MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til eventuelt tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Gruppemøtene starter kl..08:15 Kl 12:00 Lunsj SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 196/14 REFERATER FORMANNSKAPET Formannskapet: 197/14 ØKONOMIPLAN MED ØKONOMISKE RAMMER FOR /14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG- HØLAND SKOLEÅRET /14 SKOLEMELDING FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET /14 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR /14 TILSTANDSVURDERING AV KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSTJENESTER 202/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN FRIST /14 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL OPPMERKSOMHET TIL ANSATTE TIL JUL 204/14 MØTEPLAN POLITISKE RÅD OG UTVALG

2 205/14 ORDFØRER ORIENTERER FORMANNSKAPET 206/14 RÅDMANNEN ORIENTERER FORMANNSKAPET 207/14 EVENTUELT FORMANNSKAPET Plansaker: 208/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BYGGEFORBUD I 100-METERSBELTET MOT VANN OG VASSDRAG FOR UTSKIFTING AV BRUBAKK PUMPESTASJON PÅ EIENDOMMEN 188/2 209/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BESTEMMELSER I TEKNISK FORSKRIFT - TEK 10 - ENERGIKRAV OG LUFTTETTHET - BRUKSENDRING AV TIDLIGERE KURVFABRIKK TIL BOLIGFORMÅL - NY BEHANDLING ETTER MOTTATT TILLEGGSDOKUMENTASJON 210/14 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BEKKODDEN CAMPING, DEL AV 147/4, RØRVIK, MJERMEN 1. GANGS BEHANDLING Bjørkelangen, Jan A. Mærli ordfører

3 SAK NR.: 196/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16149/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2997 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /14 REFERATER FORMANNSKAPET Vedlegg: 1. Høringsliste Rådmannens innstilling:. Referatene tas til etterretning.

4 SAK NR.: 197/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16446/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/3050 Saksbeh.: Anne Kristin Næss Arkivnøkkel.: 151 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for helse og rehabilitering /14 Komite for oppvekst og utdanning /14 Komite for teknisk drift og kultur /14 Formannskapet /14 Kommunestyret / ØKONOMIPLAN MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2015 Vedlegg: 1. Økonomiplan Protokoll fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte - ettersendes 3. Utskrift fra møte i AMU - ettersendes 4. Utskrift fra møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - ettersendes 5. Utskrift fra møte i eldrerådet - ettersendes 6. Utskrift fra møte i kirkelig fellesråd - ettersendes 7. Eiendomsskattevedtekter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Statsbudsjettet for 2015 Aktuarbehandling fra KLP og SPK Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram økonomiplan Rammene er bindende for budsjettåret Kommunalsjefer og stabssjefer har gitt fyldige beskrivelser av drift og investeringer på sine respektive områder i kapittel 6 tjenesteproduksjon. Økonomiplan følger opp tidligere politiske vedtak. Følgende sak nevnes spesielt: 51/14 Etablering lokalmedisinsk senter/helsehus Når det gjelder den videre saksgangen, opplyses om følgende formelle krav, jfr Kommunelovens 44 og 45.

5 Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett/økonomiplan for det kommende kalenderåret. Relevante bestemmelser: Kommuneloven med tilhørende forskrifter. Økonomiske vurderinger: Den økonomiske balansen omtales i kapittel 7, og det henvises spesielt til: Kapittel 7.1 Hovedoversikt drift etter rammer Hovedoversikten gjenspeiler de føringer som er gitt i statsbudsjettet, tidligere kommunale vedtak, kommunens driftsnivå og utfordringer på nåværende tidspunkt. Kapittel Hovedoversikt drift etter art Oversikten viser bl. a netto driftsresultat, og er således et viktig styringsverktøy i kommunens økonomiplanarbeid. Kapittel 7.3 Hovedoversikt investeringer Forslag til investeringer i perioden tar utgangspunkt i tidligere økonomiplan og de føringer som er gitt i forhold til finansiering av disse, samt salg av tomtearealer. Detaljerte beskrivelser fremkommer på den enkelte sektor og stab under kapittel 6 tjenesteproduksjon. Fra 2015 er alle byggeprosjekter med en ramme på over 10 mill kr lagt på sektor samfunn og utvikling. Låneportefølje Det vises til kapittel 4 med stamdataoversikt over kommunens låneportefølje. Det er lagt inn et eget punkt i budsjettvedtaket som ivaretar refinansiering av lån uten at det er nødvendig å innhente revisorerklæring. Rådmannen mener det vil være avgjørende viktig at driftsmarginen ikke svekkes i den videre behandlingen av denne økonomiplanen. Rådmannens innstilling:. 1. Økonomiplan godkjennes. For budsjettåret 2015 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med kapittel 9 vedlegg. Det er innarbeidet 100 % dekning innenfor selvkostområdene. 3. I henhold til k-sak 61/14: a. Reduseres rabatten for hjemmekompost fra 40% til 20% i 2015 b. Fjernes rabatten fra hjemmekompost fra og med

6 4. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Aurskog-Høland kommune og alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån man finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 20 mill kr knyttet til startlån i Eiendomsskatt a. Det innføres eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune fra b. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: g. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom. c. Aurskog-Høland kommune benytter formuesgrunnlag for boligeiendommer fastsatt av skattemyndighetene som grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer. Alle øvrige eiendommer verdsettes av en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn». d. Eiendomsskattesatsen er to promille. e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) innføres et bunnfradrag på kr av takstverdi. f. Utøvelse av skjønn og vedtak om fritak for eiendomsskatt på grunnlag av eigedomsskattelovens 5 tillegges sakkyndig eiendomsskattenemnd. g. I medhold av eiendomsskattelovens 7a gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt fram til kommunestyret bestemmer noe annet: ikke-kommersiell privat barnehage, selskaper som er leverandør av arbeidsmarkedstiltak, fylkeskommunale skoler og institusjoner, samfunnshus, grendehus, bedehus, menighetshus, idrettsanlegg, idrettshaller, idrettsplasser, lokaler for velforening og andre kulturhus. Eiendom tilhørende andre «stiftelser/institusjoner» vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. h. I medhold av eiendomsskattelovens 7c gis nyoppførte boliger fritak for eiendomsskatt i inntil 2 år etter midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis, frem til kommunestyret bestemmer noe annet. i. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. j. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte skattevedtekter. 7. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp reglementer, retningslinjer mm slik at disse harmoniserer med forutsetningene for vedtaket i økonomiplan. 8. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet. 6

7 SAK NR.: 198/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16427/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/3044 Saksbeh.: Christian Holmedahl Arkivnøkkel.: 000 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /14 Formannskapet /14 Kommunestyret / TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET Vedlegg: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret Saksopplysninger: Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetssystemet. Vi velger å bruke det verktøyet som Utdanningsdirektoratet har utviklet til utforming av den årlige rapporten om tilstanden i grunnskolen. Etter arbeidet med tilstandsrapporten høsten 2012 ønsket Komiteen for oppvekst og utdanning at den skulle legges fram i høsthalvåret, og at rapporten da skulle ta for seg forrige skoleår. For høsten 2014 betyr det at det er skoleåret som vurderes. Relevante bestemmelser: Opplæringsloven Ansvarsomfang: Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnopplæringen, knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Vurderinger: Det er et krav at skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Skoleeier kan velge å bruke det verktøyet som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet, eller utvikle sin egen rapport. Vi har funnet det hensiktsmessig å bruke Utdanningsdirektoratets rapport. Tilstandsrapporten benytter data fra Skoleporten som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. Vi har i all hovedsak valgt å ta med resultatene fra hver enkelt skole og ikke bare

8 gjennomsnittstall for kommunen. Vi tar også med tall for foregående år slik at man har mulighet til å se utvikling i resultater/ressurser. Dette er gjort ut fra ønsket om å ha størst mulig åpenhet. Tilstandsrapporten har et eget felt der skoleeier kan legge inn egne vurderinger av de resultatene som inngår i det aktuelle indikatorsettet. Vurderinger som gjøres er viktig informasjon når tilstandsrapporten skal drøftes av den politiske ledelsen og generelt for oppfølging av utviklingen i sektoren. Disse vurderingene er i hovedsak gjort av skoleledelsen ved den enkelte skole. Videre har skolene, i tråd med komiteens ønske fra 2012, synliggjort hvilke tiltak som er iverksatt i forhold til det som blir rapportert. Det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeier oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå, innenfor de målområdene som er satt opp. Dette er i all hovedsak gjort med så konkrete mål som mulig. På noen få områder foreligger det ikke egne lokale mål. Tilstandsrapporten er et godt verktøy for skoleeier til å vurdere kommunen og hver enkelt skoles ståsted i forhold til nasjonale målsettinger. Videre gir rapporten mulighet for å sette lokale mål for å få en kvalitativt bedre skole. Økonomiske vurderinger: For mål som kan få økonomiske konsekvenser, viser vi til ordinært budsjettarbeid. Alternativer og konsekvenser: Dersom skoleeier velger å ikke utarbeide en rapport om tilstanden, tar skoleeier ikke oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jfr. opplæringsloven andre ledd, som vi er pålagt. Dette er å anse som lovbrudd. Det vil i tillegg gi politisk skoleeier mindre innsyn og oversikt over ressursbruk, læringsmiljø og læringsressurser ved skolene i Aurskog-Høland. Noe som vil være svært uheldig. Konklusjon: Tilstandsrapporten vil heretter bli utarbeidet og legges fram til politisk behandling hver høst slik at den følger det avsluttede skoleåret. Rapporten vil vise hvilke konkrete tiltak den enkelte skole har iverksatt basert på en vurdering av foreliggende resultater. Rådmannens innstilling:. Tilstandsrapport for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret tas til orientering. 8

9 SAK NR.: 199/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16433/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/3047 Saksbeh.: Christian Holmedahl Arkivnøkkel.: 000 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /14 Formannskapet /14 Kommunestyret / SKOLEMELDING FOR GRUNNSKOLEN I AURSKOG-HØLAND SKOLEÅRET Vedlegg: 1. Skolemelding for grunnskolen i Aurskog-Høland skoleåret Saksopplysninger: Det er vedtatt i Kommunestyret sak 85/12 at det legges fram en årlig skolemelding. Dette som del av Opplæringslovens 13-10, Skoleeiers forsvarlige system. Den skal ses som et supplement til den årlige tilstandsrapporten. Relevante bestemmelser: Opplæringslovens Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. Føyd til med lov 27 juni 2003 nr. 69 (ikr. 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774), endra med lover 2 juli 2004 nr. 69 (ikr. 1 sep 2004, etter res. 2 juli 2004 nr. 1064), 19 juni 2009 nr. 94 (ikr. 1 aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675), 21 juni 2013 nr. 98.

10 Vurderinger: Skolemeldingen synliggjør hvordan administrasjonen forvalter skoleeieransvaret, og gir politikerne bedre mulighet til å ivareta sin rolle som skoleeier. Det ulike elementene i meldingen er hentet ut fra skoleeieranalysen som sist ble gjennomført høsten Økonomiske vurderinger: Eventuelle økonomiske konsekvenser må ligge innenfor ordinært budsjettarbeid. Alternativer og konsekvenser: Alternativet er å ikke legge fram skolemeldingen, som først og fremst er til informasjon og opplysning av kommunens politikere. Dersom man ikke legger fram en skolemelding vil dette gi politikerne mindre innsyn i hvordan administrasjonen forvalter skoleeieransvaret, og dermed mindre innsyn innenfor et viktig forvaltningsområde for politikerne som skoleeiere. Dette vil ikke minst bli klart ved gjennomføring av skoleeieranalysen hvor politikernes rolle som skoleeiere blir gjennomgått. Det vil også være et brudd med tidligere kommunestyrevedtak (sak 85/12) om man ikke legger fram en slik skolemelding. Konklusjon: Skolemeldingen blir utarbeidet og lagt fram til politisk behandling hver høst slik at den følger det avsluttede skoleåret. Den synliggjør hvordan administrasjonen forvalter skoleeieransvaret, og gir politikerne bedre mulighet til å ivareta sin rolle som skoleeier. Rådmannens innstilling:. Skolemeldingen for grunnskolen i Aurskog-Høland tas til orientering. 10

11 SAK NR.: 200/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16139/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2991 Saksbeh.: Eirik Udnæs Hoel Arkivnøkkel.: C20 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for teknisk drift og kultur /14 Formannskapet /14 Kommunestyret / SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2015 Vedlegg: 1. Forslag til prioritert handlingsprogram for 2015 med tildeling av kommunale midler. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 26 søknader. Saksopplysninger: Definisjoner Ordinære anlegg Ordinære anlegg er idrettsanlegg for organisert og konkurransepreget idrett. Det gis i utgangspunktet tilskudd inntil 1/3 av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr ,-. Ved enkelte kostnadskrevende anlegg gis det større tilskudd etter særskilt behandling av fylkeskommunen. Nærmiljøanlegg Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og /eller oppholdsområder. Primært beregnet for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøet skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller konkurranseidrett. Det gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr ,-. Forskuttering Med forskuttering menes det at kommunen betaler ut spillemidler til idrettslagene som idrettslagene har søkt på, men ikke fått tildeling. Dette er for å lette situasjonen økonomisk for idrettslagene, slik at de slipper midlertidig finansiering. Nasjonalt er det årlig 740 millioner kroner som settes av til bygging av idrettsanlegg. Det søkes om nesten 4 mrd kroner, og derav kan det ta 2-7 år, avhengig av lokale forhold, før man faktisk får utbetalt søknadssummen.

12 Fornyet søknad En søknad som har søkt om spillemidler tidligere, men ikke har fått tildeling grunnet manglende midler. Historikk 2014 Organisasjoner i Aurskog-Høland kommune mottok i 2014 kr ,- i spillemidler, som er ny rekord. Aurskog-Høland kommune har tidligere forskuttert spillemidler for flere anlegg. Aurskog-Høland kommune har kr ,- utestående igjen fra tidligere forskuttering. Årets søknadsrunde Søknadsordningen ble annonsert i Indre Akershus Blad og på kommunens hjemmesider med søknadsfrist 1.oktober I møte med Aurskog-Høland Idrettsråd, 20.oktober 2014, har kommuneadministrasjonen og Idrettsrådet blitt enige om prioritering av spillemiddelsøknader og tildeling av kommunale midler. Aurskog-Høland kommune har mottatt 26 søknader, som er fordelt med 20 søknader i kategorien ordinære anlegg og 6 søknader i kategorien nærmiljøanlegg. Det er 7 fornyede søknader og 13 nye søknader i kategorien ordinære anlegg. De fornyede søknadene har en prioritering fra fjorårets rullering av handlingsplanen. Det er 6 nye søknader i kategorien nærmiljøanlegg. Det foreslås at samtlige søknader prioriteres i årets handlingsprogram. Det foreslås tildelinger på kommunale egenandeler på til sammen kr ,- som fordeles mellom de nye søknadene etter innstilling i Aurskog-Høland Idrettsråd. ORDINÆRE ANLEGG Beskrivelse av søknadene 1. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Kunstgressbane Søndre Høland Idretts- og ungdomslag søker om spillemidler til kunstgressbane på Bråtevangen. Banen ble ferdigstilt høsten Søknaden ble prioritert inn i handlingsprogrammet i kommunestyre desember 2011, og ble samtidig tildelt kr ,- som kommunal egenandel. Søknaden ble formelt godkjent av Akershus Fylkeskommune i Fornyet søknad. 2. prioritet Momoen Idretts- og ungdomslag Rehabilitering av tennisbane Momoen Idretts- og ungdomslag søker om spillemidler til rehabilitering av tennisbane på Momoen. Banen ble ferdigstilt i Søknaden ble prioritert inn i handlingsprogrammet i kommunestyre desember 2012, og ble samtidig tildelt kr ,- som kommunal egenandel. Søknaden ble formelt godkjent av Akershus Fylkeskommune i Fornyet søknad. 12

13 3. prioritet Høland Idrettslag Lager for vedlikeholdsmateriell Høland Idrettslag søker om spillemidler til opprettelse av lagerbygg for vedlikeholdsmateriell ved kunstgressbanen. Anlegget ble ferdigstilt i Søknaden ble prioritert inn i handlingsprogrammet i kommunestyre desember 2012, og ble samtidig tildelt kr ,- som kommunal egenandel. Søknaden ble formelt godkjent av Akershus Fylkeskommune i Fornyet søknad. 4. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Søndrehallen - flerbrukshall Søndre Høland Idretts- og ungdomslag søker om spillemidler til flerbrukshall på Bråtevangen. Søknaden ble prioritert inn i handlingsprogrammet i kommunestyre desember Det Kongelige Kulturdepartement godkjente søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning SHIUL har senere endret planene for Søndrehallen og Det Kongelige Kulturdepartement godkjente ny søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Anlegget har en kostnadsramme på kr ,-, og det søkes om spillemidler fordelt på tre søknader; flerbrukshall, aktivitetsrom I og aktivitetsrom II. Det søkes om kr ,- i spillemidler til flerbrukshall. Det foreslås en kommunal tildeling på kr ,-. Fornyet søknad. 5. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Søndrehallen aktivitetsrom I Se prioritet 4. Det søkes om kr ,- i spillemidler til aktivitetsrom I. 6. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Søndrehallen aktivitetsrom II Se prioritet 4. Det søkes om kr ,- i spillemidler til aktivitetsrom II. 7. prioritet Aurskog Jeger- og Fisk Viltbane Aurskog Jeger- og Fisk søker om spillemidler til Viltbane på Grandalen skytebaner. Søknaden ble prioritert inn i handlingsprogrammet i kommunestyre desember 2013, og ble samtidig tildelt kr ,- som kommunal egenandel. Søknaden ble formelt godkjent av Akershus Fylkeskommune i Fornyet søknad. 8. prioritet Aurskog-Høland kommune Svømmeanlegg Svømmebasseng 25x15,5m Aurskog-Høland kommune søker om spillemidler til Svømmeanlegg på Bjørkelangen. Anlegget har en kostnadsramme på kr millioner, og det søkes om spillemidler fordelt på fire søknader; svømmebasseng 25x15,5m, opplæringsbasseng 12,5x8,5m, hev- og senkbar bunn og 1 m svikt stup. Det søkes om kr ,- i spillemidler til svømmebasseng 25x15,5m. Ny søknad. 9. prioritet Aurskog-Høland kommune Svømmeanlegg Opplæringsbasseng 12,5x8,5 m Se prioritet 8. Det søkes om kr ,- i spillemidler til opplæringsbasseng 12,5x8,5 m. 13

14 10. prioritet Aurskog-Høland kommune Svømmeanlegg Hev- og senkbar bunn Se prioritet 8. Det søkes om kr ,- i spillemidler til hev- og senkbar bunn 11. prioritet Aurskog-Høland kommune Svømmeanlegg 1 m svikt stup Se prioritet 8. Det søkes om kr ,- i spillemidler til 1 m svikt stup. 12. prioritet Aurskog-Høland kommune Bjørkelangen skole - Idrettshall Aurskog-Høland kommune søker om spillemidler til ny skole på Bjørkelangen. Anleggets kostnadsramme er ikke bestemt, men det søkes om spillemidler fordelt på fire søknader; idrettshall, aktivitetsrom I, aktivitetsrom II og sosialt rom. Det søkes om kr ,- i spillemidler til idrettshall. Ny søknad. 13. prioritet Aurskog-Høland kommune Bjørkelangen skole Aktivitetsrom I Se prioritet 12. Det søkes om kr ,- i spillemidler til aktivitetsrom I. 14. prioritet Aurskog-Høland kommune Bjørkelangen skole Aktivitetsrom II Se prioritet 12. Det søkes om kr ,- i spillemidler til aktivitetsrom II 15. prioritet Aurskog-Høland kommune Bjørkelangen skole Sosialt rom Se prioritet 12. Det søkes om kr ,- i spillemidler til sosialt rom. 16. prioritet Høland Idrettslag Aktivitetsrom Høland Idrettslag søker om spillemidler til utbygging av aktivitetsrom i Hølandshallen. Totalkostnaden er på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Spillemiddelsøknaden er ny, og søker om prioritering. Det foreslåes at anlegget gis prioritering 16. Ny søknad. 17. prioritet Setskog Idrettsforening Flomlys gressbane Setskog Idrettsforening søker om spillemidler til Flomlys gressbane. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Aurskog-Høland kommune godkjente søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning med forbehold om at Setskog Idrettsforening inngår en 30-års leieavtale med grunneier som tinglyses. Dette ble ikke inngått og søknaden ble avslått av Akershus Fylkeskommune. Spillemiddelsøknaden får derfor status som ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 17, og tildeles den fondsavsatte kommunale egenandelen på kr ,-. Ny søknad. 18. prioritet Mangenfjellet Turlag Myrlia Dagsturhytte rehabilitering Mangenfjellet Turlag søker om spillemidler til Myrlia Dagsturhytte rehabilitering. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Aurskog- Høland kommune godkjente søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

15 Søknaden ble avslått av Akershus Fylkeskommune på bakgrunn av at Mangenfjellet Turlag ikke var berettiget til å søke om spillemidler. Mangenfjellet Turlag søker nå som et idrettslag og spillemiddelsøknaden får derfor status som ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 18, og tildeles den fondsavsatte kommunale egenandelen på kr ,-. Ny søknad. 19. prioritet Bjørkelangen Sportsforening Klubbhus Bjørkelangen Sportsforening søker om spillemidler i forbindelse med tilbygg på Bjørkelangen Sportshall. Anleggets kostnadsramme er ikke bestemt, men det søkes om spillemidler fordelt på to søknader; klubbhus og aktivitetsrom. Det er usikkert om søknaden blir ferdig til søknadsfristen og den kan derfor bli avslått av Akershus Fylkeskommune. BSF søker allikevel spillemidler for å få en prioritering i handlingsprogrammet. Det foreslås at anlegget gis prioritering 19 og 20. Det søkes om kr ,- i spillemidler til klubbhus. Ny søknad. 20. prioritet Bjørkelangen Sportsforening Aktivitetsrom Se prioritet 19. Det søkes om kr ,- i spillemidler til aktivitetsrom. Ny søknad. NÆRMILJØANLEGG Beskrivelse av søknadene 1. prioritet Setskog Idrettsforening Gapahuk Setskog Idrettsforening søker om spillemidler til gapahuk på Setskog. Anlegget har en totalkostnad på kr ,- og det søkes om kr ,- i spillemidler. Det ble søkt spillemidler til anlegget i 2014 i kategorien mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Søknaden ble avslått og kategorien ble tatt bort i juni Anlegget er derfor flyttet til kategorien nærmiljøanlegg. Spillemiddelsøknaden får derfor status som ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 1. Ny søknad. 2. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Ballbinge rehabilitering Søndre Høland Idretts- og ungdomslag søker om spillemidler til rehabilitering av ballbingen på Bråtevangen. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Det ble søkt spillemidler til anlegget i 2014 i kategorien mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Søknaden ble avslått og kategorien ble tatt bort i juni Anlegget er derfor flyttet til kategorien nærmiljøanlegg. Spillemiddelsøknaden får derfor status som ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 2. Ny søknad. 3. prioritet Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Innebandyløkke Aurskog-Finstadbru Sportsklubb søker om spillemidler til innebandyløkke i Aursmoen Idrettspark. Underlaget anlegges med et grovt sportsdekke for utendørsbruk, hvor det også kan legges is om vinteren. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Spillemiddelsøknaden er ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 3 og en kommunal tildeling på kr ,-. Ny søknad. 4. prioritet Søndre Høland Idretts- og ungdomslag Bråtevangen Hinderløype 15

16 Søndre Høland Idretts- og ungdomslag søker om spillemidler til hinderløype på Bråtevangen. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Spillemiddelsøknaden er ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 4 og en kommunal tildeling på kr ,-. Ny søknad. 5. prioritet Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Rulleskiløype for barn Aurskog-Finstadbru Sportsklubb søker om spillemidler til rulleskiløype for barn i Aursmoen Idrettspark. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Spillemiddelsøknaden er ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 5 og en kommunal tildeling på kr ,-. Ny søknad. 6. prioritet Aurskog Finstadbru Golfklubb Golf nærmiljøanlegg Aurskog Finstadbru Golfklubb søker om spillemidler til nærmiljøanlegg for golf på Eidsverket. Anlegget har en totalkostnad på kr ,-, og det søkes om kr ,- i spillemidler. Spillemiddelsøknaden er ny, og søker om prioritering. Det foreslås at anlegget gis prioritering 6. Ny søknad. Relevante bestemmelser: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014, utgitt av Det Kongelige Kulturdepartement. Vurderinger: Aurskog-Høland Idrettsråd har vært delaktig i prioriteringen av søknader og tildelingen av kommunale midler. Idrettsrådet er et frivillig organ valgt av idrettslagene, og har som ansvarsområde å representere idrettslagene ovenfor kommunale myndigheter. Idrettsrådet har kjennskap til idrettslagenes historikk, behov og aktivitet, og har et godt vurderingsgrunnlag for beslutninger. Aurskog-Høland kommune og Aurskog-Høland Idrettsråd har en skriftlig samarbeidsavtale, og behandlingen er i tråd med den. Rådmannen foreslår at spillemiddelsøknader som allerede har en prioritering i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet eller gjennom årlig rullering av handlingsprogrammet, opprettholder sin prioritering. Av nye søknader prioriteres Aurskog-Høland kommune sine anlegg øverst for det enkelte år. Aurskog-Høland Idrettsråd var samstemte med kommunen om dette i styremøte 20.oktober Rådmannen foreslår at de nye søknadene rulleres inn i handlingsprogrammet og gis en prioritet. Søknadene prioriteres etter de som allerede ligger inne fra fjorårets behandling. 16

17 Økonomiske vurderinger: Aurskog-Høland kommune budsjetterer med kr ,- som kommunal andel til idrettsanlegg hvert år. Anleggene som har en prioritering fra tidligere har allerede fått tildelte kommunale midler. Disse midlene er blitt utbetalt til søkerne, med unntak av to anlegg: Kommunale tildelinger som ikke er utbetalt: Kr ,- Setskog Idrettsforening Flomlys gressbane Kr ,- Mangenfjellet Turlag Myrlia Dagsturhytte rehabilitering Midler som ikke utbetales det budsjetterte året fondsavsettes, slik at midlene fremdeles går til formålet. Rådmannen, i samsvar med Aurskog-Høland Idrettsråd, foreslår å tildele midler til de nye søknadene. Tildelingene vises på eget vedlagt skjema. For å få utbetalt tildelt kommunalt tilskudd, må søknaden være formelt godkjent av Akershus Fylkeskommune, og byggingen av anlegget være påbegynt. Alternativer og konsekvenser: Kommunestyret står fritt til å endre prioriteringsrekkefølgen. Hvis et anlegg har en prioritering fra kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet , vil Akershus Fylkeskommune kunne overstyre en eventuell ny prioritering hvis det går på bekostning av anlegg som har en prioritering i planen. Konklusjon: Rådmannens prioritering er i samsvar med kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet , og den årlige rulleringen for spillemiddelsøknadene. De 19 nye søknadene foreslås prioritert inn i handlingsprogrammet. Fornyede søknader opprettholder sin tidligere prioritering. Aurskog-Høland kommune har budsjetterte midler tilgjengelig for kommunalt tilskudd til idrettsanlegg. Fordelingen av disse midlene er behandlet i Aurskog-Høland Idrettsråd. Det rullerte handlingsprogrammet vedtas med kommunal tildeling av midler. Rådmannens innstilling:. Vedlagte handlingsprogram med prioritering av spillemiddelsøknader og tildeling av kommunale midler fastsettes som gjeldene for

18 SAK NR.: 201/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 16559/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/3069 Saksbeh.: Sylvei Holt Arkivnøkkel.: M00 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for teknisk drift og kultur /14 Formannskapet /14 TILSTANDSVURDERING AV KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSTJENESTER Vedlegg: 1. Rapport: Resultater Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester Saksopplysninger: Norsk Vann har siden 2003 kjørt årlige prosjekter for effektivitetsmåling og benchmarking av kommunale VA-tjenester. Formålet med en slik tilstandsvurdering er å få en enhetlig dokumentasjon på kostnader og kvalitet på de kommunale vann- og avløpstjenestene, og å bruke vurderingen som et verktøy for å effektivisere disse tjenestene i kommunene gjennom læring av hverandre. Aurskog-Høland kommune har deltatt i prosjektet siden I forbindelse med tilstandsvurderingen blir det årlig lagt frem en rapport med resultater fra deltakende kommuner. I år deltok 77 av landets kommuner som utgjør 60 % av landets befolkning. Tilstandsvurderingen kan gi et godt bilde av hvordan kommunen ligger an til å nå sine mål. Det er grunn til å tro at de deltakende kommunene er blant de beste i landet, siden de selv ønsker å bli målt, og at dette gjennomgående er kommuner med god faglig kompetanse og ressurser. En virksomhet vil alltid ha forbedringspotensialer og en tilstandsvurdering kan være med å synliggjøre hvor det er nødvendig med tiltak og hvor det ligger effektiviseringspotensialer. På sikt vil dette bli et viktig verktøy for å sammenligne seg med andre kommuner innen VA og også for å dokumentere kommunens egen utvilkling i forhold til standard på tjenesten og kommunens ressursbruk. Vurderinger: Standard på kommunens tjeneste i 2013 På vannforsyningssiden får AHK standarden god for Hygienisk betryggende vann, Bruksmessig vannkvalitet og Leveringsstabilitet. For Alternativ forsyning og for

19 Funksjon ledningsnettet er standarden dårlig. Se s. 4 i rapporten. Dette er delvis et riktig bilde slik dagens situasjon er. Når det gjelder Alternativ forsyning vil denne parameteren få standarden god når planlagt reservevannløsningen mot Nedre Romerike Vannverk (NRV) er på plass Når det gjelder standarden på Funksjon ledningsnettet vil kommunen først oppnå standarden god når ikke bokført vann er mindre enn 20 % av totalleveransen og fornyelsestakten på ledningsnettet er på mer enn 0,5%. For 2013 lå andelen ikke bokført vann på 50 % i hht tilstandsvurderingens utregninger. Dette er høyere enn normalt til dels på grunn av høyt forbruk i forbindelse med spyling av hele ledningsnettet og delvis på grunn av flere større lekkasjer som ble oppdaget (og reparert) sent i Det er allikevel en høy prosentandel som forsvinner i vannregnskapet noe som tilsier et økt fokus på å få denne andelen ned. Økt fokus på ikke bokført vann er helt i samsvar med gjeldende hovedplan der implementering av soneovervåking av ledningsnettet vil hjelpe til å lokalisere lekkasjer og behov for ledningsfornyelse. Avløpstjenesten får 3,6 av 4,0 mulige poeng på den vektede kvalitetsindeksen. Dette plasserer AHK på en 13 ende plass på standard for tjenesten. Avløpstjenesten får standarden god for Overholdelse rensekrav gjeldene i rapporteringsåret, Tilknytning til godkjente utslipp, Kvalitet og bruk av slam» og «Utslipp fra overløp på nettet». Se s. 12 i rapporten. Dette er et riktig bilde på dagens situasjon. For parameteren «Ledningsnettets funksjon» får kommunen standarden mangelfull noe som i hovedsak kommer av en lav fornyelsestakt på ledningsnettet da fokuset de siste årene har vært å tilknytte boligområder innenfor den vedtatte avløpssonen. I tillegg er det for gjeldende hovedplanperiode for tjenesten et fokus på å oppnå et best mulig transportnett og ikke nødvendigvis å rehabilitere flest mulig meter slik denne parameteren legger opp til. Det er dermed ikke et mål å oppnå en bedre karakter på ledningsnettet slik parameteren er lagt opp i denne vurderingen. Selvkost prisen til abonnentene Samlet sett ligger Aurskog-Hølands gebyrer for vann og avløp foreløpig blant de 20 dyreste kommunene som deltar i tilstandsvurderingen. Kommunalteknisk drift ser at dette er i ferd med å endre seg og forventer at gebyrnivået i løpet av neste 5 års periode vil bevege seg til gruppen med de tredjedel rimeligste. Dette kommer av tunge investeringer AHK allerede har utført og som andre deltakende kommuner fortsatt står ovenfor, for eksempel for Romerikskommuner som deltar i MIRA-prosjektet (Midtre Romerike Avløpsselskap IKS). Dette er selvfølgelig avhengig av at AHK ikke støter på uventede driftsutfordringer som krever et utvidet kostnadsnivå på drift eller ytterligere investeringskostnader. Rådmannens innstilling:. Norsk Vann sin rapport Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester tas til orientering. 19

20 SAK NR.: 202/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 15976/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 14/2937 Saksbeh.: Thomas Grønnerød-Hemmingby Arkivnøkkel.: V62 &18 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for teknisk drift og kultur /14 Formannskapet /14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN Vedlegg: 1. Høringsbrev fra Landbruks- og matdepartement Saksopplysninger: Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt. Konsesjon: Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved erverv av landbrukseiendom. Gjeldende konsesjonslov har til formål «å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet», jf. Konsesjonsloven 1. Lovens formålsbestemmelse legger opp til at en rekke hensyn skal tilgodeses. Dette gjelder blant annet hensynet til fremtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser, samt hensynet til bosettingen. Boplikt: Nær slekt og odelsberettigede er etter konsesjonsloven 5 unntatt fra konsesjonsplikt. Gjelder ervervet en landbrukseiendom dvs. en eiendom med mer enn 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar skog, og eiendommen er bebygd med bebyggelse som er eller kan brukes til helårsbolig, er konsesjonsfriheten betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor på eiendommen i minst 5 år (personlig boplikt). Dette gjelder uavhengig av om den som overtar har odelsrett på eiendommen eller ikke.

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til eller på telefon

Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til eller på telefon MØTEINNKALLING Komite for teknisk drift og kultur Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Krepsen, rådhuset Arkivsak: 15/03705 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN FRIST

FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN FRIST Aurskog-Høland kommune Plan og utvikling Landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår ref: IHE 14/2937-8 38/15 Arkivnr.: V62 &18 Deres ref: Dato: 05.01.2015 FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: MELLOMSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Veststua Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:50 Fra saknr.: 37/14 Til saknr.: 40/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 22:30 Fra saknr.: 34/14 Til saknr.: 39/14 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.11.2014 Fra kl. 10:15 Til kl. 14:30 Fra saknr.: 196/14 Til saknr.: 210/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

Kommunalsjef Grethe Rønning, barnehageleder Anne Flaen. 34/15 15/03737-1 Økonomiplan 2016-2019 med økonomiske rammer for 2016 2

Kommunalsjef Grethe Rønning, barnehageleder Anne Flaen. 34/15 15/03737-1 Økonomiplan 2016-2019 med økonomiske rammer for 2016 2 MØTEPROTOKOLL Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 20:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Tilstede: Ragnar Heide (AP), June Tråstadkjølen (AP), Trond Granerud (KrF), Anne

Detaljer

Lasse Fure, kommunalsjef for helse og rehabilitering. 31/15 15/ Økonomiplan med økonomiske rammer for

Lasse Fure, kommunalsjef for helse og rehabilitering. 31/15 15/ Økonomiplan med økonomiske rammer for MØTEPROTOKOLL Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 20:30 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Tilstede: Steinar Ottesen (AP), Eline Hestsveen (Sp), Inger Heggen Olsen (AP),

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyressalen Møtedato: 15.12.2014 Fra kl. 17:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 67/14 Til saknr.: 78/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 07.10.2013 kl. 16:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt:

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 21.04.2016 Tidspunkt: 10.30-12.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jan Birger Holth Leder Nestleder Medlem

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 18.05.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt

Høringssvar til forslag om opphevinga av konsesjonsloven og boplikt ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/189 18.12.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/1099-2 Saksbeh.: Ida Karlstrøm, Jordbruksrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185252

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN

BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN BÆRUM KOMMUNE LANDBRUK UTMARK OG KULTURVERN Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/16624/BEPED 27.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag om å oppheve konsesjonsloven

Detaljer

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erik Bjøre Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 14/917 VURDERING AV BOPLIKT (NEDSATT KONSESJONSGRENSE) Bakgrunn Kommunestyret bad i sak 98/14 administrasjonen om å legge fram en sak med

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.12.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 10.02.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63852570. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten Saksframlegg Arkivnr. V60 Saksnr. 2014/3011-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Formannskapet Saksbehandler: Aril Røttum Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Møtedato: Tidspunkt: 10.00

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Møtedato: Tidspunkt: 10.00 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for Oppvekst og Omsorg Møtested: Møtedato: 09.11.2017 Tidspunkt: 10.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Catrin Nylænde-Haugen Leder Nestleder Roar Høisveen Bjørnar

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Drammen kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Randaberg kommune Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO postmottak@lmd.dep.no Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: 13/2529-5 105 V60 &13 PLA/JOR/AGBC 29.01.2014

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Kongsberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Fagsamling i Loen 23.10.13 Anne Pernille Asplin Hvorfor konsesjon? 1 (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Eandbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/8035-4 Elin Skard øien 971 69 650 18.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOV OG BOPLIKT - HØRING

Saksframlegg FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOV OG BOPLIKT - HØRING Saksframlegg Ark.: V60 &13 Lnr.: 8367/14 Arkivsaksnr.: 14/1469-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOV OG BOPLIKT - HØRING Vedlegg: Høringsbrev fra Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Vår ref: Arkivkode Saksbehandler Dato 2014/ V63 Nils Nyborg, direkte tlf:

Vår ref: Arkivkode Saksbehandler Dato 2014/ V63 Nils Nyborg, direkte tlf: Sømna kommune Landbrukskontoret Landbruks og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo Vår ref: Arkivkode Saksbehandler Dato 2014/3375-3 V63 Nils Nyborg, direkte tlf: 75015071 22.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5583/14 HØRING - OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN. Formannskapet PS 10/15

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5583/14 HØRING - OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN. Formannskapet PS 10/15 Samlet saksfremstilling Arkivsak 5583/14 HØRING - OPPHEVE KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN Saksansvarlig Kristin Riaunet Formannskapet 13.01.2015 PS 10/15 Innstilling Melhus kommune frarår forslaget om å oppheve

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT.

HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT. Ark.: V04 Lnr.: 2591/08 Arkivsaksnr.: 08/371 Saksbehandler: Jan Johnsplass HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT. Vedlegg: http://www.regjeringen.no/upload/lmd/vedlegg/horinger/horingsnotat_050208_odel_kon

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98.

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Lov-2003-11-28-98. Byrådssak 1008 /15 Høringsuttalelse til forslag om oppheving av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i lov om odelsretten og åseteretten ESDR ESARK-03-201400052-44

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan-

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 12.09.2016 2016/917-11999/2016 Arkivkode: V10 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 14/ /1219-4/483/RUNGAR Dok:99/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 14/ /1219-4/483/RUNGAR Dok:99/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Landbruks- og matdepartementet Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 14/1567 2014/1219-4/483/RUNGAR Dok:99/2015 05.01.2015 Høringssvar

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, møterom Utsikten Tirsdag 15.12.2015 kl. 19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER

UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Arkivsaksnr.: 15/2056 Lnr.: 16966/15 Ark.: 000 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie UTVIKLING AV ET DIALOGBASERT POLITISK STYRINGSSYSTEM FOR GRUNNSKOLEN I LUNNER KOMMUNE - DEN GODE SKOLEEIER Lovhjemmel:

Detaljer

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven.

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2016/840-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/2016 02.06.2016 Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 11.02.2013 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM HAMARØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 MELDING OM POLITISK VEDTAK FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM Kommunestyret

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten - høring

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Forslag om oppheving av konsesjonsloven og boplikten - høring Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 14/10193 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 04.12.2014 054/14 weslag Kommunestyret 18.12.2014 099/14 weslag Forslag om oppheving av konsesjonsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131 Søgne kommune Arkiv: 33/15 Saksmappe: 2016/2259-47796/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Saker til behandling. Kommunereform - alternativer til ny kommunestruktur. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Kommunereform - alternativer til ny kommunestruktur. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.12.2015 kl. 17:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 15/03686 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til politisk.sekretariat@ahk.no,

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens 7 (bopliktforskriften) eventuell endring av forskrift

Nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens 7 (bopliktforskriften) eventuell endring av forskrift Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2006/1023-8 Arkiv: V60 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 13.04.2011 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Teknikk, plan- og naturkomite Kommunestyret Nedsatt konsesjonsgrense

Detaljer