MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret og på folkebiblioteket til møtet vert halde. Side1

2 Saksnr PS 8/13 PS 9/13 PS 10/13 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Disponering av tunellmasser frå deponi på Øvre Rotset og ved Volda stadion PS 11/13 Tilskotsordning for kollektivtransport i distrikta - KID 2013 PS 12/13 PS 13/13 PS 14/13 PS 15/13 Cirkus Minimax - tilskot og/eller lån frå Næringsfondet Felles innkjøpsordning. Overgang til vertskommunesamarbeid. Urbakkfoten - godkjenning av avtalar Nominasjon Side2

3 PS8/13Godkjenningavinnkallingogsakliste PS9/13Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Asbjørn J. Aasebø Arkivsak nr.: 2013/20 Arkivkode: L80 Utvalsaksnr Utval Møtedato 10/13 Formannskapet DISPONERING AV TUNELLMASSER FRÅ DEPONI PÅ ØVRE ROTSET OG VED VOLDA STADION Administrasjonen si tilråding: Formannskapet seier seg samd i framlegg til disponering av tunellmassene slik det fylgjer av saksutgreiinga i denne saka. Vedleggsliste: Ingen Uprenta saksvedlegg: Ingen Samandrag av saka: Volda kommune fekk i samband med bygging av Hjartåbergtunellen m3 tunellmasse transportert til deponi ved Volda stadion og ved Myrtun på Øvre Rotset. Kostnader i samband med klargjering av deponi og planering av masser på deponi er førebels ført på prosjekt industriområde Øvre Rotset. Delt ut på totalt m3 masse utgjer det ein kostnad på kr. 10,25 pr. m3. Anlegg som seinare brukar av desse massene bør betale ein m3-pris i deponikostnad som blir tilbakeført prosjekt industriområde Øvre Rotset. Eg rår til at massene vert prioritert brukt til kommunal infrastrukstur og andre samfunnsnyttige tiltak slik det går fram av saksutgreiinga i denne saka. Side4

5 Saksopplysningar: Volda kommune fekk i samband med bygging av Hjartåbergtunellen m3 tunellmasse transportert til deponi ved Volda stadion og ved Myrtun på Øvre Rotset. Kostnader i samband med klargjering av deponi og planering av masser på deponi er førebels ført på prosjekt industriområde Øvre Rotset. Delt ut på totalt m3 masse utgjer det ein kostnad på kr. 10,25 pr. m3. Eg rår til at anlegg som seinare brukar av desse massene betalar ein m3-pris i deponikostnad som blir tilbakeført prosjekt industriområde Øvre Rotset. Massene som kommunen har fått bør primært brukast til kommunal infrastruktur og andre samfunnsnyttige tiltak. Hittil har det vore gitt løyve til bruk av masse til fylgjande tiltak: skiskytingsanlegget på Reset 300m3 masse. Fyllmasse til veg i nytt bustadfelt Fyrde 990 m3. Plastringsstein veganlegg til Hjorthaug 650 m3. Vi står fram for mange kommunale utbyggingar som det kan vere aktuelt å nytte tunellmasse på. Pga. storleik på steinmassene reknar eg minimum 70cm nødvendig fyll høgde. Det vil vere nødvendig å knuse ein vesentleg del av massene med mobilt knuseverk dersom massene skal kunne nyttast til forsterkningslag med mindre fyllhøgder i vegbygging, Botnavegen o.l. Dette må vurderast ved detaljprosjektering av anlegga. Eg vil rå til slik prioritering av massene: Frå deponi ved stadion, vurdert mengde 6000m3: Tomt for fotballhall, anslag 5000 m3. Skatepark inkl. gangvegar 1000m3 Blokk og stor murstein skal fråsorterast ved uttak for seinare bruk/ disponering. Vi har ikkje eksakte mengder kor mykje som er i deponiet. Det vil verte underskott på masser, anslag 2500 m3, som må takast frå hovuddeponiet. Frå deponi ved Myrtun/ Øvre Rotset, totalt m3: Restmasse Stadion, skatepark,vegar, p-plass m.m. 2500m3. Skiskytingsanlegget på Reset 300m3. Fyllmasse til veg i nytt bustadfelt Fyrde 990m3. Plastringsstein veganlegg til Hjorthaug 650 m3. Sambindingsveg Storgata Lerkane 1600m3. Friområde Munken, sortert masse og murstein m.m. 50m3 Botnavegen m3, masse må knusast i mobilt knuseverk om den skal kunne nyttast. Vegbygging næringsareal Øvre Rotset på sørsida av Fv 651. Anslag ut frå 300m vegbygging 2000m3 Vegbygging næringsareal Øvre Rotset på austsida av Fv 651 (Myrtun). Forsterking av veg Rotsetstranda med tillegg av 3m fortau til 10 tonn aksellast (370m) og ny parallelveg 200m for å gi vegutløysing arealet aust for kommunen sitt garasjebygg på Myrtun. Anslag ut frå 3500 m3. Mengde disponert ut frå anslag ovanfor utgjer om lag m3. Rest udisponert er etter anslaga ovanfor m3. Vi har føreståande utbyggingstiltak som kan kome til utføring dei neste 3 åra som langt overstig restmengda: Sambindingsvegen mellom Klepp Raudemyrvegen, ikkje vurdert mengde m3. Bustadfelt Ottargarden i Bratteberget, K11 Engeset/ Klepp, ikkje vurdert mengde m3. B58 Bratteberg, ikkje vurdert behov m3 Side5

6 Drift/ vedlikehald kommunalt vegnett, ikkje vurdert behov m3 Vegar/ plassar nye Øyra skule, ikkje vurdert behov m3 Fråsortert blokk til plastring mot sjø/ elveforbyggingar m.m., ikkje vurdert behov/ m3 Eg rår difor til at restmengda vert liggande som ein reserve for seinare prioritering. Vurdering og konklusjon: Eg rår til at tunellmasser vert prioritert brukt slik det fylgjer av saksutgreiinga. Helse og miljøkonsekvensar: Evt. knusing av massene med mobilt knuseverk må gjennomførast slik at støy og støvplager vert minimalisert. Beredskapsmessige konsekvensar: Ikkje vurdert. Rune Sjurgard Rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Kommunalteknisk avdeling Klageinstans: Ingen Side6

7 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2012/2698 Arkivkode: 233 Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/13 Formannskapet TILSKOTSORDNING FOR KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA - KID 2013 Administrasjonen si tilråding: Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen der Volda kommune arbeider med prosessar for å redusere utgiftsnivået, så finn formannskapet ikkje å kunne søkje på KID-midlar som utløyser kommunal eigenandel. Vedleggsliste: 1. Brev av frå fylkeskommunen 2. Brev av frå Samferdselsdepartementet til fylkeskommunen Uprenta saksvedlegg: Rapport frå arbeidsgruppa for bygdebusetjing: Strategi for busetjing på bygdene (utsendt til fsk , OS 12/12) Samandrag av saka: Fylkeskommunen inviterer kommunane til å kome med søknad i høve tilskotsordninga Kollektivtransport i distriktene (KID). Det vert rådd til at kommunen søkjer om midlar til tiltak som arbeidsgruppa for bygdebusetjing har signalisert når det gjeld kollektivtransport. Saksopplysningar: Samferdselsdepartementet har vidareført ordninga med at det kan søkjast om tilskot til kollektivtransport i distrikta. Det er fylkeskommunane som er inviterte til å søkje, då det er desse som har ansvar for kollektivtransporten. Men KID ordninga opnar for at Side7

8 fylkeskommunane kan samarbeide med kommunane om tiltak som det kan søkjast om midlar til. I brevet frå fylkeskommunen av står det m.a.: Samferdselsdepartementet ønskjer å leggje vekt på prosjekt som har overføringsverdi til andre stadar i landet, og dei stiller krav om minst 50 % lokal eigendel i finansieringa av prosjektet. Eigendelen må dekkjast av kommunane sjølve. Som det går fram av brevet frå fylkeskommnen (vedlegg 1) er det tidlegare gjeve tilskot frå KID til mellom anna Garnes-prosjektet, med bygging av ny bussoppstillingsplass som blir knytt til ei ny rundkjøring. Prosjektet har som mål å få fleire bussavgangar og betre korrespondansar på søre Sunnmøre. Dette er eit stort og omfattande prosjekt der fylkeskommunen og vegvesenet legg inn betydelege eigne midlar. Dette prosjektet kjem heile søre Sunnmøre til gode. I rapporten frå arbeidsgruppa for bygdebusetjing: Strategi for busetjing på bygdene er det peika på at gode kommunikasjonar er viktige tiltak for måloppnåing. T.d. er det på side 10 omtalt følgjande: Bygdene opplever at skuleskyss, arbeidsruter m.m. ikkje er tilpassa til deira behov og at rasjonalisering og innskrenking gler tilbodet stadig dårlegare. Alle transportbehova på bygdene må sjåast i samanheng som transport til arbeid, skule, barnehage m.m. normalt morgon og ettermiddag, men og transport til fritidsaktivitetar, lagsarbeid m.m. Svært mykje av dette transportbehovet er mellom spreiddbygde område og bygdesentera/volda tettstad. Moglege tiltak: Sjå alle transportbehova i samanheng og utvikle eit fleksibelt tilbod ut frå reelle behov i dei ulike grendene, til dømes ved tett samarbeid med lokale drosjer, men og hjelp/støtte til privat organisering av sams transport. Sjå offentleg støtte i samanheng og ut frå reelle transportbehov til skule, lege, sjukehus, arbeid, service m.m. Til dømes ha kapasitet for andre passasjerar i skulebussar. Desse utfordringane ligg innafor eit av dei punkta departementet vil prioritere: Prosjekter som bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, jf. de distriktspolitiske virkeområder (ref. Kommunal- og regionaldepartementets hjemmeside på Nytt i år er at det også kan søkjast om midlar for betre samordning mellom lokal kollektivtransport og regionale ekspressbussruter. Betre koordinering og korrespondanse i knutepunkter vil bidra til å gi et betre tilbod til dei reisande og auke marknadsgrunnlaget for kollektivtransporten samla, går det fram i departementet sitt brev. Vurdering og konklusjon: I Volda sentrum har ringruta fungert godt i fleire år, og denne korresponderer med ekspressbussrutene Timeekspressen og Nor-Way Bussekspress sin ruter sør- og austover. Verre er det då med korrespondansar til desse for reisande frå vestsida, i hovudsak for reisande nordover grunna manglande korrespondanse mellom ferje og buss og manglande bussruter der, jfr. bygdebusetjingsutvalet sin rapport. Det ville vere aktuelt å søkje om midlar til å utvikle ruter Fyrde-Volda, Bjørkedal - Folkestad, Steinsvik - Folkestad/Lauvstad og Velsvik -Lauvstad i høve 1) jobb 2) kultur/idretteaktivitetar Side8

9 3) lege/sjukehus og slik at desse kan korrespondere med dei regionale bussrutene. Eit slikt prosjekt kan innehalde utvikling av rutetilbod, anten med faste ruter, samordning med skuleskyss og/eller bestillingsruter. Det er viktig også å samordne dette med fergerutene. Alternative tilrådingar: A: Ikkje utløyse ny aktivitet utover budsjettramma som er lagt for 2013: Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen der Volda kommune arbeider med prosessar for å redusere utgiftsnivået, så finn formannskapet ikkje å kunne søkje på KID-midlar som utløyser kommunal eigenandel. B: Søkjer om midlar og finn dekning gjennom omdisponering av 2013-budsjettet i budsjettregulering: 1. Volda kommune søkjer om kr i KID midlar til forprosjekt for å utvikle ruter Fyrde-Volda, Bjørkedal - Folkestad, Steinsvik - Folkestad/Lauvstad, Velsvik - Lauvstad i høve a)jobb b)kultur/idretteaktivitetar c)lege/sjukehus og slik at desse kan korrespondere med dei regionale bussrutene. Eit slikt prosjekt kan innehalde utvikling av rutetilbod, anten med faste ruter, samordning med skuleskyss og/eller bestillingsruter. Viktig også å samordne dette med fergerutene. 2. Kommunen sin eigenandel vert å innarbeide i budsjettet, jfr. budsjettkorrigering 1/13. Eit slikt prosjekt krev medverknad frå fylkeskommunen, buss-selskapet, ferjeselskapet, grendalaga og drosjenæringa. Utvikling av lokalt transporttilbod vil vere eit godt tiltak. Samtidig er kommunen i ein svært vanskeleg balansesituasjon der kommunen skal kutte i kostnader. Rådmannen finn derfor ikkje å kunne tilrå dette som nytt tiltak som vil utløyse nye forventingar og utgifter i kommunen sitt budsjett og økonomiplan. Det vil verte ein viktig faktor for økonomisk styring at vi er i stand til å seie nei til nye tiltak framover. Helse og miljøkonsekvensar: Eit slikt lokalt prosjektet ville kunne.bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, jf. de distriktspolitiske virkeområder. Økonomiske konsekvensar: Som alltid når overordna mynde lyser ut midlar til ulike prosjekt må det stillast 50% lokal finansiering. Om kommunen skulle få tilslag på søknad, må eigne midlar innarbeidast i budsjettet. Kostnader til dekning av utgreiing vil vere på eit nivå som kanskje utan større vanskar kan dekkjast ved omdisponering i budsjettkorrigering i Ei evt etablering av drift vil utløyse større utgifter som må dekkjast inn i komande økonomiplan der det frå før er ein svært anstrengt balansesituasjon. Side9

10 Beredskapsmessige konsekvensar: Betra kollektivtransport vil styrke beredskapen Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, 6404 Molde. Side10

11 VOLDA KOMMUNE Kommunane i Møre og Romsdal Saksnl Løpenr. 21 DES 2012 Avc Møre og Romsdal fylkeskommune 1\2_11<i riaswkiq, P Ki3sserinv S: Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: 77635/2012/ Vår saksbehandlar: Vår dato: Frode Kvalhelm, Invitasjon til å søke om KID-midlar frå tilskotsordninga for kollektivtransporten i distrikta - KID 2013 Samferdselsdepartementet har invitert fylkeskommunane til å søke om støtte til prosjekt for kollektivtransport i distrikta for 2013, (sjå vedlegg). Samferdselsdepartementet ønskjer å leggje vekt på prosjekt som har overføringsverdi til andre stadar i landet, og dei stiller krav om minst 50 % lokal eigendel i finansieringa av prosjektet. Eigendelen må dekkjast av kommunane sjølve. Om det er kommunar som ikkje har konkrete prosjekt, men idear om stader eller løysingar som vi kan sjå på i denne samanhengen, så kom med innspel til oss. Det må i så fall gjerast så snart som mogleg. Døme på relevante KID-prosjekt er mellom anna Garnes-prosjektet med bygging av ny bussoppstillingsplass som blir knytt til ei ny rundkjøring. Prosjektet har som mål å få fleire bussavgangar og betre korrespondansar på søre Sunnmøre. Informasjon om prosjektet "Betre kollektivtilbod i Lillehammer regionen " kan dykk finne under kollektivtransport og KID. I tillegg prosjektet frå Hedmark ei godt prosjekt, "Anropsstyrt, offentleg betalt transport i Østerdalen (Tolga), presentasjon av prosjektet ligger under Kollektivtrafikkonferansen og "Tolga halv på hel". Frist for levering av søknad om KID-midlar til samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal er måndag 28. januar Med helsing r-l Mag e Vinje I ass. samferdselssjef Frode Kvalheim rådgivar Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundvelen 9 Telefon: Telefaks: e-post: Side11

12 DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref. Vår ret 12/1991 Dato Tilskuddsordningen for kollektivtransport i distriktene - Søknad om KIDmidler for 2013 Regjeringen har i Prop. 1 S ( ) foreslått å videreføre tilskuddordningen for kollektivtransport i distriktene (KID) med en bevilgning på 25 mill, kr i Stortinget har gjort bevilgningsvedtak i samsvar med forslaget. På denne bakgrunn inviterer Samferdselsdepartementet fylkeskommunene tii å søke om midler til KID-prosjekter for Det vises til vedlagte retningslinjer. K1D-ordningen støtter prosjekter i distriktene som effektivt utnytter de virkemidler som har vist seg å gi resultater nasjonalt og internasjonalt (se bl.a. Tøl-rapport 887/2007 Bedre kollektivtransport i distriktene). Departementet vil for 2013 prioritere prosjekter utformet etter minst en av to hovedstolper: Prosjekter som utnytter modeller for bedre organisering og samordning av offentlig transport i distriktene på lengre sikt, på tvers av sektorgrenser og/eller forvaltningsnivåer. Samarbeidsprosjekter mellom helseforetak og fylkeskommuner vil bli prioritert spesielt. Prosjekter som bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, jf. de distriktspolitiske virkeområder (ref. Kommunal- og regionaldepartementets hjemmeside på Nytt i år er at det også kan søkes om midler for bedre samordning mellom lokal kollektivtransport og regionale ekspressbussruter. Bedre koordinering og korrespondanse i knutepunkter vil bidra til å gi et bedre tilbud til de reisende og øke Postadresse Kontoradresse Kollektivtransport- og Saksbehandler Postboks 8010 Dep Akersg. 59 baneavdelingen Ole Rasmus Owe 0030 Oslo Sentralbord: Org. nr Side12

13 markedsgrunnlaget for kollektivtransporten samlet. Gjennomføring av tiltak som takstsamordning og framstilling av felles grensekryssende reiseprodukter vil også bygge opp om dette. For søknad om tilskudd fra KID-ordningen benyttes eget søknadsskjema (vedlagt). Det stilles fortsatt krav om lokal egenandel på minst 50 prosent. Vi minner om at det er fylkeskommunene som er formell søker. Hvis prosjektforslaget stammer fra en kommune, er det fylkeskommunen som vurderer og prioriterer prosjektet i sin søknad til departementet. Departementet understreker at eventuell tildeling av midler i 2013 ikke er noen garanti for senere tildelinger, som blant annet vil være avhengig av Stortingets årlige budsjettvedtak. Tilskuddet skal være et tillegg til ikke erstatning for lokale midler. For allerede igangsatte prosjekter skal resultatene dokumenteres årlig så lenge prosjektene pågår. Rapportering er obligatorisk for alle fylkeskommuner som mottar midler fra KID-ordningen. Rapporten skal inneholde: Beskrivelse av prosjektet som fikk støtte, inkl. prosjektregnskap Hvorfor tiltaket (ikke) er blitt vellykket Hva som regnes å ha overføringsverdi til andre En vurdering av om tilsvarende prosjekt kunne blitt gjennomført i egenregi (uten statlig tilskudd). Rapportering for 2012 sendes samtidig med søknaden om midler for Søknader uten rapportering vil ikke bli behandlet dersom søkeren mottok midler i Søknadsskjema og retningslinjer kan også overbringes elektronisk ved henvendelse til departementet. Frist for levering av både søknader og rapportering er mandag 4. februar Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis spørsmål. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid. Med isen Arn n Øe (e.f.) avdelingsdirektør Ole Rasmus Owe seniorrådgiver Vedlegg Side 2 Side13

14 Adresseliste Akershus fylkeskommune Sentraladministrasjonen 0107 OSLO Aust-Agder fylkeskommune Pb 788 Stoa 4809 ARENDAL Buskerud fylkeskommune Postboks DRAMMEN Finnmark fylkeskommune Henry Karlsensplass VADSØ Hedrnark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAMAR Hordaland fylkeskommune Postboks BERGEN Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Nord-Trøndelag fylkeskommune Seilmakergata STEINKJER Oppland fylkeskommune Postboks LILLEHAMMER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen LEIKANGER Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 TRONDHEIM Telemark fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Trorns Fylkeskommune Postboks TROMSØ Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks KRISTIANSAND S Vestfold Fylkeskommune Sven Foynsgt TØNSBERG Østfold Fylkeskommune Postboks SARPSBORG Kopi Ruter AS NSB Jernbaneverket Vegdirektoratet Side 3 Side14

15 Samferdselsdepartementet TILSKUDDSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKT1VTRANSPORT 1 DISTRIKTENE KID Retnin 1. Bakgrunn- Med bakgrunn i Prop. 1 S ( ) videreføres tilskuddsordningen for bedre kollektivtransport i distriktene (KID). Ordningen trådte opprinnelig i kraft f.o.m. budsjettåret 2007 og finansieres over Samferdselsdepartementets årlige budsjett. F.o.m utvides ordningen med tiltak for bedre koordinering også mellom lokal kollektivtransport og regional ekspressbuss. 2. Formål Formålet med ordningen er (1) på kort sikt å stimulere til gjennomføring av tiltak for bedre organisering og samordning av offentlig transport i distriktene på tvers av sektorgrenser og/eller forvaltningsnivåer, og (2) på lang sikt gjennomføring av strukturelle kollektivtiltak som bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder. 3. Generelt - Beviigningsrammen for tildeling fastsettes ut fra Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet. Samferdselsdepartementet står fritt til å fordele midlene til de søkere som oppfyller retningslinjenes krav til tildeling. Det forutsettes at midlene kommer som tillegg til, og ikke erstatning for, midler fra lokale myndigheter. Midlene tildeles for ett år av gangen og brukes både til investeringer og drift, planlegging og detaljutforming av prosjekter. 4. Hvem kan søke?søker er fylkeskommunen som ansvarlig myndighet for den lokale kollektivtransporten. Det forutsettes samarbeid med alle berørte parter (kommuner, etater, virksomheter). 5. Grunnlag for tildeling - Grunnlag for innvilgning av søknad er knyttet til bakgrunnen og formålet for ordningen. KID prioriterer gjennomføring av prosjekter som utnytter de virkemidler som allerede har vist seg å gi gode resultater for reisende med kollektivtransport, og særlig tiltak for bedre linje- og bestillingstrafikk med gode knutepunkter. Prosjekter det søkes om midler om må imøtekomme følgende krav: økt mobilitet Prosjektet skal etter ferdigstillelsen kunne dokumentere økt mobilitet med lokal og regional linjetrafikk, koordinert i knutepunkter for bl.a. ekspressbuss og bestillingstransport, for den del av befolkningen som ikke bruker egen bil. Tydelig innretting - Prosjektet bør ha en innretting i samsvar med prinsippene angitt i TØI-rapport 887/2007 "Bedre kollektivtransport i distriktene" (tilgjengelig på Stabil gjennomføring Etter at prosjektet er gjennomført, skal det kunne bestå uten krav om fortsatte statlige tilskudd for opprettholdelse av driften. Det oppfordres til samhandling om persontransport innen skoleskyss, pasientreiser og kommunale tjenester (eldreomsorg m.v.) for fremstilling av et best mulig samlet og koordinert transporttilbud til kundene. Det oppfordres videre om samordning av takster og reiseprodukter mellom ulike aktører. 6. Prioritering av søknader De av prosjektene som etter departementets vurdering best sannsynliggjør mulighet for å oppnå vellykkede resultater innenfor rammene av pkt. 2 og 5 vil bli prioritert. Det samme gjelder prosjekter tilknyttet kommuner i sone III og IV i "Det distriktspolitiske virkeområdet", jf. htt : en.no nb de krd tema re ional- o distrikts olitikk/vitkeomrade notifisertvirkeomrade -for -de-distrikts ).htrnl?id= Ikke alle som søker er garantert å få tildelt midler. 7. Hva skal søknaden inneholde?søknadsskjema skal være fullstendig utfylt. Det skal vedlegges dokumentasjon som gir en utfyllende beskrivelse av prosjektet og hvorledes dette er planlagt gjennomført. En rapport som beskriver dagens situasjon (fortrinnsvis siste 12 mnd) skal vedlegges. I den grad annen relevant dokumentasjon er tilgjengelig, bør evt. også dette vedlegges. 8. Hva skal årsrapporten inneholde?årsrapporten skal gi et kortfattet og oversiktlig sammendrag over dagens situasjon og de virkemidler lokale myndigheter i samarbeid med andre har gjennomført (evt. planlegger å gjennomføre) for å oppnå resultater, og hva disse konkret består av. 9. Kontroll og oppfølging I samsvar med bevilgningsreglementets 10 kan departementet iverksette kontroll med bruken av midlene. Side15

16 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2012/2660 Arkivkode: 243 Utvalsaksnr Utval Møtedato 12/13 Formannskapet CIRKUS MINIMAX - TILSKOT OG/ELLER LÅN FRÅ NÆRINGSFONDET Administrasjonen si tilråding: 1. Formannskapet løyver inntil kr ,- til Cirkus Minimax til investeringar basert på eit godkjent finansieringsgrunnlag på kr ,-, som omtalt i saksutgreiinga. 2. Utgiftsføring: teneste 325, hovudpost overføring til andre Finansiering: teneste 325, hovudpost finansieringsinntekter Begge på aktuelt ansvar og prosjekt ( ) 3. Det er eit krav at det skal leggast fram attestert rekneskap over bruken av midlane. Vedleggsliste: 1. Søknad av frå Cirkus Minimax 2. Generelle opplysningar 3. Retningsliner for tildeling frå næringsfond Uprenta saksvedlegg: Vedtak i f-sak 128/11, møte Samandrag av saka: Cirkus Minimax søkjer om kr ,- i støtte til kjøp av bil, campingvogn og diverse utstyr. Eg rår til at det vert ytt kr ,- i støtte til investering i diverse ustyr. Saksopplysningar: Cirkus Minimax har i søknad motteke her søkt om støtte på kr , til innkjøp av diverse utstyr og dekking av driftskostnader, jfr. vedlegg 1. Cirkus Minimax fekk i f-sak 128/11 kr ,- i støtte til kjøp av sirkustelt. Side16

17 Det er i søknaden no sett opp eit kostnadsoverslag på investeringr, utstyr og driftstiltak på til saman kr , og det vert søkt om 40 % dekking av dette frå næringsfond. Største kostnadane er bil kr ,- og campingvogn kr ,-. I søknaden er det gjort nærare greie for prosjektet, og eg viser til denne. Vurdering og konklusjon: I retningslinene for tildeling av midlar frå næringsfond stat/fylke heiter det at vedtekne kommunale strategiar skal ligge til grunn for bruken av midlane. I retningslinene for tildeling av midlar frå kommunalt næringsfond går det fram at dei i hovudsak ikkje vert ytt midlar til rullande materiell (bil og tilhengar) kontorutstyr og -maskiner Enn vidare går det fram at det ikkje blir ikkje løyvd midlar til tidlegare støtta tiltak før det har gått minst 5 år frå første gong det vart gjeve støtte til tiltaket. Eg viser her til nærare informasjon om dette i vedlegg 3. Det er også praksis på at driftsmidler ikkje kan inngå i søknadsgrunnlag. Om ein held seg strengt til desse retningslinene må følgjande postar i søknaden gå ut i søknadsgrunnlaget: o bilreparasjon kr ,- o Honorar kr ,- o Campingvogn kr ,- o Kursrekvisitter kr ,- o Bil kr ,- o Kioskvarer kr ,- o Kontorrekvisitter kr ,- o Overnatting/matutgifter kr ,- o Reiseutgifter kr ,- Kr Søknadsgrunnlaget vert då kr ,- for dei attverande postane. I søknaden er det alternativt søkt om lån. Dette kan ikkje kommunen gje til næringstiltak, jfr. kommunelova 51. Det som ein då må vurdere er to tilhøve: 1. Skal ein fråvike punktet om at det ikkje blir ikkje løyvd midlar til tidlegare støtta tiltak før det har gått minst 5 år frå første gong det vart gjeve støtte til tiltaket. 2. Skal ein fråvike at det i hovudsak ikkje vert gjeve midlar til rullande materiell. Eg meiner at det i høve punkt 1 kan gjerast unntak, då det som det no vert søkt om midlar til er viktig for å få tiltaket det vart løyvd midlar til sist opp og gå. Side17

18 Når det gjeld punkt 2 er det avgjerande for eit sirkus å kome seg på vegen ; det er der ute marknaden er; eit sirkus må vere mobilt, ein kan ikkje drive stadbunde sirkus i område der befolkningskonsentrasjonen ikkje er større enn Volda/Ørsta, enn sei søre Sunnmøre. Eg er såleis komen til at eg vil rå til at bil og campingvogn vert godkjent i søknadsgrunnlaget. Derimot vil eg ikkje rå til at driftsmidlar elles vert teke med. Ut frå dette vert søknadsgrunnlaget kr ,-. Eg rår til at det vert ytt eit tilskot på kr ,- basert på søknadsgrunnlag på ,-. Helse og miljøkonsekvensar: Er vurdert i f-sak 128/12. Økonomiske konsekvensar: Det vert rådd til at løyvinga vert gjort frå næringsfond stat/fylke, der det pr er disponibelt kr ,-. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen. Rune Sjurgard rådmann Utskrift av endeleg vedtak: Cirkus Minimax Lidavegen Volda. Rekneskapsseksjonen, GLL Samordning- og utviklingsstaben, AE Revisor Klageinstans: Kommunestyret Side18

19 RF Søknad tr VOLDA KQMMIME Saksnre2pjia. 0 Lø enr - Shs. Ar!: KlasseringP Klasserin 1 7 DES 2012 Søknadsnr Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Næringsfond (stat/fylke) Prosjektnavn Søknad om tilskudd og/eller lån til Cirkus Minimax Kort beskrivelse Cirkus Minimax skal være et omreisende cirkus med satsing på god underholdning for barnefamilier, samt satsing på aktivitet for barn og unge. Vårt mål er å formidle en god forestilling, samt flette inn barnas egen deltagelse i cirkuset. Barna får delta gratis på cirkus-workshop i teltet, under hver forstilling. Cirkus-workshop går i hovedask ut på at barna får prøve ut forskjellige cirkus disipliner, og barna som ønsker det får opptre under forestillingen. Prosjektbeskrivelse Cirkus Minimax vil i tillegg til å reise rundt med cirkus show og workshop, satse på å holde flere cirkus kurs for barn og unge. Målet vårt for fremtiden er også å opprette en fast cirkus gruppe for barn- og unge, hvor det på vinterstid vil være trening 1-2 ganger pr. uke. Cirkus Minimax markedsfører seg også aktivt mot aktuelle kunder i næringslivet, som vi kan levere underholdningspakker til hele året. Som oftest blir det også arrangert cirkus workshop under slike oppdrag. Slike oppdrag er sikker inntekt for oss, da fast pris er avtalt med kunde på forhånd, og det ikke er billettsalg inne i bildet. Vi mener at det er på tide at vestlandet også får et nytt og bredere tilbud, for fritidsaktiviteter for barnog unge. På arrangement vi har deltatt på har vi sett en stor interesse for denne typen aktivitet for barn, så vi mener at det absolutt er verdt å satse videre på denne typen tilbud. Cirkus Minimax vil dermed satse på cirkus hele året, istedenfor en begrenset periode. Cirkus Minimax vil også kunne skape nye arbeidsplasser. Kontaktopplysninger Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Høsten 2011 søkte vi Volda Næringsfond om støtte til teltkjøp, vi fikk innvilget 50% av kjøpsummen og fikk utbetalt kr , I 2011 søkte vi også Hordaland Fylkeskommune om støtte til cirkus kurs, vi fikk innvilget søknaden og fikk kr ,- i støtte til kurset. Midlene ble brukt til å utføre cirkus kurs på Osterøy sommeren Side19

20 RF Spesifikasjon Bakgrunn Carl-Andre Hjelvik har god erfaring med cirkus, og var bare 14 år den første gangen han jobbet i et cirkus. Siden den gang har han jobbet i flere cirkus i hele norden, og fått god erfaring med drift og hva som trengs for å lykkes i bransjen. I de forskjellige cirkusene har han jobbet med alt fra teltarbeid, og helt opp til det å lede en forestilling. Han har også tidigere ledet eget cirkus, og er nå klar for å starte opp igjen med et helt nytt og mere bærekraftig konsept, Cirkus Minimax. Ingrid Lone er utdannet kokk, og noen av hovedoppgavene i cirkuset vil være ansvaret for å drifte kiosken. Prosjektmål Vårt mål er å skape en lønnsom bedrift, og drive helårsdrift av cirkus. Et av hovedmålene til Cirkus Minimax er å satse stort på å inkludere barn- og unge, i form av å etablere en fast fritidsaktivitet i nærmiljøet. Når vi er ute på turne i sommerhalvåret, skal barna inkluderes igjennom våre cirkus workshop i teltet i forbindelse med forestillingene. Alle barn som ønsker og vise seg frem, skal få anledning til dette i et "åpent" nummer i forestillingen. Vårt ønske er også at barna som er med på fritidsgruppen, skal få anledning til å være med i cirkuset og opptre om sommeren i ferien. I tillegg til fast cirkus gruppe på vinterstid, vil vi også markedsføre oss mot næringslivet, og andre arrangement hvor vi kan få oppdrag. Vi har vært på flere slike oppdrag allerede, hvor vi har fremført et show og laget cirkus workshop for barna. Vi vil satse på å bygge opp bedriften sakte men sikkert, istedenfor å ta for store sjanser i starten. Forankring Prosjektet Cirkus Minimax er ikke forankret hos medvirkende organisasjoner i kommunen eller fylkeskommunen pr. idag. Prosjektorganisering Prosjektet er i all hovedsak ledet av Carl-Andre Hjelvik, som har god erfaring fra cirkusbransjen. Erfaringen er bygget på arbeid i flere cirkus i norden, og egen studering og enorme interesse i cirkusfaget. Med seg på laget er samboer og forlovede Ingrid Lone. Carl-Andre har et bredt kontakt nett i cirkus bransjen, og har opparbeidet god kontakt med andre som kan bistå i forbindelse med kurs, show og workshops. Carl-Andre er ildsjelen bak prosjektet, og gjør mesteparten av arbeidet selv. Ingrid Lone er utdannet kokk, og hovedansvaret i cirkuset er driften av kiosken. Ingrid Lone og Carl-Andre Hjelvik har også egne nummer i manesjen i cirkuset, og vi er selv tilstedet i alle ledd i driften. Alt fra teltarbeid, til leding av show og utførelse av cirkus workshop. Vi ønsker selv å ha hovedansvaret for driften av fritidsaktiviteter i hjemkommunen, men vi har et godt samarbeid med en artist fra Danmark som også er pedagog. Steen Offersen har en fast deltagelse i Cirkus Minimax, hvor han utfører cirkus show og hjelper til med workshops. Vi ønsker også å inkludere han i fritidsgruppen, men ikke på fast basis. Han vil være en person vi vil ta inn ved jevne mellomrom, for å sikre utviklingen til barna på en god måte. Samarbeidspartnere Vi har ingen faste samarbeidspartnere pr. idag, og står alene om det økonomiske i driften. Vi har lykkest med noen mindre sponsoravtaler i form av noe rabatt på innkjøp vi har gjort, men har ikke noen avtale videre utover det. I 2012 har vi brukt egenkapital på alle invisteringer, i tillegg til de tilskuddene vi har fått. Ingen lån er tatt opp i 2012 på driften, kun egne midler er disponert Side20

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Eivind Nævdal-Bolstad Nestleiar H Helge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016.

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 16/52-1 06.01.2016 Statsbudsjettet 2016 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme til disposisjon for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: Tid: 14:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: Tid: 14:00 Driftsstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtestad: Møterom Voldsfjorden, evt. møterom Austefjorden. Rådhuset 1.etg. Dato: 18.11.2015 Tid: 14:00 Framlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2010/1374 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE Administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00 Utvalg: Driftsstyret MØTEINNKALLING Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: 13.03.2013 Tid: 13:00 NB! Driftsstyret møter kl.13:00 ved Bratteberg barnehage, adresse Bakkelidvegen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset Dato: 11.11.2010 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 28.08.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/218 4949/2014 223 SVK/ US 26.05.2014 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Voldfjorden, Volda rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 16/1250-6 01.07.2016 Fylkesvise skjønnsrammer 2017 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 28.09.2016 Tid: 16:10 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset, Dato: 15.02.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-06 Tid: 23. juni 2014 kl. 08.00 10.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Fylkeskommunen får tildelt midlar til kommunale næringsfond frå Kap 551, post 60 i dei årlege statsbudsjetta.

Fylkeskommunen får tildelt midlar til kommunale næringsfond frå Kap 551, post 60 i dei årlege statsbudsjetta. VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Gjeldande frå 1. januar 2013. 1 HEIMEL, KAPITAL, STRATEGI, LOVER Næringsfondet i Hyllestad kommune er eit kommunalt fond som får årleg tildeling frå Sogn og Fjordane

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

3 FORVALTNING AV FONDET 3.1 Forvalting Omstillingsstyret er fondsstyre i søknader om midlar frå næringsfondet.

3 FORVALTNING AV FONDET 3.1 Forvalting Omstillingsstyret er fondsstyre i søknader om midlar frå næringsfondet. VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Gjeldande frå 1. februar 2012 1 HEIMEL, KAPITAL, STRATEGI, LOVER Næringsfondet i Askvoll kommune er eit kommunalt fond som får årleg tildeling frå Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato: HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato: 11.01.2017 Tid: 13:00 Medlemar som er ugilde i ei

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Margrete Henny Bjerkvik Medlem KRF Gunnar Strøm Medlem SV VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 07.10.2014 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Dan Helge Bjørneset

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-4 Saksbehandlar: Inger Lena Gåsemyr, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Dykkar ref Vår ref Dato 15/2189-2 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsegn om tilskot på inntil kr 420 000 til utviklingsprosjekt for LLS (Leikanger,

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/1354 Arkivkode: N41 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet ANBOD REGIONALE FLYRUTER FRÅ 1. APRIL 2009 - HØYRING. Administrasjonen

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR VEDTEKTER FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR NORDDAL KOMMUNE Vedtak iformannskapet 16.11.04: Handlingsplanen for SMIL + skogbrukstiltak vert vedteken slik som utkastet. Vedtektene for SMIL

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer