INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen C) Opptak av navnefortegnelse D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5. INNKOMNE FORSLAG 5.1 Utskifting av vinduer og terrasse-/balkongdører 5.2 Vedtektsendring: 9 siste avsnitt 5.3 Oppdatert versjon av husordensregler 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Stovnersletta Boligsameie Ali Zeybek /s/ Arne Holmberg /s/ Sermin Kara /s/ Mai Lin Berg Petersen /s/ Eva Andresen /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2007 Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Ali Zeybek Rudsberghaugen 47 Styremedlem Arne Holmberg Stovner Senter 18 Styremedlem Sermin Kara Stovner Senter 26 Styremedlem Mai Lin Berg Petersen Stovner Senter 18 Styremedlem Eva Andresen Stovner Senter 18 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Sullaf Bajalan Stovner Senter 18 Varamedlem Kiljash Saggar Gamle Bygdevei 125 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Sameiet har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Av sameiets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har 1 ansatt. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Sameiets revisor er BDO Noraudit Oslo DA. EIENDOMMEN Sameiet består av 185 seksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. SAMEIETS LÅN Sameiet har lån i OBOS Finansavdeling. Se balansen og note i regnskapet.

3 VAKTMESTERTJENESTE Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Vaktmester Lubor Skudrna ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. KABEL-TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv tjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag 08:00-23:00, lørdag 10:00-18:00. Søndager er stengt. Oppstår feil på kabelanlegget på søndager, kan dette rapporteres via telefon også søndager mellom 10:00 og 22:00. For ytterligere informasjon vises det til

4 Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks E-post Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene hverken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. STYRETS ARBEID Styret har gjennomført 11 styremøter og 1 informasjonsmøte i perioden. Styret har behandlet 74 registrerte saker. Noen av sakene : 1) Tilstandsrapport OPAK har vært på befaring og laget tilstandsrapport. Tilstandsrapporten konkluderer med at det er behov for vedlikehold og modernisering i bygningene våre. Rapporten foreslår vedlikeholds og moderniseringstiltak basert på en 10 års periode. Styret kommer til å følge opp denne planen, ta de mest akutte behovene først og jobbe seg nedover i listen. Tilstandsrapporten kan gjennomgås på sameiermøte hvis det blir tid til dette. De som ønsker en kopi av rapporten kan sende en e-post til 2) Søppel container: Gammel ordning med kasting av søppel hver mandag er redusert til en gang i måneden. Dette kommer vi til å spare ca. kr ) Saken med dødsboet til Borgir Forvaltning. Dødsboet til Borgir Forvaltning har krevet sameiet for kr for honorarer som de

5 mener avdøde Arne Borgir hadde krav på. Dette ble avvist av styret. Saken havnet i forliksrådet hvor styret sto på sitt krav om at boligsameiet ikke skyldte penger til dødsboet falt dom i forliksrådet, dødsboet fikk ikke medhold. Saken er endelig avsluttet. 4) Reskontro. Som det også fremkommer fra regnskapet så ligger reskontroen vår nede ved ca kr. Denne var på kr ,- da vi byttet forretningsfører i Noen av fordringene som sameiet hadde på seksjonseierne havnet i forliksrådet hvor disse ble løst. Se ellers regnskapet for ) Inspeksjon av leiligheter. Styret har gjennomført en inspeksjonsrunde for å få et overblikk over vedlikehold i seksjonene. I forbindelse med inspeksjonen ble også beboere informert om brannvern, hvor hovedstoppekran er etc. Seksjonene som er notert mangel forhold til vedlikehold vil bli tilskrevet. 6) Inspeksjon hageområder og parabolantenner. Styret har gjennomført befaring på tildelte hageområder på nr ) Tildeling av brannslukningsapparater. Styret har gått inn for samlet innkjøp av brannslukningsapparater for alle seksjonene. Mange av disse ble delt ut men det er ennå mange som ikke har hentet sin. Beboere oppfordres å hente denne ved utdeling av resterende. Informasjon om dette vil bli hengt opp. 8) Forsikring. Det er registrert 3 forsikringssaker i perioden. Alle disse tre var vannskader. 9) Traktor. Leie/leasing avtalen på traktor er løst ut. 10) Felling av trær. Styret fikk klage fra beboere som ba om å fjerne noen trær. Disse og 2 andre som vaktmester mente at de kunne være farlig for forbigående ble felt. 11) Hjemmeside for boligsameie. To av styremedlemmene har vært på kurs for å sette opp hjemmesider på internett. 12) BoInFo BoInFo Nr ble distribuert til seksjonseierne. Saker som styret skal jobbe videre med. 1) Vårdugnad. 2) Gjennomføre tiltak forhold til anbefalingene i tilstandsrapport. Herunder akutt vedlikehold, oppussing av innganger, utskifting av vinduer og terrasse dører ++. 3) Dugnad garasje og merking av garasjeplassen. 4) Mer informasjon til beboere og raskere reaksjon på klager. 5) Hjemmeside for Stovnersletta Boligsameie.

6 REGNSKAPET FOR 2007 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. INNTEKTER Inntektene var i 2007 kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av rettshjelp fra Gjensidige forsikringsselskap. KOSTNADER Kostnadene var i 2007 totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert. Revisors honorar for regnskapsåret 2007 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 1,8% Renter på sparekonto: 5,85% under 0,5 millioner 5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 6,00% over 2 millioner STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 37% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34% av total strømpris.

7 FORSIKRING Indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt 9,3%. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 9,7% og renovasjonsavgiften øker med 21%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2008 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2008.) Oversikten er basert på justering av vedlikeholdsfondet basert på sameierbrøken, ref. vedtektsendring, forslag 5.2. Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Stovnersletta Boligsameie Ali Zeybek /s/ Arne Holmberg /s/ Sermin Kara /s/ Mai Lin Berg Petersen /s/ Eva Andresen /s/

8 BDONoraudit Til årsmøte i Stovnersletta Boligsameie BDONoraudit OsloDA Vika Atrium, Munkedamsveien45 Postboks 1704Vika N-0121Oslo Telefon: (+47) Fax: (+47) REVISJONSBERETNINGFOR2007 Vihar revidert årsregnskapet for Stovnersletta Boligsameie for regnskapsåret 2007, som viser et overskuddpå kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningenom årsregnskapet ogforutsetningenomfortsatt drift. Årsregnskapet består avresultatregnskap, balanse ognoteopplysninger. Regnskapslovens regler oggodregnskapsskikki Norge er anvendt vedutarbeidelsenavregnskapet. Årsregnskapet ogårsberetningener avgitt av selskapets styre ogforretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss omårsregnskapet ogøvrige forholdi henholdtil revisorlovens krav. Vi har utført revisjoneni samsvar medlov, forskrift oggodrevisjonsskikki Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt avdennorske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger ogutfører revisjonenfor å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentligfeilinformasjon. Revisjonomfatter kontroll av utvalgte deler avmaterialet somunderbygger informasjoneni årsregnskapet, vurderingav de benyttede regnskapsprinsipper ogvesentlige regnskapsestimater, samt vurderingav innholdet i ogpresentasjonenavårsregnskapet. I dengraddet følger avgodrevisjonskikk, omfatter revisjonogså engjennomgåelse avselskapets formuesforvaltningogregnskapsoginternkontroll-systemer. Vi mener at vår revisjongir et forsvarliggrunnlagfor vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar medlovogforskrifter oggir et rettvisende bilde avselskapets økonomiske stilling31. desember 2007ogfor resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse medgodregnskapsskikki Norge. ledelsenhar oppfylt sinplikt til å sørge for ordentligogoversiktligregistreringog dokumentasjonavregnskapsopplysninger i samsvar medlovoggod bokføringsskikki Norge. opplysningene i årsberetningenomårsregnskapet ogforutsetningenomfortsatt drift er konsistente medårsregnskapet oger i samsvar medlovogforskrifter. Oslo, den24. april 2008 BDONoraudit OsloDA Merete OtterstadSandsnes/s/ statsautorisert revisor Foretaksregisteret: NO MVA. MedlemavDennorske Revisorforening. BDONoraudit har kontorer over hele landet. For oppdatert oversikt se

9 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTNADER ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR ANDRE HONORARER FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER FESTEAVGIFT KOMMUNALE AVGIFTER ELEKTRISK ENERGI ANDRE DRIFTSKOSTNADER KOSTNADER SAMEIE SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: REDUKSJON UDEKKET TAP

10 10 Stovnersletta Boligsameie BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER LEILIGHETER VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER RESTANSER FELLESKOSTNADER KUNDEFORDRINGER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS INNESTÅENDE I BANK SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL UDEKKET TAP SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANT- OG GJELDSBREVLÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDD FELLESKOSTNADER LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER PÅLØPNE RENTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE 0 0 GARANTIANSVAR 0 0 OSLO, / STYRET FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE ALI ZEYBEK /s/ ARNE HOLMBERG /s/ SERMIN KARA /s/ MAI LIN BERG PETERSEN /s/ EVA ANDRESEN /s/

11 11 Stovnersletta Boligsameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Garasjeleie Diverse Framleietillegg Vaskeripenger Felleskostnader Ytre vedlikehold SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Gjensidige forsikring, rettshjelp Ref. fra Akershus traktor AS 550 Ref. fra Oslo Kemnerkontor 674 Ref. fra 3 sameiere for rydding/søppelfjerning SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Ordinær lønn, vikarer Overtid Annen lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring Arbeidsklær -700 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

12 12 Stovnersletta Boligsameie NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2006/2007, og er på kr ,-. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Samarbeidende Revisorer AS, revisjonshonoraret for BDO Noraudit Oslo DA, revisjonshonoraret for SUM REVISJONSHONORAR NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -680 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte -316 Andre kontorkostnader Telefon

13 13 Stovnersletta Boligsameie Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer, avgifter biler Reisekostnader Bankgebyr Velferdskostnader -780 Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av bankkonto 292 Renter av sparekonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS Renter av restanser felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER OBOS, renter lån DnB NOR, renter lån DnB NOR, renter lån DnB NOR, renter lån Termingebyr lån -480 Dnb NOR, diverse omk./gebyr -800 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 LEILIGHETER Leilighet nr SUM LEILIGHETER NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER PC med utstyr Tilgang Avskrevet i år Traktor Tilgang Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

14 14 Stovnersletta Boligsameie NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse styret Håndkasse vaktmester Hurum Kraft, til gode v/avregning SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 PANT- OG GJELDSBREVLÅN DnB NOR, lån 1 Renter v/innfrielse : 5,5 % Saldo Nedbetalt Nedbetalt i år / Innfridd DnB NOR, lån 2 Renter v/innfrielse : 5,5 % Saldo Nedbetalt Nedbetalt i år / Innfridd DnB NOR, lån 3 Renter v/innfrielse : 5,5 % Saldo Nedbetalt Nedbetalt i år / Innfridd OBOS Renter : 6,20%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 16 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

15 15 Stovnersletta Boligsameie NOTE: 17 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Faktureringsgebyr -75 Endring felleskostnader -390 Refusjon utlegg -565 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

16 16 Stovnersletta Boligsameie Forslag 5.1 Utskifting av vinduer og terrassedører. Det er kommet inn forslag om at samtlige vinduer og terrasse-/balkongdører bør skiftes ut da disse er gamle. Kommentar fra styret: Styret foreslår at dette tas sammen med andre vedlikehold og moderniseringsbehov som fremkommer i tilstandsrapporten. Forslag 5.2 Vedtektsendring: 9 siste avsnitt. Styret mener at andelen av innbetaling pr. seksjonseier skal følge sameierbrøken som også stadfestet eierseksjonsloven paragraf 23 første del. Derfor foreslår styret følgende vedtektsendring: Vedtak 9 siste avsnitt som gjengitt nedenfor: Styret skal sørge for at det opprettes et fond til dekning av påregnelige fremtidige vedlikeholdsutgifter. De beløp seksjonseierne skal innbetale til vedlikeholdsfondet fastsettes av styret og fordeles likt. skal endres til: Styret skal sørge for at det opprettes et fond til dekning av påregnelige fremtidige vedlikeholdsutgifter. De beløp seksjonseierne skal innbetale til vedlikeholdsfondet fastsettes av styret og fordeles basert på sameierbrøken. Forslag 5.3 Oppdatert versjon av husordensregler. Styret har oppdatert eksisterende versjon av husordensregler. Denne er blitt mer informativ. Styret oppfordrer beboere å lese gjennom. Husordensregler finnes på slutten av innkallingen. Styret foreslår at ny versjon av husordensregler vedtas av Sameiermøte.

17 17 Stovnersletta Boligsameie HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte Revidert i ordinært sameiermøte , , , , , , , og

18 18 Stovnersletta Boligsameie INDRE ORDEN Musikkanlegg og øving på musikkinstrumenter må dempes så naboene ikke blir unødig forstyrret. Skal man ha selskap må det gis beskjed til naboene på forhånd. Lov om helligdagsfreden av 4. juni 1965 gjelder fullt ut. Alle rom må holdes så varme at det ikke oppstår fare for at røranlegg fryser. Ikke kast uvedkommende ting i klosettet, da tette rør medfører store omkostninger. Vinduer, trapper og terrasser skal ikke brukes til risting av repper, tøy eller sengetøy. Det må heller ikke kastes ned noe fra leilighetene eller fra vindu i oppgangene som kan sjenere eller skade andre beboere. Banking, boring i forbindelse med oppussing/vedlikehold må ikke finne sted etter kl. 21:00 på hverdager. På lørdager ikke etter kl. 18:00. På søndag og helligdager er slikt arbeid ikke tillatt. Terrasser Tørking av klær på terrassen må ikke forekomme på søndager og helligdager og ikke etter kl. 17:00 på lørdager. Klær må ellers henge så lavt at de ikke er til sjenanse for andre beboere. Det er ikke tillatt med grilling på terrassene og på sameiets eiendom ellers. Det er ikke tillatt å legge ut mat til fugler på terrassene og på sameiets eiendom ellers på grunn av smittefare og tiltrekning av skadedyr. Det er ikke tillatt å oppbevare matrester og annen søppel på terrassen da det kan lage sjenerende lukt og kan tiltrekke seg fugler og skadedyr. Det er ikke tillatt at ekskrementer fra hunder og katter blir liggende på terrassen da det lager sjenerende lukt og tiltrekker skadedyr. Barnevogner, ski, sykler og lignende skal alltid settes inn i boder. Plassering i oppgangene er ikke tillatt. Kjellerdører skal alltid holdes låst. Røyking i ganger, boder, kjellere og heis er ikke tillatt.

19 19 Stovnersletta Boligsameie Utleie av leiligheter Ved utleie plikter seksjonseier å underrette styret umiddelbart med informasjon om nøyaktig navn, leilighetsnummer og seksjonsnummer, antall personer som flytter inn og kontaktinformasjon på den de leier ut til. Blir ikke dette gjort må seksjonseier betale et gebyr. Sameiet må vite denne informasjonen på grunn av brannforeskrifter. Se også 11 i vedtektene. Seksjonseier er økonomisk ansvarlig for brudd på husordensregler eller vedtekter som leietaker ikke overholder. Seksjonseier har plikt til å informere leietaker om husordensregler og vedtekter. Skilting Det er seksjonseiers ansvar at merking av postkasser, ringeklokker og skilting av inngang til hver leilighet er i samsvar med sameiets vedtekter. Bare postkasseskilt, ringeklokkeskilt og dørskilt godkjent av styret kan benyttes. Ved brudd på denne husordensregelen blir seksjonseier belastet for alle omkostninger og et gebyr. Ved spørsmål, ta kontakt med boligsameiets vaktmester. Søppelsjakter Søppelsjakten skal bare brukes til husholdningsavfall. Avfallet pakkes inn i plastposer som knyttes godt for. Det må ikke kastes brennende eller lett antennelig avfall i søppelsjakten. Sjakten bør ikke brukes mellom kl. 22:00 og kl. 07:00. Sjaktnøkkel kan kjøpes hos for eksempel Jernia. Det er ikke tillatt og sette fra seg søppel, papp, møbler eller elektriske artikler i trapper, kjellere, ganger eller garasjer. Ved brudd på denne husordensregelen blir seksjonseier belastet et gebyr. Trappevask Alle oppganger blir vasket av innleid vaskehjelp minst 1 gang per uke. YTRE ORDEN Beboerne plikter å verne plener og beplantning. Det er i alles interesse at fellesarealene er bevart penest mulig. Det må ikke kastes søppel, plastposer eller

20 20 Stovnersletta Boligsameie annet forurensende på sameiets område. Dersom noen gjør skade på fellesanleggene eller annet av sameiets eiendom må dette erstattes. Søppelhåndtering Papircontainer Container for papp og papir står ute mellom Stovner senter 26 og 28. Pappesker og lignende må skjæres/klippes opp og legges i denne containeren og ikke i søppelcontaineren. Søppelcontainer Beboerne kan kvitte seg med søppel første mandagen hver måned mellom kl. 17:00 og kl. 19:00. Containeren blir satt i garasjen i Stovner senter 28. Benytt port inngang mellom Stovner senter 26 og 28. Pinnestoler, bord og lignende må være demontert eller slått i stykker for å bli godtatt som søppel. Spesialavfall Byggemateriell, søppel i forbindelse med oppussing av leieligheter, hele sofaer, lenestoler og lignende stuemøbler samt andre ruvende gjenstander, kjøleskap, komfyrer, TV-er, PC-er og annet elektronisk utstyr er spesialavfall og kan ikke legges i søppelcontaineren. Se informasjon om kommunens avfallsanlegg nedenfor. Kommunens avfallsanlegg Byggemateriell, møbler, kjøleskap, komfyrer, TV-er, PC-er og annet elektronisk utstyr er spesialavfall. Beboere plikter selv å levere spesialavfallet til et av kommunens avfallsanlegg: Grønnmo Gjenbruksstasjon Sørliveien Oslo Ved spørsmål om levering av spesialavfall kan beboere ringe tlf nr Sameiet har tilhenger til utlån mot depositum på kr kontant. Kontakt vaktmester for nærmere avtale. Det er forbudt å sette søppel, møbler, elektriske artikler, papp, papir og annet utenfor container, ved vegger, ved dør til garasjen, i trapper, ganger eller andre steder. Brudd på denne bestemmelsen vil kunne medføre at vedkommende eller seksjonseier blir identifisert belastet et gebyr når vaktmesteren eller andre må fjerne avfallet. Sameiet gjør oppmerksom på at det er montert overvåkningskamera som registrerer all aktivitet mellom Stovner senter 26 og 28.

21 21 Stovnersletta Boligsameie Parabolantenner Seksjonseiere må søke styret om godkjenning til å få montere opp parabolantenner. Alle må styrets godkjenning. De som ikke har må innhente skriftlig tillatelse fra styret. Finner styret at parabol antenner uten tillatelse blir det satt i gang tiltak for fjerning og bøtelegging av seksjonseier. Kriterier for å få montere opp parabolantenne er at den ikke er til fare eller sjenanse for andre beboere og at den ikke være ruvende eller i sterke farger. Dyrehold Hunder og katter må ikke luftes på en slik måte at de forurenser sameiets område. Dyr må holdes borte fra barnas lekeplasser og sandkasser. Eventuelle ekskrementer må fjernes av de som lufter dyrene. Dyr må ikke være til sjenanse for naboer med unødig støy. Det vises for øvrig til båndtvangsbestemmelsene. Garasje/parkering Enhver som disponerer bil plikter å leie garasje. Biler må ikke under noen omstendigheter parkeres på sameiets område. Har en beboer mer enn en bil kan tilleggsgarasje leies etter avtale med styret. Gjesteparkeringsplasser må kun benyttes til gjesteparkering. Bytte av plass må godkjennes av styret. Utlån eller utleie må meddeles styret. Garasjen må ikke brukes til båter, campingvogner eller andre gjenstander uten styrets godkjenning. Omfattende reparasjoner og vask av motorkjøretøy må ikke finne sted i garasjen. Porter og dører til garasjen skal alltid være låst. Kjøring på sameiets område Bilkjøring er ikke tillatt på sameiets område. Unntak fra denne husordensregelen er syketransport, legebesøk, renovasjonsbiler, møbeltransport, kjøring av tunge og uhåndterlige saker samt henting/bringing av syke, eldre og uføre. Meldinger og henvendelser Henvendelser til styret i forbindelse med husorden skal skje skriftlig. Telefon- og anonyme henvendelser behandles ikke. Vaktmesteren har styrets fullmakt til å påse at husordensreglene blir fulgt.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Boligsameie avholdes tirsdag 26. april 2011 kl. 18.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registrering skjer

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 21. mai 2008, kl. 1800 på Sagene Lunsjbar, 2 etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer