SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14"

Transkript

1 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt c Valg av møtesekretær d Valg av 2 borettshavere til å underskrive protokollen sammen med møteleder 2 Årsberetningen (vedlegg 1) 3 Årsregnskap og revisors beretning (vedlegg 2) 4 Honorar til styre og revisor (vedlegg 3) 5 Innkomne saker/saker fremmet av styret (vedlegg 4) 6 Valg (vedlegg 5) a Valg av 1 styremedlem for 2 år b Valg av 5 varamedlemmer for 1 år c Valg av 2 medlemmer til miljøutvalget for 1 år d Valg av 4 varamedlemmer til miljøutvalget for 1 år e Valg av utleieansvarlig 1 år f Valg av vara utleieansvarlig 1 år g Valg av 5 utsendinger til MOBOs generalforsamling 2007 h Valg av vara utsendinger til MOBOs generalforsamling 2007 i Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for 1 år j Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 1 år k Valg av tillitsvalgte i blokkene og rekkehusene for 1 år l Valg av varatillitsvalgte i blokkene og rekkehusene for 1 år Etter selve generalforsamlingen vil det bli en uformell sekvens med mulighet for spørsmål og diskusjon med styret. Med hilsen Styret i Skrenten Borettslag Jan Husdal leder 2006/2007

2 Skrenten Borettslag Årsberetning for 2006 (vedlegg 1) 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: Leder: Jan Husdal Nestleder: Christian Pascal Sekretær: Ruth Wenche Stavik Styremedlem: Kurt Lødøen Styremedlem: Lill-Merete Olsen Varamedlem: Kari Gro Monsås Varamedlem: Vigdis Iversen Orten Varamedlem: Anne Grete Gjerde Varamedlem: Stein Vidar Rokstad Varamedlem: Knut Arne Grindvik GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Borettslagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Selskapet har to vaktmestere ansatt. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og vil tilstrebe likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved eventuelle ansettelser. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av Møre og Romsdal Boligbyggelag AL. Revisor er KPMG AS. RENHOLDSAVTALE Renhold av oppgangene i blokkene utføres i henhold til avtale med Sundberg Renhold AS. ELEKTRISK KRAFT Borettslaget har felles innkjøp av strøm og hadde til og med 2006 avtale om spotpris med Tafjord Kraft. Med virkning fra 2007 er det inngått 5-års avtale om fastpris med samme leverandør. Istad Kraft AS er nettleverandør. Forretningsfører foretar avregning for den enkelte andelseier etter avlest forbruk. KABEL-TV, INTERNETT Borettslaget har kollektiv kabel-tv avtale med Canal Digital. Denne tjenesten koster kr 127,- pr. måned for hver enkelt boenhet. Borettslaget har siden 2005 dekket kr 25,- pr mnd pr husstand i tillegg for utvidet grunnpakke med internett (UgmI).

3 HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6.desember 1996 med virkning fra 1.januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved byggeanleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyr i fellesareal til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre oppmerksom på det ansvar som eier og/eller bruker har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret for kr ,- i If Skadeforsikring. Premien vil bli redusert neste år på grunn av fullført vannsjekk og elsjekk. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis det oppstår skader som dekkes av borettslagets forsikring, må beboerne straks melde skaden til MOBO, tlf , som har oppfølging av forsikringssaker. EIENDOMMEN Borettslaget består av 10 bygninger med til sammen 220 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslagets eiendom har gårdsnr. 22 bruksnr. 32. Borettslaget ligger Molde kommune. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø utover det som må anses normalt for et boligselskap. EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Andelseierne får tilsendt oppgave med oppstilling over den enkeltes andel av borettslagets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Omsetning av leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for leilighetene verken hos styret eller forretningsfører. Forretningsfører kan gi antydning om prisnivået for leilighetene ut fra tidligere omsetningspris for tilsvarende leiligheter. FELLESKOSTNADER Styret har vedtatt at felleskostnadene ikke skal økes i STYRETS ARBEID Årsberetningen skal primært omhandle driften av Skrenten Borettslag i Styret har som tidligere år funnet det formålstjenlig å omtale hendelser i 2006 og fram til generalforsamlingen i Dette fordi årsberetningen sendes alle borettshavere og av den grunn er en unik mulighet til å gi nyttig informasjon. Møtevirksomhet Etter generalforsamlingen ble det i 2006 avholdt 10 styremøter der i alt 35 nye protokollerte saker har vært behandlet. I tillegg er det flere eldre saker som også har vært behandlet eller

4 fortsatt er under behandling. I 2007, frem til generalforsamlingen, er det avholdt 3 styremøter der 7 nye protokollerte saker er behandlet. I tillegg har styreleder/styret i 2006 behandlet 25 saker om godkjenning av nye andelseiere. Styret har hatt jevnlig kontakt med forretningsfører om den daglige driften av laget. Det har vært informasjonsmøte i forbindelse med fasadeprosjektet. Utover dette har medlemmer av styret deltatt på ulike møter, kurs og seminar arrangert av forretningsfører. Saker som har vært behandlet i styret: - oppfølging av arbeid med omtekking av tak - oppfølging av arbeid etter rørbrudd sør for rekke 8 - oppfølging av arbeid etter skifting av vindu og dører - oppfølging av arbeid med verandautglidninger - oppfølging av elsjekken - oppfølging av vannsjekken - Fornyelse av leieavtale med Netcom (plassering av telekommunikasjonsutsyr) - Fasadeutbedringsprosjektet (se egen sak) - Saker vedr antatt mislighold av husleiekontrakter og husordensregler - Klager fra borettshaverne - Søknader om bygningsmessige arbeider - Behandlet saker vedr skader - Revisjon av HMS-håndboka - Ny strømavtale - Hjemmeside for Skrenten Borettslag, se Av vedlikeholds-/utredningssaker som har vært under arbeid i 2006 eller planlagt for 2007 nevnes særlig: a b c d Oppfølging av arbeider med omtekking av tak Det ble reklamert overfor Takservice AS for manglende fall til sluk på utført arbeid på Skrenten 1 flere ganger, første gang den 5. november Ikke før et møte med Takservice den 27. juni 2006 ble dette endelig avklart. Det ble da konkludert med at sluk ikke kan senkes mer, og at ytterligere fall ikke kan bygges opp uten å heve gesimser. Det må derfor vurderes å rette opp taket med heving av gesimsene i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet. Vi har mottatt kreditnota for feil og mangler på utført arbeid. Elsjekken og vannsjekken Disse store prosjektene er nå sluttført. I tillegg til å være en ekstra trygghetsgevinst for beboerne vil de også gi besparelse i forsikringspremien. Betongrehabilitering Det er tidligere tatt analyseprøver av betongen, og Husbanken har innvilget penger tilskudd til en mer inngående analyse. Dette arbeidet følges opp videre i fasadeprosjektet. Vinduer/Dører

5 Vaktmestrene har skiftet flere vinduer og dører i e f g Fasadeutvalget (større rehabiliteringsprosjekt) Se egen sak fremmet av styret Oppussing av felleslokale nr 13 og fellesoppganger i rekkene og blokkene Arbeidene ventes ferdigstilt innen utgangen av Skifting av garasjeport vest er under arbeid. h Fartsdempere ble etablert våren Fortsatt drift Årsregnskapet for 2006 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at det ikke er forhold etter balansedato som endrer denne forutsetning. Økonomi Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapssikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Resultatet for 2006 viser et overskudd på kr ,-. Styret foreslår at årets overskudd overføres til fri egenkapital. Resultatet av driften i 2006 viser en endring i disponible midler på kr ,-, se note 2 i årsregnskapet. Disponible midler pr utgjør kr Molde, den 8. mars.2007 Jan Husdal Christian Pascal Ruth Wenche Stavik Styreleder Lill-Merete Olsen Kurt Lødøen

6 Årsregnskap og revisors beretning (vedlegg 2)

7 SKRENTEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING Honorar til styre og revisor (vedlegg 3) a Honorar til styret Styrets innstilling: Honorar for perioden fastsettes slik: (Honorar vedtatt i 2006 i parantes) Styreleder ,- (50 000,-) Nestleder ,- (7 500,-) Sekretær ,- (10 000,-) Styremedlem 4 000,- (4 000,-) Leder miljøutvalget 3 000,- (3 000,-) Ansv. felleslokaler (deles) 4 000,- (4 000,-) Utarbeidelse av hjemmesider 4 000,- Kr 750,- i møtegodtgjørelse pr styremøte (750,-). b Honorar til revisor Honorar til revisor (KPMG) fastsettes iht faktura for utført arbeid.

8 SKRENTEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING Innkomne saker/saker som fremmes av styret (vedlegg 4) Det er innkommet 5 saker (c, d, e, f og g). I tillegg ønsker styret å fremme 3 saker (a, b, og h). a Canal Digital Avtale om KOMPLETT MINI b Parkering c Porttelefon d Strømsparing - garasjer e Solcellepanel på taket f Fasadeprosjektet doble balkonger (tatt inn i sak h) g Fasadeprosjektet endevinduer i blokkene (tatt inn i sak h) h Fasadeprosjektet orientering fra styret a Canal Digital - Avtale om Komplett Mini Saksutredning: Sentrale myndigheter har bestemt at det analoge TV-nettet skal erstattes med digitalt. Dette betyr at alle i løpet av må skaffe seg en digital dekoder for å kunne se TV. Kabel-TV-avgifta i dag er kr 127,- per husstand per måned. Borettslaget inngikk i 2004 (vedtatt av generalforsamlingen i 2005) avtale om utvidet grunnpakke med Internett (UGmI). Gjennom avtalen ble alle leilighetene gitt tilgang til Internett og bredbåndstelefoni gjennom tv-kabelen. Dette medførte ingen økning i felleskostnadene. Borettslaget har fram til nå dekt abonnementet på kr 25,- per husstand per måned. Kapasiteten på nettet er imidlertid utilstrekkelig med tanke på fremtiden, spesielt gjelder dette digital-tv og høyhastighets-internett. Canal Digital har derfor tilbudt seg å oppgradere nettet hvis borettslaget binder seg til en avtale om KOMPLETT MINI i 5 år. Gjennom Komplett Mini vil ny kabel-tv-avgift bli kr 127,- + 99,- = kr 226,- per husstand per måned. Den reelle kostnadsøkningen for den enkelte vil likevel variere avhengig av om man i dag har eller ikke har digital dekoder og/eller bredbåndsmodem med laveste Internetthastighet Følgende er inkludert: - Leie av digital dekoder for TV (til sammenligning er innkjøpsprisen kr 690,- + frakt) - Kortavgift for grunnpakken (til sammenligning er denne avgiften kr 299,- per år) - 30 kanaler mot 19 i dag. 2 av kanalene kan velges fritt fra Canal Digitals "Mine favoritter", se vedlagt oversikt eller - Leie av bredbåndsmodem med laveste Internetthastighet (500/500) (til sammenligning er denne avgiften i dag kr 97,- per måned) - De som har flatskjerm, men ikke dekoder i dag, vil også få et langt bedre TV-bilde.

9 Individuelt kan hver andelseier abonnere på flere kanaler og andre Internettshastigheter til rabatterte borettslags-priser slik som i dag. I tillegg vil KOMPLETT MINI også gi tilgang til bredbåndstelefoni. Styret ønsker at Skrenten skal være et fremtidsrettet og attraktivt borettslag og mener at den økningen i Kabel-TV avgiften fullt ut forsvarer den oppgraderingen av nettet og overgangen til digital-tv som tilbys av Canal Digital. Det er per i dag ingen alternative leverandører. Innstilling fra styret: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at borettslaget inngår 5-årig kollektiv avtale med Canal Digital om levering av KOMPLETT MINI. b Parkering Saksutredning: Det er begrenset med parkeringsplasser i borettslaget, særlig gjelder dette på vestsiden. Generalforsamlingen ga i 2006 sin tilslutning til at parkeringsplassen i vest kunne utvides, men av økonomiske hensyn har styret nedprioritert dette foreløpig. Samlet (vest og øst) er det nok til at hver leilighet kan ha én garasjeplass eller én parkeringsplass. Noe av det som skaper problemer er langtidsoppstilling av avskiltede biler, og styret tok høsten og vinteren 2006/2007 tak i dette og flere biler ble fjernet. Noen dukket imidlertid opp igjen i garasjen, mens bilen som før stod i garasjen nå opptar plass på parkeringen. Styret ønsker derfor å foreslå at parkeringsbestemmelsene i husordensreglene endres, slik at vi ikke får kapasitetsproblemer på parkeringsplassene. Gjeldende husordensregel 7: Biler skal parkeres i fellesgarasje eller på opparbeidet parkeringsplass. Parkering av campingvogner og avskiltede biler er ikke tillatt. Parkering i innkjørsel og på gangveier er ikke tillatt. Parkering i innkjørsel og på gangveier er tillatt kun for av- og pålessing. Det må vises hensyn ved snøbrøyting. Brudd på reglene medfører borttauing på eiers regning og risiko. Innstilling fra styret: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til følgende endret husordensregel 7: Biler skal parkeres i fellesgarasje eller på opparbeidet parkeringsplass. Parkeringen må ikke være til hinder for trafikken eller andre biler i garasjen eller på parkeringsplassen. Parkering av campingvogner, bobiler og avskiltede biler er ikke tillatt. Parkering i innkjørsel og på gangveier er tillatt kun for av- og pålessing. Det må vises hensyn ved snøbrøyting. Brudd på reglene medfører borttauing uten varsel og på eiers regning og risiko.

10 c Porttelefon Saksutredning: I forbindelse med utbedring av inngangene til blokkene ble det installert både ringeklokkesystem og elektrisk dørlås, men av kostnadshensyn ble dette ikke fullført. Alt ligger imidlertid til rette for at dette kan installeres senere. I praksis vil den enkelte leilighet selv kunne installere porttelefon som er tilpasset den installasjonen som allerede er forberedt. Styret har undersøkt kostnaden ved å etterinstallere porttelefon. Denne beløper seg til cirka kr 2 000,- per leilighet. Dette er imidlertid ikke problemfritt, fordi en porttelefon har størst hensikt dersom både hovedinngangsdørene og bakdørene til oppgangen låses, slik at porttelefon kan brukes til å låse opp for besøkende og holde uønskede gjester ute. Dette vil blant annet medføre at postbudet må ha nøkkel for å kunne levere posten, og vaskebyrået ha nøkkel for å vaske. Videre må alle beboere ha nøkkel for å komme seg inn til vaskerommene. Ytterdørene på baksiden kan også bli et problem. I dag er det ofte slik at flere av disse dørene ikke er låst eller med vilje er blokkert i åpen stilling. På noen steder er også låsen i ustand, slik at døren ikke kan låses i det hele tatt. Installering av porttelefon vil måtte omfatte alle leilighetene, noe som blir meget kostbart sett i forhold til nytteverdien.. Innstilling fra styret: Forslag om porttelefon avvises. d Strømsparing garasjer Saksutredning: Styret har flere ganger drøftet spørsmålet om det er noe å spare på strømkostnaden dersom lyset i garasjeanleggene blir avslått om natten. Det må da installeres bevegelsesdetektor slik at lyset slår seg på ved aktivitet i garasjeanlegget om natten. Investeringskostnaden kan beløpe seg til cirka kroner, mens den årlige strømbesparelsen kan ligge mellom 20 og kroner. Innstilling fra styret: Styret gis fullmakt til å utrede saken videre og gjennomføre tiltaket dersom det totalt sett gir vesentlige besparelser for borettslaget. e Solcellepanel på taket Saksutredning: Saken er meldt inn som forslag til fasadeprosjektet, men styret har valgt å behandle det som egen sak. Foreløpige undersøkelser viser at det trengs 100 m 2 solcellepanel for å gi strøm tilsvarende årsforbruket til en gjennomsnittlig leilighet, mot en investering på 1 million kroner. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til både investeringskostnaden og hvor mye strøm som kan produseres (spares) på årsbasis. Det er heller ingen lokale elektroentreprenører som har kompetanse på dette feltet.

11 Innstilling fra styret: Forslag om solcellepanel avvises og utredes ikke nærmere. f Fasadeprosjektet doble balkonger (tatt inn i sak h) g Fasadeprosjektet endevinduer i blokkene (tatt inn i sak h) h Fasadeutbedringsprosjektet Saksutredning Arbeidet med å utrede et større rehabiliteringsprosjekt (etterisolering og modernisering av fasadene) pågår fortsatt. Høsten 2006 ble det avholdt et beboermøte for å presentere ulike løsninger og for å informere om arbeidet så langt. Styret vil nytte generalforsamlingen våren 2007 til å legge fram flere fasadetegninger uten at det skal være bindende for den fremtidige løsningen. Dette gjøres for om mulig å få et engasjement i borettslaget rundt prosjektet. Styret har gjennom møte og innspill til prosjektet registrert at det finnes ulike synspunkter blant andelseierne på hvor langt denne moderniseringen bør gå og hvor omfattende den bør være. Det kommet inn konkrete forslag om 1) doble balkonger i tre etasjer foran blokkene (sak f) 2) endevinduer i blokkene (sak g) Til 1) mener styret/fasadeutvalget at fasaden bør holdes mest mulig lik slik den er nå. Dagens støpte balkongutspring skal beholdes, og det å bygge doble balkonger vil bli både meget kostnadskrevende og bygningsmessig utfordrende. Styret har forståelse for argumentet med fukt og lignende, men mener at dagens byggteknologi er fullt i stand til å håndtere dette. Til 2) mener styret/fasadeutvalget at for å få en mest mulig enhetlig fasade bør det å etablere endevindu gjøres likt for alle, dvs at det ikke må bli slik at noen vil ha og noen vil ikke ha. Dette er også et kostnadsspørsmål. Husbanklånet på bygningsmassen er nedbetalt i løpet av få år, noe som gir borettslaget muligheter til å ta opp nye lån uten at felleskostnadene økes nevneverdig. Styret ser for seg at prosjektets bygningsmessige omfang og økonomiske totalramme kan vedtas på en ekstraordinær generalforsamling sen vår eller tidlig høst Et slikt generalforsamlingsvedtak vil definere hvilke løsninger som skal velges. Som det ble redegjort for på beboermøtet høsten 2006 står en imidlertid overfor følgende hovedvalg når det gjelder balkongene: a) Isolert eller uisolert konstruksjon? b) Innglassing eller ikke innglassing av balkongene for alle eller ingen av leilighetene? c) Skal hver enkelt andelseier i tillegg gis mulighet til å velge innglassing eller ikke innglassing av balkongene?

12 Innstilling fra styret: Styrets utredning om fasadeprosjektet tas til etterretning. Det tas på det nåværende tidspunkt ikke stilling til bestemte løsninger eller forslag til løsninger. Prosjektets totale kostnadsramme og bygningsmessige omfang skal vedtas på ekstraordinær generalforsamling senest høsten 2007.

13 SKRENTEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING Valg (vedlegg 5) Valgkomiteens forslag til valg v/generalforsamlingen 18.mars 2007: Styret: Leder Jan Husdal 21 I ikke på valg Kurt Lødøen 16 E 2 år - gjenvalg Christian Pascal 29 B ikke på valg Lill Olsen 19 I ikke på valg Ruth Wenche Stavik 12 G ikke på valg Varamedlemmer: Kari Gro Monsås 5 E 1 år Vigdis I. Orten 8 A 1 år Anne Grete Gjerde 1 B 1 år Stein Vidar Rokstad 10 D 1 år Knut Arne Grindvik 4 A 1 år Miljøutvalget: Siv-Lill Helgeland 33 C 2 år Erik Hals 16 K ikke på valg Torfinn Akselvoll 6 B ikke på valg Åse Liabø 12 C 2 år Varamedlemmer: Marit Hoel 7 D 1 år Turid Mjelva 2 C 1 år Toini Indergård 8 G 1 år Toril Johansen Gjendem 23 B 1 år Utleieansvarlig for felleslokalene: Siv-Lill Helgeland 33 C 2 år Vara for utleieansvarlig for felleslokalene: Utpekes av miljøutvalget 1 år Valgkomiteen: Oddrun Nerbø 10 C 1 år Kjell Helgeland 33 C 1 år Toril Johansen Gjendem 23 B 1 år Varamedlemmer: Marit Heiene 3 D 1 år Bjørn Erik Olsen 1 B 1 år Siv-Lill Helgeland 33 C 1 år

14 Valg av 5 utsendinger til MOBO s Generalforsamling 2007: Innstilling: 5 utsendinger: Styret 5 varautsendinger: Styrets varamedlemmer Valg av tillitsvalgte og varatillitsvalgte i blokkene og rekkehusene for 1 år Forslag fra valgkomiteen: Tillitsvalgt: Varatillitsvalgt: Grethe Hals 1 D Åse Heggem 1 A Arild Oshaug 2 C Marit Heiene 3 D Gerd Johnsen 3 E Lyder Harry Larsen 4 B Aslaug Grindvik 4 A Kari Gro Monsås 5 E Øyvind Hustad 5 F Inger Settem 6 C Torfinn Akselvoll 6 B Robert Lorvik 7 K Anita Ruby 7 G Rune Sæthre 8 F Knut Vaagen 8 H Frank Hanssen 9 K Vigdis Berg 9 J Hege Hol 10 A Geir Kåre Strande 10 E Marina Ellesina 11 E Gerd Bergseth 12 H Marianne Sætervik 12 L Odd Tangen 13 C Ann-Lise Nordgård 13 D Vibeke Skarsbø 14 K Harald Skarsbø 14 G Kina Gruner 15 B Ingunn Hagen 15 A Cathrine M Aarø 16 B Audun Nerland 16 C Gerd Husøy 17 F Målrid Nordhaug 17 D Cecilie Rindarøy 19 F Øyvind Tandberg 19 J Erlend Vindal 21 C Lisbeth Hansen 21 D Gunvor Gammelsæter 23 A Grete Magerøy 23 C Martha Rudaa 25 H Ann Eli Nøsen 25 B Rigmor Bugge 27 H Nils Morsund 27 D Olaf Eikrem 29 E Ivar Småge 29 D Bodil Torsen 31 A Finn Hattrem 31 F Line Anita Jakobsen 33 F Kjell Helgeland 33 C

15 NAVNESEDDEL Skriv andelseierens navn og adresse på denne navneseddel og lever den ved inngangen til møtelokalet. Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER NAVN: ADRESSE: På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboer møte, men bare med en stemmerett for en andel. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De, i henhold til borettslagslova 7-10, møte ved fullmektig. Ønsker De å benytte Dem av denne retten bes De vennligst fylle ut fullmakten nedenfor. Leveres ved inngangen FULLMAKT NAVN: Overnevnte har fullmakt etter borettslagslovens 7-10 til å stemme for meg på generalforsamlingen i Skrenten Borettslag den NAVN: ADRESSE: SIGNATUR: Leveres ved inngangen

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia B/L

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia B/L Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia /L Møtedato 05.05.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker VGS skole Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole Møtet ble åpnet av styreleder Asle Johansen. Den oppsatte saksliste ble referert. TIL BEHANDLING

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2011, torsdag 7. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie

Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie DØNSKI BOLIGSAMEIE REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE Torsdag 25. mars 2010 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Dønski Boligsameie Til stede var 20 seksjonseiere som leverte adgangstegn. Det

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2012, tirsdag 22.mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Tilstede var 61 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 70 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 14.05.2014

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Tilstede var 25 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 25 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Fagerholt Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1999

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta orettslag Møtedato Tirsdag, 24.04.07. Møtetidspunkt Kl. 19.00 Møtested Grorud Samfunnshus Tilstede var 88 andelseiere og 16 med fullmakt til sammen 104 stemmeberettigede

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrer Borettslag Møtedato: 6. mai 2014 endret til 5. mai grunnet dobbeltbooking Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Kjelsås Folkets hus 61 andelseiere, 9

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2012

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2012 PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2012 OPDØLHAUGEN BORETTSLAG Ordinær generalforsamling i Opdølhaugen borettslag ble avholdt torsdag 22 mars kl:1930, på Rica Seilet hotell. Møtet ble åpnet av styrets leder Øystein

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag Dato 15.05.2013 Kl. 18.30. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 58 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nittedalgata 1-7 Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nittedalgata 1-7 Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag Generalforsamling i Fagerholt orettslag Møtedato 09.05.2006 Møtetidspunkt 18.30 Møtested Haugerud kirke Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 36 andelseiere 7 med fullmakt

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter KIRKEVEIEN 71 SAMEIE Til sameierne. REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE; Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter Til stede

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Tilstede var 42 andelseiere og ingen med fullmakt, til sammen 42stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag den kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag den kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag den 09.05.2012 kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet. Tilstede var 32 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 37 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

B Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr pr medlem Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer

B Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr pr medlem Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovner Borettslag Dato 18.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Stovner velhus Tilstede var 64 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 71 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble 1 Fuglemyra Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frydenberg 1 Borettslag den 26. april 2012 kl. 18:30. Møtested: Sens kantine, Seljeveien 6.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frydenberg 1 Borettslag den 26. april 2012 kl. 18:30. Møtested: Sens kantine, Seljeveien 6. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frydenberg 1 Borettslag den 26. april 2012 kl. 18:30. Møtested: Sens kantine, Seljeveien 6. Tilstede var 37 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Tilstede var 26 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Kiellands Hus Sameie Dato 20. mars 2013 Kl. 19:30. Møtested: Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter. Tilstede var 11 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 19

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

PROTOKOLL. Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl på Stenbråten Skole. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag

PROTOKOLL. Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl på Stenbråten Skole. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag PROTOKOLL Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl. 18.00 på Stenbråten Skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG Møtedato og tidspunkt 17.januar 2012, kl. 19.00-21.00 Møtested Styrerommet, Sofies Hage Innkalt Forfall Referent Eli Myrkaskog, Jan Sender, Bjørn Myhrvold, Simen Strand

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Valdresgata Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Valdresgata Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Valdresgata orettslag Møtedato 4. mai 2009 Møtetidspunkt Kl. 18:00 Møtested Salemkirken Tilstede var 45 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 46 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent

5 Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 1 AS Tøyenparken Boligselskap Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag.

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 09.04.13 kl. 18.00 Sted: Skullerud skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

P R O T O K O L L. Tilstede fra andelseierne: 42 andelseiere, 7 fullmakter totalt: 49 stemmeberettigede

P R O T O K O L L. Tilstede fra andelseierne: 42 andelseiere, 7 fullmakter totalt: 49 stemmeberettigede P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Blystadringen Borettslag, avholdt den 21/04-2016 kl 1800. Sted : Storstua, Blystadringen 2 H Møtet ble åpnet av: Christen Søvik Fra forretningsfører BORI

Detaljer