Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013"

Transkript

1 Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013 Et livskraftig Nord-Trøndelag med tilvekst, bærekraft og balanse.

2 Innholdsfortegnelse 1. REGIONAL UTVIKLINGSAVDELING (RUA) ARBEIDSFORM SAMARBEID MED SØR-TRØNDELAG SAMARBEID MED SAMETINGET INTERREGSAMARBEID DRIFTS- OG FORVALTNINGSOPPGAVER SAMFERDSEL BILRUTETJENESTER BÅTRUTETJENESTER TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE LØYVEFORVALTNING FYLKESVEGER PLANBEHANDLING OG PLANFAGLIG VEILEDNING ANDRE HØRINGSSAKER (LOVFORSLAG, LOVENDRINGER, MELDINGER, KONSESJONER) RAPPORTERINGSRUTINER GEOGRAFISK INFORMASJONSSYSTEM (GIS) I FYLKESKOMMUNEN UTVIKLINGSOPPGAVER I REGIONAL PLANLEGGING REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM (RUP) INNOVASJONSUTFORDRINGER UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING BREDBÅND OG MOBILUTBYGGING REISELIVSUTVIKLING SATSING PÅ NATURRESSURSGRUNNLAGET NASJONALPARKER SKOG- OG JORDBRUK, MAT OG BYGDENÆRINGER MARIN SEKTOR MINERALRESSURSER PETROLEUMSVIRKSOMHETEN FRILUFTSLIV VILTFORVALTNING FORVALTNING AV INNLANDSFISK ARBEID MED KLIMA- OG ENERGIUTFORDRINGER FORNYBAR ENERGI INNEN TRANSPORTSEKTOREN NY VANNKRAFT NY VINDKRAFT ARBEID MED EL-NETTET ENØK VANNDIREKTIVET SAMISKE SPØRSMÅL LIKESTILLINGSARBEID ELDRERÅDET I NORD-TRØNDELAG RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE INNVANDRERRÅDET OPPFØLGING AV STEDSUTVIKLINGSSTRATEGIER UNGDOMSSATSINGA INTERNASJONALT ARBEID

3 1. Regional utviklingsavdeling (RUA) Arbeidsområde Fylkeskommunen har et hovedansvar for det regionale utviklingsarbeidet, hvor et livskraftig og bærekraftig Nord-Trøndelag er målet. Regional utvikling er en viktig oppgave for fylkestinget, både som arbeidsområde og som partnerskap med de øvrige utviklingsaktørene. Regional utviklingsavdeling har ansvar for store utviklingsoppgaver i fylket. RUA tar initiativ til, og legger til rette for, næringsutvikling og samfunnsutvikling på et bredt felt. Dette innebærer drifts- og forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor plan, miljø- og arealsaker, bosetting og sysselsetting, næringsutvikling, samferdsel og transporttjenester. Forvaltningsreformen fra 2010 innebar en rekke nye oppgaver til avdelingen innen samferdsel, regionalt forskningsfond, fiskeri og havbruk, samt miljø og landbruk. Organisering Regional utviklingsavdeling ledes av fylkesutviklingssjefen. Avdelingen er inndelt i 3 funksjonsområder; plan og miljø, næring og samferdsel. Medarbeidere Avdelingen har en bred kompetanse og dekker mange ulike fagområder. RUA hadde i faste ansatte (16 kvinner og 18 menn; 34,2 årsverk) og 5 prosjektmedarbeidere (3 kvinner og 2 menn; 4,5 årsverk). Gjennomsnittsalder i avdelingen er 50 år (47 år for kvinner og 52 år for menn). Sykefraværet i avdelingen var 4,9 % i 2013, en nedgang fra Økonomi Regnskapet for sektor Regional utvikling viser netto driftsutgift i 2013 på kr 57,5 millioner kroner. Dette er et mindreforbruk på 4,3 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Brutto driftsutgifter var 298,6 millioner kroner. Regnskapet for sektor Samferdsel viser netto driftsutgift i 2013 på kr 671,5 millioner kroner. Dette er et merforbruk på 13,4 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Brutto driftsutgifter var 738,6 millioner kroner. Brutto driftsutgifter for sektorene samlet var 1037,2 millioner kroner, en økning på 14% fra Arbeidsform Gjennom å videreutvikle og formidle en helhetlig tilnærming til samfunnsutviklingen i fylket legger RUA til rette for å oppnå de overordna målsettingene om å ivareta innbyggernes livskvalitet og fylkets konkurransedyktighet. Rollen som utviklingsaktør krever fleksible arbeidsmåter, samhandling og partnerskap med miljøer utenfor fylkeskommunen. Tverrfaglighet og helhetlig samfunnsplanlegging ved hjelp av organisasjonens kompetanse er et viktig kjennetegn. Arbeidsmåten i avdelingen bærer preg av en slik helhetlig tenkemåte, 3

4 ved at det etableres arbeidsgrupper på tvers i forhold til kompetanse og arbeidsområder. Felles innsats for regional utvikling søkes oppnådd gjennom å utvikle et forpliktende samarbeid i regionale partnerskap mellom fylkeskommunen, statlige aktører, kommuner, næringsliv, kompetanseinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Partnerskap forstås som et forpliktende samarbeid med dialog, felles ressursinnsats og ansvarsfordeling. Innenfor enkelte områder brukes partnerskapsavtaler i gjennomføringen av strategiene. En forsterket kopling mellom overordnede planer og virkemiddelbruk er en kontinuerlig utfordring. Mulighetene til å støtte initiativ og samordningstiltak med økonomiske virkemidler er av stor betydning i dette arbeidet. 2.1 Samarbeid med Sør-Trøndelag I tillegg til arbeidet med felles regional planstrategi konkretiseres samarbeidet med Sør-Trøndelag gjennom en rekke samarbeidsområder og prosjekter. Tabellen viser en oversikt over viktige samarbeidsområder og prosjekter i 2013: Felles regional planstrategi Trøndelagsrådet Trøndelagsmøtet Technoport Felles innspill til og oppfølging av arbeidet med nasjonal transportplan Midtnordenkomiteen Trøndelag Reiseliv AS Kontaktforum Reiseliv Trøndelag Reiselivsstrategi for Trøndelag Sykkelprosjekt Trøndelag Besøkssenter for reiselivet FoU-strategi for Trøndelag Regionalt forskningsfond Midt-Norge (inkl. Møre og Romsdal) VRI Trøndelag Internasjonal strategi/handlingsprogram Trøndelags Europakontor Interreg Norge-Sverige Interreg Nord, delprogram Sápmi Marin Strategiplan Trøndelag oppfølging Aqua Nor 2013 Laksedialog Trøndelag Fondet for mottaksstasjoner i Trøndelag Utredning «kystrederimodell for sjarkflåten» Forvaltningsforum for saksbehandling innenfor marin sektor Fornymar - Fornying av fylkeskommunal forvaltning- og samhandlingspraksis for bærekraftig havbruk Forprosjekt «Robust sonestruktur for havbruksnæringa i Midt-Norge» Trøndersk matfestival Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Kompetanseløft trøndersk landbruk Skognæringa i Trøndelag Kystskogbruket (inkluderer 10 fylker) Regional transportplan Samarbeidsforum for veg og bane Trondheim- Steinkjer Prosjekt Framtidens godstransport i Trøndelag Planleggingsprosjekt E14 og Meråkerbanen/Midtbanan Fosen regionråd Trondheimsregionen North East Cargo Link NECL II Fosenvegene AS Ei tim te by n Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge Hurtigbåtsambandet Trondheim Vanvikan Sivil transportberedskap Elektronisk billettering Luftfartsforum Trondheim Lufthavn Værnes Jernbaneforum Midt-Norge Elbanen (elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen) Strategiplan for kulturnæringer Trøndelag Nasjonal satsing på pop/rock Pilegrimsleden Midt-Norsk filmfond og Midt-Norsk Filmsenter Midt-norsk kunstfestival Nettverk for gjenreisningsbyer Idrettspolitisk manifest Norskehavsrådet Norskehavsregionen Norskehavskonferansen 4

5 Landbruksmelding Trøndelag inkl. handlingsplan Tenkeloft trøndersk landbruk Grønn forskning Midt-Norge (sammen med Møre og Romsdal) Offshore Northern Seas Offshore Europe Leverandørstudier til petroleumsbransjen Deep Sea Society Leverandørklynge ROS Trøndelag (risiko- og sårbarhetsanalyser Trøndelagsrådet Trøndelagsrådet er et samarbeidsorgan med et helhetlig fokus, i tillegg til andre organer som er opprettet for spesielle funksjoner. Trøndelagsrådet er styringsgruppe for felles regional planstrategi og fylkenes fellesstrategier, slik som Marin Strategiplan, Internasjonal strategi m.v. (se tabellen foran). Arbeidsutvalget under Trøndelagsrådet (etablert 2009), består av fylkesordfører i Sør-Trøndelag, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag og ordførerne i Trondheim og Steinkjer. Hovedoppgaven er oppfølging av fylkenes samarbeidsområder, samt politisk oppfølging av andre viktige saker for Trøndelag. I denne sammenheng er det årlige møtet med stortingsbenkene i Trøndelag en viktig arena for dialogen mellom sentrale regionale aktører og våre folk på Stortinget. I 2013 sto bl.a. følgende viktige saker for Nord-Trøndelag på agendaen; Status nasjonal Transportplan, Elektrifisering av Trønderbanen/Meråkerbanen og HUNT Samarbeid med Sametinget Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og fylkeskommunene i sørsamisk område ( ) følges opp gjennom løpende kontakt med Sametinget. I tillegg er det undertegnet en egen samarbeidsavtale mellom Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune om bruken av tospråklighetsmidler Interregsamarbeid Interreg inneholder en rekke EU-program som skal styrke sosial og økonomisk integrasjon i Europa. Det er en viktig forutsetning for Trøndelags deltakelse i Interreg at de enkelte samarbeidsprosjektene bygger opp under de vedtatte mål og strategier og gir en større effekt for Trøndelag enn om de hadde blitt gjennomført uten programmets partnere. Interreg Sverige-Norge i Nordens Grønne Belte har som målsetting at Trøndelag og Jämtland/Västernorrland skal være gode steder å leve og bo i. Prosjektene sammenfaller godt med satsningsområdene i regionale planer. Det er stort fokus på FoU og kompetanseutvikling og utvikling av næringsliv. I 2013 ble det tildelt kr 1,77 mill. i norske interregmidler til totalt 13 forprosjekt i Trøndelagsregionen. Det ble gitt avslag til 2 prosjekt. NTFK har bidratt med 5

6 kr i medfinansiering gjennom RUP-midler til prosjekt innen næringsliv, kultur/næring og infrastruktur. Alle pågående prosjekt i Interreg IV-perioden skal avsluttes innen 31. august Det nye programmet videreføres i Interreg V I Interreg Nord Sapmi, , er det i løpet av perioden bevilget Interregmidler til 7 prosjekt som involverer det sørsamiske miljøet. Ca. halvparten av midlene avsatt til Sápmi benyttes til prosjekt innen det sørsamiske området. I 2013 ble det innvilget midler til ett sørsamisk prosjekt «Mat i syd», med Røyrvik kommune som norsk prosjekteier. Informasjon om program og prosjekter: Foto: Steinar Johansen I Sverige Norge-programmet deltar NTFK i beslutningssystem og overvåkningskomité og er en del av sekretariatet. I Interreg Nord er NTFK sekretariat for det sørsamiske i delområdet Sápmi. I B- og C-programmene kan vi delta i prosjekter. 3. Drifts- og forvaltningsoppgaver. 3.1 Samferdsel Nord-Trøndelag Fylkeskommune har ansvaret for lokal og regional kollektivtrafikk (bil- og båtrutetjenester) samt utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveger. Disse tjenesteområdene legger beslag på store økonomiske ressurser. Kollektivtjenester kjøpes i alt vesentlig av lokale ruteselskaper mens tjenester knyttet til fylkesvegene utføres av Statens vegvesen som fagmyndighet for fylkeskommunen Bilrutetjenester Bilruteproduksjonen består av skoleruter, bybusser samt lokalruter/personruter. Det kjøres i underkant av 7,66 millioner vognkilometer i året i Nord-Trøndelag. Av dette er over 7,05 millioner produksjon med offentlig kjøp. Skoleruteproduksjonen utgjør over 69 % av ruteproduksjonen med offentlig kjøp. Bestillingstransport utgjør en stadig økende del av kollektivtilbudet i fylket. Oversikt over bilruteproduksjon i Nord-Trøndelag Bilruteproduksjon i N-T i 1000 vognkilometer Skoleruter Bybusser

7 Andre ruter (lokalruter, gjennomg. personruter m.m.) Grensekryssende (Nettbuss) Ruter uten offentlig kjøp ekspressbuss m.v Sum Herav produksjon med offentlig/kjøp/driftstilskudd Kollektivtransport i distriktene (KID) Fylkesrådet har gjennom flere år ønsket å utvikle helhetlige kollektivløsninger hvor bestillingstransport benyttes for å bringe reisende inn til sentrale punkter i korrespondanse med tog, buss og hurtigbåt. Dette gjelder både tilbringertransport til holdeplass og tilpasning av serviceruter til også å korrespondere med kollektivtilbudet for øvrig. Som et ledd i å utvikle et mest mulig helhetlig kollektivtransporttilbud i Nord- Trøndelag arbeides det fortsatt med styrking av stamrutene, utvikling av behovsstyrte løsninger for tilbringer og servicetransport, samt fokus på samordning av andre offentlige betalte transporter. Nord-Trøndelag ble tildelt kr kr i 2013 til prosjekt for videreutvikling og tilpasning av etablert bestillingstransport og bedre utnyttelse av offentlige transporter. Dette arbeidet ses i sammenheng med kollektivtilbudet for øvrig i hele fylket. Det er opprettet tilbud om bestillingstransport i 22 av 23 kommuner. Det er imidlertid stor forskjell i omfang og valg av løsninger i de ulike kommunene. For mer informasjon se For 2013 er det ca reisende som har benyttet bestillingstransporttilbudet i Nord-Trøndelag. Satsningen med styrking av timesavgangen mellom Steinkjer og Namsos har gitt en positiv passasjerutvikling. Utviklingen av nye transportløsninger åpner for mer samordning av andre offentlige betalte transporter. Samordning mellom bestillingstransport og tilrettelagt transport for funksjonshemmede er et eksempel. Etter henvendelser og dialog med Døveforbundet har vi brukt mye tid på å etablere en hensiktsmessig teknisk løsning for personer med hørselshemminger. Tidligere år har det kun vært mulig å bestille transport pr. telefon gjennom våre to bestillingskontor på telefonnummer Høsten 2013 åpnet vi for bestilling av transport pr. SMS og Chat på våre hjemmesider Dette ble godt mottatt blant både eksisterende og nye brukere med hørselshemminger. Et resultat av dette er en mer universell utformet bestilling av transport, som åpner for flere brukere, som kan bruke tilbringertransport som et ledd i sin kollektivreise Båtrutetjenester Båt- og ferjeruteproduksjonen ble i alt vesentlig gjennomført som planlagt i

8 Fylkeskommunen har ansvaret for følgende ferjesamband: Levanger Hokstad (Norled/Tide Sjø AS) Ølhammeren Seierstad (FosenNamsos Sjø AS) Hofles Geisnes Lund (FosenNamsos Sjø AS) Skei Gutvik (Torghatten Trafikkselskap AS) Lokalbåt/ferje Eidshaug Gjerdinga (Fosen Namsos Sjø AS) Borgan Ramstadlandet (Fosen Namsos Sjø AS) Fylkeskommunen har følgende hurtigbåtsamband: Namsos Rørvik Leka inkludert Sør-Gjæslingan i sommersesongen Trondheim Vanvikan, et delt ansvar med Sør-Trøndelag fylkeskommune For Levanger Hokstad er det i løpet av året inngått ny anbudskontrakt med FosenNamsos Sjø AS, som vil tre i kraft 1. januar januar 2014 trådde ny anbudskontrakt i kraft for Trondheim Vanvikan, også denne med Fosen Namsos Sjø AS. Det er gjennomført trafikktellinger, som har gitt grunnlag for å endre ansvarsdelingsnøkkelen mellom fylkene fra 60/40 % til 50/50 % fra og med Transporttjenesten for funksjonshemmede Antall brukere av ordningen ligger stabilt på samme nivå i 2013 som i personer er godkjent som brukere av transporttjenesten for funksjonshemmede (TT). Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen gjorde det nødvendig med et kutt i antall tildelte turer fra 1. januar Kuttet i tilbudet førte til en halvering av antall tildelte turer for brukerne. Brukere som er deltakere i prøveprosjekt med utvidet tilbud(rullestolbrukere m/spesialbil, blinde og svaksynte), ble holdt utenfor. Samferdselsdepartementet tildelte kr. for 2013 til Nord-Trøndelag fylkeskommune for videre deltakelse i prosjektet - «Forsøk med forbedret TT-tilbud til brukere med særlige behov». Prosjektet ble iverksatt i kommunene Steinkjer, Verdal, Verran, Snåsa og Frosta. Dette er kommuner som har jobbet med samordning av bestillingstransport og TTtransport. Oppstart for dette prosjektet var 1. juli 2012, i sammenheng med halvårlig utsendelse av TT-kort til brukerne. Prøveprosjektet er begrenset til å gjelde brukere som er blinde/svaksynte og rullestolbrukere avhengig av spesialbil. Disse brukerne fikk et tilbud om 5 turkort (20 turer x 5 kort) halvårlig. Dette prosjektet medførte ingen endring av retningslinjene for TT-ordningen Løyveforvaltning NTFK er løyvemyndighet iht. Lov om yrkestransport og tilhørende forskrifter. 15 selskap innehar i dag ruteløyve for motorvogn og 1 selskap innehar ruteløyve for fartøy. I tillegg kommer ca. 50 undertransportører som utfører rutetransport etter avtale med hhv. Indre Namdal Trafikk AS, Namdalsbussen AS og TrønderBilene AS. 8

9 Fylkesveger Sommeren 2013 ble fylkesvegplan for perioden vedtatt (FT-sak 44/13). Omtalen av aktiviteten på fylkesvegene deles i «drift og vedlikehold» og «investeringer» i tråd med budsjett og regnskap for øvrig. Forenklet kan drift og vedlikehold defineres som tiltak som ivaretar standarden og holder vegen kjørbar. Nybygging og tiltak som øker standarden på vegen er investeringer. Drift og vedlikehold Drift av fylkesvegene organiseres gjennom 5 driftskontrakter og fagkontrakter. To driftskontrakter er reine fylkesvegkontakter mens de øvrige gjelder både riks- og fylkesveger. To driftskontrakter ble fornyet i Drift og vedlikeholdsbudsjettet er fordelt slik (netto kostnadstall): Driftskontrakter, 183,8 millioner kr. Asfalt og oppmerking, 67,4 millioner kr. Trafikksikkerhet, 2,5 millioner kr. Bruvedlikehold, avsatt 21,2 millioner kr. Andre kontrakter (skilt, veglys og grøntanlegg, ferjekaier), 15,5 millioner kr. Driftsbudsjettet ble justert fra 279 millioner kr til 290 millioner kr for å dekke merforbruk fra Av dette var 8,25 millioner kr skjønnsmidler til dekning av naturskade. Ved årsslutt 2013 var det et totalt merforbruk på drift og vedlikehold på i underkant av 12 millioner kr. Merforbruket skyldes i all hovedsak større vinterkostnadene før jul enn stipulert. Det er brukt dobbelt så mye sand til strøing og brøytet over 40 % mer enn normalt i Fra 1. september overtok fylkeskommunen ansvaret for feristene og gang- og sykkelvegene på og langs de vegene som var fylkesveg før forvaltningsreformen i Tidligere har kommunene hatt dette ansvaret. Drift av veglys langs A og B veger (hovedsakelig de fylkesvegene som var riksveg før forvaltningsreformen), er vedtatt overtatt etter hvert som kommunene bekrefter at vilkårene for overtakelse er oppfylt. Kommunene har fortsatt ansvar for drift av veglys langs fylkesveger med kategori C og D Naturskader Også i 2013 har det vært en del skader på vegnettet på grunn av vind, ras og flom. Dette har kostet drøye 14 millioner kroner. 9

10 Steinras på fv. 17, 19. juli Stormskader på fv. 25 i Levanger Fra 2013 er det opprettet et fond på 5 millioner kr som kan benyttes til istandsetting etter flom og skred. Bruvedlikehold Til bruvedlikehold er det brukt 29 millioner kr. De største tiltakene nevnes: Hellbrua på fv. 705 Overflatebehandling av bærekabler på Skarnsundbrua, ferdigstilling 2014 Midjobrua på fv. 762 Bjørabrua på fv. 17 Nærøysundbrua på fv. 770 Eksempel på brureparasjon, her fra Hellbrua i sommer Investering Fylkesvegplan for perioden har en investeringsramme på 975 millioner (2013) kr. Planen avløser fylkesvegplanen for der investeringsrammen var 1134 millioner (2010) kr. Regnskapet viser investeringer for 358 millioner kr, noe som gjør året 2013 til et historisk toppår med hensyn på investeringsnivå. Et merforbruk i forhold til budsjett på 8 millioner kr skyldes hovedsakelig manglende inntjening av bompenger på Fosenvegene. Om ikke budsjettjusteringene i juni og desember tas inn i økonomiplanen, vil investeringstiltakene i fylkesvegplanen for perioden mangle fullfinansiering. Investeringsmidlene er brukt til følgende prosjekt: 10

11 Strekningsvis omlegging. 190 millioner kroner er brukt til: Fv. 766 Åsnesbrua i Namdalseid kommune: Fosenvegene, Keiserås-Olsøy i Leksvik kommune Fra anleggsdriften på Keiserås-Olsøy Fv. 753 Ny veg ved Viken på Frosta Fv. 777 Seierstad ferjekai i Fosnes kommune: Namdalsprosjektet: Sluttregning for grunnerverv og utbedring etter skjønn i Mettedalen gjenstår. Fv. 753 Omlegging ved Viken i Frosta kommune, ferdigstilles juni i 2014 Fv. 755 Straumen-Nessjordet i Inderøy kommune: tilbakebetaling av forskuttert beløp Fornyingsprosjektet: Følgende strekninger er utført i år, totalt 41,58 km: o Fv. 502 Rørvik sentrum-lødding (11,3 km) o Fv. 770 ved Horvereidvatnet (1,2 km) o Fv. 17 Flått-Kongsmoen nord (29,08 km) Tiltak som ble gjennomført er skifting av stikkrenner, grøfting, drenering, bruvedlikehold, siktutbedring/vegetasjonsrydding og fjerning av sidehinder i sikkerhetssonen, nyskilting og forsterkning med asfalt. Forsterkning med asfalt utgjør ca. 5/6-del av totalkostnaden. Fv. 17-prosjektet: Ombygging ved Bangsundsvingene og ny gang- og sykkelveg mellom Sævik og Spillumshøgda ble startet opp i august. Anleggene skal åpnes for trafikk i juni Følgende reguleringsplaner ble startet opp i 2013: o Fv. 17 Østvik-Sprova-Malm i Steinkjer og Verran kommune. o Fv. 17 Dyrstad-Østvik - kurveutretting/omlegging, o Fv. 17 Grøtmo-Namdalseid, o Fv. 17 Berre-Fallet g/s-veg o Fv. 17 Olseng bru med tilstøtende veg Planvedtak for igangsatte reguleringsplaner forventes å foreligge innen utgangen av 2014 Forsterkning 10 t asfalt 11

12 96 millioner kr er brukt til forsterkning av 57,2 km med asfalt langs følgende vegstrekninger: Fast dekke Strekning Kommune (km) Asfalt 2013: Fv 120 Markabygd x fv754-mølnå * Levanger 4,5 Fv 64 Nåvik-Rismark * Frosta 1,0 Fv 23 Store Lånke-Draveng * Stjørdal 2,0 Fv. 411 Eida bru x fv. 17-Lilleenget Høylandet 4,2 Fv 251 Ramberg-Hamrem Steinkjer 9,1 Fv 263 Vibe-Heimstad Steinkjer 7,1 Fv 267 Støa x762-hyllbrua Steinkjer 9,7 Fv 138 Møen-Forberg Levanger 5,4 Fv 297 Vellamelen-Hatlinghus Steinkjer 9,1 Fv 277 Følling xe6-sunnan Steinkjer 5,1 Totalt 57,2 *)Utsatt asfalt fra 2012: Fv 120 Fv 64 og Fv 23 (2 km) Kostnad pr. løpemeter er anslått økt fra 1910 kr til 2150 kr for de nye prosjektene. Trekkrør inngår i løpemeterprisen med 100 kr. Fv. 251 Ramberg-Hamrem i Steinkjer før og etter utbedring Punktvis forsterkning: Det er brukt 3,6 millioner kr. Bruer: 5,4 millioner kr er brukt til restarbeider på følgende to bruer: Fv 125 Halsanbrua Levanger kommune Fv 530 Ånesbrua Nærøy kommune, Flaskehalser/Andre tiltak 1 millioner kr er brukt på følgende tiltak : Fv. 491 flomsikring ved Nerseteren i Flatanger, forventes ferdigstilt våren

13 Fv. 138 omlegging av Eidnes gårdstun i Levanger Fv. 138 omlegging ved Eidnes gårdstun i Levanger Gang- og sykkelveger: 34, 6 millioner kr er brukt eller planlagt brukt langs følgende veger: Gang- og sykkelveger Kommune Ant. km Byggeår Fv 166/167 Holte-Minsås-Lein * Verdal 2, Fv 119 Lysaker-Korsbakken Levanger 2,24 Utsatt 2014 Fv 502 fra x fv770 til idrettsplassen (Rørvik) Vikna 0, /2014 Fv 766 Fløanskogen-Lauvsnes Flatanger 0, Fv. 759 Vallum-Hallem Verdal 0,92 Utsatt 2014 Fv. 17 Høknes-Ura Namsos 1, /2014 Fv. 229 Loavegen-Lyngstad-Kjerknesvågen Inderøy 2,94 Utsatt 2014 Fv. 401 Strømhyllhøgda-Lauvhammersvingen Namsos 0,82 Utsatt 2014 Fv. 285 Museet-Østbyvegen Steinkjer 1, Fv. 64 Vinge-Småland/Skaret Frosta 0, *) To delstrekninger: Holte-Minsås startet høsten 2012, Minsås-Lein 2013/2014 Budsjettet for gang- og sykkelveger ble i 2013 ble ikke brukt opp på grunn av klage på vedtatte reguleringsplaner for fv. 119 Lysaker-Korsbakken og fv. 759 Vallum- Hallem. Bygging kan ikke starte før klagebehandling er utført. Fv.166/167 Holte-Minsås-Lein: Arkeologiske utgravinger v/lein og plastring/stabiliseringstiltak i Minsåsbekken. 13

14 Trafikksikkerhet Det er utført trafikksikkerhetstiltak for 16,6 millioner kr i år. I dette beløpet inngår tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak i tillegg til vegbelysning, rekkverk, strakstiltak, sikring av gangfelt og tilskudd til sikring av avkjørsler. Miljø- og servicetiltak er utført for 1,9 millioner kr i følgende prosjekt: Fv. 17 Vellamelen miljøgate Steinkjer kommune, restarbeider Biologisk mangfold Kollektivtiltak, tiltak for 1,2 millioner kr er brukt til oppgradering av holdeplasser. Planlegging er utført for 10,3 millioner kr i Rassikring er utført for kr Mer detaljert informasjon om aktiviteten innafor samferdsel finnes i kommentarene til fylkesvegregnskapet. 3.2 Planbehandling og planfaglig veiledning Veileder og høringspart Fylkeskommunen har et veiledningsansvar overfor kommunene for planfaglig veiledning og behandling av planer. I 2013 har RUA gitt uttalelse til et stort antall dispensasjonssøknader, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, kommune/- kommunedelplaner og planstrategier. Saker av prinsipiell betydning er lagt fram for fylkesrådet. Fylkeskommunen har et veiledningsansvar for ordningen med barns representanter i plansaker i kommunene. I samarbeid med fylkesmannen er det i arrangert en faglig samling for barnerepresentantene i kommunene. RUA, i samarbeid med andre regionale etater, arrangerte også i 2013 en plandag for kommunene. Innholdsmessig legges det vekt på faglig samhandling med kommunene. RUA er sekretariat for Regionalt planforum og Regionalt plannettverk. Regionalt planforum består av administrativ ledelse fra fylkesmann, KS og fylkeskommunen. Regionalt plannettverk består av regional utviklingsavdeling, kulturavdelinga, fylkesmannens kommunal-, landbruks- og miljøvernavdeling, Sametinget, reindriftsforvaltningen, vegkontoret, Statens kartverk, Jernbaneverket og 14

15 fiskeridirektøren. Det avholdes regelmessige møter hvor det tas opp plantema av felles interesse. 3.3 Andre høringssaker (lovforslag, lovendringer, meldinger, konsesjoner) RUA har i 2013 gitt uttalelser til konsekvensutredninger, konsesjonssaker og andre offentlige høringer. 3.4 Rapporteringsrutiner RUA har bidratt til en rekke interne og eksterne rapporteringsrutiner som er grunnlag for kvalitetssikring, eller statistikk. Her kan som eksempler nevnes: virksomhetens årsmelding, rapportering angående Regionalt utviklingsprogram, oppdatering KOSTRA, samt vedlikehold av plandata. 3.5 Geografisk informasjonssystem (GIS) i fylkeskommunen RUA bistår med utarbeidelse av temakart til bruk i planer og rapporter, samt nyetablering av digitale karttema både internt og eksternt. RUA bistår også kommuner med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og temakart. NTFK er med på å organisere samarbeidet av geodataaktiviteten i fylket gjennom Norge digitalt og Geodatautvalget i Nord-Trøndelag. Norge Digitalt NTFK er part i Norge Digitalt. Alle avdelinger i fylkeskommunen har her tilgang til et bredt spekter av geografiske data og tjenester. Partene i Norge Digitalt skal gjøre tilgjengelig og publisere relevant datainnhold over internett. Planinformasjon er av de mest etterspurte datasettene i Norge digitalt, både i lokal-, regional-, og nasjonal forvaltning. Pilotprosjekt Digitalt planregister RUA deltar i styringsgruppen for å etablere et Digitalt planregister for kommunene. Prosjektet skal bidra med kompetanse til kommunene. Målet for prosjektet er å gjøre innholdet tilgjengelig på internett. Kulturminnevern RUA samarbeider med kulturminnevernet/arkeologene for å få lagt inn alle stedfesta data om fornminner og freda hus inn i en nasjonal kulturminnebase fra Riksantikvaren (Askeladden). Kart på nett- Geografi i Nord-Trøndelag I samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag drifter vi en felles kartinnsynsløsning på internett. Geografi i Nord-Trøndelag (GINT) har som mål å bli portalen som samler alle geodata som er tilgjengelig for Nord-Trøndelag. Innsynsløsningen utvikles til en samordnet kart- og fagdatatjeneste til bruk for 15

16 regional og kommunal forvaltning, og offentligheten forøvrig. Samarbeidet bidrar til økt kvalitet, effektivitet og brukervennlighet. 4. Utviklingsoppgaver i Regional planlegging Regional planstrategi Arbeidet med ny felles planstrategi for Trøndelag startet i 2010, som en rullering av eksisterende planstrategi. I tillegg ble det utarbeidet fylkesvise planstrategier. Fylkestinget vedtok 14.juni 2012 Regional planstrategi for Trøndelag og Nord- Trøndelag, et dokument med to hoveddeler. Etter vedtak i juni 2012 ble strategien oversendt Miljøverndepartementet som godkjente den i september Godkjenningen utløste ikke noe endringsbehov i Nord-Trøndelags planstrategi. Det er utarbeidet et notat/underveisrapportering «Regional planstrategi for Nord- Trøndelag Statusoppdatering» fram mot neste revisjon av planstrategien. Notatet kommenterer miljøverndepartementets godkjenningsbrev. Videre inneholder det en oppdatering av utvalgt statistikk og utviklingstrekk samt en kort statusoversikt for ulike prioriterte planer og strategidokumenter. Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag Regional planstrategi for Nord-Trøndelag fastsatte utarbeidelse av Regional plan for arealbruk. I 2012 ble det utarbeidet et planutkast i samarbeid med kommuner og regionale etater. Planen ble vedtatt i fylkestinget i april Regional plan for arealbruk inneholder følgende temaområder: By- og stedsutvikling Arealplanlegging i sjø Differensiert forvaltning av strandsonen Ivaretakelse av naturmiljø og kulturminner Reindrift og arealforvaltning Leire, kvikkleire, skred og flom Mineraler Vindkraft og småkraft 16

17 4.2. Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag utarbeides årlig og er et verktøy for en helhetlig utviklingspolitikk for Nord-Trøndelag. Gjennom RUP disponerer fylkeskommunen hvert år betydelige virkemidler til regionale utviklingsoppgaver. Programmet hadde i 2013 tre innsatsområder: Infrastruktur og næringsnettverk Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet Programmet kan lastes ned fra Programmet utarbeides i et partnerskap med kommunene og RUP-partnerskapet, som består av NHO, LO, KS, NAV, Norges Forskningsråd, Trøndelag Forskning og Utvikling, HiNT, SIVA, Fiskeridirektoratet, Nord-Trøndelag Barne- og ungdomsråd, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen har ledelse og sekretariat. Programmet ble utarbeidet med grunnlag i føringer fra Kommunal- og regionaldepartementet, Regional planstrategi, fylkesrådets politiske plattform, møterunde med alle kommuner/regionråd og innspill fra RUP-partnerskapet. Samla virkemiddelbruk gjennom programmet i 2013 var på 147 millioner kroner, inkludert en egen bevilgning fra Kommunal- og Regionaldepartementet til breibandsatsing. I tillegg kom Spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg på 42 millioner kroner. En betydelig del av midlene er disponert til andre aktører/program: Kommunene, gjennom regionale/kommunale fond kr Kommunene, gjennom omstillingsprogram kr Innovasjon Norge kr Interreg kr Disse aktørene er underlagt de samme føringene i RUP. Det rapporteres årlig til fylkestinget om bruken av de regionale utviklingsmidlene. 4.3 Innovasjonsutfordringer Regional utviklingsavdeling jobber aktivt med tilrettelegging for innovasjon. Innovasjon er således en gjennomgripende prioritering i alt arbeid vi gjør innenfor næringsutviklingsarbeidet. Det er sterkt fokus på å utnytte det tunge teknologimiljøet i regionen, samt å bedre samhandlingen mellom næringsliv og FoU-miljøer. 17

18 Dette mål er også sentralt i felles FoU-strategi med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Høsten 2013 ble det tatt initiativ til å evaluere denne. Arbeidet videreføres i I prosjektet VRI Trøndelag jobbes det særskilt med mobilisering for økt bruk av FoU i næringslivet. Også i 2013 har vi hatt tett samarbeid med næringshagene (3) og inkubatorene (3) i fylket. Alle disse er tatt opp i SIVA sine nasjonale program og tilføres betydelige midler for å gjennomføre programoppgaver, og oppgaver av mer regional karakter. Sammen med Innovasjon Norge har vi også et eget fokus på de tre bedriftsklyngene som er finansiert gjennom det nasjonale Arenaprogrammet. Høsten 2013 igangsatte Innovasjon Norge et eget program som skal bidra til å utvikle kompetansen i regionale næringsmiljø. Nord-Trøndelag fylkeskommune deltok i vurderingen og utvelgelsen av disse. Av totalt 10 prosjekter som ble tatt opp i den nasjonale konkurransen, er nordtrønderske bedriftsmiljø representert i hele 3 av prosjektene. Satsingen på innovasjon er gitt spesiell prioritet gjennom arbeidet innenfor Innovasjons Team Trøndelag. Dette er en sammenslutning av utviklingsaktører i Midt-Norge som består av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, SIVA, Innovasjon Norge i Nord- og Sør-Trøndelag, og Forskningsrådets regionale representant. Sentrale oppgaver i teamet er å utvikle og vedlikeholde et aktivt regionalt innovasjonssystem. VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er nå over halvveis i programmets 10-årsperiode. VRI Trøndelag er et samarbeidsprosjekt med Sør- Trøndelag, og styres av en bredt sammensatt styringsgruppe der både næringsliv, FoU og offentlige aktører er representert. Det har også i 2013 vært stor aktivitet innenfor alle de prioriterte innsatsområdene: - Verdikjede mat - Fornybar energi og miljøteknologi - Opplevelsesnæringer. NTFK har prosjektansvaret, og prosjektleder er tilknyttet Regional Utviklingsavdeling. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge (RFF Midt-Norge) er nå inne i sitt fjerde år. Fondet skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. RFF Midt-Norge omfatter begge trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Fondet administreres av et sekretariat der alle fylkene er representert. Regionens prioriterte forskningstema for perioden ligger innenfor følgende områder: - Fornybar energi og miljøteknologi - Verdikjede mat - Marin sektor - Maritim sektor - Olje og gass - Forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor 18

19 Utlysningen for 2013 var på til sammen 30 millioner og dekket kvalifiseringsstøtte (forprosjekt) innen følgende sektorer: - Marin - Mat (blå og grønn) - Fornybar energi og miljøteknologi - Olje og gass - Maritim I tillegg hadde fondet utlysning innen Brukerstyrt Regional Innovasjonsarena (BRIA) og bedriftsprosjekt innenfor fornybar energi og miljøteknologi, samt maritim sektor og innenfor Innovasjon i offentlig sektor. Mens det tidligere var svært få søknader fra Nord-Trøndelag viser responsen på utlysningene både i 2012 og 2013 at det er økende interesse fra aktører i vårt fylke. Dette gjelder særlig området innovasjon i offentlig sektor. En av forklaringene på dette kan ligge i at fylkeskommunen, KS og fylkesmannen i 2012 startet et eget prosjekt med mål om å mobilisere til flere FoU-prosjekter i kommunesektoren. Dette prosjektet går sin gang, og har ifølge fylkesmannen også ført til økt interesse og flere gode søknader om skjønnsmidler 4.4 Universell utforming som regional utfordring Nord- Trøndelag har i fireårsperioden vært pilotfylke for universell utforming i regi av Miljøverndepartementet. Sluttrapport for prosjektet finnes her: universell-utforming.html?id= I 2013 har vi arrangert, i samarbeid med Verdal kommune, erfaringskonferanse om skoler og universell utforming for kommunene i fylket. Vi har også vært medarrangør for tre temadager i Namdalen. I oktober ble universell utforming behandla etter interpellasjon i Fylkestinget, og med vedtak: «Fylkestinget understeker viktigheten av å videreføre arbeidet med universell utforming som regional strategi ved prosjektperiodens slutt». Arbeidet videreføres innen RUA. 4.5 Bredbånd og mobilutbygging Fylkeskommunen er en pådriver for å bygge ut digital infrastruktur i Nord-Trøndelag, og målet er å bidra til utbygging av moderne infrastruktur som bredbånd og mobil over hele fylket. Tabell: Bredbåndsdekning for husholdninger i 2013 (Kilde: Nexia dekningsundersøkelse 2013). Hastighet/Datakapasitet Mbit/s 2/0,25 4/0,5 12/0,8 25/1 50/10 100/10 50/50 100/100 Nord-Trøndelag 100 % 99 % 99%* 61 % 58 % 55 % 46 % 46% Norge totalt 100 % 100% 99%* 75 % 64 % 63 % 26 % 24% *12 Mbits nedlasting/0,8 mbits opplasting inkluderer satellitt bredbånd. 19

20 I Nord-Trøndelag er situasjonen slik at kommersielle markedsaktører i mange områder ikke bygger ut digital infrastruktur alene. Finansiering av infrastruktur som fiber og mobilsendere skjer derfor i stor grad som spleiselag mellom lokale initiativtakere, kommuner, fylkeskommune og utbyggere. NTFKs bidrag til slike spleiselag har i 2013 vært 9,3 millioner kr (RDA og RUP midler), fordelt på 8 prosjekter rundt om i fylket. NTFK har i 2013 vedtatt at det skal legges 46 km trekkrør for fiber langs nordtrønderske fylkesveier i forbindelse med forsterkning og asfaltering av disse veiene. Trekkrørene skal benyttes til framføring av fiberbredbånd. Manglende mobildekning blir fra flere kommuner trukket fram som en begrensende faktor for utvikling. Dekningsoversikten for mobil baserer seg på dekningskart fra de største nettoperatørene i Norge; Telenor, Netcom og Network Norway. I Nord- Trøndelag oppleves dekningskartene som misvisende, og mange mangler fortsatt mobildekning der de bor og ferdes. Fylkeskommunen er fra 2014 fratatt mye av de pengene som kan støtte spleiselag for utbygging av mobilsendere. Det må derfor på plass en statlig støtteordning for utbygging av mobildekning i de områdende hvor markedsaktørene ikke bygger ut alene. I 2014 vil 800 MHz båndet tas i bruk til mobilt bredbånd. Med denne frekvensen følger konsesjonsvilkår som sier at 98 % av Norges befolkning skal få tilgang til mobilt bredbånd (minimum 2 Mbit/s nedlastning) innen På sikt vil dette også kunne få betydning for bedre dekning på mobil taletrafikk. 4.6 Reiselivsutvikling Reiselivsstrategi for Trøndelag ligger til grunn for reiselivsutviklingsarbeidet i landsdelen. Strategien har som mål at Trøndelag skal ha en vekst større enn landsgjennomsnittet og framstå som et bærekraftig reisemål. Landsdelen oppnådde dette målet i 2010, 2011 og Ansvarlig for gjennomføring er Kontaktforum Reiseliv Trøndelag. Oppfølgingen skjer gjennom to-årige handlingsplaner. Gjeldende handlingsplan er for perioden Fylkeskommunen tar, sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune, finansielt ansvar for overordnet reiselivsprofileringen av Trøndelag. Trøndelag Reiseliv AS er operatør for dette markedsarbeidet. Fylkeskommunenes innsats i selskapet er knyttet til reiselivsrelatert vertskapsfunksjon, rådgivnings- og utviklingsarbeid, samt profilering av Trøndelag som reisemål. 20

Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2013. Fylkesvegplan 2010-2013. Drift og vedlikehold

Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2013. Fylkesvegplan 2010-2013. Drift og vedlikehold Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2013 Fylkesvegplan 2010-2013 I forbindelse med forvaltningsreformen ble alle øvrige riksveger i Nord-Trøndelag overført fra staten til fylkeskommunen fra 1.1.2010.

Detaljer

Årsmelding 2011. Et livskraftig Nord-Trøndelag med tilvekst, bærekraft og balanse.

Årsmelding 2011. Et livskraftig Nord-Trøndelag med tilvekst, bærekraft og balanse. Årsmelding 2011 Et livskraftig Nord-Trøndelag med tilvekst, bærekraft og balanse. 2 Innholdsfortegnelse 1. REGIONAL UTVIKLINGSAVDELING (RUA)... 5 2. ARBEIDSFORM... 5 2.1 SAMARBEID MED SØR-TRØNDELAG...

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2012

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2012 Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2012 Et livskraftig Nord-Trøndelag med tilvekst, bærekraft og balanse. 2 Innholdsfortegnelse 1. REGIONAL UTVIKLINGSAVDELING (RUA)... 4 2. ARBEIDSFORM... 4 2.1 SAMARBEID

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER FORVALTNING AV MIDLER I FORBINDELSE MED TILDELING AV LAKSEKONSESJONER 2009 Foto: Steinar Johansen REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010-2012 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, REGIONAL

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4 5.1 Overordnet planlegging

Detaljer

Driftsrapport pr. 30. september

Driftsrapport pr. 30. september Driftsrapport pr. 30. september Drift og vedlikehold 1000 kr Overført Bevilgning Justering Til disp. Prognose Avvik Totalt -6 840 270 016 4 500 267 676 267 676 0 Tabellen ovenfor viser et merforbruk fra

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2012

Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2012 Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2012 Fylkesvegplan 2010-2013 I forbindelse med forvaltningsreformen ble alle øvrige riksveger i Nord-Trøndelag overført fra staten til fylkeskommunen fra 1.1.2010.

Detaljer

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2008 Framtidstru Regionalt Utviklingsprogram for Nord- Trøndelag 2008 har en budsjettramme på om lag 136 millioner kroner. Foruten den fylkeskommunale virkemiddelbruken,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn 2016 2. tildeling Nord-Trøndelag Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Bedre å være barn i Nord-Trøndelag. KS N-T Videreutvikling av Ressursteam oppvekst Region Namdal

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag)

Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samkommunen Levanger - Verdal Tor Erik Jensen 8. april 2013 Organisering Overordnet mål for transportpolitikken til Nord- Trøndelag fylkeskommune Å tilby et effektivt,

Detaljer

Driftsrapport pr. 30. april 2011

Driftsrapport pr. 30. april 2011 Driftsrapport pr. 30. april 2011 Drift og vedlikehold Igjen har vi hatt en kald vinter med forholdsvis mye vær. Særlig i Namdalen har vi hatt mye snø og også en god del vind som har medført behov for mye

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

En fylkeskommune med et utvidet ansvar

En fylkeskommune med et utvidet ansvar Sigurd Bjørgo, STFK Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 13. 14. februar 2013 Trondheim - Fylkeskommunen sine roller og sitt ansvar - Initiativ i forhold til forvaltningsutvikling - Hvor står fylkeskommunen

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6105-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Partnerskap Namdal. Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling

Partnerskap Namdal. Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling Partnerskap Namdal Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling Region Namdal Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, Høylandet, Grong, Lierne, Røyrvik,

Detaljer

Rapport om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestinget i juni 2013

Rapport om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestinget i juni 2013 Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05795-21 Ann-Karin 29.10.2013 Mellingen Vedlegg 2 Rapport om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestinget i juni 2013 Tilsagn gitt av fylkesråden

Detaljer

Fylkeskommunens nye rolle

Fylkeskommunens nye rolle Fylkeskommunens nye rolle Foredrag på årssamling FHL Midt-Norsk Havbrukslag 03 03 2010 Nord-Trøndelag Fylkeskommune spesialrådgiver Jørn Ekrem Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Felles fylkesplan

Detaljer

Transporttjenesten funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

Transporttjenesten funksjonshemmede i Nord-Trøndelag Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag 1. Formål Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT - ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord~Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Fylkene blir færre og større

Fylkene blir færre og større Fylkene blir færre og større Hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes rolle som planmyndighet, transportmyndighet og utviklingsaktør? Hvordan vil det påvirke den regionale planleggingen? Vil det bli behov

Detaljer

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Vedleaa: Innvilget søknadsskjønn 2014 - første tildeling Nord-Trøndelag. Søker Samarbeidende kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Tlitak / Pro., Velferdsteknologisk laboratorium. Teste ut og dokumentere

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie

Regionalt utviklingsarbeid. Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Regionalt utviklingsarbeid Næringssamling i Sør-Trøndelag mai 2009 Gleny Foslie Mine tema her og nå Nye forvaltingsoppgaver VRI Regionalt forskningsfond. Forvaltningsreformen De vesentligste (konkrete)

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Næring og Innovasjon Enhet for Regional utvikling

Næring og Innovasjon Enhet for Regional utvikling Næring og Innovasjon Enhet for Regional utvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider for å sikre regionen gode miljøer og vilkår, samt bidra til bolyst, næringsutvikling og innovasjon i et bærekraftig

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid Saksmappe: 2010/3320-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid styre

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag

Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU. RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Regionale forskningsfond, en ny mulighet for finansiering av FoU RUBIN-konferansen 2010 Lars André Dahle, Regional representant, Trøndelag Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

Regionmøter hjortevilt vår Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Regionmøter hjortevilt vår Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Regionmøter hjortevilt vår 2011 Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Mål for forvaltningen, j.f. fylkestingsvedtak Hjorteviltet skal forvaltes på en bærekraftig måte,

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre. - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre?

Melding om kystskogbruket skritt videre. - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre? Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre? 1 Melding om kystskogbruket 2015 har to hovedbudskap - verdiskapingsbudskapet og -klimabudskapet Anbefalingene

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune Ka eg ska snakke om: Havbruksnæringa i Troms Fylkeskommunen som tilrettelegger

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2011/2473 Klassering: 120 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk REGIONAL PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG - HØRING - UTTALELSE

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by 21.10.2009 Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling sosial og økonomisk Hovedmål Regjeringen vil videreutvikle

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal»

Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal» Prosjektplan «Namdalen i lag politisk samhandling i Region Namdal» 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Region Namdal (RN) startet som et kollegialt samarbeid mellom ordførerne, men har etter hvert utviklet seg

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Kristin Volden, Regional planstrategi for Trøndelag og Nord- Trøndelag- uttalelse til høringsutkast.

Kristin Volden, Regional planstrategi for Trøndelag og Nord- Trøndelag- uttalelse til høringsutkast. Inderøy kommune Vår dato Vår referanse 05.12.2011 2011/1152-5 Saksbehandler Deres referanse Kristin Volden, 74124281 Nord- Trøndelag fylkeskommune Regional planstrategi for Trøndelag og Nord- Trøndelag-

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer