MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til eventuelt tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Gruppemøtene starter kl..08:15 Kl 12:00 Lunsj SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 196/14 REFERATER FORMANNSKAPET Formannskapet: 197/14 ØKONOMIPLAN MED ØKONOMISKE RAMMER FOR /14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG- HØLAND SKOLEÅRET /14 SKOLEMELDING FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET /14 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR /14 TILSTANDSVURDERING AV KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSTJENESTER 202/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN FRIST /14 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL OPPMERKSOMHET TIL ANSATTE TIL JUL 204/14 MØTEPLAN POLITISKE RÅD OG UTVALG

2 205/14 ORDFØRER ORIENTERER FORMANNSKAPET 206/14 RÅDMANNEN ORIENTERER FORMANNSKAPET 207/14 EVENTUELT FORMANNSKAPET Plansaker: 208/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BYGGEFORBUD I 100-METERSBELTET MOT VANN OG VASSDRAG FOR UTSKIFTING AV BRUBAKK PUMPESTASJON PÅ EIENDOMMEN 188/2 209/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSER I TEKNISK FORSKRIFT - TEK 10 - ENERGIKRAV OG LUFTTETTHET - BRUKSENDRING AV TIDLIGERE KURVFABRIKK TIL BOLIGFORMÅL - NY BEHANDLING ETTER MOTTATT TILLEGGSDOKUMENTASJON 210/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BEKKODDEN CAMPING, DEL AV 147/4, RØRVIK, MJERMEN 1. GANGS BEHANDLING Bjørkelangen, Jan A. Mærli ordfører

3 SAK NR.: 196/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16149/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2997 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /14 REFERATER FORMANNSKAPET Vedlegg: 1. Høringsliste Rådmannens innstilling:. Referatene tas til etterretning.

4 SAK NR.: 197/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16446/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/3050 Saksbeh.: Anne Kristin Næss Arkivnøkkel.: 151 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for helse og rehabilitering /14 Komite for oppvekst og utdanning /14 Komite for teknisk drift og kultur /14 Formannskapet /14 Kommunestyret / ØKONOMIPLAN MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2015 Vedlegg: 1. Økonomiplan Protokoll fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte - ettersendes 3. Utskrift fra møte i AMU - ettersendes 4. Utskrift fra møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - ettersendes 5. Utskrift fra møte i eldrerådet - ettersendes 6. Utskrift fra møte i kirkelig fellesråd - ettersendes 7. Eiendomsskattevedtekter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Statsbudsjettet for 2015 Aktuarbehandling fra KLP og SPK Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram økonomiplan Rammene er bindende for budsjettåret Kommunalsjefer og stabssjefer har gitt fyldige beskrivelser av drift og investeringer på sine respektive områder i kapittel 6 tjenesteproduksjon. Økonomiplan følger opp tidligere politiske vedtak. Følgende sak nevnes spesielt: 51/14 Etablering lokalmedisinsk senter/helsehus Når det gjelder den videre saksgangen, opplyses om følgende formelle krav, jfr Kommunelovens 44 og 45.

5 Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett/økonomiplan for det kommende kalenderåret. Relevante bestemmelser: Kommuneloven med tilhørende forskrifter. Økonomiske vurderinger: Den økonomiske balansen omtales i kapittel 7, og det henvises spesielt til: Kapittel 7.1 Hovedoversikt drift etter rammer Hovedoversikten gjenspeiler de føringer som er gitt i statsbudsjettet, tidligere kommunale vedtak, kommunens driftsnivå og utfordringer på nåværende tidspunkt. Kapittel Hovedoversikt drift etter art Oversikten viser bl. a netto driftsresultat, og er således et viktig styringsverktøy i kommunens økonomiplanarbeid. Kapittel 7.3 Hovedoversikt investeringer Forslag til investeringer i perioden tar utgangspunkt i tidligere økonomiplan og de føringer som er gitt i forhold til finansiering av disse, samt salg av tomtearealer. Detaljerte beskrivelser fremkommer på den enkelte sektor og stab under kapittel 6 tjenesteproduksjon. Fra 2015 er alle byggeprosjekter med en ramme på over 10 mill kr lagt på sektor samfunn og utvikling. Låneportefølje Det vises til kapittel 4 med stamdataoversikt over kommunens låneportefølje. Det er lagt inn et eget punkt i budsjettvedtaket som ivaretar refinansiering av lån uten at det er nødvendig å innhente revisorerklæring. Rådmannen mener det vil være avgjørende viktig at driftsmarginen ikke svekkes i den videre behandlingen av denne økonomiplanen. Rådmannens innstilling:. 1. Økonomiplan godkjennes. For budsjettåret 2015 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med kapittel 9 vedlegg. Det er innarbeidet 100 % dekning innenfor selvkostområdene. 3. I henhold til k-sak 61/14: a. Reduseres rabatten for hjemmekompost fra 40% til 20% i 2015 b. Fjernes rabatten fra hjemmekompost fra og med

6 4. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Aurskog-Høland kommune og alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån man finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 20 mill kr knyttet til startlån i Eiendomsskatt a. Det innføres eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune fra b. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: g. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom. c. Aurskog-Høland kommune benytter formuesgrunnlag for boligeiendommer fastsatt av skattemyndighetene som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer. Alle øvrige eiendommer verdsettes av en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn». d. Eiendomsskattesatsen er to promille. e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) innføres et bunnfradrag på kr av takstverdi. f. Utøvelse av skjønn og vedtak om fritak for eiendomsskatt på grunnlag av eigedomsskattelovens 5 tillegges sakkyndig eiendomsskattenemnd. g. I medhold av eiendomsskattelovens 7a gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt fram til kommunestyret bestemmer noe annet: ikke-kommersiell privat barnehage, selskaper som er leverandør av arbeidsmarkedstiltak, fylkeskommunale skoler og institusjoner, samfunnshus, grendehus, bedehus, menighetshus, idrettsanlegg, idrettshaller, idrettsplasser, lokaler for velforening og andre kulturhus. Eiendom tilhørende andre «stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. h. I medhold av eiendomsskattelovens 7c gis nyoppførte boliger fritak for eiendomsskatt i inntil 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til kommunestyret bestemmer noe annet. i. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. j. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte skattevedtekter. 7. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp reglementer, retningslinjer mm slik at disse harmoniserer med forutsetningene for vedtaket i økonomiplan. 8. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet. 6

7 SAK NR.: 198/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16427/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/3044 Saksbeh.: Christian Holmedahl Arkivnøkkel.: 000 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /14 Formannskapet /14 Kommunestyret / TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET Vedlegg: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret Saksopplysninger: Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetssystemet. Vi velger å bruke det verktøyet som Utdanningsdirektoratet har utviklet til utforming av den årlige rapporten om tilstanden i grunnskolen. Etter arbeidet med tilstandsrapporten høsten 2012 ønsket Komiteen for oppvekst og utdanning at den skulle legges fram i høsthalvåret, og at rapporten da skulle ta for seg forrige skoleår. For høsten 2014 betyr det at det er skoleåret som vurderes. Relevante bestemmelser: Opplæringsloven Ansvarsomfang: Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnopplæringen, knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Vurderinger: Det er et krav at skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Skoleeier kan velge å bruke det verktøyet som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet, eller utvikle sin egen rapport. Vi har funnet det hensiktsmessig å bruke Utdanningsdirektoratets rapport. Tilstandsrapporten benytter data fra Skoleporten som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. Vi har i all hovedsak valgt å ta med resultatene fra hver enkelt skole og ikke bare

8 gjennomsnittstall for kommunen. Vi tar også med tall for foregående år slik at man har mulighet til å se utvikling i resultater/ressurser. Dette er gjort ut fra ønsket om å ha størst mulig åpenhet. Tilstandsrapporten har et eget felt der skoleeier kan legge inn egne vurderinger av de resultatene som inngår i det aktuelle indikatorsettet. Vurderinger som gjøres er viktig informasjon når tilstandsrapporten skal drøftes av den politiske ledelsen og generelt for oppfølging av utviklingen i sektoren. Disse vurderingene er i hovedsak gjort av skoleledelsen ved den enkelte skole. Videre har skolene, i tråd med komiteens ønske fra 2012, synliggjort hvilke tiltak som er iverksatt i forhold til det som blir rapportert. Det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeier oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå, innenfor de målområdene som er satt opp. Dette er i all hovedsak gjort med så konkrete mål som mulig. På noen få områder foreligger det ikke egne lokale mål. Tilstandsrapporten er et godt verktøy for skoleeier til å vurdere kommunen og hver enkelt skoles ståsted i forhold til nasjonale målsettinger. Videre gir rapporten mulighet for å sette lokale mål for å få en kvalitativt bedre skole. Økonomiske vurderinger: For mål som kan få økonomiske konsekvenser, viser vi til ordinært budsjettarbeid. Alternativer og konsekvenser: Dersom skoleeier velger å ikke utarbeide en rapport om tilstanden, tar skoleeier ikke oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jfr. opplæringsloven andre ledd, som vi er pålagt. Dette er å anse som lovbrudd. Det vil i tillegg gi politisk skoleeier mindre innsyn og oversikt over ressursbruk, læringsmiljø og læringsressurser ved skolene i Aurskog-Høland. Noe som vil være svært uheldig. Konklusjon: Tilstandsrapporten vil heretter bli utarbeidet og legges fram til politisk behandling hver høst slik at den følger det avsluttede skoleåret. Rapporten vil vise hvilke konkrete tiltak den enkelte skole har iverksatt basert på en vurdering av foreliggende resultater. Rådmannens innstilling:. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret tas til orientering. 8

9 SAK NR.: 199/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16433/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/3047 Saksbeh.: Christian Holmedahl Arkivnøkkel.: 000 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /14 Formannskapet /14 Kommunestyret / SKOLEMELDING FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET Vedlegg: 1. Skolemelding for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret Saksopplysninger: Det er vedtatt i Kommunestyret sak 85/12 at det legges fram en årlig skolemelding. Dette som del av Opplæringslovens 13-10, Skoleeiers forsvarlige system. Den skal ses som et supplement til den årlige tilstandsrapporten. Relevante bestemmelser: Opplæringslovens Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. Føyd til med lov 27 juni 2003 nr. 69 (ikr. 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774), endra med lover 2 juli 2004 nr. 69 (ikr. 1 sep 2004, etter res. 2 juli 2004 nr. 1064), 19 juni 2009 nr. 94 (ikr. 1 aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675), 21 juni 2013 nr. 98.

10 Vurderinger: Skolemeldingen synliggjør hvordan administrasjonen forvalter skoleeieransvaret, og gir politikerne bedre mulighet til å ivareta sin rolle som skoleeier. Det ulike elementene i meldingen er hentet ut fra skoleeieranalysen som sist ble gjennomført høsten Økonomiske vurderinger: Eventuelle økonomiske konsekvenser må ligge innenfor ordinært budsjettarbeid. Alternativer og konsekvenser: Alternativet er å ikke legge fram skolemeldingen, som først og fremst er til informasjon og opplysning av kommunens politikere. Dersom man ikke legger fram en skolemelding vil dette gi politikerne mindre innsyn i hvordan administrasjonen forvalter skoleeieransvaret, og dermed mindre innsyn innenfor et viktig forvaltningsområde for politikerne som skoleeiere. Dette vil ikke minst bli klart ved gjennomføring av skoleeieranalysen hvor politikernes rolle som skoleeiere blir gjennomgått. Det vil også være et brudd med tidligere kommunestyrevedtak (sak 85/12) om man ikke legger fram en slik skolemelding. Konklusjon: Skolemeldingen blir utarbeidet og lagt fram til politisk behandling hver høst slik at den følger det avsluttede skoleåret. Den synliggjør hvordan administrasjonen forvalter skoleeieransvaret, og gir politikerne bedre mulighet til å ivareta sin rolle som skoleeier. Rådmannens innstilling:. Skolemeldingen for grunnskolen i Aurskog-Høland tas til orientering. 10

11 SAK NR.: 200/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16139/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2991 Saksbeh.: Eirik Udnæs Hoel Arkivnøkkel.: C20 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for teknisk drift og kultur /14 Formannskapet /14 Kommunestyret / SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2015 Vedlegg: 1. Forslag til prioritert handlingsprogram for 2015 med tildeling av kommunale midler. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 26 søknader. Saksopplysninger: Definisjoner Ordinære anlegg Ordinære anlegg er idrettsanlegg for organisert og konkurransepreget idrett. Det gis i utgangspunktet tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr ,-. Ved enkelte kostnadskrevende anlegg gis det større tilskudd etter særskilt behandling av fylkeskommunen. Nærmiljøanlegg Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og /eller oppholdsområder. Primært beregnet for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøet skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller konkurranseidrett. Det gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr ,-. Forskuttering Med forskuttering menes det at kommunen betaler ut spillemidler til idrettslagene som idrettslagene har søkt på, men ikke fått tildeling. Dette er for å lette situasjonen økonomisk for idrettslagene, slik at de slipper midlertidig finansiering. Nasjonalt er det årlig 740 millioner kroner som settes av til bygging av idrettsanlegg. Det søkes om nesten 4 mrd kroner, og derav kan det ta 2-7 år, avhengig av lokale forhold, før man faktisk får utbetalt søknadssummen.

12 Fornyet søknad En søknad som har søkt om spillemidler tidligere, men ikke har fått tildeling grunnet manglende midler. Historikk 2014 Organisasjoner i Aurskog-Høland kommune mottok i 2014 kr ,- i spillemidler, som er ny rekord. Aurskog-Høland kommune har tidligere forskuttert spillemidler for flere anlegg. Aurskog-Høland kommune har kr ,- utestående igjen fra tidligere forskuttering. Årets søknadsrunde Søknadsordningen ble annonsert i Indre Akershus Blad og på kommunens hjemmesider med søknadsfrist 1.oktober I møte med Aurskog-Høland Idrettsråd, 20.oktober 2014, har kommuneadministrasjonen og Idrettsrådet blitt enige om prioritering av spillemiddelsøknader og tildeling av kommunale midler. Aurskog-Høland kommune har mottatt 26 søknader, som er fordelt med 20 søknader i kategorien ordinære anlegg og 6 søknader i kategorien nærmiljøanlegg. Det er 7 fornyede søknader og 13 nye søknader i kategorien ordinære anlegg. De fornyede søknadene har en prioritering fra fjorårets rullering av handlingsplanen. Det er 6 nye søknader i kategorien nærmiljøanlegg. Det foreslås at samtlige søknader prioriteres i årets handlingsprogram. Det foreslås tildelinger på kommunale egenandeler på til sammen kr ,- som fordeles mellom de nye søknadene etter innstilling i Aurskog-Høland Idrettsråd. ORDINÆRE ANLEGG Beskrivelse av søknadene 1. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Kunstgressbane Søndre Høland Idretts- og ungdomslag søker om spillemidler til kunstgressbane på Bråtevangen. Banen ble ferdigstilt høsten Søknaden ble prioritert inn i handlingsprogrammet i kommunestyre desember 2011, og ble samtidig tildelt kr ,- som kommunal egenandel. Søknaden ble formelt godkjent av Akershus Fylkeskommune i Fornyet søknad. 2. prioritet Momoen Idretts- og ungdomslag Rehabilitering av tennisbane Momoen Idretts- og ungdomslag søker om spillemidler til rehabilitering av tennisbane på Momoen. Banen ble ferdigstilt i Søknaden ble prioritert inn i handlingsprogrammet i kommunestyre desember 2012, og ble samtidig tildelt kr ,- som kommunal egenandel. Søknaden ble formelt godkjent av Akershus Fylkeskommune i Fornyet søknad. 12

13 3. prioritet Høland Idrettslag Lager for vedlikeholdsmateriell Høland Idrettslag søker om spillemidler til opprettelse av lagerbygg for vedlikeholdsmateriell ved kunstgressbanen. Anlegget ble ferdigstilt i Søknaden ble prioritert inn i handlingsprogrammet i kommunestyre desember 2012, og ble samtidig tildelt kr ,- som kommunal egenandel. Søknaden ble formelt godkjent av Akershus Fylkeskommune i Fornyet søknad. 4. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Søndrehallen - flerbrukshall Søndre Høland Idretts- og ungdomslag søker om spillemidler til flerbrukshall på Bråtevangen. Søknaden ble prioritert inn i handlingsprogrammet i kommunestyre desember Det Kongelige Kulturdepartement godkjente søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning SHIUL har senere endret planene for Søndrehallen og Det Kongelige Kulturdepartement godkjente ny søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Anlegget har en kostnadsramme på kr ,-, og det søkes om spillemidler fordelt på tre søknader; flerbrukshall, aktivitetsrom I og aktivitetsrom II. Det søkes om kr ,- i spillemidler til flerbrukshall. Det foreslås en kommunal tildeling på kr ,-. Fornyet søknad. 5. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Søndrehallen aktivitetsrom I Se prioritet 4. Det søkes om kr ,- i spillemidler til aktivitetsrom I. 6. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Søndrehallen aktivitetsrom II Se prioritet 4. Det søkes om kr ,- i spillemidler til aktivitetsrom II. 7. prioritet Aurskog Jeger- og Fisk Viltbane Aurskog Jeger- og Fisk søker om spillemidler til Viltbane på Grandalen skytebaner. Søknaden ble prioritert inn i handlingsprogrammet i kommunestyre desember 2013, og ble samtidig tildelt kr ,- som kommunal egenandel. Søknaden ble formelt godkjent av Akershus Fylkeskommune i Fornyet søknad. 8. prioritet Aurskog-Høland kommune Svømmeanlegg Svømmebasseng 25x15,5m Aurskog-Høland kommune søker om spillemidler til Svømmeanlegg på Bjørkelangen. Anlegget har en kostnadsramme på kr millioner, og det søkes om spillemidler fordelt på fire søknader; svømmebasseng 25x15,5m, opplæringsbasseng 12,5x8,5m, hev- og senkbar bunn og 1 m svikt stup. Det søkes om kr ,- i spillemidler til svømmebasseng 25x15,5m. Ny søknad. 9. prioritet Aurskog-Høland kommune Svømmeanlegg Opplæringsbasseng 12,5x8,5 m Se prioritet 8. Det søkes om kr ,- i spillemidler til opplæringsbasseng 12,5x8,5 m. 13

14 10. prioritet Aurskog-Høland kommune Svømmeanlegg Hev- og senkbar bunn Se prioritet 8. Det søkes om kr ,- i spillemidler til hev- og senkbar bunn 11. prioritet Aurskog-Høland kommune Svømmeanlegg 1 m svikt stup Se prioritet 8. Det søkes om kr ,- i spillemidler til 1 m svikt stup. 12. prioritet Aurskog-Høland kommune Bjørkelangen skole - Idrettshall Aurskog-Høland kommune søker om spillemidler til ny skole på Bjørkelangen. Anleggets kostnadsramme er ikke bestemt, men det søkes om spillemidler fordelt på fire søknader; idrettshall, aktivitetsrom I, aktivitetsrom II og sosialt rom. Det søkes om kr ,- i spillemidler til idrettshall. Ny søknad. 13. prioritet Aurskog-Høland kommune Bjørkelangen skole Aktivitetsrom I Se prioritet 12. Det søkes om kr ,- i spillemidler til aktivitetsrom I. 14. prioritet Aurskog-Høland kommune Bjørkelangen skole Aktivitetsrom II Se prioritet 12. Det søkes om kr ,- i spillemidler til aktivitetsrom II 15. prioritet Aurskog-Høland kommune Bjørkelangen skole Sosialt rom Se prioritet 12. Det søkes om kr ,- i spillemidler til sosialt rom. 16. prioritet Høland Idrettslag Aktivitetsrom Høland Idrettslag søker om spillemidler til utbygging av aktivitetsrom i Hølandshallen. Totalkostnaden er på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Spillemiddelsøknaden er ny, og søker om prioritering. Det foreslåes at anlegget gis prioritering 16. Ny søknad. 17. prioritet Setskog Idrettsforening Flomlys gressbane Setskog Idrettsforening søker om spillemidler til Flomlys gressbane. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Aurskog-Høland kommune godkjente søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning med forbehold om at Setskog Idrettsforening inngår en 30-års leieavtale med grunneier som tinglyses. Dette ble ikke inngått og søknaden ble avslått av Akershus Fylkeskommune. Spillemiddelsøknaden får derfor status som ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 17, og tildeles den fondsavsatte kommunale egenandelen på kr ,-. Ny søknad. 18. prioritet Mangenfjellet Turlag Myrlia Dagsturhytte rehabilitering Mangenfjellet Turlag søker om spillemidler til Myrlia Dagsturhytte rehabilitering. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Aurskog- Høland kommune godkjente søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

15 Søknaden ble avslått av Akershus Fylkeskommune på bakgrunn av at Mangenfjellet Turlag ikke var berettiget til å søke om spillemidler. Mangenfjellet Turlag søker nå som et idrettslag og spillemiddelsøknaden får derfor status som ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 18, og tildeles den fondsavsatte kommunale egenandelen på kr ,-. Ny søknad. 19. prioritet Bjørkelangen Sportsforening Klubbhus Bjørkelangen Sportsforening søker om spillemidler i forbindelse med tilbygg på Bjørkelangen Sportshall. Anleggets kostnadsramme er ikke bestemt, men det søkes om spillemidler fordelt på to søknader; klubbhus og aktivitetsrom. Det er usikkert om søknaden blir ferdig til søknadsfristen og den kan derfor bli avslått av Akershus Fylkeskommune. BSF søker allikevel spillemidler for å få en prioritering i handlingsprogrammet. Det foreslås at anlegget gis prioritering 19 og 20. Det søkes om kr ,- i spillemidler til klubbhus. Ny søknad. 20. prioritet Bjørkelangen Sportsforening Aktivitetsrom Se prioritet 19. Det søkes om kr ,- i spillemidler til aktivitetsrom. Ny søknad. NÆRMILJØANLEGG Beskrivelse av søknadene 1. prioritet Setskog Idrettsforening Gapahuk Setskog Idrettsforening søker om spillemidler til gapahuk på Setskog. Anlegget har en totalkostnad på kr ,- og det søkes om kr ,- i spillemidler. Det ble søkt spillemidler til anlegget i 2014 i kategorien mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Søknaden ble avslått og kategorien ble tatt bort i juni Anlegget er derfor flyttet til kategorien nærmiljøanlegg. Spillemiddelsøknaden får derfor status som ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 1. Ny søknad. 2. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Ballbinge rehabilitering Søndre Høland Idretts- og ungdomslag søker om spillemidler til rehabilitering av ballbingen på Bråtevangen. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Det ble søkt spillemidler til anlegget i 2014 i kategorien mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Søknaden ble avslått og kategorien ble tatt bort i juni Anlegget er derfor flyttet til kategorien nærmiljøanlegg. Spillemiddelsøknaden får derfor status som ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 2. Ny søknad. 3. prioritet Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Innebandyløkke Aurskog-Finstadbru Sportsklubb søker om spillemidler til innebandyløkke i Aursmoen Idrettspark. Underlaget anlegges med et grovt sportsdekke for utendørsbruk, hvor det også kan legges is om vinteren. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Spillemiddelsøknaden er ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 3 og en kommunal tildeling på kr ,-. Ny søknad. 4. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Bråtevangen Hinderløype 15

16 Søndre Høland Idretts- og ungdomslag søker om spillemidler til hinderløype på Bråtevangen. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Spillemiddelsøknaden er ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 4 og en kommunal tildeling på kr ,-. Ny søknad. 5. prioritet Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Rulleskiløype for barn Aurskog-Finstadbru Sportsklubb søker om spillemidler til rulleskiløype for barn i Aursmoen Idrettspark. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Spillemiddelsøknaden er ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 5 og en kommunal tildeling på kr ,-. Ny søknad. 6. prioritet Aurskog Finstadbru Golfklubb Golf nærmiljøanlegg Aurskog Finstadbru Golfklubb søker om spillemidler til nærmiljøanlegg for golf på Eidsverket. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Spillemiddelsøknaden er ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 6. Ny søknad. Relevante bestemmelser: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014, utgitt av Det Kongelige Kulturdepartement. Vurderinger: Aurskog-Høland Idrettsråd har vært delaktig i prioriteringen av søknader og tildelingen av kommunale midler. Idrettsrådet er et frivillig organ valgt av idrettslagene, og har som ansvarsområde å representere idrettslagene ovenfor kommunale myndigheter. Idrettsrådet har kjennskap til idrettslagenes historikk, behov og aktivitet, og har et godt vurderingsgrunnlag for beslutninger. Aurskog-Høland kommune og Aurskog-Høland Idrettsråd har en skriftlig samarbeidsavtale, og behandlingen er i tråd med den. Rådmannen foreslår at spillemiddelsøknader som allerede har en prioritering i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet eller gjennom årlig rullering av handlingsprogrammet, opprettholder sin prioritering. Av nye søknader prioriteres Aurskog-Høland kommune sine anlegg øverst for det enkelte år. Aurskog-Høland Idrettsråd var samstemte med kommunen om dette i styremøte 20.oktober Rådmannen foreslår at de nye søknadene rulleres inn i handlingsprogrammet og gis en prioritet. Søknadene prioriteres etter de som allerede ligger inne fra fjorårets behandling. 16

17 Økonomiske vurderinger: Aurskog-Høland kommune budsjetterer med kr ,- som kommunal andel til idrettsanlegg hvert år. Anleggene som har en prioritering fra tidligere har allerede fått tildelte kommunale midler. Disse midlene er blitt utbetalt til søkerne, med unntak av to anlegg: Kommunale tildelinger som ikke er utbetalt: Kr ,- Setskog Idrettsforening Flomlys gressbane Kr ,- Mangenfjellet Turlag Myrlia Dagsturhytte rehabilitering Midler som ikke utbetales det budsjetterte året fondsavsettes, slik at midlene fremdeles går til formålet. Rådmannen, i samsvar med Aurskog-Høland Idrettsråd, foreslår å tildele midler til de nye søknadene. Tildelingene vises på eget vedlagt skjema. For å få utbetalt tildelt kommunalt tilskudd, må søknaden være formelt godkjent av Akershus Fylkeskommune, og byggingen av anlegget være påbegynt. Alternativer og konsekvenser: Kommunestyret står fritt til å endre prioriteringsrekkefølgen. Hvis et anlegg har en prioritering fra kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet , vil Akershus Fylkeskommune kunne overstyre en eventuell ny prioritering hvis det går på bekostning av anlegg som har en prioritering i planen. Konklusjon: Rådmannens prioritering er i samsvar med kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet , og den årlige rulleringen for spillemiddelsøknadene. De 19 nye søknadene foreslås prioritert inn i handlingsprogrammet. Fornyede søknader opprettholder sin tidligere prioritering. Aurskog-Høland kommune har budsjetterte midler tilgjengelig for kommunalt tilskudd til idrettsanlegg. Fordelingen av disse midlene er behandlet i Aurskog-Høland Idrettsråd. Det rullerte handlingsprogrammet vedtas med kommunal tildeling av midler. Rådmannens innstilling:. Vedlagte handlingsprogram med prioritering av spillemiddelsøknader og tildeling av kommunale midler fastsettes som gjeldene for

18 SAK NR.: 201/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16559/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/3069 Saksbeh.: Sylvei Holt Arkivnøkkel.: M00 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for teknisk drift og kultur /14 Formannskapet /14 TILSTANDSVURDERING AV KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSTJENESTER Vedlegg: 1. Rapport: Resultater Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester Saksopplysninger: Norsk Vann har siden 2003 kjørt årlige prosjekter for effektivitetsmåling og benchmarking av kommunale VA-tjenester. Formålet med en slik tilstandsvurdering er å få en enhetlig dokumentasjon på kostnader og kvalitet på de kommunale vann- og avløpstjenestene, og å bruke vurderingen som et verktøy for å effektivisere disse tjenestene i kommunene gjennom læring av hverandre. Aurskog-Høland kommune har deltatt i prosjektet siden I forbindelse med tilstandsvurderingen blir det årlig lagt frem en rapport med resultater fra deltakende kommuner. I år deltok 77 av landets kommuner som utgjør 60 % av landets befolkning. Tilstandsvurderingen kan gi et godt bilde av hvordan kommunen ligger an til å nå sine mål. Det er grunn til å tro at de deltakende kommunene er blant de beste i landet, siden de selv ønsker å bli målt, og at dette gjennomgående er kommuner med god faglig kompetanse og ressurser. En virksomhet vil alltid ha forbedringspotensialer og en tilstandsvurdering kan være med å synliggjøre hvor det er nødvendig med tiltak og hvor det ligger effektiviseringspotensialer. På sikt vil dette bli et viktig verktøy for å sammenligne seg med andre kommuner innen VA og også for å dokumentere kommunens egen utvilkling i forhold til standard på tjenesten og kommunens ressursbruk. Vurderinger: Standard på kommunens tjeneste i 2013 På vannforsyningssiden får AHK standarden god for Hygienisk betryggende vann, Bruksmessig vannkvalitet og Leveringsstabilitet. For Alternativ forsyning og for

19 Funksjon ledningsnettet er standarden dårlig. Se s. 4 i rapporten. Dette er delvis et riktig bilde slik dagens situasjon er. Når det gjelder Alternativ forsyning vil denne parameteren få standarden god når planlagt reservevannløsningen mot Nedre Romerike Vannverk (NRV) er på plass Når det gjelder standarden på Funksjon ledningsnettet vil kommunen først oppnå standarden god når ikke bokført vann er mindre enn 20 % av totalleveransen og fornyelsestakten på ledningsnettet er på mer enn 0,5%. For 2013 lå andelen ikke bokført vann på 50 % i hht tilstandsvurderingens utregninger. Dette er høyere enn normalt til dels på grunn av høyt forbruk i forbindelse med spyling av hele ledningsnettet og delvis på grunn av flere større lekkasjer som ble oppdaget (og reparert) sent i Det er allikevel en høy prosentandel som forsvinner i vannregnskapet noe som tilsier et økt fokus på å få denne andelen ned. Økt fokus på ikke bokført vann er helt i samsvar med gjeldende hovedplan der implementering av soneovervåking av ledningsnettet vil hjelpe til å lokalisere lekkasjer og behov for ledningsfornyelse. Avløpstjenesten får 3,6 av 4,0 mulige poeng på den vektede kvalitetsindeksen. Dette plasserer AHK på en 13 ende plass på standard for tjenesten. Avløpstjenesten får standarden god for Overholdelse rensekrav gjeldene i rapporteringsåret, Tilknytning til godkjente utslipp, Kvalitet og bruk av slam» og «Utslipp fra overløp på nettet». Se s. 12 i rapporten. Dette er et riktig bilde på dagens situasjon. For parameteren «Ledningsnettets funksjon» får kommunen standarden mangelfull noe som i hovedsak kommer av en lav fornyelsestakt på ledningsnettet da fokuset de siste årene har vært å tilknytte boligområder innenfor den vedtatte avløpssonen. I tillegg er det for gjeldende hovedplanperiode for tjenesten et fokus på å oppnå et best mulig transportnett og ikke nødvendigvis å rehabilitere flest mulig meter slik denne parameteren legger opp til. Det er dermed ikke et mål å oppnå en bedre karakter på ledningsnettet slik parameteren er lagt opp i denne vurderingen. Selvkost prisen til abonnentene Samlet sett ligger Aurskog-Hølands gebyrer for vann og avløp foreløpig blant de 20 dyreste kommunene som deltar i tilstandsvurderingen. Kommunalteknisk drift ser at dette er i ferd med å endre seg og forventer at gebyrnivået i løpet av neste 5 års periode vil bevege seg til gruppen med de tredjedel rimeligste. Dette kommer av tunge investeringer AHK allerede har utført og som andre deltakende kommuner fortsatt står ovenfor, for eksempel for Romerikskommuner som deltar i MIRA-prosjektet (Midtre Romerike Avløpsselskap IKS). Dette er selvfølgelig avhengig av at AHK ikke støter på uventede driftsutfordringer som krever et utvidet kostnadsnivå på drift eller ytterligere investeringskostnader. Rådmannens innstilling:. Norsk Vann sin rapport Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester tas til orientering. 19

20 SAK NR.: 202/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 15976/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2937 Saksbeh.: Thomas Grønnerød-Hemmingby Arkivnøkkel.: V62 &18 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for teknisk drift og kultur /14 Formannskapet /14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN Vedlegg: 1. Høringsbrev fra Landbruks- og matdepartement Saksopplysninger: Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt. Konsesjon: Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved erverv av landbrukseiendom. Gjeldende konsesjonslov har til formål «å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet», jf. Konsesjonsloven 1. Lovens formålsbestemmelse legger opp til at en rekke hensyn skal tilgodeses. Dette gjelder blant annet hensynet til fremtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser, samt hensynet til bosettingen. Boplikt: Nær slekt og odelsberettigede er etter konsesjonsloven 5 unntatt fra konsesjonsplikt. Gjelder ervervet en landbrukseiendom dvs. en eiendom med mer enn 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar skog, og eiendommen er bebygd med bebyggelse som er eller kan brukes til helårsbolig, er konsesjonsfriheten betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor på eiendommen i minst 5 år (personlig boplikt). Dette gjelder uavhengig av om den som overtar har odelsrett på eiendommen eller ikke.

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer