MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret og på folkebiblioteket til møtet vert halde. Side1

2 Saksnr PS 8/13 PS 9/13 PS 10/13 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Disponering av tunellmasser frå deponi på Øvre Rotset og ved Volda stadion PS 11/13 Tilskotsordning for kollektivtransport i distrikta - KID 2013 PS 12/13 PS 13/13 PS 14/13 PS 15/13 Cirkus Minimax - tilskot og/eller lån frå Næringsfondet Felles innkjøpsordning. Overgang til vertskommunesamarbeid. Urbakkfoten - godkjenning av avtalar Nominasjon Side2

3 PS8/13Godkjenningavinnkallingogsakliste PS9/13Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Asbjørn J. Aasebø Arkivsak nr.: 2013/20 Arkivkode: L80 Utvalsaksnr Utval Møtedato 10/13 Formannskapet DISPONERING AV TUNELLMASSER FRÅ DEPONI PÅ ØVRE ROTSET OG VED VOLDA STADION Administrasjonen si tilråding: Formannskapet seier seg samd i framlegg til disponering av tunellmassene slik det fylgjer av saksutgreiinga i denne saka. Vedleggsliste: Ingen Uprenta saksvedlegg: Ingen Samandrag av saka: Volda kommune fekk i samband med bygging av Hjartåbergtunellen m3 tunellmasse transportert til deponi ved Volda stadion og ved Myrtun på Øvre Rotset. Kostnader i samband med klargjering av deponi og planering av masser på deponi er førebels ført på prosjekt industriområde Øvre Rotset. Delt ut på totalt m3 masse utgjer det ein kostnad på kr. 10,25 pr. m3. Anlegg som seinare brukar av desse massene bør betale ein m3-pris i deponikostnad som blir tilbakeført prosjekt industriområde Øvre Rotset. Eg rår til at massene vert prioritert brukt til kommunal infrastrukstur og andre samfunnsnyttige tiltak slik det går fram av saksutgreiinga i denne saka. Side4

5 Saksopplysningar: Volda kommune fekk i samband med bygging av Hjartåbergtunellen m3 tunellmasse transportert til deponi ved Volda stadion og ved Myrtun på Øvre Rotset. Kostnader i samband med klargjering av deponi og planering av masser på deponi er førebels ført på prosjekt industriområde Øvre Rotset. Delt ut på totalt m3 masse utgjer det ein kostnad på kr. 10,25 pr. m3. Eg rår til at anlegg som seinare brukar av desse massene betalar ein m3-pris i deponikostnad som blir tilbakeført prosjekt industriområde Øvre Rotset. Massene som kommunen har fått bør primært brukast til kommunal infrastruktur og andre samfunnsnyttige tiltak. Hittil har det vore gitt løyve til bruk av masse til fylgjande tiltak: skiskytingsanlegget på Reset 300m3 masse. Fyllmasse til veg i nytt bustadfelt Fyrde 990 m3. Plastringsstein veganlegg til Hjorthaug 650 m3. Vi står fram for mange kommunale utbyggingar som det kan vere aktuelt å nytte tunellmasse på. Pga. storleik på steinmassene reknar eg minimum 70cm nødvendig fyll høgde. Det vil vere nødvendig å knuse ein vesentleg del av massene med mobilt knuseverk dersom massene skal kunne nyttast til forsterkningslag med mindre fyllhøgder i vegbygging, Botnavegen o.l. Dette må vurderast ved detaljprosjektering av anlegga. Eg vil rå til slik prioritering av massene: Frå deponi ved stadion, vurdert mengde 6000m3: Tomt for fotballhall, anslag 5000 m3. Skatepark inkl. gangvegar 1000m3 Blokk og stor murstein skal fråsorterast ved uttak for seinare bruk/ disponering. Vi har ikkje eksakte mengder kor mykje som er i deponiet. Det vil verte underskott på masser, anslag 2500 m3, som må takast frå hovuddeponiet. Frå deponi ved Myrtun/ Øvre Rotset, totalt m3: Restmasse Stadion, skatepark,vegar, p-plass m.m. 2500m3. Skiskytingsanlegget på Reset 300m3. Fyllmasse til veg i nytt bustadfelt Fyrde 990m3. Plastringsstein veganlegg til Hjorthaug 650 m3. Sambindingsveg Storgata Lerkane 1600m3. Friområde Munken, sortert masse og murstein m.m. 50m3 Botnavegen m3, masse må knusast i mobilt knuseverk om den skal kunne nyttast. Vegbygging næringsareal Øvre Rotset på sørsida av Fv 651. Anslag ut frå 300m vegbygging 2000m3 Vegbygging næringsareal Øvre Rotset på austsida av Fv 651 (Myrtun). Forsterking av veg Rotsetstranda med tillegg av 3m fortau til 10 tonn aksellast (370m) og ny parallelveg 200m for å gi vegutløysing arealet aust for kommunen sitt garasjebygg på Myrtun. Anslag ut frå 3500 m3. Mengde disponert ut frå anslag ovanfor utgjer om lag m3. Rest udisponert er etter anslaga ovanfor m3. Vi har føreståande utbyggingstiltak som kan kome til utføring dei neste 3 åra som langt overstig restmengda: Sambindingsvegen mellom Klepp Raudemyrvegen, ikkje vurdert mengde m3. Bustadfelt Ottargarden i Bratteberget, K11 Engeset/ Klepp, ikkje vurdert mengde m3. B58 Bratteberg, ikkje vurdert behov m3 Side5

6 Drift/ vedlikehald kommunalt vegnett, ikkje vurdert behov m3 Vegar/ plassar nye Øyra skule, ikkje vurdert behov m3 Fråsortert blokk til plastring mot sjø/ elveforbyggingar m.m., ikkje vurdert behov/ m3 Eg rår difor til at restmengda vert liggande som ein reserve for seinare prioritering. Vurdering og konklusjon: Eg rår til at tunellmasser vert prioritert brukt slik det fylgjer av saksutgreiinga. Helse og miljøkonsekvensar: Evt. knusing av massene med mobilt knuseverk må gjennomførast slik at støy og støvplager vert minimalisert. Beredskapsmessige konsekvensar: Ikkje vurdert. Rune Sjurgard Rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Kommunalteknisk avdeling Klageinstans: Ingen Side6

7 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2012/2698 Arkivkode: 233 Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/13 Formannskapet TILSKOTSORDNING FOR KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA - KID 2013 Administrasjonen si tilråding: Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen der Volda kommune arbeider med prosessar for å redusere utgiftsnivået, så finn formannskapet ikkje å kunne søkje på KID-midlar som utløyser kommunal eigenandel. Vedleggsliste: 1. Brev av frå fylkeskommunen 2. Brev av frå Samferdselsdepartementet til fylkeskommunen Uprenta saksvedlegg: Rapport frå arbeidsgruppa for bygdebusetjing: Strategi for busetjing på bygdene (utsendt til fsk , OS 12/12) Samandrag av saka: Fylkeskommunen inviterer kommunane til å kome med søknad i høve tilskotsordninga Kollektivtransport i distriktene (KID). Det vert rådd til at kommunen søkjer om midlar til tiltak som arbeidsgruppa for bygdebusetjing har signalisert når det gjeld kollektivtransport. Saksopplysningar: Samferdselsdepartementet har vidareført ordninga med at det kan søkjast om tilskot til kollektivtransport i distrikta. Det er fylkeskommunane som er inviterte til å søkje, då det er desse som har ansvar for kollektivtransporten. Men KID ordninga opnar for at Side7

8 fylkeskommunane kan samarbeide med kommunane om tiltak som det kan søkjast om midlar til. I brevet frå fylkeskommunen av står det m.a.: Samferdselsdepartementet ønskjer å leggje vekt på prosjekt som har overføringsverdi til andre stadar i landet, og dei stiller krav om minst 50 % lokal eigendel i finansieringa av prosjektet. Eigendelen må dekkjast av kommunane sjølve. Som det går fram av brevet frå fylkeskommnen (vedlegg 1) er det tidlegare gjeve tilskot frå KID til mellom anna Garnes-prosjektet, med bygging av ny bussoppstillingsplass som blir knytt til ei ny rundkjøring. Prosjektet har som mål å få fleire bussavgangar og betre korrespondansar på søre Sunnmøre. Dette er eit stort og omfattande prosjekt der fylkeskommunen og vegvesenet legg inn betydelege eigne midlar. Dette prosjektet kjem heile søre Sunnmøre til gode. I rapporten frå arbeidsgruppa for bygdebusetjing: Strategi for busetjing på bygdene er det peika på at gode kommunikasjonar er viktige tiltak for måloppnåing. T.d. er det på side 10 omtalt følgjande: Bygdene opplever at skuleskyss, arbeidsruter m.m. ikkje er tilpassa til deira behov og at rasjonalisering og innskrenking gler tilbodet stadig dårlegare. Alle transportbehova på bygdene må sjåast i samanheng som transport til arbeid, skule, barnehage m.m. normalt morgon og ettermiddag, men og transport til fritidsaktivitetar, lagsarbeid m.m. Svært mykje av dette transportbehovet er mellom spreiddbygde område og bygdesentera/volda tettstad. Moglege tiltak: Sjå alle transportbehova i samanheng og utvikle eit fleksibelt tilbod ut frå reelle behov i dei ulike grendene, til dømes ved tett samarbeid med lokale drosjer, men og hjelp/støtte til privat organisering av sams transport. Sjå offentleg støtte i samanheng og ut frå reelle transportbehov til skule, lege, sjukehus, arbeid, service m.m. Til dømes ha kapasitet for andre passasjerar i skulebussar. Desse utfordringane ligg innafor eit av dei punkta departementet vil prioritere: Prosjekter som bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, jf. de distriktspolitiske virkeområder (ref. Kommunal- og regionaldepartementets hjemmeside på Nytt i år er at det også kan søkjast om midlar for betre samordning mellom lokal kollektivtransport og regionale ekspressbussruter. Betre koordinering og korrespondanse i knutepunkter vil bidra til å gi et betre tilbod til dei reisande og auke marknadsgrunnlaget for kollektivtransporten samla, går det fram i departementet sitt brev. Vurdering og konklusjon: I Volda sentrum har ringruta fungert godt i fleire år, og denne korresponderer med ekspressbussrutene Timeekspressen og Nor-Way Bussekspress sin ruter sør- og austover. Verre er det då med korrespondansar til desse for reisande frå vestsida, i hovudsak for reisande nordover grunna manglande korrespondanse mellom ferje og buss og manglande bussruter der, jfr. bygdebusetjingsutvalet sin rapport. Det ville vere aktuelt å søkje om midlar til å utvikle ruter Fyrde-Volda, Bjørkedal - Folkestad, Steinsvik - Folkestad/Lauvstad og Velsvik -Lauvstad i høve 1) jobb 2) kultur/idretteaktivitetar Side8

9 3) lege/sjukehus og slik at desse kan korrespondere med dei regionale bussrutene. Eit slikt prosjekt kan innehalde utvikling av rutetilbod, anten med faste ruter, samordning med skuleskyss og/eller bestillingsruter. Det er viktig også å samordne dette med fergerutene. Alternative tilrådingar: A: Ikkje utløyse ny aktivitet utover budsjettramma som er lagt for 2013: Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen der Volda kommune arbeider med prosessar for å redusere utgiftsnivået, så finn formannskapet ikkje å kunne søkje på KID-midlar som utløyser kommunal eigenandel. B: Søkjer om midlar og finn dekning gjennom omdisponering av 2013-budsjettet i budsjettregulering: 1. Volda kommune søkjer om kr i KID midlar til forprosjekt for å utvikle ruter Fyrde-Volda, Bjørkedal - Folkestad, Steinsvik - Folkestad/Lauvstad, Velsvik - Lauvstad i høve a)jobb b)kultur/idretteaktivitetar c)lege/sjukehus og slik at desse kan korrespondere med dei regionale bussrutene. Eit slikt prosjekt kan innehalde utvikling av rutetilbod, anten med faste ruter, samordning med skuleskyss og/eller bestillingsruter. Viktig også å samordne dette med fergerutene. 2. Kommunen sin eigenandel vert å innarbeide i budsjettet, jfr. budsjettkorrigering 1/13. Eit slikt prosjekt krev medverknad frå fylkeskommunen, buss-selskapet, ferjeselskapet, grendalaga og drosjenæringa. Utvikling av lokalt transporttilbod vil vere eit godt tiltak. Samtidig er kommunen i ein svært vanskeleg balansesituasjon der kommunen skal kutte i kostnader. Rådmannen finn derfor ikkje å kunne tilrå dette som nytt tiltak som vil utløyse nye forventingar og utgifter i kommunen sitt budsjett og økonomiplan. Det vil verte ein viktig faktor for økonomisk styring at vi er i stand til å seie nei til nye tiltak framover. Helse og miljøkonsekvensar: Eit slikt lokalt prosjektet ville kunne.bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, jf. de distriktspolitiske virkeområder. Økonomiske konsekvensar: Som alltid når overordna mynde lyser ut midlar til ulike prosjekt må det stillast 50% lokal finansiering. Om kommunen skulle få tilslag på søknad, må eigne midlar innarbeidast i budsjettet. Kostnader til dekning av utgreiing vil vere på eit nivå som kanskje utan større vanskar kan dekkjast ved omdisponering i budsjettkorrigering i Ei evt etablering av drift vil utløyse større utgifter som må dekkjast inn i komande økonomiplan der det frå før er ein svært anstrengt balansesituasjon. Side9

10 Beredskapsmessige konsekvensar: Betra kollektivtransport vil styrke beredskapen Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, 6404 Molde. Side10

11 VOLDA KOMMUNE Kommunane i Møre og Romsdal Saksnl Løpenr. 21 DES 2012 Avc Møre og Romsdal fylkeskommune 1\2_11<i riaswkiq, P Ki3sserinv S: Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: 77635/2012/ Vår saksbehandlar: Vår dato: Frode Kvalhelm, Invitasjon til å søke om KID-midlar frå tilskotsordninga for kollektivtransporten i distrikta - KID 2013 Samferdselsdepartementet har invitert fylkeskommunane til å søke om støtte til prosjekt for kollektivtransport i distrikta for 2013, (sjå vedlegg). Samferdselsdepartementet ønskjer å leggje vekt på prosjekt som har overføringsverdi til andre stadar i landet, og dei stiller krav om minst 50 % lokal eigendel i finansieringa av prosjektet. Eigendelen må dekkjast av kommunane sjølve. Om det er kommunar som ikkje har konkrete prosjekt, men idear om stader eller løysingar som vi kan sjå på i denne samanhengen, så kom med innspel til oss. Det må i så fall gjerast så snart som mogleg. Døme på relevante KID-prosjekt er mellom anna Garnes-prosjektet med bygging av ny bussoppstillingsplass som blir knytt til ei ny rundkjøring. Prosjektet har som mål å få fleire bussavgangar og betre korrespondansar på søre Sunnmøre. Informasjon om prosjektet "Betre kollektivtilbod i Lillehammer regionen " kan dykk finne under kollektivtransport og KID. I tillegg prosjektet frå Hedmark ei godt prosjekt, "Anropsstyrt, offentleg betalt transport i Østerdalen (Tolga), presentasjon av prosjektet ligger under Kollektivtrafikkonferansen og "Tolga halv på hel". Frist for levering av søknad om KID-midlar til samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal er måndag 28. januar Med helsing r-l Mag e Vinje I ass. samferdselssjef Frode Kvalheim rådgivar Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundvelen 9 Telefon: Telefaks: e-post: Side11

12 DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref. Vår ret 12/1991 Dato Tilskuddsordningen for kollektivtransport i distriktene - Søknad om KIDmidler for 2013 Regjeringen har i Prop. 1 S ( ) foreslått å videreføre tilskuddordningen for kollektivtransport i distriktene (KID) med en bevilgning på 25 mill, kr i Stortinget har gjort bevilgningsvedtak i samsvar med forslaget. På denne bakgrunn inviterer Samferdselsdepartementet fylkeskommunene tii å søke om midler til KID-prosjekter for Det vises til vedlagte retningslinjer. K1D-ordningen støtter prosjekter i distriktene som effektivt utnytter de virkemidler som har vist seg å gi resultater nasjonalt og internasjonalt (se bl.a. Tøl-rapport 887/2007 Bedre kollektivtransport i distriktene). Departementet vil for 2013 prioritere prosjekter utformet etter minst en av to hovedstolper: Prosjekter som utnytter modeller for bedre organisering og samordning av offentlig transport i distriktene på lengre sikt, på tvers av sektorgrenser og/eller forvaltningsnivåer. Samarbeidsprosjekter mellom helseforetak og fylkeskommuner vil bli prioritert spesielt. Prosjekter som bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, jf. de distriktspolitiske virkeområder (ref. Kommunal- og regionaldepartementets hjemmeside på Nytt i år er at det også kan søkes om midler for bedre samordning mellom lokal kollektivtransport og regionale ekspressbussruter. Bedre koordinering og korrespondanse i knutepunkter vil bidra til å gi et bedre tilbud til de reisende og øke Postadresse Kontoradresse Kollektivtransport- og Saksbehandler Postboks 8010 Dep Akersg. 59 baneavdelingen Ole Rasmus Owe 0030 Oslo Sentralbord: Org. nr Side12

13 markedsgrunnlaget for kollektivtransporten samlet. Gjennomføring av tiltak som takstsamordning og framstilling av felles grensekryssende reiseprodukter vil også bygge opp om dette. For søknad om tilskudd fra KID-ordningen benyttes eget søknadsskjema (vedlagt). Det stilles fortsatt krav om lokal egenandel på minst 50 prosent. Vi minner om at det er fylkeskommunene som er formell søker. Hvis prosjektforslaget stammer fra en kommune, er det fylkeskommunen som vurderer og prioriterer prosjektet i sin søknad til departementet. Departementet understreker at eventuell tildeling av midler i 2013 ikke er noen garanti for senere tildelinger, som blant annet vil være avhengig av Stortingets årlige budsjettvedtak. Tilskuddet skal være et tillegg til ikke erstatning for lokale midler. For allerede igangsatte prosjekter skal resultatene dokumenteres årlig så lenge prosjektene pågår. Rapportering er obligatorisk for alle fylkeskommuner som mottar midler fra KID-ordningen. Rapporten skal inneholde: Beskrivelse av prosjektet som fikk støtte, inkl. prosjektregnskap Hvorfor tiltaket (ikke) er blitt vellykket Hva som regnes å ha overføringsverdi til andre En vurdering av om tilsvarende prosjekt kunne blitt gjennomført i egenregi (uten statlig tilskudd). Rapportering for 2012 sendes samtidig med søknaden om midler for Søknader uten rapportering vil ikke bli behandlet dersom søkeren mottok midler i Søknadsskjema og retningslinjer kan også overbringes elektronisk ved henvendelse til departementet. Frist for levering av både søknader og rapportering er mandag 4. februar Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis spørsmål. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid. Med isen Arn n Øe (e.f.) avdelingsdirektør Ole Rasmus Owe seniorrådgiver Vedlegg Side 2 Side13

14 Adresseliste Akershus fylkeskommune Sentraladministrasjonen 0107 OSLO Aust-Agder fylkeskommune Pb 788 Stoa 4809 ARENDAL Buskerud fylkeskommune Postboks DRAMMEN Finnmark fylkeskommune Henry Karlsensplass VADSØ Hedrnark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAMAR Hordaland fylkeskommune Postboks BERGEN Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Nord-Trøndelag fylkeskommune Seilmakergata STEINKJER Oppland fylkeskommune Postboks LILLEHAMMER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen LEIKANGER Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 TRONDHEIM Telemark fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Trorns Fylkeskommune Postboks TROMSØ Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks KRISTIANSAND S Vestfold Fylkeskommune Sven Foynsgt TØNSBERG Østfold Fylkeskommune Postboks SARPSBORG Kopi Ruter AS NSB Jernbaneverket Vegdirektoratet Side 3 Side14

15 Samferdselsdepartementet TILSKUDDSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKT1VTRANSPORT 1 DISTRIKTENE KID Retnin 1. Bakgrunn- Med bakgrunn i Prop. 1 S ( ) videreføres tilskuddsordningen for bedre kollektivtransport i distriktene (KID). Ordningen trådte opprinnelig i kraft f.o.m. budsjettåret 2007 og finansieres over Samferdselsdepartementets årlige budsjett. F.o.m utvides ordningen med tiltak for bedre koordinering også mellom lokal kollektivtransport og regional ekspressbuss. 2. Formål Formålet med ordningen er (1) på kort sikt å stimulere til gjennomføring av tiltak for bedre organisering og samordning av offentlig transport i distriktene på tvers av sektorgrenser og/eller forvaltningsnivåer, og (2) på lang sikt gjennomføring av strukturelle kollektivtiltak som bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder. 3. Generelt - Beviigningsrammen for tildeling fastsettes ut fra Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet. Samferdselsdepartementet står fritt til å fordele midlene til de søkere som oppfyller retningslinjenes krav til tildeling. Det forutsettes at midlene kommer som tillegg til, og ikke erstatning for, midler fra lokale myndigheter. Midlene tildeles for ett år av gangen og brukes både til investeringer og drift, planlegging og detaljutforming av prosjekter. 4. Hvem kan søke?søker er fylkeskommunen som ansvarlig myndighet for den lokale kollektivtransporten. Det forutsettes samarbeid med alle berørte parter (kommuner, etater, virksomheter). 5. Grunnlag for tildeling - Grunnlag for innvilgning av søknad er knyttet til bakgrunnen og formålet for ordningen. KID prioriterer gjennomføring av prosjekter som utnytter de virkemidler som allerede har vist seg å gi gode resultater for reisende med kollektivtransport, og særlig tiltak for bedre linje- og bestillingstrafikk med gode knutepunkter. Prosjekter det søkes om midler om må imøtekomme følgende krav: økt mobilitet Prosjektet skal etter ferdigstillelsen kunne dokumentere økt mobilitet med lokal og regional linjetrafikk, koordinert i knutepunkter for bl.a. ekspressbuss og bestillingstransport, for den del av befolkningen som ikke bruker egen bil. Tydelig innretting - Prosjektet bør ha en innretting i samsvar med prinsippene angitt i TØI-rapport 887/2007 "Bedre kollektivtransport i distriktene" (tilgjengelig på Stabil gjennomføring Etter at prosjektet er gjennomført, skal det kunne bestå uten krav om fortsatte statlige tilskudd for opprettholdelse av driften. Det oppfordres til samhandling om persontransport innen skoleskyss, pasientreiser og kommunale tjenester (eldreomsorg m.v.) for fremstilling av et best mulig samlet og koordinert transporttilbud til kundene. Det oppfordres videre om samordning av takster og reiseprodukter mellom ulike aktører. 6. Prioritering av søknader De av prosjektene som etter departementets vurdering best sannsynliggjør mulighet for å oppnå vellykkede resultater innenfor rammene av pkt. 2 og 5 vil bli prioritert. Det samme gjelder prosjekter tilknyttet kommuner i sone III og IV i "Det distriktspolitiske virkeområdet", jf. htt : en.no nb de krd tema re ional- o distrikts olitikk/vitkeomrade notifisertvirkeomrade -for -de-distrikts ).htrnl?id= Ikke alle som søker er garantert å få tildelt midler. 7. Hva skal søknaden inneholde?søknadsskjema skal være fullstendig utfylt. Det skal vedlegges dokumentasjon som gir en utfyllende beskrivelse av prosjektet og hvorledes dette er planlagt gjennomført. En rapport som beskriver dagens situasjon (fortrinnsvis siste 12 mnd) skal vedlegges. I den grad annen relevant dokumentasjon er tilgjengelig, bør evt. også dette vedlegges. 8. Hva skal årsrapporten inneholde?årsrapporten skal gi et kortfattet og oversiktlig sammendrag over dagens situasjon og de virkemidler lokale myndigheter i samarbeid med andre har gjennomført (evt. planlegger å gjennomføre) for å oppnå resultater, og hva disse konkret består av. 9. Kontroll og oppfølging I samsvar med bevilgningsreglementets 10 kan departementet iverksette kontroll med bruken av midlene. Side15

16 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2012/2660 Arkivkode: 243 Utvalsaksnr Utval Møtedato 12/13 Formannskapet CIRKUS MINIMAX - TILSKOT OG/ELLER LÅN FRÅ NÆRINGSFONDET Administrasjonen si tilråding: 1. Formannskapet løyver inntil kr ,- til Cirkus Minimax til investeringar basert på eit godkjent finansieringsgrunnlag på kr ,-, som omtalt i saksutgreiinga. 2. Utgiftsføring: teneste 325, hovudpost overføring til andre Finansiering: teneste 325, hovudpost finansieringsinntekter Begge på aktuelt ansvar og prosjekt ( ) 3. Det er eit krav at det skal leggast fram attestert rekneskap over bruken av midlane. Vedleggsliste: 1. Søknad av frå Cirkus Minimax 2. Generelle opplysningar 3. Retningsliner for tildeling frå næringsfond Uprenta saksvedlegg: Vedtak i f-sak 128/11, møte Samandrag av saka: Cirkus Minimax søkjer om kr ,- i støtte til kjøp av bil, campingvogn og diverse utstyr. Eg rår til at det vert ytt kr ,- i støtte til investering i diverse ustyr. Saksopplysningar: Cirkus Minimax har i søknad motteke her søkt om støtte på kr , til innkjøp av diverse utstyr og dekking av driftskostnader, jfr. vedlegg 1. Cirkus Minimax fekk i f-sak 128/11 kr ,- i støtte til kjøp av sirkustelt. Side16

17 Det er i søknaden no sett opp eit kostnadsoverslag på investeringr, utstyr og driftstiltak på til saman kr , og det vert søkt om 40 % dekking av dette frå næringsfond. Største kostnadane er bil kr ,- og campingvogn kr ,-. I søknaden er det gjort nærare greie for prosjektet, og eg viser til denne. Vurdering og konklusjon: I retningslinene for tildeling av midlar frå næringsfond stat/fylke heiter det at vedtekne kommunale strategiar skal ligge til grunn for bruken av midlane. I retningslinene for tildeling av midlar frå kommunalt næringsfond går det fram at dei i hovudsak ikkje vert ytt midlar til rullande materiell (bil og tilhengar) kontorutstyr og -maskiner Enn vidare går det fram at det ikkje blir ikkje løyvd midlar til tidlegare støtta tiltak før det har gått minst 5 år frå første gong det vart gjeve støtte til tiltaket. Eg viser her til nærare informasjon om dette i vedlegg 3. Det er også praksis på at driftsmidler ikkje kan inngå i søknadsgrunnlag. Om ein held seg strengt til desse retningslinene må følgjande postar i søknaden gå ut i søknadsgrunnlaget: o bilreparasjon kr ,- o Honorar kr ,- o Campingvogn kr ,- o Kursrekvisitter kr ,- o Bil kr ,- o Kioskvarer kr ,- o Kontorrekvisitter kr ,- o Overnatting/matutgifter kr ,- o Reiseutgifter kr ,- Kr Søknadsgrunnlaget vert då kr ,- for dei attverande postane. I søknaden er det alternativt søkt om lån. Dette kan ikkje kommunen gje til næringstiltak, jfr. kommunelova 51. Det som ein då må vurdere er to tilhøve: 1. Skal ein fråvike punktet om at det ikkje blir ikkje løyvd midlar til tidlegare støtta tiltak før det har gått minst 5 år frå første gong det vart gjeve støtte til tiltaket. 2. Skal ein fråvike at det i hovudsak ikkje vert gjeve midlar til rullande materiell. Eg meiner at det i høve punkt 1 kan gjerast unntak, då det som det no vert søkt om midlar til er viktig for å få tiltaket det vart løyvd midlar til sist opp og gå. Side17

18 Når det gjeld punkt 2 er det avgjerande for eit sirkus å kome seg på vegen ; det er der ute marknaden er; eit sirkus må vere mobilt, ein kan ikkje drive stadbunde sirkus i område der befolkningskonsentrasjonen ikkje er større enn Volda/Ørsta, enn sei søre Sunnmøre. Eg er såleis komen til at eg vil rå til at bil og campingvogn vert godkjent i søknadsgrunnlaget. Derimot vil eg ikkje rå til at driftsmidlar elles vert teke med. Ut frå dette vert søknadsgrunnlaget kr ,-. Eg rår til at det vert ytt eit tilskot på kr ,- basert på søknadsgrunnlag på ,-. Helse og miljøkonsekvensar: Er vurdert i f-sak 128/12. Økonomiske konsekvensar: Det vert rådd til at løyvinga vert gjort frå næringsfond stat/fylke, der det pr er disponibelt kr ,-. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Cirkus Minimax Lidavegen Volda. Rekneskapsseksjonen, GLL Samordning- og utviklingsstaben, AE Revisor Klageinstans: Kommunestyret Side18

19 RF Søknad tr VOLDA KQMMIME Saksnre2pjia. 0 Lø enr - Shs. Ar!: KlasseringP Klasserin 1 7 DES 2012 Søknadsnr Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Næringsfond (stat/fylke) Prosjektnavn Søknad om tilskudd og/eller lån til Cirkus Minimax Kort beskrivelse Cirkus Minimax skal være et omreisende cirkus med satsing på god underholdning for barnefamilier, samt satsing på aktivitet for barn og unge. Vårt mål er å formidle en god forestilling, samt flette inn barnas egen deltagelse i cirkuset. Barna får delta gratis på cirkus-workshop i teltet, under hver forstilling. Cirkus-workshop går i hovedask ut på at barna får prøve ut forskjellige cirkus disipliner, og barna som ønsker det får opptre under forestillingen. Prosjektbeskrivelse Cirkus Minimax vil i tillegg til å reise rundt med cirkus show og workshop, satse på å holde flere cirkus kurs for barn og unge. Målet vårt for fremtiden er også å opprette en fast cirkus gruppe for barn- og unge, hvor det på vinterstid vil være trening 1-2 ganger pr. uke. Cirkus Minimax markedsfører seg også aktivt mot aktuelle kunder i næringslivet, som vi kan levere underholdningspakker til hele året. Som oftest blir det også arrangert cirkus workshop under slike oppdrag. Slike oppdrag er sikker inntekt for oss, da fast pris er avtalt med kunde på forhånd, og det ikke er billettsalg inne i bildet. Vi mener at det er på tide at vestlandet også får et nytt og bredere tilbud, for fritidsaktiviteter for barnog unge. På arrangement vi har deltatt på har vi sett en stor interesse for denne typen aktivitet for barn, så vi mener at det absolutt er verdt å satse videre på denne typen tilbud. Cirkus Minimax vil dermed satse på cirkus hele året, istedenfor en begrenset periode. Cirkus Minimax vil også kunne skape nye arbeidsplasser. Kontaktopplysninger Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Høsten 2011 søkte vi Volda Næringsfond om støtte til teltkjøp, vi fikk innvilget 50% av kjøpsummen og fikk utbetalt kr , I 2011 søkte vi også Hordaland Fylkeskommune om støtte til cirkus kurs, vi fikk innvilget søknaden og fikk kr ,- i støtte til kurset. Midlene ble brukt til å utføre cirkus kurs på Osterøy sommeren Side19

20 RF Spesifikasjon Bakgrunn Carl-Andre Hjelvik har god erfaring med cirkus, og var bare 14 år den første gangen han jobbet i et cirkus. Siden den gang har han jobbet i flere cirkus i hele norden, og fått god erfaring med drift og hva som trengs for å lykkes i bransjen. I de forskjellige cirkusene har han jobbet med alt fra teltarbeid, og helt opp til det å lede en forestilling. Han har også tidigere ledet eget cirkus, og er nå klar for å starte opp igjen med et helt nytt og mere bærekraftig konsept, Cirkus Minimax. Ingrid Lone er utdannet kokk, og noen av hovedoppgavene i cirkuset vil være ansvaret for å drifte kiosken. Prosjektmål Vårt mål er å skape en lønnsom bedrift, og drive helårsdrift av cirkus. Et av hovedmålene til Cirkus Minimax er å satse stort på å inkludere barn- og unge, i form av å etablere en fast fritidsaktivitet i nærmiljøet. Når vi er ute på turne i sommerhalvåret, skal barna inkluderes igjennom våre cirkus workshop i teltet i forbindelse med forestillingene. Alle barn som ønsker og vise seg frem, skal få anledning til dette i et "åpent" nummer i forestillingen. Vårt ønske er også at barna som er med på fritidsgruppen, skal få anledning til å være med i cirkuset og opptre om sommeren i ferien. I tillegg til fast cirkus gruppe på vinterstid, vil vi også markedsføre oss mot næringslivet, og andre arrangement hvor vi kan få oppdrag. Vi har vært på flere slike oppdrag allerede, hvor vi har fremført et show og laget cirkus workshop for barna. Vi vil satse på å bygge opp bedriften sakte men sikkert, istedenfor å ta for store sjanser i starten. Forankring Prosjektet Cirkus Minimax er ikke forankret hos medvirkende organisasjoner i kommunen eller fylkeskommunen pr. idag. Prosjektorganisering Prosjektet er i all hovedsak ledet av Carl-Andre Hjelvik, som har god erfaring fra cirkusbransjen. Erfaringen er bygget på arbeid i flere cirkus i norden, og egen studering og enorme interesse i cirkusfaget. Med seg på laget er samboer og forlovede Ingrid Lone. Carl-Andre har et bredt kontakt nett i cirkus bransjen, og har opparbeidet god kontakt med andre som kan bistå i forbindelse med kurs, show og workshops. Carl-Andre er ildsjelen bak prosjektet, og gjør mesteparten av arbeidet selv. Ingrid Lone er utdannet kokk, og hovedansvaret i cirkuset er driften av kiosken. Ingrid Lone og Carl-Andre Hjelvik har også egne nummer i manesjen i cirkuset, og vi er selv tilstedet i alle ledd i driften. Alt fra teltarbeid, til leding av show og utførelse av cirkus workshop. Vi ønsker selv å ha hovedansvaret for driften av fritidsaktiviteter i hjemkommunen, men vi har et godt samarbeid med en artist fra Danmark som også er pedagog. Steen Offersen har en fast deltagelse i Cirkus Minimax, hvor han utfører cirkus show og hjelper til med workshops. Vi ønsker også å inkludere han i fritidsgruppen, men ikke på fast basis. Han vil være en person vi vil ta inn ved jevne mellomrom, for å sikre utviklingen til barna på en god måte. Samarbeidspartnere Vi har ingen faste samarbeidspartnere pr. idag, og står alene om det økonomiske i driften. Vi har lykkest med noen mindre sponsoravtaler i form av noe rabatt på innkjøp vi har gjort, men har ikke noen avtale videre utover det. I 2012 har vi brukt egenkapital på alle invisteringer, i tillegg til de tilskuddene vi har fått. Ingen lån er tatt opp i 2012 på driften, kun egne midler er disponert Side20

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Forvaltningsstyret Møtestad: Møterom C i 3. etg., Rådhuset Dato: 13.01.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer