MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER"

Transkript

1 Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/07 07/00620 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0023/07 07/00621 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER 0025/07 07/00604 NYE LOKALER TIL UTESEKSJONEN - PRINSIPPER 0026/07 06/00689 REGULERINGSBESTEMMELSER EIENDOMMEN GNR 10/BNR 34 SKJÅNES ENDELIG VEDTAK I KOMMUNESTYRET Mehamn, 23. august 2007 Roger Hansen (sign) Ordfører

2 Sak 0022/07 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00620 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/07 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Saksopplysninger: Side 2 av 15

3 Sak 0023/07 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00621 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/07 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Formannskapet tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar formannskapets føringer til etterretning. Saksopplysninger: Følgende orienteringer var kjent ved utsendelsen av innkallingen: 1. Orientering fra Nordkyn Havneutvikling AS v/kåre Karlstad om selskapets virksomhet og planer 2. Orientering fra rådmannen om fylkesmannens behandling av kommunens budsjett og økonomiplan (se vedlagt dokument) 3. Vedtak i formannskapet om organisering av arbeidet med omstillingsprosjekt Vedtak i formannskapet om felles IT-løsning for barnevernet i 6 kommuner 5. Møte med NAV-Finnmark ang. videre arbeid med samlokalisering av sosialkontor Side 3 av 15

4 Sak 0024/07 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 231 M10 Arkivsaksnr.: 07/00570 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0031/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling : 1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Gamvik kommune, vedtatt av KST videreføres uten endringer. 2. Med bakgrunn i regnskapsstatus etter innkreving av kommunale avgifter for 1. termin 2007 vedtar kommunestyret følgende endringer i det kommunale gebyrregulativet for å oppnå selvkost for vann- og avløpstjenesten i Vanngebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.650,- - Vanngebyr, variabel del settes til 11,- pr m³ - Avløpsgebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.691,- - Avløpsgebyr, variabel del settes til 11,50 pr m³ 3. Abonnementsgebyrene gjøres gjeldende for hele året og kreves inn i sin helhet med forfall 1. oktober med fratrekk av allerede innkrevd abonnnementsgebyr på 451,50. Forbruksgebyrene gjøres gjeldende fra og kreves inn etter ny sats med forfall 01.oktober. 4. Nye satser for de fleste privathusholdninger for 2007 blir følgende: Vanngebyr: 1650, ,25 = 2706,25,- (3080,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Avløpsgebyr: 1691, ,- = 2861,- (3186,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Alle tall er ekskl. mva. 5. Kommunestyret tar stilling til en endring av gjeldende forskrift for vann og avløpsgebyrer i Gamvik kommune i forbindelse med budsjettbehandlingen for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0031/07 Behandling: Rådmannen orienterte om saken. Side 4 av 15

5 Sak 0024/07 Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Gamvik kommune, vedtatt av KST videreføres uten endringer. 2. Med bakgrunn i regnskapsstatus etter innkreving av kommunale avgifter for 1. termin 2007 vedtar kommunestyret følgende endringer i det kommunale gebyrregulativet for å oppnå selvkost for vann- og avløpstjenesten i Vanngebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.650,- - Vanngebyr, variabel del settes til 11,- pr m³ - Avløpsgebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.691,- - Avløpsgebyr, variabel del settes til 11,50 pr m³ 3. Abonnementsgebyrene gjøres gjeldende for hele året og kreves inn i sin helhet med forfall 1. oktober med fratrekk av allerede innkrevd abonnnementsgebyr på 451,50. Forbruksgebyrene gjøres gjeldende fra og kreves inn etter ny sats med forfall 01.oktober. 4. Nye satser for de fleste privathusholdninger for 2007 blir følgende: Vanngebyr: 1650, ,25 = 2706,25,- (3080,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Avløpsgebyr: 1691, ,- = 2861,- (3186,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Alle tall er ekskl. mva. 5. Kommunestyret tar stilling til en endring av gjeldende forskrift for vann og avløpsgebyrer i Gamvik kommune i forbindelse med budsjettbehandlingen for Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i 2006 er nytt system for beregning av vann- og avløpsgebyrer. Det nye gebyret ble gjort gjeldende fra budsjettåret Det nye systemet baserer seg på endret statlig forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer som siste ble endret i juni Forskriften ligger vedlagt. Det var på forhånd klart at den nye beregningsmåten slik den ble presentert av administrasjonen ville kunne føre til svikt i inntekten for vann- og avløpsgebyrer i forhold til å oppnå selvkost for tjenesten. Denne svikten ble også forsterket ved at kommunestyret etter innstilling fra teknisk og miljøutvalget vedtok en annen fordelingsnøkkel mellom fast og Side 5 av 15

6 Sak 0024/07 variabel del av avgiften samt foretok en reduksjon i omregningsfaktoren når det gjaldt stipulert forbruk pr m² areal av boliger/bygg som ikke hadde montert vannmåler. Dette har også kommunestyret blitt klar over etter diverse orienteringer fra administrasjonen etter at vedtaket var fattet. I og med at det første året var et prøveår og man måtte se effekten etter at 1. avgiftstermin (1. halvår 2007) var utfakturert ble det heller ikke fra rådmannens side foreslått konkrete endringer på vårens kommunestyremøter. Etter at alle vannmålere for 1. halvår nå er avlest og beregnet og samtlige abonnenter har blitt utfakturert for 1. halvår, ser vi en betydelig svikt i inntekten. I forhold til 2006, som var siste året med inkreving etter gammel metode kan det settes opp følgende sammenligning: Gebyrtype 2006, 1. halvår 2007, 1. halvår Vanngebyrer Avløpsgebyrer Som det framgår av tabellen er svikten dramatisk. Man skal ennå være litt forsiktig med å fastslå hvor stor svikten kan bli i løpet av året, men det kan ligge an til at det blir en underdekning på vanngebyrer på ca ,- og på avløp det samme. Ved en gjennomgang av detaljene finner man fort årsakene til at det har blitt slik: Alle vanlige husholdningsabonnenter har i snitt fått en reduksjon på vannavgift på ca 650,- pr. år som følge av omleggingen. Reduksjonen er omtrent den samme for avløpsgebyrene. Eiere av store bygg betaler for et langt mindre stipulert forbruk(1,3m³ vann pr m² areal mot 4m³ pr samme areal tidligere). Mange eiere av større bygg, herunder kommunen selv, har montert vannmåler og oppnådd en betydelig reduksjon i avgift på bygg med stor grunnflate og lite forbruk. Flere abonennenter innrømmes reduksjon i gebyr med bakgrunn i den nye forskriften, blant annet hus som er lite i bruk(fritidseiendommer). Side 6 av 15

7 Sak 0024/07 Rådmannens vurderinger: Rådmannen er av den helt klare oppfatning at hele gebyrregulativet må justeres så raskt som mulig slik at kommunen allerede for 2. termin med forfall 01. oktober kan ta inn igjen noe av de tapte inntektene som omleggingen har ført til. Først etter at første halvår er gått har vi fått tallfestet hvor stor svikten blir og har dermed fått et grunnlag for å beregne hvor stor reguleringen av gebyrsatsene må bli for å oppnå selvkost for vann- og avløpssektoren. Dersom kommunen ikke foretar seg noe, vil man i en budsjettregulering i løpet av høsten måtte legge inn subsidiering av vann- og avløpssektoren med millionbeløp. Det finnes flere muligheter for å foreta endringer i gebyrregulativet. Imidlertid vil de fleste av disse fordre en forskriftsendring. Dette gjelder blant annet dersom man skal endre omregningsfaktoren for forbruk pr areal eller fordelingen mellom fast- og variabel del av gebyret. En endring av forskriften vil kreve en mer omfattende behandling og vil neppe være mulig å gjennomføre så raskt at det vil få effekt ved kommende fakturering med forfall pr 01. oktober. Ettersom den nye lokale forskriften er i tråd med nasjonal forskrift for kommunale VA-gebyrer, noe den gamle kommunale forskriften ikke var, vil det heller ikke være noe alternativ å endre den nye forskriften tilbake til den gamle. Det vil imidlertid være mulig å endre prisen pr m³ vann uten å foreta en forskriftsendring. Det samme gjelder endring av beregningsgrunnlaget som 40% fast del skal regnes ut fra. I det foreliggende system ble det tatt utgangspunkt i det som var tidligere årsgebyr for en normal boenhet (2100,- for vann/2600,- for avløp) og ikke de totale inntektene som skulle til for å oppnå selvkost for tjenesten. Med bakgrunn i regnskap for 2006, note 15(selvkosttjenester) var grunnlaget for selvkost ,- for vann og ,- for avløp. Rådmannen vil i det nedenstående ta utgangspunkt i en mindre justering av disse som grunnlag for et forslag til oppsett for et nytt gebyrregulativ for VA-området. Noen fakta: Gamvik kommune har registrert 449 abonnenter på vann og 408 på avløp. Differansen skyldes at en del husholdninger og noen bedrifter har kommunalt vann, men de er ikke knyttet til avløpsnettet. I tallene over inngår også alle kommunale bygg. Pr juli 2007 er det lest av vannmålere (stort sett bedrifter) med et samlet forbruk på ca m³. Med dagens stipulerte forbruk på 1,3 m³ pr m² og snittstørrelse på 100 m² pr gebyrenhet gir dette følgende beregnede forbruk pr år: Vann: 449 abonnenter x 100 x 1, m³ Avlest via vannmåler bedrifter m³ Avløp: 408 abonnenter x 100 x 1, m³ Beregnet via vannmåler bedrift m³ Dette er ikke eksakte tall. Vannforbruket vil være avhengig av årstid og produksjon på fiskebrukene. Eksakt årsforbruk målt over vannmåler vet vi ikke før målere er avlest i desember. Det er derfor tatt utgangspunkt i at forbruket 2. halvår tilsvarer 1. halvår. Side 7 av 15

8 Sak 0024/07 Som nevnt over er selvkostkalkyle for 2006 i følge regnskap satt opp med en inntekt av vann på ,- og på avløp på ,-. Dette ga til sammen en overdekning i forhold til selvkost på henholdsvis ,- og ,-. De to sistnevnte beløpene er i regnskapet for 2006 satt av til VA-fond. På dette fondet stod det ved årsskiftet ,15. Dette fondet kan ikke brukes til annet enn VA-formål. Kort fortalt må altså inntekten fra vann- og avløpsgebyrene fra abonnentene listet opp over tilsvare produksjons, vedlikeholds- og kapitalkostnadene(renter og avdrag) pr år for å oppnå selvkost. Er inntekten mindre må abonnentene subsidieres over kommunebudsjettet. Er inntekten større må denne settes av til bundet driftsfond som kan brukes til å regulere prisen for kommende år. Det vil aldri være mulig å oppnå eksakt 100% dekning hvert år så lenge vi snakker om variabelt forbruk, men i løpet av en 4 års periode skal det etter forskriften være selvkost. Basert på selvkost for 2006 vil det gjeldende gebyrregulativet i 2007 videreført uendret ut året gi en kostnadsinndekning på ca 62%. Rådmannens forslag til justerte gebyrsatser: Rådmannen tar utgangspunkt i inntekten fra vann og avløp i 2006 og velger å framskrive denne som selvkost for Overdekningen i 2006 beregnes å være spist opp av kapitalkostnadsøkningen som følge av nye VA lån i 2007 samt renteøkning de siste 2 år. Dermed legges det til grunn en beregnet selvkost for vann i 2007 på ,- og avløp ,-. Med bakgrunn i gjeldende forskrift som tilsier at 40% av selvkost skal tas inn på den faste delen av gebyret gir dette følgende kostnader pr abonnent: Vanngebyr, fast del ,- x 40% = ,- : ,- Avløpsgebyr, fast del ,- x 40% = ,- : ,- De resterende 60% av kostnaden må tas inn gjennom det stipulerte forbruket pr arealenhet og faktisk forbruk avlest over måler. Som det framgår lenger opp i saksframlegget, er det beregnet et totalt vannforbruk på m³ og en avløpsmengde på m³. Dagens priser på vann og avløp pr m³ på hhv 5,25 og 6,50 vil ikke gi selvkost med det beregnede volum. Dette kan enkelt vises slik: Vann: Fast del , m³ x 5,25 = ,-. gir samlet inntekt på Beregnet underdekning , ,- = ,- Avløp: Fast del , m³ x 6, ,- gir samlet inntekt på ,- Side 8 av 15

9 Sak 0024/07 Beregnet underdekning , ,- = ,- For å oppnå selvkost må dermed prisen pr m³ vann og avløp økes betydelig Rådmannen har sammen med økonomisjef foretatt beregninger på hva som skal til for å oppnå selvkost. Med dagens uendrede fordeling mellom fast del på 40% og variabel del på 60% og dagens stipulerte og målte forbruk vil det bety følgende: Vann: Pris pr m³ økes fra 5,25 til 11,-. Det gir følgende inntekt: x 11,- = ,-. Tillagt fast del inntekt på ,- gir det total beregnet inntekt på ,-. Dette tilsvarer omtrent selvkostnivået fra Avløp: Pris pr m³ økes fra 6,50 til 11,50. Det gir følgende inntekt: x 11,50 = ,-. Tillagt fast del av inntekt på ,- gir det en total beregnet inntekt på ,-. Dette ligger litt under selvkostnivå for 2006 men ikke mer enn at det kan aksepteres. Konsekvenser for husholdningsabonnentene For husholdningsabonnentene gir det følgende avgift for vann- og avløp for en gjennomsnittlig enebolig: Vann: Fast del 1.650,- Variabel del, stipulert 130m³ x 11, ,- Totalt for vann 3.080,- Avløp: Fast del 1.691,- Variabel del, stipulert 130m³ x 11, ,- Totalt for avløp 3.186,- Dette er full årsvirkning, noe som ikke vil slå inn før i I og med at effekten for 2007 vil bli halvårlig på den variable delen, vil summene bli lavere. Det vises til innstilingen for eksakte tall. Konsekvenser for industrien/næringslivet: Disse vil betale den faste delen av avgiften + tillegg av målt forbruk multiplisert med pris pr m³. Første halvår viser målt forbruk for fiskeindustrien fra noen få hundre m³ til ca 5000 m³ pr anlegg. Kostnaden til vann vil med foreliggende forslag øke med litt over 100%. I dette bildet hører det hjemme å poengtere at fiskeindustrien aldri har betalt så lite for vann som de gjør med nåværende ordning. Oppsummering: Side 9 av 15

10 Sak 0024/07 Den foreslåtte endringen i gebyrregulativet gir store utslag i forhold til den nåværende ordningen som ble innført ved årsskiftet. Utslagene er store med betydelige økninger både for næringsliv og privatabonnenter. Dette må imidlertid sees i lys av at ordningen som ble innført fra januar 2007 ga en del ekstreme utslag motsatt vei. Kommunen sitter på tall som viser at enkelte virksomheter har fått redusert sine vann- og avløpskostnader med mellom 60% og 70% fra 2006 til Det er likevel et faktum at det nye forslaget fra rådmannen til gebyrregulativ som møter selvkost betyr en økt kostnad for både privatabonnenter og fiskeindustrien, selv målt i forhold til gebyrsatsene fra Når prinsippet både i nasjonal og kommunal forskrift er at man i større grad enn tidligere skal betale for forbruk, vil det bli resultatet. Vinnerne i dagens system, og også i det nye foreslåtte regulativet, vil være eiere av store bygg med lite vannforbruk. Det kan stilles spørsmål om det burde vært lagt opp til en endret fordeling mellom fast og variabel del. Dersom man snudde på dagens fordeling med 40% av selvkost dekket gjennom fast abonnenementsavgift og 60% etter stipulert/faktisk forbruk, ville en motsatt fordeling føre til en ytterligere økning for privathusholdninger med ca 300,-/år for både vann og avløp. Fiskeindustrien ville få sine kostnader redusert gjennom at en slik fordeling med dagens forbruk ville gi en reduksjon i pris pr m³ levert vann fra 11,- til va 7,50. Dette vil imidlertid kreve en endring av den lokale forskriften som det i praksis vil bli umulig å få gjennomført før utfakturering for 2. termin skjer i løpet av de første to ukene i september. Rådmannen anbefaler derfor at dette kan tas som en politisk diskusjon i forbindelse med budsjett for Side 10 av 15

11 Sak 0025/07 NYE LOKALER TIL UTESEKSJONEN - PRINSIPPER Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/00604 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0035/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0035/07 Behandling: Rådmannen orienterte om saken. Formannskapet innstiller til kommunestyret om at Gamvik kommune inngår en intensjonsavtale med Nordkyn Havneutvikling AS om at selskapet overtar anlegget under forutsetning av at anlegget settes i stand til teknisk etats behov. En endelig avtaleinngåelse avventes inntil de økonomiske rammer er mer klarlagt. Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet innstiller til kommunestyret om at Gamvik kommune inngår en intensjonsavtale med Nordkyn Havneutvikling AS om at selskapet overtar anlegget under forutsetning av at anlegget settes i stand til teknisk etats behov. En endelig avtaleinngåelse avventes inntil de økonomiske rammer er mer klarlagt. Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Saksopplysninger: Bakgrunn for saken: Det vises til tidligere behandling(er) av lokalitetsspørsmålet til kommunalteknisk driftsavdeling(uteseksjonen). Saken har vært oppe både i formannskap og kommunestyre, og nedsatt arbeidsgruppe for vurdering av mannskaps- og materiellsituasjonen for teknisk etat har tidligere laget sine vurderinger av situasjonen. Som kjent hviler det et pålegg fra Arbeidstilsynet om utbedring av nåværende lokaliteter med bakgrunn i hygieneforskriften for personell som arbeider med vann og avløp. Kommunestyret avsatte i budsjett for ,- til et forprosjekt for ombygging av Polaranlegget til formålet. Arbeidet med vurderingen ble satt bort til Finnmark Teknikk AS. Det ble i opprinnelig budsjett for 2007 satt av ,- i form av låneopptak til anskaffelse Side 11 av 15

12 Sak 0025/07 av nye lokaler til uteseksjonen. Hensikten var at det i tillegg til personalfasiliteter også skulle legges til rette for lager og verkstedslokaliteter ettersom dagens ordning både er skjemmende i sentrumsbilde ved at utstyr og materiell er lagret utendørs midt i sentrum og det meste av tyngre vedlikehold og tilsyn foregår bokstavelig talt på fortauet. Ettersom budsjettet ikke ble godkjent med et slikt låneopptak, ble tiltaket slettet i revidert budsjett og erstattet med en avsetning på ca ,- til en mindre oppgradering av personalfasilitetene slik at Arbeidstilsynets krav kunne imøtekommes. Det har i løpet av de to foregående år vært en del usikkerhet rundt uteseksjonen. Dette har gått både på bemanningen og arbeidsoppgaver. Ikke minst har usikkerheten rundt forlengelse av Avinor avtalen ført til at man har nølt litt med organisering og planlegging. Nå er Avinoravtalen nylig reforhandlet og kommunen har fått en ny avtale gjeldende i 3 år med virkning fra oktober Det ligger også mulighet for ytterligere forlenging i 2 år dersom partene er enige om det. Med dette er et av de største usikkerhetsmomentene knyttet til uteseksjonens framtidige dimensjonering og organisering avklart, iallfall i inneværende økonomiplanperiode. Alternative lokaliteter: Det eksisterer i prinsippet 4 ulike alternativer - benytte brannstasjonen med lettere ombygging - ombygging av andre aktuelle kommunale lokaler - bygge helt nye lokaler som også tar hensyn til verkstedlokaliteter og lager - leie lokaler Vurdering av alternativene: Det første alternativet kan beskrives som et alternativ 0, det vil si beholde det bestående men gjøre de aller mest nødvendige tiltak slik at Arbeidstilsynets krav blir oppfylt. Dette løser imidlertid ikke lager og verkstedsfunksjonen da bygget har for liten grunnflate samt at takhøyden er for liten til dette formålet. Alternativ 2 ombygging av kommunale lokaler. Dette vil i praksis si ombygging av Polar, noe som også har vært det mest ønskelige alternativet fra teknisk etats side. Både ansatte og teknisk sjef ser på dette som det alternativ som har størst potensiale i seg da bygningsmassen er stor nok til både personalfasiliteter, lager og verksted. Kommunestyret var i budsjettbehandlingen noe mer forbeholden i forhold til bruk av Polar til formålet. Man ønsket nye lokaler til uteseksjonen men ville ikke binde seg til Polar. Alternativ 3 vil selvfølgelig være et godt alternativ. Man ville kunne fått et nytt, tidsmessig bygg tilpasset det behovet som etaten har. Tomter til et slikt bygg har kommunen tilgang til, blant annet på leira bak Karlstad Maskin AS. Et slikt tiltak ville imidlertid ha en investeringsramme som tilsier et betydelig låneopptak. Det vil dermed være utopi at kommunen i løpet av det kommende året ville kunne realisere et slikt prosjekt. Side 12 av 15

13 Sak 0025/07 Kommunen har mottatt en forespørsel fra Mehamn Fiskeribase AS om det kan være interessant å inngå leiekontrakt på lokaler i bygningsmassen som tidligere var hovedanlegget til Nordkyn Products AS. Oddvar Jenssen har vært i kontakt med teknisk sjef og lagt fram noen skisser til hva slags tilpasninger som kunne gjøres. Rådmannen har også tidligere signalisert overfor Oddvar Jenssen at kommunen kunne være interessert i å se nærmere på dette som et alternativ til å bygge nytt, evt ombygge Polar. Rådmannen mottok en henvendelse fra Nordkyn Havneutvikling AS (NHU) som det kan være grunnlag for å se nærmere på. Dette tar også utgangspunkt i inngåelse av en langsiktig leieavtale med NHU. Leieobjektet vil være det kommunalt eide Polaranlegget som da selges til NHU for renovering og tilbakeleie til Gamvik kommune gjennom en langsiktig kontrakt. Når det gjelder Polaranlegget vs Fiskeribasen så vil rådmannen anta at begge disse vil kunne settes i stand til teknisk etats formål gjennom ombygginger. Kostnader til ombygging vil da gjenspeiles i de årlige husleier i leieperioden. Rådmannen har på dette stadiet i prosessen ingen overslag fra noen av tilbyderne på hva dette nivået vil bli. KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN SOM ORGANISASJON OG LOKALSAMFUNNET VED VALG AV ALTERNATIV. Rådmannen vil innledningsvis slå fast at kommunestyret ved flere anledninger det siste året har tatt til orde for en mer effektiv bruk av kommunal bygningsmasse gjennom avhending av bygg man ikke trenger og mer bevisst bruk av de bygg man vil beholde. Sett i lys av dette så er det rimelig åpenbart at kommunens forhold til Polaranlegget bør være gjenstand for kritisk vurdering. Inntil dag brukes anlegget kun som en halvoffentlig lagerplass og bygget har stått uten nevneverdig vedlikehold siden kommunen overtok den delvis saneringsmodne bygningsmassen gjennom makeskiftet med Jørgensen Holding i 1998/1999. Dette perspektivet mener rådmannen bør være med i vurderingen. Ikke nødvendigvis i forhold til teknisk etats lokalitetsbehov, men ut fra det opplagte forhold at Gamvik kommune må forholde seg til problemet Polar uansett hva man velger av løsning for teknisk base. Dersom Polar skal beholdes i kommunalt eie må det uansett brukes betydelig med midler for å ruste det opp. Alternativet vil være å sanere hele anlegget eller å selge det. Slik det framstår i dag utgjør anlegget en stor visuell forurensning i havna. For Gamvik kommune vil det i løpet av det nærmeste året være umulig å lånefinansiere bygging av nye lokaler til uteseksjonen, det samme gjelder evt. kommunal ombygging av Polar. Det vises i den sammenheng til fylkesmannens behandling av kommunes budsjett for Slik rådmannen ser det vil den eneste realistiske muligheten til å få en fullverdig base for teknisk etat være å gå inn i et leieforhold. Det skal dog sies at det det heller ikke foreligger noe estimat for kostnader knyttet til et slikt leieforhold og det vil være umulig å inngå noen form for bindende kontrakter før dette er klarlagt. Med henvisning til det som er anført over, er rådmannen av den formening at det ut fra en helhetstankegang kan være fornuftig å avhende Polaranlegget og så leie deler av det tilbake når bygget er satt i stand til teknisk etats formål. Kommunen vil kunne oppnå følgende: - tilfredsstillende personalfasiliteter, lager og verksted for teknisk etat Side 13 av 15

14 Sak 0025/07 - en oppgradering av Polaranlegget slik at det ikke lenger framstår som skjemmende i havna - unngå større kostnader til sanering Nordkyn Havneutvikling AS har bydd 1,- for anlegget. Dette er selvsagt en symbolsk sum. Markedsverdien på anlegget slik det står i dag kan sikkert diskuteres. Det viktigste i saken vil etter rådmannens mening være hva som totalt oppnås for lokalsamfunnet og kommunen gjennom valg av denne løsningen. Det er imidlertid fortsatt mange usikkerhetsmomenter når det gjelder kostnader knyttet til en avtale. Det vil det være helt til det foreligger en kostnadskalkyle på ombygging som gir grunnlag for beregning av leiekostnader. Rådmannen vil antyde at det kan være mulig å inngå en intensjonsavtale med NHU om at selskapet overtar anlegget under forutsetning av at anlegget settes i stand til teknisk etats behov. Da vil man kunne vente med endelig avtaleinngåelse inntil de økonomiske rammer er mer klarlagt. Da er man heller ikke låst og kan finne andre alternativer dersom leiekostnaden skulle bli uakseptabelt høy. Side 14 av 15

15 Sak 0026/07 REGULERINGSBESTEMMELSER EIENDOMMEN GNR 10/BNR 34 SKJÅNES ENDELIG VEDTAK I KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Bengt Ole Ekrem Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 06/00689 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0031/06 Teknisk og miljøutvalget /07 Teknisk og miljøutvalget /07 Kommunestyret Rådmannens innstilling : Gamvik kommune godkjenner reguleringsbestemmelsene for Gallilea camping, Skjånes (gnr 10/bnr 34) med følgende endringer vedtatt i TMU sak 0021/07: Pkt. 1.5 gir fri nok rammer til formålet slik at pkt 1.6 bør fjernes. Pkt Tur- skiløype markeres i planforslaget. Pkt I tillegg til at det kreves 3 meter avstand mellom campingenheter må kravet være 6 meter mellom boenheter. Til forskjell fra vanlige hytter har campingvogner med fortelt ingen annen rømningsveg enn den vanlige døren. Pkt 3.5 b) fjernes fra planen. Viser til pkt 1.5. Saksopplysninger: Denne saken har hatt følgende saksgang: - Behandling i TMU , sak 0031/06, vedtatt offentlig ettersyn - Offentlig ettersyn i perioden Behandling i TMU , sak 0021/07: Gamvik godkjenner reguleringsbestemmelsene for Gallilea camping med de endringer som framkommer under avsnittet kommentarer. Disse må etter en eventuell befaring er foretatt, innarbeides i planforslaget. Kommentarer til: Pkt. 1.5 gir fri nok rammer til formålet slik at pkt 1.6 bør fjernes. Pkt Tur- skiløype markeres i planforslaget. Pkt I tillegg til at det kreves 3 meter avstand mellom campingenheter må kravet være 6 meter mellom boenheter. Til forskjell fra vanlige hytter har campingvogner med fortelt ingen annen rømningsveg enn den vanlige døren. Pkt 3.5 b) fjernes fra planen. Viser til pkt 1.5. Etter dette vedtaket har fylkeskommunen på bakgrunn av brev fra hjemmelshaver Gunnleif Olsen, trukket sitt varsel om befaring. På grunn av dette anses en ny behandling i TMU som unødvendig. Det gjenstår da ingen hindringer for en endelig behandling i kommunestyret. Side 15 av 15

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0035/07 07/00604 NYE LOKALER TIL UTESEKSJONEN - PRINSIPPER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0035/07 07/00604 NYE LOKALER TIL UTESEKSJONEN - PRINSIPPER Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 23.08.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0031/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0031/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 23.08.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Teknisk og miljøutvalget. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.06.2007 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk og miljøutvalget Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 23.08.2007 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15 NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR 3. GANGS BEHANDLING ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 07.09.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 05.03.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP og SV kl. 08.30 ØVRIGE: kl. 09.00. Eventuelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 Evaluering av ny vann- og avløpsforskrift og betalingsregulativet Rådmannens innstilling Kommunestyret tar rådmannens

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Orientering om beregning av vann- og avløpsgebyr og bruk av husvannmåler

Orientering om beregning av vann- og avløpsgebyr og bruk av husvannmåler Rauma kommune VAR-avdelinga Orientering om beregning av vann- og avløpsgebyr og bruk av husvannmåler Desember 2017 Innledning I det følgende er rådmannens gebyrforslag for 2017 lagt til grunn. Det tas

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Utvalget vil ha innkallingen og sakspapirene senest 1 uke før møtet. Behandlede saker: 0001 0005/07 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl 09:00 11:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTREGNING AV ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP. Ny Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Alstahaug kommune ble vedtatt

EKSEMPLER PÅ UTREGNING AV ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP. Ny Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Alstahaug kommune ble vedtatt EKSEMPLER PÅ UTREGNING AV ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Ny Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Alstahaug kommune ble vedtatt 19.12.2001. Dette innebærer at årsgebyret for vann og avløp, nå er delt i et

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ. Høring og utlegging til offentlig ettersyn.

Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ. Høring og utlegging til offentlig ettersyn. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/5630-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: Dyrøy kommune Den lærende kommune Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 231 04.12.2013 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten : 25.06.2009 Tid: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: postmottak@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST Sammendrag: Forslag til forskrift har ligget ute til høring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 13/2322 Saksbehandler: Knut Terje Ellefsen Forslag til ny kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, samt forslag til ny gebyrberegning Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskap og kommunestyre bør ikke legges til samme dag Behandlede saker: Sak 11 21/05 Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0037/06 06/00190 NY KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0037/06 06/00190 NY KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 12.10.2006 Tid: Kl 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail til seko@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail til seko@gamvik.kommune.no. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail til seko@gamvik.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Siv Anita Steel(AP) Roy Pettersen(AP) Rådmann Svein Tønnessen Gamvik kommune Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 19.09.05 Tid: 14.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen(AP), Per

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.12.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: KLP`s lokaler i Dronning Eufemias gate10, Bjørvika, Oslo Møtedato: 04.03.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post:

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /219-19 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/15 10.11. Kommunestyret 85/15 10.12. Kommunale avgifter feiing,

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017.

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 80/16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 19.01.2016 Tid: kl. 14:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir Skåre Leder KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF Geir

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Vann- og avløpsetaten Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Forskriften er vedttatt av Bergen bystyre 10.12.2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og rammeforskrifter etter lovens

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2015 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Willy Andreassen Forfall: Frank Tore

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015 Agdenes Kommune Gebyrregulativ for og avløp for 2015 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2010 i sak 58/10 med ikrafttredelse fra 01.01.2011. Siste endringer 17.12.2014 i sak 63/14 med virkning fra 01.01.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer