v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS: Merk tiden! r4ut3 Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Tidspunkt: v GRUE kommune Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag Kl OBS: Merk tiden! Møteinnkalling Forfall meldes på telefon til servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møtelr kun ved spesiell innkaliing. Informasjon: o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Saksnr. 13st13 136t t13 138/13 139t13 140t13 r4ut3 t42t13 Innhold Solør Renovasjon - gebyrer 2014 Givas IKS - gebyrer vann, avløp og septiktømming 2014 Budsjett 2014 Finansreglement og rutiner Søknad om tiltak uten ansvarsrett - anneks hytte, 4gl4g Dispensasjon fra kommuneplan Integrering og inkludering - bosetting av flyktninger i Grue kommune Salg av aksjer i Tretorget AS Valg - takstnemnd og overtakstnemnd Kirkenær, Niels F. Rolsdorph Ordfører Turid Bjerkestrand Rådmann

2 GRUE kommune A kiv: Arkivsaksmappe Saksbehandler: FE-150 t31399 Kari Gunnarsrud t4.1t.2013 Solør Renovasjon - gebyrer 2014 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 13sl13 Formannskapet 25.tt.2013 Kommunestyret Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Gebyrer for Solør renovasjon for 2014 godkjennes Sakens dokumenter: Solør Renovasjon IKS - representantskapets vedtak til gebyr for 2014 Herav som vedlegg: Solør Renovasjon IKS - representantskapets vedtak til gebyr for 2014 Saksopplysninger: I henhold til lov om interkommunale selskap $ I8 fastsetter representantskapet budsjett for kommende år - jfr. 1 ledd, men dersom budsjettet forutsetter tilskudd fra deltakerne er budsjettet ikke endelig før kommunestyret har behandlet det. Grue kommune fakturerer abonnentene i Grue og oversender dette til Solør Renovasjon. Gebyrendring skal alltid behandles i kommunestyrene før de er vedtatt. Vurdering: Husholdnin gsabonnenter : Bio og restavfallsgebyr øker med 4,7 o/o Restavfall levert gjenvinningsstasjonene fra husholdningene øker med kr.2,40 pr. sekk eller kr. 1 1,20 pr. m3. Næringsabonnenter: Øk"trg på k.,0 p. m3 på restavfall og sortert avfall.

3 GRUE kommune A kiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: FE Kari Gunnarsrud Givas IKS - gebyrer vann, avløp og septiktømming2dl4 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 25.It.2013 Kommunestyret Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Gebyrer for vann, avløp og septiktømming for 2014 godkjennes. Sakens dokumenter: Sak i styremøte I3 og sak i representantskapet i Givas IKS. Herav som vedless: Sak i styremøte og sak i representantskapet i Givas IKS. Saksopplysninger: Vurdering: Det vises også til behandling av økonomiplan for Givas IKS tidligere i år. Gebyr på vann økes med 5 oá Gebyr pä avløp økes med 5 % Gebyr på septiktømming økes med 36 %

4 GRUE kommune Budsjett 2014 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: FE Kari Gunnarsrud Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato t29113 Formannskapet t3 r37 t13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Det framlagte forslaget til drifts- og investeringsbudsjett2014legges ut på høring med følgende tilføyelser: l. Forslag til endring av gebyrer, betalingssatser m.v. og husleier for kommunale bygg godkjennes. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endringer ved behov i løpet av året. 2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne nye leasingavtaler. 3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån til finansiering av investeringer og til videre utlån (startlån). 4. Driftsbudsjettet vedtas på netto utgift pr. enhet. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 28 (side 61 i budsjettdokumentet). 5. Eiendomsskattesatsen er 6,5 promille for boliger og 3 promille for næringseiendommer, herunder verker og bruk (eiendomsskatteloven $ 12a). For øvrig, jfr. eiendomsskatteloven g 13. I medhold av eiendomsskatteloven $$ 5 og 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt C. Eiendommer som blir drevet som gardsbruk eller skogsbruk (dog med unntak av tilhørende naturlig boligbebyggelse). D. Bygninger som har historisk verdi E. Eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne Grue kommune, Hedmark fylke og staten. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 20. mai og 20. november i skatteåret. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Rådmannen gis fullmakt til å videreføre kassekreditten med 25 mill. kroner i DnB. Likviditetslånet gjøres opp pr. 3l.I ihht kommunelovens bestemmelser.

5 Behandling i FomlaNNSKApEr Innledningsvis hadde rådmann og stabsleder Kari Gunnarsrud en gjennom gaîg av budsjettforslaget. Kopi avrådmannens presentasjon ble utlevert medlemmene. Roman Drazkowski fremmet følgende forslag i to punkter på vegne av Grue Arbeiderparti: 1. At det nedsettet et budsjettutvalg bestående av ordfører, gruppeledere, rådmann, tillitsvalgt og gjerne kommunalsjef velferd. 2. At endelig behandling i kommunestyret settes til tidligst Voterinq: Utsettelsesforslaget fra Drazkowski ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-129/13 Saken utsettes. Sakens dokumenter: Herav som vedlegg: 1. Budsjett Særutskrift fra Glåmdal sekretariat IKS 3. Særutskrift fra Glåmdal revisjon IKS 4. Brev av og fra Grue kirkelig fellesråd Saksopplysninger: Budsjett det vises til framdriftsplan for budsjettutarbeidelsen og vedtatt årshjul for Grue kommune. Vurdering: Budsjett for 2014 baserer seg på: - kommuneplanens samfunnsdel - Budsjett Økonomiplan , vedtatt Forslag til statsbudsjett framlagt Endrede forutsetninger etter at økonomiplanen er vedtatt Det vises til vedlagte budsjettdokument.

6 GRUE kommune F inansreglement og rutiner Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: FE-200, TI-&l I Kari Gunnarsrud Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 138/13 Formannskapet Kom!nunestyret Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Gjeldende finansreglement og utarbeidede rutiner for finansreglementet godkjennes. Sakens dokumenter: Finansreglement for Grue kommune, sist vedtatt av kommunestyret i sak Rutiner finansreglement, utarbeidet Flerav som vedless: Finansreglement for Grue kommune, sist vedtatt av kommunestyret i sak 39/10 Rutiner finansre gl em ent, utarb ei det I 3 Saksopplysninger: Gjeldende finansreglement for Grue kommune skal i utgangspunktet vedtas ved begynnelsen av hver kommunestyreperiode, jfr. side 3 i reglementet. Dette er ikke gjort i denne perioden og reglementet tas derfor opp nå. Reglementet inneholder ingen endringer siden forrige vedtak. Ihht forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 (FOR nr 635) $ 8 skal det etableres administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og denne forskrift, samt at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det skal herunder etableres rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Kommunestyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer rutinene. Kommunestyret skal også påse at slike rutiner er etabler og etterleves. Glåmdal revisjon IKS har gjennomgått rutinene i samarbeid med økonomienheten.

7 v GRUE l-rommune Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: GNR-48/49, FA-L Johny Solvang l3.l Søknad om tiltak uten ansvarsrett - anneks hytte, Dispensasjon fra kommuneplan Utvalgssaksnr. Utvals Møtedato F 2s.tr.2013 Rådmannen rår formannskapet til å fatte slikt vedtak I medhold av plan- og bygningslovens $ 19-1 av 2008 gis det dispensasjon ÍÌa kommuneplan slik at annekset pâ20 kvm (BRA) kan plasseres som omsøkt 40 m fra strandlinja til Hvebergsjøen, Sakens dokumenter: Byggetegninger (nedk NrT 1I 2U -1 I 5I Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel Byggetegninger Christina Hveberg Fylkesmannen i Hedmark; Hedmark fylkeskommune Fylkesmannen i Hedmark Hedmark fylkeskommune Søknad om tiltak uten ansvarsrett gnr 48, bnr 49 - anneks hytte Søknad om tiltak uten ansvarsrett - anneks hytte, Dispensasjon fra kommuneplan Merknad til søknad om dispensasjon - bygging av anneks - riving av bod gnr.48, bm.49 - hvebergsætra - Grue kommune. Svar - Grue kommune - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - anneks/hytte - gnrlbnr dispensasjon fra kommuneplan Herav som vedlegs. Situasjonskart M:1: 200, M:1:2000 Saksopplysninger: Annekset (BRA:20 kvm) ønskes plassert 8 m nord for eksisterende hytte, 40 m øst for strandlinj a til Hvebergsjøen, innenfor LNF-område på kommuneplanen. Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse $ 5.1, 1O0-metersbelte langs vassdrag.

8 l- "-i ofi- o Hve b orl i hrc., rtolcû ) 1ñ )^1? clil. Dis pensasjo nssøknad. Det vises til vedlagte ssknad om oppføring av et anneks til eksisterende hytte,- sorn dag rnangler overnattingsmullgheter lor fleíe enn 2. Dennes beliggenhet vit være sâ nært HvebergsjØen at dêt kreves dlspensasjon fra vedtektene vedr, nærhet til vann. Vi mener dispen:asjon kan gìs fordlvi vìl rive eksisterende falleferdige uthus inneholdende wc semt bod/vedskåle. Denne er avmerket på eksisterende kart og blir erstartet med annekset. Annekset vil bli liggende i samme avstand fra sjéen som hyttâ o6 vil bll såtl opp på samme sted som eksisterende bod som skal rives. Bygget vìl på ingen måte være til hinder for trafikk i området mellom hytta og sjçlen, Vi imøteser tillatelse til å sette app annekset, F] lkesmannen i Hedmark : Søker opptyser at annekset vil ligge i sammo avstand til l-lvebergsjøen som hytta, ca. 40m, Fylkesmânnen forutsetter at anreksèt ikke kommer nærmere strendlinja enn dagens bebyggetse. I dette tilfellet vurderer vi at tittakots størrel$e og plasser ng er sl k et det ikke vil foninge mulighetene for allmenn ferdsel i strandsonen utover dagens situasjon. Fylkesmannen har med bakgrunfl i dette ikke vesentlige merknader ut fra sine fagområder. Kommunen må likevel vurdere om lovens vilkår i $ 1g^2 er oppfylt. - om hdnsynene bak bestemmelsen det disperrseres frä, eller hensyneno i formálsbestem melsen b Iir vesentlig tilsidesatt, - om fordelene ved ä gi dispensasjon vil være klart større enn ulernpene etter en samlet vu!-dering Vi minner om at?008-loven tolc sikte på å stramme inn dispensasjönspraksis, og at komrnunen i sin behandling også skal vurdere tiltaket etter naturmangfoldloven $$ B * 12 (prinsipper for offentlig beslutningstaking). De vurderinger kommunen gjør med hensyn til disse prinsippene skalframgå av vedtaket. Hedm ark f.vlkeskommune :

9 Planfaglige torhold Her er det snakk om oppfçúring av et anneks i tílknytning til eksisterende hytte, samt dig som eksisterende bod rives. Annekset blir liggende I m nord for eksisterende h te og 40 m Øst for strandlinja tilsjøen, dvs, med samme avstand tilsjøen som eksisterende hytte. Kommunen er etter en samlet vurdering positivt innstilt til søknaden, Fylkesdirektøren forutsetter at tiltaket ikke vil virke ytterligere privatiserende for allmennhetens bruk av og tilgang tij strandsonen, og at tiltaket heller ikke vil skape en uheldig presedens for andre saker. Det forutsettes også ât tiltaket ikke medfører økte miljømessige belastninger, siden det f.eks. ikke framgår av søknaden hvordan eksisterende toalett i boden som skal rives skal erstättes. Ut over dette har ikke fylkesdirektøren vesentlige planfaglige merknader til sake r. Kulturvernf a gl ige f orh o ld Nyere tlds kulturminner: Oppføring av annekset viì ikke berøre kulturmlnner fra nyere tid på en ugunstig måte" Automøtisk f re d e te ku ltu rm i nne r ; I henhold tilvåre arkivopplysninger er det ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor det aktuelle arealet. Det anses som lite sannsynlig at planlagte tiltak på arealet vil kunne berøre automatisk fredete kulturrninner, På grunnlag av ovennevnte vurderes det ikke som níidvèndig å foreta arkeologisk registrering i saken dersom det skulle gis dispensasjon, Fylkesdirektøren må likevelta forbehold orn eventul'lle ikke registrerte kulturminner, derav kulturminner under markoverflaten. Dersorn det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner sorn t dligere ikke er kjent, skalarbeidet stanses iden utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssorer på fem meter. Det er viktìg at også de som utfører arbeidet i rnarken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommunes kulturminneavdeling, jf. lov om kulturminner $ 8, annet ledd. Vurdering: I kommuneplanbestemmelse $ meters belte langs vassdrag, jfr Pbl $ nr 5 heter det; "Med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan er det i områder langs vassdrag som angitt nedenfor ikke tillatt med ny utvidelse av spredt bolig- og ervervsbebyggelse, driftsbygninger i landbruk eller annen stedbundet næring fritidsbebyggelse, eller midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg som omfattes av pbl $ 1-6. Forbudet gielder for områder nærrnere enn 100 meter målt ved gjennomsnittlig flomvannstand fra sjøer, tjern og vassdrag med helårs vannføring. Forbudet gjelder ikke langs mindre bekker. Unntak fra bestemmelsen er område SF7 hvor grense på inntil 50 meter fra Røgden gjelder." I retningslinje til $ 5.1 heter det; Alle tiltak som er i strid med arealformålet vil kreve dispensasjonfra kommuneplanen. I00 meter-sonen har et flersidig verneaspekt:. vern mot þrurensning. sikre det biologiske miljø i vassdragene. landskapsvern o flomvern

10 o tilgiengelighet for allmennheten I områder uten reguleringsplan innebærer bestemmelsen etþrbud mot defleste typer byggearbeider og tiltak i l})meter sonen, herunder også unidelse av fritidsbebyggelse. Når det også er tatt med anlegg som omfattes av pbl g 2}-lpkt j, så innebærer dette ogsåþrbud mot plassering av campingvogn eller større telt. Dette gielder i såfall primært plassering som hindrer allmennferdsel ellerfriluftsliv, eller som på annen måte fører til ulemper þr omgivelsene. Forbudet vil ikke gjelde for plassering av campingvogn nær bebyggelse på boligeiendom som brukes som helårsbolig, eller ved gårdstun. Av våre kart ser vi ingen konflikter mht naturmangfold eller kulturminner. Av tegninger ser det ut til at tiltaket skal tilpasses terrenget. Ellers skal annekset oppføres i tråd med lokal byggeskikk. Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser i ftrt. forurensning, det biologiske miljø i vassdraget, landskapsvern, fl om eller tilgj engelighet for allmennheten Rådmannen anser at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i formålsbestemmelsene (gg 1-1 og 3-1) ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene. Vi har vurdert forhold til bestemmelsene om bærekraftig bruk nedfelt i naturmangfoldloven $$ Vi har ikke funnet noe som kan gi negative konsekvenser i fht nevnte tiltak

11 GRUE lrommune Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: FA-F3O 1U578 Marianne Bredesen Integrering og inkludering - bosetting av flyktninger i Grue kommune IJtvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 020n3 Komité for omsors os miljø /13 Formannskapet t3 Kommunestyret Saksordfører: Kåre Weberg Komite for omsorg- og miljø rår formannskapet til å fremme slik 1. Grue kommune bosetter ikke flyktninger i Grue kommune bosetter i perioden inntil fem flyktninger per kalenderår. Familiegjenforeninger kommer i tillegg til dette tallet. 3. Plan for integrering av flyktninger godkjennes. Behandling i KolrrrÉ FoR omsorg oc MrLJØ Orientering ved Jan Atle Thorvaldsen og Marianne Bredesen Innstillingens punkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. Vedtak i: K Grue kommune bosetter ikke flyktninger i20i3 2. Grue kommune bosetter i perioden inntil fem flyktninger per kalenderår Familiegjenforeninger kommer i tillegg til dette tallet 3. Plan for integrering av flyktninger godkjennes

12 Sakens dokumenter: Integrering og inkludering - Herav vedless: Integrering og inkludering - Bosetting av flyktninger i Grue kommune Bosetting av flyktninger i Grue kommune Saksopplysninger: Kommunestyret har i sak004ll2, Anmodning om bosetting av 10 flyktninger i2072, vedtatt: "Det nedsettes ei arbeidsgruppe som utarbeider en helhetlig integreringsplan med tydelige måi, planer og eierskap i forhold til integreringspolitikken." Etter at arbeidsgruppa har levert sin plan skal kommunestyret ta stilling til videre bosetting av flyktninger i den kommende 4-års periode. Vurdering: I vedlagte plan beskrives og kommenteres dagens situasjon mht oppfølging av flyktninger i Grue kommune, samt tiltak for dette arbeidet framover. Vurderingene kan kort sammenfattes til at bosetting må være ei sektorovergripende oppgave som er godt forankret i kommunens politiske og administrative ledelse. Arbeidet med bosetting og integrering av flyktnin ger bør ses på som en permanent oppgave slik at dette innarbeides i kommunens planer og budsjett. Bosetting av enslig mindreårige inngår ikke i denne anbefalingen, da det er fattet eget politisk vedtak i forhold til denne bosettingen. Et fleksibelt vedtak kan sikre en bosetting, men antall bosatte per år ses i sammenheng med hvilke boliger kommunen har til rådighet. Har en for eksempel to hybler kan to enslige bosettes. Har en enebolig med tre soverom kan en familie på fem bosettes. Tidspunkt for bosetting finner sted etter avtale med IMDi og NAV, og må knyttes mot når i året Åsnes opplæringssenter stafter opp nye grupper i forhold til norskopplæring, samt at kommunen følger Introduksjonsloven som sier at oppstart i programmet skal skje seinest tre måneder etter bosetting. Bosetting av flyktninger må være en sektorovergripende oppgave og denne må være godt forankret i kommunens ledelse. For å lykkes med dette må dette arbeidet ses på som en permanent oppgave slik at det tas høgde for dette i kommunens planer og budsjettarbeid. Samspillet innad i kommunen må sikre at vedtak om bosetting av flyktninger oppfylles på en god måte. Administrasjonen forbereder en søknad til Arbeids- og velferdsdirektoratet om prosjektmidler med sikte på å utvikle planlegging, organisering og iverksetting av boligsosial oppfølging. Målgruppene for utviklingsarbeidet er mennesker med rusproblemer og sammensatte helseproblemer og flyktninger. Viktige stikkord er boliganskaffelse og boligoppfølging. Et slikt prosjekt kan bidra til bedre samordning av tiltak. Det vises til egen sak angående boligsosial handlingsplan.

13 Oppsummering av planens tiltak: TILTAK: Lederforankring Det opprettes et integreringsnettverk bestående av rådmann, kommunalssjef for Velferd, kommunalsjef for oppvekst og kultur, enhetsleder eiendom, politisk representant, leder ved NAV og fagkoordinator. Disse møtes en gang per år for å ta opp bosettingsstrategien og ivareta helhetstenkningen i arbeidet. Møtetidspunkt i forkant av kommunebudsjettet. TILTAK: Miljøarbeider Ressurser til miljøarbeider må vurderes til enhver tid ifht antall bosatte flyktninger. TILTAK: Anskaffelse og utleie av boliger Arbeidet med anskaffelse og utleie av boliger i Grue kommune legges til en enhet, dvs. enhet for eiendom. Enhet for eiendom påpeker at det må sikres ressurser til nye oppgaver. TILTAK: Bolig på plass før bosetting Bosetting av flyktninger må knyttes opp mot tilbud av boliger, Skal det bosettes må det finnes disponible boliger før et slikt vedtak kan fattes. TILTAK: Boligsosial handlingsplan Sektorovergripende planer der bolig og boligoppfølging er et vesentlig tiltak må knyttes opp mot kommunens boligplan. I boligsosial handlingsplan må det anslås hvordan behovet for bo veiledning kan følges opp. TILTAK: Løsninger for å kunne tilby barnehageplass Kommunen må ha løsninger for å tilby barnehageplass kort tid etter bosetting, for eksempel ved midlertidig styrking av bemanning. TILTAK: Leksehjelp Vurdere behovet for leksehjelp TILTAK: Sikre bruk av tolk Utrede tolkebruk og rutiner/retningslinjer for dette i kommunen som helhet. Omhandler bosatte flyktninger som har mindre enn 5 års botid i kommunen. TILTAK: Språkpraksis/arbeidspraksis Grue kommunes enheter må forplikte seg til å ta imot flyktninger på språkpraksis

14 GRUE kommune Salg av aksjer i Tretorget AS Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: FE /l 008 Torbjørn Øveråsen 15. l I.2013 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato t41l13 F Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Grue kommune selger 60 aksjer i Tretorget AS til Statskog SF for kr ,- S algssummen inntektsføres på budsj ettpos t I Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker 39 I Ola Rostad Tittel Kjøp av aksjer i Tretorget AS Saksopplysninger: Statskog SF har gitt Grue kommune tilbud om å kjøpe 60 av kommunens aksjer i Tretorget AS for kr ,-. To andre aksjeeiere i Tretorget AS har også fått et lignende tilbud. Statskog SF er i dag ikke aksjeeier i Tretorget AS. Tretorget AS ble stiftet I i Grue. Det var stort lokalt engasjement for å få etablert selskapet etter at fylkeskommunen hadde lagt ned det videregående skoletilbudet i trelastfag. Grue kommune engasjerte seg sterkt i dette arbeidet. Tretorget AS har hatt en god utvikling fram til i dag. Moelven Utvikling AS ble fusjonert inn i Tretorget i 2012 og selskapet har pr. 3L12.20I2 bl.a. en aksjekapital på kr ,-, et overkursfond på kr ,- og en samlet bokført egenkapital på kr ,-. Egenkapitalen har økt med over 1 mill. kr. iløpet av Grue kommune har 80 aksjer av i alt , dvs. 2,57o/o. Forretningsadressen er fortsatt Grue.

15 Vurdering: I 2001 var det viktig for Grue kommune å få etablert selskapet og bygge opp kompetansen innen skog- og trerelatert virksomhet. Det har også vært i kommunens interesse å bidra til en god utvikling i selskapet. Med mange nye aksjeeiere, utvidelse av aksjekapitalen og en god utvikling i selskapet har Grue kommune oppnådd mye av det som var målet med etableringen. Muligheten til å påvirke utviklingen er blitt mindre. Med en bokført egenkapital på kr ,- fordelt på aksjer blir verdien pr. aksje kr ,-. Det er denne beregningen som ligger til grunn for tilbudet fra Statskog SF. Dette må betraktes om et helt greit tilbud. Ut fra ovennevnte anbefaler rådmannen at Grue kommune selger 60 av sine 80 aksjer i Tretorget AS til Statskog SF for kr ,-. Etter dette beholder Grue kommune 20 aksjer.

16 GRUE kommune Valg - takstnemnd og overtakstnemnd A kiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: FE-O33 1U467 Hans G. Kalleberg Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato t42l13 Formannskapet 25.tt.2013 Kommunestyret Saken legges fram uten innstilling. Sakens dokumenter: KS-vedtak 068/1 1 fra møte FS-vedtak framøte 16.0L2012 (valg av nestleder i skattetakstnemnda) FS-vedtak 012 I 13 fta møte 2L0I.2013 (suppleringsvalg) Ingen v som vedl Saksopplysninger: Kommuner som har eiendomsskatt skal også velges sakskyndig nemnd (skattetakstnemnd) og sakkyndig ankenemnd etter kommunevalget. Medlemmer/ varamedlemmer i skattetakstnemnda (3/3) og medlemmer/ varamedlemmer i ovetakstnemnda (6/6) velges alle for 4 år. Halvparten av medlemmene trer ut hvert annet år Det betyr at det her også må foretas et valg midt i valgperioden. Nemndene har slik sammensetning: Skattetakstnemnda: Leder Leif Bye Varamedlem Sigbjørn Woll Nestleder Anne Lovise Nordlund Varamedlem Anne Tvengsberg Sagen Medlem Tore Johnsen Varamedlem Ame Rønaasen (valgt 20II-2015) (valgt 20ll-2015)

17 Overtakstnemnda: Leder Øystein Opås Varamedlem Norleiv Haugsbø Nestleder Per Håvard Tomterstad Varamedlem Nils Erik Iversen Medlem Ivar Sund Varamedlem Per Olav Kalnæs Medlem Liv Sand Mellem Varamedlem Tove Vestmo Medlem Liv Nøkleberg Varamedlem Ingrid S. Skarpnord Medlem Aina Briskerud Varamedlem Tove Mellem (valgt 20ll-20t5) (valgt 20ll-2015) (valgt 20ll-2015) (valgt 20lI-2015) (valgt 20lt-2015) (valgt 20ll-2015) Medlemmene og varamedlemmene som står på valg i skattetakstnemnda, har alle bekreftet at de kan ta gjenvalg. For overtakstnemnda har det ikke vært kontakt med nestleder Per Håvard Tomterstad og varamedlem Tove Mellom. Øvnge medlemmer og varamedlemmer har bekreftet at de kan ta gjenvalg.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer