsen av midlene til fylkesmannen (revisorattest for anvendelsen inngår i rapporteringen). Midler som eventuelt står ubrukt ved utgangen av 2009 må tilbakebetales. Rentekompensasjon: Kommunene har vist stor interesse for rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg og har allerede planlagt mange prosjekter. Rentekompensasjonsordningene for skolebygg og kirker foreslås økt med til sammen 42 mill. kroner ved at rammen for investeringer er utvidet med henholdsvis 1 mrd. kroner for skoler og 0,4 mrd kroner for kirker. Investeringstilskudd: Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Bevilgningen til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger økes med 156,6 millioner kroner, tilsvarende ytterligere 1500 plasser i tillegg til de 1000 som allerede ligger i statsbudsjettet for Den økte satsingen på vedlikehold og investeringer forusettes i hovedsak å være rettet mot eksterne leverandører. Denne ekstra satsingen er anslått å gi kommunesektoren 800 mill. kroner i økt kompensasjon for merverdiavgift Frie inntekter (2): Kommunesektorens frie inntekter økes med 1,2 milliarder kroner. I tillegg kommer økte frie inntekter fra merverdikompensasjon på 0,8 milliarder kroner knyttet til økt kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken. Som regjeringen varslet før jul, vil kommunesektoren kompenseres for det reelle inntektsbortfallet knyttet til lavere anslåtte skatteinntekter i Det reelle inntektsbortfallet er på usikkert grunnlag anslått til rundt 1,2 milliarder kroner, når det også tas hensyn til lavere anslag for lønns- og kostnadsveksten i kommunesektoren. Dette kompenseres i en tilsvarende økning i rammeoverføringene. Læreplasser: For å bidra til å opprettholde antall læreplasser, økes fylkeskommunenes lærlingtilskudd til bedrifter i 2009 med 185 millioner kroner. Tilskuddsordning: En midlertidig, søknadsbasert tilskuddsordning for digital fornying i kommunene med sikte på effektivisering av de kommunale tjenestene. Bevilgningen skal dekke tilskudd til prosjekter med utviklingskarakter og læringseffekt for andre kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Tilskudd gis til prosjekter som starter opp innen utgangen av Det forutsettes en egnefinansiering på 80 pst fra kommuner/fylkeskommuner som mottar tilskuddet. Rammen for tilskuddet er 60 mill kroner.

10 Tiltak utenfor kommuneopplegget: Energitiltak: Enova får 1,2 milliarder kroner ekstra til ordninger for energitiltak (energiøkonomiseringstiltak). Dette er ordninger kommuner og fylkeskommuner kan søke på. Utleieboliger: Regjeringen bevilger 250 millioner kroner til 1500 nye utleieboliger for vanskeligstilte grupper og øker lånerammen i Husbanken med to milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til pakken på 6,4 milliarder til kommunene. Dette gir mulighet for større bruk av disse virkemidlene i kommunenes boligsosiale innsats. Betingelsene knyttet til ordningene er ikke endret. Husbankens rammer for startlån foreslås utvidet med 2 mrd kroner og økt ttilskudd til utleieboliger for å dekke tilsagn om rundt flere boliger i Det foreslås bevilget 15 mill. kroner til utvidelse av ordningen Ny sjanse, som er et lønnet kvalifiseringsprogram rettet mot innvandrere. Idrettsanlegg: Regjeringen foreslår et tilskudd på 250 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg over Kulturdepartementets budsjett. Det blir lagt særlig vekt på anlegg for barn og ungdom. Disse pengene kommer i tillegg til de 6,4 milliardene til kommunene. Arbeidsmarkedstiltak: Det foreslås en økning i arbeidsmarkedstiltak med plasser, som skal rettes inn mot registrerte ledige. Dette vil isolert kunne bidra til å redusere veksten i kommunenes utgifter til økonomisk sosialhjelp. Virkningen av den sterkere økonomiske nedgangen, som nå legges til grunn, må forutsettes å gi betydelig økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram. KST-vedtak (utdrag): 14. I forbindelse med finanskrisa er det signalisert fra regjeringen at det vil komme midler til ulike tiltak. Kommunestyret ber formannskapet være årvåken for hurtig å kunne igangsette eventuelle prosjekter, og refererer til plan B i Investeringsbudsjettet for Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å iverksette investeringer på inntil kr ,- iht. investeringsbudsjett når prosjektplan er ferdiggjort og begrunnet i akutt behov. Prosjekter som kan bli finansiert gjennom eventuelle statlige tiltak skal prioriteres. Administrasjonen bes identifisere aktuelle prosjekter. Formannskapet vurdere plan B fortløpende. 17. Tana kommunestyre ber administrasjonen å fortsette arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunale bygg. I den sammenhengen bes administrasjonen også vurdere behovet for gatelys langs veier i kommunen. Nye tiltak: (Plan B) Under forutsetning av at sentrale myndigheter innfører ekstratiltak for investeringer i kommunal sektor, vil kommunestyre prioritere investeringer gjennomført raskere enn tidligere forutsett i fremlagt investeringsplan. Følgende områder prioriteres: Kommunale veger, gang- og sykkelstier Skoler, barnehager og institusjoner Idrettsanlegg Sum kr. 5 mill kr. 3 mill kr. 2 mill kr. 10 mill.

11 VURDERING Vedlikehold (1): Rådmannen har lagt til grunn en streng fortolkning av vedlikeholdsbegrepet. I foreslåtte tiltak ligger det derfor ikke inn nyinvestering, men vedlikehold og oppgradering av eksisterende bygg og anlegg. Rådmannens innstilling er satt opp med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak Vedtaket er fortolket slik at ekstra midler i forbindelse med tiltakspakken skal følge samme fordeling som satt opp i kst-vedtaket av ( fair share prinsipp). Det innebærer en fordeling mellom veger, bygg, og idrettsanlegg med hhv. 50 %, 30 % og 20 % andel av tiltakspakken. Innenfor denne rammen vil det være rom for en rekke enkeltprosjekter. For at prosjektene hurtig skal kunne bli realisert i løpet av året, tilrås det at formannskapet får myndighet til å disponere en fordelt ramme til enkeltprosjekter. Frie midler (2): Kommunen får også ekstra frie midler på kr ,-. Dette kommer i tillegg til en skattekompensasjon (4) på kr ,- som skal dekke en forventet skattesvikt i Skattekompensasjonen er derfor ikke regnet med som nye midler som kan brukes på nye tiltak. Det er behov for ekstra bevilgning til andre kirkesamfunn på kr ,- fordi tidligere støtte til livssynssamfun har hatt feilt beregningsgrunnlag. Tilskudd skal være så stort at det etter måten svarer om lag til det som staten har budsjettert til Den norske kirken og skal regnes ut etter kor mange som hører til samfunnet. Alle livssynssamfunn som får rikstilskudd, kan hvert år kreve tilsvarende tilskudd fra kommuner der det bor noen som hører til livssynssamfunnet. Dette tilskuddet blir regnet ut med grunnlag i de budsjetterte utlegg kommunen har til Den norske kirke. I Tana er det 158 personer som tilhører andre trossamfunn. Den norske kirke får kr 811,- pr. medlem fra Tana kommune. Dette tilsier at andre kirkesamfunn har rett på kr 158 x 811 = kr ,-. Det er avsatt kr ,- på budsjettet, slik at det er en underdekning på ,-. Det foreslås at resten av de frie midlene blir stilt til formannskapets disposisjon, men at regjeringens føringer i forbindelsen med tiltakspakke skal legges til grunn for bruk av midlene. Relatert til tiltakspakken kan slik bruk være egenandeler og mindre investeringer i forbindelse med ENØK-tiltak og kan da være et tillegg til foreslått ramme til vedlikehold av kommunale bygg, jfr. punkt 17 i kommunestyrets vedtak av 18. desember Andre tiltak Andre nye tiltak må søkes finansiert med lån eller eksterne tilskudd. Tiltak som vil være aktuelle for prioritering befinner seg i kategoriene som regjeringen har gitt ekstrabevilgninger til: rentekompensasjon (skole, svømmeanlegg, kirke), investeringstilskudd (omsorgsboliger og sykehjemsplasser), digital fornying (kommunale tjenester), energitiltak, utleieboliger (jfr. boligsosial handlingsplan) og idrettsanlegg. Kommunestyret ønsker ytterligere satsing på ENØK-tiltak. En del tiltak kan søkes finansiert fra Enova som har fått 1,2 milliarder ekstra til tiltak. Det er ikke lagt noen føringer på disse pengene, og det betyr at disse ekstra midlene går inn i de eksisterende programmer til Enova. I praksis vil det bety at flere prosjekter får støtte innenfor programmene til Enova og at det blir mindre konkurranse om å få støtte. Enova gir i liten grad støtte til investeringer i ENØK-tiltak.

12 Eventuell støtte skal være utløsende og må konkurrere med andre prosjekt. Enova vil også prioritere prosjekter som totalt sett har høyt innsparingspotensial. Det innebærer at ENØK-investeringstiltak som allerede er godt utredet i stor grad må påregnes finansiert på ordinær måte (egenkapital og/eller låneopptak) eller gjennom denne tiltakspakken (rammen for vedlikeholdsmidler eller frie midler). Enova kan som tidligere, støtte tiltak som utredning, analyser og planarbeid. Kommunen har igangsatt planarbeid med klima- og energi. Dette forventes foreligge i løpet av året. Dersom det er ønskelig med raskere iverksettelse av konkrete tiltak, bør man bruke denne tiltakspakken til det enten gjennom vedlikeholdsmidlene eller frie midler. Jørn Aslaksen rådmann

13 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2007/ Saksbehandler: Sissel Marie Saua Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 5/ Lån til refinansiering Rådmannens innstilling Tana kommune tar opp lån til refinansiering på kr Lånets avdras med like store beløp over 20 år Saksopplysninger Tana kommune har to lån i DnB nor. Disse ble opptatt til investeringer da DnB Nor var hovedbankforbindelse. Tana kommune gikk over til Sparebank1 Nord Norge i Disse lånene ble igjen i DnB Nor. Nå er alle konti unntatt foliokonto avsluttet i DnB Nor. Dette har medført at disse to lånene må refinansieres og gjøres opp. Kommunestyret har tidligere godkjent dette låneopptaket til investeringer. Da dette er flere år siden vil det være krevende å finne disse vedtakene igjen. Banken kan ikke utbetale lån til kommunen uten å få ett vedtak fra kommunestyret.

14 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Miljø- og kulturkomiteen 50/ Kommunestyret 125/ Kommunestyret 6/ Veiplan Saksprotokoll saksnr. 125/2008 i Kommunestyret Behandling Saken utsatt til første kommunestyremøte i Votering Vedtak Saksprotokoll saksnr. 50/2008 i Miljø- og kulturkomiteen Behandling Nestleder Karen Inga Vars (TAFE) fremmet rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til veiplan for perioden Vedtak om gjennomføring av de enkelte tiltak gjøres i kommunestyrets budsjettvedtak.

15 3. Takten i gjennomføringen må vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjett og økonomiplan. 4. Søknad om tilskudd til vedlikehold eller standardheving av bygde- og jordbruksveier behandles av rådmannen innenfor budsjettrammen. 5. Gjennomføring av drift og vedlikehold i henhold til Drifts- og vedlikeholdsinstruksen er avhengig av de årlige bevilgninger til sommer- og vintervedlikehold av veier. 6. Rådmannen prioriterer drifts- og vedlikeholdstiltak i forhold til de årlige budsjett. VU v/børre St. Børresen fremmet følgende fellesforslag: Til 7.1. Prioriteringsliste: 1. Nordre Luftjok (1,5 mill.kr) 2. Sirma 2010 (0,25 mill kr) 3. Masjokdalen (0,5 mill kr) 4. Båteng 2010 (0,3 mill kr) 5. Høyholmen 2010 (0,6 mill kr. samfiansiering FeFo/fylkesmannen) 6. Persenveien 2012 (0,1 mill kr) 7. Lahmveien 2013 (0,1 mill kr) 8. Tyttebærsletta 2013 (0,1 mill kr) Som saksordfører for saken i kommunestyret velges: Børre St. Børresen (VU) Votering Rådmannens innstilling: Enstemmig vedtatt. Fellesforslag: Enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til veiplan for perioden Vedtak om gjennomføring av de enkelte tiltak gjøres i kommunestyrets budsjettvedtak. 3. Takten i gjennomføringen må vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjett og økonomiplan. 4. Søknad om tilskudd til vedlikehold eller standardheving av bygde- og jordbruksveier behandles av rådmannen innenfor budsjettrammen. 5. Gjennomføring av drift og vedlikehold i henhold til Drifts- og vedlikeholdsinstruksen er avhengig av de årlige bevilgninger til sommer- og vintervedlikehold av veier. 6. Rådmannen prioriterer drifts- og vedlikeholdstiltak i forhold til de årlige budsjett. Til 7.1. Prioriteringsliste: 1. Nordre Luftjok (1,5 mill.kr) 2. Sirma 2010 (0,25 mill kr) 3. Masjokdalen (0,5 mill kr) 4. Båteng 2010 (0,3 mill kr)

16 5. Høyholmen 2010 (0,6 mill kr. samfiansiering FeFo/fylkesmannen) 6. Persenveien 2012 (0,1 mill kr) 7. Lahmveien 2013 (0,1 mill kr) 8. Tyttebærsletta 2013 (0,1 mill kr) Som saksordfører for saken i kommunestyret velges: Børre St. Børresen (VU) Rådmannens innstilling 7. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til veiplan for perioden Vedtak om gjennomføring av de enkelte tiltak gjøres i kommunestyrets budsjettvedtak. 9. Takten i gjennomføringen må vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjett og økonomiplan. 10. Søknad om tilskudd til vedlikehold eller standardheving av bygde- og jordbruksveier behandles av rådmannen innenfor budsjettrammen. 11. Gjennomføring av drift og vedlikehold i henhold til Drifts- og vedlikeholdsinstruksen er avhengig av de årlige bevilgninger til sommer- og vintervedlikehold av veier. 12. Rådmannen prioriterer drifts- og vedlikeholdstiltak i forhold til de årlige budsjett. Saksopplysninger Veiplan er videreføring/rullering av Vegplan for jordbruksveier i Tana kommune som ble vedtatt den Ettersom planen omfatter alle kommunalt eide veier i Tana har administrasjonen valgt å endre planens navn til Veiplan for I rulleringen er endringen som ble vedtatt av kommunestyret i 2005 innarbeidet. Videre er veiene inndelt i jordbruksveier og kommunale veier. Kommunale veier i boligfelt er nevnt spesielt i den grad det er foreslått iverksatt tiltak i planperioden. Tiltaks- og prioriteringslisten er oppdatert. Vedlikeholdsinstruksen er endret når det gjelder utløsende standard og tidsfrister. Vurdering Veiplanen er et nødvendig verktøy for planlegging av tiltak i økonomiplanperioden, spesielt når det gjelder heving av standarden (breddeutvidelse, forsterknings- og bærelag og fast dekke). Etterlevelse av vedlikeholdsinstruksen er i høyeste grad avhengig av de årlige bevilgningene til veivedlikehold. Selv om en del av sommervedlikeholdet kan gjøres i egenregi, så medfører det kostnader til innkjøp av materialer (grus, asfalt, skilt, rekkverksmateriell etc). Mer drift i egenregi krever investering i ny traktorgraver.

17 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE VEGPLAN FOR PERIODEN BYGG- OG ANLEGGSAVDELINGEN NOVEMBER 2008 Godkjent av kommunestyret

18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 2 Om planen 2.1 Oppbygging av planen 2.2 Plandokumentet omhandler 2.3 Organisering 3 Definisjoner 4 Gjennomføring 4.1 Kommunestyrets ansvar 4.2 Rådmannens ansvar Veg standard - nå situasjon 5 Oversikt over veier 5.1 Jordbruksveier 5.2 Kommunale veier 6 Plan for standardheving 7 Kostnader og prioriteringsliste 7.1 Prioriteringsliste 7.2 Finansiering 8 Drifts og vedlikeholdsinstruks 8.1 Definisjoner 8.2 Generell beskrivelse 8.3 Utløsende standard Vedlegg: Kart over jordbruksveier 2

19 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Denne planen er en rullering av Vegplan for jordbruksveger som ble vedtatt av kommunestyret den Tana kommune har som mange andre kommuner tidligere ikke hatt noen helhetlig plan for kommunale veger. Vegplan for jordbruksveier omhandlet kun det som tidligere var definert som jordbruksveier Denne rulleringen har tatt hensyn til kommunestyrets vedtak av , sak nr 10/05. I vedtaket ble status for veiene fastsatt: kommunal-, bygde- eller jordbruksvei. Samtidig ble det vedtatt hvem som har vedlikeholdsansvaret for de enkelte veikategorier. I denne rulleringen er samtlige veier der kommunen har vedlikeholdsansvaret tatt med. Planen er retningsgivende for ressursbruk og bevilgninger til veiformål i kommunen. 2 Om planen 2.1 Oppbygging av planen Veiplanen består av todelt, en strategiplan og en handlingsplan. Handlingsplanen gjelder for et år om gangen, iverksetting av tiltak vedtas hvert år av kommunestyret som en del av kommunens investeringsbudsjett. Endring av prioritet for de enkelte veier gjøres i budsjettvedtakene. 2.2 Plandokumentet omhandler Plandokumentet omhandler kommunale veier. Jordbruksveiene er opplistet selv om vedlikeholdsansvaret tilligger grunneierne. Planen har status som sektorplan, dvs. at den ikke har juridisk status, men vil legge føringer for utbedring av veier i perioden. Veier der det ikke er nødvendig å iverksette tiltak er ikke spesielt nevnt i planen. 2.3 Organisering Opprinnelig veiplan ble utarbeidet av bygg- og anleggsavdelingen i samråd med landbrukskontoret. Rulleringen er gjennomført av BA. 3

20 3 Definisjoner Kommunal vei: Hovedvei med primært betydelig allmenn- og offentlig trafikk. Kommunale veier vedlikeholdes av kommunen. Jordbruksvei Jordbruksvei er som hovedregel en vei som benyttes hovedsakelig til transport innen jordbruksnæringen. Jordbruksveier vedlikeholdes av grunneierne som bruker veien. Privat vei: Vei som eies, vedlikeholdes og forvaltes av privatpersoner eller privatrettslige foretak. Kan være en samlevei som går over eller fører til en eller flere private eiendommer. Bygdevei Kan være en samlevei som fører til flere eiendommer langs eller ved veitrasèen. 4 Gjennomføring 4.1 Kommunestyrets ansvar Kommunestyret gir i veiplanens handlingsplan føringer for prioritering av vedlikeholdet av kommunale veier. Ut fra planen kan rådmannen legge inn investeringstiltak i sitt budsjettforslag. 4.2 Rådmannens ansvar Rådmannen har i henhold til budsjettvedtak hvert år ansvaret for planlegging og gjennomføring av tiltakene i veiplanen. 5 Oversikt over veier Her inngår begrepet veiformål som sier noe om formålet veien ble byget for. Jordbruksveiene er tatt med i oversikten som orientering selv om vedlikeholdsansvaret ligger hos grunneierne 5.1 Jordbruksveier: Vei fra Rv 98 til Golggotjohka Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei 4

21 Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk Vei lengde totalt: 1,8 km Vei lengde jordbruksfonnål: 1,6 km Veidekke: Grus, ok standard Veibredde: 3 m Stikkrenner: Ingen Bru: l stk med armert betongplate støpt på DIP bjelker Grøfter: Delvis, mye vegetasjonsvekst mot veiskulder Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: Ingen Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne. Jordbrukseiendommer: Ja, store jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdsbruk Merknader: Eksisterende rekkverk er av planker og bør snarest skiftes til rekkverk av stål. Det er et relativt høyt fall ned i elva, så utforkjøring på brua kan føre til en alvorlig ulykke. Vei fra Rv98 til Golggotjeakkit (gartneriveien) fra øverste husstand Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk Vei lengde totalt: 2,1 km Vei lengde jordbruksformål: 0,9 km Veidekke: Grus, ok standard, lite hullet Veibredde: 3 3,5 m Stikkrenner: Ingen Grøfter: Delvis, mye vegetasjonsvekst Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: Ingen Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne. Jordbrukseiendommer: Ja, jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdbruk Merknader: Ikke behov for standardhevning Vei fra Rv98 - vestre Seida (sør for Mohkeveaijelva) Veiformål: Opparbeidet som jordbruksvei Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk Veilengde totalt: ca 0,9 km Veilengde jordbruksformål: ca 0,35 km Veidekke: Grus i hjulspor, for øvrig er veg dekke befengt med vegetasjon Veibredde: Ca 2,5 m Stikkrenner: Generell Grøfter: Ingen Skilting: ingen Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneiere Jordbrukseiendommer: Ja, flere eiendommer som høstes Merknader: Ikke behov for standardhevning 5

22 Vei fra søndre Luftjok til Gorzi Veiformål: Jordbruksvei Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk Veilengde totalt: Ca 1 km Veilengde jordbruksformål: Ca 1 km Veidekke: Grus/sand Vei bredde: 2,5 3 m Stikkrenner: Ingen Bru: 1 stk over Luftjok Grøfter: Delvis Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: Ingen Vedlikehold: Vedlikeholdes av grunneierne. Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes tilknyttet flere bruk. Merknader: Ikke behov for standard hevning. Vei fra Luftjok til søndre Luftjok Veiformål: Jordbruksvei. Trafikkgrunnlag: Jordbrukstrafikk Veilengde totalt: 1,1 km Veilengde jordbruksformål: 1,1 km Veidekke: Grus Veibredde: Ca 3 m Stikkrenner: Antall 2 stk. Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter. Fartsgrense: Generell. Øvrig skilting: Ingen. Vedlikehold: Vedlikeholdes av grunneierne Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes. Merknader: Ikke behov for standard hevning. Vei fra Rv895 opp Polmakdalen Veiformå1: Antatt opparbeidet som bygde vei Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk Veilengde totalt: 5,4 km Veilengde jordbruksformål: 2,8 km Veidekke: Grus med stedvis sand, veien fremtrer stedvis hullet Veibredde: 3,5-4 m Stikkrenner: Antall 5 stk. Grøfter: Ja, noe vegetasjonsvekst, stedvis mangler grøfter mot langsgående bakkekant Fartsgrense: 50 km/t Øvrig skilting: Skilt 146 sauer Vedlikehold: Kommunalt, kun sommer Jordbrukseiendommer: Ja, store eiendommer som høstes av ulike bruk 6

23 Merknader: Minimalt slitelag av grus, bør stedvis forsterkes med grusmasser. Behov for grøfting av enkelte strekninger. Vei fra E6 til vestre Skiippagurra (Hedeguohppi) Veiformål: Opprinnelig opparbeidet som bygdevei Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenn trafikk Veilengde totalt: ca. 1 km Veilengde jordbruksformål: ca 1 km Veidekke: Grus Veibredde: 3,5-4 m Stikkrenner: Antall 2 stk. Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: Ingen Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien. Jordbrukseiendommer: Ja, eiendommer som høstes, veien er også transportvei for innhøsting av eiendommer vest for E6. Merknader: Grusdekket på veien bør få en oppjustering. Vei fra E6 til Hillagurra moen Veiformål: Antatt opprinnelig opparbeidet som jordbruksvei Trafikkgrunnlag: Jordbruks- og allmenntrafikk Veilengde totalt. 1,7 km Veilengde jordbruksformål: 1,7 km Veidekke: Grus, stedvis sand Veibredde: varierende 3 3,5 m Stikkrenner. Antall 1 stk. Grøfter: Ja, stedvis uten grøftekanter, vegetasjonsvekst. Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: 202 vikeplikt, 320 akseltrykkgrense, 146 dyr (sau) Vedlikehold: Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien Jordeiendommer: Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk. Merknader: Ikke behov for standard hevning. Vei fra boligfelt Sirma til Bjellemyra Veiformål: Antatt bygd som bygdevei Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport Veilengde totalt: 1,8 km Veilengde jordbruksfonnål: 1,8 km Veibredde: 3 m Vegdekke: Sand blandet grus, ujevn vegbane Stikkrenner: Antall 3 stk Grøfer: Ja, stedvis vegetasjonsvekst Fartsgrense: 30 km/t 7

24 Øvrig skilting: Vedlikehold: Jordeiendommer: Merknader: Ingen Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk. Ikke behov for standard hevning. Vei fra Rv890 til Austertana (gammelveien) Veiformål: Antatt bygd som bygdevei Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport Veilengde totalt: km Veilengde jordbruksfonnål: km Veibredde: 3-4 m Vegdekke: Sand blandet grus, ujevn vegbane Stikkrenner: Grøfer: Ja, stedvis vegetasjonsvekst Fartsgrense: Generell Øvrig skilting: Ingen Vedlikehold: Ingen vedlikehold Jordeiendommer: Ja? Merknader: Ikke behov for standard hevning. 5.2 Kommunale veier: Sirma fra E6 gjennom boligfelt (mot Bjellemyra) Veiformål: Antatt bygd som bygdevei Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport Veilengde totalt: 0,7 km Veibredde: ca. 3,5 m Vegdekke: Nytt grusdekke lagt sommeren 2007 Stikkrenner: Antall 3 stk Grøfter: Veien grøftet sommeren 2007 Fartsgrense: 30 km/t Øvrig skilting: 202 vikeplikt Vedlikehold: Vedlikeholdes av kommunen Merknader: Behov for fast dekke for å hindre utvasking av grusen i vårløsningen. Vei fra Rv98 til Masjokdalen Veiformål: Antatt bygd som bygdevei Trafikkgrunnlag: Jordbruks-, allmenn- og offentlig trafikk Veilengde totalt: 4,2 km Veidekke: Fast dekke Veibredde: 3 3,5 m 8

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

VEGPLAN FOR PERIODEN

VEGPLAN FOR PERIODEN DEANU GIELDA TANA KOMMUNE VEGPLAN FOR PERIODEN 2009 2012 Redigert utgave etter kommunestyrets vedtak sak 6/2009 og Formannskapsvedtak sak 66/2009 og sak 128/2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 1.1

Detaljer

VEI- OG GATELYSPLAN FOR PERIODEN

VEI- OG GATELYSPLAN FOR PERIODEN DEANU GIELDA TANA KOMMUNE VEI- OG GATELYSPLAN FOR PERIODEN 2015 2018 Revidert av Kst i møte 11.6.2015 Ephortesak 2014/2512 Kst 11.6.2015. Side 1 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Denne planen er videreføring

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli TILTAKSPAKKEN PRIORITERING AV PROSJEKTER SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli Saksansv.: Oddbjørn Vassli

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Ekstraordinært møte Møtedato: 10.02.2009 Tid: Kl. 17.00 NB! Klokkeslett. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på

Detaljer

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom Kommunevegplan Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom ved Sidsel Bryne, Steinkjer kommune Kommunevegdagene 2007 1 Kommunevegplan 2007-2010

Detaljer

STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER

STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER DOK. B GILDESKÅL KOMMUNE STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER 15.09.2017 FORORD Standard for drift og vedlikehold av kommunale veier er utarbeidet som grunnlag for de avtaler som inngås

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/226 153 Aud Norunn Strand TILTAKSPAKKE - DISPONERING AV MIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Øremerkede midler til vedlikehold og rehabilitering fordeles

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke:

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 024/09 OVA Kommunestyret 19.03.2009 018/09 OVA Saksansv. Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-145 : Arkivsaknr.: 08/3827

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12 Hattfjelldal kommune Prosjekt Famnvassveien Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR- 12/646 12/4352 Karl-Olav Bostad 21.06.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Q14 Arkivsaksnr: 2012/570-3 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Q14 Arkivsaksnr: 2012/570-3 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Q14 Arkivsaksnr: 2012/570-3 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 01.11.2012 Kommunestyret 08.11.2012 Veiplan 2013-2016

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 25.03.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 10:00 14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Galleri Martin, Miljøbygget Dato: 17.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/1307-2 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016-2019, med

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 11.06.2012 Ny møtedato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/1307-2 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016-2019, med

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen.

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider

Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider Vedlegg 1 Bærum kommune. Drift- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier, Hovedprosess 9 -Vinterarbeider 92 Brøyting 92.1 Snøbrøyting på gater og veier Prosessen omfatter brøyting av gater, gang og

Detaljer

Saken legges fram til politisk behandling med følgende ulike forslag til vedtak, med tilhørende begrunnelse:

Saken legges fram til politisk behandling med følgende ulike forslag til vedtak, med tilhørende begrunnelse: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Terje Ravatn Tlf: 75 10 18 86 Arkiv: N10 Arkivsaksnr.: 12/1224-1 STATUSVURDERING AV KOMMUNALE/ PRIVATE VEGER. FORSLAG TIL OMKLASSIFISERING. Rådmannens forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet (ekstraordinært) Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 15:00 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23)

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23) 7.4 Vedlikehold av riksvegene Statens vegvesen Region sør vil gjennomføre en samlet plan for å stoppe videre forfall i vegkapitalen (etterslep), og ta igjen noe av dagens etterslep. Innenfor post 23 (drift

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Nytt møtetidspunkt: kl. 09:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 11:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 16/3562 ETABLERING AV KULVERT OG FLOMSIKRING I SANDBEKKEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 16/3562 ETABLERING AV KULVERT OG FLOMSIKRING I SANDBEKKEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tomm Kristiansen Arkiv: Q14 Arkivsaksnr.: 16/3562 ETABLERING AV KULVERT OG FLOMSIKRING I SANDBEKKEN Saksnr. Utvalg Møtedato Rådmannens innstilling Prosjekt nr 061961 styrkes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 13:45 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Møterom1, Tana Rådhus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen.

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Møterom, 2.etg., Seida skole Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana rådhus Dato: 07.07.2016 Tidspunkt: 10:00 12:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 170/11 11/961 MØTEPLAN 2012 PS 171/11 11/958 ØKONOMIRAPPORTERING

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. november 2008. Tid: 09.30-10.30 Befaring - Bossekop skole. 11.00 13.30 møte Hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/8650-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 og revisjon av handlingsprogrammet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Møterom, Tana Videregående skole Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Beh.status Å PS Miljø- og kulturkomiteen 003/03 12.02.2003 BE

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Beh.status Å PS Miljø- og kulturkomiteen 003/03 12.02.2003 BE Saksprotokoll 1 av 5 Vår saksbehandler: Lars Smeland tlf 78925378 Vår dato Vår referanse 09.12.2002 2002/003166-2 L32 Til: NYE VEINAVN I TANA KOMMUNE Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Beh.status Å PS

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Klagenemnda Møtested: Tana Rådhus, Rådhussalen Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Kommunestyret 13.11 2014 Ettersending av innstillinger fra formannskapet, valgstyret og valgnemnda:

Kommunestyret 13.11 2014 Ettersending av innstillinger fra formannskapet, valgstyret og valgnemnda: Kommunestyret 13.11 2014 Ettersending av innstillinger fra formannskapet, valgstyret og valgnemnda: PS 71/2014 Veiplanens handlingsdel - revidering 2014 PS 72/2014 PS 73/2014 Beholde gravemaskin som var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg. Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune

Unjárgga gielda Nesseby kommune Unjárgga gielda Nesseby kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-19 Del 2- handlingsplan trafikksikkerhet Vedtatt av kommunstyre den xx.xxx2016 ANSVAR TILTAK BESKRIVELSE AV TILTAK Administrasjonssjef 1 HMS trafikk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 37/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 37/ Sunndal kommune Arkiv: 20130910 Arkivsaksnr: 2009/1764-78 Saksbehandler: Berit Skjevling Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 37/16 19.04.2016 Reguleringsplan for fv. 62 Driva

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/112

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/112 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/112 ENDRING I BUDSJETT 2016 Rådmannens innstilling: 1. Som følge av vedtatt statsbudsjett gjøres budsjettjusteringer: 187000 010000 800000

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer