MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER"

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/07 07/00620 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0023/07 07/00621 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER 0025/07 07/00604 NYE LOKALER TIL UTESEKSJONEN - PRINSIPPER 0026/07 06/00689 REGULERINGSBESTEMMELSER EIENDOMMEN GNR 10/BNR 34 SKJÅNES ENDELIG VEDTAK I KOMMUNESTYRET Mehamn, 23. august 2007 Roger Hansen (sign) Ordfører

2 Sak 0022/07 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00620 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/07 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Saksopplysninger: Side 2 av 15

3 Sak 0023/07 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00621 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/07 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Formannskapet tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar formannskapets føringer til etterretning. Saksopplysninger: Følgende orienteringer var kjent ved utsendelsen av innkallingen: 1. Orientering fra Nordkyn Havneutvikling AS v/kåre Karlstad om selskapets virksomhet og planer 2. Orientering fra rådmannen om fylkesmannens behandling av kommunens budsjett og økonomiplan (se vedlagt dokument) 3. Vedtak i formannskapet om organisering av arbeidet med omstillingsprosjekt Vedtak i formannskapet om felles IT-løsning for barnevernet i 6 kommuner 5. Møte med NAV-Finnmark ang. videre arbeid med samlokalisering av sosialkontor Side 3 av 15

4 Sak 0024/07 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 231 M10 Arkivsaksnr.: 07/00570 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0031/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling : 1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Gamvik kommune, vedtatt av KST videreføres uten endringer. 2. Med bakgrunn i regnskapsstatus etter innkreving av kommunale avgifter for 1. termin 2007 vedtar kommunestyret følgende endringer i det kommunale gebyrregulativet for å oppnå selvkost for vann- og avløpstjenesten i Vanngebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.650,- - Vanngebyr, variabel del settes til 11,- pr m³ - Avløpsgebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.691,- - Avløpsgebyr, variabel del settes til 11,50 pr m³ 3. Abonnementsgebyrene gjøres gjeldende for hele året og kreves inn i sin helhet med forfall 1. oktober med fratrekk av allerede innkrevd abonnnementsgebyr på 451,50. Forbruksgebyrene gjøres gjeldende fra og kreves inn etter ny sats med forfall 01.oktober. 4. Nye satser for de fleste privathusholdninger for 2007 blir følgende: Vanngebyr: 1650, ,25 = 2706,25,- (3080,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Avløpsgebyr: 1691, ,- = 2861,- (3186,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Alle tall er ekskl. mva. 5. Kommunestyret tar stilling til en endring av gjeldende forskrift for vann og avløpsgebyrer i Gamvik kommune i forbindelse med budsjettbehandlingen for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0031/07 Behandling: Rådmannen orienterte om saken. Side 4 av 15

5 Sak 0024/07 Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Gamvik kommune, vedtatt av KST videreføres uten endringer. 2. Med bakgrunn i regnskapsstatus etter innkreving av kommunale avgifter for 1. termin 2007 vedtar kommunestyret følgende endringer i det kommunale gebyrregulativet for å oppnå selvkost for vann- og avløpstjenesten i Vanngebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.650,- - Vanngebyr, variabel del settes til 11,- pr m³ - Avløpsgebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.691,- - Avløpsgebyr, variabel del settes til 11,50 pr m³ 3. Abonnementsgebyrene gjøres gjeldende for hele året og kreves inn i sin helhet med forfall 1. oktober med fratrekk av allerede innkrevd abonnnementsgebyr på 451,50. Forbruksgebyrene gjøres gjeldende fra og kreves inn etter ny sats med forfall 01.oktober. 4. Nye satser for de fleste privathusholdninger for 2007 blir følgende: Vanngebyr: 1650, ,25 = 2706,25,- (3080,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Avløpsgebyr: 1691, ,- = 2861,- (3186,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Alle tall er ekskl. mva. 5. Kommunestyret tar stilling til en endring av gjeldende forskrift for vann og avløpsgebyrer i Gamvik kommune i forbindelse med budsjettbehandlingen for Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i 2006 er nytt system for beregning av vann- og avløpsgebyrer. Det nye gebyret ble gjort gjeldende fra budsjettåret Det nye systemet baserer seg på endret statlig forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer som siste ble endret i juni Forskriften ligger vedlagt. Det var på forhånd klart at den nye beregningsmåten slik den ble presentert av administrasjonen ville kunne føre til svikt i inntekten for vann- og avløpsgebyrer i forhold til å oppnå selvkost for tjenesten. Denne svikten ble også forsterket ved at kommunestyret etter innstilling fra teknisk og miljøutvalget vedtok en annen fordelingsnøkkel mellom fast og Side 5 av 15

6 Sak 0024/07 variabel del av avgiften samt foretok en reduksjon i omregningsfaktoren når det gjaldt stipulert forbruk pr m² areal av boliger/bygg som ikke hadde montert vannmåler. Dette har også kommunestyret blitt klar over etter diverse orienteringer fra administrasjonen etter at vedtaket var fattet. I og med at det første året var et prøveår og man måtte se effekten etter at 1. avgiftstermin (1. halvår 2007) var utfakturert ble det heller ikke fra rådmannens side foreslått konkrete endringer på vårens kommunestyremøter. Etter at alle vannmålere for 1. halvår nå er avlest og beregnet og samtlige abonnenter har blitt utfakturert for 1. halvår, ser vi en betydelig svikt i inntekten. I forhold til 2006, som var siste året med inkreving etter gammel metode kan det settes opp følgende sammenligning: Gebyrtype 2006, 1. halvår 2007, 1. halvår Vanngebyrer Avløpsgebyrer Som det framgår av tabellen er svikten dramatisk. Man skal ennå være litt forsiktig med å fastslå hvor stor svikten kan bli i løpet av året, men det kan ligge an til at det blir en underdekning på vanngebyrer på ca ,- og på avløp det samme. Ved en gjennomgang av detaljene finner man fort årsakene til at det har blitt slik: Alle vanlige husholdningsabonnenter har i snitt fått en reduksjon på vannavgift på ca 650,- pr. år som følge av omleggingen. Reduksjonen er omtrent den samme for avløpsgebyrene. Eiere av store bygg betaler for et langt mindre stipulert forbruk(1,3m³ vann pr m² areal mot 4m³ pr samme areal tidligere). Mange eiere av større bygg, herunder kommunen selv, har montert vannmåler og oppnådd en betydelig reduksjon i avgift på bygg med stor grunnflate og lite forbruk. Flere abonennenter innrømmes reduksjon i gebyr med bakgrunn i den nye forskriften, blant annet hus som er lite i bruk(fritidseiendommer). Side 6 av 15

7 Sak 0024/07 Rådmannens vurderinger: Rådmannen er av den helt klare oppfatning at hele gebyrregulativet må justeres så raskt som mulig slik at kommunen allerede for 2. termin med forfall 01. oktober kan ta inn igjen noe av de tapte inntektene som omleggingen har ført til. Først etter at første halvår er gått har vi fått tallfestet hvor stor svikten blir og har dermed fått et grunnlag for å beregne hvor stor reguleringen av gebyrsatsene må bli for å oppnå selvkost for vann- og avløpssektoren. Dersom kommunen ikke foretar seg noe, vil man i en budsjettregulering i løpet av høsten måtte legge inn subsidiering av vann- og avløpssektoren med millionbeløp. Det finnes flere muligheter for å foreta endringer i gebyrregulativet. Imidlertid vil de fleste av disse fordre en forskriftsendring. Dette gjelder blant annet dersom man skal endre omregningsfaktoren for forbruk pr areal eller fordelingen mellom fast- og variabel del av gebyret. En endring av forskriften vil kreve en mer omfattende behandling og vil neppe være mulig å gjennomføre så raskt at det vil få effekt ved kommende fakturering med forfall pr 01. oktober. Ettersom den nye lokale forskriften er i tråd med nasjonal forskrift for kommunale VA-gebyrer, noe den gamle kommunale forskriften ikke var, vil det heller ikke være noe alternativ å endre den nye forskriften tilbake til den gamle. Det vil imidlertid være mulig å endre prisen pr m³ vann uten å foreta en forskriftsendring. Det samme gjelder endring av beregningsgrunnlaget som 40% fast del skal regnes ut fra. I det foreliggende system ble det tatt utgangspunkt i det som var tidligere årsgebyr for en normal boenhet (2100,- for vann/2600,- for avløp) og ikke de totale inntektene som skulle til for å oppnå selvkost for tjenesten. Med bakgrunn i regnskap for 2006, note 15(selvkosttjenester) var grunnlaget for selvkost ,- for vann og ,- for avløp. Rådmannen vil i det nedenstående ta utgangspunkt i en mindre justering av disse som grunnlag for et forslag til oppsett for et nytt gebyrregulativ for VA-området. Noen fakta: Gamvik kommune har registrert 449 abonnenter på vann og 408 på avløp. Differansen skyldes at en del husholdninger og noen bedrifter har kommunalt vann, men de er ikke knyttet til avløpsnettet. I tallene over inngår også alle kommunale bygg. Pr juli 2007 er det lest av vannmålere (stort sett bedrifter) med et samlet forbruk på ca m³. Med dagens stipulerte forbruk på 1,3 m³ pr m² og snittstørrelse på 100 m² pr gebyrenhet gir dette følgende beregnede forbruk pr år: Vann: 449 abonnenter x 100 x 1, m³ Avlest via vannmåler bedrifter m³ Avløp: 408 abonnenter x 100 x 1, m³ Beregnet via vannmåler bedrift m³ Dette er ikke eksakte tall. Vannforbruket vil være avhengig av årstid og produksjon på fiskebrukene. Eksakt årsforbruk målt over vannmåler vet vi ikke før målere er avlest i desember. Det er derfor tatt utgangspunkt i at forbruket 2. halvår tilsvarer 1. halvår. Side 7 av 15

8 Sak 0024/07 Som nevnt over er selvkostkalkyle for 2006 i følge regnskap satt opp med en inntekt av vann på ,- og på avløp på ,-. Dette ga til sammen en overdekning i forhold til selvkost på henholdsvis ,- og ,-. De to sistnevnte beløpene er i regnskapet for 2006 satt av til VA-fond. På dette fondet stod det ved årsskiftet ,15. Dette fondet kan ikke brukes til annet enn VA-formål. Kort fortalt må altså inntekten fra vann- og avløpsgebyrene fra abonnentene listet opp over tilsvare produksjons, vedlikeholds- og kapitalkostnadene(renter og avdrag) pr år for å oppnå selvkost. Er inntekten mindre må abonnentene subsidieres over kommunebudsjettet. Er inntekten større må denne settes av til bundet driftsfond som kan brukes til å regulere prisen for kommende år. Det vil aldri være mulig å oppnå eksakt 100% dekning hvert år så lenge vi snakker om variabelt forbruk, men i løpet av en 4 års periode skal det etter forskriften være selvkost. Basert på selvkost for 2006 vil det gjeldende gebyrregulativet i 2007 videreført uendret ut året gi en kostnadsinndekning på ca 62%. Rådmannens forslag til justerte gebyrsatser: Rådmannen tar utgangspunkt i inntekten fra vann og avløp i 2006 og velger å framskrive denne som selvkost for Overdekningen i 2006 beregnes å være spist opp av kapitalkostnadsøkningen som følge av nye VA lån i 2007 samt renteøkning de siste 2 år. Dermed legges det til grunn en beregnet selvkost for vann i 2007 på ,- og avløp ,-. Med bakgrunn i gjeldende forskrift som tilsier at 40% av selvkost skal tas inn på den faste delen av gebyret gir dette følgende kostnader pr abonnent: Vanngebyr, fast del ,- x 40% = ,- : ,- Avløpsgebyr, fast del ,- x 40% = ,- : ,- De resterende 60% av kostnaden må tas inn gjennom det stipulerte forbruket pr arealenhet og faktisk forbruk avlest over måler. Som det framgår lenger opp i saksframlegget, er det beregnet et totalt vannforbruk på m³ og en avløpsmengde på m³. Dagens priser på vann og avløp pr m³ på hhv 5,25 og 6,50 vil ikke gi selvkost med det beregnede volum. Dette kan enkelt vises slik: Vann: Fast del , m³ x 5,25 = ,-. gir samlet inntekt på Beregnet underdekning , ,- = ,- Avløp: Fast del , m³ x 6, ,- gir samlet inntekt på ,- Side 8 av 15

9 Sak 0024/07 Beregnet underdekning , ,- = ,- For å oppnå selvkost må dermed prisen pr m³ vann og avløp økes betydelig Rådmannen har sammen med økonomisjef foretatt beregninger på hva som skal til for å oppnå selvkost. Med dagens uendrede fordeling mellom fast del på 40% og variabel del på 60% og dagens stipulerte og målte forbruk vil det bety følgende: Vann: Pris pr m³ økes fra 5,25 til 11,-. Det gir følgende inntekt: x 11,- = ,-. Tillagt fast del inntekt på ,- gir det total beregnet inntekt på ,-. Dette tilsvarer omtrent selvkostnivået fra Avløp: Pris pr m³ økes fra 6,50 til 11,50. Det gir følgende inntekt: x 11,50 = ,-. Tillagt fast del av inntekt på ,- gir det en total beregnet inntekt på ,-. Dette ligger litt under selvkostnivå for 2006 men ikke mer enn at det kan aksepteres. Konsekvenser for husholdningsabonnentene For husholdningsabonnentene gir det følgende avgift for vann- og avløp for en gjennomsnittlig enebolig: Vann: Fast del 1.650,- Variabel del, stipulert 130m³ x 11, ,- Totalt for vann 3.080,- Avløp: Fast del 1.691,- Variabel del, stipulert 130m³ x 11, ,- Totalt for avløp 3.186,- Dette er full årsvirkning, noe som ikke vil slå inn før i I og med at effekten for 2007 vil bli halvårlig på den variable delen, vil summene bli lavere. Det vises til innstilingen for eksakte tall. Konsekvenser for industrien/næringslivet: Disse vil betale den faste delen av avgiften + tillegg av målt forbruk multiplisert med pris pr m³. Første halvår viser målt forbruk for fiskeindustrien fra noen få hundre m³ til ca 5000 m³ pr anlegg. Kostnaden til vann vil med foreliggende forslag øke med litt over 100%. I dette bildet hører det hjemme å poengtere at fiskeindustrien aldri har betalt så lite for vann som de gjør med nåværende ordning. Oppsummering: Side 9 av 15

10 Sak 0024/07 Den foreslåtte endringen i gebyrregulativet gir store utslag i forhold til den nåværende ordningen som ble innført ved årsskiftet. Utslagene er store med betydelige økninger både for næringsliv og privatabonnenter. Dette må imidlertid sees i lys av at ordningen som ble innført fra januar 2007 ga en del ekstreme utslag motsatt vei. Kommunen sitter på tall som viser at enkelte virksomheter har fått redusert sine vann- og avløpskostnader med mellom 60% og 70% fra 2006 til Det er likevel et faktum at det nye forslaget fra rådmannen til gebyrregulativ som møter selvkost betyr en økt kostnad for både privatabonnenter og fiskeindustrien, selv målt i forhold til gebyrsatsene fra Når prinsippet både i nasjonal og kommunal forskrift er at man i større grad enn tidligere skal betale for forbruk, vil det bli resultatet. Vinnerne i dagens system, og også i det nye foreslåtte regulativet, vil være eiere av store bygg med lite vannforbruk. Det kan stilles spørsmål om det burde vært lagt opp til en endret fordeling mellom fast og variabel del. Dersom man snudde på dagens fordeling med 40% av selvkost dekket gjennom fast abonnenementsavgift og 60% etter stipulert/faktisk forbruk, ville en motsatt fordeling føre til en ytterligere økning for privathusholdninger med ca 300,-/år for både vann og avløp. Fiskeindustrien ville få sine kostnader redusert gjennom at en slik fordeling med dagens forbruk ville gi en reduksjon i pris pr m³ levert vann fra 11,- til va 7,50. Dette vil imidlertid kreve en endring av den lokale forskriften som det i praksis vil bli umulig å få gjennomført før utfakturering for 2. termin skjer i løpet av de første to ukene i september. Rådmannen anbefaler derfor at dette kan tas som en politisk diskusjon i forbindelse med budsjett for Side 10 av 15

11 Sak 0025/07 NYE LOKALER TIL UTESEKSJONEN - PRINSIPPER Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/00604 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0035/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0035/07 Behandling: Rådmannen orienterte om saken. Formannskapet innstiller til kommunestyret om at Gamvik kommune inngår en intensjonsavtale med Nordkyn Havneutvikling AS om at selskapet overtar anlegget under forutsetning av at anlegget settes i stand til teknisk etats behov. En endelig avtaleinngåelse avventes inntil de økonomiske rammer er mer klarlagt. Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet innstiller til kommunestyret om at Gamvik kommune inngår en intensjonsavtale med Nordkyn Havneutvikling AS om at selskapet overtar anlegget under forutsetning av at anlegget settes i stand til teknisk etats behov. En endelig avtaleinngåelse avventes inntil de økonomiske rammer er mer klarlagt. Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Saksopplysninger: Bakgrunn for saken: Det vises til tidligere behandling(er) av lokalitetsspørsmålet til kommunalteknisk driftsavdeling(uteseksjonen). Saken har vært oppe både i formannskap og kommunestyre, og nedsatt arbeidsgruppe for vurdering av mannskaps- og materiellsituasjonen for teknisk etat har tidligere laget sine vurderinger av situasjonen. Som kjent hviler det et pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedring av nåværende lokaliteter med bakgrunn i hygieneforskriften for personell som arbeider med vann og avløp. Kommunestyret avsatte i budsjett for ,- til et forprosjekt for ombygging av Polaranlegget til formålet. Arbeidet med vurderingen ble satt bort til Finnmark Teknikk AS. Det ble i opprinnelig budsjett for 2007 satt av ,- i form av låneopptak til anskaffelse Side 11 av 15

12 Sak 0025/07 av nye lokaler til uteseksjonen. Hensikten var at det i tillegg til personalfasiliteter også skulle legges til rette for lager og verkstedslokaliteter ettersom dagens ordning både er skjemmende i sentrumsbilde ved at utstyr og materiell er lagret utendørs midt i sentrum og det meste av tyngre vedlikehold og tilsyn foregår bokstavelig talt på fortauet. Ettersom budsjettet ikke ble godkjent med et slikt låneopptak, ble tiltaket slettet i revidert budsjett og erstattet med en avsetning på ca ,- til en mindre oppgradering av personalfasilitetene slik at Arbeidstilsynets krav kunne imøtekommes. Det har i løpet av de to foregående år vært en del usikkerhet rundt uteseksjonen. Dette har gått både på bemanningen og arbeidsoppgaver. Ikke minst har usikkerheten rundt forlengelse av Avinor avtalen ført til at man har nølt litt med organisering og planlegging. Nå er Avinoravtalen nylig reforhandlet og kommunen har fått en ny avtale gjeldende i 3 år med virkning fra oktober Det ligger også mulighet for ytterligere forlenging i 2 år dersom partene er enige om det. Med dette er et av de største usikkerhetsmomentene knyttet til uteseksjonens framtidige dimensjonering og organisering avklart, iallfall i inneværende økonomiplanperiode. Alternative lokaliteter: Det eksisterer i prinsippet 4 ulike alternativer - benytte brannstasjonen med lettere ombygging - ombygging av andre aktuelle kommunale lokaler - bygge helt nye lokaler som også tar hensyn til verkstedlokaliteter og lager - leie lokaler Vurdering av alternativene: Det første alternativet kan beskrives som et alternativ 0, det vil si beholde det bestående men gjøre de aller mest nødvendige tiltak slik at Arbeidstilsynets krav blir oppfylt. Dette løser imidlertid ikke lager og verkstedsfunksjonen da bygget har for liten grunnflate samt at takhøyden er for liten til dette formålet. Alternativ 2 ombygging av kommunale lokaler. Dette vil i praksis si ombygging av Polar, noe som også har vært det mest ønskelige alternativet fra teknisk etats side. Både ansatte og teknisk sjef ser på dette som det alternativ som har størst potensiale i seg da bygningsmassen er stor nok til både personalfasiliteter, lager og verksted. Kommunestyret var i budsjettbehandlingen noe mer forbeholden i forhold til bruk av Polar til formålet. Man ønsket nye lokaler til uteseksjonen men ville ikke binde seg til Polar. Alternativ 3 vil selvfølgelig være et godt alternativ. Man ville kunne fått et nytt, tidsmessig bygg tilpasset det behovet som etaten har. Tomter til et slikt bygg har kommunen tilgang til, blant annet på leira bak Karlstad Maskin AS. Et slikt tiltak ville imidlertid ha en investeringsramme som tilsier et betydelig låneopptak. Det vil dermed være utopi at kommunen i løpet av det kommende året ville kunne realisere et slikt prosjekt. Side 12 av 15

13 Sak 0025/07 Kommunen har mottatt en forespørsel fra Mehamn Fiskeribase AS om det kan være interessant å inngå leiekontrakt på lokaler i bygningsmassen som tidligere var hovedanlegget til Nordkyn Products AS. Oddvar Jenssen har vært i kontakt med teknisk sjef og lagt fram noen skisser til hva slags tilpasninger som kunne gjøres. Rådmannen har også tidligere signalisert overfor Oddvar Jenssen at kommunen kunne være interessert i å se nærmere på dette som et alternativ til å bygge nytt, evt ombygge Polar. Rådmannen mottok en henvendelse fra Nordkyn Havneutvikling AS (NHU) som det kan være grunnlag for å se nærmere på. Dette tar også utgangspunkt i inngåelse av en langsiktig leieavtale med NHU. Leieobjektet vil være det kommunalt eide Polaranlegget som da selges til NHU for renovering og tilbakeleie til Gamvik kommune gjennom en langsiktig kontrakt. Når det gjelder Polaranlegget vs Fiskeribasen så vil rådmannen anta at begge disse vil kunne settes i stand til teknisk etats formål gjennom ombygginger. Kostnader til ombygging vil da gjenspeiles i de årlige husleier i leieperioden. Rådmannen har på dette stadiet i prosessen ingen overslag fra noen av tilbyderne på hva dette nivået vil bli. KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN SOM ORGANISASJON OG LOKALSAMFUNNET VED VALG AV ALTERNATIV. Rådmannen vil innledningsvis slå fast at kommunestyret ved flere anledninger det siste året har tatt til orde for en mer effektiv bruk av kommunal bygningsmasse gjennom avhending av bygg man ikke trenger og mer bevisst bruk av de bygg man vil beholde. Sett i lys av dette så er det rimelig åpenbart at kommunens forhold til Polaranlegget bør være gjenstand for kritisk vurdering. Inntil dag brukes anlegget kun som en halvoffentlig lagerplass og bygget har stått uten nevneverdig vedlikehold siden kommunen overtok den delvis saneringsmodne bygningsmassen gjennom makeskiftet med Jørgensen Holding i 1998/1999. Dette perspektivet mener rådmannen bør være med i vurderingen. Ikke nødvendigvis i forhold til teknisk etats lokalitetsbehov, men ut fra det opplagte forhold at Gamvik kommune må forholde seg til problemet Polar uansett hva man velger av løsning for teknisk base. Dersom Polar skal beholdes i kommunalt eie må det uansett brukes betydelig med midler for å ruste det opp. Alternativet vil være å sanere hele anlegget eller å selge det. Slik det framstår i dag utgjør anlegget en stor visuell forurensning i havna. For Gamvik kommune vil det i løpet av det nærmeste året være umulig å lånefinansiere bygging av nye lokaler til uteseksjonen, det samme gjelder evt. kommunal ombygging av Polar. Det vises i den sammenheng til fylkesmannens behandling av kommunes budsjett for Slik rådmannen ser det vil den eneste realistiske muligheten til å få en fullverdig base for teknisk etat være å gå inn i et leieforhold. Det skal dog sies at det det heller ikke foreligger noe estimat for kostnader knyttet til et slikt leieforhold og det vil være umulig å inngå noen form for bindende kontrakter før dette er klarlagt. Med henvisning til det som er anført over, er rådmannen av den formening at det ut fra en helhetstankegang kan være fornuftig å avhende Polaranlegget og så leie deler av det tilbake når bygget er satt i stand til teknisk etats formål. Kommunen vil kunne oppnå følgende: - tilfredsstillende personalfasiliteter, lager og verksted for teknisk etat Side 13 av 15

14 Sak 0025/07 - en oppgradering av Polaranlegget slik at det ikke lenger framstår som skjemmende i havna - unngå større kostnader til sanering Nordkyn Havneutvikling AS har bydd 1,- for anlegget. Dette er selvsagt en symbolsk sum. Markedsverdien på anlegget slik det står i dag kan sikkert diskuteres. Det viktigste i saken vil etter rådmannens mening være hva som totalt oppnås for lokalsamfunnet og kommunen gjennom valg av denne løsningen. Det er imidlertid fortsatt mange usikkerhetsmomenter når det gjelder kostnader knyttet til en avtale. Det vil det være helt til det foreligger en kostnadskalkyle på ombygging som gir grunnlag for beregning av leiekostnader. Rådmannen vil antyde at det kan være mulig å inngå en intensjonsavtale med NHU om at selskapet overtar anlegget under forutsetning av at anlegget settes i stand til teknisk etats behov. Da vil man kunne vente med endelig avtaleinngåelse inntil de økonomiske rammer er mer klarlagt. Da er man heller ikke låst og kan finne andre alternativer dersom leiekostnaden skulle bli uakseptabelt høy. Side 14 av 15

15 Sak 0026/07 REGULERINGSBESTEMMELSER EIENDOMMEN GNR 10/BNR 34 SKJÅNES ENDELIG VEDTAK I KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 06/00689 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0031/06 Teknisk og miljøutvalget /07 Teknisk og miljøutvalget /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Gamvik kommune godkjenner reguleringsbestemmelsene for Gallilea camping, Skjånes (gnr 10/bnr 34) med følgende endringer vedtatt i TMU sak 0021/07: Pkt. 1.5 gir fri nok rammer til formålet slik at pkt 1.6 bør fjernes. Pkt Tur- skiløype markeres i planforslaget. Pkt I tillegg til at det kreves 3 meter avstand mellom campingenheter må kravet være 6 meter mellom boenheter. Til forskjell fra vanlige hytter har campingvogner med fortelt ingen annen rømningsveg enn den vanlige døren. Pkt 3.5 b) fjernes fra planen. Viser til pkt 1.5. Saksopplysninger: Denne saken har hatt følgende saksgang: - Behandling i TMU , sak 0031/06, vedtatt offentlig ettersyn - Offentlig ettersyn i perioden Behandling i TMU , sak 0021/07: Gamvik godkjenner reguleringsbestemmelsene for Gallilea camping med de endringer som framkommer under avsnittet kommentarer. Disse må etter en eventuell befaring er foretatt, innarbeides i planforslaget. Kommentarer til: Pkt. 1.5 gir fri nok rammer til formålet slik at pkt 1.6 bør fjernes. Pkt Tur- skiløype markeres i planforslaget. Pkt I tillegg til at det kreves 3 meter avstand mellom campingenheter må kravet være 6 meter mellom boenheter. Til forskjell fra vanlige hytter har campingvogner med fortelt ingen annen rømningsveg enn den vanlige døren. Pkt 3.5 b) fjernes fra planen. Viser til pkt 1.5. Etter dette vedtaket har fylkeskommunen på bakgrunn av brev fra hjemmelshaver Gunnleif Olsen, trukket sitt varsel om befaring. På grunn av dette anses en ny behandling i TMU som unødvendig. Det gjenstår da ingen hindringer for en endelig behandling i kommunestyret. Side 15 av 15

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer