FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling"

Transkript

1 FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket og kommunehuset. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemer møter etter nærare innkalling. Dokument som ikkje er tilsende, kan du få kopi av på kommunehuset. Dokument som ikkje er offentlege, vil bli utleverte i møtet. Dersom medlemene på førehand ønskjer å gjere seg kjent med innhaldet i desse dokumenta, er dei tilgjengelege på kommunehuset. Fedje kommune ordførar Møteleiar Vidar Bråthen sekretær Side 1 av2

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 002/14 ORIENTERING OM BUSETTING AV FLYKTNINGAR V/IMIDI. 003/14 DELEGERTE SAKER 004/14 REFERATSAKER 005/14 REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. IDAR TANGEN. 006/14 LEDIG STILLING: REKTOR VED FEDJE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 007/14 LEDIG STILLING: LEIAR: NAV. SAKSPAPIR VERT ETTERSENDT. 008/14 EVENTUELT Side 2 av2

3 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. Formannskap SAKSGANG Møtedato Avgjerd av: Saksansv.: Øyvind Tolleshaug GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre. Saksnr 001/14 Arkiv: K1Objekt: Sakshands. TOOY Arkivsaknr 14/23

4 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. Formannskap SAKSGANG Møtedato Avgjerd av: Saksansv.: Grete Herøy Saksnr 002/14 Arkiv: K2-F30 Objekt: Sakshands. HEGR Arkivsaknr 13/552 ORIENTERING OM BUSETTING AV FLYKTNINGAR V/IMIDI. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 2 KS FLYKTNINGAR BUSETTING AV FLYKTNINGAR I I Kva saka gjeld: Mottak av flykningar. Orientering ved IMIDI. Avtalt med ass. Rådmann. RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:.

5 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. Formannskap Avgjerd av: Saksansv.: Øyvind Tolleshaug SAKSGANG Møtedato Saksnr 003/14 Arkiv: K1Objekt: Sakshands. TOOY Arkivsaknr 14/21 DELEGERTE SAKER DF. 001/14: PENSJONSORDNING FOR VÅRE FOLKEVALDE VEDTAK: Pensjonsordninga for våre folkevalde vert innlemma i den ordinære tenestepensjonsordninga for våre tilsette etter modell A. Inndekning: Omlegginga av pensjonssystemet for våre folkevalde får ingen økonomiske konsekvensar for kommunebudsjettet i 2014 el. seinare år. DF. 041/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - BEATE HUSA MARØY VEDTAK: Beate Marøy får utbetalt fullt pendlartilskot for 1. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 042/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - MERETE BLOMVÅGNES

6 VEDTAK: Merete Blomvågnes får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + kommunen sine betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 043/13: SØKNAD OM PEDLARTILSKOT - INGMAR MOLDØY VEDTAK: Ingmar Moldøy får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglementet + betalingssatsar i kommunen. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 044/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - BRITT-MARIT JENSSEN VEDTAK: Britt M. Jenssen får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stor kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + kommunale betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 045/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - STIAN HERØY VEDTAK: Stian Herøy får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr

7 Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 046/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - JAN BERGE VEDTAK: Jan Berge får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 047/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - ANNA MARIT STOREMARK VEDTAK: Anna Marit Storemark får utbetalt avkorta pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 048/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - ANNIKA ROGNALDSEN TVEDT VEDTAK: Annika R. Tvedt får utbetalt avkorta pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt delegeringsreglement + gjeldande betalingssatsar.

8 Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 049/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - EIRIK JOHANNSEN VEDTAK: Hanne-Marie Johannsen får utbetalt avkorta pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Eirik Johannsen får utbetalt avkort pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Samla kostnad 2. halvår 2013: Kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 051/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - HANNE EIKEFET MIKKELSEN VEDTAK: Hanne Eikefet Mikkelsen får utbetalt avkorta pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 052/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - LAILA BYRKJELAND HUSA VEDTAK: Laila Byrkjeland Husa får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel:

9 Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 053/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - GISKE LYNGBØ VEDTAK: Giske Lyngbø får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 054/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - FREDDY AGA VEDTAK: Freddy Aga får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlar reglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 055/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - TONE H. RATCLIFFE VEDTAK: Tone H. Ratcliffe får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr

10 Heimel: Kommunen sitt pendlarregelement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 056/13: AUFERA - TILSKOT VEDTAK: Søknaden frå AUFERA A/S vert imøtekomen. Fedje kommune tar sin del av inntektssvikten i selskapet for å tryggja drift og sikra forts. aktivitet. AUFERA får utbetalt eit tilskot stort kr for Inndekning: 13700/2600/2340 DF. 057/13: STØNAD TIL KONSERT I KYRKJA 13.OKTOBER VEDTAK: Fedje sokneråd får kr. 2339,- i stønad til konsert i Fedje kyrkje. Pengane skal hentast frå kto: DFO. 015/13: ØKONOMISK BISTAND TIL LIVSOPPHALD 2014 VEDTAK: Dei nye satsane for økonomisk stønad pr. månad i Fedje kommune vert frå : Einslege: 2014 kr kr Ektepar kr kr Sambuande ( 1 pers) kr kr Barn 0-5 år kr kr Barn 6-10 år kr kr Barn år kr kr DFO. 016/13: STARTLÅN OG TILSKOT TIL VIDAREFORDELING FOR 2014

11 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Adm.vedtak Styre, utval, komite m.m. Delegert mynde Formannskap Oppvekst og omsorg SAKSGANG Møtedato Avgjerd av: Saksansv.: Grete Herøy Saksnr 016/13 Arkiv: K1-251 Objekt: Sakshands. HEGR Arkivsaknr 13/602 STARTLÅN OG TILSKOT TIL VIDAREFORDELING FOR 2014 Saksdokument: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel Husbanken STARTLÅN OG TILSKOT TIL VIDAREFORDELING FOR 2014 I Saksopplysningar: Husbanken tilbyr kommunane å ta opp lån til vidareformidling. Fedje kommune har dei seinare åra teke opp lån så å seie kvart år. Det er nokså strenge reglar for til kven og korleis startlåna kan lånast ut. Vurdering: I 2013 har det vore nesten ingen etterspørsel etter denne ordninga og det er framleis pengar i behaldning for eventuelle søknader i Det vil også vere mogleg å ta opp lån i løpet av året om mykje skulle endra seg og det skulle bli behov for å låne inn pengar frå Husbanken. Saka har vore drøfta med NAV som her lokalt har det praktiske ansvaret for ordninga VEDTAK: Fedje kommune tek ikkje opp lån i Husbanken til vidareutlån som startlån i denne runden. Om det viser seg nødvendig kan det takast opp seinare i 2014.

12 DFP. 022/13: HELSEFAGARBEIDAR 13,15% OKT 2013 DFP 022/13 VEDTAK: Utlysing av helsefagarbeidar 13,15% vert trukke tilbake. Det vert ikkje tilsett i stillinga. DFP. 023/13: LEDIG STILLING ASSISTENT 13,15% DFP 023/13 VEDTAK: Emmy Storemark vert tilsett i 13,15% stilling som assistent i Fedje kommune, f.t. pleie og omsorg frå Tilsettinga skjer etter gjeldande lov og avtaleverk. DFTM. 001/14: VEG, PLANERING FOR NAUST MED KAIFRONT OG PLANERING AV AREAL I TIDLEGARE STEINUTTAK. BOBIL. BUBIL. ØRJAN BORGE VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og planog bygningslova 21-4 gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Ing. Aarland AS får rammeløyve til å byggja veg, planerera for naust, byggja kaifront og planera areal i tidlegare steinuttak på bnr. 172, bnr. 5 og bnr. 27. Løyvet gjeld ikkje for den delen av planeringa som kjem inn på bnr Ørjan Borge er tiltakshavar. Ing. Aarland AS vert godkjent som ansvarleg søkjar i samsvar med 22-3 og 23-4 i pbl. Søknad frå Ing. Aarland AS om ansvarsrett som prosjekterande vert godkjent. Lovheimel : 21-4, 22-3, 23-3 og 23-5 i pbl. Alt arbeid vert godkjent som arbeid i tiltaksklasse 1. Lovheimel : 9-3 i byggesaksforskrifta.

13 Ing. Aarland AS får i samsvar med 19-2 i pbl dispensasjon til å byggja veg 1,0 meter frå eigedomsgrensa mot bnr. 198 og 2,0 meter mot bnr Grunngjeving : sjå saksutgreiinga. Ing. Aarland AS får i samsvar med 19-2 i pbl dispensasjon til å planera nausttomt 1,0 meter frå eigedomsgrensa mot bnr Grunngjeving : sjå saksutgreiinga. Løyvet har følgjande vilkår : Ansvarleg søkjar må levera plan for omlegging av kommunal gangsti. Arbeidet skal ikkje starta før det er gjeve igangsettingsløyve. Uordna fylling i strandsona vert ikkje akseptert. Kaifront i strandsona skal vera bygd som natursteinmur med same estetisk kvalitet som dei som er nemnde i saksutgreiinga. Dette gjeld og for avslutninga av kaifronten på aust og vestsida av planeringa. Lovheimel er 29-1 og 29-2 i plan- og bygningslova. Grunngjeving : sjå saksutgreiinga. Kommunen skal godkjenna endeleg plassering av tiltaka direkte i marka. Lovheimel : 29-4 i pbl. Horisontal toleranse på utsett plassering = cm. Lovheimel : 6-3 i Forskrift om byggesak. Ørjan Borge må rekvirera oppmålingsforretning etter matrikkellova for del av eigedomen gnr. 172, bnr. 27. Gjeld del som har grense mot bnr Oppmålingsforretning skal vera gjennomført og grensene oppmålt før det vert gjeve igangsettingsløyve. Lovheimel : 21-4, 6. ledd i pbl. Dersom plassen vert teke i bruk av meir enn 5 bobilar, skal det leverast plan for plassering som er i samsvar med 11-5 i byggeteknisk forskrift. Dersom plassen vert teke i bruk av meir enn 5 bobilar, skal det leverast søknad om utsleppsløyve til kommunen. Lovheimel : 12-3 forureiningsforskrifta. DFTM. 046/13: SØKNAD OM BYGGING AV GARASJE - SIGBJØRN ROGNSVÅG. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og 20-2 og 21-4 i plan- og bygningslova, gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Kommunen har ingen merknader til søknaden datert 19/ Bygging av garasje på gnr. 168, bnr. 27 og bnr. 74, kan ta til. Vilkår for løyvet : Kommunen skal ha skriftleg melding når tiltaket er gjennomført. Lovheimel : i pbl. Med heimel i 29-2 i pbl, krev kommunen at steinfylling skal vera dekka til med jord. Sigbjørn Rognsvåg er tiltakshavar.

14 DFTM. 047/13: SØKNAD OM BYGGING AV TILBYGG OG ALTAN. HANS GEORG SULEN. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og 20-2 og 21-4 i plan- og bygningslova, gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Kommunen har ingen merknader til søknaden datert 31/ Bygging av tilbygg og altan på einebustad på gnr. 168, bnr. 464, kan ta til. Hans Georg Sulen får i samsvar med 29-4, tredje ledd, punkt a i plan- og bygningslova, løyve til å plassera tilbygg 2 meter frå eigedomsgrensa ( mot nord ). Vilkår for løyvet : Kommunen skal ha skriftleg melding når tiltaket er gjennomført. Lovheimel : i pbl. DFTM. 048/13: SØKNAD OM ENDRA PLASSERING AV FLYTEBRYGGE. TRYGVE THOMASSEN. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og 21-4 i plan- og bygningslova, gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Trygve Thomassen får avslag på søknaden om løyve til å leggja ut flytebryggja på 2 x 10 meter. Grunngjeving : Tiltaket er i strid med kommuneplanen og 29-4 i plan- og bygningslova. Lovheimel for avslag : 11-6 og 29-4 i plan- og bygningslova DFTM. 049/13: SØKNAD OM BRUKSENDRING FRÅ NAUST TIL HYTTE - EIVIND HUSA VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og planog bygningslova 21-4 gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Ing. Aarland AS vert godkjent som ansvarleg søkjar i samsvar med 22-3 og 23-4 i pbl.

15 Ing. Aarland AS vert godkjent som ansvarleg prosjekterande i samsvar med 22-3 og 23-5 i pbl. Ing. Aarland AS får rammeløyve til bruksendring av naust på gnr. 168, bnr Bruksendringa er til fritidsbustad og gjeld 2. etasje. Bruksendringa vert gjeve i samsvar med punkt 1.6 i føresegnene til kommuneplanen. Det er eit vilkår at tiltakshavar driv med utleige i samsvar med levert eigenfråsegn. Det vert ikkje gjeve løyve til å ha vaskerom med dusj og WC i 1. etasje slik det er søkt om. Dette er i strid med punkt i føresegnene til kommuneplanen. Ing. Aarland AS får rammeløyve til å byggja tilbygg i samband med bruksendringa slik det er søkt om. Ing. Aarland AS får i samsvar med 29-4, 3. ledd punkt a i plan- og bygningslova, løyve til at fritidsbustaden kjem nærare eigedomsgrensa enn 4 meter. Ing. Aarland AS får rammeløyve til å byggja nytt naust på gnr. 168, bnr. 416 slik det er søkt om. Ing. Aarland AS får i samsvar med 29-4, 3. ledd punkt b i plan- og bygningslova, løyve til at nytt naust kjem 1,0 meter og 3,0 meter frå eigedomsgrensa. Løyvet har følgjande vilkår : Ing. Aarland AS må levera skriftleg løyve til at fritidsbustaden kjem nærare eigedomsgrensa mot bnr. 419, enn 4 meter. ( Johannes Stormark eig bnr. 419 ) Bruksendringa føreset at fritidsbustaden får godkjent utsleppsløyve eller tilknytning til kommunal kloakk. Lovheimel : 27-2 i plan- og bygningslova. Dette er eit rammeløyve. Det er ikkje høve til å setja i gang bygging før det er gjeve igangsettingsløyve. Lovheimel: 21-2, 5. ledd i plan- og bygningslova. Det skal leverast nye teikningar som ikkje har vaskerom med dusj og WC i 1. etasje før det vert gjeve igangsettingsløyve. Eivind Husa er tiltakshavar. DFTM. 050/13: SØKNAD OM BRUKSENDRING FRÅ NAUST TIL FRITIDSBUSTAD. JOHANNES. STORMARK. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og planog bygningslova 21-4 gjer teknisk sjef følgjande vedtak :

16 Ing. Aarland AS vert godkjent som ansvarleg søkjar i samsvar med 22-3 og 23-4 i pbl. Ing. Aarland AS vert godkjent som ansvarleg prosjekterande i samsvar med 22-3 og 23-5 i pbl. Ing. Aarland AS får rammeløyve til bruksendring av naust på gnr. 168, bnr Bruksendringa er til fritidsbustad og gjeld 2. etasje. Bruksendringa vert gjeve i samsvar med punkt 1.6 i føresegnene til kommuneplanen. Det er eit vilkår at tiltakshavar driv med utleige i samsvar med levert eigenfråsegn. Det vert ikkje gjeve løyve til å ha vaskerom med dusj og WC i 1. etasje slik det er søkt om. Dette er i strid med punkt i føresegnene til kommuneplanen. Ing. Aarland AS får rammeløyve til å byggja tilbygg i samband med bruksendringa ( tilbygget er i 2. etasje ) og naust slik det er søkt om. Ing. Aarland AS får i samsvar med 29-4, 3. ledd punkt a i plan- og bygningslova, løyve til at fritidsbustaden med nytt naust kjem nærare eigedomsgrensene enn 4 meter. Løyvet har følgjande vilkår : Ing. Aarland AS må levera skriftleg løyve til at fritidsbustaden kjem nærare eigedomsgrensa mot bnr. 416, enn 4 meter. ( Eivind Husa eig bnr ) Ing. Aarland AS må levera skriftleg løyve til at fritidsbustaden kjem nærare eigedomsgrensa mot bnr. 421, enn 4 meter. ( Trygve Thomassen eig bnr ) Bruksendringa føreset at fritidsbustaden får godkjent utsleppsløyve eller tilknytning til kommunal kloakk. Lovheimel : 27-2 i plan- og bygningslova. Dette er eit rammeløyve. Det er ikkje høve til å setja i gang bygging før det er gjeve igangsettingsløyve. Lovheimel: 21-2, 5. ledd i plan- og bygningslova. Det skal leverast nye teikningar som ikkje har vaskerom med dusj og WC i 1. etasje før det vert gjeve igangsettingsløyve. Johannes Stormark er tiltakshavar. DFTM. 051/13: SØKNAD OM BRUKSENDRING FRÅ NAUST TIL FRITIDSBUSTAD. TRYGVE THOMASSEN. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og planog bygningslova 21-4 gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Byggmester Lars Svendsen vert godkjent som ansvarleg søkjar i samsvar med 22-3 og 234 i pbl. Byggmester Lars Svendsen og Lindås Rør & Sanitær AS vert godkjent som ansvarleg prosjekterande i samsvar med 22-3 og 23-5 i pbl.

17 Byggmester Lars Svendsen og Lindås Rør & Sanitær AS vert godkjent som ansvarleg utførande i samsvar med 22-3 og 23-6 i pbl. Byggmester Lars Svendsen får rammeløyve til bruksendring av naust på gnr. 168, bnr Bruksendringa er til fritidsbustad og gjeld 2. etasje. Bruksendringa vert gjeve i samsvar med punkt 1.6 i føresegnene til kommuneplanen. Det er eit vilkår at tiltakshavar driv med utleige i samsvar med levert eigenfråsegn. Det vert ikkje gjeve løyve til å ha kjøken og bad i 1. etasje slik det er søkt om. Dette er i strid med punkt i føresegnene til kommuneplanen. Byggmester Lars Svendsen får rammeløyve til å byggja tilbygg i samband med bruksendringa ( tilbygget er i 2. etasje ). Byggmester Lars Svendsen får i samsvar med 29-4, 3. ledd punkt a i plan- og bygningslova, løyve til at fritidsbustaden med nytt naust kjem nærare eigedomsgrensene enn 4 meter. Byggmester Lars Svendsen får avslag på søknaden om igangsettingsløyve. Grunngjeving : 1) leverte teikningar er i strid med punkt i føresegnene til kommuneplanen. 2) Kart levert av Lindås Rør & Sanitær med utvendige rørføringar er ufullstendig og ikkje i samsvar med søknad levert av Ing. Aarland AS. Løyvet har følgjande vilkår : Byggmester Lars Svendsen må levera skriftleg løyve til at fritidsbustaden kjem nærare eigedomsgrensa mot bnr. 420, enn 4 meter. ( Johannes Stormark eig bnr ) Bruksendringa føreset at fritidsbustaden får godkjent utsleppsløyve eller tilknytning til kommunal kloakk. Lovheimel : 27-2 i plan- og bygningslova. Dette er eit rammeløyve. Det er ikkje høve til å setja i gang bygging før det er gjeve igangsettingsløyve. Lovheimel: 21-2, 5. ledd i plan- og bygningslova. Det skal leverast nye teikningar som ikkje har kjøken og bad i 1. etasje før det vert gjeve igangsettingsløyve. Trygve Thomassen er tiltakshavar. DFTM. 052/13: UTSLEPPSSØKNAD TILKOPLING OFFENTLEG KLOAKK EIVIND HUSA

18 VEDTAK: Ove Villanger ( 168/133 ), Edvard Koppen ( 168/406 ), Eivind Husa ( 168/416 ), Johannes Stormark ( 168/420 ) og Trygve Thomassen ( 168/421 ) får kopla seg på det kommunale kloakknettet og gå med leidningar over kommunal grunn på følgjande vilkår : 1. Tilkoplingar til vassleidningsnettet i sjø skal vekk. Alle koplingar skal vera på land. Dette gjeld og eksisterande privat leidningsnett. 2. Det nye kloakknettet skal vera utan koplingar i sjø. 3. Det nye vassleidningsnettet og kloakknettet skal prosjekterast og utførast av eit firma som kommunen kan godkjenna som ansvarleg etter plan- og bygningslova. 4. Ansvarleg firma skal gjennomføra detaljprosjektering som kommunen som leidningseigar skal godkjenna før arbeidet startar. 5. Løyve etter plan- og bygningslova skal liggja føre før arbeidet vert sett i verk. For Ove Villanger ( 168/133 ) og Edvard Koppen ( 168/406 ) inneber ikkje dette vedtaket løyve til å innreia nausta. For Eivind Husa ( 168/416 ), Johannes Stormark ( 168/420 ) og Trygve Thomassen ( 168/421 ) er det ein føresetnad av vilkåra som er sett for bruksendering i sakene 049/13, 050/13 og 051/13, vert stetta. DFTM. 053/13: SØKNAD OM BYGGING AV BOD/VASKEROM. MAGNAR UTHAUG. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og 20-2 og 21-4 i plan- og bygningslova, gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Kommunen har ingen merknader til søknaden motteken i kommunen 25. november Bygging av tilbygg på einebustad på gnr. 169, bnr. 57, kan ta til. Vilkår for løyvet : Kommunen skal ha skriftleg melding når tiltaket er gjennomført. Lovheimel : i pbl. Magar Uthaug er tiltakshavar.

19 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Delegerte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

20 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. Formannskap Avgjerd av: Saksansv.: Øyvind Tolleshaug SAKSGANG Møtedato Saksnr 004/14 Arkiv: K1Objekt: Sakshands. TOOY Arkivsaknr 14/22 REFERATSAKER Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 13/2517 I Kontrollutvalet 2 13/2537 I Fylkesmannen i Hordaland 3 13/2539 I Hordaland Fylkeskommune 4 13/2714 I / /59 I X KS Fedje kommune 7 13/2713 I Gulating Lagmannsrett KONTROLLUTVALET MØTEUTSKRIFT AV SKATT PÅ EIGE OG INNTEKT PR. 31. OKTOBER 2013 H-FE-13, OG H-OR-25, FJORD DRIFT AS, ORG.NR LØYVE TIL Å ETABLERA ANLEGG FOR OPPDRETT AV MATFISK AV LAKS OG AURE PÅ LOKALITET GRISHOLMSUNDET I FEDJE KOMMUNE BUSETTING AV FLYKTNINGAR FLYKTNINGAR TORVHAUGANE. OM OREIGNING AV GRUNN. RESULTAT. OVERSKJØNN

21 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 NOTAT FEDJE KOMMUNE Dok. ref. Dato: 09/504-77/K1-611//TOOY Notat om: TORVHAUGANE. OM OREIGNING AV GRUNN. RESULTAT. Fedje kommune kalla våren 2011 inn til forhandlingsmøte om kjøp av grunn i bustadfeltet Torvhaugane. Møtet vart halde på Fedje 24. mai Forhandlingane førte ikkje fram. Kommunestyret gjorde vedtak om oreigning 15. desember Tingretten hadde skjønn 16. og 17. oktober Gulating lagmannsrett hadde overskjønn 21. og 22. november Vi fekk overskjønnet 23. desember Pris pr m2 Småbåthamn Leidningsgrunn Tilbod frå Fedje kommune, tilbod gjeve før vedtak om oreigning 30,- kr ,- kr ,- kr Tingretten Lagmannsretten 55,- kr ,- kr ,- kr 30,- kr ,- kr ,- kr Kvadratmeterprisen gjeld for alt areal som er oreigna, m ,- kr for småbåthamn er eit samla vederlag for retten til å byggja hamna slik reguleringsplanen syner. Tingretten bestemte at Fedje kommune skulle dekke sakskostnader med ,- kr i saka for tingretten. Se side 15 i dommen frå Gulating lagmannsrett. Gulating lagmannsrett reduserte sakskostnadene for tingretten med ,- kr. Fedje kommune må dekke sakskostnadene for lagmannsretten med , -kr. Sjå dom frå Gulating lagmannsrett side 16. Gulating lagmannsrett bestemte av dei saksøkte, Lura, Trygg, Moldøy, Søilen, Instefjord og Olsnes skal betale 5000,- kr i sakskostnader til Fedje kommune i samband med prosesskriv som advokat Rundhovde sendte til retten etter at forhandlingane var avslutta. Sjå dom frå Gulating lagmannsrett side 16. Samla har Fedje kommune betalt til motparten advokat : ,- kr. Denne summen er inkl mva som vi i dette høvet må betale. Kommunen sin advokat har kosta ,- kr eks mva. Øyvind Tolleshaug Plan- og utbyggingssjef Postadr.: 5947 Fedje Telefon: Telefaks: Kontonummer: E-post:

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. Kommunestyret Formannskap SAKSGANG Møtedato Saksnr /14 Avgjerd av: Saksansv.: Øyvind Tolleshaug Arkiv: K2-L12 Objekt: Sakshands. TOOY TOOY Arkivsaknr 12/605 REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. IDAR TANGEN. Dokumentliste: Nr T Dok.dato 6 I I I I U I I S U U U Avsendar/Mottakar Tittel Arkitektkontoret ABO REGULERINGSPLAN ROGNVÅG. AS PLANSKILDRING / PLANOMTALE ABO Plan & Arkitektur REGULERINGSPLAN FOR GNR. 168, BNR. 94 M.FL. OG GNR. 170, BNR. 49 M. FL ROGNSVÅGEN, FEDJE ENDRING AV PLAN ETTER OFFENTLEG ETTERSYN OG TILPASSING TIL NY PLAN. ABO Plan & Arkitektur REGULERINGSFØRESEGNER A/S ABO Plan & Arkitektur REGULERINGSPLAN ROGNVÅG. A/S PLANKART. Idar Tangen OM FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN. ROGNSVÅGEN. GNR. 170, BNR. 49 M.FL. Idar Tangen PLANGRENSE ØST I ROGNSVÅGEN Fedje kommune KART SOM SYNER FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN OG OMRÅDE SETT AV I FRAMLEGG TIL KOMMUNEPLAN. REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. Idar Tangen OM REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG Strilen / Nordhordland ANNONSE BKK Nett A/S; REGULERINGSPLAN. Bergens ROGNSVÅGEN. UTLEGGING TIL Sjøfartsmuseum; OFFENTLEG ETTERSYN. Kystverket vest; Hordaland Fylkeskommune; Fylkesmannen i

56 Hordaland; Bergen og omland havnevesen Klara Moldøen; Helge Korneliussen; Jon Harald Leknes; Eilert Per Solheim; Alfhild Stokholm; Inga Aslaug Træen; Ellinor Rognsvåg; Lise Merete Liselid; Dan Storheim; Morten Inge Husa; Arild Ivar Husa; Idar Tangen Bergen og Omland Havnevesen Wibeche og Dan Storheim Bergens Sjøfartsmuseum 11 U I I I I I I I I I U Kystverket Åge og Arnt Erik Rogsnvåg for Hordaland Fylkeskommune Statens vegvesen I I Statens Vegvesen Fedje kommune 25 S U Idar Tangen 27 I I Hordaland Fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland Eilert Solheim Helge Korneliussen REGULERINGSPLAN. ROGNSVÅGEN. UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN. UTTALE MERKNADER KOPI AV BREV TIL HORDALAND FYLJESKOMMUNE INGEN MERKNADER MERKNADER MERKNADER TIL REGULERINGPLAN MERKNADER MERKNADER FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN. ROGNSVÅGEN. UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN. UTTALE KART SOM SYNER MÅLINGAR AV SJØDJUPNE. REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. IDAR TANGEN. MARINGEOLOGISK REGISTRERING. OM REGULERINGSPLAN : ROGNSVÅGEN. FORHOLDET TIL MARINE KULTURMINNE VEDRØRANDE REGULERINGSPLAN I ROGNSVÅGEN - FEDJE KOMMUNE - TREKKING AV KRAV OM MARINARKEOLOGISK REGISTRERING

57 Formannskapet gjorde i sak 145/12, følgjande vedtak : -----I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og plan- og bygningslova ( handsaming av private framlegg til reguleringsplan ), gjer formannskapet følgjande vedtak : Reguleringsplan m/føresegner for Rognsvåg, vert lagt ut til offentleg ettersyn. Vilkår : Gebyr for handsaming etter punkt C.2.1 i gebyrregulativet, skal vera betalt før planen vert lagt ut til offentleg ettersyn. Vedteke med 4 mot 1 røyst. Kristin Handeland/Ap røysta for rådmannen sitt framlegg Merknader frå offentlege organ : Vi har fått kommentarar til planen frå følgjande offentlege organ : Bergen og omland havnevesen, Fylkesmannen i Hordaland, Bergens Sjøfartsmuseum, Kystverket, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Bergen og omland havnevesen og Kystverket sine merknader er generelle. Fylkesmannen i Hordaland og Statens vegvesen har ikkje vesentlege merknader til planen. Hordaland fylkeskommune har merknader når det gjeld utbyggingsmønster, arkitektur, estetikk, grøntstruktur, maritime kulturminne og planfaglege merknader til plankart og føresegner. Det vesentlege i merknadane frå fylkeskommunen er at dei vil ha gjennomført ei maringeologisk registrering før dei gjev fråsegn etter kulturminnelova. Fylkeskommunen trekte 29. november 2013 kravet om maringeologisk registrering og kommunen kan då handsama planen. Merknader frå private partar : Vi har fått kommentarar til planen frå følgjande private partar : Wenche og Dag Storheim, Helge Korneliussen, Eilert Solheim, Åge og Arnt Erik Rognsvåg. Dei har alle bustad/fritidsbustad aust og nord for planområdet. Dei eig og alle strandeigedom, naust eller båtfeste nordaust for planområdet. Planen føreset ei utfylling i sjø på om lag 5500 m2. Dei private grunneigarane har følgjande merknader : er skeptisk til storleiken på utfyllingsområdet ( 5500 m2 ), auka forureining pga av utfyllingsområdet, tap av utsikt, det vert vanskeleg å utnytta nausttomta 167/19 og tinglyst båtfeste som ligg sør for denne, planen har for stort omfang mot nord og aust, redusert tilkomst til sjøområdet nordaust for planen og innseglinga som vert nytta i dag til sjøområdet nordaust for planen vert stengt. Åge og Arnt Erik Rognsvåg meiner at reguleringsplanen tek i bruk sjøområde tilhøyrande 167/1 som dei representerer. Dei vil at utbygger tek i bruk jordskifteretten for å få fastsett grensene. Til dette er å sei at kommunen kan vedta reguleringsplanen uavhengig av eigedomstilhøva. Vedtak om reguleringsplan endrar ikkje eigedomsgrensene. I reguleringsføresegnene står det i punkt 6.2 : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal mudring av ny seglingsled vere gjennomført.

58 Åge og Arnt Erik Rognsvåg er uroa over bruken av ordet mudring når det gjeld ny seilingsled. Dei meiner at det må sprenging til for at ny seilingsled nord for planområdet skal verta tilfredstillande. Eksisterande seilingslei har ei djupne på 3,3 m målt frå landkartnull, eller 2,5 meter ved fjære sjø. Utan mudring/sprenging har den nye seilingsleia ei djupne på mellom 1,0 og 1,5 meter ved fjære sjø. Eg syner til kart datert 26. august 2013 laga av Fedje kommune. Føresegner : Eg gjer framlegg om at punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seilingsled skal vera 15 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkartnull. Plankart : Det er ein feil på plankartet. Skjermingsvoll S8 har ulik farge på plankart og teiknforklaring. Anna : I f-sak 145/12 skreiv eg at utnyttinga er for hard. Tilrådinga var at planen ikkje vart lagt ut til offentleg ettersyn pga av dette. Det har ikkje kome fram opplysningar som gjer at eg har ei anna meining no. Når tilrådinga no er at planen vert vedteken, er det fordi formannskapet var usamd med tilrådinga i f-sak 145/12 og la planen ut til offentleg ettersyn. RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Fedje kommune godkjenner privat reguleringsplan for Rognsvåg, gnr. 168, bnr. 94, 378, 379, 381 og gnr bnr. 49, 50 m.fl. i samsvar med i plan- og bygningslova med følgjande endringar : Punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seilingsled skal vera 15 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkartnull. Plankart : Skjermingsvoll S8 skal ha same farge på plankart og teiknforklaring.

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer