LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAA 234 Landskapsanalysemetoder. Kvamskogen. Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen"

Transkript

1 LAA 234 Landskapsanalysemetoder Kvamskogen Kristin Andersen Tuva Evju Audun B. Fjeldheim Aud Jorunn Karlsen Hovda Bjørg Bydal Thorsen

2 Forord SIDE 02 I denne analysen tar vi opp spørsmål rundt utbygging av fritidsboliger i fjellet og hvordan friluftsinteresser kan ivaretas. Vi vil se på hvilke landskapsverdier som blir berørt, hva rekreasjonsbehovet er og hvilke føringer det kan være aktuelt å drøfte i forbindelse med framtidig utvikling. Analysen er en del av kurset Landskapsanalysemetoder ved Institutt for Landskapsplanlegging, UMB (Universitetet for Miljø og Biovitenskap). Ås, 30. mai 2006

3 Innholdsfortegnelse SIDE 03 innledning metode landskapsform hisotrie vegetasjon naturmiljø helling romlig visuell analyse landskapsrom over gangssoner linjedrag landemerker knutepunkt nærhorisont snitt snitt beskrivelse aktivitet verdier i landskapet enhetlige delområder oppsummeringskart anbefaling prinsipper for videreutvikling kildehenvisning s.04 s.05 s.06 s.08 s.09 s.11 s.13 s.15 s.15 s.16 s.17 s.18 s.19 s.20 s.22 s.24 s.25 s.27 s.28 s.29 s.31

4 Innledning SIDE 04 Kvamskogen ligger ca 8 km vest for Norheimsund, som er kommunesenteret i Kvam herad. Området ligger i et øst/vestgående daldrag og er et populært hytteområde. Det har vært bygget ut her siden midten av 50-tallet. I perioder på 60- og 90-tallet har det vært spesielt stor utbygging. Det tar omtrent 45 minutter å reise fra Bergen til Kvamskogen, som derfor er et viktig turområde for bergensere. Størsteparten av både hytteeiere og dagsturister i Kvamskogen, kommer fra Bergen. Fritidsbebyggelse og tre alpinanlegg dominerer området. I dag finnes det rundt 1700 hytter og 350 campingvogner der oppe og presset for å bygge ut mer er stort. Bergen Utbyggingen er preget av høyt tempo og stadig større krav til komfort og hyttestørrelse. For å komme seg til urørt natur, må man helst opp over tregrensa og noen kilometer unna det sentrale hytteområdet. Kvamskogen er et viktig vintersporssted, spesielt for skisport som langrenn og alpint, men det er også mange besøkende på sommerstid. Denne analysen skal se på hvordan man kan fortsette med utbygging av hytter og fritidsboliger, samtidig som man ivaretar friluftlivsinteresser, opprettholder et godt rekreasjonstilbud og tar hensyn til sårbare naturområder.

5 Metode SIDE 05 I utarbeidelsen av landskapsanalysen har vi brukt flere metoder. Vi har gjort en del intervjuer, vært på flere befaringer i Kvamskogen, og kartlagt området etter ulike kriterier. Intervjuer har vært viktige for å få en forståelse av hva slags område Kvamskogen er i dag og for å få tak på stedets historie og utvikling. Vi har intervjuet personer som har ulike tilknytninger til stedet og de har gitt oss forskjellige vinklinger på problemstillinger vi står ovenfor. økologiske sammenhenger. Vi har ut ifra dette kommet med anbefalinger og forslag til føringer i forbindelse med de ulike områdene. Vi har jobbet på et forholdsvis overordnet nivå og ikke gått spesielt detaljert inn i noe enkelt område. I stedet har vi sett på mer generelle problemer i analyseområdet. Befaringer. Parallelt med intervjuene drog vi på flere befaringer for også å få en visuell forståelse av hvordan området er. Vi fikk gjort en del registreringer som har vært viktige i det videre arbeidet og fikk tatt en rekke bilder. Historie. Det har vært viktig for oss å skjønne hvorfor området er blitt som det er i dag. Derfor har vi laget en historisk oversikt, som viser hvordan stedet er utviklet gjennom årene. Dette har vi funnet ut ved hjelp av kilder som bøker, internett, bilder og ikke minst ved intervjuer. Avgrensning. Kvamskogen er et stort og sammensatt område som byr på en rekke utfordringer. Vi har sett oss nødt til å avgrense det og har jobbet med de østlige områdene. Likevel føler vi at mange av problemstillingene vi står ovenfor her, representerer generelle problemer i Kvamskogen som dermed også vil være relevante for den vestlige delen. Analyseområdet vi har valgt, er utgangspunkt for det meste av det videre arbeidet, men enkelte temaer må sees på i et større geografisk bilde. Temakart. Ved å lage ulike temakart har vi fått visualisert en del av registreringene vi har gjort. I tillegg har vi laget kart som viser terrengformer, synlighet og arealbruk, samt kartlagt sosiale mønstre i området. Vi har også foretatt en romlig visuell analyse som grunnlag for det videre arbeidet. Alle disse kartene er viktige for å formidle hva Kvamskogen er i dag og som grunnlag for å se på hvilke områder som kan utvikles videre til ulike formål. Enhetlige områder. Analysene har resultert i en oversikt over områder med like egenskaper i forhold til bebyggbarhet, friluftsinteresser og

6 Landskapsform SIDE 06 Oppgaveområdet vårt ligger i et storskalalandskap. Høye fjell omkranser Kvamskogen og påvirker landskapsinntrykket i stor grad.

7 Landskapsform SIDE 07 Kvamskogen ligger i bunnen av et øst-vest-gående daldrag. Dalen har form som en vid u-dal. På nordsiden stiger terrenget opp fra 357 moh til et platå på moh. Toppene Byrkjefjellet og Botnanuten ligger på snaue 1000 moh. I sørøst ligger Fagrafjellet på ca 700 moh og lenger vest er Gråskovenuten og Høganovi på mellom 960 moh og 1100 moh. Øst i dalen, ved Longvotni, dannes to utstikkere fra Botnanuten i nord og Fagrafjellet i sør. Dette gir området rundt Longvotni en gryteform. Disse utstikkerne skaper også en avgrensing mot det større daldraget i Steinsdalen. Bergartene i området er metamorfe bergarter som tilhører Hardangerdekket. I kambrosilurisk tid ble det avsatt slam og leire i Iapetushavet som etterhvert ble omdannet til sedimentære bergarter. Under den kaledonske fjellkjededannelsen, for mill år siden, ble en liten del av havskorpen, og bergartene som ble avsatt oppå denne, skjøvet på land. Denne lagpakken finnes nå i Hardangerdekket. Berggrunnen rundt Kvamskogen domineres av glimmerskifer og fyllitt som er omdannet leirskifer, og grønnstein og amfibolitt som er dannet ved hydrotermal omdanning av basaltiske bergarter fra havbunnen. Dalen har trolig fått u-formen på grunn av isens graving og skuring under den siste istid. Glimmerskiferen er en ganske myk bergart og vil derfor være svært utsatt for mekanisk errosjon under isskuring. Terrengmodell Utsikt mot øst med botnanuten og longvotni

8 Historie SIDE tallet. Fastboende på gården Teigen i Eikedalen og på Kleiven gård, som ligger vest i Kvamskogen. Kleiven tilhører gården Steine som ligger i Steinsdalen tallet: Stor utbygging, større hytter og bedre komfort. 2000: Ca 1700 hytter. 350 campingvogner tallet: Gårdsdrift på Kleiven, Teigen og Røyrli, samt drift på setrene ved Longvotni, i Steinkvannsdalen og ved Fossdalsvatnet. 1905: Veien gjennom Tokagjelet ble bygget. Dette lettet atkomsten til Kvamskogen fra Steinsdalen. 1912: Den første hytta på Kvamskogen ble bygget. 1930: Det ble bygget et meieri, som ble lagt ned et par år etter krigen tallet: Økende interesse for hyttelivet på Kvamskogen. 1937: Det første året med snøbrøyting av veien opp til Kvamskogen. 1945: Etter krigen var det vanskelig å få tak i materialer. Rasjonering førte til at utviklingen bremset opp. 1950: Stølsdriften på Kvamskogen tok slutt. 1955: De første hyttene fikk innlagt strøm. Problemer med forurenset vann på grunn av manglende kloakksystem : Stor utbyggingsbølge. Mot slutten av 60-tallet runda de 1000 hytter. Ca 1960: Det første skitrekket på Kvamskogen ble åpnet tallet: Det ble bygget ut flere småveier i området tallet: Campingvognenes inntog. De første reguleringsplanene for Kvamskogen ble laget tallet: Stillstand i utbygginga. Generelt: Kvamskogen har ikke noen spesielt lang historie. Det har riktignok vært gårdsdrift der fra 1800-tallet og fram til ca 1950, men området er ikke særlig preget av denne i dag. Kommunikasjonen fra Kvamskogen var lenge vanskelig på grunn av at terrenget er tungt å ferdes i, men etter at veien gjennom Tokagjelet ble bygget, ble det lettere. Før dette gikk man til fots på små veier og stier lenger nord. Norges Kristelige Ungdomsforbund (NKUF), bygde opp ungdomshjemmet som nå heter Kvamskogen Inn. Dette ble et svært populært sted, og var med på å sette Kvamskogen på kartet som vintersportssted. Sandvenseter hotell, som ligger ved Eikedalsvatnet, ble startet opp tidlig på 1900-tallet. I 1948 ble hotellet overtatt av eieren av Sandven hotell i Norheimsund. Driften gikk dårlig og Sandvenseter hotell avsluttet driften tidlig på 1970-tallet. Den store utbyggingen av hytter startet midt på 50-tallet, og var preget av enkelhet. Man hadde liten tilgang til materialer denne perioden, på grunn av rasjonering etter krigen. Mange av hyttene på Kvamskogen ble bygget opp av rester fra gamle tyskerbrakker. Dugnadsånden var stor og man hjalp hverandre med å bygge hyttene. De aller fleste som bygget hytte på Kvamskogen denne perioden kom fra Bergen. Man kunne bygge fritt opp til 40m². Utbyggingen skapte ikke mange arbeidsplasser, ettersom det meste ble gjort på dugnad. Rikfolk fra Bergen kjøpte ofte store tomter. Mye av utbyggingen fram til 70-tallet var uten særlig kontroll. Det har vært tradisjon for at man gjør som man vil og bygger ut før det foreligger reguleringer. På 70-tallet kom også campingfolket. Campingplassene var fra først av kun til vinterbruk. Men denne regelen ble tøyd i begge ender og plassene kom snart til å fungere som helårs campingplasser, og etter hvert fulgte regelverket etter. Motivet er fra longvotni, en støl på kvamskogen som hører til gårdene øvsthus og Midthus i steinsdalen. stølen ligger fint til ved vannet. fotograf: t. lofthus, øystese Sandvenseter hotel sluttet driften tidlig i 1970-åra, etter ca.70 års drift. bildet er fra 1950-åra. fotograf: k. nordahl

9 vegetasjon SIDE 09 Topografien på Kvamskogen er med på å bestemme vegetasjonen. Vi har delt inn vegetasjonen i myr med løvskog, dyrka mark, gjødsla beite, løv- og blandingsskog, barskog og annen jorddekt fastmark. En del av områdene er merket som annet. Dette skyldes at vi mangler spesifikk informasjon om disse områdene.

10 vegetasjon SIDE 10 Kvamskogen er en dal med bratte fjellsider. Topografien i området er med på å bestemme vegetasjonen. Vi har delt inn vegetasjonen i myr med løvskog, dyrka mark, gjødsla beite, løv- og blandingsskog, barskog og anna jorddekt fastmark. En del av områdene er merket som annet. Dette skyldes at vi mangler spesifikk informasjon om disse områdene. Denne beskrivelsen av vegetasjonen er laget med utgangspunkt i ulike kilder; Kvamskogen Grønnstrukturanalyse, fase 1, som er utarbeidet av Norconsult, markslagskart fra NIJOS, markslagskart fra Kvam herad sine hjemmesider, samt egne observasjoner. Observasjonene er gjort svært tidlig i vekstsesongen og er derfor mangelfulle. Vi har også brukt bøkene Vegatasjonstyper i Norge av Eli Fremstad og National Atlas of Norway, Vegetation av Asbjørn Moen, Arvid Odland og Arvid Lillethun. høy på Kvamskogen om man sammenligner med landsgjennomsnittet. Dette bedrer mulighetene for revegetering. På kartet ser man at barskogen bare finnes nede i dalbunnen i nærheten av vann og elver. Løv- og blandingsskog forekommer i det meste av området, bortsett fra enkelte mindre felter. Myr med løvskog er vanligst på sørsida av dalen. Der er det mindre solfylt, slik at det tar lengre tid før snøen smelter og bakken tørker opp. Områdene med dyrka mark er ganske få og små. De ligger spredt, i nærheten av elvene. Det er flere vann og myrområder i dalbunnen. Områdene langs elvene er for det meste dekket av gress. Rundt vannene er det også en del blandingsskog som består av dunbjørk (Betula pubescens), fjellbjørk (Betula pubescens ssp czerepanovii) og gran (Picea abies). Her er det også noe einer (Juniperus communis). Feltsjiktet domineres delvis av ulike gressarter og delvis av røsslyng (Calluna vulgaris). Oppover i dalsidene tar furu (Pinus sylvestris) over for grana. Det bør nevnes at grantrærne på Kvamskogen er plantet og dermed ikke en del av den opprinnelige vegetasjonen. Fjellbjørk og furu. Feltsjiktet er dominert av gress og røsslyng Bjørkeskogen fortsetter opp over bartrærne og danner skoggrensa, det vil si overgangssona mellom skog og lavalpine områder. På Kvamskogen ligger skoggrensa på ca 600 moh. I områdene over dette er vegetasjonen lav og krypende. Vi kjenner ikke næringsforholdene i jordsmonnet og berggrunnen på Kvamskogen. Dette er imidlertid en faktor som vil virke inn på områdets revegeteringsevne. Næringsfattige forhold fører ofte til lav produktivitet. Dermed tar det lenger tid før områder som har vært utsatt for inngrep revegeteres. I tillegg til forutsetningene for revegetering, som gis av jordsmonn og berggrunn, er det også en del arter som er ømfintlige for slitasje. Dette gjelder blant annet røsslyng. På den annen side er vekstsesongen lang og gjennomsnittstemperaturen Furu, einer og fjellbjørk Krypende vegetasjon i lavalpin fjellhei

11 naturmiljø SIDE 11 Dette kartet beskriver hyttebebyggelsens utbredelse slik den er i dag. I tillegg til dette er både de områdene som påvirkes av bebyggelsen, og mer urørte områder markert.

12 naturmiljø SIDE 12 Kartet viser dagens situasjon når det gjelder bebygde og mer inngrepsfrie områder. De røde områdene er i stor grad preget av hyttebebyggelse, og inngrepene i landskapet er stedvis svært synlige. Hyttene strekker seg fra riksvegen, utover i dalbunnen og noe oppover dalsidene. De gule områdene er i liten grad preget av menneskelige inngrep. Grensene til disse områdene er trukket langs bestemte koter og åsrygger. Avgrensningen er gjort etter skjønn og er basert på egne vurderinger av terrengformer, landskapsrom og synlighet. De oransje områdene er hyttebebyggelsens influensområde, og ligger mellom bebygde og mer urørte områder. Når man befinner seg i influensområdene er man relativt nær hyttebebyggelsen samtidig som man ikke er i den. Områdene rundt vannene er viktige både i forhold til rekreasjon og dyreliv. Heiavatnet, Fossedalsvatnet og sørsida av Longvotni er i liten grad utbygd. Dette kan være et viktig alternativ til tur og rekreasjon i tillegg til de brattere, høyereliggende områdene. I tillegg er Longvotni et viktig yngleområde for vade-, måke- og alkefugler. Det er ellers, ifølge Norconsults Grønnstrukturanalyse av Kvamskogen, fase 1, behov for kartlegging av forekomsten til flere arter på Kvamskogen. Dette gjelder blant annet flere fuglearter, hare og hjort. I tillegg til Norconsults analyse foreligger det en NNI-rapport av A. Håland fra Dette er en vurdering av områder som er viktige for biologisk mangfold på Kvamskogen i forbindelse med planer om økt hyttebygging. Enkelte steder vil kunne være viktige korridorer for vilt. Slike steder fins der hyttefeltene er mindre og overgangssonene nærmer seg hverandre. Dersom en del dyr skal ha mulighet til å krysse dalen, er det nødvendig med soner uten bebyggelse. Disse områdene må gå helt inntil veien. Det kan også være en ide å bevare områder med mindre tett bebyggelse for at turgåere skal kunne krysse områder uten å måtte gå langs andre folks hyttevegger. Dette er en ide som har vært kjent også i tidligere planlegging, men man bør kanskje sørge for å ivareta den ved fortetting og ved etablering av nye hyttefelt. I dag går det en korridor på tvers av Røyro litt sørøst for Måvotsvatnet. Det er også områder med mindre bebyggelse i den nordvestre enden av Longvotni. Den delen av korridoren som er nord for Longvotni går langs skitrekket, og er derfor av begrenset betydning. Det går også et skitrekk gjennom deler av den sørlige korridoren. Bebyggelsens influensområde Grønn korridor Tydelig skille mellom hyttebebyggelsen og dens influensområde. I bakgrunnen kan man se mer urørte områder.

13 helling SIDE 13 Kartet viser at terrenget i store deler av området er bratt. Dette stiller krav til utbyggingen.

14 helling SIDE 14 Kartet viser hellingsgrad i forhold til bebyggbarhet. Vi bruker her en skala som gjelder for småhusbebyggelse, siden den nye hyttebebyggelsen har mange fellestrekk med småhusbebyggelse, både når det gjelder størrelse og bekvemmelighet. De tre bratteste gradene er lite heldig for hyttebebyggelse, da hytter stort sett er én etasje. Når det blir så bratt som her må man enten ha flere etasjer, eller sette hytta på påler i forkant for å slippe å sprenge ut en hylle den kan ligge på. En del av hyttefeltene begynner likevel å spise seg innover de bratte områdene, noe som krever store terrenginngrep for å få plassert hyttene. Det er også problematisk å føre vei helt fram til disse hyttene. Etter hvert som hyttene kommer opp i stadig brattere terreng, stiller det større krav til planlegging på forhånd for en best mulig terrengtilpasning av både hytte og vei. I de bratteste områdene bør man skille mellom atkomstvei og samlevei. Atkomstveien, hvor innkjørslene til hyttene ligger, bør gå langsmed fjellsidene og i de bratteste områdene bør de bare ha ensidig utnyttelse. Samleveien fører opp til atkomstveien og langs denne bør det ikke være innkjørsler til hytter fordi dette fort vil føre til hyllebygging, hvor man planerer ut hyller i fjellsiden for å få plassert hyttene. Veiene på Kvamskogen brukes ikke bare av biler, men også av turgåere, noe som gjør at de helst ikke bør bli altfor bratte. Hvis det blir for bratt risikerer man dessuten store veiskjæringer som lager sår i landskapet. Stor fylling foran hytta for å få den til å ligge Sprenging på baksiden av hytta. Hele baksiden blir liggende i skygge. En del av de flateste feltene er myrområder, noe som stiller spesielle krav til en eventuell bygging her. Myrene kan også være viktige biotoper for flere arter.. Terrasering Eksempel på hytte i bratt skråning som står på påler

15 romlig visuell analyse SIDE 15 Landskapsrom Oppgaveområdet vårt kan deles inn i to landskapsrom. Rommene skilles av Kvinnhovden. Overgangssoner Området danner en overgang fra et landskapsrom til et annet.

16 romlig visuell analyse SIDE 16 Linjedrag Det området vi har jobbet med kan deles inn i to større daler. Den ene dalen ligger i den østre delen av området, mellom Kvinnhovden og Tokagjelet, og har en øst/ vestlig retning. Den andre går fra Kvinnhovden mot nordvest. I tillegg til hoveddraget ligger det to mindre daler på tvers av dette; et som følger Steinskvanndalen og et som går sørover fra Furedalen alpinsenter.

17 romlig visuell analyse SIDE 17 Landemerker De viktigste landemerkene i området er Kvinnhovden, Bjørngjelet sør for Longovotni og halvøya i Longovotni. Knutepunkt Knutepunkt er NAF-kroa, Kvamskogen Inn og Furedalen alpinsenter.

18 romlig visuell analyse SIDE 18 Nærhorisont og snitt. De markerte områdene er nærhorisonter. Vi har sett på hvor høydedrag danner tydelige silhuetter som ligger nærmere dalbunnen enn horisonten. Snittlinjene er også markert på kartet.

19 romlig visuell analyse SIDE 19 Snittene går på tvers av dalen og viser synligheten over nærhorisonten sett fra riksveien og fra hver tjuende meter opp i skråningen. Dette er aktuelt å utforske i forbindelse med en eventuell utbygging på platåene ovenfor Kvamskogen. Det er ti meter mellom de grå strekene på oversiden av snittlinjen. A A RV B B RV

20 romlig visuell analyse SIDE 20 Romdannelse Den østlige delen av Kvamskogen, mellom Jonshøgdi og Tokagjelet, framstår som to store rom. Kvinnhovden er en kolle som skjærer ut i dalen, og ligger som en romdeler i landskapet. Det østre landskapsrommet området rundt Longvotni. Longvotni er i stor grad er med på å gi rommet karakter. Det er mest bebyggelse på nordøstsida av Longvotni, mens den sørøstre sida er mer urørt. To campingplasser er også med på å sette sitt preg på området. Den ene ligger i selve området, på nordvestsida av Longvotni. Her står de hvite campingvognene oppsilt på rekker og danner et geometrisk element som bryter med formspråket i resten av landskapsrommet. Den andre campingplassen ligger på Kvinnhovden, og er svært synlig på grunn av sine hvite campingvogner med fargesterke spikertelt og plasseringen i terrenget. Det vestre landskapsrommet ligger mellom Furedalen og Kvinnhovden, og strekker seg både mot nordøst og sørvest. Terrenget er bratt i nord og øst og slakere i sør og vest. Hele området er preget av hyttebebyggelse, men elva Røyro er også viktig for inntrykket. NAF-kroa ligger omtrent midt i landskapsrommet og rundt denne er det dels større parkeringsarealer og dels hyttefelt. Røyro renner i den flate dalbunnen og leder blikket mot Longvotni og landskapsrommet i øst. De høye dalsidene forsterker dette inntrykket. Terrenget danner tydelige rom og overgangssoner, blant annet mellom de to landskapsrommene. Overgangssona dannes av det forholdsvis bratte, innsnevrede terrenget mellom Kvinnhovden og ryggen som kommer ut fra Gåsabotnen. Disse høydedragene kommer mot hverandre og skiller de to landskapsrommene. På Kvinnhovden er det noe hyttebebyggelse og en campingplass. Campingplassen ligger nesten på toppen og preger det visuelle inntrykket av Kvinnhovden. I tilegg er det laget en svært synlig hogstgate for en kraftledning. Området danner en glidende overgang fra et landskapsrom til et annet. Linjedrag Kvamskogen er et daldrag bestående av to kortere dalstrekker som til sammen danner et linjedrag. Det ene linjedraget ligger i den østre delen av Kvamskogen, mellom Kvinnhovden og Tokagjelet, og har en øst/vestlig retning. Det andre linjedraget går fra Kvinnhovden i retning Måvotsvatnet. Hovedretningen på daldraget understrekes av fjellene som omkranser Kvamskogen. Fjellene med dalen i midten er noe av det som gir området særpreg. Inndelingen i landskapsrom henger sammen med disse daldragene. Rommet rundt Longvotni følger dalen mellom Tokagjelet og Kvinnhovden. Det vestre landskapsrommet strekker seg fra Mødalselvi og Kvinnhovden og langs Røyro. Rommet avsluttes der dalen snevrer inn. I tillegg til det store daldraget som strekker seg mot sørøst og nordvest, ligger det to mindre daler på tvers av dette. Den ene dalen er Steinskvanndalen som går nordover fra Longvotni, mens den andre går sørover fra Furedalen alpinsenter. Det østre landskapsrommet med Longvotni.

21 SIDE 21 Landemerker De viktigste landemerkene i området er Kvinnhovden, Bjørngjelet og halvøya i Longovotni. Kvinnhovden, er som nevnt tidligere, en kolle som preges av spikertelt og ei hogstgate. Kollen er visuelt svært til stede i store deler av området. Bjørngjelet er et juv i dalsida og går fra Longvotin og oppover mot sør. Området rundt gjelet er ikke bygd ut. Halvøya i Longvotni skiller seg ut visuelt ved at den er en forhøyning som står opp fra vannflata. Halvøya er lite kupert og preget av hyttebebygelse. Knutepunkt De viktigste knutepunktene er NAF-kroa, Kvamskogen Inn og Furedalen alpinsenter. Alle disse stedene ligger ved riksvegen, og er godt synlige fra denne. NAF kro og camping er viktig blant annet fordi det er den eneste butikken i området, mens Furedalen er et viktig utgangspunkt for folk som ønsker å stå på ski. Kvamskogen inn ligger i bunnen av en alpinbakke og er lett gjenkjennelig på grunn av sin karakteristiske farge. Bygget har imidlertid kanskje mistet noe av betydningen det hadde tidligere. NAF-kroa er et viktig knutepunkt på Kvamskogen. Nærhorisont og snitt Vi bruker her begrepet nærhorisont om den nærmeste horisonten man ser fra dalen. Nærhorsionten skaper en slags forgrunn for de høyere bakenforliggende fjellene. De er også med på å definere dalrommet. Nærhorisontene er markert med to forskjellige farger som svarer til synslinjene som er tegnet inn på snittene. Snittene viser synligheten av eventuelle inngrep på platåene oppe i dalsidene, bl.a. der den såkalte Alpinlandsbyen er planlagt (snitt A-A ). De viser at man må ganske langt innpå disse platåene hvis man vil at eventuell ny bebyggelse ikke skal synes fra hyttefeltene nede i dalen og dermed ødelegge silhuetten disse åsene utgjør i dag. Dette gjelder særlig ved snitt B-B. Her oppe må man være spesielt bevisst på høyder og farger på en eventuell bebyggelse og at plasseringen ikke bryter med retningen til disse høydedragene. Bjørngjelet Nærhorisont mot nord.

22 aktivitet SIDE 22 Det er et variert aktivitetstilbud på Kvamskogen, fra langrenn og alpint om vinteren, til turgåing og hesteridning om sommeren. Det finnes tre alpinanlegg innen en radius på 1,5 km og under stabile værforhold er det opp mot 60 km preparerte langrennsløyper. Om sommeren kan man gå på tur på de mange stiene og veiene i området.

23 aktivitet SIDE 23 Aktivitetstilbudet på Kvamskogen varierer med årstidene. Landskapet her gir muligheter til naturopplevelser og rekreasjon i et brukervennlig fjellområde. Fjellandskapet har siden de første hyttene kom, vært et yndet utfartssted. På de største utfartsdagene kommer det opp mot mennesker til Kvamskogen. Området tilbyr mange forskjellige aktiviteter, og de fleste er relatert til friluftsliv. Kvamskogen er et av de mest brukte friluftsområdene i fylket og er dermed viktig for folk som ønsker å komme seg ut i naturen. Vinteren er høysesong for aktiviteter på Kvamskogen. Utenom langrenn og alpint er lek i snø, snøscooterkjøring og fiske mulige vinteraktiviteter. I de andre årstidene er fot - og sykkelturer de viktigste aktivitetene, dessuten tilbyr ridesenteret i Kvam rideturer i fjellet og leirer om sommeren. Turaktiviteten sommerstid går i skitraseene, på veiene opp til hyttefeltene, på seterveier og opp skitrekkene. I vintersesongen tilrettelegges det for langrenn med minimum 20 km preparerte løyper hver dag. Ved stabile værforhold er det preparert et 60 km langt løypenett i området. Løypenettet representerer et viktig aktivitetstilbud som brukes mye. Skiløypene tar utgangspunkt i de store parkeringsplassene, og er lett tilgjengelige fra hyttefeltene. Løypenettet går blant annet til Mødalen (Negerlandsbyen), Byrkjesete og Steinskvanndalen. Ut fra de preparerte løypene går det også merkede løyper blant annet til Kvitingen, Hamlagro, Byrkjefjell og Fuglafjell. Kvamskogen har fire alpinanlegg, Aktiven, Mødalstrekket, Samnanger og Eikedalen. Disse tilbyr til sammen 16 skitrekk, 3 barneskitrekk og 30 alpinløyper. Skianleggene tilbyr også enkeltturer som gjør de høyereliggende områdene lettere tilgjengelig. Ved skitrekkene kan man låne skiutstyr og varme seg i varmestuer med servering. Området mellom Longvotni og Furedalen brukes hvert år til langrennsarrangementer. Bilder fra Furedalen alpinsenter. Ridetur i fjellet. Spennet på brukerne av Kvamskogen er vidt, det er både solnytende mennesker i hytteveggen og fjelltoppbestigere. De kommer hit for å oppleve landskapet og stemningen og for å få et avbrekk fra hverdagen. Møteplassen Kvamskogen gir folk en mulighet til å være sosiale og hygge seg ute i naturen. Dette er muligens den viktigste aktiviteten.

24 Verdier i landskapet SIDE 24 I vår analyse av Kvamskogen har vi blant annet sett på hvilke verdier vi mener landskapet og naturen der har. Vi har vurdert dette ut fra de delene av vårt fagfelt som går på det visuelle inntrykket og de biologiske aspektene. Verdien er også vurdert ut fra grad av urørthet. Kvamskogen er preget av utbygging og aktivitet, og har på grunn av dette mistet en del av sin verdi. Dette gjelder først og fremst områdene nede i selve dalen. Flere av områdene har likevel fremdeles viktige verdier. De mest verdifulle områdene er imidlertid den mer urørte naturen som rammer inn Kvamskogen. Vi vurderer fjellområdene i sør og nord som svært verdifulle. I tillegg til å være populære turmål sommer som vinter, ligger disse fjellene som kulisser bak de bebygde områdene. Vi mener at utsikten til fjellene i seg selv er en viktig kvalitet for Kvamskogen. Bjørngjelet er et annet landskapselement som skiller seg ut og gjør inntrykk. Det er et godt synlig elvegjel, som skjærer fra horisonten og ned mot Longvotni. Det samme inntrykket får vi i Steinskvanndalen. Selv om vi ikke ser selve Tokagjelet, framstår også dette som en verdifull del av landskapet. Det danner en brå og intens avslutning på Kvamskogen. Longvotni, som er det største vannet, er også av betydelig verdi. Bildet forsterkes av elva som renner inn fra øst, og myrområdene rundt. Vannet ligger i overkommelig avstand fra de fleste hytter i området og har et stort potensiale som rekreasjonsområde. Rundt Longvotni finnes et variert landskap, fra åpen myr til tett skog. Vi anser alle vann på Kvamskogen som verdifulle fordi de virker som samlende elementer i landskapsrommene. De åpne flatene som ligger mellom bebygde arealer og innover mot foten av fjellene er også av stor verdi. For mange finnes de beste turområdene her, spesielt på vinterstid. Området framstår i stor grad som vilt, urørt og til dels storslått. Det er stedvis stor intensitet i landskapet, som i brytningen mellom de store, åpne flatene og de bratte, høye fjellene. Panoramabilde av noen av fjellene på Kvamskogen.

25 enhetlige delområder SIDE 25 Oppgaveområdet er delt inn i enhetlige delområder i forhold til deres potensial i forhold til hyttebygging og friluftsinteresser.

26 enhetlige delområder SIDE 26 Beskrivelse Potensial Anbefaling 1 Røyrlitjørni Platå med lyng, myr og småvann Hyttefelt, rekreasjon Tett bebyggelse, uten utstrekning, bevare silhuetten 2 Steinskvanndalen Trangt elveleie Rekreasjon Tilrettelegge godt stisystem (spes sommer) 3 Nipen Fjellside Hyttebygging i nedre del Spredt hyttebebyggelse 4 Byrkjesete Hyttebebyggelse Fortetting Fortetting, tilrettelegge for løypenett 5 Kvernaskogen Spredt hyttebebyggelse Fortetting Fortetting, tilrettelegge for løypenett 6 Aktiven Skiheis og ungdomshjem Grønn korridor og skitrekk, urbanisering Oppgradering, inngangsport til turområder i nord 7 Bergvegg ved Røryli Fjellvegg/skrent Lite Ingen 8 Røyrli Vest Hyttebebyggelse Fortetting Fortetting 9 Røyrli Øst Nedlagt gårdsbruk Hytteutbygging, åpen gård Hyttefelt 10 Nord Kvinnhovden Spredt hyttebebyggelse Fortetting Fortetting 11 Øst Kvinnhovden Hyttebebyggelse Fortetting Fortetting 12 Vest Kvinnhovden Bratt, halvåpen skog Naturverdi Ivareta vegetasjon, oppgradering 13 Kvinnhovden toppen Tett campingliv Lite Skjerming, oppgardering 14 Sør Kvinnhovden Tett hyttebebyggelse Lite Revegetering 15 Flata nord for Longvotni Camping, åpent område Friluftsliv, aktivitet Oppgradering, utgangspunkt for tur 16 Halvøya Longvotni Tett hyttebebyggelse Lite Ingen 17 Sør Longvotni Strandsone Rekreasjon Bevaring 18 Bjørngjelet Bratt nordvendt helling Rekreasjon Rekreasjon 19 Gåsabotnen Åpen rygg Rekreasjon, naturverdi Stisystem 20 Longvotni Vann Rekreasjon Bevaring 21 Gåsabotnen Nord Spredt hyttebebyggelse Fortetting Fortetting 22 Myra Elva i dalbunnen Åpent våtområde Rekreasjon Eventuell nødvendig oppgradering - ellers bevaring 23 Mødalen Skiheis Korridor Korridor 24 Langs Mødalselvi Spredt hyttebebyggelse Fortetting Fortetting 25 Sør Mødalselvi Lite platå Hyttebygging Utbygging av lite hyttefelt 26 Fossdalskaret Nord Bratt østvendt helling ingen ingen 27 Furedalen Skiheis Rekreasjon, grønn korridor Bevaring 28 Furedalen NV Østvendt helling uten vegetasjon Hyttebygging Spredt hyttebebyggelse uten kjørevei 29 Furedalen NØ Spredt hyttebebyggelse Fortetting Fortetting, begrens veiutbygging 30 Riksvei 7 Trafikkert vei gjennom området Forlengelse av Nasjonal turistvei Omfangsrik oppgradering, flere p-plasser og rasteplasser

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

BRUK OG FORVALTNING AV BYMARKA I TRONDHEIM UTILIZATION AND MANAGAMENT OF URBAN WOODLAND IN TRONDHEIM

BRUK OG FORVALTNING AV BYMARKA I TRONDHEIM UTILIZATION AND MANAGAMENT OF URBAN WOODLAND IN TRONDHEIM BRUK OG FORVALTNING AV BYMARKA I TRONDHEIM UTILIZATION AND MANAGAMENT OF URBAN WOODLAND IN TRONDHEIM ANDERS PAGANDER BORGAR ØSTERÅS UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Civitas, Landskapsfabrikken, Geo Mars 2007 Innhold 1. Innledning 3 2. Geologi og landskapsform 4 3. Områdets kulturhistorie - eldre tid 6 4. Områdets kulturhistorie

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

FRILUFTSLIV I ENDRING

FRILUFTSLIV I ENDRING www.nina.no 38 NINA Temahefte FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 r FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 Skogen, K. & Jonsson, B. (red.). 2009.

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

NATURMILJØ VESTLIA. Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 NATURMILJØ VESTLIA Konsekvenser for naturmiljø ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning for naturmiljø Vestlia - hol kommune SAMMENDRAG Rapporten

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 - Telefaks: 73 58 05 01 http://www.naturforvaltning.no DN-HÅNDBOK

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL SLUTTRAPPORT FORSTUDIE REISEMÅLSUTVIKLINGSPLAN GULSVIK - FRA FJORD TIL FJELL Oppdragsgiver Flå kommune Sluttrapport Mars 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver og bakgrunn...3 2 MÅL...

Detaljer

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø 7. Ikke-prissatte konsekvenser 7.1 Metode Konsekvensutredningen av de ikke-prissatte konsekvensene er i sin helhet basert på Håndbok 140 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2006. Utredningen av de ikke-prissatte

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Øya og Elgeseter meter for meter

Øya og Elgeseter meter for meter Øya og Elgeseter meter for meter Laget av: Gruppe 30 Bergmann-Paulsen, Henning Fjeldheim, Henning Olav Haugsand, Magnus Jørstad, Olav Anders Slåttedalen, Kjetil NTNU, Trondheim oktober 2005 Bygg- og miljøteknikk

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer