FORMANNSKAP Lekatun

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Habilitet: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Melding om dette gis til ordfører eller formannskapssekretær slik at det kan kalles inn vara til møtet. SP: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen AP, SV, V: Aina Hege Haug AP, Mari-Anne Hoff SV Varamedlemmer: SP: Ole Kristian Holand, Else M. N. Garnes, Sindre Helmersen, Kjetil Bjørnstad, Leif Rune Jensen AP, SV, V: Arnfinn Holand Ap, Tove Kvaløy Ap, Åsmund Nilsen V. Orientering: Sak: Tittel: 95/12 Søknad om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr 16, bnr 43 i Leka, Per Otto Furre 96/12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om fradeling av tilleggstomt, landbrukseiendommen gnr 16, bnr 43, i Leka, Per Otto Furre 97/12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel søknad om tiltak/ tillatelse til å ha 2 campingvogner med spikertelt i LNF område, fra grunneier Anders Larsen (gnr 9/bnr 9) 98/12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot bygging i 100 m sonen, gnr 2 bnr 18, Gutvik, Leka kommune 99/12 Planstrategi for Leka kommune /12 Godkjenning av låneopptak Leka, Per Helge Johansen ordfører Bjørn Arne Laugen konst. Rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Saknr. Tittel: 95/12 Søknad om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr 16 bnr 43 i Leka, Per Otto Furre. Rådmannens forslag til VEDTAK: Ihht delegasjonsreglementets 3-13 og jordlovens 12, gis det tillatelse til å fradele tomt på inntil 2,6 da som omsøkt fra eiendommen gnr 16 bnr 43 i Leka kommune. Det er en forutsetning at fradelingen ikke berører dyrket mark. Delingen vurderes som forsvarlig ut fra hensynet til avkastningen eiendommen kan gi. Delingen vil ikke medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt, faller samtykket bort. LEKA KOMMUNE Bjørn Arne Laugen Konst. rådmann Eiendom: Skei, gnr 16 bnr 43 i Leka kommune Eier: Per Otto Furre Vedlagte dokumenter: Søknad med kart, disp. søknad fra arealplan og gårdshistorikk. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 Andre dokumenter ikke vedlagt: Høringsuttalelse fra fylkesmannen Hjemmel for vedtak: Jordlovens 9 og 12 Delegasjonsreglementets 3-13 Saksopplysninger: Det søkes om fradeling av tomt ved Skei, gnr 16 bnr 43 i Leka. Tomtegrensene framgår av vedlagt skisse. Tomtas areal vil etter disse beskrivelsene utgjøre ca. 2,6 da, og skal være et tilleggsareal til gnr 16 bnr 21/61. Oversiktskart Omsøkt fradeling Gutvik fergeleie Skei fergeleie På skog og landskap er arealet kartlagt som 0,6 da innmarksbeite og 2 da skog. Eiendommen ligger innenfor Skei og Skeisnesset utvalgte kulturlandskap. Det har kommet høringsuttalelse fra fylkesmannen, uten innvendinger til omsøkt fradeling. Gårdskart på nett med omsøkt parsell i forhold til hovedbruket og eiendommene parsellen skal knyttes til Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 Omsøkt fradeling Gnr 16 bnr 21/61 Hovedbruket Grunneier ønsker å fradele ca. 2,6 da som tilleggsareal som skal selges til Greta Granås, eier av gnr 16 bnr 21 og 61. Granås har et ønske om å utvikle eiendommen(e) til et kulturtun med tilrettelegging av aktivitetsløyper, urtehage og friluftsområde. Opplysninger om bruket: Eiendommen gnr 16 bnr 43 ligger i umiddelbar nærhet til Skeishavna, nordvestlig retning. Per Otto Furre overtok eiendommen i Gården driver med melkeproduksjon, og har en årlig kvote på ca l. Eiendommen er på 143 da, hvorav 98 er fulldyrka mark og 15 da er innmarksbeite. I tillegg leies 69 da dyrka mark. Det er 19 melkekyr og 23 øvrige storfe på gården per Furre er også grunneier og beiterettshaver i Skeisnesset. Bygninger: Våningshus Stor driftsbygning Liten driftsbygning Naust Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gangleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgangleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltninga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter" ( 1. Jordlovens formål.) Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jorbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein og rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mpt deling gjeld og forpaktning, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedomen når retten er stifta for lengre enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). ( 12 gjelder deling.) da Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan LOVGRUNNLAG førast attende til jordbruksproduksjon ( 9 bruk av dyrka og dyrkbar jord) Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 Fradelingssøknaden blir å vurdere i forhold til jordlovens 1 (rundskriv M-35/95) og jordlovens 9 og 12 med Rundskriv M-4/2003. Formålet med jordloven ( 1) er å legge forholdene slik til rette at landbrukets arealressurser kan bli brukt på en slik måte som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. I henhold til jordlovens 12 kan det gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller dette er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Det skal videre tas hensyn til om deling kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer som ligger til grunn for arealbruken etter plan og bygningsloven, og hensynet til kulturlandskapet. I særlige tilfeller kan det dispenseres fra forbudet dersom en etter en samlet vurdering finner at jordbruksinteressene bør vike. Den omsøkte parsellen slik søker beskriver, omfatter ikke dyrkajord. Fradelingen strider således ikke mot 9 som gjelder omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. Vurdering av prinsippene i Naturmangfoldloven 8-12 jfr. 7. Prinsippene i 8-12 er vurdert og har ikke avgjørende betydning for denne saken. I følge Artsdatabanken er det ingen kjente funn i området. Naturdatabasen er sjekket for sensitive arter unntatt offentlighet og jfr. 8 i NML vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette. VURDERING Omsøkte fradeling vil ut fra saksbehandlers kjennskap til saken, ikke føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Fradeling til planlagte kulturtun er av stor interesse i forhold til lokalsamfunn, næringsliv og for tilrettelegging for turisme til Leka. Konklusjon Det anses ikke nødvendig at eiendommen opprettholdes som en driftsenhet i forhold til bosettingen i området. Delingen vurderes som forsvarlig ut fra hensynet til avkastningen eiendommen kan gi. Jordbruksarealene vil fortsatt komme til nytte og delingen vil ikke medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Med bakgrunn i dette kan fradeling av tomt på inntil 2,6 da som omsøkt tilrådes i henhold til jordlovens bestemmelser. Det er en forutsetning at fradelingen ikke berører dyrket mark. Forslag til vedtak Jfr. innstillingen Gebyrer og avgifter: Jordlovsbehandling (jordlovens 12) Krevd inn i forkant. 1500kr Kopi sendes Merkantil Søker: Per Otto Furre 7994 Leka Kjøper: Greta Granås 7994 Leka Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

8 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

9 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

10 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

11 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskapet Saknr. Tittel: 96/12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om fradeling av tilleggstomt, landbruskeiendommen gnr 16 / bnr 43, i Leka, Per Otto Furre Rådmannens forslag til VEDTAK: I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og PBL 19 gis det dispensasjon fra arealplanen, til fradeling av tilleggstomt på inntil 2,6 da som omsøkt fra eiendommen gnr 16/ bnr 43 i Leka kommune. Formannskapet i Leka godkjenner i samsvar med PBL 20-1 m) søknad fra Per Otto Furre om fradeling av tilleggstomt på inntil 2,6 da. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt, faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Bjørn Arne Laugen Rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

12 Eiendom: Skei, gnr 16/ bnr 43 i Leka kommune Eier: Per Otto Furre Vedlagte dokumenter: 1) Søknad med kart, inkl dispensasjonssøknad. 2) Høringsuttalelse fra Fylkeskommunen av ) Høringsuttalelse fra Fylkesmannen av Andre dokumenter ikke vedlagt: Jordlovsbehandling i F-sak av Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementets 3-14 PBL Kap 19 og 20 Saksopplysninger: Det søkes om fradeling av tilleggstomt, gnr 16 / bnr 43 i Leka. Tomtegrensene framgår av vedlagt skisse. Tomtas areal vil etter disse beskrivelsene utgjøre ca. 2,6 da. Aktuelt område er i gjeldende arealplan (kommuneplanens arealdel) i et LNF område. Fradelingen krever derfor dispensasjon. I tilgrensning til området er det i gjeldende arealplan lagt ut som allmennyttige formål forsamlingshus. I gjeldende arealplan er det ingen reguleringsplan for angitt område hvor fradeling ønskes. Området er innenfor gnr 16 og er derfor innenfor Utvalgt kulturlandskapsområdet (UKL). Oversiktkart fra matrikkelen Omsøkt fradeling Gutvik fergeleie Skei fergeleie Kart over eiendommene hvor driftssenteret er og hvor fradelingen ønskes (matrikkelen). Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

13 Omsøkt fradeling Skei fergeleie Hovedbruket Kart over omsøkt fradeling (Kilden arealinfo fra nett) Omsøkt fradeling Grunneier ønsker å fradele ca. 2,6 da til tilleggstomt som skal selges til Greta Granås eier av gnr 16 bnr 21 og 61. Årsaken til fradelingen, er Greta Granås sitt ønske om å utvikle området i næringssammenheng. Hun ønsker å utvikle området til et kulturtun med tilrettelegging av aktivitetsløyper, urtehager og friluftsområde. Tomten ligger utenfor eksisterende gårdstun og ved kommunal veg. Det har kommet høringsuttalelse jfr vedlegg. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

14 Ingen vesentlige innvendinger mot at fradelingen gis. Landbrukskontoret har behandlet saken etter jordloven. For opplysninger i saken se F-sak behandlet Lovgrunnlag Dispensasjon ( 19 2) Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Naturmangfoldloven ( 8-12) Dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven PBL Tiltak som krever søknad og tillatelse m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. Vurdering Omsøkte parsell ligger i et LNF område. I tilgrensning til området er det i gjeldende arealplan lagt ut som allmennyttige formål forsamlingshus. Saksbehandler finner det rimelig at det gis tillatelse til fradeling av tilleggstomt som omsøkt. Dette mtp at parsell ligger i et område nært vei og at det allerede er bebyggelse i området. For området vil det være et stor pluss at det skjer en utvikling av skissert tenkning. I dag er parsellen ubrukt og meget lite attraktivt, slik at en utnyttelse av området i næringssammenheng er et stort pluss også for UKL. Dispensasjonen har klart større fordeler enn ulemper, da dette er med på å utvikle næringsutviklingen i kommunen og området. I følge Artsdatabanken er det ingen kjente funn i området. Naturdatabasen er sjekket for sensitive arter unntatt offentlighet og jfr 8 i NML vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette. Saken er av en slik karakter, at det ikke vil være en risiko for naturmangfoldet og 8-12 er vurdert i denne saken. Konklusjon Med bakgrunn i dette, blir ikke hensynet bak bestemmelsene i PBL-loven ikke tilsidesatt og det gis dispensasjon til fradeling av tilleggstomt på totalt 2,6 da som omsøkt. Forslag til vedtak Jfr innstilling. Gebyrer og avgifter: Dispensasjonssøknad (PBL 19-1) med høring kr 2175,- Saksbehandling fradeling (PBL 20-1) kr 4375 Kopi sendes. Merkantil Søker Per Otto Furre 7994 Leka Kjøper Greta Granås 7994 Leka Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

15 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

16 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

17 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

18 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

19 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

20 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

21 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

22 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

23 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

24 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Saknr. Tittel: 97/12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel søknad om tiltak/ tillatelse til å ha 2 campingvogner med spikertelt i LNF område, fra grunneier Anders Larsen (gnr 9/bnr 9). Rådmannens forslag til VEDTAK: I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og PBL 19 gis det dispensasjon fra arealplanen, til tiltak, utleie av to plasser til 2 campingvogner med spikertelt i LNF område, til grunneier Anders Larsen (gnr 9/bnr 9). Tiltaket skal ikke være til hinder for allmenn ferdsel og bruk av Årdalssanden friluftsområde. Dispensasjonen gis i 4 år, ut 2016, ihht PBL Ved opphør skal området ryddes. LEKA KOMMUNE Bjørn Arne Laugen Konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

25 Eiendom; Haug, gnr 9/ bnr 9 i Leka kommune Eier: Anders Larsen Vedlagte dokumenter: 1) Søknad med kart 2) Høringsuttalelse fra Fylkeskommunen datert ) Høringsuttalelse fra Fylkesmannen datert Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementets 3-14 PBL kap 19, 20 og 30-5 Saksopplysninger: Aktuelt område er i gjeldende arealplan (kommuneplanens arealdel) et LNF-område. Tiltaket krever derfor dispensasjon. Søker ønsker å leie ut til to campingvogner med spikertelt i området vist på kart i søknaden. Området ligger utenfor 100 metersbelte, nært et friluftsområde i gjeldende arealplan (FRI 6). Plassen hvor campingvognene skal stå er ikke i konflikt med drift av landbruksarealene og ikke i konflikt med friluftsområdet. Årsaken til at det er ønske om å leie ut to plasser til campingvogner, er at området allerede for flere år tilbake ble brukt til det samme. Da var ikke eier klar over at bruk av område til å ha campingvogner var søknadspliktig. Etter forespørsel fra leietakere som ønsker å ha campingvogner med spikertelt på området, søker nå eier om dispensasjon for en begrenset periode på 4 år til tiltaket. Spikerteltene til campingvognene skal maks være 15 m2. Oversiktkart fra matrikkelen. Skei fergeleie Gnr 9 bnr 9 På digitalt gårdskart er arealet hvor spikertelt med campingvogner skal stå, grunnlendt fjell i dagen. Kilden arealinfo fra nett flyfoto Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

26 Dagens driftsenter Hvor tiltaket / disp ønskes. Opplysninger om bruket. Gnr 9 bnr 9 ligger på Haug ca 8 km fra Skeishavna, sør/østlig retning. Anders Larsen har drevet med melk og kjøttproduksjon siden Pr var det 18 melkekyr og 31 øvrige storfe på bruket. Det fulldyrkede arealet er på 61 da og 13 da innmarksbeite. I tillegg eier søker gnr 9 bnr 21 med 60 da fulldyrket og 8 da innmarksbeite. Søker leier også 65 da fulldyrket areal. Det har kommet høringsuttalelse jfr vedlegg. Høringsuttalelse fylkeskommunen: Det anbefales generelt at fast plassering av campingvogner kun skjer på regulert område. Kommunen må påse at hensynet til allmenn ferdsel og bruk av friluftsområdet blir vektlagt i behandlingen av søknaden. Høringsuttalelse fylkesmannen: Miljøvernavdelingen: Etableringer som innbefatter oppsett av spikertelt, vil lett ha en karakter av varig installasjoner og føre til privatisering av området rundt. Ved en midlertidig dispensasjon bør det stilles vilkår om opprydding etter at perioden er over. Fast plassering av campingvogner bør generelt lokaliseres til området regulert til dette formålet. Miljøvernavdelingen vil av hensyn til allmennhetens bruk av området som friluftsområde tilrå kommunen til ikke å gi dispensasjon til omsøkt etablering. Lovgrunnlag Dispensasjon ( 19 2) Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Midlertidig dispensasjon ( 19-3). Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand. Naturmangfoldloven ( 8-12) Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

27 Dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven Vurdering Saksbehandler finner det ikke urimelig at det gis dispensasjon for en begrenset periode til oppstilling av to campingvogner med spikertelt. Dette mtp at det definerte området er begrenset og ikke kommer i konflikt med verken landbruksmessige hensyn eller friluftshensyn. Siden Årdalsstranden ligger nedfor en liten skogkant, er det ikke fritt innsyn fra plassering av campingvognene til stranden og heller ikke fra stranden til campingvognene. Dette gjør at campingvognene ikke vil være til senanse for friluftslivet ved Årdalsstranden. Samtidig er det viktig å påpeke at den allmenne ferdselen i området ikke blir hindret i sin utøving og at det ikke fører til mer uønsket camping i området. Da dispensasjonen er for en begrenset periode og campingvogner med spikertelt lett kan fjernes, vil ikke området påvirkes varig og lovens formålsbestemmelse blir dermed ikke tilsidesatt. I følge Artsdatabanken er det ingen kjente funn i området. Naturdatabasen er sjekket for sensitive arter unntatt offentlighet og jfr 8 i NML vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette. Saken er av en slik karakter, at det ikke vil være en risiko for naturmangfoldet og 8-12 er vurdert i denne saken. Konklusjon Med bakgrunn i at campingvogn med spikertelt lett kan fjernes og perioden er tidsbegrenset, blir ikke hensynet bak bestemmelsene i PBL-loven tilsidesatt. Det er viktig at det skjer en opprydding etter at perioden er over og at friluftsinteressene ivaretas. Forslag til vedtak Jfr innstilling. Gebyrer og avgifter: Dispensasjonssøknad (PBL kap 19) med høring kr 2175,- Faktura ettersendes Kopi sendes. Merkantil Søker Anders Larsen 7994 Leka Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

28 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

29 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

30 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

31 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

32 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

33 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

34 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Saknr. Tittel: 98/12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot bygging i 100 m sonen, gnr 2 bnr 18, Gutvik, Leka kommune. Rådmannens forslag til VEDTAK: I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og PBL 1-8 og 19 gis det dispensasjon fra 100 meters belte og fra arealplanen, til oppføring av naust, gnr 2 bnr 18, eier Oddvin Gutvik. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen tre år, faller tillatelsen bort. LEKA KOMMUNE Bjørn Arne Laugen Konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

35 Eiendom; gnr 2 bnr 18, Gutvik Eier av grunn, Oddvin Gutvik Vedlagte dokumenter: 1) Søknad om byggetillatelse av 2012 inkl nabovarsel 2) Høringsuttalelse fra Fylkeskommunen datert ) Høringsuttalelse fra Fylkesmannen datert ) Nabomerknad datert ) Søknad av ) Adm-sak 06/05 Andre saksdokumenter ikke vedlagt: Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementets 3-14 PBL kap. 1-8, 19, 20 Saksopplysninger: Aktuelt område er i gjeldende arealplan (kommuneplanens arealdel) et LNF område og tiltaket vil skje innenfor 100-metersonen. Endring av bygningen/bygging krever derfor dispensasjon. Oddvin Gutvik søkte om riving og gjenreising av naust allerede i 2005 (vedlegg 5). Saken ble da av Leka kommune behandlet som en ren meldingssak i adm sak 06/05 (vedlegg 6). Dispensasjon fra 100 metersbelte og LNF sone i arealplanen ble ikke vurdert av saksbehandler i Ved en gjennomgang av byggesaker i Leka kommune, ble det sendt brev til vedkommende for å høre om tiltaket var ferdigstilt eller eventuelt hvor saken sto. Tiltaket var påbegynt, men det var ønske om et litt høyere naust for å kunne gi flere lagringsplasser for båt. Arealbruken var den samme. Siden det da var en endring i utseende og 1 meter høyere, og saken var fra 2005, anbefalte vi søker å komme med ny søknad med skisser av naustet og et nytt nabovarsel (vedlegg 1). I den forbindelse kom det inn nabomerknad til tiltaket på rafthøyde og takvinkel (vedlegg 4). Da saken i 2005 ikke var behandlet som en dispensasjonssak mtp arealbruk i LNF sone og i 100- metersbelte, måtte saken sendes på høring for deretter å kunne behandle den som en dispensasjonssak. Hovedårsaken til at det ikke ble behandlet som dispensasjon i 2005, var nok at det allerede var et naust der som skulle rives og gjenoppbygges i noenlunde samme stil. Oversiktkart fra matrikkelen Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

36 Hvor naustet skal gjenreises Gutvik fergeleie Det har kommet høringsuttalelse jfr vedlegg 2 og 3. Ingen vesentlige innvendinger mot at det gis byggetillatelse til det aktuelle naustet med de endringer som foreligger ved søknad av Kart over plassering av naustet gnr 2 bnr 18 (gårdskart på nett). Hvor naustet skal gjenreises Lovgrunnlag PBL 1 8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100 metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

37 PBL Dispensasjon( 19 2) Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Naturmangfoldloven ( 8-12) Dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven Vurdering Arealbruken i området vil ikke endres, da naustet plasseres på nøyaktig samme sted som det gamle. Utformingen av naustet fra opprinnelige søknad (2005) til nåværende (2012) har fått merknad fra nabo på rafthøyden og takvinkel. Rafthøyden er økt fra 4,5 meter til 5,5 meter. Takvinkelen blir noe brattere. I Leka kommune er det flere naust med denne rafthøyden, både hvor flere naust er samlet og hvor de ligger hver for seg. I så måte er ikke utformingen på dette naustet slik skissene viser, noe som bryter veldig med skikken. Naustet på gnr 2 bnr 18 ligger for seg selv nedenfor en skogkant og det er ikke direkte innsyn til det fra boliger/fritidsboliger i nærheten, bortsett fra småbåthavna til Tørrisenget. Nytt naust vil ikke endre inntrykket av bebygd område. Jfr PBL 1 8 vil ikke formålet med paragrafen bli tilsidesatt ved å gi dispensasjon til bygging av naustet jfr søknad av 2012, da det opprinnelig var et naust på samme sted. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke tilsidesatt, da arealformålet er det samme og området ikke endrer karakter. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene etter en samlet vurdering, da et nytt naust ikke endrer inntrykket av bebygd område, tiltross for endret utseende mtp høyde og luke i øverkant. Saken er av en slik karakter, at det ikke vil være en risiko for naturmangfoldet og 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert i denne saken. Ut fra en slik vurdering gis det dispensasjon fra arealplanen og bygging i metersbelte på gnr 2 bnr 18 og nabomerknadene tas ikke tilfølge. Forslag til vedtak Jfr innstilling. Gebyrer og avgifter: På grunn av feil saksgang i 2005 skal ikke tiltakshaver belastes for saksbehandlingsgebyr for dispensasjon i dag. Kopi sendes. Søker: Oddvin Gutvik, Kløverveien 3, 4621 Kristiansand Nabo: Steinar Tørriseng 7993 Gutvik Kjell Edvind Grande, Horsfjordveien 604, 7982 Bindalseidet Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

38 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

39 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

40 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

41 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

42 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

43 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

44 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

45 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

46 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

47 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

48 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

49 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

50 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

51 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

52 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

53 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

54 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

55 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

56 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT BYGGESAK Referanse Vår saksbehandler Jan Lian Dato JL.dokg2br18d01.doc ADMINISTRATIV BEHANDLING Vedtaket fattes i h.h.t Leka kommunes delegasjonsreglement 2 pkt 6 Sak nr. Tittel 06/05 MELDING OM OPPFØRING AV NAUST gnr2, bnr 18 Vedtak: Meldingen om riving av gammelt naust og oppføring av nytt naust tas til etterreting og bygging kan igangsettes. Det skal gis melding til kommunen når tiltaket er ferdig og skal tas i bruk. Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefrist er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner som du vi anføre for klagen. Dato for mottak av denne meldingen bes oppgitt. LEKA KOMMUNE Bjørn Arne Laugen Rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Landbruksplan 2014-2020

Landbruksplan 2014-2020 Landbruksplan 2014-2020 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 4 2.1 MANDAT OG ORGANISERING 4 2.2 BAMBLE LANDBRUKSFORUM ETABLERT 24.3.2010 4 2.3 SAKER SOM ER TATT OPP AV BAMBLE

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026

Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 Vestby kommune FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2014-2026 24. mars 2014 INNH0LDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Mål for utviklingen... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Visjon... 4 2 Planforutsetninger, regionalt

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer