MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til eventuelt på tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Gruppemøtene starter kl. 16:30. Enkel servering i forkant av gruppemøtene. Kl 18:00 Informasjon fra NBBR v/brannsjefen Status etter ett års drift i det utvidede brann- og redningsvesenet for Nedre Romerike Kaffe kl 19:00 SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 22/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BEKKODDEN CAMPING, DEL AV 147/4, RØRVIK, MJERMEN 2. GANGS BEHANDLING 23/15 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER VALGLOVEN 24/15 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP /15 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD /15 EIENDOMSSTRATEGI 27/15 NRBR - OPPGJØR FOR EIERANDELER OG JUSTERING AV FORDELINGSTALL FOR DRIFTSBUDSJETTET BASERT PÅ REGNSKAPSTALL PR

2 28/15 SELSKAPAPSAVTALE ROMERIKE KRISESENTER - ENDRET VALGORDNING Bjørkelangen, Jan A. Mærli ordfører

3 SAK NR.: 22/15 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 16963/14 Møtedato: Arkivsaksnr.: 13/3041 Saksbeh.: Henry Michael Ødegaard Arkivnøkkel.: PLAN Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /14 Formannskapet /15 Kommunestyret /15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BEKKODDEN CAMPING, DEL AV 147/4, RØRVIK, MJERMEN 2.GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversendelsesbrev datert Planbeskrivelse datert Forslag til detaljreguleringsplan datert Forslag til reguleringsbestemmelser datert Merknader fra Berit Karstensen datert Uttalelse fra Akershus fylkeskommune datert Merknader fra Iwona Johansen datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert Saksopplysninger: Vi befinner oss på et mindre nes nord i Mjermen, hvor det i tidligere tider var sagbruk. Etter den tid har neset blitt et sted for campingvogner. Virksomheten har av kommunen blitt påtalt å være i strid med plan- og bygningsloven, uten at kommunen har forfulgt dette videre. Ved siste kommuneplanrullering fremmet hjemmelshaver ønske om å få formalisert campingen. Kommunen vedtok å legge campingen inn på kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen fremmet innsigelse. Kommunen tok ikke innsigelsen til følge, men opprettholdt sitt vedtak. Saken gikk videre til Miljøverndepartementet som stadfestet kommunens vedtak på følgende betingelser: «Departementet forutsetter at det utarbeides en reguleringsplan for området som begrenser omfanget av campingvogner og faste installasjoner. Det forutsettes også at allmennhetens adgang til strandsonen sikres ved at campingvognene trekkes bort fra strandsonen.» På bakgrunn av dette engasjerte hjemmelshaver landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan til å utarbeide en reguleringsplan. Igangsetting av planarbeid ble varslet i november 2013.

4 Planarbeidet har blitt gjennomført i nær dialog mellom konsulent, hjemmelshaver, kommunen og fylkesmannen, bl.a. har det blitt gjennomført flere befaringer, der alle har deltatt, inklusive fylkesmannens representant. Fylkesmannens representant har vært veldig tydelig på at Miljøverndepartementets forutsetninger må ivaretas i planforslaget. Planforslaget innebærer at 6,5 daa reguleres til camping med et maks. tak på antall vogner satt til 30. Planforslaget innebærer at vogner må flyttes vekk fra strandsonen. Strandsonen er regulert som et grøntområde for allmennheten med en bredde varierende mellom 15 og 40 meter. For nærmere om innholdet i planforslaget og planprosessen vise det til vedlagte dokumenter. Planforslaget ble vedtatt utlagt på offentlig ettersyn av formannskapet den , F-sak 210/14. Planforslaget lå ute på offentlig ettersyn fram til 16.jan d.å. Merknader og uttalelser framgår av vedleggsliste. Innkomne merknader og uttalelser Hyttenabo Berit Bergsjø Karstensen ser det som positivt at planforslaget på flere punkt er endret i forhold til det som ble sagt da planarbeidet ble varslet igangsatt. Hun mener kommunen bør kreve at et renseanlegg på Bekkodden dimensjoneres for påkobling også av de hyttene som ligger rundt campingen. Dette er et krav kommunen ikke kan sette i selve reguleringsplanen. Akershus fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget. Fylkesmannen skriver: «Miljøverndepartementet godkjente Aurskog-Hølands kommuneplan 15.juli 2013 herunder Rørvik camping ved innsjøen Mjermen. I denne reguleringsplanen heter campingplassen Bekkodden. Forutsetningen for godkjenningen var at det skulle utarbeides en reguleringsplan for området som begrenser omfanget av campingvogner og faste installasjoner og at det legges opp til en enkel campingform hvor campingvognene trekkes bakover for å sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Fylkesmannen oppfatter at det i hovedsak er tatt hensyn til disse føringene da det i reguleringsbestemmelsene 5.6 Grøntområde langs Mjermen, sikres en bredde på meter som allment tilgjengelig område.» Etter offentlig ettersyn er reguleringsbestemmelsene rettet slik at det tillates 2 allment tilgjengelige brygger for utsetting av småbåt/kano og bading. Fylkesmannen skriver: «Med en slik begrensning av antallet brygger mener vi dette vil kunne være akseptabelt ut fra Miljøverndepartementets føringer for området.» Merknadene fra Iwona Johansen er satt opp i tre hovedpunkter. I første hovedpunkt påpekes det at det ikke er satt noe tak på antall brygger. Som det framgår av ovennevnte er dette rettet opp etter offentlig ettersyn. 4

5 Reguleringsbestemmelsene hjemler et service/toalettbygg på inntil 50 m 2, og tillater at tidligere sagbruksbygning brukes som lager/servicebygg for campingdriften. I sitt andre hovedpunkt argumenterer Iwona Johansen for at dette er i strid med overordnede føringer fra departementet og fylkesmannen. Fylkesmannens uttalelse inneholder ingen merknader til reguleringsbestemmelsene på disse punktene. Planens avgrensning er noe endret i forhold til kommuneplanens avgrensning. I tredje hovedpunkt argumenterer Iwona Johansen for at dette er i strid med lovverket. Om dette står følgende i plan- og bygningslovens 12-3, tredje ledd: «Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i 4-2 andre ledd.» Avviket framgår av kart i planbeskrivelsen, side 5. Vi kan ikke se at avviket er et vesentlig avvik. Det vises også til ovennevnt siterte uttalelse fra fylkesmannen der ordlyden er «i hovedsak». Noe som kan sies å være analogt med siterte paragrafs «følge opp hovedtrekk». Når det gjelder siste del av hovedpunkt 3, der saksbehandlingen på Digerneset trekkes inn, ligger det utenfor det som her er til behandling, som er reguleringsplanen for Bekkodden. Relevante bestemmelser: Plan- og bygningsloven. Vurderinger: Planforslaget er et resultat av en lang og grundig planprosess med flere befaringer og arbeidsmøter. Det foreligger et planforslag som på Miljøverndepartementets premisser, formaliserer og tilrettelegger for en mindre campingplass. Konklusjon: Rådmannen anbefaler planforslaget godkjent. Rådmannens innstilling:. Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Bekkodden camping, del av gnr.147, bnr.4 med bestemmelser, datert Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Behandling i FORMANNSKAPET: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling fra FORMANNSKAPET: Kommunestyret godkjenner forslag til detaljreguleringsplan for Bekkodden camping, del av gnr.147, bnr.4 med bestemmelser, datert Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens

6 SAK NR.: 23/15 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 4929/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/1121 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: 044 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Valgstyre /15 Formannskapet /15 Kommunestyret /15 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER VALGLOVEN Saksopplysninger: I forbindelse med valgavviklingen er det behov for å oppdatere myndighet og roller. Følgende myndighet, ansvar og plikter gjelder etter valgloven: Delegeringsadgang og forslag til delegeringer: Paragraf Omhandler Type bestemmelse i loven gitt til: 2-3 Ansvar for å opprette og oppdatere manntall. Utsendelse av valgkort 2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 2-7 Manntall. Krav om retting. Søknader om innføring i manntallet for stemmeberettigede bosatt i utlandet, som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 år før valgdagen. 2-8 Underretning om endringer i manntallet Bestemmelsen gir avgjørelsesmyndighet Bestemmelsen angir kommunens ansvar Bestemmelsen angir en plikt for Bestemmelsen angir kommunens ansvar 4-2 Valg av stemmestyrer Bestemmelsen gir avgjørelsesmyndighet 4-2 Suppleringsvalg stemmestyrer Bestemmelsen gir avgjørelsesmyndighet Kommunen Kommunen Foreslås delegegert videre til Ordfører Rådm, stabsjef Adm og HR Ordfører Rådm, stabsjef Adm og HR Ordfører 6

7 6-6 Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 6-7 Offentliggjøring av godkjente valglister 7-1 Trykking av stemmesedler andre avsnitt 8-3 På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer andre avsnitt. 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering. Bestemmelsen gir både avgjørelsesmyndighet og plikter. Bestemmelsen angir kommunens ansvar. Bestemmelsen angir kommunens ansvar Bestemmelsen angir kommunens ansvar Bestemmelsen gir avgjørelsesmyndighet Første setning gir avgjørelsesmyndighet. Andre, tredje og fjerde setning angir en plikt 9-4 Ordensregler tredje avsnitt. Bestemmelsen gir avgjørelsesmyndighet til stemmestyreleder eller nestleder om bortvisning ved valglokalet dersom noen opptrer i strid med Valgstyrets godkjenning av forhåndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkonvolutt 10-3 Godkjenning av stemmesedler. Stemmesedler som ikke har offentlig stempel, det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder, det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på, partiet eller gruppen ikke stiller liste i valgkretsen skal ikke godkjennes Prinsipper for opptelling av stemmesedler 10-6 Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene. Avgjørelse. Gjelder behandling av foreslått forkastede stemmegivninger Avgjørelse. Gjelder behandling av foreslått forkastede stemmesedler Hvem som skal telle opp og hvordan det skal foregå Bestemmelsen angir kommunens ansvar 10-7 Protokollering av valg Bestemmelsen angir kommunens ansvar. Valgstyret og stemmestyret skal føre Kommunen Kommunen Avgj.: Valgstyret Plikt: Kommunen Stemmestyreleder har myndighet med direkte hjemmel i loven og plikt og Rådman, stabsjef Adm og HR Rådm, stabsjef Adm og HR Kommunens plikt: rådm, stabsjef Adm og HR Ordfører på valgnatt, men godkjennes av ved protokollgod -kjenning Ordfører, på valgnatt, men godkjennes av ved protokollgod -kjenning Rådmann, stabsjef Adm og HR Rådmann, stabsjef Adm og HR 7

8 11-12 Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg Underretning til de valgte kommunestyrerepresentantene 12-1 Vilkårene for flertallsvalg andre avsnitt protokoll Bestemmelsen angir s ansvar Bestemmelsen angir s (kommunens) ansvar Bestemmelsen angir kommunens ansvar Oppgaver til valgstatistikk Bestemmelsen angir kommunens ansvar Valgobservasjon andre avsnitt Bestemmelsen angir kommunens ansvar Relevante bestemmelser: Valgloven, av Valgforskriften, av Vurderinger: stemmestyret Rådmann, stabsjef Adm og HR Rådmann, stabsjef Adm og HR Rådmann, stabsjef Adm og HR Rådmann, stabsjef Adm og HR Rådmannen mener at Aurskog-Høland kommune med ovennevnte forslag til arbeidsfordeling har klarlagt ansvar og roller ved valggjennomføringen. Rådmannen mener at kommunestyret som øverste myndighet må godkjenne at kan delegere sin myndighet videre. Det vil derfor etter at kommunestyret har behandlet saken bli fremmet en egen sak i der formell delegering videre blir gjort. Valgforskriften: Denne regulerer: - Manntallsføring - Behandling av listeforslag - Utføring og trykking av stemmesedler - Valgkort produksjon, utforming og utsendelse - Gjennomføring av forhåndsstemmegivningen - Organisering og gjennomføring av stemmegivningen på valgting - Prøving av stemmegivninger og stemmesedler Valgforskriften utfyller valgloven med presiseringer, plikter og ansvar. I forhold til kommunens generelle regler for delegering er plikter og ansvar og myndighet i forskrifter så fremt det ikke er av prinsipiell karakter delegert til rådmannen. Rådmannen vurderer det slik at valgforskriften ikke inneholder myndighetsutøvelse som trenger å ligge til. Det foreslås derfor at plikter og ansvar og myndighet i valgforskriften delegeres til rådmannen. 8

9 Alternativer og konsekvenser: Det ligger til kommunestyret å fastsette rammene og vilkårene for delegering av myndighet i kommunen. Rådmannens innstilling:. 1. Tabell overfor om delegeringsadgang og forslag til delegeringer etter valgloven godkjennes. 2. Plikter og ansvar og myndighet i valgforskriften delegeres til rådmannen 9

10 SAK NR.: 24/15 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 4743/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/1069 Saksbeh.: Anne Kristin Næss Arkivnøkkel.: 210 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /15 Komite for teknisk drift og kultur /15 Komite for helse og rehabilitering /15 Formannskapet /15 Kommunestyret /15 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2014 Vedlegg: 1. Årsrapport og regnskap 2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Økonomiplan Saksopplysninger: I henhold til Kommunelovens 48 stilles det krav til at det skal utarbeides årsberetning som omtaler kommunens økonomiske stilling og resultat. I årsrapporten presenteres årsberetning, årsmelding og årsregnskap. I tillegg er det utarbeidet årsmelding fra de enkelte sektorer/staber. Vurderinger: Rådmannen mener det gis et helhetlig bilde av kommunens samlede virksomhet for 2014 ved å lage en samlet årsrapport i ett og samme dokument. Årsrapporten gir en fyldig framstilling av de ulike sektorers/stabers virksomhet og gjennomført tjenesteproduksjon. Det gis samtidig et rettvisende bilde av kommunens økonomiske stilling og resultat. Basert på gode tilbakemeldinger ved tidligere rapporteringer er årsrapporten i hovedsak bygd opp etter samme struktur som for 2013 og tertialrapportering i For nærmere vurderinger vises til vedlagte dokument «Årsrapport 2014». Rådmannens innstilling:. Den fremlagte årsrapporten godkjennes som årsregnskap og årsberetning for 2014 for Aurskog-Høland kommune.

11 SAK NR.: 25/15 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 4130/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/953 Saksbeh.: Anne Kristin Næss Arkivnøkkel.: 210 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 Kommunestyret /15 DISPONERING AV REGNSKAPSOVERSKUDD 2014 Vedlegg: 1. Årsrapport 2014 Saksopplysninger: INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsregnskapene er oppgjort samlet i henhold til regnskapsforskrift. Fra 2014 er mva kompensasjon ført direkte i investeringsregnskapet. Salgsinntekter som er i henhold til budsjetterte inntekter er avsatt til ubundet investeringsfond. Utover dette er det regnskapsført salgsinntekter på ,02 mill kr som inngår som en del av regnskapsoverskuddet. Det fremkommer et avvik på mill kr som er avviket mellom forventet forbruk i investeringsregnskapet fra rebudsjetteringssaken i 2014 og det endelige forbruket i Disse midlene foreslås videreført i DRIFTSREGNSKAPET Driftsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på ,83 mill kr. Negative selvkostfond Ved årsavslutning hadde kommunen negativt selvkostfond på feiing på kr Avregning private barnehager Endelige satser for 2014 etter regnskap ble som følger: Tilskuddssatser drift inkl. administrasjon, 0-2 år kr ,- Tilskuddssatser drift inkl. administrasjon, 3-5 år kr ,- Relevante bestemmelser: Forskrift om årsregnskap og årsberetning.

12 Økonomiske vurderinger: Det regnskapsmessige overskuddet i investeringsregnskapet på ,02 mill kr avsettes til ubundet investeringsfond. Resterende investeringsmidler på kr mill kr overføres til Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på kr ,83 mill kr avsettes til sentralt driftsfond. Konklusjon: Rådmannen anbefaler de foreslåtte disponeringer. Rådmannens innstilling:. 1. Regnskapsmessig overskudd i investeringsregnskapet på 1.241,162,02 mill kr avsettes til ubundet investeringsfond. 2. Resterende investeringsmidler på kr mill kr overføres til Regnskapsmessig overskudd i driftsregnskapet på kr ,83 mill kr avsettes til sentralt driftsfond. 12

13 SAK NR.: 26/15 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 4690/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/1042 Saksbeh.: Jan-Ivar Jensen Arkivnøkkel.: 612 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for teknisk drift og kultur /15 Komite for oppvekst og utdanning /15 Komite for helse og rehabilitering /15 Formannskapet /15 Kommunestyret /15 EIENDOMSSTRATEGI Vedlegg: 1. Eiendomsstrategi Aurskog-Høland kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Gjennomgang av vaktmestertjenesten Kommunestyresak 09/1512 Forvaltningsrevisjonsrapport eiendom Kommunestyresak 10/4290 Tilstandsanalyser for hvert bygg. Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i møte den sak 18/12 og fattet følgende vedtak: Kommunestyre tar rapport om «Eiendomsforvaltning i Aurskog-Høland kommune» til orientering. Kommunestyre ber administrasjonen følge rapportens anbefalinger Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen Østre Romerike revisjonsdistrikt hadde i plan for forvaltningsrevisjon for perioden prosjektet eiendomsforvaltning. Kontrollutvalget bestilte prosjektet i samarbeid med kontrollutvalget i Fet, Nes og Sørum. Det ble utarbeidet tre problemstillinger som er besvart. 1. Forvaltes bygningsmassen i henhold til kriterier for god eiendomsforvaltning? 2. Har vedlikehold av bygningsmassen tilfredsstillende økonomiske rammebetingelser? 3. ER KOSTRA-tallene korrekte og pålitelige? Anbefalingene i revisjonsrapporten var:

14 Kommunen bør utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi som inkluderer vedlikehold som et vesentlig element og forankre strategien i overordnete styringsdokumenter. Kommunen bør synliggjøre faktiske vedlikeholdsbehov i kommunens styringsdokumenter. Dette kan bidra til å legge forholdene bedre til rette for adekvat planmessig vedlikehold. Kommunen bør vurdere de langsiktige konsekvensene av nåværende bevilgninger til vedlikehold i forhold til planmessig vedlikehold for å muliggjøre opprettholdelse av god standard på bygningsmassen. Kommunen bør gjennomgå grunnlaget for KOSTRA-rapportering for å sikre korrekt rapporterering både når det gjelder regnskap og areal. På bakgrunn av dette ble det besluttet at Aurskog-Høland kommune skal utarbeide to plandokumenter til politisk behandling. En plan med langsiktige mål og en kortsiktig del som er basert på de langsiktige målene. Mål for dokumentene er at de følger systematisk forvaltning av kommunale bygg og forhindrer verdiforringelse. I tillegg ønskes en tydeliggjøring av viktigheten av samhandling og godt samarbeid mellom henholdsvis forvalter og eier og mellom forvalter og bruker. I oktober 2012 ble Rambøll gitt i oppdrag å gi bistand til utvikling av Plandokument: Eiendomsstrategi for Aurskog-Høland kommune. Strategien ble utarbeidet i samarbeid med kommunen der arbeidet ble ledet av Jan-Ivar Jenssen. Oppgaven ble delt i to hovedleveranser: Hovedplan for utskifting og utviklingstiltak Eiendomsstrategi for Aurskog-Høland kommune. Separat fra arbeidet med eiendomsstrategien er det også utarbeidet brukeravtaler mellom henholdsvis Sentral Eiendomsenhet og Bruker og mellom Renhold og Bruker. I den etablerte brukeravtalen er det en tydelig og oversiktlig ansvarsavdeling mellom sentral eiendomsenhet og den enkelte bruker. Avtalen er operasjonell i sin karakter, og gir svar på de fleste praktiske forhold. Samtidig er ikke disse avtalene underskrevet av alle virksomhetene. Vurderinger: Eiendomsstrategien med tilhørende Hovedplan for utskifting og utvikling svarer ut de utfordringer som ble påpekt i revisjonsrapporten fra Øvre Romerike revisjonsdistrikt. Videre underbygger eiendomsstrategien hovedføringene som er lagt i Sektorplan Teknisk drift og kultur vedtatt i kommunestyret 22. september For å lykkes med videre arbeid er det viktig at bevilgninger til vedlikehold, kalt utskifting og utvikling ihht benevnelsen i NS3454, opprettholdes på dagens nivå. Hovedpoenget er at det settes av en tilstrekkelig sum til vedlikehold av bygg hvert år. Fremover i tid er det bevilget midler til investeringer i nybygg som enten dekker nye behov eller erstatter og utvider eksisterende behov. Dette medfører en nettoøkning i areal (m2) som kommunens eiendomsavdelingen drifter. I tillegg er det innmeldt netto økt behov for kommunale boliger. Denne økningen medfører økt ressursbehov for drift og vedlikehold fremover, noe det bør tas høyde for både med tanke på avsatte bevilgninger og oppbemanning. 14

15 For å lykkes med en helhetlig og god drift er det viktig at alle virksomheter er innforstått med innholdet og underskriver brukeravtalene for henholdsvis eiendomsdrift og renhold. Økonomiske vurderinger: Hovedplan for utskifting og utvikling definerer en rekke tiltak for å sette eiendomsporteføljen i ønsket stand. Dette følges opp gjennom årlige prioriteringer av nødvendige tiltak gjennom handlingsprogram. Dagens nivå på bevilgninger til drift og vedlikehold anses for øvrig tilstrekkelig, og for å sikre fremdeles godt vedlikehold anbefales det å opprettholde bevilgningene på dagens nivå. Videre må det fremover i tid tas høyde for økning i eiendomsporteføljen når budsjett for Eiendomsavdelingen vedtas. Alternativer og konsekvenser: Ved å følge forslått eiendomsstrategi vil man opprettholde dagens vedlikeholdsnivå slik som beskrevet i eiendomsstrategien. Dersom man velger å redusere bevilgninger i vedlikeholdsnivået vil det få konsekvenser ved et økende vedlikeholdsetterslep. Konklusjon: Rådmannen tar eiendomsstrategien til oppfølging. Rådmannens innstilling:. 1. Eiendomsstrategi for Aurskog-Høland kommune med tilhørende Hovedplan for utskifting og utvikling godkjennes. 2. Eiendomsavdelingen får ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå målsetningene definert i strategien 3. Nødvendig finansiering for å opprettholde ønsket tilstand på kommunens eiendomsportefølje behandles i kommunens årlige økonomiplanarbeid. 4. Brukeravtalene mellom eiendomsavdelingen og alle virksomheter i kommunale bygg skal underskrives. 15

16 SAK NR.: 27/15 Utvalg: KOMMUNESTYRET Lnr.: 4957/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/1130 Saksbeh.: Eva Marie Gran Arkivnøkkel.: 150 M80 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 Kommunestyret /15 NRBR - OPPGJØR FOR EIERANDELER OG JUSTERING AV FORDELINGSTALL FOR DRIFTSBUDSJETTET BASERT PÅ REGNSKAPSTALL PR Vedlegg: 1. Ny selskapsavtale Saksopplysninger: Bakgrunn Utvidet brannsamarbeid på Nedre Romerike ble etablert fra i kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Nittedal og Aurskog-Høland som i 2013 etter følgende vedtak i de samarbeidende kommunene: «1) Det etableres et felles brannvesen på Nedre Romerike med kommunene Nittedal, Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Fet, Sørum og Aurskog-Høland som eiere. Etableringen iverksettes 1. januar Selskapsavtalen for nye NRBR IKS vedtas slik det framgår av vedlegg 1. 2) I forbindelse med dette forutsettes det gjennomført et engangsoppgjør og etablert en ny selskapsbalanse basert på brannvesenenes balanseregnskaper pr og de prinsipper og justeringer som er redegjort for i kapittel 6 i saksframlegget. 3) Kommunestyret slutter seg til de prinsippene for lønnsharmonisering som er redegjort for i kapittel 9.3 i saksframlegget. 4) Kommunestyret vedtar de rammer og forutsetninger for budsjett 2014 som er redegjort for i kapittel 11.1 i saksframlegget. 5) Når regnskapene for 2013 for dagens brannvesen er klare forutsettes det gjennomført en kontrollberegning for å se om grunnlaget for kostnadsfordelingen i 2014 bør justeres. En slik justering skal i så fall legges fram som egen sak 6) NRBR IKS overtar Aurskog-Hølands rettigheter og plikter i Aurskog-Hølands avtale med Rømskog kommune om levering av brann- og feiertjenester» Vedtaket forutsetter at det skal gjøres et engangsoppgjør og etableres en ny selskapsbalanse pr (pkt. 2) og at det skal gjøres en vurdering av om kostnadsfordelingen i saken

17 skal justeres for 2014 (pkt. 5). Hvis det gjøres endringer i kostnadsfordelingen, må selskapsavtalen endres fordi kostnadsfordelingen er konkretisert i selskapsavtalens pkt. 3. Denne saken drøfter disse tre temaene og gir forslag til løsning. Viktige hensyn/ krav til løsning Pkt 2 og 5 i vedtaket fra 2013 følges opp slik at det gir et fundament for framtidig drift av NRBR. Det må videre være enighet i de samarbeidende kommunene om løsningen. Vurderinger: Til vedtakets pkt. 2: Engangsoppgjør og etablering av ny selskapsbalanse basert på balanseregnskapet pr Da det nye Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) med de 7 samarbeidende kommunene startet tok selskapet over balansen fra det tidligere NRBR som bestod av de tre samarbeidene kommunene Skedsmo, Rælingen og Lørenskog, samt anleggsmidler i form av biler og løst utstyr fra Nittedal, ØRBR og Aurskog-Høland kommune (AHK). I tillegg er en gjeldspost overført fra Østre Romerike brann- og redningsvesen (ØRBR) til det nye NRBR. Erfaringer fra driften i 2014 tilsier at omløpsmidlene fra det gamle selskapet er tilstrekkelig for det nye selskapet. Den nye balansen for NRBR inneholder alle verdier og gjeld fra gamle NRBR, i tillegg til verdier av biler fra de sammenslåtte brannvesenene, og en gjeldspost fra ØRBR. Det er vedtatt at i engangsoppgjøret skal hvert brannvesen/kommune bidra med samme verdier i forhold til innbyggertall. I dette engangsoppgjøret foreslår vi at verdiene på anleggsmidlene settes lik verdiene på bilene. Grunnen til at vi legger kun verdier på bilene til grunn, er at det er omfattende å taksere mindre utstyr og verdiene er relativt beskjedne. Dessuten antar vi at verdien på mindre utstyr er noenlunde likt fordelt, slik at det ikke betyr mye for fordelingen av eierandeler. Bilene er taksert i desember 2014, og vi foreslår at disse verdiene legges til grunn. Vedlagt saken følger oversikt over takst på hver enkelt bil tilhørende de tidligere kommuner og selskaper. Omløpsmidlene kommer fra NRBR og er satt lik midler på disposisjonsfond samt overskuddet for Dette er en forenkling, men gjør ikke store utslag i det samlede bildet. Fra verdiene trekkes langsiktig gjeld. For den langsiktige gjelden må det gjøres korreksjoner for gjeldsposter tilhørende 110-sentralen og feiervesenet som ligger inne i total gjeld. Biler for feiervesenet trekkes ut av bilporteføljen og føres inn i eget oppgjør for feiervesenet. 17

18 Fra de øvrige samarbeidende kommunene, Nittedal, ØRBR og Aurskog/Høland er det overført verdier i form av biler, ingen andre verdier hensyntas i oppgjøret, bortsett fra at ØRBR har overført en gjeldspost på kr Verdien av egenkapitaltilskudd i KLP er ikke tatt inn. Begrunnelsen er at for NRBR og ØRBR er egenkapitaltilskuddene fra de to tidligere brannvesenene ført sammen i KLP. Overføring av mannskapene i brannvesenet i Nittedal og A/H til pensjonsordningen for NRBR betinger etter hvert økt egenkapitaltilskudd i NRBR når pensjonskapitalene for de ansatte det gjelder bygger seg opp. KLP opplyser at pensjonskapitalen for disse ligger igjen i kommunene (Nittedal og Aurskog-Høland) og betjenes herfra. Det felles brannvesenet dekker økt egenkapitalbehov i KLP for disse som følge av årlig økning av pensjonskapitalen på lik linje med alle andre ansatte i NRBR. Det vises til vedlagte oppstilling for balansen pr Oversikt over verdiene hvert brannvesen går inn med i nye NRBR: Nittedal «gamle»nrbr ØRBR AHK SUM Anleggsmidl (biler) brannvesenet Kontanter/omløpsmidler Langsiktig gjeld Sum verdier gjeld Deretter beregnes det med bakgrunn i innbyggertall pr , ut fra samlede verdier som er brakt inn, en beregnet egenkapital. Den beregnede egenkapitalen sees så opp mot de virkelige verdier som er brakt inn, og det gjøres et oppgjør, som vist i tabellen nedenfor. Beregning av eierandeler og oppgjør Nittedal «gamle»nrbr ØRBR AHK SUM Verdier-gjeld Beregnet EK Oppgjør = betale til selskapet I tillegg til ovennevnte skal AHK og ØRBR betale for manglende kompetanse. Dette er et engangsoppgjør som representerer styrking av likviditeten i selskapet. Beløpene er kr for ØRBR og kr for AHK. Oppgjør for feiervesenet Feiervesenet er et selvkostområde og dette krever at det gjøres et eget oppgjør for dette området. I balansen hadde gamle NRBR et bundet driftsfond for feiervesenet på ,15 18

19 kr. Dette fondet tilbakeføres til Skedsmo, Lørenskog og Rælingen, og legges til kommunenes egne selvkostfond. Nytt feiervesen starter således med et fond på 0 kr. Etter samme metodikk som for brannvesenet legges bilene til grunn for verdier i feiervesenet. NRBR har et lån på bilene som må trekkes i fra verdien. Det er bilene som eies av nye NRBR som er med i oppgjøret. De fleste bilene i feiervesenet er leasingbiler, disse er ikke med. Oppgjøret blir som følger: Nittedal «gamle»nrbr ØRBR AHK SUM Anleggsmidler (biler) feiervsenet Langsiktig gjeld Sum verdier gjeld Eierandel ihht antall piper ,8% 52,4% 19,3% 14,5% 100,00 % Egenkapital fordelt ihht antall piper Oppgjør = betale til selskapet Til vedtakets punkt 5 vedrørende vurdering av om kostnadsfordelingen i 2014 bør justeres. Når regnskapene for 2013 for dagens brannvesen er klare forutsettes det gjennomført en kontrollberegning for å se om grunnlaget for kostnadsfordelingen i 2014 bør justeres. En slik justering skal i så fall legges fram som egen sak A kontoinnbetaling for 2014 er basert på anslått regnskap for Vedtaket forutsetter at det skal vurderes om a-konto innbetalingen skal korrigeres når endelig regnskap for 2013 foreligger. De foreløpige fordelingstallene er basert på beregnet eierandel (se utredningen kapittel 5 og vedlegg 3). Vi har beregner hva eierandelene blir hvis vi legger regnskapstall fra 2013 til grunn. Det gir følgende resultat: Andel av driftskostnader i det nye selskapet i prosent Nittedal «gamle»nrbr ØRBR AHK SUM A-konto (anslått regnskap) 17,68 % 58,65 % 15,84 % 7,84 % 100 % Regnskap (avlagt regnskap) 19,04 % 56,30 % 16,82 % 7,83 % 100 % Vi vurderer avvikene så store at det er nødvendig å gjøre endringer, og foreslår at à-konto innbetalingen for 2014 korrigeres og at regnskapstallene for 2013 legges til grunn. Resultatet av korrigert eierandel blir slik: Nittedal «gamle»nrbr ØRBR AHK SUM Betalt à-konto Beregnet tilskudd Korrigering tilskudd = betale til selskapet 19

20 Ettersom kostnadene pr innbygger er så ulike i utgangspunktet, og for at det ikke skal blir for store «hopp» i kostnader fra ett år til et annet, er det vedtatt en overgangsordning over 10 år, der fordelingen første året settes lik faktisk kostnadsfordeling året før og endres gradvis over 10 år fram til kostnadene fordeles fullt ut i henhold til innbyggertallet. Dvs. at fordelingen i år 2 er 10 % etter folketall og 90 % basert på 2013-nivå og i år 10 er det 90 % etter folketall og 10 % basert på 2013-nivå. I år 11 er fordelingen 100 % etter folketall. Justering av selskapsavtalen Selskapsavtalens pkt. 3 omhandler deltakernes eierandel og ansvarsdel, og angir fordeling pr. 1. januar I denne saken er det gitt forslag om å justere disse i samsvar med endelige regnskapstall for 2013 (kfr. vedtakets pkt. 5 og behandlingen av dette over). I vedtatt selskapsavtale er det følgende eierandel og ansvarsdel i selskapet: Nittedal 17,68% Lørenskog 20,61% Skedsmo 30,38% Rælingen 7,66% Fet 6,33% Sørum 9,50% Aurskog-Høland 7,84% Disse tallene var basert på anslått regnskap for 2013 og det skal vurderes om fordelingen skal endres når endelige regnskapstall for 2013 foreligger. Arbeidsgruppen bestående av representanter fra alle kommunene mener at endringen er så stor at det skal lages nye fordelingstall. Som følge av dette må selskapsavtalens pkt. 3 endres når det gjelder de konkrete eierandelene og ansvarsdelene i selskapet. Som følge av beregningene i denne saken blir de nye eierandelene og ansvarsdelene slik: Nittedal 19,04% Lørenskog 19,85% Skedsmo 29,26% Rælingen 7,20% Fet 6,73% Sørum 10,09% Aurskog-Høland 7,83% Alternativer og konsekvenser: Denne saken inneholder ikke alternative løsninger. Framgangsmåte og løsning er kommet fram etter at alle kommunene i NRBR har samarbeidet om løsning og kommet fram til et resultat som administrasjonen i alle kommunene står sammen om. Konklusjon: 1. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr for verdier som er brakt inn i NRBR. 20

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG TID: 20.04.2015 kl. 18:00 STED: KREPSEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 15. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 20.04.2015 kl. 18:00 For de av komiteens medlemmer som ønsker, er det omvisning i Festningsåsen barnehage kl 17:15. oppmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING TID: 20.04.2015 kl. 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17.

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 17.03.2014 kl. 14:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 58/14 NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN (NRBR) - BUDSJETTENDRING

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.05.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 22/15 Til saknr.: 28/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.04.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.10.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune TID: 27.04.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.02.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 11.02.2013 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Akvakulturloven 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur Alkoholloven 1 6. Bevillingsperioden Formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE TID: 10.10.2011 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 21.01.2015 Tid: 13:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2015 Fra kl. 10:30 Til kl. 14:45 Fra saknr.: 73/15 Til saknr.: 91/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 22.04.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.03.2015.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapet

Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapet KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: Umiddelbart etter formannskapet Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 28.04.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Eva Bjøreng (nestleder), Unni Skullerud Førrisdahl, Lars Henrik Sundby, Rikart Pettersen.

Eva Bjøreng (nestleder), Unni Skullerud Førrisdahl, Lars Henrik Sundby, Rikart Pettersen. MØTEPROTOKOLL Aurskog-Høland kontrollutvalg Dato: 23.11.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Krepsen Arkivsak: 15/00011 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Eva Bjøreng (nestleder),

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Rom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 12.12.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 28.04.2016 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 16.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET DIALOGKONFERANSE KL. 08.30. KOMMUNESTYREMØTE 13.30-16.00 DET BLIR EN ORIENTERING FRA STEIAPROSJEKTET

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.03.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Saker til behandling. Valg av representant og vararepresentant til Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEINNKALLING Valgnemnd Dato: 07.12.2015 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03666 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest på mail til politisk.sekretariat@ahk.no eventuelt på tlf. 930

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET TID: 03.11.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 11.03.2015 Tid: 19:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne C1 04.05.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 6/11 Sak 7/11 Sak 8/11 Sak 9/11 Sak 10/11 "Mennesker med

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/ /010 10/ TRA Grethe Johannessen Servicekontor Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1406-14/010 10/2635-2 TRA Grethe Johannessen 04.02.2011 Høringssvar - forskrift om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Lardal. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 16/00221

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Lardal. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 16/00221 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Lardal Dato: 23.05.2017 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 16/00221 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder. Protokollfører: Ivar Dillan, kontrollutvalgsleder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2012 29. mai 2012 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2012/18027-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Egon Leonhardsen, leder Knut Arnestad, nestleder Mona Aune, medlem Vefik

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Møtebok Sted: Aurskog-Høland Rådhus, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 2.9.2015, kl. 18:00 20:15. Tilstede Jan Rune Fjeld (nestleder) medlemmer Anne Lise Torvund Tilstede Rikard Pettersen varamedlemmer Unni

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.00 NB, MERK TID og DATO Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Møtebok Sted: Rådhuset, møterom Krepsen. Tid: Torsdag 23.4.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede John Arne Dalby (leder) medlemmer Jan Rune Fjeld (nestleder) Anne Lise Torvund Torill Ovlien Tilstede Rikard Pettersen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret

MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 05.02.2015 kll 1200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Valgstyret Møterom Skeikampen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Valgstyret Møterom Skeikampen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Valgstyret Møterom Skeikampen 18.04.2017 09:00 Det innkalles med dette til møte i valgstyret. Møtestart rett etter at møtet i formannskapet er ferdig.

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Møterom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref: Vår ref: RMK 2014/5233 Dato: 14.10.2014 Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften Ovennevnte sak ble behandlet

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 19.12.2016 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2016 TIL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer